Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2016

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 1 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stare Zakole
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 59/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie hali sportowej w Bogutach-Piankach
2016 3 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2016 4 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X.73.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior – WIGOR” w Wąsewie
2016 5 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X.78.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2016 6 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy
2016 7 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznego gimnazjum publicznych szkół podstawowych oraz publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą.
2016 8 2016-01-04 Aneks Aneks nr 1/2015 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 15 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 14 października 2015 roku
2016 9 2016-01-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 marca 2015r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2016 10 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 11 2016-01-04 Postanowienie Postanowienie nr 277/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu
2016 12 2016-01-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego z dnia 21 grudnia 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrowskim
2016 13 2016-01-04 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2047/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013r.
2016 14 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 2 listopada 2015r. Gminy Miejskiej Ciechanów i Gminy Gołymin Ośrodek w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2016 15 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 25 listopada 2015r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 16 2016-01-04 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 25 listopada 2015 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 17 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVII/127/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 18 2016-01-04 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łazy, Nadkole, Szumin gm. Łochów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2016 19 2016-01-04 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Rażny, Sadoleś, Wilczogęby, Zarzetka - Etap I i II, gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2016 20 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński i przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 21 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/8/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 22 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr VII/14/15 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 15 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 23 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jastrzębia przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina Jastrzębia
2016 24 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.8.2015 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 12 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia i zasad finansowania zadań publicznych z obszaru oświaty, polegających na przeprowadzeniu turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie danego zawodu w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2016 25 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV-166/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XIII-139/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 26 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Puszcza Mariańska przez inne niż Gmina Puszcza Mariańska osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 27 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/78/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół z terenu Powiatu Żyrardowskiego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2016 28 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 79/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Biała Stara
2016 29 2016-01-04 Informacja Informacja nr DRE-4110-33(5)/2015/265/ARy/ESz, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2015r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2015 r. Nr PCC/1145C/265/W/DRE/2015/ARy/ESz i Nr OCC/337C/265/W/DRE/2015/ARy/ESz
2016 30 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 105.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania przyznanej dotacji
2016 31 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/100/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 32 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/101/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
2016 33 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 34 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych
2016 35 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 36 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2016
2016 37 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2016 38 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łomianki przez inne niż Gmina Łomianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 39 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/151/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/348/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Łomianki
2016 40 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki
2016 41 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej obowiązującej na terenie Gminy Łomianki
2016 42 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/160/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2016 43 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/162/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2016 44 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/169/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 45 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie.
2016 46 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.4.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie.
2016 47 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.13.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 48 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.14.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 49 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.23.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 50 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.24.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 51 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.29.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 52 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.95.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2016 53 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.97.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 54 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.100.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 55 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.101.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 56 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.109.2015 Województwa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2016 57 2016-01-04 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2526/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 września 2015r.
2016 58 2016-01-04 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1186/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 lipca 2015r.
2016 59 2016-01-04 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1277/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2015r.
2016 60 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 61 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 63 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 64 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Izabelin
2016 65 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrząb
2016 66 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX / 98 / 2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: aktu o podziale samorządowej instytucji kultury – Miejskie Centrum Kultury i Biblioteka w Pionkach oraz utworzeniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach
2016 67 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIII/82/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chlewiska na lata 2016 – 2020.
2016 68 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIX / 95/ 2015 Rady Miasta Pionki z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/343/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i odddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Pionki
2016 69 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: przejęcia obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyśmierzyce niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne, z ograniczeniem ww. obowiązków do właścicieli tych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 70 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 71 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/43/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin
2016 72 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/270/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 73 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 74 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej - obiektów sportowych przy Zespole Palcówek Oświatowych w Winnicy
2016 75 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 361/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2016 76 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 343/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2016 77 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 344/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
2016 78 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 359/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2016 79 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 360/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2016 80 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 362/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1487/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy OSTOJA ulicy we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno
2016 81 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/109/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stare Babice na rok 2016
2016 82 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/110/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2016 83 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 84 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/115/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 85 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez inne niż Gmina Stare Babice osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 86 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/168/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 87 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XiV/172/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 88 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/173/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2016 89 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork - Osada
2016 90 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 91 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlaścicieli nieruchomości
2016 92 2016-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XI/81/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015r.
2016 93 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/69/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku
2016 94 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/117/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 95 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/119/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 96 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/120/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 97 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/112/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 98 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVII/134/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 99 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
2016 100 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/63/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na rok 2016
2016 101 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI.48.2015 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016
2016 102 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/181/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 103 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Radomskiego na lata 2016 - 2019"
2016 104 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016 105 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII /103/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 106 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr 69/IX/2015 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Duninów
2016 107 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna
2016 108 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 109 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy społecznej oraz ustalania zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia
2016 110 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2016 111 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej.
2016 112 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Sobolew przez osoby prawne inne niż Gmina Sobolew lub osoby fizyczne - niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 113 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wąsy Kolonia, Gmina Leszna
2016 114 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2016 115 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki
2016 116 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XII/144/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym
2016 117 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VII/75/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 września 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyłączenia Przedszkola Samorządowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie.
