Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 5001 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr III/25/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2015
2015 5002 2015-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Tarczyna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za 2014 roku
2015 5003 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brudzeń Duży w sprawie podziału sołectwa Żerniki.
2015 5004 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr X/74/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ożarów Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 5005 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 12 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kukawki
2015 5006 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr V/79/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy”
2015 5007 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 19 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin-Gaj, graniczącej z miejscowościami Paprotnia i Topołowa
2015 5008 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr IIN.70.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/290/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009 r. w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2015 5009 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/156/2013 Rady Gminy w Tczowie z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 5010 2015-06-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Przysuskiego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji
2015 5011 2015-06-01 Porozumienie Porozumienie Starosty Przysuskiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów oraz powierzenie Powiatowi Koneckiemu wydawanie Kwartalnika społeczno-kulturalnego "Ziemia Odrowążów"
2015 5012 2015-06-01 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 14 maja 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 5013 2015-06-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 18 maja 2015r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Warszawskim Zachodnim
2015 5014 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne.
2015 5015 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 28.IV.2015 Rady Gminy Iłów z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2015 5016 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2015 roku.
2015 5017 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII-52/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
2015 5018 2015-06-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 1 czerwca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miasta Mława przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015 r.
2015 5019 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 70/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 5020 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 73/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015 - 2019".
2015 5021 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 74/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku
2015 5022 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 76/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania imienia Jana Mejstera Szkole Podstawowej Nr 4 w Słomczynie oraz Gimnazjum Nr 4 w Słomczynie, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4.
2015 5023 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Gminy Osieck oraz niepubliczne przedszkola, o których mowa w art.90 ust.1b ustawy o systemie oświaty
2015 5024 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2015 rok
2015 5025 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Osieck z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5026 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 158/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Grodzisku Mazowieckim i nadania jej statutu
2015 5027 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 159/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2013-2017
2015 5028 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 161/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2015 5029 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 162/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody stanowiącego grupę ośmiu świerków pospolitych rosnących na terenie działki o numerze ewidencyjnym 59, obręb Wężyk w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2015 5030 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 173/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej w miejscowości Książenice gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 5031 2015-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Szelków z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2014rok.
2015 5032 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2015 5033 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII.37.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkól niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik
2015 5034 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/47/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 161, 162/2, 162/3, 162/4, 111/7 oraz części działek nr ew. 119, 174 obręb Suchodół i części działek nr ew. 176/1, 147 obręb Jeżewice
2015 5035 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VIII/48/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 58/1 oraz części działek nr ew. 62, 64/8, 400, obręb Tarczyn, gmina Tarczyn
2015 5036 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V.0007.42.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drog gminnych
2015 5037 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI-57/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego
2015 5038 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
2015 5039 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2015 5040 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2015 5041 2015-06-03 Informacja Informacja nr G.6620.29.2014 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wsi Gocław, gm. Pilawa, powiatu garwolińskiego
2015 5042 2015-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.5.2015 Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2014
2015 5043 2015-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2014 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie
2015 5044 2015-06-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wójta Gminy Lelis z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2015 5045 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2015 5046 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.47.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrówka
2015 5047 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.48.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Celinów
2015 5048 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.49.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczówka Dębska
2015 5049 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.50.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Choszczówka Rudzka
2015 5050 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.51.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzanka
2015 5051 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.52.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzejnik
2015 5052 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.53.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Kąty Goździejewskie II
2015 5053 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.54.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów Kania
2015 5054 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.55.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysie
2015 5055 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr ZO.VI.0007.56.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Walercin
2015 5056 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr SR.VI.0007.57.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Perłowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2015 5057 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr SR.VI.0007.58.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy Rumiankowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2015 5058 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 8 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brochów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 5059 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Brochów jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
2015 5060 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 8 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2015 5061 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół, doradcy metodycznego, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czosnów
2015 5062 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czosnów
2015 5063 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 5064 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 5065 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2015 5066 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 maja 2014r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Stare Babice
2015 5067 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2014r. międzygminne w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Czosnów
2015 5068 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Piaseczno
2015 5069 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców Miasta Marki
2015 5070 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2014r. o rozwiązaniu za zgodą stron porozumienia z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia m.st. Warszawa realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B na rzecz mieszkańców z terenu Miasta Marki.
