Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Październik 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 8461 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XIX/218/2016 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal
2016 8462 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 372/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.
2016 8463 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 września 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński”
2016 8464 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż
2016 8465 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/176/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Raciąż w ramach pomocy de minimis
2016 8466 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16/XVIII/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie Wieloletniego Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żabia Wola w latach 2016 – 2021
2016 8467 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 401/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 8468 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 403/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia pomników przyrody rosnących na terenie działki o nr ew. 6/5 we wsi Książenice
2016 8469 2016-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2016 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2016 r.
2016 8470 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV.205.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2016 8471 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV.206.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów oświatowych
2016 8472 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXV.208.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.
2016 8473 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli pedagogiki specjalnej współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych, asystentów, pomocy nauczyciela lub innych specjalistów, oraz nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin.
2016 8474 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 6.57.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty
2016 8475 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 7.146.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/257/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8476 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 8.184.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LI/1497/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 8477 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 15.166.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/166/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia
2016 8478 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 17.189.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 203/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 8479 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.317.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2016 8480 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.318.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. dotycząca Uchwały Nr XXI/110/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stanisławów.
2016 8481 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.162.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8482 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.164.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XIV/98/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 8483 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.165.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8484 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.167.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XV/170/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także wskazania naruszenia prawa w tej uchwale
2016 8485 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.169.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX.250.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 8486 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.170.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV.112.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 8487 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.171.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8488 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.172.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV.113.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 8489 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.173.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 8490 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.174.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr KE.XVIII.0007.174.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 8491 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.176.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 270/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 8492 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 17.180.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8493 2016-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.37.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 8494 2016-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.39.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 8495 2016-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/15 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2015 r.
2016 8496 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XII.161.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 8497 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 153/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 8498 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 156/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 8499 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 162/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 8500 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 166/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 8501 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 179/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 8502 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 277/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8503 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 250/XXI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 8504 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 8505 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2016.
2016 8506 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 205/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 8507 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 marca 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 8508 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/105/16 Rady Gminy Nur z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2016 8509 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 8510 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2016 8511 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 336/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2019
2016 8512 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 337/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna Nr 119/VI/14/2011 w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 8513 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 338/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych, na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 8514 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 339/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. o zmianie uchwały nr 438/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2016 8515 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 342/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 8516 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 134/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku
2016 8517 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr 162/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2016 8518 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/294/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022
2016 8519 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok.
2016 8520 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Brok.
2016 8521 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/282/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”
2016 8522 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/283/2106 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Siedlce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego
2016 8523 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/144/16 Rady Gminy Dobre z dnia 28 września 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
2016 8524 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/146/16 Rady Gminy Dobre z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobre.
2016 8525 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIX/147/16 Rady Gminy Dobre z dnia 28 września 2016r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”
2016 8526 2016-10-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 437/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016r.
2016 8527 2016-10-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 438/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016r.
2016 8528 2016-10-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 439/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2016r.
2016 8529 2016-10-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 968/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2016r.
2016 8530 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna
2016 8531 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Górnej i ul. Warszawskiej
2016 8532 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/107/16 Rady Gminy Paprotnia z dnia 8 września 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wspomagajacych w szkołach prowadzonych przez Gminę Paprotnia.
2016 8533 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XX.86.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów
2016 8534 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XX.87.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 8535 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII.117.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Błędów
2016 8536 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XX/130/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych.
2016 8537 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2016 8538 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2016 8539 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 94/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8540 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 95/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8541 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 97/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
2016 8542 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości.
2016 8543 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szelków na lata 2016-2022.
2016 8544 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Olszanka publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
2016 8545 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/192/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Sochaczew, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 8546 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XIX/199/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/446/05 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 01 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego „Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie”.
2016 8547 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 136/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Borzuchowo-Daćbogi
2016 8548 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 137/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Grudusk
2016 8549 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 138/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Humięcino
2016 8550 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 139/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Humięcino-Andrychy
2016 8551 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 140/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Humięcino-Klary
2016 8552 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 141/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Humięcino-Koski
2016 8553 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 142/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Kołaki Wielkie
2016 8554 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 143/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Leśniewo Dolne
2016 8555 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 144/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Leśniewo Górne
2016 8556 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 145/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Łysakowo
2016 8557 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 146/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Mierzanowo
2016 8558 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Nieborzyn
2016 8559 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 148/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Przywilcz
2016 8560 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 149/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Pszczółki Górne
2016 8561 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 150/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Purzyce-Rozwory
2016 8562 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 151/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Purzyce-Trojany
2016 8563 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 152/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Rąbież Gruduski
2016 8564 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 153/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Sokołowo
2016 8565 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 154/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Sokólnik
2016 8566 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 155/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Stryjewo Wielkie
2016 8567 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 156/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Strzelnia
2016 8568 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 157/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Wiksin
2016 8569 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 158/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Wiśniewo
2016 8570 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 159/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Zakrzewo Wielkie
2016 8571 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 160/XIX/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 września 2016r. w sprawie dokonania zmiany w Statucie Sołectwa Żarnowo
2016 8572 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Baranów
2016 8573 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów
2016 8574 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 września 2016r. w sprawie bonifikaty od sprzedawanych lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.
