Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1747 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych
2015 1748 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2015 1749 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Mokobody z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mokobody.
2015 1750 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których Gmina Leszno jest organem prowadzącym
2015 1751 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zarzadzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, lesnego i od nieruchomosci w drodze inkasa, okreslenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności inkasentów.
2015 1752 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1753 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1754 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1755 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Sypniewo na 2015 rok.
2015 1756 2015-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/9/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 grudnia 2014r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2015 rok.
2015 1757 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych.
2015 1758 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/ 19 /15 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 5 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie
2015 1759 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2015 1760 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/10/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015-2020
2015 1761 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2015 1762 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2015 1763 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizację i trybu działania Raciąskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015 1764 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bieżuń.
2015 1765 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały.
2015 1766 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 31/V/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej rozporządzenie w sprawie pomików przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.
2015 1767 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 32/V/2015 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Góry Małe.
2015 1768 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 1769 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 13/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1770 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 14/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec
2015 1771 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 15/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec
2015 1772 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr 16/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłowiec
2015 1773 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/84/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 1774 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/92/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 66 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47
2015 1775 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/93/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie założenia Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9
2015 1776 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/94/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany statutu Stołecznej Estrady
2015 1777 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/95/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 1778 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/96/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2015 1779 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2015 1780 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/17/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rgulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno
2015 1781 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 4 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1782 2015-03-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 22 .2015.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2015r. Rada Gminy Leszno
2015 1783 2015-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 100 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miasta Zielonka
2015 1784 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr I.4.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2015 1785 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/017/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 4 lutego 2015r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1786 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/018/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2015 1787 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 71/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2015 1788 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 1789 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 73/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1790 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 74/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 1791 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 75/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Radomia na lata 2015-2019
2015 1792 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 76/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 1793 2015-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Gminę Płoniawy-Bramura i Gminę Krasne zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków mieszkańców Gminy Płoniawy-Bramura i Gminy Krasne
2015 1794 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów
2015 1795 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomicznego w Sochaczewie oraz Uchwały Nr XXXVIII/427/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 grudnia 2013r.
2015 1796 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV.21.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. zmiany Uchwały Nr XLIX/519/2014 z dnia 29 października 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Ruścu i nadania statutu.
2015 1797 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV.22.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/520/2014r. Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu.
2015 1798 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV.23.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 1799 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 15/IV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1800 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 1801 2015-03-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015r. na rok 2015
2015 1802 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie-Jeziory na lata 2015 - 2018
2015 1804 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Gminy w Chotczy
2015 1805 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr 23/V/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie Budżetu Gminy Miasta Sierpc na 2015 rok
2015 1806 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/28/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2015 – 2022.
2015 1807 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu przasnyskiego na rok 2015
2015 1808 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/30/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków
2015 1809 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sikory gmina Wieliszew
2015 1810 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew
2015 1811 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1812 2015-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Siedleckiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia w 2015 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2015 1813 2015-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Siedleckiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia w 2015 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2015 1814 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/3/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2015 1815 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1816 2015-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL 7114.1.2015 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2015 1817 2015-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2015 1818 2015-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2015 1819 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/6/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 1820 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/14 /15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
2015 1821 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 1822 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
2015 1823 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz ich punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Legionowo
2015 1824 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2015.
2015 1825 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/21/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2015
2015 1826 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1827 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 1828 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Nasielsk.
2015 1829 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr V N/22/15 Rady Gminy Somianka z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1830 2015-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mirowie przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 1831 2015-03-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zatory przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 1803 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020
2015 1832 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015.
2015 1833 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 15 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na 2015 rok
2015 1834 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rzekuń na lata 2012-2018.
2015 1835 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 54/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 1836 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 48/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 1837 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 50/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2015 1838 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin
2015 1839 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/20/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” obejmującego obszar części obrębów geodezyjnych Ostrożeń Drugi, Gończyce, Kownacica, Przyłęk, Sobolew, Nowa Krępa, gmina Sobolew
2015 1840 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II.9.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII.628.2014 z dnia 28 października 2014 roku Rady Miejskiej
2015 1841 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III.16.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości
2015 1842 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III.19.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII.493.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2023
2015 1843 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/ 17/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1844 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr LI/336/2014 podjętej na sesji w dniu 14 listopada 2014 roku
2015 1845 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/15 Rady Gminy Rusinów z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych w Rusinowie
2015 1846 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 1847 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody
2015 1848 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2015 - 2017
2015 1849 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/37/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie utworzenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu
2015 1850 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Mława miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 1851 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV /29 / 2015 Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 1852 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w Sypniewie
2015 1853 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2014r. Budżetu Gminy Brochów na rok 2015
2015 1854 2015-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/Fn/2014 Wójta Gminy Sierpc z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013.
2015 1855 2015-03-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 14/IV/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 1856 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2015 1857 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2015 1858 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2015.
2015 1859 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów samorządowych przyjęcia dzieci do publicznego przedszkola oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2015 1860 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 1861 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015.
2015 1862 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.
2015 1863 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Paprotnia.
2015 1864 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 1865 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina LIW
2015 1866 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/34/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1867 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 1868 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr 18/VII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski
2015 1869 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2015
2015 1870 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wąsewo
2015 1871 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk
2015 1872 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk
2015 1873 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1874 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1875 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów .
2015 1876 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 1877 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/21/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2015 1878 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Dobre z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobre
2015 1879 2015-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 24/WZS/P/204/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2014r. Gminy - Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2015 1880 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2015
2015 1881 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1882 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1883 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV.19.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kotuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 1884 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/333/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowe Okniny.
2015 1885 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/102/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 45. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2015 1886 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/103/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2015 1887 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/106/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 1888 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/107/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 - 2019”
2015 1889 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/108/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2015 1890 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/109/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2015 1891 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/110/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2015 1892 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/111/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
2015 1893 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/115/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2015 1894 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/116/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2015 1895 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr VI/118/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2015 1896 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "BŁONIE II".