2015 5071 2015-06-03 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 11.06.2014 r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typu A i B przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Piaseczno
2015 5072 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/450/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2015 5073 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII.42.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 14 maja 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 5074 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VII.44.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice.
2015 5075 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 maja 2015r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5076 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr Nr 42/VI/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2015 5077 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne
2015 5078 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.
2015 5079 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5080 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 5081 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 14 maja 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i zasad wynagrodzenia za inkaso.
2015 5082 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2009 Rady Gminy Kowala z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę KOWALA .
2015 5083 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.108.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2015r. Rada Miejska w Wyszkowie
2015 5084 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.115.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2015r. Rada Gminy Lesznowola
2015 5085 2015-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.120.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2015r. Rada Gminy Michałowice
2015 5086 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 5087 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2015 rok
2015 5088 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5089 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 5090 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2014 Wójta Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 5091 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 22/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5092 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 23.V.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2015
2015 5093 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 17.IV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 5094 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 9.III.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 5095 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 85.2015 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2015 r.
2015 5096 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 5097 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 5098 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 5099 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 5100 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 431/LXI/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2015 5101 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 438/LXIII/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2015 5102 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 5103 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 5104 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 4/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 5105 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 5106 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 12/IV/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 5107 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 201/XXIX/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 5108 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 228/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 5109 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 250/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 5110 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 5111 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 5112 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/14 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 5113 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 5114 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 5115 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 11 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 5116 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/1/14 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 5117 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.76.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 5118 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.77.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 5119 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.78.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżety Gminy Piaseczno w 2014
2015 5120 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2015 5121 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III.22.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 5122 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014r.
2015 5123 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr II.16.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 5124 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 5125 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 5126 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 5127 2015-06-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2015 Starosty Sochaczewskiego z dnia 16 stycznia 2015r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU STAROSTY SOCHACZEWSKIEGO ZA ROK 2014
2015 5128 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za I kwartał 2015 roku
2015 5129 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Świercze z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014
2015 5130 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2014 rok.
2015 5131 2015-06-09 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 maja 2015r.
2015 5132 2015-06-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-38/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 5133 2015-06-09 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-37/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Piaseczyńskiego
2015 5134 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Chotcza z dnia 12 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2015 5135 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr OR.0050.10.2015 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.
2015 5136 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2014 r.
2015 5137 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2014 rok.
2015 5138 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 18/2015 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2014
2015 5139 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Iłów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014.
2015 5140 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 28/V/15 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2014 rok
2015 5141 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2014 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2015 5142 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/40/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5143 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 5144 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 5145 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 5146 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 5147 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 26 maja 2015r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5148 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 47/VII/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5149 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 58/2015 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.
2015 5150 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 4 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 5151 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Technikum w Łochowie
2015 5152 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/47/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku
2015 5153 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 5154 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 5155 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 5156 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 15/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 5157 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 5158 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/16/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 5159 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 5160 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III-123/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 5161 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 5162 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 5163 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 5164 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2014.
2015 5165 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 5166 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 31/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5167 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 5168 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 279/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 5169 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 281/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 5170 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 5171 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 5172 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 5173 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 5174 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 5175 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 5176 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 5177 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 5178 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 5179 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 5180 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr LV/363/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5181 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr LVII/369/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5182 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr LIX/386/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5183 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr LX/395/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr L/320/13 na rok 2014
2015 5184 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 5185 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2015 r.
2015 5186 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 5187 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 4/II/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 5188 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 5189 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 75/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok.
2015 5190 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 83/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok.
2015 5191 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 84/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok.
2015 5192 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 86/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok.
2015 5193 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.116.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 5194 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.118.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 5195 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 5196 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5197 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5198 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5199 2015-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 r.
2015 5200 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr X/79/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część III
2015 5201 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2015 5202 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów, pedagogów szkolnych, określenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w palcówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pionki oraz określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć obowiązkowy wymiar godzin oraz warunki i tryb tego obniżenia.
