Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 4191 2015-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 81.2015.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2015r. Rada Gminy Pomiechówek
2015 4192 2015-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.94.2015MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2015r. Rada Gminy Ciechanów
2015 4193 2015-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.87.2015.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2015r. Rada Gminy Dębe Wielkie
2015 4194 2015-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX. I. 4131.86.2015.AJS Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2015r. Rada Miejska w Pruszkowie
2015 4195 2015-05-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.92.2015. MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2015r. Rada Miasta Ciechanów
2015 4196 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 4197 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr 12/ IN /2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2015 4198 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr 13/ IN /2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
2015 4199 2015-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 223/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 4200 2015-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 4201 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4202 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 4203 2015-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2015 4204 2015-05-04 Uchwała Uchwała nr VII / 41/ 2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4205 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/8/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.
2015 4206 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 4207 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 36/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia naboru do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4208 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 37/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4209 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 38/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4210 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 39/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4211 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 40/VI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.
2015 4212 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2015 4213 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015 - 2019
2015 4214 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Brok i wysokości stawki procentowej tej bonifikaty.
2015 4215 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Brok.
2015 4216 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pułtusk
2015 4217 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/349/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie znakowania psów na terenie miasta i gminy Pułtusk, w sposób umożliwiający ich identyfikację
2015 4218 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/53/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 20 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2015 4219 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie.
2015 4220 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 9 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2014 rok.
2015 4221 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 24 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/23/03 Rady Gminy Wierzbno z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzbno.
2015 4222 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Wierzbno z dnia 24 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wierzbno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
2015 4223 2015-05-05 Wyrok Wyrok nr VII SA/Wa 2506/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014r.
2015 4224 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2015
2015 4225 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2021
2015 4226 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2015 4227 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 4228 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2014 rok
2015 4229 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 2/2015 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 9 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2014
2015 4230 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2014 rok.
2015 4231 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.72.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 4232 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.73.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 4233 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr LI/359/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 4234 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.123.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 4235 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.74.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 4236 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok
2015 4237 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 4238 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr 238/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 4239 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr LII/369/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 4240 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.124.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 4241 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014
2015 4242 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr III. 6 .2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 4243 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/10/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 4244 2015-05-05 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 4245 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 202 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Chorzelach w okręgu wyborczym nr 12
2015 4246 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 203 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sieciechowie
2015 4247 2015-05-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2015 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2015 4248 2015-05-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie oraz Technikum w Drobinie
2015 4249 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4250 2015-05-06 Informacja Informacja nr DRE-4110-1(8)/2015/1271/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 kwietnia 2015r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr PCC/269-ZTO-D/1271/W/DRE/2015/ESz, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Świerże Górne.
2015 4251 2015-05-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 11/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2015 4252 2015-05-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 12/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Czarnej Malenieckiej
2015 4253 2015-05-06 Aneks Aneks nr 1/5/WZS/P/60/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 kwietnia 2015r. do porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku Gminy-Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2015 4254 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 391/31/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 4255 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 40/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2020
2015 4256 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 42/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
2015 4257 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 47/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
2015 4258 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 48/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 299/VI/27/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4259 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obwodów głosowania, ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4260 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/41/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki.
2015 4261 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Zakole-Wiktorowo
2015 4262 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 4263 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2015 4264 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2015 4265 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: nadania nazwy „Fiołkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 24/115.
2015 4266 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew
2015 4267 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Wieliszew
2015 4268 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/129/2009 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn.
2015 4269 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 91/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4270 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/15/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 4271 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/16/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2015 4272 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.3.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. oraz zwolnień w tym podatku w części załącznika Nr 1.
2015 4273 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.5.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 16/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4274 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.6.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 14/II/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 4275 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.9.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4276 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.10.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan.
2015 4277 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 2.20.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 25/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4278 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.27.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów.
2015 4279 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.42.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 47/IV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie
2015 4280 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.43.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 51/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
2015 4281 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 30/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2015 rok.
2015 4282 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2015 – 2017.
2015 4283 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 4284 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 33/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej.
2015 4285 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminów płatności dla inkasentów.
2015 4286 2015-05-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.102 .2015.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2015r. Rada Gminy Pomiechówek
2015 4287 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr vI/33/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości.
2015 4288 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Nr VII/39/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4289 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/41/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu, miejsca i sposobów składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach obszaru Gminy Solec nad Wisłą
2015 4290 2015-05-07 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 720/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2014r.
