Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 5794 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Przyleśnej we wsi Dąbrowa Chotomowska
2015 5795 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 62/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Hallera” w Ostrołęce
2015 5796 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.65.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bykowizna, Choszczak
2015 5797 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.66.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cięciwa, Cezarów
2015 5798 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Regimin.
2015 5799 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII.69.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2015 5800 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.
2015 5801 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.33.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego
2015 5802 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.34.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 5803 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5804 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5805 2015-07-01 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-11(4)/2015/341/X/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 czerwca 2015r.
2015 5806 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Grabowo
2015 5807 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad korzystania z obiektów kulturalnych i wypoczynkowych na terenie gminy Olszewo-Borki
2015 5808 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Komorowie, w Gminie Michałowice
2015 5809 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2015 5810 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie gminy Michałowice.
2015 5811 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Michałowice
2015 5812 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014­2018.
2015 5813 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 5814 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
2015 5815 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
2015 5816 2015-07-01 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2015 5817 2015-07-01 Porozumienie Porozumienie nr OiN 1/2015 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 24 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35, zwaną dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2015r.
2015 5818 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 64/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2015 5819 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII.57.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieniawa
2015 5820 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie.
2015 5821 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
2015 5822 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 35/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 5823 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 36/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiskitki
2015 5824 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 37/IX/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiskitki
2015 5825 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 5826 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 5827 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/29/015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 5828 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie terminu , czestotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gosopdarowanie odpadami komunalnymi przez własciecieli nieruchomości na terenie gminy Rzewnie
2015 5829 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 5830 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 5831 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr 145/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej, podpisania aktu założycielskiego oraz nadania pierwszego statutu.
2015 5832 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gniewoszów.
2015 5833 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.28.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pniewach
2015 5834 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Wołomina z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok
2015 5835 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Wołomina z dnia 2 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok
2015 5836 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-63/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5837 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-64/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5838 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-65/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2015 5839 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-66/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 11.
2015 5840 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-69/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie regulaminu parkingu działającego w systemie typu Parkuj i Jedź przy ul. Wąskiej w Wołominie
2015 5841 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-71/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin
2015 5842 2015-07-01 Uchwała Uchwała nr IX-72/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wołomin
2015 5843 2015-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.138.2015.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2015r. Rada Miasta Legionowo
2015 5844 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 2/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 5845 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 4/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 5846 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 8/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 5847 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 13/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 5848 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 15/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 5849 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 18/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 5850 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok
2015 5851 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5852 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 5853 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 5854 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 5855 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 5856 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 5857 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015.
2015 5858 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 18/IV/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5859 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 21/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5860 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 5861 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IV.44.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2015 5862 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 5863 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 5864 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 5865 2015-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.16.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 5866 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5867 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5868 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 26/10/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2015 5869 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V. 21.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 5870 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 7/II/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 5871 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 5872 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 16/V/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5873 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5874 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 21/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 5875 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 6 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2015 r.
2015 5876 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 5877 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych i piwnych.
2015 5878 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2015 roku”
2015 5879 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/273/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5880 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia
2015 5881 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr X/41/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2015 5882 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2015 5883 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.55.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5884 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.57.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5885 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.60.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wola Rasztowska, gmina Klembów
2015 5886 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 5887 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII.64.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5888 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII.53.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2015 5889 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Płońsk w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.
2015 5890 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni
2015 5891 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr V-60/2015 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2014
2015 5892 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokosci tej opłaty.
2015 5893 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie terminu częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 5894 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 67/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy i Wólka Kosowska obszar III.
2015 5895 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie - część III.
2015 5896 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013 r.
2015 5897 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 23/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla Gminy Chorzele jest orgnem prowadzącym.
2015 5898 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 24/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów.
2015 5899 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 30/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. zmiany uchwały Nr 225/XXV/ 12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 5900 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 27/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik
2015 5901 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radzymin obejmującego część obrębu Cegielnia na terenie gminy Radzymin.
2015 5902 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ew. 35 obręb 05-02 w Radzyminie.
2015 5903 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 89/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 5904 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 5905 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 5906 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 93/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radzymin.
2015 5907 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 118/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 101/VI/2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2015 5908 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 119/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka nr 102/VI/2015 r. z dnia 31 marca 2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5909 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 121/VII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock.
2015 5910 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 137/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego liceum profilowanego dla dorosłych
2015 5911 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 138/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
2015 5912 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 139/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego technikum dla dorosłych
2015 5913 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 140/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznego technikum uzupełniającego dla dorosłych
2015 5914 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 141/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: likwidacji publicznej zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych
2015 5915 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 142/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie: przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, z siedzibą w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7, w liceum ogólnokształcące dla dorosłych i podpisania aktu przekształcenia.
2015 5916 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 143/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 5917 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 144/VIII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 5918 2015-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2015 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych
2015 5919 2015-07-03 Uchwała Uchwała nr 56/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 5920 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie .. z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych w Mińsku Mazowieckim
2015 5921 2015-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.141.2015.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2015r. Rada Miejska w Radzyminie
2015 5922 2015-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.145.2015.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2015r. Rada Miejska w Radzyminie
2015 5923 2015-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.136.2015.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2015r. Rada Miejska w Radzyminie
2015 5924 2015-07-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.23.2015.GSS Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2015r. Rada Miejska w Różanie
2015 5925 2015-07-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Panem Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą” a Mazowieckim Kuratorem Oświaty - Panią Dorotą Sokołowską, zwaną dalej „Kuratorem’.