2015 1897 2015-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.24.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015r. Rada Miejska w Przasnyszu
2015 1898 2015-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.25.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015r. Rady Gminy Żabia Wola
2015 1899 2015-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.21.015.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015r. Rada Gminy Wiązowna
2015 1900 2015-03-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2015r. o sprostowaniu błędu
2015 1901 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
2015 1902 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2015
2015 1903 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr IV/15/14 Rady Gminy w Regiminie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2015
2015 1904 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 14/IV/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie budżetu Miasta Milanówka na rok 2015
2015 1905 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 54/IV/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego- od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 1906 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 55/IV/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 264/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2015 1907 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2015
2015 1908 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Radzymin – obręby: Arciechów, Popielarze, Stare Załubice
2015 1909 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 24/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 1910 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 25/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 1911 2015-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 110 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Pruszkowie
2015 1912 2015-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.26.2015.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2015r. Rada Miejska w Radzyminie
2015 1913 2015-03-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.20.2015.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2015r. Rada Gminy Celestynów
2015 1914 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mała Wieś
2015 1915 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 312/XL/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 1916 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVIII/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2014
2015 1917 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014 Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013 roku.
2015 1918 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2015 1919 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/288/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 1920 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr L/508/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2015 1921 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 1922 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kozienickiego na 2014 rok
2015 1923 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 1924 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 1925 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1926 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr L/351/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1927 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Wójta Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2014 rok
2015 1928 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014
2015 1929 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 89/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżeciecie Powiatu Przasnyskiego na 2013 rok
2015 1930 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.29.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 1931 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/485/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 1932 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 370/Vi/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 1933 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XL/223/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 1934 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1935 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 27/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2014 rok
2015 1936 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 255/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 1937 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 1938 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLI/210/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 1939 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 1940 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr LVI/520/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 1941 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2014 r.
2015 1942 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2015 1943 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.61.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 1944 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr LVIII/459/2014 Rady Miasta Marki z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
2015 1945 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014 rok
2015 1946 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 114/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 1947 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 115/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 1948 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 26/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2014 rok
2015 1949 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 294/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 1950 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/325/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 22 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 1951 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr LVII/536/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2014
2015 1952 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr XLII/191/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2014.
2015 1953 2015-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.32.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 1954 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr 299.XLVIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 r.
2015 1955 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XII/69/2011 Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1956 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 1957 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 1958 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie Regulaminów przyznawania uczniom stypendium naukowego Wójta Gminy Radzanów za wybitne osiągnięcia w nauce.
2015 1959 2015-03-09 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 1960 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/15/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2015 1961 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Góra Kalwaria
2015 1962 2015-03-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok
2015 1963 2015-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r., położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2015 1964 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 3 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brochów przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 1965 2015-03-10 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 2 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r.
2015 1966 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2015 1967 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2015 1968 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 2.10.2014 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 19 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Grabów nad Pilicą
2015 1969 2015-03-10 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 2/V/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 27 stycznia 2015r. na rok 2015
2015 1970 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa Powiatu Żyrardowskiego na rok 2015
2015 1971 2015-03-10 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2015 z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2014 roku
2015 1972 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr V/5/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 1973 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2015
2015 1974 2015-03-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Siedlce; Wójta Gminy Korczew z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Korczew opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Siedlce
2015 1975 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej
2015 1976 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr III/12/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1977 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr III/13/15 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 1978 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1979 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 1980 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2015 1981 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1982 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLV/345/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1983 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 169/XXV/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 1984 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 1985 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/477/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 lutego 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 1986 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr LII/324/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 6 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 1987 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 1988 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr LI/309/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 1989 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 178/XXVI/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 1990 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/295/2014 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2014 rok
2015 1991 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/347/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 1992 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 109/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 1993 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/213/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
2015 1994 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1995 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1996 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1997 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr LIV/330/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 1998 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1999 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 110/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 2000 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Karniewo z dnia 19 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2014 r.
2015 2001 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 188/XXVII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 2002 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2003 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 2004 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.27.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2005 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.28.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 2006 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.29.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 2007 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.30.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 2008 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014.
2015 2009 2015-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.31.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 2010 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 758/2014 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 2011 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/310/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 2012 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2013 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 300/XLI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Nr 272 /XXXVI / 2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014 roku
2015 2014 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 2015 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 2016 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 505/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 2017 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr L/278/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2018 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2019 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysz na 2014 rok
2015 2020 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2021 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 508/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2014 r.
2015 2022 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 511/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na rok 2014
2015 2023 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 519/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 2024 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2013 r.
2015 2025 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 2026 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2027 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/178/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2014
2015 2028 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr LII/516/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2014r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014
2015 2029 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/533/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 2030 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 2031 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/384/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 2032 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2013 r.
2015 2033 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/294/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 2034 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2014 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Nieporęt na 2014 rok
2015 2035 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr LI/284/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr L/ 278/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2036 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 522/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 2037 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 229.2014 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII.231.2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2014
2015 2038 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 240.2014 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII.231.2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2014
2015 2039 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 246.2014 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII.231.2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2014
2015 2040 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 526/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 2041 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 2042 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 533/2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 2043 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr L/277/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/ 270/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2044 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 2045 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 249.2014 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVIII.231.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2014
2015 2046 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2047 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 2048 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 217/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2049 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2050 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 130/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 2051 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 139/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 2052 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 150/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 139/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 2053 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014
2015 2054 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 151/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 2055 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2056 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.22.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 2057 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIII.260.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 2058 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.26.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 2059 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 2060 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 2061 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok
2015 2062 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 2063 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 427/168/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 2064 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 2065 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.79.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2015 2066 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr 638/LXIV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2067 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 2068 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 2069 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII.297.2014 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2014 rok.
2015 2070 2015-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Młynarze z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2013 rok
2015 2071 2015-03-11 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-2(4)/2015/170/XIIzm/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2015r.