2015 4291 2015-05-07 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2139/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 4292 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzanów przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2015 r.
2015 4293 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2015 4294 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń
2015 4295 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2015 4296 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania wysokości stawek czynszu za wynajem oraz dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Lubotyń
2015 4297 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Stary Lubotyń dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2015 4298 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie bezpłatnego transportu wraz z opieką w czasie przewozu uczniów do szkół na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2015 4299 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 4300 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/28/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2015 4301 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V.37.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Stromiec i zasad ich używania oraz zmiany Statutu Gminy Stromiec
2015 4302 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4303 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015.
2015 4304 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/24/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
2015 4305 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2015 4306 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty.
2015 4307 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2015r.”
2015 4308 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ząbki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 4309 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z ogólnodostępnych miejskich obiektów sportowych
2015 4310 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 4311 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014 – 2021
2015 4312 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 36/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie mazowieckim
2015 4313 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr 38/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za każde kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do Bursy Regionalnej w Ostrołęce
2015 4314 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Ożarów Mazowiecki
2015 4315 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze w obrębie Ołtarzew
2015 4316 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „JEDLINA” w Mieni
2015 4317 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 4318 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr X/181/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4319 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr X/187/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
2015 4320 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr X/188/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2015 4321 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr X/189/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2015 4322 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr X/190/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4323 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr X/191/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2015 4324 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr X/192/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2015 4325 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/31/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos
2015 4326 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.18.2015 Wójta Gminy Repki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2014 rok
2015 4327 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2015 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki, Pułtuskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Regionalnego w Pułtusku za rok 2014 /art.265 pkt 2 ufp/
2015 4328 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
2015 4329 2015-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piasecznie przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2015 r.
2015 4330 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małopolski Przełom Wisły PLB140006
2015 4331 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045
2015 4332 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
2015 4333 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 84/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 212/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 759/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 140/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku.
2015 4334 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 85/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami: Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r., Nr 735/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 r.
2015 4335 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 86/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2015 4336 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2015 4337 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 92/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 708/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia nazwy stadionu
2015 4338 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 93/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2015 4339 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 94/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2015 4340 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 95/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany w statucie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2015 4341 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 97/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 746/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku
2015 4342 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 98/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 4343 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 99/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 4344 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 100/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4345 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 101/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2015 4346 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 102/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4347 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 104/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. zmieniającą uchwałę nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2015 4348 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 105/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2015 4349 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 109/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. zmieniającą uchwałę nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2015 4350 2015-05-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4351 2015-05-08 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 30 grudnia 2014r. o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4352 2015-05-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 2 stycznia 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4353 2015-05-08 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 marca 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 4354 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzekuń.
2015 4355 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 4356 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 4357 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rzekuń i Ławy
2015 4358 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.42.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4359 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/35/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/29/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 4360 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Grębków Nr XV/77/2008 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2015 4361 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 4.32.2015 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabów nad Pilicą w 2015 r.”.
2015 4362 2015-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 12.2015 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
2015 4363 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.53.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.
2015 4364 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.54.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/418 /2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielanie i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 4365 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.57.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r., Uchwałą Nr XLII/413/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/491/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r.
2015 4366 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr VI.58.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie Uchwały Nr XXIII/240/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2012 r.; Uchwałą Nr XLII/414/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/492/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014 r.
2015 4367 2015-05-08 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 240/XXXVIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2015 4368 2015-05-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2015r.
2015 4369 2015-05-11 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-5(20)/2015/432/XIII/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2015r.
2015 4370 2015-05-11 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2015r.
2015 4371 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4372 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/244/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 4373 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2015 4374 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr 44/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2015 4375 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr 48/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4376 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr 49/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin
2015 4377 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/62/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 4378 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2015 4379 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/71/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 4380 2015-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej (art. 265 pkt 2ufp)
2015 4381 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr V / 33 / 2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
2015 4382 2015-05-11 Informacja Informacja nr 3 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gmin: Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki oraz obrębów 0001, 0003, 0004, 0005 i 0006 miasta Łomianki objętych modernizacją
2015 4383 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2015 4384 2015-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.
2015 4385 2015-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr B.0050.57.2015 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2014 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2015 4386 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr 91/15 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2014r.