2015 5203 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Pionki z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania i wychowania oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Pionki
2015 5204 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 5205 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zniesienia sołectwa ZAŁSZYN i włączenia miejscowości ZAŁSZYN do sołectwa MOCHOWO-DOBRZENICE
2015 5206 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mochowo
2015 5207 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie-Parcele, gm. Mochowo
2015 5208 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w powyższym zakresie
2015 5209 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej przez Gminę Mochowo i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 5210 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2015 5211 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 56/IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie
2015 5212 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/30/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 7 maja 2015r. W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brudzeń Duży.
2015 5213 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Obierwia
2015 5214 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Lelis
2015 5215 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 144/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20
2015 5216 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 145/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Nr 11 w Piasecznie przy ul. Nefrytowej 14
2015 5217 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 155/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy Mistrza Józefa Stanka ulicy we wsi Złotoklos w gminie Piaseczno
2015 5218 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 156/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1091/XXXVII/2009 z dnia 8.07.2009 r. w sprawie nadania nazw: POŚWIERKI, CZUBATKI, CZECZOTKI, GŁUSZCA, KRUKA i GĄSIORKA ulicom położonym we wsi Głosków w gminie Piaseczno zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 868/XXXI/2013 z dnia 20.02.2013.
2015 5219 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 157/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy IBISA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2015 5220 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej
2015 5221 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2015 r.
2015 5222 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej
2015 5223 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Gołyminie-Ośrodku
2015 5224 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 5225 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Prażmowie
2015 5226 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XI/195/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej - część I
2015 5227 2015-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.122.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2015r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2015 5228 2015-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.119.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2015r. Rada Gminy Michałowice
2015 5229 2015-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.121.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2015r. Rada Gminy Michałowice
2015 5230 2015-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.13.2015.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2015r. Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 5231 2015-06-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.123.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2015r. Rada Gminy Zaręby Kościelne
2015 5232 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2015 5233 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr II.18.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 5234 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 5235 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
2015 5236 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/26/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 5237 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2015 5238 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na 2015r.
2015 5239 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 5240 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 5241 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 5242 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 30/2014 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 5243 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 2/II/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 5244 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 12/III/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 5245 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok
2015 5246 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 5247 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 5248 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 23.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
2015 5249 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5250 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 7/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 5251 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2015 5252 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
2015 5253 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 5254 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 5255 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 5256 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 5257 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.6.2015 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2015
2015 5258 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 55/IX/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Żuromin
2015 5259 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/34/15 Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2015 5260 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury
2015 5261 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/36/15 Rady Gminy Somianka z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2015 5262 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/69/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XX/15/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2015 5263 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/73/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”.
2015 5264 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VI/61/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5265 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sokołów Podlaski na lata 2015-2022”.
2015 5266 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim Nr IV/16/2015 z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sokołów Podlaski w roku 2015.
2015 5267 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów
2015 5268 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2015 5269 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5270 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5271 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/16/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2015 5272 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/57/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2015 5273 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/58/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
2015 5274 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/68/2015 Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ NIEBĘDĄCYCH IMPREZAMI MASOWYMI NA SEZON 2014/2015 I LATA NASTĘPNE
2015 5275 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 21/V/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 8 maja 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2015 rok
2015 5276 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
2015 5277 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014
2015 5278 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 maja 2015r. w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5279 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 13 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2015 5280 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/28/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5281 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Mirów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/102/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2015 5282 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 5283 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII /31 /2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5284 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 5285 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
2015 5286 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2014 rok.
2015 5287 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2014 r.
2015 5288 2015-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2014 rok.
2015 5289 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy Miasta Sochaczew w obiektach i na terenach stanowiących własność miasta, jednostek organizacyjnych miasta lub instytucji kultury oraz regulamin korzystania z gminnych stadionów.
2015 5290 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych
2015 5291 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5292 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
2015 5293 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społeczych.
2015 5294 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 5295 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Garwolin z dnia 20 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2014 rok
2015 5296 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Parysowie
2015 5297 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce zmienionej uchwałą Nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r.