2015 5926 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” zawarte w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Panem Jackiem Kozłowskim, zwanym dalej „Wojewodą” a Mazowieckim Kuratorem Oświaty - Panią Dorotą Sokołowską, zwaną dalej „Kuratorem”.
2015 5927 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr VII.65.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – etap II
2015 5928 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.134.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2015r. Rada Miasta Ciechanów
2015 5929 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.143.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2015r. Rada Gminy Izabelin
2015 5930 2015-07-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.144.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2015r. Rada Miejska w Brwinowie
2015 5931 2015-07-06 Decyzja Decyzja nr OŁO- 4210-4(17)/2015/543/IX/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 lipca 2015r.
2015 5932 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 7.71.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 5933 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 7.70.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 5934 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.78.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5935 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.85.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 5936 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.84.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/30/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady
2015 5937 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.77.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2015 5938 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.81.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności § 7 ust. 2 uchwały Nr VI/18/2015 Rady Gminy w Siennie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 5939 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.79.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5940 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.101.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr V/34/15 Rady Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
2015 5941 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.99.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 5942 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.98.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzewnie
2015 5943 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.97.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 5944 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.96.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 26/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 5945 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.95.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2015 5946 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 11.118.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
2015 5947 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 11.117.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe
2015 5948 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2015 5949 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 r.
2015 5950 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na 2014 r.
2015 5951 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 5952 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 5953 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 5954 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 5955 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 5956 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 40/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015.
2015 5957 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 5958 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 8/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2015 rok.
2015 5959 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2015 rok.
2015 5960 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 5961 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr V.47.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5962 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 5963 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 /2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5964 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr III/27/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 5965 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 19.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2015r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 5966 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 5967 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2015 5968 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 5969 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2015 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2015 5970 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 23/15 Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 5971 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5972 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5973 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr III/12/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5974 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5975 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2015 5976 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2015 5977 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/40/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/26/14 na rok 2015
2015 5978 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX.58.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie.
2015 5979 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 5980 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 5981 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 5982 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Nieporęt"
2015 5983 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie, Gmina Nieporęt
2015 5984 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Józefowie, Gmina Nieporęt
2015 5985 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 811/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
2015 5986 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 812/50/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 5987 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina.
2015 5988 2015-07-07 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia z dn. 29.06.2005r. z dnia 29 maja 2015r. do Porozumienia z dn. 29.06.2005r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych zawarty w dniu 29 maja 2015 r. pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Mławskim,
2015 5989 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 324 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów
2015 5990 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI.47.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na terenie Gminy Wąsewo
2015 5991 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chlewiska
2015 5992 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 17 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2015 r.”
2015 5993 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2015 5994 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.38.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Pniewy oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 5995 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19 lutego 2014 roku
2015 5996 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 maja 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 5997 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 5998 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 5999 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2015 6000 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szelków.
2015 6001 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2015 6002 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6003 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie:zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 6004 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.38.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Osłonowego dla Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Raciąż
2015 6005 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.42.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/2007 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Raciążu zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 czerwca 2009r. i Uchwałą Nr XVI/89/2012 z dnia 17 lutego 2012r.
2015 6006 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII.43.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Raciąż.
2015 6007 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2015 Rady Gminy Raciąż z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 6008 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo.
2015 6009 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 6010 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr X/44/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paprotnia na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2015 6011 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Repki z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Repki", "Zasłużony dla Gminy Repki"
2015 6012 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 6013 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli
2015 6014 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie m. Węgrów do kategorii dróg powiatowych
2015 6015 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/68/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie oraz jego likwidacji
2015 6016 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sadownem i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2015 6017 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/70/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Węgrowie i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
2015 6018 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Węgrów kategorii dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych
2015 6019 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kazanów
2015 6020 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat pułtuski.
2015 6021 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Pułtusk
2015 6022 2015-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 6 lipca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2015 r.
2015 6023 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/67/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie i Klubu Nauczyciela w Sochaczewie w jedną instytucję kultury.
2015 6024 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie:uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Przysucha
2015 6025 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoadrowania przestrzennego pn. "ROLNICZA II".
2015 6026 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie założenia przedszkola specjalnego w Stoku Lackim
2015 6027 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedleckim
2015 6028 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
2015 6029 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w ogólnokrajowym referendum
2015 6030 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr 40/XII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia
2015 6031 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/34/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uzupełnienia załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2015 6032 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/35/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1do Statutu Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie przyjętego Uchwałą Nr XL/173/06 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 9 października 2006r.
2015 6033 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2015 6034 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Glinianki I w Sulejówku
2015 6035 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie opłat adiacenckich w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału
2015 6036 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6037 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/230/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Łochów na obwody głosowania.
2015 6038 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 6039 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/354/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczania terminu płatności oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej.
2015 6040 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Brok do kategorii dróg gminnych.
2015 6041 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 maja 2015r. w sprawie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Brok.
2015 6042 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2015 6043 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Latowicz,
2015 6044 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 58/X/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 6045 2015-07-10 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Malanowo Stare gm. Mochowo
2015 6046 2015-07-10 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektów operatów opisowo - kartograficznych opracowanych w ramach modrenizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Słupia, Dziki Bór, Gorzeń, Mierzęcin gm. Szczutowo.