2015 4387 2015-05-11 Porozumienie Porozumienie nr PK. 0542.1.2015 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 lutego 2015r. Zarządu Powiatu w Kozienicach pomiędzy: Powiatem Kozienickim zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice zwaną dalej ,,Gminą" w sprawie przekazania przez Gminę Kozienice dotacji celowej dla Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na działania mające na celu promocję Gminy Kozienice
2015 4388 2015-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok
2015 4389 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2015 4390 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2015 4391 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów
2015 4392 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4393 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4394 2015-05-11 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy
2015 4395 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 86/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka – etap I”.
2015 4396 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr 90/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dolina rzeki Mlecznej - Aleksandrowicza – etap I”.
2015 4397 2015-05-12 Decyzja Decyzja nr OŁO- 4210-56(16)/2014/2015/292/X/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2015r.
2015 4398 2015-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/56/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Żytniej w Siedlcach
2015 4399 2015-05-12 Aneks Aneks nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2014r. do porozumienia zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 4400 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Góra Kalwaria w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Góra Kalwaria obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4401 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowieck w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4402 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4403 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta Tłuszcz w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Tłuszcz obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4404 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta Nasielskw sprawie powierzenia Miastu i Gminie Nasielsk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4405 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Brwinów z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Brwinów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4406 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Długosiodło z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Długosiodło obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4407 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Dobre z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Dobre obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4408 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta Kałuszyn w sprawie powierzenia Miastu Kałuszyn obowiązku konserwacji zieleni oraz utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4409 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Izabelin z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku konserwacji zieleni oraz utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4410 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta Kozienicew sprawie powierzenia Miastu Kozienice obowiązku utrzymania porządku i pielegnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4411 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. z Prezydentem Miasta Radomia w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4412 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Zakrzew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4413 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku realizacji konserwacji zieleni oraz utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4414 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2015r. z Burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego w sprawie powierzenia Miastu Ożarów Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych praz przyznania dotacji na ten cel
2015 4415 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Goszczyn z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gmnie Goszczyn obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4416 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Słupno z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Słupno obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4417 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Gąbinw sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gąbin obowiązku prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4418 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Zatory z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Zatory obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4419 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Joniec z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Joniec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4420 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4421 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Sochocin z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4422 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4423 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2015r. z Burmistrzem Mińska Mazowieckiego w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku konserwacji zieleni, utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4424 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Garwolin z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Garwolin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4425 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Krasne z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4426 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2015r. z Prezydentem Miasta Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4427 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Mordy w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4428 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Maciejowice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Maciejowice obowiązku relizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4429 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Suchożebry z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4430 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta Przasnysz w sprawie powierzenia Miastu Przasnysz obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4431 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta Maków Mazowiecki w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4432 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku konserwacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4433 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Troszyn z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku konserwacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4434 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2015r. z Bumistrzem Miasta i Gminy Chorzele w sprawie powierzenia Gminie Chorzele obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4435 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Jednorożec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4436 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2015r. z Wójtem Krzynowłogi Małej w sprawie powierzenia Gminie Krzynowłoga Mała obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4437 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. z Prezydentem Miasta Ostrołęki w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4438 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4439 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego; Wójta Gminy Kotuń z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń obowiązku utrzymania porządku i konserwacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4440 2015-05-12 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2015r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. z Prezydentem Miasta Płocka w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 4441 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2015r. z Burmistrzem Miasta Sochaczew w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4442 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2015r. i Starosty Pułtuskiego w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu obowiązku utrzymania porządku i pielegnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 4443 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2015r. z Burmistrzem Mszczonowa w sprawie powierzenia Gminie Mszczonów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2015 4444 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2015 4445 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4446 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4447 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr 5/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ BOLESŁAWEK
2015 4448 2015-05-13 Postanowienie Postanowienie nr 10/O/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 maja 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2015 4449 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VII.65.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyłączenia Gimnazjum w Halinowie z Zespołu Szkół w Halinowie, ul. Okuniewska 115 oraz zmiany nazwy Zespołu
2015 4450 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2015 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna
2015 4451 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI.22.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2015 4452 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr VI.23.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prztyk w 2015r.
2015 4453 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 4454 2015-05-13 Uchwała Uchwała nr V/17/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2015 4455 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014
2015 4456 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2015 Burmistrza Błonia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu
2015 4457 2015-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy w Sobolewie przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.
2015 4458 2015-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r.
2015 4459 2015-05-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siedlce przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2015 r.