2015 5298 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 5299 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2015 5300 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 40/VII/2003 z dnia 30.10.2003 r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie Zakładu Budżetowego.
2015 5301 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 5302 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z Punktu Obsługi Rowerzysty w Arenie Legionowo
2015 5303 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V.54.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2015 5304 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V.58.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2015 5305 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr V.59.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 5306 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VII-73/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych
2015 5307 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2015 5308 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne.
2015 5309 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/85/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2015 5310 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IX/86/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/660/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2015 5311 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Dobre oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5312 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Gminy Dobre z dnia 27 maja 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobre na lata 2015-2020 .
2015 5313 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Pomiechówek
2015 5314 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 47/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5315 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Tczów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.
2015 5316 2015-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baboszewo oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Baboszewie za 2014 rok ( art. 265 pkt 2 uofp )
2015 5317 2015-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 8 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabrodzie przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2015 r.
2015 5318 2015-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/395/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Miasta Siedlce oraz warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych.
2015 5319 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2015 5320 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 5321 2015-06-11 Postanowienie Postanowienie nr DWW - 772-39/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Warszawskiego Zachodnie
2015 5322 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 39/IX/15 Rady Gminy Słupno z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Słupnie i nadania statutu.
2015 5323 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 5324 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr III.20.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 5325 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 5326 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 5327 2015-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.4.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 5328 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IV/10/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2015 5329 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr I/13/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 5330 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr II/17/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 5331 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5332 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/471/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 5333 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/491/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 5334 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/497/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 5335 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2014
2015 5336 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr III/6/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5337 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr III.12.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie : wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 5338 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 5339 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5340 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Baboszewo”
2015 5341 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w Publicznych Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sabnie
2015 5342 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/70/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 5343 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 5344 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V.57.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/477/2005 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Parzniew.
2015 5345 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.83.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicom św. Tomasza, św. Jerzego i św. Augustyna w Parzniewie
2015 5346 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.85.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr IX.92.2011 z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów.
2015 5347 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII.90.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Brwinowie.
2015 5348 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat
2015 5349 2015-06-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goszczyn przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2015 r.
2015 5350 2015-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok.
2015 5351 2015-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 roku
2015 5352 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki
2015 5353 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku
2015 5354 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2015 5355 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostek pomocniczych będzie wypłacana dieta.
2015 5356 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2015 5357 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr X/60/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 5358 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarczyn oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 5359 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa Suchostruga
2015 5360 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowanego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 5361 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gwizdały.
2015 5362 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów.
2015 5363 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łochów.
2015 5364 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5365 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5366 2015-06-12 Aneks Aneks nr 21 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 4 marca 2015r. do Porozumienia z dnia 9 grudnia 2010 roku
2015 5367 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2015 5368 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 82/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 5369 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
2015 5370 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 5371 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 88/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola
2015 5372 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 89/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
2015 5373 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 91/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2015 5374 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 93/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5375 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 94/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 5376 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 95/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 5377 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 96/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2015 5378 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 41/XI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 212/XXX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 6 października 2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sanniki.
2015 5379 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 382/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok
2015 5380 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 5381 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płd. – Goworowska" w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 35
2015 5382 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowice.
2015 5383 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolęcin.
2015 5384 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bryzgów.
2015 5385 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niska Jabłonica.
2015 5386 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kochanów.
2015 5387 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ninków.
2015 5388 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Politów.
2015 5389 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radestów.
2015 5390 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudno.
2015 5391 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rusinów.
2015 5392 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruszkowice.
2015 5393 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzuców.
2015 5394 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smagów.
2015 5395 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Kuraszowa.
2015 5396 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłów.
2015 5397 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdonków.
2015 5398 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr 130/VII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Wola Gołkowska
2015 5399 2015-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2014 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 5400 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV.15.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 5401 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 5402 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 8/VII/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 5403 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr II/6/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 5404 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr III/15/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5405 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV.11.2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 5406 2015-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.02.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2015 5407 2015-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.03.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2015 5408 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr III/1/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 5409 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 5410 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013
2015 5411 2015-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 5412 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr III.17.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 5413 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV.32.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 5414 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 7/II/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 5415 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 5416 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V/2/11/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2015 5417 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V/3/20/2015 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2015 5418 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 5419 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 6/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok
2015 5420 2015-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.7.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 5421 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 161/XXIV/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 26 września 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubowidz na lata 2012-2016”
2015 5422 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 42/IX/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia statutów sołectw gminy Małkinia Górna.