2015 6047 2015-07-10 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 759/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r.
2015 6048 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określania warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 6049 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 6050 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 72/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie : zmiany uchwały Nr 68/X/2007 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 września 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu.
2015 6051 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 74/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2015”
2015 6052 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 75/X/ 2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/VI//2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sierpc.
2015 6053 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 76/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 6054 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 82/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących inwestycje na terenie Miasta Sierpca.
2015 6055 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 83/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 6056 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 136/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej
2015 6057 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 137/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
2015 6058 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 139/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. o ustanowieniu Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza
2015 6059 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli, którym powierzono inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego w placówkach oświatowych, których organem założycielskim jest Gmina Winnica
2015 6060 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011-2016.
2015 6061 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących grunty wspólnot gruntowych w wyniku wykonania prawa pierwokupu.
2015 6062 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr IX/95/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pułtusk.
2015 6063 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie
2015 6064 2015-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2015 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych
2015 6065 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6066 2015-07-10 Postanowienie Postanowienie nr 2/2015 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kadzidło
2015 6067 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białki.
2015 6068 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.
2015 6069 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2015 6070 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 237/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wilkówiec, gmina Czerwińsk n/Wisłą
2015 6071 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Słupno, gmina Radzymin.
2015 6072 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 6073 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6074 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr V-13/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2015
2015 6075 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr IV/6/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 6076 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6077 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 23/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 6078 2015-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 6079 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 6080 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 6081 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 13/III/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 6082 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr 40/V/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 6083 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/104/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2015 6084 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/9/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Otwocku
2015 6085 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/13/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/40/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Otwocku przy ulicy Karczewskiej 14/16
2015 6086 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Otwocku przy ulicy Ambasadorskiej 1
2015 6087 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/45/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku przy ulicy Andriollego 76
2015 6088 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Otwock oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria.
2015 6089 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 stycznia 2015r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok.
2015 6090 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2015 6091 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kolonii Szczerbackiej
2015 6092 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr V/54/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kolonii Ossa
2015 6093 2015-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 24 czerwca 2015r. o ogłoszeniu tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2015 6094 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/267/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 6095 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr 227/XXII/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 września 2008 roku w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance, zmienionym Uchwałą nr 381/XLII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Nr 227/XXII/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 września 2008 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Jedlance
2015 6096 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6097 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy
2015 6098 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2015 6099 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2015 6100 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 147/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2015 6101 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 148/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.
2015 6102 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 150/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia, zmienionej Uchwałą Nr 717/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r.
2015 6103 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 152/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Radomiu
2015 6104 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 153/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
2015 6105 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 154/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miasta Radomia na stałe obwody głosowania.
2015 6106 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 marca 2015r. w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2015 6107 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tego tytułu
2015 6108 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXII/118/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6109 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/95/08 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Strachówka
2015 6110 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 50/X/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.
2015 6111 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 51/X/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1 /XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6112 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr 52/X/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 69/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 6113 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr V.64.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2015 6114 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 6115 2015-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 6116 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
2015 6117 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015.
2015 6118 2015-07-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/14/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 6119 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zakroczym Nr XVII/110/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2015 6120 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2015 6121 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/105/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.
2015 6122 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/117/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce w których odbędzie się głosowanie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6123 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 74/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 6124 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 85/VII /15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2015 6125 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 86/VII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 6126 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 87/VII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 6127 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 91/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 6128 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2015 6129 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
2015 6130 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Puszcza Mariańska na rok 2015
2015 6131 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2015 6132 2015-07-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim
2015 6133 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6134 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6135 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6136 2015-07-15 Informacja Informacja nr WGG.6623.2.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2015r.
2015 6137 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr X/56/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6138 2015-07-15 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie realizacji zadania pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wielątki Folwark – Wielątki Rosochate” zawarte mędzy Gminą Rząśnik i Gminą Somianka
2015 6139 2015-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 92/PT-I/P/80/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2015 6140 2015-07-15 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015r. o operatach opisowo- kartograficznych gminy Dzierzgowo
2015 6141 2015-07-15 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015r. o operatach opisowo- kartograficznych gminy Szydłowo
2015 6142 2015-07-15 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015r. o operatach opisowo- kartograficznych gminy Stupsk
2015 6143 2015-07-15 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015r. o operatach opisowo- kartograficznych gminy Szreńsk
2015 6144 2015-07-15 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015r. o operatach opisowo- kartograficznych gminy Radzanów
2015 6145 2015-07-15 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015r. o operatach opisowo- kartograficznych gminy Wiśniewo
2015 6146 2015-07-15 Informacja Informacja Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2015r. o operatach opisowo- kartograficznych gminy Wieczfnia Kościelna
2015 6147 2015-07-15 Postanowienie Postanowienie nr 12/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 6148 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6149 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VI/30/2015 w sprawie poboru w drodze in-kasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 6150 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/97/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gójszcz, Wola Rafałowska, Rudka, Guzew i Jeruzal.