2015 2072 2015-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Starosty Płońskiego; Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2015 2073 2015-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Grodziskiego z dnia 29 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 2074 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2233/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok
2015 2075 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów
2015 2076 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli miejskich w Ostrołęce i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów
2015 2077 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr SR.II.0007.12.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jagodowa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie
2015 2078 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr ZO.L.400.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 listopada 2014r. w sparwie uchwalenia Statutu Sołectwa Olesin
2015 2079 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr ZO. L.401.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruda
2015 2080 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III.29.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2015 rok
2015 2081 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III.32.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk”
2015 2082 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V.23.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku
2015 2083 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2084 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/22/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sulejówek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2085 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których gmina Długosiodło jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 2086 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III/26/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energię słoneczną
2015 2087 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III/30/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 12 lutego 2015r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2015 2088 2015-03-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 23 lutego 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014
2015 2089 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 60/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy DO LASU ulicy we wsi Siedliska w gminie Piaseczno.
2015 2090 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 61/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy SOLIDARNOŚCI ulicy położonej we wsi Runów Osada (wsi oznaczonej w ewidencji gruntów – obręb Runów PGR) w gminie Piaseczno
2015 2091 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 62/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy KOLIBRA ulicy położonej we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2015 2092 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 63/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy BLUSZCZOWA ulicy położonej we wsi Jazgarzew w gminie Piaseczno
2015 2093 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 64/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy LASKOWA ulicy położonej we wsi Runów w gminie Piaseczno
2015 2094 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 76/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
2015 2095 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 78/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 2096 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2097 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LIII/300/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2098 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LIV/314/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2099 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2100 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 438/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 2101 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.45.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2102 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 2103 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 320.LIII.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2014r. zmieniająca Uchwałe w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 2104 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.46.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2105 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
2015 2106 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr L/298/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 2107 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr L/377/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 2108 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.100.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 2109 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/258/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok
2015 2110 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIX/524/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 2111 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LIII/223/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 6 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 r.
2015 2112 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2014 Burmistrza Przasnysza z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2113 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/626/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2014 r.
2015 2114 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LI/346/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 2115 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2116 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 24 września 2014r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2117 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/14 Rady Gminy Nur z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu na 2014 rok
2015 2118 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr L/287/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2119 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
2015 2120 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/505/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2121 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr LIX/251/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 2122 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2123 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 2124 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/247/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2014 rok.
2015 2125 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/429/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014
2015 2126 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 205 / XLIV / 2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
2015 2127 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr 447/177/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 2128 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr VI/18/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 2129 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2015
2015 2130 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/13/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2021.
2015 2131 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów.
2015 2132 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr III.50.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 2133 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2015 2134 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 40/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2015 2135 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 41/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock
2015 2136 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 42/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 261/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
2015 2137 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 43/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 285/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2138 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołbiel.
2015 2139 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V.47.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów
2015 2140 2015-03-13 Postanowienie Postanowienie nr 1/2015 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 9 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Zabrodziu
2015 2141 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/15 Starosty Mińskiego z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2015 2142 2015-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 5 lutego 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 2143 2015-03-13 Aneks Aneks nr 4/Płock Starosty Płońskiego z dnia 3 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 03.01.2011 r. pomiędzy Starostą Płońskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płock w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach
2015 2144 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 257/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2015 2145 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 258/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku
2015 2146 2015-03-13 Informacja Informacja nr DRE-4110-3(3)/2015/170/ESz, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 marca 2015r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lutego 2015 r. Nr WCC/155-ZTO-Ł/170/W/DRE/2015/ESz, Nr PCC/164-ZTO-D/170/W/DRE/2015/ESz, Nr OCC/49-ZTO-B/170/W/DRE/2015/ESz
2015 2147 2015-03-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego z dnia 26 lutego 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2014 rok
2015 2148 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2015 2149 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/PCPR/2015 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opikuńczo-Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ul. Słoneczna 12 na rok 2015
2015 2150 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/PCPR/2015 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2015 roku.
2015 2151 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2015
2015 2152 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2015 2153 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Radziejowice
2015 2154 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznychw drodze inkasa
2015 2155 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2156 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2015 2157 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część I
2015 2158 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 2159 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2015 2160 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 13/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Słupno na rok 2015 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach i ze zmianami w poszczególnych załącznikach dotyczących zmian naniesionych przez wnioski
2015 2161 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 18/III/2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2015
2015 2162 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ceranów na 2015 rok
2015 2163 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 23/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2015
2015 2164 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C1, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2015 2165 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych: Kruszówka, Zwola, Miastków Kościelny, Ryczyska, Zasiadały w gminie Miastków Kościelny
2015 2166 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
2015 2167 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 58/IV/2015 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 12 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 119/XIII/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 18 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwińsk nad Wisłą na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej Uchwałą Nr 239/XXVII/2014 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 6 listopada 2014 r.
2015 2168 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2169 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: ustanowienia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2170 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2015 2171 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2015 2172 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2173 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2174 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała budżetowa na 2015 rok
2015 2175 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.
2015 2176 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jastrząb miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2015 2177 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb.
2015 2178 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 2179 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2180 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2015 2181 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Repki z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych w Gminie Repki
2015 2182 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/22/2015 Rady Gminy Repki z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2183 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2015 2184 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławy, Tobolice, Teodorowo
2015 2185 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych
2015 2186 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr 33/V/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2187 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2188 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr II/13/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia statutów sołectw
2015 2189 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Sterdyń
2015 2190 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/10/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie cen za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa
2015 2191 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/12/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia poszczególnych kryteriów
2015 2192 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do Przedszkola Publicznego, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.
2015 2193 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2194 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym.
2015 2195 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/33/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy Czosnów.