2015 4460 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/58/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4461 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Tczów na 2015 rok
2015 4462 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego w Makowie Mazowieckim
2015 4463 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2015 4464 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2015
2015 4465 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/11/15 Rady Gminy Wilga z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 4466 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Rady Gminy Wilga z dnia 30 stycznia 2015r. dotycząca uchylenia uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXII/103/2004 z dnia 07 grudnia 2004r w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej.
2015 4467 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/69/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 4468 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty
2015 4469 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2015 4470 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2015 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2015 4471 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zwoleńskiego
2015 4472 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu
2015 4473 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Solec nad Wisłą na lata 2015 – 2018
2015 4474 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 80/VI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część1
2015 4475 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.26.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały Nr V.18.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 05 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 4476 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.29.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów
2015 4477 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2015 4478 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów szkół podstawowych, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 4479 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VI.41.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych gimnazjów, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
2015 4480 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2015 rok
2015 4481 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 462/35/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 4482 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/15 Burmistrza Myszyńca z dnia 25 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.
2015 4483 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/44/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2015 4484 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/45/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2015 4485 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4486 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020
2015 4487 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 21.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4488 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 22.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 4489 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 23.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2015 4490 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 24.VI.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2015 4491 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 46.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4492 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 47.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4493 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 48.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2015 4494 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 49.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4495 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 50.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4496 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 51.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
2015 4497 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 53.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Wiązowna do zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego uruchomienia linii autobusowych uzupełniających Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na terenie Gminy Wiązowna
2015 4498 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 54.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych uzupełniających Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie na terenie Gminy Wiązowna
2015 4499 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr 55.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
2015 4500 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IX/55/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2015 4501 2015-05-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie danych objętych modernizacją gruntów
2015 4502 2015-05-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie danych objętych modernizacją
2015 4503 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/44/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Góra Kalwaria inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 4504 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.
2015 4505 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/15 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2014 rok
2015 4506 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014.
2015 4507 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2014.
2015 4508 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/32/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2015 4509 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/33/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 4510 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/11/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlińsk.
2015 4511 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 4512 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 52.2014 Burmistrza Halinowa z dnia 28 marca 2014r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2013 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2013 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2013 rok.
2015 4513 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 marca 2014r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia.
2015 4514 2015-05-15 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLII/222/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 10 stycznia 2014r.
2015 4515 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 597/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 4516 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr LXI/563/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4517 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr LXII/575/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4518 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/590/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4519 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr LXIII/597/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4520 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.125.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 4521 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 16.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok.
2015 4522 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 4523 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 4524 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4525 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4526 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 4527 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 4528 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/19/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.
2015 4529 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 4530 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 590/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 4531 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr II.3.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 4532 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/488/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 4533 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 6.II.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 4534 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 4535 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 4536 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 4537 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 8/III/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 4538 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/8/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 4539 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 r.
2015 4540 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/11/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 4541 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 4542 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 4543 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014
2015 4544 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 11/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 4545 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 4546 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/245/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2015 4547 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr VI/247/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
2015 4548 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 12/2015 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok
2015 4549 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.46.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2014 rok
2015 4550 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Parysów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2014, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014.
2015 4551 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 63/2015 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Grodziskiego
2015 4552 2015-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2014.
2015 4553 2015-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 19 marca 2015r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2014 roku
2015 4554 2015-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Mrozów z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2014 rok
2015 4555 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/323/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błonie na rok 2014 Nr XL/309/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 2013 r.
2015 4556 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/442/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok
2015 4557 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLII/348/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 4558 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/307/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2015 4559 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr 384/151/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 4560 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/468/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4561 2015-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 4562 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/412/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok.
2015 4563 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 4564 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr LII/239/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2015 4565 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr LIII/245/2014 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLVIII/230/2013 z dnia 18 grudnia 2013
2015 4566 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/293/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 4567 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/260/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2015 4568 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/268/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2015 4569 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII.498.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r.
2015 4570 2015-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Młynarze z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2014 rok
2015 4571 2015-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Młynarze z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2013 rok
2015 4572 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 4573 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/294/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4574 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/223/2014r Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Strzegowo na rok 2014 Nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2013roku
2015 4575 2015-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 4576 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLII.248.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 4577 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2013r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2015 4578 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/527/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 4579 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/360/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 4580 2015-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 / 2014 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2013
2015 4581 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie podziału jednostki pomocniczej sołectwa Dobrzyków.