2016 8575 2016-10-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Bielański
2016 8576 2016-10-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego
2016 8577 2016-10-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łęgi Czarnej Strugi
2016 8578 2016-10-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dąbrowy Seroczyńskie
2016 8579 2016-10-05 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dolina Wkry
2016 8580 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/264/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017
2016 8581 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu
2016 8582 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 49/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2016 8583 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 59/XX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2016r. o zmianie uchwały Nr 31/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Żabia Wola i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola oraz nadania mu Statutu
2016 8584 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/863/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część IV – rejon ulicy Synów Pułku
2016 8585 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/865/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2016 8586 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/866/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2016 8587 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2016 8588 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/872/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie
2016 8589 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/874/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 344 w Warszawie, ul. J. Maklakiewicza 9a
2016 8590 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/875/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 384 w Warszawie, ul. J. Meissnera 8B
2016 8591 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/876/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 230 w Warszawie, ul. Szaserów 118A
2016 8592 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/877/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 179 w Warszawie, ul. Jarocińska 12/14
2016 8593 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/878/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie założenia Przedszkola nr 424 w Warszawie, przy ul. Prymasa Augusta Hlonda 20J
2016 8594 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/879/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie założenia Przedszkola nr 427 w Warszawie, przy ul. Radosnej 11
2016 8595 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/880/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2016 8596 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX.119.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 8597 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX.120.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słubicach
2016 8598 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania
2016 8599 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Władysławowo
2016 8600 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 8601 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2016 8602 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV.159.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.
2016 8603 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.
2016 8604 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej będącej we władaniu Gminy Kampinos położonej w miejscowości Pasikonie.
2016 8605 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/03 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Nasielsk.
2016 8606 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzeczniów oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2016 8607 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.82.2016 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Rzeczniów Nr XVI.74.2016 z dnia 17 czerwca 2016 r w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rzeczniowie.
2016 8608 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 8609 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych przebiegających przez teren Gminy Czarnia do kategorii dróg powiatowych
2016 8610 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 163.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych PCPR w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu
2016 8611 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie
2016 8612 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Powązki i w miejscowości Marianów, obie gm. Leszno
2016 8613 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie Gminy Leszno
2016 8614 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 114/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Otwocku
2016 8615 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 115/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 2715W ul. Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza
2016 8616 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 117/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 8617 2016-10-06 Uchwała Uchwała nr 118/XVI/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2017
2016 8618 2016-10-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 13/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi Lelis, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie
2016 8619 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.173.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2016r. Rada Miejska w Radomiu
2016 8620 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.179.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2016r. Rada Miejska w Błoniu
2016 8621 2016-10-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.33.2016.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2016r. Rada Gminy w Mogielnicy
2016 8622 2016-10-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2016r. uchylające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach
2016 8623 2016-10-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-26/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 września 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
2016 8624 2016-10-07 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-27/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 września 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 8625 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 12 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/129/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2016-2025
2016 8626 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 157/XXIV/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec.
2016 8627 2016-10-07 Aneks Aneks nr 17 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r.
2016 8628 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego
2016 8629 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci i wyżywienie w Żłobku Samorządowym, prowadzonym przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą
2016 8630 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2016 8631 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania Statutu.
2016 8632 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2016 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obniżonego pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Przysuskiego.
2016 8633 2016-10-07 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 29 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 8634 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/195/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia nazwy dla parku.
2016 8635 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/196/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy dla mostu.
2016 8636 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 8637 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkola prowadzone przez Gminę Radzanowo
2016 8638 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/241/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 8639 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/2016 Rady Miasta Marki z dnia 13 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Miasto Marki instrumentem płatniczym
2016 8640 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki
2016 8641 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/268/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 8642 2016-10-07 Ustawa Ustawa nr XXII/271/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2016 8643 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/272/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2016 8644 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/273/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 8645 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/278/2016 Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r. w sprawie zasad przyznawania przez Burmistrza Miasta Mława stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz studentów
2016 8646 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/165/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2016 8647 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/166/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2016 8648 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu węgrowskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi w 2017 roku
2016 8649 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2016 r.