2015 2196 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2015 2197 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/36/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 2198 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/37/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 20 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2015 2199 2015-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku w 2015 roku
2015 2200 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 94/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Adamowizna
2015 2201 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 95/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Adamów-Żuków
2015 2202 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 96/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chlebnia
2015 2203 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 97/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrzanów Duży
2015 2204 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 98/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrzanów Mały
2015 2205 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 99/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czarny Las
2015 2206 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 100/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Izdebno Kościelne
2015 2207 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 101/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Izdebno Nowe
2015 2208 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 102/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janinów
2015 2209 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 103/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kady
2015 2210 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 104/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kałęczyn
2015 2211 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kłudno Nowe
2015 2212 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 106/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kłudno Stare
2015 2213 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 107/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kłudzienko
2015 2214 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 108/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozerki
2015 2215 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 109/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozery
2015 2216 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 110/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozery Nowe
2015 2217 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 111/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kraśnicza Wola
2015 2218 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 112/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Książenice
2015 2219 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 113/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Makówka
2015 2220 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 114/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marynin
2015 2221 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 115/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mościska
2015 2222 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 116/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Natolin
2015 2223 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 117/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Odrano Wola
2015 2224 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 118/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Opypy
2015 2225 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 119/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Radonie
2015 2226 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 120/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Szczęsne
2015 2227 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 121/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Tłuste
2015 2228 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 122/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Urszulin
2015 2229 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 123/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wężyk
2015 2230 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 124/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Władków
2015 2231 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 125/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wólka Grodziska
2015 2232 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 126/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zabłotnia
2015 2233 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2234 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/192/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na stałe obwody głosowania.
2015 2235 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bielsk zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2015.
2015 2236 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 382/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2015 roku.
2015 2237 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
2015 2238 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/20/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2239 2015-03-16 Aneks Aneks nr 16 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 29 października 2008r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2015 2240 2015-03-16 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-3(10)/2015/510/XI/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2015r.
2015 2241 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szydłowo
2015 2242 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szydłowo na lata 2015-2019
2015 2243 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2244 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LV/334/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2245 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2015 2246 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LVI/341/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2247 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 2248 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LVII/346/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/341/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2249 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 288.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
2015 2250 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2015 2251 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 2252 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 484/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 2253 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2254 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 300/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 2255 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LXI/483/2014 Rady Miasta Marki z dnia 24 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
2015 2256 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Miedzna z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 2257 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LXII/672/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 2258 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2014 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 2259 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 2260 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 226/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2261 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XLV/826/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2014 rok
2015 2262 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.98.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 2263 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LVIII/349/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2264 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XL-78/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 2265 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XL/244/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 2266 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LX/254/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 1 października 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.
2015 2267 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2268 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 1556/VN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2269 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 1557/VN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2270 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 1558/VN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2271 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 563/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2272 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XLI/393/2014 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2273 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 167/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 2274 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr LV/333/14 Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2014r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 2275 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 1559/VN/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2276 2015-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.32.2015.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2015r. Rada Gminy Prażmów
2015 2277 2015-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.33.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2015r. Rada Miejska w Kałuszynie
2015 2278 2015-03-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.31.2015.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2015r. Rada Miejska w Glinojecku
2015 2279 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 2280 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2015 2281 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012
2015 2282 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/20105 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
2015 2283 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrówka
2015 2284 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Andrzejówka
2015 2285 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniówka, Franków
2015 2286 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biały Ług
2015 2287 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierdzież
2015 2288 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnolas,Czarnolas-Kolonia
2015 2289 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chechły
2015 2290 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa-Las
2015 2291 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Florianów,Kolonia Chechelska
2015 2292 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródek
2015 2293 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/40/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwinów
2015 2294 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/41/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonów
2015 2295 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/42/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ługowa Wola
2015 2296 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuczynów
2015 2297 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków
2015 2298 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piątków
2015 2299 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/46/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Policzna
2015 2300 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stanisławów
2015 2301 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/48/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świetlikowa Wola
2015 2302 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/49/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teodorów,Helenów
2015 2303 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/50/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczowola
2015 2304 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/51/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wygoda,Kuszlów
2015 2305 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/52/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojciechówka,Annów
2015 2306 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/53/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władysławów
2015 2307 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/54/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Policka
2015 2308 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Nowa
2015 2309 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/56/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada Stara
2015 2310 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 4/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Żabia Wola
2015 2311 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 6/IV/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Żabia Wola, Kaleń
2015 2312 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 15/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2313 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr VI/25/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
2015 2314 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 22/VII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych.
2015 2315 2015-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 marca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy w Potworowie przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 2316 2015-03-17 Postanowienie Postanowienie nr 6/O/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 marca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Przysusze
2015 2317 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XL/376/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 2318 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 569 /2014 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 września 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 2319 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2320 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2014 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2321 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/297/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2014 rok.
2015 2322 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.42.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2323 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.43.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr KB.0050.41.2014 w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2324 2015-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.44.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2325 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1531/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2326 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1532/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2327 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1533/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2328 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1534/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1517/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 sierpnia 2014 r.
2015 2329 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1535/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2330 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1536/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2331 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1537/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2332 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1538/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2333 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1540/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2334 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1541/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2335 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 1542/L/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2336 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XLV/244/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 2337 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr LVII/393/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 2338 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr LII/342/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2339 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/350/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 2340 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 2341 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr LII/537/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 2342 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 16/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2015
2015 2343 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 35/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28.
2015 2344 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 36/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej, ul. I. Krasickiego 56.
2015 2345 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 37/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6.
2015 2346 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 38/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2347 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej w Mysiadle z siedzibą w Zgorzale.
2015 2348 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 40/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2349 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 41/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2350 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 42/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2015 2351 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 52/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie m. st. Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych, miejskich oraz gminnych.
2015 2352 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 54/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 2353 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 55/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw drogom
2015 2354 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr 56/V/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola.
2015 2355 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 20/VII/2015 Rady Gminy w Załuskach z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2015 2356 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/40/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 2357 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2358 2015-03-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 10 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młodzieszyn przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r.
2015 2359 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V.27.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Słubicach, oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Słubice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 2360 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V.28.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum.
2015 2361 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 2362 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 2363 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 2364 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.