2015 4582 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Gąbin.
2015 4583 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia Statutów Sołectw.
2015 4584 2015-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 64.2015 Wójta Gminy Głowaczów z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 4585 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/134/09 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2015 4586 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 4587 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 4588 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 4589 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Przasnysz na lata 2015-2019
2015 4590 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Przasnyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 4591 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Przasnysz i nadania jej statutu
2015 4592 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dudkach
2015 4593 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów w postępowaniu rekrutacyjnym, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2015 4594 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/45/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia ”Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wodynie na lata 2015 - 2019"
2015 4595 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r. dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 4596 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2015 4597 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kosowie Lackim
2015 4598 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ceranów
2015 4599 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Ceranów liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
2015 4600 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ceranów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 4601 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górzno.
2015 4602 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 4603 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łąck nr Nr XXVII/303/2014 z dnia 12 listopada 2014r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 4604 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów
2015 4605 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXV/274/06 z dnia 8 marca 2006 roku.
2015 4606 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu stanowiącego zał. do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XV/144/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku.
2015 4607 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXI/240/2006 z dnia 29 marca 2006 roku.
2015 4608 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Łąck stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXVII/202/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 roku.
2015 4609 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łaskarzew
2015 4610 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Łaskarzew publicznych przedszkoli
2015 4611 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/46/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr XXXVI/390/2013 z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2015 4612 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/50/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2016
2015 4613 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2015 4614 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/ 28 /2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021
2015 4615 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Piastowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
2015 4616 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Józefa Brandta 22 w Piastowie
2015 4617 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Al. Krakowskiej 20 w Piastowie
2015 4618 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy przy ul. Żbikowskiej 25 w Piastowie
2015 4619 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów na rok 2015
2015 4620 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/53/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2015 roku
2015 4621 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/55/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 4622 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII.64.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2015 4623 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VII.66.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2015 4624 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Sulejówek
2015 4625 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu realizowania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki dotyczących Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
2015 4626 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 7.IV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania
2015 4627 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 32.V.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna oraz zmiany uchwałę Nr 12/XXI/2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna
2015 4628 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 45.VII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 7.IV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania
2015 4629 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za dziecko umieszczone przez sąd w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
2015 4630 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2015 roku
2015 4631 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Leszno
2015 4632 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr 55/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia powiatu
2015 4633 2015-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Stoczek z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2014 rok
2015 4634 2015-05-19 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-3(6)/2015/142/XVi/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2015r.
2015 4635 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII / 39 / 2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jednorożec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2015 4636 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2015 4637 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2015 4638 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/64/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 4639 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4640 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/67/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2015 4641 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/68/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 4642 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/74/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/349/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie znakowania psów na terenie miasta i gminy Pułtusk, w sposób umożliwiający ich identyfikację
2015 4643 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI.26.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr V/23/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4644 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI.27.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goszczyn w 2015 roku
2015 4645 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV.18.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin, a także nauczycieli - psychologów, pedagogów i logopedów
2015 4646 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chotcza na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej.
2015 4647 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chotcza na lata 2015-2019.
2015 4648 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 4649 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2015 4650 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2015 4651 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015
2015 4652 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gózd
2015 4653 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd na 2015r ”
2015 4654 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 19/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 10 marca 2015r. Zarządu Powiatu w przysusze w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.
2015 4655 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2014 rok.
2015 4656 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
2015 4657 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr XXXII/266/2006 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Zakład Obsługi Szkół w Przysusze
2015 4658 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/45/2015 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Przysusze Nr XII/115/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2015 4659 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2015 roku.
2015 4660 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 marca 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli wspierających oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
2015 4661 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grębków
2015 4662 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: uchwalenia aneksu do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2015 4663 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 46/IX/ 2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sierpca przyjętego uchwałą Nr 409/LX/2014 z 26.03.2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sierpca (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3878 z 11.04.2014r.)
2015 4664 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzanów w 2015 r.
2015 4665 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn w 2015 r.