2015 5423 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Polnej w Jednorożcu
2015 5424 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 38 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV / 264 / 13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2015 5425 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 42 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2015 5426 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 43 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5427 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 44 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 5428 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr V / 45 / 15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
2015 5429 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/14/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 5430 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/048/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2015 5431 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/050/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach
2015 5432 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/051/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 5433 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/052/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXXI/150/97 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach.
2015 5434 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Zielonka i wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2015 5435 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr LX/349/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zasad nadawania nazw obiektom na terenie Gminy Łomianki
2015 5436 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu meczu piłki nożnej niebędącego masową imprezą sportową
2015 5437 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/73/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą „Dom Kultury w Łomiankach” oraz nadania statutu
2015 5438 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/75/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki
2015 5439 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/76/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2015 5440 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,logopedów,nauczycieli pedagogiki specjalnej i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2015 5441 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 5442 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023
2015 5443 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 68/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Wschodu Słońca
2015 5444 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 maja 2015r. w sprawie nadania rondu na terenie miasta Serock nazwy Rondo 25-lecia Samorządu Gminnego
2015 5445 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII.72.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2015 5446 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII.73.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. zmiany uchwały Nr IV.22.2015z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.
2015 5447 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII.75.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu
2015 5448 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII.78.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2014 rok.
2015 5449 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach
2015 5450 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 5451 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin
2015 5452 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 5453 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Miasta Marki z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 5454 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 68/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2014 rok
2015 5455 2015-06-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/15 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
2015 5456 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 1/2015 Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin nad Iłżanką za 2014 rok.
2015 5457 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne.
2015 5458 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty.
2015 5459 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5460 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Szydłowca; Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowiec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 5461 2015-06-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie
2015 5462 2015-06-15 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody Sokół
2015 5463 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 33/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu meczu piłki nożnej III i IV ligi oraz Ligi Okręgowej niebędącego masową imprezą sportową.
2015 5464 2015-06-15 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-8(3)/2015/226/IXZM2/RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
2015 5465 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/227/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 5466 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/236/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2015 5467 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/239/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie włączenia Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego „Omega” w Stręgielku, Stręgielek 40 w skład Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” w Warszawie, ul. Myśliwiecka 9
2015 5468 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr XII/241/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 5469 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo
2015 5470 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2015 5471 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska.
2015 5472 2015-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.131.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2015r. Rada Miejska w Łochowie
2015 5473 2015-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.128.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2015r. Rada Miejska w Błoniu
2015 5474 2015-06-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.130.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2015r. Rada Gminy Michałowice
2015 5475 2015-06-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w 2015r."
2015 5476 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Zgleczewo Szlacheckie
2015 5477 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5478 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr III/21/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 5479 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Warszawskiej w miejscowości Stare Opole.
2015 5480 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5481 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5482 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5483 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5484 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5485 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5486 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2015 5487 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2015
2015 5488 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2015.
2015 5489 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/8/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 5490 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 5491 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 5492 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 5493 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 5494 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Milanowskiemu Centrum Kultury
2015 5495 2015-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Stupsk z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Stupsk
2015 5496 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik na terenie miasta Raciąż
2015 5497 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5498 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej
2015 5499 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
2015 5500 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/242/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż.
2015 5501 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Raciąż
2015 5502 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/28/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzmiąca
2015 5503 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jabłonna
2015 5504 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Korzeń
2015 5505 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kostrzyn
2015 5506 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kozłów
2015 5507 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kożuchów
2015 5508 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Olszowa
2015 5509 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Paprotno
2015 5510 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Redlin
2015 5511 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Romanów
2015 5512 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ulaski
2015 5513 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Witaszyn
2015 5514 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały wyznaczającej inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5515 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/95/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie emisji obligacji
2015 5516 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy, sprawozdania finansowego Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2014.