2015 2365 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 37/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Radzymin jest organem prowadzącym.
2015 2366 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 38/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 2367 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 2368 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 43/V/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 marca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 361/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2369 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/24/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, Gmina Leszno
2015 2370 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/25/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, Gmina Leszno
2015 2371 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia kryteriów rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2015/2016
2015 2372 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 2373 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie nadania rondu położonemu na terenie miasta Karczewa nazwy: „Rondo imienia Żołnierzy Wyklętych”.
2015 2374 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
2015 2375 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Miasta Marki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Marki
2015 2376 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/20/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kampinos na lata 2015 – 2019
2015 2377 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski oraz inne organy prowadzące.
2015 2378 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2379 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/30/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”.
2015 2380 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szewnica
2015 2381 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 28/V/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
2015 2382 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.
2015 2383 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Opinogóra Górna
2015 2384 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2015 2385 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2015 2386 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 2387 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/111/11 w sprawie określenia wzorów załączników do formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 2388 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/35/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli dla których Gmina Cegłów jest organem prowadzącym.
2015 2389 2015-03-18 Informacja Informacja nr WGG.6623.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0021-Urle gmina Jadów
2015 2390 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2014r. uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na 2015 r.
2015 2391 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 6 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2392 2015-03-18 Komunikat Komunikat nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Miasta i Gminy Białobrzegi
2015 2393 2015-03-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1726/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2014r.
2015 2394 2015-03-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 897/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2014r.
2015 2395 2015-03-18 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1942/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r.
2015 2396 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Lipskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2015 2397 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Lipskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2015 2398 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/15 Starosty Mińskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2015 2399 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V.25.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 2400 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V.26.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2015 2401 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jadów.
2015 2402 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.72.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 2403 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr LV.602.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr XLVII.494.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013 r.
2015 2404 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 548/XLIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2014
2015 2405 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 2406 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/388/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 2407 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/456/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 7 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2014
2015 2408 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 227/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 2409 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 2410 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.75.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 2411 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/220/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2015 2412 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2413 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr LIX/410/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2414 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr LII/220/14 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2014 r.
2015 2415 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 552/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2416 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr LXI/654/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 2417 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.96.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2015 2418 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 442/174/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 2419 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 2420 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 2421 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 162/2014 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2014 r.
2015 2422 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.77.2014 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2014 r.
2015 2423 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/293/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2424 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/280/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2425 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 188/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2015 2426 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/496/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2014.
2015 2427 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.91.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
2015 2428 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014
2015 2429 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Wójta Gminy Młynarze z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2014 rok
2015 2430 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.41.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 2431 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 września 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 2432 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XL/410/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 rok
2015 2433 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr L/255/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2014
2015 2434 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 298/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 2435 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowala na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2436 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 2437 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 137 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goszczyn
2015 2438 2015-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 138 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabrodzie
2015 2439 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2440 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2441 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2015 2442 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2015 2443 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2015 2444 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r.
2015 2445 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2013 r.
2015 2446 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2013 r.
2015 2447 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
2015 2448 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/310/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2449 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLI/317/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2450 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2451 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2452 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.43.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.
2015 2453 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 209/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 8 kwietnia 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 2454 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/467/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 2455 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 2456 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 2457 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/201/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2014 rok.
2015 2458 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 484/LIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 2459 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 2460 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr LVI/385/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2014 r.
2015 2461 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/516/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 2462 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 2463 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2464 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 329/XLII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.
2015 2465 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/320/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 20 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014
2015 2466 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/277/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2467 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XL/306/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawiew zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 2468 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr LIV/323/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 2469 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2470 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 2471 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2472 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2014 Rady Gminy Karniewo z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r.
2015 2473 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2014 Wójta Gminy Strachówka z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2014 rok.
2015 2474 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2475 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2476 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 2477 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk, dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Warszawską, Grunwaldzką, a drogą ekspresową S7 oraz obszaru położonego pomiędzy ulicą Wieczorków, a torami kolejowymi
2015 2478 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 604/XLV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Garbatka
2015 2479 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 618/XLVI/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Jazgarzewszczyzna i części wsi Łoziska
2015 2480 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: wyznaczenia w Sektorze II i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2481 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. uchylająca uchwały w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego spożywczego, zakładów gastronomicznych i sklepów spożywczo – przemysłowych na stacjach paliw płynnych i gazowych na terenie gminy Solec nad Wisłą
2015 2482 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 2483 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2015 2484 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tczów na lata 2015 - 2018
2015 2485 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Tczowie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez gminę Tczów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 2486 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2015 2487 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko
2015 2488 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 24/VI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany treści § 13 załącznika do uchwały Nr 11/IV/14 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2015 r.
2015 2489 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2015
2015 2490 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 14/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na 2015 rok
2015 2491 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 24/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2015 2492 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 9/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 2493 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 19/2015 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 2494 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Nowodworskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2015.
2015 2495 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV.33.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX.287.2012 z dnia 7 września 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Brwinów na sektory
2015 2496 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV.48.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu i zaciągnięcie zobowiązania.
2015 2497 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/25/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2015-2024
2015 2498 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr I/5/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołymin-Ośrodek.
2015 2499 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 42/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2015 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania
2015 2500 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 43/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki
2015 2501 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 27/15 Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2014 rok
2015 2502 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok
2015 2503 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 14/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
2015 2504 2015-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 2 marca 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2014 roku
2015 2505 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 32.V.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu
2015 2506 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 26/VI/15 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2015 2507 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 33/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XIX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2012 roku
2015 2508 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 36/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2015 2509 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 38/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2015 2510 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 40/V/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Ciechanów.
2015 2511 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 - 2018
2015 2512 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 26/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2015 2513 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (lub innej formy wychowania przedszkolnego) prowadzonego przez miasto Sierpc.
2015 2514 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2015 rok.
2015 2515 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”
2015 2516 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/16/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2015 r.”
2015 2517 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/17/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 2518 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr V/18/15 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Orońsko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego .
2015 2519 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz studentów, dojeżdżających do szkół poza granicami Gminy Zielonka
2015 2520 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/27/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zielonka w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 2521 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/30/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 2522 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 2523 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/15 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2015
2015 2524 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2015 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 16 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w 2015r.
2015 2525 2015-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2015 Starosty Makowskiego z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2015 2526 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 29/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2527 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 30/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Białe Błoto.
2015 2528 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 31/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Białoskóry.
2015 2529 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 32/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białyszewo.
2015 2530 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 33/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Białyszewo-Towarzystwo.
2015 2531 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 34/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bledzewo.
2015 2532 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 35/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bledzewko.
2015 2533 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 36/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowo Kościelne.
2015 2534 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 37/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Borkowo Wielkie.
2015 2535 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 38 /VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówki.
2015 2536 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 39 /VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowo.
2015 2537 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 40 /VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Dziembakowo.
2015 2538 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 41/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Goleszyn.
2015 2539 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 42/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzewo.
2015 2540 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 43/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Grodkowo -Włóki.
2015 2541 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 44/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Grodkowo- Zawisze.
2015 2542 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 45 /VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kisielewo.
2015 2543 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 46/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kręćkowo.
2015 2544 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 47/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mieszaki.
2015 2545 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 48/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mieszczk.
2015 2546 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 49/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Miłobędzyn.
2015 2547 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 50/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Piastowo.
2015 2548 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 51/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Osówka.
2015 2549 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 52/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowo.
2015 2550 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 53/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Piastowo.
2015 2551 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 54/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski.
2015 2552 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 55/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Podwierzbie.
2015 2553 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 56/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rachocin.
2015 2554 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 57/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo.
2015 2555 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 58/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sudragi.
2015 2556 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 59/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Studzieniec.
2015 2557 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 60/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Susk Nowy.
2015 2558 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 61/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Susk.
2015 2559 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 62/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sułocin-Towarzystwo.
2015 2560 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 63/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sułocin-Teodory.
2015 2561 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 64/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Szczepanki.
2015 2562 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 65/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Warzyn Kmiecy.
2015 2563 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 66/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Warzyn-Skóry.
2015 2564 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 67/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wernerowo.
2015 2565 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 68/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczogóra.
2015 2566 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 69/VII/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Żochowo.
2015 2567 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 37.VI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiązowna, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2015 2568 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2569 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.38.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2570 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2571 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII.405.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 2572 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 295/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 2573 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2574 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr LX/469/2014 Rady Miasta Marki z dnia 3 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVI/444/2014 Rady Miasta Marki z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Marki na rok 2014.
2015 2575 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 2576 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 12 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2577 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok.
2015 2578 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.40.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2579 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 2580 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach przyjętego Uchwałą Nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012 r. z późn. zm. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach (Statut).
2015 2581 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Różan
2015 2582 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2015 2583 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Krzynowłoga Mała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2584 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krzynowłoga Mała
2015 2585 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2586 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 4 marca 2015r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 2587 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2015 2588 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Paprotnia" z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego "PAPROTNIA" na lata 2015 - 2018
2015 2589 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w Gminie Klwów, określenie inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenie terminu płatności dla inkasentów.
2015 2590 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 23/IV/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 2591 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 2592 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 30.2015 Wójta Gminy Stromiec z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014, położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2015 2593 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 2594 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
2015 2595 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1357/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2596 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1358/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2597 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1359/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2598 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1360/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2599 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1361/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2600 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1362/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2601 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1363/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2602 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1364/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1283/XLII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.01.2014
2015 2603 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1365/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2604 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1366/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2605 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1368/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2606 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1369/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2607 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr 1370/XLV/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2608 2015-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.34.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. Rada Miejska w Brwinowie
2015 2609 2015-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.27.2015.SO Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. Rada m.st. Warszawy
2015 2610 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/271/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2611 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/19/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2612 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2613 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 2614 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/43/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/27/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
2015 2615 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2015 2616 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym.
2015 2617 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/55/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Siedlce.
2015 2618 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. uchwała budżetowa powiatu piaseczyńskiego na 2015 rok
2015 2619 2015-03-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 25/IV/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 stycznia 2015r. gminy świercze na rok 2015
2015 2620 2015-03-23 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-32/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady m. st. Warszawy
2015 2621 2015-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Markach przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 2622 2015-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 2623 2015-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piastowie przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 2624 2015-03-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 marca 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radzyminie przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015 r.
2015 2625 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr I.2.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2015
2015 2626 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Ośrodku Pomocy Dziecku Zielone Izdebno
2015 2627 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Mławskiego z dnia 12 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „ZDROWA JESIEŃ” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2015 roku.
2015 2628 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III/21/ 2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 2629 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 2630 2015-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 39.2014 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji z wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek dla których j.s.t jest organem założycielskim oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r.
2015 2631 2015-03-23 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.2.2015 BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 5 marca 2015r. zawarte pomiędzy:Powiatem Węgrowskim, , zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów,
2015 2632 2015-03-23 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-1(6)/2015/21986/II/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2015r.
2015 2633 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Osieck
2015 2634 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania
2015 2635 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2015 2636 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2015 2637 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2638 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2639 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 2640 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sobolew w 2015 r. – poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2641 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2642 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 2643 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2015 2644 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2645 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych
2015 2646 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/28/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 2647 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Przesmyki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2015 2648 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie
2015 2649 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2650 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2651 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów.
2015 2652 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.
2015 2653 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Zdrowia w Żelechowie.
2015 2654 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III.18.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 2655 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Świercze Nr 99/XVI/2012 w sprawie zatwierdzenia „ dziesięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Świercze w latach 2012-2021”
2015 2656 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ramach zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat.
2015 2657 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/12/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko
2015 2658 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/13/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015r. sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2015 2659 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2015 2660 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 28/11/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014
2015 2661 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 420/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2015 roku.