2015 4666 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 44/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 4667 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 46/VII/6/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 marca 2015r. o zmianie uchwały Nr 203/VI/21/2012 w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
2015 4668 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/38/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 4669 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/39/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Długosiodło w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Stare Bosewo
2015 4670 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 4671 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4672 2015-05-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uznania rezerwatu przyrody Mosty Kalińskie
2015 4673 2015-05-20 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 14 maja 2015r. w sprawie rezerwatu przyrody Załamanek
2015 4674 2015-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.22.2015 Wójta Gminy Sanniki z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014
2015 4675 2015-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2015”
2015 4676 2015-05-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Radomskiego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radomskim
2015 4677 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII.62.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie
2015 4678 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII.63.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn oraz nadania jej statutu
2015 4679 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VII.66.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie miany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych.
2015 4680 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy
2015 4681 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/49/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zielonka
2015 4682 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4683 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 marca 2015r. W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniewo w zakresie tekstu planu.
2015 4684 2015-05-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/16/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 4685 2015-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014
2015 4686 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 528/38/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 4687 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 529/38/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 4688 2015-05-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2015 4689 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 4690 2015-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/15 Wójta Gminy Wodynie z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2014
2015 4691 2015-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7.2015 Wójta Gminy Raciąż z dnia 20 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/
2015 4692 2015-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.28.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia za rok 2014 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ząbki oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego miejskich jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiej Przychodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
2015 4693 2015-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze na 2014 rok
2015 4694 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 4695 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 4696 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 71/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2015 4697 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 72/VII.2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2015 4698 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 4699 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 74/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 4700 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru i terminu składania deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
2015 4701 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”
2015 4702 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Poświętne, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 4703 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Baranowo w ramach pomocy de minimis .
2015 4704 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/57/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę nr XLV/459/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnai 13 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków, których właścicielem jest Gmina Wyszków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4705 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/58/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2015 4706 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszków.
2015 4707 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/41/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 4708 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4709 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2015 4710 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 61/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2015 4711 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów
2015 4712 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2015 4713 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 4714 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszewo-Borki
2015 4715 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr V/28/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki
2015 4716 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Stepna Michałki
2015 4717 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr V/31/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kruki
2015 4718 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Makowa Mazowieckiego
2015 4719 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr XI/202/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie
2015 4720 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LV/538/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4721 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LVII/559/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4722 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 392/XLIV/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 4723 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LI/285/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 4724 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LVI/ 330 / 2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 4725 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 4726 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4727 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/351/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4728 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LIV/552/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 4729 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LV/557/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 4730 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LVII/566/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 4731 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr xxxix/376/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4732 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4733 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 341/XXXIII/2014 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2014 uchwalonego uchwałą nr 295/XXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku
2015 4734 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LI/337/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 4735 2015-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 289/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 4736 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/813/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 4737 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/843/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 4738 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 569/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 4739 2015-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 4740 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLII/357/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4741 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 4742 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 293/XLIV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 4743 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/516/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2015 4744 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 54/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok.
2015 4745 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014.
2015 4746 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 1402/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4747 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 1403/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4748 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 1404/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4749 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 1405/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4750 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 1406/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4751 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 1407/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4752 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 324/XLI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 4753 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 4754 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XL/410/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 4755 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XL/385/2014 Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 4756 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LIV/523/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 4757 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr LI/363/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 4758 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 373/XLVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Grodziskim w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
2015 4759 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr 80.2014 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2014 r.
2015 4760 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2012
2015 4761 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2015 4762 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4763 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 14 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4764 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4765 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2013
2015 4766 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI.253.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4767 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV.243.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4768 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII.258.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4769 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.274.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4770 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr IV.295.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4771 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XL.305.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4772 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr V.318.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4773 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI.320.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2013 rok
2015 4774 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XLVII.409.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 4775 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr L.447.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 4776 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XI/196/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych
2015 4777 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr IV.24.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wąsewo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczbę punktów przyznanych każdemu z kryteriów
2015 4778 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2015 4779 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/131/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 stycznia 2010 r w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo.
2015 4780 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Bliższy
2015 4781 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Drężewo
2015 4782 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2015 4783 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII.47.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wieniawa
2015 4784 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII.49.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2015 4785 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII.51.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, jak i poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4786 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania
2015 4787 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr 39.VI.2015 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Iłowie, oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Iłów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 4788 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr 32/VII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek.
2015 4789 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr 33/VII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.
2015 4790 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Sienno z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2015 4791 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Wójta Gminy Sienno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany danych wykazanych w przedłożonym Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zarządzeniem Nr 20 z dnia 31 marca 2015 roku sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2014 rok .
2015 4792 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok
2015 4793 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014
2015 4794 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/15 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
2015 4795 2015-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy w 2014 roku
2015 4796 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4797 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/387/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 na obszarze Gminy Zbuczyn.