2016 118 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr VII/76/15 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/234/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 sierpnia 2013 r w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole(zespołach), oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2016 119 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/58/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 120 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr X/63/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 121 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Mszczonów na 2016 rok
2016 122 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 123 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016
2016 124 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2016 rok
2016 125 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2016
2016 126 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr LI/2/2015 Zgromadzenia związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Północnego Mazowsza na rok 2016
2016 127 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 128 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016
2016 129 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/53/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 130 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Gielniów Nr XII/42/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 131 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/79/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2016 132 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/80/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 133 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 134 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/82/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2016 135 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Zwoleń oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 136 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 137 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr 132/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2016 138 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Latowicz w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2016 r.
2016 139 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr FK.XII.0007.117.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr FK.XI.0007.102.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 140 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr FK.XII.0007.118.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr FK.XI.0007.106.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 141 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr FK.XII.0007.119.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: opłaty targowej
2016 142 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr ZO.XII.0007.120.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Dębe Wielkie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 143 2016-01-07 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 września 2015r. do porozumienia z dnia 30.12.2014r o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2016 144 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 145 2016-01-07 Postanowienie Postanowienie nr 25/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2016 146 2016-01-07 Postanowienie Postanowienie nr 25/O/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2016 147 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/164/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2016 - 2022 r.
2016 148 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.
2016 149 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 150 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 151 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych i nagród sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2016 152 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów
2016 153 2016-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.39.2015.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2015r. Rada Miejska w Płońsku
2016 154 2016-01-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.295.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2016r. Rada Gminy Zawidz
2016 155 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/140/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2016 156 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/142/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2016 157 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/143/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2016 158 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/144/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 159 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 134/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2016 160 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 161 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2016 162 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2016 163 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/116/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/98/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.
2016 164 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/121/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkanych, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 ze zm.).
2016 165 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/122/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice, oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 166 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/124/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XI/101/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 167 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/180/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Siedlce
2016 168 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/181/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej.
2016 169 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XII/60/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2016 170 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r.
2016 171 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.136.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023
2016 172 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.137.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 173 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.138.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 174 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.140.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023.
2016 175 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.149.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 176 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/89/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Leoncin na rok 2016
2016 177 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania drodze kategorii drogi gminnej
2016 178 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Przesmyki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 179 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 63/XI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej za usługi opiekuńcze realizowane w ramach pomocy społecznej Gminy Zawidz.
2016 180 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 63/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 181 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 128/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 182 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 133/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów
2016 183 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 134/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2016 184 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.136.2015 z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2016 185 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.137.2015 z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2016 186 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV.116.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów
2016 187 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawieszczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunkówczęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 188 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/115/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cegłów
2016 189 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 83/XVI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej
2016 190 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Goławice Pierwsze
2016 191 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 192 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 60/XI/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 128/XXVII/2009 Rady Gminy Staroźreby z dnia 03 lipca 2009r., w sprawie: zasad gospodarowania mieniem Gminy Staroźreby, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
2016 193 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Siedleckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 194 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII//83/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2016 195 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Siedleckiego w ciągach dróg powiatowych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Zarząd Powiatu w Siedlcach oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2016 196 2016-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/91/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2015r.
2016 197 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakres tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
2016 198 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Adolfów
2016 199 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ceranów
2016 200 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Garnek
2016 201 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie Grodzieckie
2016 202 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie Grzymki
2016 203 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie Kamieńskie
2016 204 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubiesza
2016 205 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Natolin
2016 206 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Noski
2016 207 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszew
2016 208 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Nurski
2016 209 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustelnik
2016 210 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radość
2016 211 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytele-Olechny
2016 212 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytele Suche
2016 213 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rytele-Wszołki.
2016 214 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII /69/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Nadbużna
2016 215 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Rytelska
2016 216 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wszebory
2016 217 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawady
2016 218 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/130/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz studentów, dojeżdżających do szkół poza granicami Gminy Zielonka
2016 219 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/131/15 Budżetowa na rok 2016 Miasta Zielonka Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2015r.
2016 220 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.117.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Halinów na lata 2016 - 2019.
2016 221 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 222 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/107/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
2016 223 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/114/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/315/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2016 224 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz,
2016 225 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Latowicz z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz
2016 226 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 198/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej i Borowej w Konstancinie- -Jeziornie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Denzlingen
2016 227 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 199/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie oraz Warszawskiej w Bielawie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Saint-Germain-en-Laye
2016 228 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 200/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Chylickiej, Bolesława Prusa i Stanisława Moniuszki w Konstancinie-Jeziornie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Nowa Wilejka
2016 229 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 201/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Długiej i Chylickiej w Konstancinie- -Jeziornie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Krzemieniec
2016 230 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/130/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2016 231 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/132/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2016 232 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/133/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 233 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2016
2016 234 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na rok 2016.
2016 235 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi
2016 236 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 98/XII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 18 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na 2016 rok
2016 237 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 238 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 239 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016
2016 240 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia budzetu Gminy Mirów na 2016 rok
2016 241 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Strachówka niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
2016 242 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 243 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/93/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 244 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 191/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2016 245 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok
2016 246 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 194/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2016
2016 247 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 195/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2016-2020
2016 248 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/88/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Warka na 2016 rok
2016 249 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 55/207/2015 Zarząd Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 162/180/2001 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dla mieszkaniowego Zasobu Powiatu Wyszkowskiego z późniejszymi zmianami.