2015 5517 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Komunalnego do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2015 5518 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu
2015 5519 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bieżuń.
2015 5520 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/ 9/ 2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021
2015 5521 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piastowie
2015 5522 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2015 5523 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Piastowa
2015 5524 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2015 roku”
2015 5525 2015-06-17 Porozumienie Porozumienie nr 4 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk realizacji zadania Powiatu Radomskiego w zakresie kultury pod nazwą XVI Ogólnopolskie Targi Papryki 2015
2015 5526 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 5527 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ZMIAN W STATUCIE POWIATU LIPSKIEGO.
2015 5528 2015-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty z dnia 6 lutego 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2014 roku
2015 5529 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr 16/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok
2015 5530 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr 27/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Przasnyskiego sprawozdania finansowego za 2014 rok.
2015 5531 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr 37/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 maja 2015r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Przasnyskiego korekty sprawozdania finasowego za 2014 rok
2015 5532 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2014 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 5533 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Burmistrza Gminy Brok z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 5534 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Burmistrza Gminy Brok z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 5535 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Gminy Brok z dnia 11 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 5536 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Burmistrza Gminy Brok z dnia 27 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 5537 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Gminy Brok z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2015 5538 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 5539 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr III/51/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gmiony Mrozy na rok 2015
2015 5540 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok
2015 5541 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 5542 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 5543 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5544 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2015.
2015 5545 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr 18/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 5546 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/24/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2015 r.
2015 5547 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr IV.30.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr III.19.2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5548 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr V/20/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2015 5549 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr 40/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5550 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 5551 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów i warunków sprzedaży tych napojów
2015 5552 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2015 5553 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2015 rok
2015 5554 2015-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Słupno z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
2015 5555 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV.16.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
2015 5556 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Społecznej Straży Rybackiej.
2015 5557 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 5558 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szelków.
2015 5559 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szelków.
2015 5560 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019
2015 5561 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 5562 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 5563 2015-06-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1386/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 stycznia 2013r.
2015 5564 2015-06-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2092/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2013r.
2015 5565 2015-06-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2256/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2015r.
2015 5566 2015-06-18 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obręb Czepielin gmina Mordy
2015 5567 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 33.2015 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 05 maja 2015r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu.
2015 5568 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr GOPS VI.0007.45.2015 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 kwietnia 2015r. podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
2015 5569 2015-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy.
2015 5570 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2015 rok
2015 5571 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV.19.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 5572 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 5573 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 5574 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.10.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 5575 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr 325/XXXIX/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 5576 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr 355/XLIV/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 5577 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok
2015 5578 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 5579 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr II.6.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2014
2015 5580 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr III/4/2014 Rady Miasta w Piastowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 5581 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5582 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 5583 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr IV/14/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2014.
2015 5584 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 324/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2015 5585 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 482/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 324/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.03.2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2015 5586 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna
2015 5587 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie likwidacji Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 5588 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
2015 5589 2015-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2014 rok.
2015 5590 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 153/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Orzeszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr 1239/LVIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 276 poz. 7191 z dn. 24.10.2002 r.), dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8, które od dnia 26.11.2014 r. stanowią obszar działki nr ew. 189
2015 5591 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 154/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków
2015 5592 2015-06-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2015 5593 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Beźnik
2015 5594 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębiny
2015 5595 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długa Brzezina
2015 5596 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaj
2015 5597 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głęboka Droga
2015 5598 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliniec
2015 5599 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko
2015 5600 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janików
2015 5601 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janów
2015 5602 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubów
2015 5603 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Szczerbacka
2015 5604 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kozłowiec
2015 5605 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajów
2015 5606 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica
2015 5607 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipno
2015 5608 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomyków
2015 5609 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruski Bród
2015 5610 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smogorzów
2015 5611 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Więcierzowa
2015 5612 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wistka
2015 5613 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada
2015 5614 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zbożenna
2015 5615 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyńsko
2015 5616 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5617 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/137/05 Rady Gminy w Troszynie z dnia 18 września 2005r w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie
2015 5618 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa
2015 5619 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Świercze
2015 5620 2015-06-19 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, obszaru zagrożonego wystąpieniem tej choroby, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących w tych obszarach
2015 5621 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2015 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2014 r.