2015 6151 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część H
2015 6152 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część „B”
2015 6153 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/251/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 6154 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/252/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2015 6155 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/257/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 395 w Warszawie, ul. Na Uboczu 9
2015 6156 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/258/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 28 w Warszawie, ul. W. Żywnego 25
2015 6157 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/259/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15
2015 6158 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/260/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 348 w Warszawie, ul. Kadetów 15 A i Szkoły Podstawowej nr 128 im. Józefa Niećki w Warszawie, ul. Kadetów 15 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Warszawie, ul. Kadetów 15
2015 6159 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/261/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych szkół podstawowych w dzielnicy Wawer
2015 6160 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/262/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2015 6161 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/265/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2015 6162 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/266/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2015 6163 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/267/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 6164 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/268/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2015 6165 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/269/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 6166 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/270/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015 6167 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/271/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015 6168 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/272/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 6169 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/273/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 6170 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/274/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2015 6171 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/275/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 6172 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/276/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 6173 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/277/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 6174 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/278/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2015 6175 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zabrodziu.
2015 6176 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2015 6177 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2015 6178 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6179 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6180 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 6181 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6182 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6183 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania .
2015 6184 2015-07-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr ONI.120.O.1.2015 Starosty Przasnyskiego z dnia 25 czerwca 2015r.
2015 6185 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 4.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań z zakresu dróg publicznych
2015 6186 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 5.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Zbuczyn zadań z zakresu dróg publicznych
2015 6187 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 6188 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przekazania Gminie Nowe Miasto nad/Pilicą do realizacji zadania własnego Powiatu Grójeckiego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście n/Pilicą
2015 6189 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2015
2015 6190 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6191 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 6192 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok
2015 6193 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia z uiszczania opłat związanych ze zmianami administracyjnymi
2015 6194 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2015 6195 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/54/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie trybu powołania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 6196 2015-07-17 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-6(7)/2015/247/X/ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2015r.
2015 6197 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 64/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2015 6198 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 6199 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX.76.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2015 roku
2015 6200 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX.79.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/223/2000 Rady Gminy w Halinowie z dnia 29 grudnia 2000 roku dotyczącej stawek czynszów lokali użytkowych Gminy Halinów
2015 6201 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu
2015 6202 2015-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.
2015 6203 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno”
2015 6204 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Feliksów, Gmina Leszno
2015 6205 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Marianów, Gmina Leszno
2015 6206 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, Gmina Leszno
2015 6207 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/ 55/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Leszno
2015 6208 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 6209 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V.77.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015 - 2024
2015 6210 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr V.86.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 6211 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/63/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Stanisława Skalskiego
2015 6212 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/70/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jerzego Turka
2015 6213 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/80/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.
2015 6214 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/81/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 06 września 2015r.
2015 6215 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/87/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 6216 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/89/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 6217 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/90/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6218 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/95/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrozy na lata 2013 – 2017
2015 6219 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6220 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6221 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.
2015 6222 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Marki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2015 6223 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/86/2015 Rady Miasta Marki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Marki
2015 6224 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 6225 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/97/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia  referendum ogólnokrajowego w 2015 r.
2015 6226 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X-79/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości
2015 6227 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X-82/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2015 6228 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/98/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Mrozy
2015 6229 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2015 6230 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kręczkach
2015 6231 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Kręczkach
2015 6232 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 6233 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6234 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 6235 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2015 roku
2015 6236 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie
2015 6237 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania
2015 6238 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zakład Usług Pogrzebowych w Sochaczewie i nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Cmentarz Komunalny w Sochaczewie
2015 6239 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu usług sportu i rekreacji przy ul. Warszawskiej.
2015 6240 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/68/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego niepublicznych i publicznych prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew
2015 6241 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przeniesienia pomnika
2015 6242 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/75/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6243 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 88/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 6244 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 90/VII/8/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Piasecznie w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6245 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrówce
2015 6246 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 6247 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 6248 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 68/IX/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
2015 6249 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 73.X.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wiązowna
2015 6250 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 74.X.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan
2015 6251 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 75.X.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2015 6252 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stanisławów
2015 6253 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII.59.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa
2015 6254 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice
2015 6255 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach, prowadzonej przez Gminę Kozienice
2015 6256 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia logo Gminy Kozienice
2015 6257 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
2015 6258 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 6259 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/064/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia w 2015 roku ogólnokrajowego referendum
2015 6260 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jedlińsk zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/31/2013 z dnia 30 września 2013 r .
2015 6261 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 maja 2015r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach.
2015 6262 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII.47.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2015 6263 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII.48.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 6264 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Lesznowola gm. Grójec
2015 6265 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/74/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec
2015 6266 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/76/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych przy ul. Laskowej 17 w Grójcu
2015 6267 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/80/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum
2015 6268 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
2015 6269 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad korzystania z obiektu Gminnego Stadionu Piłkarskiego w Korytowie A ul. Szkolna 3
2015 6270 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Radziejowicach ul. Kubickiego 3a oraz „Hala Sportowa” w Korytowie A ul. Szkolna 3 i związanych z nimi urządzeń użyteczności publicznej
2015 6271 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 6272 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 6273 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI.72.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
2015 6274 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015 – 2018”
2015 6275 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieście Maków Mazowiecki
2015 6276 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum oraz ustalenia ich siedzib i numerów
2015 6277 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nur
2015 6278 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.
2015 6279 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/237/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 26 września 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6280 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany nazwy drogi we wsi i gminie Jabłonna.
2015 6281 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu położonemu na granicy wsi Chotomów i Jabłonna w gm. Jabłonna
2015 6282 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach
2015 6283 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/92/2012 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody.
2015 6284 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 6285 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 6286 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 60/XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2015 6287 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 61/XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
2015 6288 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 63/XI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie dla przeprowadzenia referendum
2015 6289 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 47/VII/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na Zalewie Nowomiejskim w miejscowości Nowe Miasto.