2016 250 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn
2016 251 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchyelnia uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
2016 252 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 253 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XIV.143.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 254 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn
2016 255 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 256 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na rok 2016
2016 257 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XVII/98/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 258 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2016
2016 259 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inne niż Gmina Karniewo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu wykorzystania tych dotacji.
2016 260 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/61/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2016.
2016 261 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV\100\2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2015r. uchwała budżetowa na 2016 rok
2016 262 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasta Płońska przez inne niż Gmina Miasta Płońska osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 263 2016-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII/162/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 264 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 135/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 161/XII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe.
2016 265 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr 163/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
2016 266 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/107/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cegłów
2016 267 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska
2016 268 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2016 269 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 270 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 271 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2016 272 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 273 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 274 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI/99/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2016 275 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 77/XV/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiskitki
2016 276 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Maciejowicach
2016 277 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum
2016 278 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Aleksandrowo
2016 279 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/144/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmentarza w Szreńsku.
2016 280 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/123/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2016 281 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2016.
2016 282 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2016 r.
2016 283 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/136/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie gminy Cegłów
2016 284 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/138/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów
2016 285 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/134/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2019
2016 286 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/135/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
2016 287 2016-01-12 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/68/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2015r.
2016 288 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 163/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Stachowo, Wola Mrokowska, Warszawianka, Kolonia Mrokowska
2016 289 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie w ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 290 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2016 291 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi gruntowej o przebiegu: od drogi gminnej 291101W – do skrzyżowania drogi powiatowej 2981W Nowosiadło – Wiączemin Polski z drogą gminną G41, do kategorii dróg gminnych
2016 292 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby
2016 293 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr V/9/60/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego , funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2016 294 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku, zmiany jego nazwy i nadania Statutu
2016 295 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/136/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk
2016 296 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2016 297 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 113/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 298 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 117/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.
2016 299 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 118/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 300 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/46/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 301 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 302 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016
2016 303 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Dobre przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wkorzystywania.
2016 304 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2016
2016 305 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Leszno z udziałem kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 306 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 93/XV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2016 307 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/45/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gielniowie.
2016 308 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miastków Kościelny
2016 309 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów
2016 310 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Stanisławów na rok 2016.
2016 311 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2016 roku
2016 312 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015r. zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2016 313 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą zadania własnego Powiatu Grójeckiego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.
2016 314 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
2016 315 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2016 rok
2016 316 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/144/2015 Rady Miasta Mława z dnia 1 grudnia 2015r. zmieniająca uchwały Nr VI/56/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniającą uchwałę Nr III/16/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz Uchwałę Nr XXIX/289/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. zmieniającą uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2016 317 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic i remizo-świetlic będących własnością gminy Rzekuń
2016 318 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowa Wieś Wschodnia, dotyczących podziału miejscowości Nowa Wieś Wschodnia na dwie niezależne miejscowości i ustalenia dla nowej miejscowości nazwy urzędowej
2016 319 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń.
2016 320 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/150/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Rybienko Nowe.
2016 321 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/59/93 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 21 października 1993 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w sołectwie Natalin.
2016 322 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/156/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę NR III/7/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wyszków.
2016 323 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/160/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wyszków na 2016 rok.
2016 324 2016-01-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2016 325 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Kampinos na rok 2016
2016 326 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr 110.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
2016 327 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2016 rok
2016 328 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015
2016 329 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XV/112/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 330 2016-01-12 Aneks Aneks nr 2 Starosty Pruszkowskiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2015r. do porozumienia w sprawie utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego oraz powierzenia prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania dokumentów paszportowych
2016 331 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/79/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
2016 332 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 333 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 334 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur
2016 335 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości
2016 336 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/486/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016
2016 337 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/495/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy
2016 338 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/499/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 339 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/500/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 340 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/502/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Rozwadowska 9/11 oraz Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Topazowa 26, podporządkowanych organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie, ul. Radzymińska 227
2016 341 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/503/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Gilarska 58 A, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka” w Warszawie, ul. Samarytanka 11 A
2016 342 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/504/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2016 343 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/505/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2016 344 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/506/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016 345 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/507/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016 346 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/508/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016 347 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XX/509/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zniesienia nazw niektórych ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2016 348 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/516/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok
2016 62 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 349 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 136.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 350 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 137.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna
2016 351 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 138.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 352 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 139.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 353 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 140.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 354 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 142.XVII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2016 355 2016-01-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XI/85/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 grudnia 2015r.
2016 356 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2016 357 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/53/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 358 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/55/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych
2016 359 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/56/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2016 360 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021
2016 361 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
2016 362 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/82/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego
2016 363 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/84/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny
2016 364 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2016 365 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2016 366 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w uchwale nr XVI/90/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok
2016 367 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 listopada 2015 r w sprawie opłaty targowej
2016 368 2016-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2015 Starosty Legionowowskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z grupą interwencyjną - Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie, ul. Piusa XI 69 na rok 2016
2016 369 2016-01-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Legionowowskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2016 r.