2015 5622 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Nur z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 5623 2015-06-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2015 r.
2015 5624 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 29 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5625 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy w związku z realizacją nowych inwestycji
2015 5626 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5627 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów
2015 5628 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 32/V/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5629 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 33/V/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 8 maja 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5630 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 5631 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty .
2015 5632 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
2015 5633 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 16/III/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 5634 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2014
2015 5635 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5636 2015-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 27 marca 2015r. W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2014 rok.
2015 5637 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr III.23.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 5638 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 625/43/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2014 rok
2015 5639 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 635/43/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie wzoru porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 5640 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 664/44/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 5641 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 691/45/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 1.0) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
2015 5642 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 54/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury pn.: „Muzeum Kolejnictwa w Warszawie”
2015 5643 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 55/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnie z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. samorządowej instytucji kultury pn.: „Stacja Muzeum” oraz nadania jej statutu
2015 5644 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Rębków
2015 5645 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic w miejscowości Wola Rębkowska
2015 5646 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/26 /15 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Czerwin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2015 5647 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/27/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 maja 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin
2015 5648 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 5649 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 5650 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 5651 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji”
2015 5652 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Miasta i Gminy Drobin
2015 5653 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 183/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim
2015 5654 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr 187/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Chrzanów Mały gmina Grodzisk Mazowiecki
2015 5655 2015-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.12.2015.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2015r. Rada Gminy Kotuń
2015 5656 2015-06-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.13.2015.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2015r. Rada Gminy Kotuń
2015 5657 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
2015 5658 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
2015 5659 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”
2015 5660 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice
2015 5661 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Wsi, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice
2015 5662 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
2015 5663 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Młynarze z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2014 rok
2015 5664 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5665 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2014
2015 5666 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Młynarze z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2014 rok
2015 5667 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Młynarze z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2014 rok
2015 5668 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2014 Wójta Gminy Młynarze z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2014 rok
2015 5669 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 5670 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 50/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 5671 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 51/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 45/IV/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na 2015 rok.
2015 5672 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 52/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 5673 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2015
2015 5674 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr III/10/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2015 r.
2015 5675 2015-06-23 Wyrok Wyrok nr I SA/Wa 60/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2013r.
2015 5676 2015-06-23 Wyrok Wyrok nr I OSK 298/14 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2014r.
2015 5677 2015-06-23 Wyrok Wyrok nr I OSK 298/14 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2015r.
2015 5678 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 52/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p. n. "Przytorze"
2015 5679 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Strzegowo z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Strzegowo
2015 5680 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 158/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków
2015 5681 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid.115/3 z obrębu ewid. nr 69
2015 5682 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Gałczyńskiego
2015 5683 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Puchały w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej
2015 5684 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Słomin po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – Obszar I
2015 5685 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia
2015 5686 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014.
2015 5687 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 50/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 5688 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 165/IX/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 381/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie
2015 5689 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą za 2014 rok
2015 5690 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
2015 5691 2015-06-23 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Borki, Budy, Czajków, Jedlina, Kaczory, Kołodziąż, Łomnica, Oleśnica, Ruda Szostkowska, Ruda Wolińska, Seroczyn, Soćki, Szostek, Toki, Wola Serocka, Wola Wodyńska gminy Wodynie.
2015 5692 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 25 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 5693 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw
2015 5694 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy w Liwie z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2015 5695 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Sterdyń oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 5696 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5697 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 maja 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.