2016 8650 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin, zmienionej Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr L/235/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. oraz zmienionej Uchwałą Rady Miasta Garwolina nr VIII/46/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
2016 8651 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/16 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zwoleniu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zwoleń
2016 8652 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/173/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2016 8653 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Pomiechówek i Czarnowo
2016 8654 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2407W Czarnowo-Kikoły- Nowe Orzechowo oraz drogi nr 2408W Wólka Kikolska - Nowe Orzechowo przebiegających na terenie gm.Pomiechówek do kategorii dróg gminnych
2016 8655 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2412W Szczypiorno - do drogi ( Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin) na odcinku 950 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2411W do granicy gm.Pomiechówek do kategorii drg gminnych
2016 8656 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi nr 2415W Wola Błędowska - Falbogi Borowe na odcinku 1500 m położonym na terenie gm.Pomiechówek do kategorii dróg gminnych
2016 8657 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 1514/181/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.13) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 8658 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.21.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8659 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/69/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8660 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2015 r.
2016 8661 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8662 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8663 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2016 8664 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2016 8665 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/692/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok
2016 8666 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2016 r.
2016 8667 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.23.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8668 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.22.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8669 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2016 8670 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXI/219/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 8671 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/125/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2016 8672 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIX.205.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 8673 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Karniewo z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2016 r.
2016 8674 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/128/128 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2016 8675 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 42.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 8676 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/135/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.
2016 8677 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr 164/64/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 8678 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2016.
2016 8679 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 8680 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XVII/167/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok.
2016 8681 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XV/130/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8682 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.91.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 8683 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2016 8684 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8685 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
2016 8686 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sulejówek składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8687 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2016r. w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w Sulejówku.
2016 8688 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew.
2016 8689 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/227/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
2016 8690 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/229/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. dotyczącej przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2016 8691 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry
2016 8692 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
2016 8693 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8694 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2016 8695 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/109/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie
2016 8696 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/110/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 9 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tczów
2016 8697 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/2016 Rady Gminy Tczów z dnia 9 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
2016 8698 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drogom w miejscowości Goławice Pierwsze
2016 8699 2016-10-10 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-28/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 października 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
2016 8700 2016-10-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2016 8701 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/108/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 8702 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/109/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 8703 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie
2016 8704 2016-10-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 17 czerwca 2016r.
2016 8705 2016-10-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 18 lipca 2016r.
2016 8706 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII.129.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 8707 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX.133.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Głowaczów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8708 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX.134.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8709 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2016 Rady Gminy Głowaczów z dnia 2 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głowaczów
2016 8710 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 8711 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2016 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania, obniżania i zwalniania z obowiązku jego realizacji nauczycieli, a także osób, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole/placówce.
2016 8712 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 września 2016r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej dodatkowych usług świadczących przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2016 8713 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn
2016 8714 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Ciechanów oraz nadania statutu
2016 8715 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2016 8716 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 8717 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice.
2016 8718 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2016 8719 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 8720 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 8721 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 8722 2016-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016
2016 8723 2016-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie : przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
2016 8724 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI N/126/16 Rady Gminy Somianka z dnia 20 maja 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 8725 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8726 2016-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2016 Wójta Gminy Sabnie z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 8727 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr 238/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 8728 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XXI/100/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
2016 8729 2016-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.24.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8730 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 299/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2016 8731 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 301/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Emilianów
2016 8732 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 302/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Borki
2016 8733 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 303/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Ruda
2016 8734 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 304/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Arciechów
2016 8735 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 305/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Ruda
2016 8736 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 306/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin we wsi Rżyska
2016 8737 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 307/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin w obrębie Radzymina
2016 8738 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 308/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2016 8739 2016-10-11 Uchwała Uchwała Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 rok
2016 8740 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznego w Przasnyszu
2016 8741 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu.
2016 8742 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz
2016 8743 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016r. w sprawie Programu wspierania rodzin wielodzietnych w Gminie Pułtusk „Karta Rodziny 3+”
2016 8744 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2016 8745 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew”
2016 8746 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 22 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Pawłów
2016 8747 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego.
2016 8748 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXX/130/2016 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Kornica instrumentem płatniczym
2016 8749 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2016 8750 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 191/XXIV/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2016 8751 2016-10-11 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 lipca 2016r. do POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO NR 032.361.2016 zawartego w dniu 30 czerwca 2016 r.