2015 4798 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 4799 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2015 4800 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Przystałowice Duże.
2015 4801 2015-05-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.110.2015.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2015r. Rada Gminy Pomiechówek
2015 4802 2015-05-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.104.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2015r. Rada Gminy Klwów
2015 4803 2015-05-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.113.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2015r. Rady Gminy Lesznowola
2015 4804 2015-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 235 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbno
2015 4805 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/197/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 4806 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/198/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi
2015 4807 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/200/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2015 4808 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/203/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola Specjalnego nr 68 w Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa w Warszawie, ul. Ożarowska 75a
2015 4809 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/204/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 4810 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/205/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2015 4811 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/206/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2015 4812 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/207/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania, zmiany i zniesienia nazw ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2015 4813 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/208/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2015 4814 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/209/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2015 4815 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/210/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2015 4816 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/211/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2015 4817 2015-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Radzanów z dnia 23 marca 2015r. w sprawie przedstawienia za 2014rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia GminyRadzanów.
2015 4818 2015-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 maja 2015r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia1 stycznia 2015r. do dnia 31 marca 2015r.’’
2015 4819 2015-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2014 rok
2015 4820 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce zmienionej uchwałą Nr XXXIII/291/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r.
2015 4821 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 4822 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan
2015 4823 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4824 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 4825 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 4826 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie
2015 4827 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karczew
2015 4828 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską „Milkar” w Gminie Karczew
2015 4829 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie miasta i gminy Karczew
2015 4830 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 4831 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nazwy ulicy we wsi Wólka Górska gminie Jabłonna
2015 4832 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi i gminie Jabłonna
2015 4833 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie nazwy drodze wewnętrznej we wsi Wólka Górska gminie Jabłonna.
2015 4834 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2015r. o zmianie uchwały nr X/87/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna
2015 4835 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 67/59/2015 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie podwyższenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
2015 4836 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec w części miejscowości Gołąbek.
2015 4837 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki - gmina Wiśniew.
2015 4838 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 18/V/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 4839 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 19/V/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 79/IX/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 4840 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 27/VI/15 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Bulkowo
2015 4841 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Drobinie
2015 4842 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie założenia i prowadzenia Technikum w Drobinie
2015 4843 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Szydłowiec
2015 4844 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr X.48.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 4845 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr X.55.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2015 4846 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VI.44.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 4847 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Pruszkowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 4848 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII.54.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 4849 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII.55.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 4850 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII.56.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 4851 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII.57.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 4852 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody
2015 4853 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 4854 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr 32/X/2015 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski obejmującego fragmenty terenu w miejscowości Gostolin
2015 4855 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul. Kochanowskiego
2015 4856 2015-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.109.2015.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2015r. Rada Miejskiej w Sochaczewie
2015 4857 2015-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.105.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2015r. Rada Miejska w Piasecznie
2015 4858 2015-05-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.107.2015.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2015r. Rada Gminy Jabłonna
2015 4859 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/21/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Garbatka-Letnisko
2015 4860 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatków-rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa
2015 4861 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gmine Winnica
2015 4862 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gmine Winnica oraz określenia granic ich obwodów
2015 4863 2015-05-27 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 maja 2015r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrów Mazowiecka
2015 4864 2015-05-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 maja 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015 r.
2015 4865 2015-05-27 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-35/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 4866 2015-05-27 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-36/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Wołomińskiego
2015 4867 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łyse na lata 2015 – 2019
2015 4868 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
2015 4869 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2014.
2015 4870 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 23 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krasne za 2014 rok
2015 4871 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzewnie za 2014 rok.
2015 4872 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr w.0050. 4. 2015 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2015r. W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2014 r.
2015 4873 2015-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Starosty Węgrowskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bala – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2015 4874 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr 65/2015 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2014 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2014 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2014 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2014 rok.
2015 4875 2015-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Górzno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia.
2015 4876 2015-05-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Przysuskiego z dnia 21 maja 2015r.
2015 4877 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Repki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwły w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2015 roku
2015 4878 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Repki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie sposobu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2015 4879 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Repki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4880 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Polnej w Jednorożcu
2015 4881 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4882 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 19 maja 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto
2015 4883 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 34/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Łosie na terenie gminy Radzymin
2015 4884 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.20.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok
2015 4885 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Pionki na lata 2014-2017
2015 4886 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach”
2015 4887 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/36/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Żyrardowskiego
2015 4888 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr IX/38/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat łosicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4889 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII.40.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 4890 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VIII.42.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Kotuń”.