2015 6290 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Gozdowo na okręgi wyborcze
2015 6291 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 186/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Gozdowo na obwody głosowania, zmienioną Uchwałą Nr 328/XXXV/14 z dnia 4 lipca 2014 roku
2015 6292 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zakazu spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2015 6293 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 58/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
2015 6294 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 59/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 6295 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 60/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Biała
2015 6296 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 61/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 6297 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 67.X.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Stautu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2015 6298 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 64/ VII/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 1 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2015 6299 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 6300 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/58/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz
2015 6301 2015-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.152.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015r. Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
2015 6302 2015-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.146.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015r. Rada Gminy w Magnuszewie
2015 6303 2015-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.147.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2015r. Rada Miejska w Halinowie
2015 6304 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.69.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobierne
2015 6305 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.49.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Siennica
2015 6306 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.51.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2015 6307 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.52.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 13 września 2012 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Siennica za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze
2015 6308 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2015 6309 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn
2015 6310 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XII/51/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Grójcu na kadencję 2016-2019
2015 6311 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XII/57/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Warka współfinansowanego przez unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-357/13-00
2015 6312 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/037/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi
2015 6313 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/038/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe.
2015 6314 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/039/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2015 6315 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/040/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
2015 6316 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/041/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6317 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/042/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6318 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2015 6319 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2015 6320 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jednorożec na lata 2015 – 2018
2015 6321 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2015 6322 2015-07-20 Porozumienie Porozumienie nr 6 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kowala realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą Powiatowo-Gminne Dożynki 2015.
2015 6323 2015-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Długosiodło z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu wody uzdatnionej z gminnej sieci wodociągowej
2015 6324 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz
2015 6325 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przasnysz na lata 2015 – 2020.
2015 6326 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia rodziców z opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową w Oddziałach Przedszkolnych i Punktach Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przasnysz.
2015 6327 2015-07-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 maja 2015r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Miasta Marki.
2015 6328 2015-07-20 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 6329 2015-07-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Platerów z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Platerów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 6330 2015-07-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Warka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 6331 2015-07-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Korytnica z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Korytnica obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 6332 2015-07-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 6333 2015-07-20 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Liw z dnia 27 kwietnia 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Liw obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 6334 2015-07-21 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Glinojeck obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 6335 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Baniocha
2015 6336 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego linii uzupełniających „L” na terenie gminy Góra Kalwaria
2015 6337 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.
2015 6338 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/121/12 z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie
2015 6339 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 6340 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6341 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2015 6342 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XII/44/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” w Kampinosie
2015 6343 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XII/46/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
2015 6344 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI.63.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2015 6345 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI.64.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Dąbrówki i Juliana Grzeszaka w Mińsku Mazowieckim
2015 6346 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI.67.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 6347 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 99/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnych obwodów głosowania
2015 6348 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 101/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 6349 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 102/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin.
2015 6350 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 107/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6351 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6352 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 109/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6353 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 110/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6354 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 111/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6355 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 112/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6356 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 113/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 6357 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 116/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radzymin w ramach pomocy de minimis
2015 6358 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 120/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2015 6359 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 203/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 6360 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 209/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawienadania nazwy INSTYTUTOWA ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno
2015 6361 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 210/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy DALIOWA ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno
2015 6362 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 216/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe
2015 6363 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 220/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2015 6364 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 221/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 6365 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 19 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2015 6366 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2015 6367 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X / 89 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie Gminy Raszyn
2015 6368 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X / 88 / 15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 6369 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2015 6370 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6371 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/97/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2015 6372 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/98/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6373 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr X/100/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/80/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015 r. określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród Gminy Raszyn dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
2015 6374 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 6375 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 6376 2015-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok
2015 6377 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6378 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 35/13/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2015 6379 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 roku
2015 6380 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 50/VI/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 6381 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6382 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 6383 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2015 6384 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 6385 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6386 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6387 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 82/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6388 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6389 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 84/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6390 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6391 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 89/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6392 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów edukacyjych Gminy Jaktorów
2015 6393 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów
2015 6394 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów
2015 6395 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: nadania nazwy Pogodna ulicy położonej we wsi Boża Wola, Gmina Baranów
2015 6396 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Baranów.
2015 6398 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/13/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin
2015 6399 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr VII/46/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw
2015 6400 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 194/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 6401 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 198/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6402 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 199/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6403 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr 204/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg publicznych na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2015 6404 2015-07-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 6405 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym
2015 6406 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
2015 6407 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015r. sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 6408 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XI/108/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/87/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn
2015 6409 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr SR.VII.0007.73.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. nadania nazwy ulicy Tęczowa w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie
2015 6410 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr KE.VII.0007.75.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały w w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2015 roku.
2015 6411 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębiw działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec.
2015 6412 2015-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 377 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kadzidło
2015 6413 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/509/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6397 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr V /27/ 15 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mościska
2015 6414 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Podlaski, dla części miejscowości Węże - pod powierzchniową eksploatację złóż kruszywa naturalnego.
2015 6415 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/92/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn- Obszar III – część I.
2015 6416 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/93/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn- Obszar III – część II.