2015 2662 2015-03-24 Postanowienie Postanowienie nr 80/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 17 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2663 2015-03-24 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-34(19)/2014/2015/424/XII/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 marca 2015r.
2015 2664 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych w Gminie Błonie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2665 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1b i ust. 1c ustawy o systemie oświaty
2015 2666 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Natolin
2015 2667 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Osieck
2015 2668 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V-15/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin
2015 2669 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V-17/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany w statucie jednostki pomocniczej Gminy Wołomin
2015 2670 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/45/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2015 2671 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek
2015 2672 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2015 2673 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2674 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 2675 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2676 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr LX/417/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2677 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr L/331/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 2678 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2014 rok.
2015 2679 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2015 2680 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2014 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 2681 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/14 Rady Gminy Czarnia z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2014 r.
2015 2682 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 231/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 10 października 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 2683 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr LVI/339/2014 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok
2015 2684 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/329/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok
2015 2685 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 588/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2686 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.113.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 2687 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 234/2014 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2688 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLV/223/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2689 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2014 r.
2015 2690 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 455/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2691 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2692 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 2693 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 2694 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr LI/291/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2695 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLII/251/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 2696 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr LII.494.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.
2015 2697 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLI/43/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014
2015 2698 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok.
2015 2699 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr 454/182/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2014 rok
2015 2700 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr L/533/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 23 października 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 2701 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 2702 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/290/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2703 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/373/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2014
2015 2704 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 2705 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 426/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 października 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2706 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/232/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
2015 2707 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bieżuń na rok 2014
2015 2708 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.46.2015.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Miejska w Piasecznie
2015 2709 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.47.2015.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Miejska w Piasecznie
2015 2710 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.37.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Gminy Latowicz
2015 2711 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.39.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Gminy Latowicz
2015 2712 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.42.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Gminy Cegłów
2015 2713 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX. I.4131.38.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Gminy w Iłowie
2015 2714 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.44.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Gminy Jabłonna
2015 2715 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.3.2015.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Gminy Solec
2015 2716 2015-03-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.35.2015.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2015r. Rada Powiatu Wołomińskiego
2015 2717 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 2718 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LIX/352/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2719 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/393/2014 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2014.
2015 2720 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 60/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok.
2015 2721 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 63/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok.
2015 2722 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LX/360/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.
2015 2723 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2724 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 64/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2014 rok.
2015 2725 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LIII/347/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2014 rok
2015 2726 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2014.
2015 2727 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 809/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2015 2728 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2729 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 2730 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014.
2015 2731 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr WGM.0050.72.2014 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2014
2015 2732 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XLIX/517/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2733 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LIX/571/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 października 2014r. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2734 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr VIIIN.423.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2014
2015 2735 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLI-99/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2014
2015 2736 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 2737 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 636/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2738 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.54.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2739 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/549/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2014
2015 2740 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 2741 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LI/381/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2014
2015 2742 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/368/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.
2015 2743 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 510/LV/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r.
2015 2744 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LXI/364/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gmminy w 2014 roku.
2015 2745 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr LIV/360/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 2746 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/35/222/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok
2015 2747 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/330/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
2015 2748 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.57.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2749 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska
2015 2750 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr III/37/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie nadania nazw ulicom w Kobyłce
2015 2751 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V.27.2015r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przekształcenia oddziałów żłobkowych w Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Pruszkowie w Żłobek Miejski nr 1 oraz nadania mu statutu.
2015 2752 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V.29.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 2753 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V.30.2015 r. Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Pruszkowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
2015 2754 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków budżetowych. które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 2755 2015-03-25 Informacja Informacja nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
2015 2756 2015-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr KS.7113.2.2015 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta Garwolina
2015 2757 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 6 marca 2015r. w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 2758 2015-03-25 Komunikat Komunikat nr 2.2015 Starosty Sierpeckiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie za 2015 rok.
2015 2759 2015-03-25 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 18 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników - III stopień w zawodzie elektryk, będących uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.
2015 2760 2015-03-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 23 marca 2015r. wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przeprowadzonych w dniu 8 marca 2015 r. oraz w dniu 22 marca 2015 r.
2015 2761 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/15 Starosty Mińskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina” w Mieni
2015 2762 2015-03-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.43.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015r. Rada Miejska w Piasecznie
2015 2763 2015-03-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.45.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015r. Rada Miejska w Piasecznie
2015 2764 2015-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 146 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kobyłka
2015 2765 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 186/19/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 2766 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 244/22/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
2015 2767 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 259/23/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2015 2768 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr 265/24/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2015r. w sprawie publikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
2015 2769 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/26/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Latowicz na drugi etap postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 2770 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/19/2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 2771 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/ 20 /2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2772 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III / 21 / 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych.
2015 2773 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III /22/ 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kosowie Lackim
2015 2774 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III /23/ 2015 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2775 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Garwolińską, Artyleryjską i Leśną w Siedlcach
2015 2776 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maciejowice, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2777 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2778 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zakrzew
2015 2779 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy z budżetu Gminy Zakrzew na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Zakrzew.
2015 2780 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2015 2781 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2782 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V.23.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/228/2001 Rady Gminy- Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów i nadaniu jej Statutu.
2015 2783 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 6 marca 2015r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borkowice
2015 2784 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 2785 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 2786 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/17/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2015 2787 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/26/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2015 2788 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III /27 /2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2015 2789 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/28/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów wyborczych w Gminie Kadzidło.
2015 2790 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr III/29/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Kadzidło.
2015 2791 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 3 marca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2015 2792 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez gminę Parysów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2793 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Parysów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Parysów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 2794 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru do publiczny oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 2795 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2015 2796 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skórzec na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2015 2797 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2798 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dla których Gmina Olszanka jest organem prowadzącym.
2015 2799 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Żelechów jest organem prowadzącym.
2015 2800 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 32/VII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących zniesienia sołectwa ZAŁSZYN
2015 2801 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VII/23/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 20 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
2015 2802 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 336/XXXII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2803 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2804 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2805 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2806 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2807 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Laski, Karczewizna, Twarogi.