2016 8752 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/2016 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 8753 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 208/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej - ulicy gen. Józefa Sowińskiego zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki poprzez wyłączenie jej z użytkowania
2016 8754 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 209/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd.-Goworowska" w Ostrołęce dla części drogi lokalnej oznaczonej symbolem 23 KUL
2016 8755 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2016 8756 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 212/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8757 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.104.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2016 8758 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.105.2016 Rady Gminy w Potworowie z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian w uchwale nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawaczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym, tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów.
2016 8759 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 96/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguty-Pianki
2016 8760 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów
2016 8761 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2016 rok
2016 8762 2016-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.27.2016.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 października 2016r. Rada Gminy Słupno
2016 8763 2016-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.34.2016.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 października 2016r. Rada Miejska w Lipsku
2016 8764 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXII/118/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2016r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 8765 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 4 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 8766 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2016 8767 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/118/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku
2016 8768 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie.
2016 8769 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV/121/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 12 września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Troszyn
2016 8770 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.117.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Wąsewo
2016 8771 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 8772 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/255/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2016r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Nowy Dwór Mazowiecki – Osiedla nr 9 i nadania mu statutu
2016 8773 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Policzna z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2016 8774 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr ZO.XX.0007.186.2016 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 1 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim, nadania aktu jej utworzenia i nadania jej statutu
2016 8775 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr ZO.XX.0007.188.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy - Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół
2016 8776 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/102/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu.
2016 8777 2016-10-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 30 września 2016r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2016 8778 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A1
2016 8779 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 236/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin gm. Serock nazwy ul. Hortensji
2016 8780 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 237/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Morska
2016 8781 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 238/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock
2016 8782 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 239/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2016 8783 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 243/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 8784 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 245/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
2016 8785 2016-10-12 Uchwała Uchwała nr 259/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Serock instrumentem płatniczym
2016 8786 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych
2016 8787 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/107/16 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rusinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 8788 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/167/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz zmiany Uchwały Nr II/21/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz zmiany uchwały nr XVII/114/08 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, ustalenie przebiegu oraz aktualnego wykazu dróg gminnych
2016 8789 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.191.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2016 8790 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII.192.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uwieliny
2016 8791 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/299/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2016 8792 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/300/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/2007 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce
2016 8793 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/301/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/253/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2016 8794 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/302/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/254/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8795 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/305/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie pozbawienia ulic Łukasińskiego, Zbrojna i Składowa w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ulic Łukasińskiego, Zbrojna i Składowa w Siedlcach do kategorii dróg gminnych.
2016 8796 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/308/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2016 8797 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 września 2016r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwonce i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce
2016 8798 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonka
2016 8799 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2B/2016 Wójta Gminy w Goździe z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.
2016 8800 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2016r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć logopedy w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Gózd.
2016 8801 2016-10-13 Aneks Aneks nr 10 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2016r.
2016 8802 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej z wyłączeniem jej z użytkowania jako drogi publicznej
2016 8803 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych zmieniona uchwałą Nr IX/57/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 22 czerwca 2015 roku
2016 8804 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2016 8805 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Arcelin, gmina Płońsk w części dotyczącej działek ewidencyjnych nr 109/3 i 109/4.
2016 8806 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn.
2016 8807 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na rok 2016
2016 8808 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2016 8809 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 września 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 8810 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. zmieniajaca uchwałę Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XXIV/150/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 8811 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunlalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2016 8812 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skaładanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8813 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jedlnia-Letnisko nr XII/85/2015 z dnia 17 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
2016 8814 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XX/92/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 8815 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 sierpnia 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016-2024
2016 8816 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 września 2016r. w sprawie zasad ustanawiania służebności gruntowych oraz służebności przesyłu
2016 8817 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 210/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa
2016 8818 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8819 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2016 8820 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2016
2016 8821 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8822 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8823 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8824 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8825 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8826 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8827 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8828 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8829 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8830 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8831 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8832 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Miedzna z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2016 8833 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXII/222/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 8834 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/189/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna
2016 8835 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016
2016 8836 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 115/XVIII/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 8837 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok
2016 8838 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 8839 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego
2016 8840 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX.242.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 8841 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2016 8842 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2016 rok.
2016 8843 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII/120/16 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2016
2016 8844 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXII/128/16 Rady Gminy Somianka z dnia 27 maja 2016r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 8845 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 8846 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 243/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r
2016 8847 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/132/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 8848 2016-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 13 października 2016r. w sprawie : średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku w 2016 r.