2015 6417 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 36/3, 36/4 oraz części działki nr ew. 42/2 obręb Wylezin, gmina Tarczyn
2015 6418 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 23, 24, 25/1, 25/2, 214, 215 oraz dla części działek nr ew. 22, 26, obręb Wola Przypkowska, gmina Tarczyn
2015 6419 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 70/3 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 69 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn
2015 6420 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Baboszewo.
2015 6421 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu /z wyjątkiem piwa/ na terenie gminy Baboszewo
2015 6422 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 73/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2015 6423 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2015 6424 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 75/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 6425 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
2015 6426 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.
2015 6427 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/90/ 2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania
2015 6428 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr V/48/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego
2015 6429 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/58/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 6430 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 6431 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr CII/465/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Pionki, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2015 6432 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Pionkach.
2015 6433 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.62.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brańszczyk
2015 6434 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.64.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brańszczyk oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 6435 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.65.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brańszczyk
2015 6436 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2015 6437 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
2015 6438 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
2015 6439 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/57/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
2015 6440 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Sochaczewski jest organem prowadzącym
2015 6441 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
2015 6442 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Góra Kalwaria w sprawie budżetu Gminy Góra Kalwaria na rok 2016 w ramach budżetu obywatelskiego
2015 6443 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2015 6444 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/66/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 6445 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/71/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6446 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku.
2015 6447 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 6448 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/189/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2015 6449 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/71/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/194/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 6450 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 98/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 6451 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 117/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.
2015 6452 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 118/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2015 6453 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 119/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.
2015 6454 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 120/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w obiekcie oświatowym w Mysiadle ul. Kwiatowa 28.
2015 6455 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 122/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2015 roku
2015 6456 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 123/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6457 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 124/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 6458 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 125/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w gminie Lesznowola.
2015 6459 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 81/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2015 6460 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 82/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów
2015 6461 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
2015 6462 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2015 6463 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.
2015 6464 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6465 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2015 6466 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń
2015 6467 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 6468 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej dróg położonych na terenie Gminy Długosiodło
2015 6469 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/67/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
2015 6470 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielonka i wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2015 6471 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.
2015 6472 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/78/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Wyszków.
2015 6473 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gulczewo.
2015 6474 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/83/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Osiedla nr 9 w Wyszkowie – jednostki pomocniczej na terenie miasta Wyszków.
2015 6475 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/85/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 6476 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/88/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w ogólnokrajowym referendum.
2015 6477 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/89/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/65/2003 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 października 2003 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wyszków i nadania jej statutu.
2015 6478 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.64.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 6479 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.67.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cyganka
2015 6480 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.68.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki
2015 6481 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.70.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. uchwalenia Statutu Sołectwa Poręby
2015 6482 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr ZO.VII.0007.71.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teresław
2015 6483 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr X/53/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego w 2015r. na terenie Gminy Zwoleń
2015 6485 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 32/V/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2015 6486 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2015 6487 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 8 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
2015 6484 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr 43/IX/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach – Pieńkach.
2015 6488 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej obwodu głosowania Nr 7.
2015 6489 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach
2015 6490 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie
2015 6491 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022
2015 6492 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Repki z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 6493 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Sterdyń
2015 6494 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Podkowa Leśna
2015 6495 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 59/X/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 446/XXXVII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek
2015 6496 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr X / 64 / 2015 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasta Pionki
2015 6497 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia "wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawidz na lata 2015 – 2020”
2015 6498 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2015 6499 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 6500 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 64/XI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mochowo
2015 6501 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 54/X/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 6502 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających.
2015 6503 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.84.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Ordynacji Wyborczej Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn
2015 6504 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.89.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2015 6505 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.90.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4
2015 6506 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.91.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72
2015 6507 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.92.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Młochowie, ul. Mazowiecka 4
2015 6508 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.93.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowcu, ul. Matki Florentyny Dymman 5
2015 6509 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX.94.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej
2015 6510 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania.
2015 6511 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2015 6512 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/72/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/191/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 września 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Błonie.
2015 6513 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2014 i sprawozdania finansowego za 2014 rok.
2015 6514 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2015 6515 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/66/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2015 6516 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód I”.
2015 6517 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/ 52 /2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.
2015 6518 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2015 6519 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2015 6520 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 6521 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 1/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żabia Wola.
2015 6522 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 2/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2015
2015 6523 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania statutu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)
2015 6524 2015-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 6.2015 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powierzenia gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Przesmyki
2015 6525 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 6526 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 81/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2016 rok
2015 6527 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 82/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Gostynina oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6528 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 84/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym
2015 6529 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gostynińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 6530 2015-07-24 Porozumienie Porozumienie Starosty Przasnyskiego z dnia 23 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Powiatem Przasnyskim w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Powiat z dniem 1 września 2015 r. szkoły muzycznej I stopnia w Przasnyszu, zwanej dalej Szkołą.
2015 6531 2015-07-24 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I stopień w zawodzie: fryzjer, kucharz, stolarz oraz murarz-tynkarz będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 6532 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica.
2015 6533 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice – południowa strona ulicy Koczarskiej
2015 6534 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice – w rejonie ulicy Mizikowskiego
2015 6535 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/54/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Iłża
2015 6536 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr III/24/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 6537 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/31/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
2015 6538 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 24/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 6539 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 29/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 6540 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 6541 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok
2015 6542 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 6543 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 6544 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/67/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 6545 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
2015 6546 2015-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 6547 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2015 6548 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok.