2016 370 2016-01-13 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łazy, Nadkole, Szumin gm. Łochów, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2016 371 2016-01-13 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Rażny, Sadoleś, Wilczogęby, Zarzetka - Etap I i II, gm. Sadowne, pow. węgrowski, woj. mazowieckie
2016 372 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 99/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 373 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez inne niż Gmina Brudzeń Duży osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 374 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016
2016 375 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/74/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek i poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu mławskiego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2016 376 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych innych niż zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu mławskiego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 377 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVII/165/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 378 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
2016 379 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szydłowo oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 380 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr 391/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 381 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 382 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłża dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Iłża oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 383 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI.86.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 384 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2016 385 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Miasta Maków Mazowiecki niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu ich rozliczenia
2016 386 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/533/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m. st. Warszawie
2016 387 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/534/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2016 388 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/549/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2016 389 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/550/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2016 390 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIV/89/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w Gminie Iłża za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2016 391 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej placówkom niepublicznym
2016 392 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 138/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja G, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2016 393 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 163/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025
2016 394 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 164/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2016
2016 395 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/106/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 396 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIV/92/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 października 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych zaliczonych do dróg gminnych na podstawie art.10. ust.5 ustawy o drogach publicznych
2016 397 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/122/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie
2016 398 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 106/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok
2016 399 2016-01-14 Informacja Informacja nr 1/2016 Starosty Pułtuskiego z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Gostkowo gmina Obryte
2016 400 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2026
2016 401 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok
2016 402 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2016 403 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 i jego likwidacji.
2016 404 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Sulejówek nr LVII/320/2010 z 25 marca 2010 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2016 405 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 406 2016-01-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XII/74/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 407 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia stawek opłaty targowej.
2016 408 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie:zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, powołania jej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 409 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. mieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
2016 410 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 411 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023
2016 412 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 413 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/106/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie
2016 414 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/107/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ostrów Mazowiecka
2016 415 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegowo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 416 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „Nowy Punkt Przedszkolny Kubuś” przy Zespole Szkół w Niedzborzu
2016 417 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 418 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 104.XVI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
2016 419 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/484/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła
2016 420 2016-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy
2016 421 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 422 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 108/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czernice Borowe.
2016 423 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 76/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 424 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 82/XII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego.
2016 425 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XI/147/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach
2016 426 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2016 427 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/150/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania i trybu powoływania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2016 428 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2016 429 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 167/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 548/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich trybu pobierania.
2016 430 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 168/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin
2016 431 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII.157.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2016 432 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII.160.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2016 433 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII.161.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2016 434 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/137/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chotomowska gm. Jabłonna.
2016 435 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna.
2016 436 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.96.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2016 437 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr X/35/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 438 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr X/39/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 439 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2016 440 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 441 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr VIII.115.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Tłuszcz
2016 442 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr VIII.119.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania oraz zasady zwrotu
2016 443 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr VIII.124.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2016 444 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stanisławów.
2016 445 2016-01-14 Postanowienie Postanowienie nr 1/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przed upływem kadencji
2016 446 2016-01-14 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-18(9)/2015/2016/1271/XIV/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2016r.
2016 447 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 170/XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 448 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2016 449 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 260/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
2016 450 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 261/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia.
2016 451 2016-01-15 Uchwała Uchwała nr 262/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 452 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 453 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2016 454 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 455 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 456 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 457 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 458 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 97/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 459 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.63.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X.60.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i ustalenia inkasa na terenie gminy Jasieniec na 2016 rok.
2016 460 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2016 roku.
2016 461 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.68.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2016 462 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI.69.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznego gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec.
2016 463 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016 464 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 161/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 465 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Karczew
2016 466 2016-01-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIV/135/2015 Gminy Karczew z dnia 29 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 467 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 468 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 469 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 437/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
2016 470 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 440/XVI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe liniami uzupełniającymi L w ramach publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Piaseczno.
2016 471 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestum
2016 472 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego
2016 473 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 64/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutów sołectw na terenie Gminy Grudusk
2016 474 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 67/X/2015 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 475 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 184/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2016.
2016 476 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 186/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzymin na lata 2016-2021”.
2016 477 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XV.128.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.
2016 478 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr X/78/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016 GMINY OSIECK
2016 479 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 480 2016-01-18 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/97/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 grudnia 2015r.
2016 481 2016-01-18 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 31 grudnia 2015r. dotyczące określenie zasad współpracy przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4511W Miodne – Bartodzieje” na długości 3,494 km, zlokalizowanej na terenie gminy Tczów.
2016 482 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr IX/80/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck.
2016 483 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 135/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2016 484 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 136/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 485 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 147/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i części wsi Wólka Kosowska obszar II.
2016 486 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Lutocin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 487 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2016 488 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznego gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2016 489 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 179/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Ciechanowa.
2016 490 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 181/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”.
2016 491 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych
2016 492 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej Statutu.
2016 493 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2016 494 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2016 495 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 141/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Maciejki
2016 496 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 142/XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Miętowa
2016 497 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015 - 2024
2016 498 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015 - 2024
2016 499 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 500 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2016
2016 501 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2015 – 2018”.
2016 502 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Garwolina
2016 503 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/150/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowisk na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2016 504 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIII/153/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie połączenia Filii nr 2 i Punktu Bibliotecznego oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie
2016 505 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/170/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 506 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XVII/171/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2016 507 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/168/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2016 508 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/169/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej i ustalenia ich przebiegu
2016 509 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XVII/176/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/157/15 z dnia 17 listopada 2015 r.