2016 8849 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XV/108/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 8850 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr ZO.XX.0007.187.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą " Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim" i nadania statutu
2016 8851 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2017 rok
2016 8852 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie
2016 8853 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8854 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2016 8855 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VI/33/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 8856 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 8857 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. w sprawie:przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Kołbiel.
2016 8858 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kołbiel nr XXI/137/2013 z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8859 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 9 września 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów
2016 8860 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII.119.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych.
2016 8861 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII.120.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
2016 8862 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII.121.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym które są mieszkańcami Gminy Siedlce.
2016 8863 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVII.122.2016 Rady Gminy Mokobody z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mokobody
2016 8864 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 656/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Bobrowiec
2016 8865 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 684/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 226/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy BORÓWKI ulicy położonej we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno
2016 8866 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 685/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy MIĘTOWA ulicy położonej we wsiach Baszkówka i Wólka Pracka w gminie Piaseczno
2016 8867 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr 686/XXV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy RYDZA ulicy położonej we wsi Pilawa w gminie Piaseczno
2016 8868 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Raszyn
2016 8869 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII-61/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2016
2016 8870 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXV.239.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XIX.175.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2015 r.
2016 8871 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XX/117/2016 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok
2016 8872 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII.174.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 8873 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/246/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 8874 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XX/138/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8875 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 223/2016 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego w 2015 roku.
2016 8876 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII.287.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2016 8877 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII.288.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 8878 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów
2016 8879 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów
2016 8880 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa
2016 8881 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 września 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa
2016 8882 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski
2016 8883 2016-10-14 Porozumienie Porozumienie nr WAK.031.14.2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu bieżącego utrzymania poboczy, skarp nasypów oraz rowów dróg powiatowych na terenie gminy Leoncin polegającego na wykaszaniu z ich powierzchni traw i chwastów
2016 8884 2016-10-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych 141404_5.0039 – Nowa Wrona, 141404_5.0041 - Nowiny położonych w jednostce ewidencyjnej 141404_5 Nasielsk - obszar wiejski
2016 8885 2016-10-14 Porozumienie Porozumienie nr WAK.031.24.2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 września 2016r.
2016 8886 2016-10-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 8887 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 404/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2016 8888 2016-10-14 Decyzja Decyzja nr DRE.WRC.4210.8.5.2016.RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2016r.
2016 8889 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/35/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2016r. Zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie
2016 8890 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVI.160.2016 Rady Gminy Kowala z dnia 26 września 2016r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kowala do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
2016 8891 2016-10-14 Aneks Aneks nr 21 Burmistrza Miasta Halinów z dnia 6 września 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 marca 2004 r.
2016 8892 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2016r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb
2016 8893 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb
2016 8894 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/121/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew.
2016 8895 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/123/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8896 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów.
2016 8897 2016-10-14 Porozumienie Porozumienie nr D.3.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 23 września 2016r.
2016 8898 2016-10-14 Porozumienie Porozumienie nr D.4.2016 Starosty Siedleckiego z dnia 23 września 2016r. z Powiatem Siedleckim
2016 8899 2016-10-14 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-29/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 października 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 8900 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Łysych
2016 8901 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 396/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2016 8902 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 398/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych działających jako jednostki organizacyjne Gminy Miasto Płock zaliczane do sektora finansów publicznych.
2016 8903 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 400/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
2016 8904 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 405/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
2016 8905 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 406/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2016 8906 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr 411/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016r. w sprawie: ustalenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka
2016 8907 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2016 8908 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/206/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Zielonki Wieś.
2016 8909 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/207/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Koczargi Stare
2016 8910 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/209/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stare Babice
2016 8911 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8912 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.25.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku
2016 8913 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2016 Wójta Gminy Szelków z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8914 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 8915 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 172/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8916 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/126/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 8917 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/264/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8918 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 8919 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 142/XXII/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 8920 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8921 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 62/XII/2015
2016 8922 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 173/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 8923 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 8924 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/80/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 8925 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 128/2016 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 8926 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8927 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVII/ 148/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2016
2016 8928 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XX/259/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 8929 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.94.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 8930 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 8931 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2016 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.
2016 8932 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 185/16 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 8933 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8934 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 162/XX/16 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2016 rok
2016 8935 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 318/XXII /2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2016 8936 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 319/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola
2016 8937 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 322/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2016 8938 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 323/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2016 8939 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 335/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 45/V/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka
2016 8940 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 338/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8941 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 339/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8942 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 341/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 8943 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/275 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka
2016 8944 2016-10-17 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 14/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 października 2016r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej na terenie wsi Dąbrówka, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie
2016 8945 2016-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2016 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 21 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Maciejowice, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Maciejowice za 2015 rok.