2015 6549 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 6550 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 43.VI.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 6551 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 6552 2015-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 marca 2015r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 6553 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 6554 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/62/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2015
2015 6555 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 6556 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 89/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6557 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 6558 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IV.36.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 6559 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.
2015 6560 2015-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 6561 2015-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 6562 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2015
2015 6563 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 6564 2015-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 6565 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 57/IX/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zasad wynagradzania za inkaso należności podatkowych.
2015 6566 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 133/XVIII/2004 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów płatności.
2015 6567 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 6568 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie.
2015 6569 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach na obszarze Gminy, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe jedynie przez część roku.
2015 6570 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy.
2015 6571 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6572 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 6573 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jastrząb oraz określenia granic ich obwodów.
2015 6574 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert.
2015 6575 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
2015 6576 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2015 6577 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 48/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu
2015 6578 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 49/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis
2015 6579 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr 52/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec.
2015 6580 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6581 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzekuń
2015 6582 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2015 6583 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/172/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 6584 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/190/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Przasnysz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 6585 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Przasnysz odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 r.
2015 6586 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Bliższy
2015 6587 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Zabrodzie
2015 6588 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszewo-Borki na lata 2015-2020
2015 6589 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Kordowie i nadania jej statutu
2015 6590 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/58/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Ratajach i nadania jej statutu
2015 6591 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w Żebry – Stara Wieś i nadania jej statutu
2015 6592 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/39/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2015 6593 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej Zdrowa Jesień w Bogurzynie.
2015 6594 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Węgrów kategorii dróg publicznych gminnych.
2015 6595 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Węgrów do kategorii dróg publicznych gminnych i określenia przebiegu tej drogi.
2015 6596 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia programu „Węgrowska Karta Seniora”
2015 6597 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wodynie
2015 6598 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020
2015 6599 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dobre
2015 6600 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Dobre z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2015 6601 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 67/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 6602 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 69/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie
2015 6603 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 70/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 6604 2015-07-27 Porozumienie Porozumienie nr 10/2015 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2015 6605 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII.51.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 6606 2015-07-27 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1027/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2015r.
2015 6607 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX.59.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2015 roku”
2015 6608 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Miasto Józefów
2015 6609 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr X/99/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 6610 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 22/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6611 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2015 6612 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 19/III/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2015
2015 6613 2015-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 marca 2015r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 6614 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 6615 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015
2015 6616 2015-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.06.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 6617 2015-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.07.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 6618 2015-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.09.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 6619 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.
2015 6620 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r., w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2015 6621 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/106/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice.
2015 6622 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2015 6623 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie pomnika przyrody wpisanego do rejestru pomników pod numerem 48 na terenie powiatu pruszkowskiego
2015 6624 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko
2015 6625 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XI.99.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kanie.
2015 6626 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XI.102.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość CZUBIN
2015 6627 2015-07-27 Uchwała Uchwała nr XI.103.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest”
2015 6628 2015-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.157.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2015 6629 2015-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.155.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2015 6630 2015-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.153.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. Rada Gminy Stare Babice
2015 6631 2015-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.154.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. Rada Gminy Stare Babice
2015 6632 2015-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.148.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. Rada Miejska w Mogielnicy
2015 6633 2015-07-28 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.150.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2015r. Rada Gminy Małkinia Górna
2015 6634 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.
2015 6635 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Osieck z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Pogorzel
2015 6636 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2015 6637 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Sońsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2015 6638 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Gołotczyzna, gmina Sońsk
2015 6639 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Niepublicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Palium” w Sońsku, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015 6640 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi Dziarno i wsi Gołotczyzna, gmina Sońsk w sprawie przyłączenia wsi Dziarno, gmina Sońsk do wsi Gołotczyzna, gmina Sońsk.
2015 6641 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.73.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/33/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2015 6642 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.75.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.
2015 6643 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.76.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Klembów składników mienia do korzystania
2015 6644 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.77.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015 6645 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.54.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2014
2015 6646 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.55.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rokl
2015 6647 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.63.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin
2015 6648 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.64.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin i Kamionka
2015 6649 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.65.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaroszowa Wola
2015 6650 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX.66.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2015 6651 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 6652 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6653 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6654 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr 53/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 6655 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6656 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2015 Rady Gminy Zatory z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6657 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę nr IX/58/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 6658 2015-07-28 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 17/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Jeziorki
2015 6659 2015-07-28 Porozumienie Porozumienie nr 5/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 6 maja 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bala – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2015 6660 2015-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.14.2015 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2014 rok
2015 6661 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/51/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn
2015 6662 2015-07-28 Informacja Informacja nr 0151-25/15 Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
2015 6663 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 11 marca 2015r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 6664 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6665 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 6666 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr V/4/28/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2015 6667 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2015 6668 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VI.28.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 6669 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/36/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2015 6670 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 6671 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VI.50.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 6672 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 6673 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 6674 2015-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok
2015 6675 2015-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok
2015 6676 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2015 rok
2015 6677 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2015 rok
2015 6678 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2015
2015 6679 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VII.30.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2015r. w sprawie : poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 6680 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytyk
2015 6681 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII.43.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytyk
2015 6682 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr X.58.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 6683 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr X.62.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla „Gminy Przytyk ".
2015 6684 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 63/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 6685 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 64/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
2015 6686 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr 27/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2014 rok.
2015 6687 2015-07-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie ogłaszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Ciechanowskiego.