2016 510 2016-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2016 511 2016-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 512 2016-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2016 513 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 października 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 514 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 października 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 515 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 516 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr 143.2015 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin "Radomka" na lata 2016-2019
2016 517 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr 144.2015 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2015 r.
2016 518 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr 1/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 519 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr 3/2016 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2016 520 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 16 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2016
2016 521 2016-01-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-63/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 522 2016-01-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-64/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2016 523 2016-01-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-65/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
2016 524 2016-01-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-66/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2016 525 2016-01-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-67/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 526 2016-01-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-68/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2016 527 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr X/71/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.
2016 528 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr X/72/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2016.
2016 529 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.130.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
2016 530 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.133.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.
2016 531 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.134.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 532 2016-01-19 Uchwała Uchwała nr XII.141.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 533 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 330/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44
2016 534 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 400/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 917/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.02.2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2016 535 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 404/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy PLANETY ulicy we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2016 536 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 23/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2015 Miasta Józefowa
2016 537 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/170/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria.
2016 538 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/171/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2016 539 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, oddziału integracyjnego klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
2016 540 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr xxII/173/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
2016 541 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/178/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 542 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
2016 543 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/176/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Siedlce na lata 2016 – 2020”.
2016 544 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2016 rok
2016 545 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/186/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy tunelowi
2016 546 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI.102.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Cisiu-Zagrudziu.
2016 547 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI.103.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Koszewnicy.
2016 548 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 275/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 549 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 281/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
2016 550 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.135.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Miasta Pruszków.
2016 551 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.141.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2017 r.
2016 552 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV.145.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie:wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
2016 553 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 554 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.174.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Nadarzyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2016 555 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.176.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2016 556 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.177.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 557 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.178.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 558 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.179.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn
2016 559 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.181.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn
2016 560 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.182.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 561 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Nadarzyn na rok 2016
2016 562 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI.0007.84.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebowilk
2016 563 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz,
2016 564 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 192/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2016 565 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/141/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2016 566 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/156/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2016 567 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/157/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/117/95 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 maja 1995r.
2016 568 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/50/2003 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2003r.
2016 569 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/59/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości.
2016 570 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 571 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2016 rok
2016 572 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/100/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 573 2016-01-20 Aneks Aneks nr 2/13/WZS/P/346/2015 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 1 grudnia 2015r. do porozumienia Nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2016 574 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na 2016 rok.
2016 575 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/75/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 576 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/76/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2023
2016 577 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XXI.109.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2016
2016 578 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia.
2016 579 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/47/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalania zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Gielniów i zasad zwrotu poniesionych wydatków
2016 580 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 581 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica
2016 582 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabokliki
2016 583 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/74/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego "Wstępami" odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu.
2016 584 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmianyuchwały Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2016 585 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.
2016 586 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 587 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Skaryszew.
2016 588 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/104/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2016 589 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych.
2016 590 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe,pomoc rzeczową przyznane pod warunkiem zwrotu.
2016 591 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 07 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 592 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 58/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2016 593 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 594 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 595 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/97/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
2016 596 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 23 grudnia 2015r. uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2016
2016 597 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 598 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/78/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego
2016 599 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
2016 600 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/102/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 601 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kadzidło
2016 602 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/2015 Rady Miejskiej w Markach z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Szkolna” dla obrębu 5-10 w Markach
2016 603 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr IX/79/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na rok 2016
2016 604 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/90/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego i wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2016 605 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 606 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/63/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Borowie
2016 607 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2016 – 2024
2016 608 2016-01-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIV/62/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r.
2016 609 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 610 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązująca w 2016r.
2016 611 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/34/2003 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 25 lutego 2003r. dotyczącej założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Solcu nad Wisłą.
2016 612 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 613 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 187/XV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 11/9 w obrębie Stary Janków.
2016 614 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla potrzeb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
2016 615 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIII/92/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 616 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2016 617 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rusinów
2016 618 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uzupełnienia załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2016 619 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015 - 2020.
2016 620 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
2016 621 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 622 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/118/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
2016 623 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XVI/72/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 października 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO FRAGMENTY MIEJSCOWOŚCI ADAMÓW- WIEŚ (obręb ewid. ADAMÓW) I KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA (obszar 1)
2016 624 2016-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.299.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2016r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2016 625 2016-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.300.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2016r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2016 626 2016-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.301.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2016r. Rada Miejska w Kozienicach
2016 627 2016-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.302.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2016r. Rada Miejska w Kozienicach
2016 628 2016-01-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.1.2016.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2016r. Rada Gminy Ceranów
2016 629 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 37 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn
2016 630 2016-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Podkowa Leśna
2016 631 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 116/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 102/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 listopada 2015 roku zmieniającą uchwałę Nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 632 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 1491/92/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 633 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 1706/105/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2016 634 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV-157/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
2016 635 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV-158/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe
2016 636 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2005 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2016 637 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej "Pomorze przez wieś 120742W" oraz drogi gminnej "Pomorze do świetlicy"
2016 638 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej Rodziny
2016 639 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV/134/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkolil i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 640 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 641 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Miasta Garwolin z dnia 19 stycznia 2007 r. sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso zmienionej Uchwałą Nr XLIX/212/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. i Uchwałą Nr LXIX/315/2014 z dnia 27 października 2014 r.