2016 8946 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 8947 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/68/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Nieporęcie
2016 8948 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/75/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2016r. w sprawie nadania nazwy „Promykowa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr 643, 641/3, 655/2 i 652/2
2016 8949 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/76/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2016 roku
2016 8950 2016-10-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 września 2016r.
2016 8951 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/158/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 7 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
2016 8952 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/160/16 Rady Gminy Latowicz z dnia 7 września 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2016 8953 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 115/XXI/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 września 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rościszewo.
2016 8954 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 października 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2016 8955 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/177/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Dalekie - Sieczychy do kategorii dróg gminnych.
2016 8956 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/178/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Znamiączki do kategorii dróg gminnych.
2016 8957 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/179/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Prabuty – Wólka Piaseczna do kategorii dróg gminnych.
2016 8958 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/180/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Prabuty do kategorii dróg gminnych.
2016 8959 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/184/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2016 8960 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 8961 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/110/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni.
2016 8962 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/111/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii gminnej.
2016 8963 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2016 8964 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 8965 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 8966 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr 150/XXVII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 5 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Liszyno i Słupno gm. Słupno
2016 8967 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII /109/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2016 8968 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII /110/ 2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 8969 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/123/2016 Rady Gminy Łąck z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Modelowego Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku – Szkolne Schronisko Młodzieżowe – Zielonej Szkoły w Sendeniu.
2016 8970 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/127/2016 Rady Gminy w Górznie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno
2016 8971 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2016 8972 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2016r. w sprawie: określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2016 8973 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2016r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy i Miasta Przysucha oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2016 8974 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/102/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014 – 2020.
2016 8975 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/111/2016r Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Sadowne na stałe obwody głosowania
2016 8976 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/112/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2016 8977 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 168/65/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 8978 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 8979 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2016
2016 8980 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XIX/132/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8981 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/146/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.
2016 8982 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2016 rok
2016 8983 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2016 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 8984 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.2016 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 8985 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XX/113/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2016 rok.
2016 8986 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 8987 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.
2016 8988 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maciejowice na 2015 rok
2016 8989 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr xxv/149/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/99/99 Rady Miejskiej w Warce z dnia 12 marca 1999r. w sprawie nadania nazwy nowo utworzonej ulicy w m. Warka
2016 8990 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2016 8991 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8992 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
2016 8993 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dąbrowa Radziejowska
2016 8994 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Pulwy PLB140015
2016 8995 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Ceranowskie PLH140024
2016 8996 2016-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 października 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Gołe Łąki PLH140027
2016 8997 2016-10-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 17 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chorzelach przeprowadzonych w dniu 16 października 2016 r.
2016 8998 2016-10-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 17 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów przeprowadzonych w dniu 16 października 2016 r.
2016 8999 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9000 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2016 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2016r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2016 9001 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żelków-Kolonia.
2016 9002 2016-10-19 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym, które są mieszkańcami Gminy Siedlce
2016 9003 2016-10-19 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Radziejowice z dnia 8 września 2016r. w sprawie wspólnego wykonania, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa”,
2016 9004 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.130.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr XL/179/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i nadania jej statutu
2016 9005 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Szlachecki gmina Jedlnia-Letnisko
2016 9006 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI /96/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021 ze zmianami
2016 9007 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 209/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina
2016 9008 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 210/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów”
2016 9009 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 211/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 134/XX/04 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Gostynina
2016 9010 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 212/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawieustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2016 9011 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 213/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej
2016 9012 2016-10-19 Uchwała Uchwała nr 215/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2016r. w sprawie przyjęcia programu Gostynińska Karta Seniora
2016 9013 2016-10-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.185.2016.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. Rada Miasta Marki
2016 9014 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XX/141/2016 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 9015 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 551/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9016 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 552/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9017 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 553/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9018 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 554/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9019 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 555/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9020 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 557/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9021 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 558/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9022 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 559/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9023 2016-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 9024 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok
2016 9025 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 9026 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/16 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 9027 2016-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2016 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 9028 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 245/2016 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 9029 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 173/66/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 9030 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XVI/112/16 Rady Gminy Nur z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok
2016 9031 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9032 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 143.XXI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
2016 9033 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9034 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2016 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2016.
2016 9035 2016-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.
2016 9036 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 160/XXIV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy i Miasta Żuromin
2016 9037 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 168/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 207/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chorzele.