2015 6688 2015-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.163.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015r. Rada Miejskiej w Przasnyszu
2015 6689 2015-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.165.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015r. Rada Gminy w Troszynie
2015 6692 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie, dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców – część B.
2015 6693 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2015 roku.
2015 6694 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 6695 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/282/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2015 6696 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/283/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 6697 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/292/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy
2015 6698 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/293/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów
2015 6699 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/295/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście
2015 6700 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/296/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Żoliborz
2015 6701 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/297/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek
2015 6702 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/298/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ursus
2015 6703 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/299/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bielany
2015 6704 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/304/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m. st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie tych szkół
2015 6705 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/306/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2015 6706 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/307/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 6707 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/308/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2015 6708 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/309/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 6709 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/310/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w dzielnicach Włochy m.st. Warszawy i Ursus m.st. Warszawy
2015 6710 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/311/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2015 6711 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/312/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015 6712 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/313/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2015 6713 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 81/X/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Sierpc lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2015 6714 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie : nadania nazwy skwerowi u zbiegu ul. Braci Tułodzieckich i ul. Płockiej
2015 6715 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 6716 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 6717 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2015 6718 2015-07-30 Informacja Informacja nr OŁO-4110-8(16)/2015/13547/MRo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2015r.
2015 6719 2015-07-30 Informacja Informacja nr OŁO-4110-16(14)/2015/607/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2015r.
2015 6720 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/46/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2015 6721 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.103.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/69/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 6722 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.104.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały nr IV/71/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6723 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.105.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V/16/2015 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 6724 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.106.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VII.30.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 6725 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.107.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 6726 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.108.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/26/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
2015 6727 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.109.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 6728 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.110.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 6729 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.111.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 145/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6730 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 12.124.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII.33.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 6731 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 12.125.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 75/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości
2015 6732 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 12.127.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/16/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 6733 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck – dz. Nr ewid. 36/22 i 36/23
2015 6734 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szydłowie przy szkole Podstawowej im. 49 Pułku Piechoty
2015 6735 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Nosarzewie Borowym przy szkole Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym
2015 6736 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Dębsku przy szkole Podstawowej w Dębsku
2015 6737 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla których Gmina Szydłowo jest organem prowadzącym
2015 6738 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/315/2008 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Mławy.
2015 6739 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących Mławskiego Budżetu Obywatelskiego
2015 6740 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic
2015 6741 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Dzierzgowie przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2015 6742 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 6743 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego, dla którego Gmina Dzierzgowo jest organem prowadzącym
2015 6744 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
2015 6745 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 6746 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w referendum ogólnokrajowym.
2015 6747 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Radzanów.
2015 6748 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 25 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wierzbno
2015 6749 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/37/2015 Rady Gminy w Borowiu z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Borowie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 6750 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 60/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 6751 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 61/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 6752 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr V /16/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
2015 6753 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr III/4/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 6754 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok.
2015 6755 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 6756 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 6757 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 136/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6758 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 34/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 6759 2015-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 36A/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 6760 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 6761 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 853/52/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP, dla naborów planowanych do uruchomienia w III kwartale 2015 r. oraz dla Działania 11.1 Pomoc techniczna
2015 6762 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/39/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2015 6763 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jaktorów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2015 6764 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX - 100/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
2015 6765 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.67.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bronisławów
2015 6766 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym.
2015 6767 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX/82/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Stefana Okrzei dla działek nr 5822/25, 6280/3, 6280/2, 4696/7, 4696/6 oraz części działek nr 6280/1 i 4696/10.
2015 6768 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2014 rok, wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2015 6769 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014.
2015 6770 2015-07-31 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 27 lipca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie przeprowadzonych w dniu 26 lipca 2015 r.
2015 6771 2015-07-31 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-5(9)/2015/142/XVII/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2015r.
2015 6772 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 6773 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 6774 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 6775 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.29.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 6776 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Izabelin
2015 6777 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2015 6778 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2015 6779 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 61/V/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 6780 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 114/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6781 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 115/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6782 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 116/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6783 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 117/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6784 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 119/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6785 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 109/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6786 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 110/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6787 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 111/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6788 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 112/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6789 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 113/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 6790 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 120/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2015 6791 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.81.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, II, IV
2015 6792 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr IX.82.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara Wieś w Gminie Nadarzyn dla obszarów I, III
2015 6793 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów ,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 6794 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2015 6795 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Gzy
2015 6796 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 6797 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 6798 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 6799 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie
2015 6800 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Lutocin z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.
2015 6801 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2014 r. wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorzadowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2015 6802 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury za rok 2014.
2015 6803 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 44/2015 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz sprawozdania z przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2014 roku.
2015 6804 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Wilga z dnia 24 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2014
2015 6805 2015-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2013 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2015 6806 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 6807 2015-07-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu garwolińskiego
2015 6808 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 151/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27   listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2015 6809 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 153/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia filii Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku.
2015 6810 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 154/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Cmentarza komunalnego w Płocku
2015 6811 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 155/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
2015 6812 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 156/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 6813 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 157/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej
2015 6814 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 158/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2015 6815 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 161/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2015 6816 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 166/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2015 6817 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 169/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie - Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych.
2015 6690 2015-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.169.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015r. Rada Miejska w Tarczynie
2015 6691 2015-07-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.170.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2015r. Rada Miejska w Tarczynie