2015 2808 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.112.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian planu dochodów budżetu na 2014 r.
2015 2809 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LXIII/675/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 2810 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2811 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 343/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2812 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 299/XLV/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014
2015 2813 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 495/XLII/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2014.
2015 2814 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2815 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VII.431.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 2816 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2014 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2817 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.53.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2818 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.107.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 15 września 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.
2015 2819 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIX.437.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 2820 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LXIV/684/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
2015 2821 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XL/220/2014 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Powiatu Siedleckiego
2015 2822 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LVI N/334/14 Rady Gminy Somianka z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej XLV/271/13 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2013 roku
2015 2823 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.114.2014 Burmistrza Radzymina z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.
2015 2824 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LIII/358/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 2825 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XL/342/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 2826 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XLI/387/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.
2015 2827 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/317/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 2828 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr LIII/553/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2014 rok.
2015 2829 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 351/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2830 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 305/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok
2015 2831 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 1586/LII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2832 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/14 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Związku Komunalnego Brwinów na 2014r.
2015 2833 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 listopada 2014r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 roku.
2015 2834 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 1587/LII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2015 2835 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII.421.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 18 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2014 rok
2015 2836 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.52.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2837 2015-03-26 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
2015 2838 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2015 2839 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 307/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2015 2840 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI/345/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin
2015 2841 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 446/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 2842 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 2843 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 19 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2844 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 348/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2845 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/14 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
2015 2846 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 222/XXXIX/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2847 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2848 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 394/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2849 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/239/2014 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2015 2850 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2851 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/234/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 2852 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.50.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 2853 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.51.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 2854 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIX/325/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/275/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2014 r.
2015 2855 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2014 Wójta Gminy Izabelin z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2014 r.
2015 2856 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.107.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
2015 2857 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr LIV/328/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2858 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 583/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2014 Nr XL/244/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2859 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XLI/249/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2014 rok
2015 2860 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr LV/324/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Miasta Piastowa.
2015 2861 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.47.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2862 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 211/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2863 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2864 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2865 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2866 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2867 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 2868 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr LII/313/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2869 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2870 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2871 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.48.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku.
2015 2872 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2014 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2873 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 183/14 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2014r.
2015 2874 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 2875 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2876 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr LIII/327/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 2877 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.49.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 roku
2015 2878 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.37.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2015.
2015 2879 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.41.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2015 2880 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.42.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/269/2008 Rady Gminy Nadarzyn z dn. 30 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów
2015 2881 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.43.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2015 2882 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V.46.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2015 2883 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 21/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok
2015 2884 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie wieloletniej Preognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023
2015 2885 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu budżetu na 2015r.
2015 2886 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 35/VI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2887 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Gostynińskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w roku 2015
2015 2888 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Starosty Gostynińskiego z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gostyniński w roku 2015
2015 2889 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 2890 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości od osób fizycznych oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2015 2891 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Radomskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2015 2892 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Radomskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2015 2893 2015-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 3 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2015 2894 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 346/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2015r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2015 2895 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 marca 2015r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 2896 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 13 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2015 2897 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2015 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 27 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Interwencyjnego w Gąbie w roku 2015
2015 2898 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III /2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 16 stycznia 2015r. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ UCHWAŁA BUDŻETOWA
2015 2899 2015-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr AZ.SL.1.2015 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 23 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2014 położonych na obszarze gminy lub jej części
2015 2900 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr III.13.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2015 2901 2015-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.41.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015r. Rady Miejska w Łochowie
2015 2902 2015-03-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.50.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2015r. Rada Miejska w Łochowie
2015 2903 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Legionowskiego z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie
2015 2904 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Miłosierdzia” w Walendowie.
2015 2905 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom dla Dzieci i Młodzieży” Sióstr Benedyktynek Samarytanek w Pruszkowie.
2015 2906 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Starosty Pruszkowskiego z dnia 17 marca 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.
2015 2907 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Grodziskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
2015 2908 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Grodziskiego z dnia 19 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym z filią w Grodzisku Mazowieckim i w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku
2015 2909 2015-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Pruszkowie przeprowadzonych w dniu 21 marca 2015 r.
2015 2910 2015-03-27 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-33/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 2911 2015-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGN.7113.28.2015.EJ Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok
2015 2912 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Wilga z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 06 września 2013r w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 2913 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Pomiechówek jest organem prowadzącym
2015 2914 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do odziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Jakubów, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 2915 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie
2015 2916 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2015 2917 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/19/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2015 2918 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2015 2919 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 9 marca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorówi przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gózd, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2015 2920 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.201.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 2921 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.202.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 2922 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI.200.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2015 2923 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 28/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do miejskich przedszkoli na drugim etapie postepowania rekrutacyjnegooraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 2924 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr 29/VIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2015 2925 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2014 rok
2015 2926 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/50/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalety miejskiej zlokalizowanej na terenie Parku Miejskiego im. Michała Szuberta w Ząbkach
2015 2927 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr III.14.2014 Rady Gminy Głowaczów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/38/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2015 2928 2015-03-30 Porozumienie Porozumienie nr 2 Powiatu Radomskiego z Miastem Pionki w sprawie powierzenae Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury.
2015 2929 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2015
2015 2930 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2015 2931 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2015 2932 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr III/24/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Korczew
2015 2933 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów .
2015 2934 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 2935 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 2936 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 77/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6
2015 2937 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4
2015 2938 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 81/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap I
2015 2939 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 2940 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/37/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wodynie na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2015 2941 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/39/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wodynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat.
2015 2942 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr 632/XLVII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków – obszar II.
2015 2943 2015-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.
2015 2944 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr LVIII/294/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Sochaczew obejmującego fragment obrębu wsi Kożuszki Parcel
2015 2945 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Łąck z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Grabina gmina Łąck część północna.
2015 2946 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Jastrzębi