2016 9038 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2016 9039 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2016 9040 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 września 2016r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie doposażenia w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” oraz dla Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego
2016 9041 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo.
2016 9042 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXV-252/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 października 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 9043 2016-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2016 Burmistrza Błonia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu
2016 9044 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś -Bieniewicka
2016 9045 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Błonie dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Lesznowskiej, oś ul. Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej.
2016 9046 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 128.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016r. w sprawie zapłaty podatków za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 9047 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 129.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2016 9048 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr 130.XXIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną, położoną w obrębie geodezyjnym Czarnówka
2016 9049 2016-10-20 Informacja Informacja nr G.661.8.2015 Starosty Sokołowskiego z dnia 18 października 2016r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego
2016 9050 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 1778/12, 1778/15 I 1778/16 W ICH GRANICACH EWIDENCYJNYCH
2016 9051 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich granicach ewidencyjnych
2016 9052 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9053 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9054 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 11 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9055 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9056 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9057 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2016.
2016 9058 2016-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9059 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXI.132.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 9060 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXI.133.2016 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2016 9061 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 października 2016r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach” oraz nadania jej statutu
2016 9062 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 6 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Radziejowice instrumentem płatniczym
2016 9063 2016-10-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia
2016 9064 2016-10-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.188.2016.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2016r. Rada Gminy w Chlewiskach
2016 9065 2016-10-24 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-30/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 października 2016r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
2016 9066 2016-10-24 Postanowienie Postanowienie nr 17/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 października 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Otwocka przed upływem kadencji
2016 9067 2016-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9068 2016-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 9069 2016-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9070 2016-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 6 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 9071 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr 140/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9072 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2016 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 maja 2016r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 9073 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.
2016 9074 2016-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9075 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XX/135/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 9076 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 9077 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9078 2016-10-24 Aneks Aneks nr 2 Starosty Warszawskiego Zachodniego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9079 2016-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.
2016 9080 2016-10-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/NI/IT-I/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 września 2016r.
2016 9081 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwolnienia z uiszczenia opłat za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego dla osób ubiegających się o ich wydanie
2016 9082 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości stawek w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2016 9083 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr 140/XXI/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 9084 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXII.280.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kanie.
2016 9085 2016-10-24 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 12 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd
2016 9086 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 265/XXII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 9087 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 113.XX.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 9088 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.101.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 9089 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 334/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.
2016 9090 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2016 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.
2016 9091 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.104.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 9092 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII.202.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok
2016 9093 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.71.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 18 maja 2016r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 r.
2016 9094 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 9095 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 9 maja 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 9096 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/124/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok
2016 9097 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 31 maja 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Miasta Piastowa.
2016 9098 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 122.XXI.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2016
2016 9099 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok
2016 9100 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 maja 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.
2016 9101 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 9102 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2016
2016 9103 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.99.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.
2016 9104 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Świetlica Słoneczna”.
2016 9105 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/256/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślubów.
2016 9106 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/257/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Leszczydół-Nowiny.
2016 9107 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/262/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/229/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2016 9108 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2016 9109 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/266/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie oraz nadania statutu.
2016 9110 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
2016 9111 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin
2016 9112 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/121/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garwolin i zagospodarowania tych odpadów.
2016 9113 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/123/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 9114 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Garwolin lokalu przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
2016 9115 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Korczówka.
2016 9116 2016-10-25 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 26 września 2016r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 9117 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 17 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9118 2016-10-25 Uchwała Uchwała nr 429/2016 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Płockiego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2016 roku
2016 9119 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 9120 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XX/144/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 roku
2016 9121 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 czerwca 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/16 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016 9122 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr 179/67/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2016 rok
2016 9123 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 9124 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/153/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 9125 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 9126 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r.
2016 9127 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2016 rok
2016 9128 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2016 rok
2016 9129 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/179/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok
2016 9130 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016
2016 9131 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2016 rok
2016 9132 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2016 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2016 Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015 r.
2016 9133 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9134 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/159/16 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2016 r.
2016 9135 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2016 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2016 rok
2016 9136 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/138/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok
2016 9137 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Młynarze z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2016 rok
2016 9138 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XV/86/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9139 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2016 9140 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXX/732/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok
2016 9141 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/16 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2016 r.