2015 4891 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI.35.2015 Rady Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Rybno za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Rybno .
2015 4892 2015-05-28 Porozumienie Porozumienie Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 maja 2015r. w sprawie prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów oraz powierzenie Powiatowi Koneckiemu wydawanie Kwartalnika społeczno-kulturalnego "Ziemia Odrowążów"
2015 4893 2015-05-28 Postanowienie Postanowienie nr 10/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 13 maja 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 4894 2015-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 18 maja 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Łosice przeprowadzonych w dniu 17 maja 2015 r.
2015 4895 2015-05-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostrołęckim
2015 4896 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Stromiec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 4897 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr VI.43.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu
2015 4898 2015-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 54.2015 Wójta Gminy Stromiec z dnia 21 maja 2015r. w sprawie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Porozumienia pomiędzy Gminą Stromiec a Gminą Jedlińsk dla wspólnego przeprowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa drogi na odcinku Sułków - Olszowa Dąbrowa - Wierzchowiny"
2015 4899 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2014 rok
2015 4900 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 5.45.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 4901 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 5.46.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 4902 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.50.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4903 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.52.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr III.44.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVII/96 Rady Gminy Tłuszcz z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad poboru opłat
2015 4904 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.54.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V.26.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 4905 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.55.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr. IV/18/2015 Rady Gminy w Klwowie z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty
2015 4906 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.56.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2015 4907 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.59.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4908 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.63.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 28/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 4909 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.64.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4910 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.65.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy Promna z dnia 26 luty 2015 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 4911 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.66.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr I/4/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2015 4912 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.67.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr I/5/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 4913 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.69.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”: Nr III/12/15 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4914 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.72.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr IV/17/15 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Sektorze I i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4915 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4916 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.62.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 4917 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.63.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 4918 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.64.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 4919 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.65.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 4920 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.66.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 4921 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 4922 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 4923 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 4924 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 4 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 4925 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 296.XLVI.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 4926 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 300.XLVII.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 4927 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 4928 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 4929 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 4930 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 4931 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 4932 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 4933 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr LXIII/596/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 listopada 2014r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 4934 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4935 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 463/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 4936 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 7/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 4937 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 121.2014 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Związku Gmin "RADOMKA" na 2014 r.
2015 4938 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 4939 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/5/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 4940 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 98/2014 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2015 4941 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 7/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 4942 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 443/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 4943 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 249/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 4944 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 255/2014 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 4945 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 4946 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/14 Rady Gminy Nur z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok
2015 4947 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 198/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 4948 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 199/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 4949 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 209/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 4950 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 210/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 4951 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 213/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 4952 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 214/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 25 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 4953 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 223/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 4954 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4955 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4956 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4957 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4958 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4959 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2012 rok
2015 4960 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 4961 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4962 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 4963 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany Uchwała Nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014.
2015 4964 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 4965 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 4966 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 1/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 4967 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 4968 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 4969 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/5/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4970 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4971 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 4972 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IV/12/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 4973 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4974 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4975 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 4976 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 4977 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 6/II/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 4978 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 22 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2015 4979 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebudowę linii elektroenergetycznej 110 kV Kozienice - Garwolin dla części obrębów geodezyjnych Taluba i Ruda Talubska, gmina Garwolin
2015 4980 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie i nadania Statutu
2015 4981 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/222/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy
2015 4982 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/23/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Otwocka.
2015 4983 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr LXII/578/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon cmentarza parafialnego przy ul. Piłsudskiego
2015 4984 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 46/VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach.
2015 4985 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr 48/VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2015 4986 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019
2015 4987 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2015 4988 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Wieliszew jest organem prowadzącym
2015 4989 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew
2015 4990 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wieliszew Nr IV/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 4991 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012r. z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2015 4992 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2015 4993 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla Miasta i Gminy Skaryszew.
2015 4994 2015-05-29 Informacja Informacja nr WGG.6623.1.2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 28 kwietnia 2015r.
2015 4995 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 4996 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rusinów oraz zagospodarowania tych odpadów
2015 4997 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 4998 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4999 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5000 2015-05-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2015 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 maja 2015r. w sprawie Sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2014 rok