2015 5698 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 65.IX.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu we wsi Wiązowna
2015 5699 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 66.IX.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiązowna w 2015 roku
2015 5700 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia ryczałtowych opłat za czynności związane z odbiorem nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
2015 5701 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niegów gm. Zabrodzie
2015 5702 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 maja 2015r. w sprawie podziału sołectwa Janaszówek
2015 5703 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji sołectw Baraki Chotumskie i Nowa Wieś oraz przyłączenia ich do sołectwa Chotum
2015 5704 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian statutu sołectwa Chotum
2015 5705 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2015 5706 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 5707 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia stawek przy wymianie wodomierzy wynikającej z winy klienta
2015 5708 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 5709 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Leszno
2015 5710 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz jego likwidacji
2015 5711 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim oraz jego likwidacji
2015 5712 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2015 5713 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/143/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2015 5714 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2015r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2015 5715 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2015 5716 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019
2015 5717 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 50/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice i utworzenia Sołectwa Nowe Proboszczewice i Sołectwa Ogorzelice
2015 5718 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 80/IX/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sierpc
2015 5719 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 5720 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej przez Gminę Mochowo i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 5721 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Meczów Piłki Nożnej drużyn III i IV ligi oraz lig niższych, niebędącego imprezą masową.
2015 5722 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2015 5723 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 11 maja 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Jakubów w okresie od 01.04.2015 roku do 31.03.2016 roku"
2015 5724 2015-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Chorzelach przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r.
2015 5725 2015-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r.
2015 5726 2015-06-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1573/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r.
2015 5727 2015-06-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2360/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2013r.
2015 5728 2015-06-24 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Pluty gmina Wiśniew
2015 5729 2015-06-24 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Domanice-Kolonia, Kopcie, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Pieńki, Przywory Duże, Przywory Małe z gminy Domanice
2015 5730 2015-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5731 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 53/IV/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5732 2015-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5733 2015-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5734 2015-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5735 2015-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 5736 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/23/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 5737 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/22/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 5738 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 41/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 5739 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr III/33/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 5740 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015
2015 5741 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok.
2015 5742 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 5743 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 5744 2015-06-25 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 5745 2015-06-25 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-52(23)/2014/2015/107/X/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2015r.
2015 5746 2015-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.14.2015.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2015r. Rada Gminy Garbatka - Letnisko
2015 5747 2015-06-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.135.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2015r. Rada Miejska w Mszczonowie
2015 5748 2015-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa mazowieckiego
2015 5749 2015-06-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa na terenie województwa mazowieckiego
2015 5750 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży.
2015 5751 2015-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr BP.0050.44.2015 Burmistrza Warki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2014 r.
2015 5752 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/44/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2015 5753 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/45/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce poprzez likwidację komórki organizacyjnej
2015 5754 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr X/46/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2015 5755 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5756 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5757 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 maja 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Przytuły Stare, Czarnowiec, Ławy, Tobolice
2015 5758 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 64/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2015 5759 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 70/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 5760 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 71/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5761 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 72/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2015 5762 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 73/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 5763 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 75/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 5764 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2015
2015 5765 2015-06-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Starosty Otwockiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zgałaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Otwocku
2015 5766 2015-06-29 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-9(3)/2015/248/IXZM2/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie
2015 5767 2015-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2015 Burmistrza Karczewa z dnia 26 maja 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2014 rok
2015 5768 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym
2015 5769 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znajdującego się na terenie KPEC sp. z o. o. przy ul. Ciepłowniczej 1 w Karczewie
2015 5770 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5771 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 10 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 5772 2015-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne
2015 5773 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 5774 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5775 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości, określa inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 5776 2015-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie sprostowania błędu w Obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 22 czerwca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 24 czerwca 2015 r. pod poz. 5725
2015 5777 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 7 maja 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 5778 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr 183/IX/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
2015 5779 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Stary – część I.
2015 5780 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 5781 2015-06-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 marca 2013 roku
2015 5782 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 czerwca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 5783 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 27/IV/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2015 rok
2015 5784 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 332/XL/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 5785 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 336/XLII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 5786 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr V/14/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2015 5787 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2015 5788 2015-06-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Miasta Piastowa.
2015 5789 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 36.V2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
2015 5790 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 5791 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr IV/24/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 5792 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2015 5793 2015-06-30 Uchwała Uchwała nr XIII/264/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie połączenia Domu Kultury „Działdowska” w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy i Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i utworzenia oraz nadania statutu powstałej w wyniku połączenia instytucji kultury pod nazwą "Wolskie Centrum Kultury" w Warszawie