2016 9142 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9143 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/67/2016 Rady Gminy Młynarze z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2016
2016 9144 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 9145 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 9146 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 9147 2016-10-26 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 października 2016r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)
2016 9148 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 77/29/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 września 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2016 9149 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.178.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 9150 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.179.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIV/196/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tarczyn
2016 9151 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.181.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIX/90/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 9152 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.182.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także wskazania, że uchwała ta została podjęta z naruszeniem prawa
2016 9153 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.183.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 371/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2016 9154 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.185.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 173/XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 9155 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.186.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 178/XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2016 9156 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 18.189.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 156/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 9157 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 18.190.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/100/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2016 9158 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 18.192.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXV/159/2016 Rady Gminy Jedlnia – Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9159 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016 - 2023
2016 9160 2016-10-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24 października 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jaktorów przeprowadzonych w dniu 23 października 2016 r.
2016 9161 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”.
2016 9162 2016-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 17.2016 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2015
2016 9163 2016-10-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r.
2016 9164 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.
2016 9165 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/124/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie powierzenia samorządowej jednostce organizacyjnej pn. „Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Klwowie" prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadania jej statutu.
2016 9166 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2016 9167 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.
2016 9168 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/129/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.
2016 9169 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część B
2016 9170 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/244/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2016 9171 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 21 października 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Raciąż w ramach pomocy de minimis
2016 9172 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr KE.XX.0007.184.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016r. w sprawie:zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie
2016 9173 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr KE.XX.0007.185.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 9174 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/109/16 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 października 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego
2016 9175 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVI/131/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa.
2016 9176 2016-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.166.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 9177 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe gminy zaliczane do sektora finansów publicznych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii
2016 9178 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II) – część 2
2016 9179 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jastrząb
2016 9180 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo
2016 9181 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 1640/189/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9182 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 1642/189/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 9183 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 9184 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XX.219.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 9185 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 106/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 9186 2016-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 53.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 9187 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 185/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 9188 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 578/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9189 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 188/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 9190 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 579/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9191 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 191/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 9192 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 580/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9193 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 173/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 9194 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 582/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9195 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 581/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9196 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 583/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9197 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 584/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9198 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 44/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 9199 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 585/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9200 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 85/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 9201 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 586/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9202 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 112/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 października 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2016 9203 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 183/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok
2016 9204 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 587/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9205 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 588/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9206 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 589/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9207 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 590/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9208 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 591/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2016 9209 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI/6/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok
2016 9210 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXII/137/16 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 9211 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/95/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2016 9212 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 maja 2016r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok
2016 9213 2016-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 9214 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/82/2016 Rady Gminy Czerwonka z dnia 9 czerwca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 9215 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/74/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 9216 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XIX/85/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2016 9217 2016-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
2016 9218 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2016 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016
2016 9219 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 592/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały 556/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016 r.
2016 9220 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 224/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2016
2016 9221 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr 121/XIX/2016 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 9222 2016-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.196.2016.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2016r. Rada Gminy Wieliszew
2016 9223 2016-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.187.2016.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2016 9224 2016-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.195.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r. Rada Gminy Płońsk z
2016 9225 2016-10-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.183.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2016r. Rada Miejska w Piasecznie
2016 9226 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Otwockiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9227 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Grójeckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9228 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9229 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Mińska Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 września 2016r. do porozumienia z dnia 12 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9230 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Legionowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2016r. do porozumienia z dnia 19 września 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9231 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Wołomińskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2016r. do porozumienia z dnia 20 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9232 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Grodziska Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9233 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Starosty Piaseczyńskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016r. do porozumienia z dnia 9 października 2014r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2016 9234 2016-10-28 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
2016 9235 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1546/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2016r. w sprawie Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego Planu
2016 9236 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1574/184/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 9237 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1575/184/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9238 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1592/185/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9239 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 1594/186/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2016 9240 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2016 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 października 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2016 9241 2016-10-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 24 czerwca 2016r.
2016 9242 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 340/XXII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze
2016 9243 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9244 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 9245 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9246 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków
2016 9247 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 9248 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9249 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIII.187.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 112 we wsi Krupia Wólka.
2016 9250 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV.202.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Prażmowie
2016 9251 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/290/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część V
2016 9252 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 9253 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Przasnysz
2016 9254 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przasnysz
2016 9255 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego Miasta Przasnysz
2016 9256 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "PÓŁNOC II".
2016 9257 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXV/202/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 października 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 9258 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 października 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 9259 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2016 9260 2016-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2016 9261 2016-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.10.2016.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2016r. Rada Gminy Olszanka
2016 9262 2016-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.36.2016.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2016r. Rada Gminy Rusinów
2016 9263 2016-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.37.2016.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2016r. Rada Gminy Rusinów
2016 9264 2016-10-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.29.2016.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2016r. Rada Miejska w Gostyninie