2016 642 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/92/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 643 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/94/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 644 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/95/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2016 645 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 646 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 647 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 648 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, terminu płatności, sposobu poboru opłaty i wynagrodzenia za jej pobór.
2016 649 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 140/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Gostynina w ramach pomocy de minimis.
2016 650 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 651 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 108/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2016
2016 652 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2016
2016 653 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/84/2015 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Repki
2016 654 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski
2016 655 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 656 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2016
2016 657 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIX/62/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2016 rok
2016 658 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Zatory na rok 2016
2016 659 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2016
2016 660 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/73/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2016 rok
2016 661 2016-01-21 Postanowienie Postanowienie nr 2/2016 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu radnego Rady Powiatu w Sierpcu
2016 662 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2016 rok
2016 663 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 103/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki za ich korzystanie
2016 664 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre .
2016 665 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 156.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2016-2029
2016 666 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 151/XVI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miasta Sierpc
2016 667 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 154/XVI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2016 668 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/96/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2016.
2016 669 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 88.XVI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2016 670 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/52/2015 Rady Gminy w Chotczy z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2016 671 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 51/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”.”
2016 672 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 104/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Słupno.
2016 673 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 101/XX15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 674 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 105/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. Nr 83/XIII/15 w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2016 675 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 96/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
2016 676 2016-01-21 Aneks Aneks nr 17 Miasta Sulejówek z dnia 11 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 R.
2016 677 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo
2016 678 2016-01-21 Aneks Aneks nr 16 Miasta Sulejówek z dnia 11 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 R.
2016 679 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gozdowo jest organem prowadzącym
2016 680 2016-01-21 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 976/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 października 2015r.
2016 681 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 162/XVI/2105 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Miasta Sierpc na 2016 rok
2016 682 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX.126.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015r. uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2016
2016 683 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2016 rok
2016 684 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 75/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2016 685 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.
2016 686 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX.127.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2016 - 2030
2016 687 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 99/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Cekanowo na lata 2016-2022”
2016 688 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Zaręby Kościelne
2016 689 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo
2016 690 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert.
2016 691 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 157.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2016 rok
2016 692 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/99/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo
2016 693 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 102/XX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 694 2016-01-21 Aneks Aneks nr 18 Miasta Sulejówek z dnia 11 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 R.
2016 695 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 696 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/92/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 697 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 106/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 698 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 699 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 95/XX15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 237/XXIII/09 Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2016 700 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XV/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2015r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok
2016 701 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, nauczyciela wspomagającego.
2016 702 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/90/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2016-2024
2016 703 2016-01-21 Postanowienie Postanowienie nr DWW 772-1/16 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2016 704 2016-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 10/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 3 grudnia 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Pawełas – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2016 705 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 89.XVI.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Płoniawy-Bramura
2016 706 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 103/XI/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2016
2016 707 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 56.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2016 708 2016-01-21 Wyrok Wyrok nr VI SA/Wa 975/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2015r.
2016 709 2016-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2016 roku
2016 710 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/83/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Glinojeck przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
2016 711 2016-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie współdziałania z Gminą Kazanów w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Publicznej szkole Podstawowej w Odechowie zawarte w dniu 02 listopada 2015r. pomiędzy: Gminą Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie przy ul.Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew reprezentowaną przez mgr inż.Ireneusza Kumięgę - Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew a Gmina Kazanów z siedzibą w Kazanowie reprezentowaną przez mgr Teresę Pancerz-Pyrka - Wójta Gminy Kazanów.
2016 712 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki - dz. ew. 137/2
2016 713 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste
2016 714 2016-01-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte w dniu 4 stycznia 2016r. r. w Nadarzynie pomiędzy: Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 reprezentowaną przez: Janusza Grzyba - Wójta Gminy Nadarzyn a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez: Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów regulujące zasady organizacji gminnych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440)) pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów, w wykonaniu uchwały nr XIX.184.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów, a Gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich oraz uchwały nr XII.158.2015 r. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich.
2016 715 2016-01-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
2016 716 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec
2016 717 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin
2016 718 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki - dz. ew. 113 i 114
2016 719 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 9 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 720 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 721 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIV/74/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 722 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r. Budżet Gminy Pacyna na rok 2016
2016 723 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Pacynie
2016 724 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jednorożec
2016 725 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna
2016 726 2016-01-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXI/103/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 22 grudnia 2015r. na 2016 rok.
2016 727 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/242/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 728 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie : wysokości stawek opłat na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2016 729 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 4/I/2016 Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego.
2016 730 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/111/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa.
2016 731 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadowne oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 732 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/67/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.
2016 733 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XV/71/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sadowne w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 734 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej.
2016 735 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 736 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/38/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2016 737 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV.84.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2016.
2016 738 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV.85.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 739 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/129/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S-8
2016 740 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad przekazywania sołectwom gminy składników mienia gminnego do korzystania.
2016 741 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 742 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu gminy Czosnów
2016 743 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej
2016 744 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2016.
2016 745 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIV/104/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.
2016 746 2016-01-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Ostrołęckiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2016 r.
2016 747 2016-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Płocku za 2015 rok.
2016 748 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy w Jońcu z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2016 rok.
2016 749 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok
2016 750 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr V/10/63/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ciechanowskiego na 2016 rok
2016 751 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr V/10/67/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/3/21/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2016 752 2016-01-22 Uchwała Uchwała nr V/10/68/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2016 753 2016-01-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 754 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2016 755 2016-01-25 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-11(17)/2015/2016/13859/V/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2016r.
2016 756 2016-01-25 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-1(2)/2016/13859/Vzm/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w ciepło odbiorców ze źródła ciepła zlokalizowanego w Warszawie - Rembertowie
2016 757 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2016 r.
2016 758 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 759 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI//89/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Sochaczew przez inne niż Gmina Sochaczew osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 760 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 761 2016-01-25 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XV/69/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 762 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/76/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/58/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015 r. dotyczącej ustalenia wysokości stawek podatku i zwolnień od środków transportowych
2016 763 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/77/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/60/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015 roku dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 764 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/78/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/61/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015 roku dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 765 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/79/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/62/2015 rady Gminy w Orońsku z dnia 30 listopada 2015 roku dotyczącej ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru
2016 766 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/146/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/145/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jabłonna na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 767 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/147/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/143/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/341/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 768 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/148/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2016 rok
2016 769 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 770 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chotomów gminie Jabłonna
2016 771 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/159/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jabłonna
2016 772 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/160/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2016
2016 773 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/163/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2016 774 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/164/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/103/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy .
2016 775 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/169/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 776 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 111/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2016 777 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 112/XV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 2016 – 2020”
2016 778 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 167/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło i części obrębu Zgorzała
2016 779 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI.107.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk dla działki o numerze ewidencyjnym 58/1 w miejscowości Nowa Wieś
2016 780 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2016 rok
2016 781 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 782 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrzask.
2016 783 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w południowo – zachodniej części obrębu Dąbrówka Ostrowska, gmina Chorzele - w części nieobjętej Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr LEX-I.4131.262.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 poz. 9527 z dnia 25 listopada 2015 roku)
2016 784 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok
2016 785 2016-01-25 Postanowienie Postanowienie nr 2/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 786 2016-01-25 Postanowienie Postanowienie nr 3/2016 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Żuromińskiego
2016 787 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2016 rok
2016 788 2016-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.
2016 789 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 84/XII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2016
2016 790 2016-01-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie współdziałania Gminy Mińsk Mazowiecki z Miastem Mińsk Mazowiecki w zakresie prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim
2016 791 2016-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia w 2016 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2016 792 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 128/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Niemena” w Ostrołęce
2016 793 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 129/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrołęki – rejon „Bemowo” dla części jednostki strukturalnej 6 ZL
2016 794 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 795 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 796 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.
2016 797 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2016
2016 798 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 799 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania doracji.
2016 800 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr IX/91/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 801 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 1593/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Wytycznych programowych w zakresie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
2016 802 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 1595/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.5) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2016 803 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/67/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2016
2016 804 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII.106.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2003 Rady Gminy Kowala z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectw.
2016 805 2016-01-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.303.2015.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 stycznia 2016r. Rada Gminy Radzanowo
2016 806 2016-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2016 807 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 808 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 809 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2016 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 810 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Kołbiel i zagospodarowania tych odpadów.
2016 811 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XI/81/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 812 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Górzno.
2016 813 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/164/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2016 814 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2016.
2016 815 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2016 816 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 817 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: dokonania wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku.
2016 818 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 137/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 r. Nr 64/XII/2015 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2016 819 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/166/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2016 820 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia: kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Winnica, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego; liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 821 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/175/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2016 822 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII.61.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie
2016 823 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/2015 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Repki wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 824 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 825 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 r.
2016 826 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 827 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/89/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały NR XIX/181/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2016 828 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Raciąż do kategorii dróg gminnych
2016 829 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sobolew.
2016 830 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII.76.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2016
2016 831 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/94/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Troszyn
2016 832 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XIII/77/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r.
2016 833 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/104/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 834 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2016 835 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobolew”.
2016 836 2016-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/109/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2015r.
2016 837 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2016 838 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Markach, nadania pierwszego statutu, włączenia placówki do zespołu szkół oraz zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach
2016 839 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2016 840 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi
2016 841 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV.106.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie.
2016 842 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/94/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na rok 2016
2016 843 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/65/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie powiatu łosickiego
2016 844 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Górzno, przyznania tym kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 845 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczew na lata 2015-2020"
2016 846 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2016 r. z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2016 847 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Raciążu
2016 848 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2016 849 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Sochaczewskiego
2016 850 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2016 rok.
2016 851 2016-01-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Żuromińskiego z dnia 15 stycznia 2016r.
2016 852 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/86/2016 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2016 853 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania tych dotacji
2016 854 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania
2016 855 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 856 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2016 857 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Miedzna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum.
2016 858 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XIV/98/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka-Ług
2016 859 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/90/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Magnuszew
2016 860 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/91/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/108/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2016 861 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/95/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/107/11 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2016 862 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/96/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 863 2016-01-27 Uchwała Uchwała nr VII/97/2015 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi niepubliczne ogólnodostępne
2016 864 2016-01-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.306.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. Rada Miasta Kobyłka
2016 865 2016-01-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego
2016 866 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2016.
2016 867 2016-01-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 20 stycznia 2016r. dotyczące zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2016 868 2016-01-28 Aneks Aneks nr 15 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2016 869 2016-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 9/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 870 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – terenów położonych pomiędzy ulicami Grójecką i Wojska Polskiego
2016 871 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – tereny położone na południowy-wschód od ulicy Wiejskiej
2016 872 2016-01-28 Aneks Aneks nr 1/2015 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 30 grudnia 2015r. do porozumienia z dnia 15 października 2015 roku
2016 873 2016-01-28 Aneks Aneks nr 2/2015 Starosty Zwoleńskeigo z dnia 8 stycznia 2016r. do porozumienia z dnia 15 października 2015 roku
2016 874 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Starosty Przasnyskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej na zlecenie Powiatu Przasnyskiego
2016 875 2016-01-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 18 stycznia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skórzec przeprowadzonych w dniu 17 stycznia 2016 r.
2016 876 2016-01-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 18 stycznia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grębków przeprowadzonych w dniu 17 stycznia 2016 r.
2016 877 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII.77.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 878 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII. 80. 2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2016 879 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII.81.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 880 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 881 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/158/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny wraz z załącznikiem oraz wzoru informacji o gruntach wraz z załącznikiem.
2016 882 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/159/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny wraz z załącznikiem oraz wzoru informacji o lasach wraz z załącznikiem.
2016 883 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/160/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami.
2016 884 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 885 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na 2016 rok
2016 886 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sypniewo na lata 2015-2023
2016 887 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2026
2016 888 2016-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015r.
2016 889 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 107/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na 2016 rok z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków.
2016 890 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek, gmina Płońsk.
2016 891 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2016 rok
2016 892 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Płońsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 893 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2016
2016 894 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2016
2016 895 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2016 rok
2016 896 2016-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/107/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 21 grudnia 2015r. Gminy Jedlnia-letnisko
2016 897 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2016
2016 898 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/153/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016
2016 899 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Gminy Rzewnie na 2016 rok.
2016 900 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Wolanów
2016 901 2016-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XII/73/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 grudnia 2015r. na rok 2016
2016 902 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/95/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2016
2016 903 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV.68.15 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała budżetowa na rok 2016
2016 904 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2016
2016 905 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 78/XIV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rościszewo na 2016 rok.
2016 906 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/116/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.
2016 907 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: nadania drogom statusu drogi gminnej
2016 908 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII.105.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia sołectwa Zenonów oraz nadanie statutu sołectwu Zenonów.
2016 909 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 910 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Bielsk na rok 2016
2016 911 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2020.
2016 912 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 84/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk.
2016 913 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2016 914 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2016 915 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych na terenie gminy Sypniewo do kategorii dróg gminnych
2016 916 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrzejewo
2016 917 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 63.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Dobra Wola
2016 918 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 64.XIV.2016 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Kęczewo
2016 919 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 65.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Krępa
2016 920 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 66.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie sołectwa Lewiczyn
2016 921 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 67.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lipowiec Kościelny
2016 922 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 68.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Łomia
2016 923 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 69.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Parcele Łomskie
2016 924 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 70.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rumoka
2016 925 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 71.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Turza Mała
2016 926 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 72.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Turza Wielka
2016 927 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 73.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wola Kęczewska
2016 928 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 74.XIV.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zawady
2016 929 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2016 rok.
2016 930 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 101/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.
2016 931 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 105/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.
2016 932 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Małkinia Górnej.
2016 933 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
2016 934 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kadzidło.
2016 935 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2016
2016 936 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej
2016 937 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzynowłoga Mała
2016 938 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Liw oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 939 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych i właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Liw.
2016 940 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2016.
2016 941 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Mokobody
2016 942 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez Gminę Mokobody oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 943 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/119/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2016 944 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2016 945 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 946 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Garwolinie oraz nadania jej Statutu
2016 947 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Garwolina
2016 948 2016-01-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zestawienia wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok.
2016 949 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/80/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/69/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny
2016 950 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/81/15 Rady Gminy Osieck z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Osieck
2016 951 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chynów na lata 2016 - 2020.
2016 952 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Chynów
2016 953 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Chynów
2016 954 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Gmina Chynów, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 955 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2016
2016 956 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/61/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Czarnia.
2016 957 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 958 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2016 959 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 960 2016-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 1177 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie
2016 961 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/72/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2016 962 2016-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2016 Starosty Grójeckiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2016 963 2016-01-29 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-20(31)/2015/2016/1425/IX/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2016r.
2016 964 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji i ich wykorzystywania
2016 965 2016-01-29 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-46(16)/2015/2016/341/XI/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2016r.
2016 966 2016-01-29 Postanowienie Postanowienie nr 1/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Grójeckiego
2016 967 2016-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 25 stycznia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą przeprowadzonych w dniu 24 stycznia 2016r.
2016 968 2016-01-29 Postanowienie Postanowienie nr 2/W/16 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Radomskiego
2016 969 2016-01-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 25 stycznia 2016r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bielsk przeprowadzonych w dniu 24 stycznia 2016 r.
2016 970 2016-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KS.120.4.2016 Starosty Szydłowieckiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łaziskach w 2016 roku
2016 971 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 972 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Wilga z dnia 30 listopada 2015r w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2016 973 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym funkcjonującym na terenie miasta Ostrołęki
2016 974 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 125/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazw ulic i placów w mieście Ostrołęka
2016 975 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 976 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok