Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2015

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 8649 2015-11-02 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 27 października 2015r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Bielawy Gołuskie w jednostce ewidencyjnej Bieżuń, pow. żuromiński, woj. mazowieckie.
2015 8650 2015-11-02 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 27 października 2015r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Sarnowo w jednostce ewidencyjnej Kuczbork-Osada, pow. żuromiński, woj. mazowieckie.
2015 8651 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia.
2015 8652 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 15 czerwca 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 169/2, 169/3, 169/4 POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI SKUŁY
2015 8653 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr VII/ 60 /2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 10 września 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2015 8654 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XII/98/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/449/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli udzielających pomocy psychologicznej i pedagogicznej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r. poz. 7590, z 2015r. poz. 7016)
2015 8655 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV.131.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Domaniewie do kategorii dróg gminnych
2015 8656 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XV.132.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Parzniewie do kategorii dróg gminnych
2015 8657 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w tym podatku
2015 8658 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8659 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8660 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Łochów, wyznaczenia terminu płatności, wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 8661 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8662 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 30 września 2015r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 8663 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 157/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8664 2015-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023 za I półrocze 2015 r.
2015 8665 2015-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2015 r.
2015 8666 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 94/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Gostynina
2015 8667 2015-11-02 Uchwała Uchwała nr 64/XVI/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 września 2015r. w sprawie: likwidacji Straży Gminnej Gminy Sanniki
2015 8668 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.239.2015.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r. Rada Gminy Wiązowna
2015 8669 2015-11-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.31.2015.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r. Rada Miejska w Gostyninie
2015 8670 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 8671 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 20/V/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 8672 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2015 8673 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX.57.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8674 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/67/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 13 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 8675 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.37.2014 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
2015 8676 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 8677 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8678 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 93/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8679 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 8680 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 206/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych.
2015 8681 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015
2015 8682 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 8683 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/56/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 9 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 8684 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.58.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 8685 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VIII.49.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8686 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8687 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 8688 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
2015 8689 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2015 8690 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/76/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 8691 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 8692 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/84/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 8693 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 17 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 8694 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX.40.2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Goszczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Goszczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2015 8695 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 15 października 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Raciążu i nadania jej Statutu
2015 8696 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 8697 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2015 8698 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/66/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego
2015 8699 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 42/IX/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 września 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawidz
2015 8700 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Zawidz zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Zawidz przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”
2015 8701 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego
2015 8702 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin
2015 8703 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 września 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015-2018
2015 8704 2015-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 7/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 25 września 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Halina Ulińska - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bala – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2015 8705 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 8706 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XV/134/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 października 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2015-2024
2015 8707 2015-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015/16 Starosty Sochaczewskiego z dnia 17 września 2015r. . w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia klas uczniów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze
2015 8708 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1.2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2015r. Zarządu Powiatu w Siedlcach do porozumienia Nr 7.2015 z dnia 6 sierpnia 2015 w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
2015 8709 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/78/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 8710 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr III/14/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2015 r.
2015 8711 2015-11-03 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2015r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno w sprawie powierzenia Gminie Rybno obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8712 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Zakrzew do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Zakrzew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8713 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Maciejowice do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Maciejowice obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8714 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Mordy do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8715 2015-11-03 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2015r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęka do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8716 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 1 października 2015r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Władysławowo I.
2015 8717 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/78/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2015 8718 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr XIII/79/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2015 8719 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/128/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015 - 2022
2015 8720 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XII/131/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2015 8721 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grębków.
2015 8722 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębków.
2015 8723 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 1 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 8724 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej we wsi Klaudyn
2015 8725 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 15 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borzęcinie Małym
2015 8726 2015-11-04 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 23/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 października 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia komunalnego wód podziemnych Radom – Malczew
2015 8727 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włościański – Żebrak”.
2015 8728 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 25 września 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Broku.
2015 8729 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/107/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części dotacji celowej opisanej w załączniku Nr 7 w dz. 926, rozdz. 92601, § 2320 z dotacji celowej przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Drogi Dojazdowej do Mławskiej Hali Sportowej”
2015 8730 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/111/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2015 8731 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/112/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2015 8732 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/113/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Mława
2015 8733 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/88/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 8734 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/91/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie opłaty targowej
2015 8735 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów.
2015 8736 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2015 r.
2015 8737 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska gminnego przy ulicy Biegańskiego w Małkini Górnej.
2015 8738 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8739 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8740 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 8741 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 r.
2015 8742 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8743 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 64/24/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2015 8744 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 8745 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 8746 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VII.50.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 8747 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 70/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok
2015 8748 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 47/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI WISKITKI
2015 8749 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X/66/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2015 8750 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2015.
2015 8751 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 8752 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 r.
2015 8753 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr 48/XI/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 23 września 2015r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISKITKI W OBSZARZE DZIAŁKI NR EW. 333/4 W MIEJSCOWOŚCI WISKITKI
2015 8754 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII.61.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 8755 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr IX.74.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 8756 2015-11-04 Postanowienie Postanowienie nr 17/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 26 października 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 8757 2015-11-04 Postanowienie Postanowienie nr 18/O/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 28 października 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Kozienickiego
2015 8758 2015-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.231.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2015r. Rada Gminy Brochów
2015 8759 2015-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.36.2015.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2015r. Rada Gminy Brok
2015 8760 2015-11-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.37.2015.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2015r. Rada Gminy Małkinia Górna
2015 8761 2015-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 1096 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2015 8762 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr X.63.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 6 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Grzybów”
2015 8763 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 31/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok.
2015 8764 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 80/IX/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2015 8765 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 51/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2015 8766 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Rady Powiatu w Szydłowcu na rok 2015.
2015 8767 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV/58/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.
2015 8768 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2015 8769 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 150/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2015.
2015 8770 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 71/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 8771 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 65/2015 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok
2015 8772 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 122/X/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 8773 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XX/112/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016r.
2015 8774 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016r.
2015 8775 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Domanice”
2015 8776 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 6 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kotuń w latach 2012-2016.
2015 8777 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIII.89.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2015 8778 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr XIV.93.2015 Rady Gminy Kotuń z dnia 21 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kotuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 8779 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2015 8780 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków na terenie Gminy Chlewiska
2015 8781 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/1/05 Rady Gminy Chlewiska z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
2015 8782 2015-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2015 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 15 października 2015r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych
2015 8783 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 70/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8784 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr 71/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2015 8785 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/108/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 8786 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/107/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 8787 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8788 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8789 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 8790 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8791 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 89/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8792 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8793 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8794 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 92/XIV/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8795 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 8796 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII.46.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020"
2015 8797 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2015 8798 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2015 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/124/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 21 kwietnia 2008r w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Grójeckiego
2015 8799 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania Statutu.
2015 8800 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 24 września 2015r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą i nadania Statutu.
2015 8801 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2015 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 23 września 2015r. w sprawie zawarcia przez Powiat Lipski porozumienia z Miastem i Gminą Lipsko dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Lipski Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.
2015 8802 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/135/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2013- 2017”
2015 8803 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 8804 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Wolanów
2015 8805 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2015 roku
2015 8806 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/35/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2015 8807 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 113/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 8808 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015 Nr IV / 28 / 2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 roku
2015 8809 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8810 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.94.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 8811 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok
2015 8812 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr V.27.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2015 8813 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 8814 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.92.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 8815 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 96/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8816 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 25 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8817 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 8818 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 8819 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 8820 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/45/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok uchwalonej Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 8821 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
2015 8822 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok.
2015 8823 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 117/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 8824 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 278/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 8825 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 123/2015 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 8826 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 112/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 8827 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.93.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 8828 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.26.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku.
2015 8829 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 8830 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
2015 8831 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr VII/59/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 8832 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/89/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 września 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody stanowiącego drzewo w miejscowości Szczawin gm. Goworowo
2015 8833 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr 91/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 września 2015r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
2015 8834 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/139/09 Rady Gminy w Regiminie z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2015 8835 2015-11-06 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 22/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa mazowieckiego
2015 8836 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 października 2015r. uchylajaca Uchwałę Nr XII/57/2015 Rady Gminy w Puszczy Marianskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości z dnia 14 października 2015 roku
2015 8837 2015-11-06 Postanowienie Postanowienie nr 23/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Łochowa
2015 8838 2015-11-06 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-48/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 8839 2015-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią
2015 8840 2015-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 października 2015r. w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią.
2015 8841 2015-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 14 października 2015r. w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią
2015 8842 2015-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 1 października 2015r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Żyrardowskiego.
2015 8843 2015-11-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 października 2015r. w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków”.
2015 8844 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów.
2015 8845 2015-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 r.
2015 8846 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 319/XXXVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8847 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 8848 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 344/XLIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8849 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 364/XLVI/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8850 2015-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 r.
2015 8851 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miasta Marki z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/9/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2015 rok
2015 8852 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2015 rok
2015 8853 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/64/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 r.
2015 8854 2015-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 8855 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 8856 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr VII / 39 / 2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 8857 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 94/X/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku
2015 8858 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 369/XLVII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8859 2015-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 8860 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr VI.50.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2015 8861 2015-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Sabnie z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 8862 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr X/93/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2015 rok.
2015 8863 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2015 rok
2015 8864 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8865 2015-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 8866 2015-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.
2015 8867 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr 375/XLVIII/14 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok
2015 8868 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr X.84.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok
2015 8869 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 8870 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 8871 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/40/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeźno Kolonia
2015 8872 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/41/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeźno
2015 8873 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/42/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki
2015 8874 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/43/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisk
2015 8875 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/44/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnowo
2015 8876 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/45/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czernie
2015 8877 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/46/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Damięty
2015 8878 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/47/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daniłowo
2015 8879 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbądzek
2015 8880 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/49/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góry
2015 8881 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/50/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goworowo
2015 8882 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/51/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goworówek
2015 8883 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierwaty
2015 8884 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabowo
2015 8885 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/54/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodzisk Mały
2015 8886 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Podmaście
2015 8887 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Stare
2015 8888 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/57/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jawory Wielkopole
2015 8889 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/58/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jurgi
2015 8890 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo
2015 8891 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jemieliste
2015 8892 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobylin
2015 8893 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kruszewo
2015 8894 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kunin
2015 8895 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczka
2015 8896 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipianka
2015 8897 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ludwinowo
2015 8898 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałowo
2015 8899 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nogawki
2015 8900 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica
2015 8901 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywnica Kolonia
2015 8902 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pasieki
2015 8903 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/72/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Mała
2015 8904 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Mała Kolonia
2015 8905 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ponikiew Duża
2015 8906 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Działy
2015 8907 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Kolonia
2015 8908 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/77/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rębisze Parcele
2015 8909 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szarłat
2015 8910 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/79/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczawin
2015 8911 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/80/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Struniawy
2015 8912 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/81/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Brzezińska
2015 8913 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/82/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Kunińska
2015 8914 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/83/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaorze
2015 8915 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XI/84/15 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabin
2015 8916 2015-11-09 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2015
2015 8917 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/124/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 8918 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/130/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolskie
2015 8919 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/131/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Wolskie
2015 8920 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2015 8921 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XIV/134/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 października 2015r. o zmianie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 8922 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 203/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Linii 400 kV" na osiedlu Trzepowo w Płocku
2015 8923 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 8924 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 8925 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/77/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 8926 2015-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Miedzna na 2015 rok.
2015 8927 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2015.
2015 8928 2015-11-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 8929 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/87/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2015
2015 8930 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 130/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 8931 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/89/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2015
2015 8932 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 8933 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 września 2015r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kazanów oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat.
2015 8934 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr VII.71.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2015 8935 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/69/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Węgrowa dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2015 8936 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/223/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 8937 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/239/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania środków transportowych
2015 8938 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa
2015 8939 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 8940 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 8941 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8942 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wyszków.
2015 8943 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 8944 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 8945 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki
2015 8946 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/130/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/ 98/ 2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty
2015 8947 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XVI/55/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/22/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostęnych działających na terenie powiatu łosickciego
2015 8948 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 72/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Chorzelach.
2015 8949 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustalenia Statutu Klubu Dziecięcego w Chorzelach.
2015 8950 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 75/XIII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 września 2015r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2015 8951 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2015 8952 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 8953 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2015 8954 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 42/VII/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Świetlicę Wiejską w miejscowości Tymianki-Okunie
2015 8955 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 44/VII/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki
2015 8956 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/76/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 8957 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 8958 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/78/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sochaczew
2015 8959 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XIX/79/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 8960 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 243/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8961 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 244/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 8962 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 245/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia podstawy naliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 8963 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 246/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 8964 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 247/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 8965 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 248/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 8966 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 249/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2015 8967 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 250/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 230/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 września 2015 roku
2015 8968 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 8969 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Gminy Borkowice z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
2015 8970 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8971 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 8972 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu
2015 8973 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IX.82.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 8974 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 56.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 8975 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok
2015 8976 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2015 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 rok
2015 8977 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 8978 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 8979 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 8980 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 8981 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 54/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 8982 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 287/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 8983 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/15 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 8984 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 66.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 8985 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 57/2015 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 8986 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 78.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 8987 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8988 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2015 8989 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/44/15 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 r.
2015 8990 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.51.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2015 rok.
2015 8991 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII.124.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Nr III.11.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 grudnia 2014r.
2015 8992 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 79/15 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 8993 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IX/67/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Powiatu Siedleckiego
2015 8994 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 8995 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 8996 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.
2015 8997 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/42 /15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 października 2015r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagradzania za inkaso.
2015 8998 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 79/XIV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 8999 2015-11-12 Postanowienie Postanowienie nr 19/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2015 9000 2015-11-12 Postanowienie Postanowienie nr 20/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Radomiu
2015 9001 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 49/IX/2015 Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie podziału terenu Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczwin Kościelny, Wyszogród na sektory
2015 9002 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2015 Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 45/VI/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2015 9003 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/123/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9004 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/124/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2016
2015 9005 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/125/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku
2015 9006 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/126/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej w gminie Mrozy
2015 9007 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/127/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 9008 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 9009 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Nur na rok podatkowy 2016
2015 9010 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 9011 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/66/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Nur na rok podatkowy 2016
2015 9012 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy Nur z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nur
2015 9013 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI.64.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9014 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI.65.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 9015 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI.67.2015 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Stromiec
2015 9016 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/113/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wyszków.
2015 9017 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/114/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gulczewo.
2015 9018 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/115/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kamieńczyk.
2015 9019 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/116/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrzej położonej w miejscowości Świniotop.
2015 9020 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII.63.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2015 9021 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXV/123/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 sierpnia 2012 r.
2015 9022 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.60.2015 Rady Gminy Słubice z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/159/05 Rady Gminy Słubice z dnia 14 kwietnia 2005 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2015 9023 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2015 9024 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w orębie geodezyjnym miasta Zwoleń.
2015 9025 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 9026 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.108.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2015 9027 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9028 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.110.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9029 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr X.111.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2015 9030 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 156/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2015-2019
2015 9031 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 158/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2015 9032 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 9033 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 9034 2015-11-12 Postanowienie Postanowienie nr 24/15 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wygaszenia mandatu radnego
2015 9035 2015-11-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 9 listopada 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 r.
2015 9036 2015-11-12 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 października 2015r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2014 roku o współpracy powiatów w zakresie orzekania o niepełnosprawności
2015 9037 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 9038 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9039 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9040 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9041 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9042 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9043 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2015 9044 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 60/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 9045 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 61/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2016 rok.
2015 9046 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 62/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2016 rok.
2015 9047 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 63/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9048 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 64/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 9049 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 9050 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie poboru inkasa podatków lokalnych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9051 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów
2015 9052 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9053 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łyse oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9054 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 55/XIII/15 Rady Gminy Wiskitki z dnia 5 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi katergorii drogi gminnej
2015 9055 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 104.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów
2015 9056 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 109.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej oraz przyjęcia statutu tej jednostki
2015 9057 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 110.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej
2015 9058 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 115.XV.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2015r. w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w Radiówku i wprowadzenia Regulaminu korzystania z parku gminnego
2015 9059 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/51/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 9060 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.55.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Przedświt
2015 9061 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.56.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na terenie Gminy Wąsewo
2015 9062 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2016
2015 9063 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania dla Sołectwa Podgórzno inkasenta podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9064 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Łaskarzew
2015 9065 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV /68 /2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 października 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 9066 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Radziejowice z dnia 7 października 2015r. w sprawie XLIII/267/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radziejowice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9067 2015-11-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 28 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2014 rok
2015 9068 2015-11-13 Informacja Informacja Starosty Żuromińskiego z dnia 6 listopada 2015r. o operacie opisowo – kartograficznym obrębów: Antoniewo, Budy Koziebrodzkie, Budy Osieckie Nowe, Budy Osieckie Stare, Dzieczewo, Gradzanowo, Gutkowo, Krzeczanowo, Łaszewo, Łaszewo Wietrznik, Nowa Wieś, Nowopole, Ossowa, Pijawnia, Rostowa, Siciarz, Siemiątkowo, Siemiątkowo-Rogalne, Sokołowy Kąt, Suwaki, Wojciechowo, Wola Łaszewska i Ziemiany w jednostce ewidencyjnej Siemiątkowo pow.żuromiński woj.mazowieckie.
2015 9069 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 9070 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2016 rok
2015 9071 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9072 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9073 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/62/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9074 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Sienno z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2015 9075 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9076 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9077 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 9078 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9079 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9080 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9081 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9082 2015-11-13 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 listopada 2015r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2015 9083 2015-11-13 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 2 listopada 2015r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2015 9084 2015-11-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 listopada 2015r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 r.
2015 9085 2015-11-13 Postanowienie Postanowienie nr 249/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 9086 2015-11-13 Postanowienie Postanowienie nr 250/2015 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 9087 2015-11-13 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-49/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 9088 2015-11-13 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-50/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 9089 2015-11-13 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-51/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 9090 2015-11-13 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-52/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 9091 2015-11-13 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 października 2015r. dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 9092 2015-11-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r. W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY MARSZAŁKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2015 9093 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 110/XVI/ 2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Ostrołęki
2015 9094 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 111/XVI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Ostrołęki
2015 9095 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr 112/XVI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Ostrołęki opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru, terminów płatności, wysokości stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso
2015 9096 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów.
2015 9097 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czosnów.
2015 9098 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9099 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 9100 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9101 2015-11-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.244.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2015r. Rada Miasta Kobyłka
2015 9102 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Dzbenin i Czarnowiec.
2015 9103 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 9104 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 9105 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Krasne
2015 9106 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 1 października 2015r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
2015 9107 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 1 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Krasne
2015 9108 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2015 9109 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII/35/15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2002 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasnosielc
2015 9110 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wieliszew
2015 9111 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Skrzeszew
2015 9112 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łajski
2015 9113 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krubin gmina Wieliszew
2015 9114 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/103/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 października 2015r. w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Błońskiej.
2015 9115 2015-11-16 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2015 9116 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII.123.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2015 9117 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białki.
2015 9118 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR XIV/89/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9119 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie : uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żelechów
2015 9120 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XV.87.2015 Rady Gminy Kowala z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kowala.
2015 9121 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII.50.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2015 9122 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.
2015 9123 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 50/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk
2015 9124 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 51/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015r. ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9125 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 52/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk
2015 9126 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 53/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2015 9127 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kobylin gm. Grójec
2015 9128 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/96/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Węgrowskiego
2015 9129 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/99/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2016 rok
2015 9130 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr X/106/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 października 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg gminnych na terenie m. Węgrów do kategorii dróg powiatowych
2015 9131 2015-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim, zwanym dalej „Przyjmującym w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, II stopień, w zawodzie: stolarz - będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 9132 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr VIII/24/2015 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gielniów
2015 9133 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 76/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2016 r.
2015 9134 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 77/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9135 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 78/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9136 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr 79/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec.
2015 9137 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XXXIII/180/09 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2015 9138 2015-11-16 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-13(8)/2015/554/XIII/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2015r.
2015 9139 2015-11-16 Decyzja Decyzja nr OŁO- 4210-18(18)/2015/418/X/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2015r.
2015 9140 2015-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1124 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
2015 9141 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.83.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 9142 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 105/2015 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 9143 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.108.2015 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok.
2015 9144 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 133/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2015.
2015 9145 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 65/XI/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowych na 2015 rok.
2015 9146 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 9147 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2015 9148 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2015 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 roku.
2015 9149 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 8 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2015 9150 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2015 9151 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.85.2015 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2015 r.
2015 9152 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2015 9153 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2015 9154 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2015 r.
2015 9155 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 77/XII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2015
2015 9156 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/15 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
2015 9157 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 112/VII/10/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9158 2015-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2015 Burmistrza Przasnysza z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 9159 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 68/25/2015 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego na 2015 rok
2015 9160 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X.66.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016r. oraz zwolnień , w tym podatku
2015 9161 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X.67.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9162 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X.68.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 października 2015r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok obowiązujących na terenie Gminy Głowaczów oraz zwolnień w tym podatku
2015 9163 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr X.69.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9164 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 90/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 9165 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku
2015 9166 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 92/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9167 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 93/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
2015 9168 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 94/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2015 – 2019.
2015 9169 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 95/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów
2015 9170 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr 96/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 - 2021.
2015 9171 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/117/15 Rady Gminy Korytnica z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9172 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Gózd z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie
2015 9173 2015-11-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 listopada 2015r.
2015 9174 2015-11-17 Informacja Informacja nr 1 Starosty Lipskiego z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2015 9175 2015-11-17 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
2015 9176 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9177 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/73/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2015 9178 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2015r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń
2015 9179 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Dzbenin i Tobolice.
2015 9180 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia "Rocznego ProgramuWspołpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
2015 9181 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 127/XIV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Sierpc
2015 9182 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 92.XIV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie
2015 9183 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 95/XIV/15 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 133/XXXI/09 Rady Gminy Sierpc z dnia 27.02.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sierpc.
2015 9184 2015-11-18 Informacja Informacja nr DRE-4110-28(3)/2015/170/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 listopada 2015r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 listopada 2015 r. Nr WCC/155-ZTO-N/170/W/DRE/2015/ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie.
2015 9185 2015-11-18 Informacja Informacja nr DRE-4110-19(7)/2015/13859/ESz, Nr DRE-4110-20(7)/2 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 listopada 2015r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 listopada 2015 r., Nr WCC/1163N/13859/W/DRE/2015/ESz i Nr PCC/1139N/13859/W/DRE/2015/ESz w sprawach zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzielonych przedsiębiorcy: Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem").
2015 9186 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/ 61/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu szydłowieckiego.
2015 9187 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr IX/62/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu przyznawanych niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonym przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 9188 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 42/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9189 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9190 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9191 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9192 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/75/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2015 9193 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/76/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 9194 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/77/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9195 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XIV/78/15 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9196 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI.139.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Brwinów w 2016 roku
2015 9197 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI.140.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2016 roku
2015 9198 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI.141.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku
2015 9199 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr XVI.147.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2015 9200 2015-11-19 Decyzja Decyzja nr DRE-4210-17(7)/2015/170/XIII/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2015r.
2015 9201 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/64/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz warunków korzystania z usług komunikacji gminnej zmienionej uchwałą nr XXIII/114/04 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2004 roku.
2015 9202 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/67/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/56/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz warunków korzystania z usług komunikacji gminnej.
2015 9203 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/68/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/63/15 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Troszyn.
2015 9204 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/73/15 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Repki w gminie Troszyn
2015 9205 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIV/81/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 8 października 2015r. w sprawie w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawnej drogi krajowej nr 50, przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie
2015 9206 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. uchylająca Uchwałę nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2015 9207 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/130/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego przepisy porządkowe
2015 9208 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.252.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2015r. Rada Gminy w Troszynie
2015 9209 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.20.2015.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2015r. Rada Miejska w Żyrardowie
2015 9210 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.248.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2015r. Rada Miejska w Glinojecku
2015 9211 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.250.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2015r. Rada Miejska Góry Kalwarii
2015 9212 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX. I.4131.247.2015.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 listopada 2015r. Rada Gminy Młodzieszyn
2015 9213 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX. I. 4131.245.2015.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2015r. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2015 9214 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.243.2015.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2015r. Rada Gminy Lesznowola
2015 9215 2015-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX. I. 4131.246.2015.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2015r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
2015 9216 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII-123/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
2015 9217 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brochowie
2015 9218 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/125/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Góra Kalwaria
2015 9219 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/126/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Góry Kalwarii
2015 9220 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/127/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii oraz nadania jej statutu
2015 9221 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Dobre Nr XXVI/238/13 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami.
2015 9222 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 9223 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/62/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów.
2015 9224 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/105/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 9225 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/109/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2015 9226 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr X/111/15 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie obowiązujących w 2016 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2015 9227 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 października 2015r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 9228 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
2015 9229 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Glinojecku.
2015 9230 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 120/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu zwanym Dziennym Domem Seniora
2015 9231 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 121/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI w Ciechanowieprzy ul. Sienkiewicza 77 i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28
2015 9232 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 123/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie Miasta Ciechanów.
2015 9233 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 124/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru ławników.
2015 9234 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 128/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
2015 9235 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 14/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2015 9236 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 21/VI/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2015r. o zmianie uchwały nr 14/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola.
2015 9237 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 22/VI/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 31 marca 2015r. o zmianie uchwały nr 15/V/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żabia Wola oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 9238 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9239 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI.138.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w Otrębusach do kategorii dróg gminnych.
2015 9240 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XVI.144.2015 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 5 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII.275.2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5 % (z wyjątkiem piwa)
2015 9241 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2015 9242 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
2015 9243 2015-11-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-53/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
2015 9244 2015-11-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-54/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych
2015 9245 2015-11-19 Postanowienie Postanowienie nr DWW-772-55/15 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
2015 9246 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2015 9247 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2015 9248 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9249 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 października 2015r. w sprawie nadania nazw drogom
2015 9250 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2015 9251 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 76/XI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2015 9252 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr 77/XI/2015 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Legionowie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Legionowskiego
2015 9253 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 9254 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/73/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinna Gmina Mińsk Mazowiecki”
2015 9255 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/78/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Targówka
2015 9256 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2015 9257 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/79/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Kampinos
2015 9258 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI.95.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów
2015 9259 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI.96.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 9260 2015-11-19 Uchwała Uchwała nr XI.97.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9261 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki
2015 9262 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki
2015 9263 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym
2015 9264 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/113/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2015 9265 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Łomiankach
2015 9266 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/118/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Spokojnej
2015 9267 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/119/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9268 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/120/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9269 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Brukowej
2015 9270 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/97/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/201/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, dodatek mieszkaniowy oraz wysokość i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2015 9271 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/99/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2015 9272 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/133/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 9273 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/134/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 9274 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 90/XII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2015 9275 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
2015 9276 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszna
2015 9277 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia
2015 9278 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/103/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2015 9279 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/105/2015 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z budynków świetlic oraz klubów wiejskich na terenie Gminy Pomiechówek
2015 9280 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 9281 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 9282 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 9283 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 9284 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 9285 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2015 9286 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/58/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/171/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 9287 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 9288 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9289 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 84/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą
2015 9290 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 85/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2015 9291 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2015 9292 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2015 9293 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Tęczowa/
2015 9294 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2015 9295 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII.152.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2015 9296 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/130/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/263/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z obiektów gminnych basenu i boiska przekazywanych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie w trwały zarząd
2015 9297 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany stawki procentowej dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości
2015 9298 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII.102.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2015 9299 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII.105.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 - 2018
2015 9300 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9301 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9302 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9303 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9304 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
2015 9305 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9306 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/54/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2016 rok.
2015 9307 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
2015 9308 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/94/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9309 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 9310 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2015 9311 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9312 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/82/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
2015 9313 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9314 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9315 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9316 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9317 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/46/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sterdyń
2015 9318 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/47/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9319 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 9320 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9321 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 19 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2015 9322 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 9323 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 9324 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 9325 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 9326 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 9327 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.27.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 9328 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 137/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2015 r.
2015 9329 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 138/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 9330 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 9331 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 2 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2015 r.
2015 9332 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.29.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 9333 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.30.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 9334 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.
2015 9335 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9336 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9337 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9338 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9339 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/93/2015 Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015 9340 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9341 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 9342 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9343 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 9344 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2015 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 lipca 2015r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 8/III/2014
2015 9345 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 9346 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.32.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 9347 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Czarnia z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2015
2015 9348 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.81.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2015 rok.
2015 9349 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
2015 9350 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2015 Nr III/22/2014 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2014 r.
2015 9351 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015
2015 9352 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.31.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 roku
2015 9353 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9354 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9355 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9356 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9357 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/215 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9358 2015-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.249.2015.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r. Rada Miejska w Glinojecku
2015 9359 2015-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.39.2015.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r. Rada Gminy Radzanów
2015 9360 2015-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.21.2015.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r. Rada Gminy w Sieciechowie
2015 9361 2015-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.22.2015.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r. Rada Gminy w Sieciechowie
2015 9362 2015-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.251.2015.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r. Rada Miejska w Wołominie
2015 9363 2015-11-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.253.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2015r. Rada Gminy Żabia Wola
2015 9364 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1138 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drobinie
2015 9365 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI N/49/15 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku
2015 9366 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 9367 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/45/15 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu makowskiego na 2015 rok
2015 9368 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XII N/51/15 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: zmian do Uchwa budżetowej nr III/10/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 9369 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XII/80/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2015
2015 9370 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/39/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 9371 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 129/2015 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok
2015 9372 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2015 rok
2015 9373 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 rok
2015 9374 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2015 rok.
2015 9375 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
2015 9376 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9377 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2015 rok
2015 9378 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/45/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
2015 9379 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 9380 2015-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 roku.
2015 9381 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 9382 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 54/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2015 9383 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 55/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na terenie gminy Zawidz na 2016 rok.
2015 9384 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 56/X/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9385 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 57/X/2015 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zawidz prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zawidz
2015 9386 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 110/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9387 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 111/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9388 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 112/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2016.
2015 9389 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 113/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2016
2015 9390 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 114/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
2015 9391 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 115/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym
2015 9392 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.109.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9393 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.110.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9394 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.111.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9395 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.112.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9396 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.113.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr II.16.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2015 9397 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII.114.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę nr XII.102.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2015 9398 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2015 9399 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/100/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2015 9400 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/101/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9401 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/67//2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru tego podatku w drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9402 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kałuszyn
2015 9403 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Kałuszyn.
2015 9404 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2015 9405 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Kałuszyn
2015 9406 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 103/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9407 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 104/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9408 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 105/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2015 9409 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 106/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
2015 9410 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2015 9411 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2015 9412 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.
2015 9413 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9414 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.65.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok.
2015 9415 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.66.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 9416 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.67.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9417 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.68.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9418 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.69.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2015 9419 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.74.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 9420 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Stara Błotnica
2015 9421 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X.80.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica
2015 9422 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/098/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2015 9423 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/099/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 9424 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/144/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/104/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych.
2015 9425 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2015 9426 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Paprotnia z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zakres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych, określającej zasady odpłatności, szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania
2015 9427 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Słupno
2015 9428 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 82/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i budowy drogi
2015 9429 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 83/XIV/15 Rady Gminy Słupno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Słupno
2015 9430 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/76/15 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Białobrzeg Dalszy
2015 9431 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/77/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Przasnysz.
2015 9432 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/68/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2015 9433 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem
2015 9434 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 9435 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza
2015 9436 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Ruda, ul. Miodowa, ul. Magnolii, ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna, ul. Aleja Jana Pawła II, ul. Poziomkowa, ul. Sienna, ul. Wojciecha Kossaka
2015 9437 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9438 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9439 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9440 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9441 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9442 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/95/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9443 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9444 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XIII/97/2015 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2015 9445 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/125/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9446 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XV/128/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Pułtusk przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego
2015 9447 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Karniewo.
2015 9448 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 117/XIII/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 9449 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie nr 277/2015 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego
2015 9450 2015-11-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 27/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły
2015 9451 2015-11-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 32/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Słudwi
2015 9452 2015-11-25 Zarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”
2015 9453 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 221/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 352/XXIV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, zmienionej uchwałą Nr 360/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 818/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku, uchwałą Nr 664/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr 832/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2014 roku.
2015 9454 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 225/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Płock w latach 2015-2019
2015 9455 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 226/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
2015 9456 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 231/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 9457 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łaziskach.
2015 9458 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/76/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastrząb.
2015 9459 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/77/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 października 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9460 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9461 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie obowiązujących w 2016 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2015 9462 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Domanice
2015 9463 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2015 9464 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 września 2015r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2015 9465 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 290/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/V/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
2015 9466 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 291/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2015 9467 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2015 9468 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 327/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9469 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 332/XIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 października 2015r. w sprawie nadania nazwy HAJDUCZKA ulicy położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno
2015 9470 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 30 września 2015r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Brochowie
2015 9471 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 160/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2015 9472 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 161/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2015 9473 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 163/XIII/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za wysokie wyniki sportowe
2015 9474 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer: 170/1, 172/1, 173/1, 174/1 oraz częściowo działki o numerze ewidencyjnym 171 z obrębu Stary Dębsk, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha
2015 9475 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 322/21 i 323/12 z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha
2015 9476 2015-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 30 września 2015r.’’
2015 9477 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 9478 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 22 września 2015r. w sprawie podziału Sołectwa Wróblewko i utworzeniu Sołectwa Wróblewo
2015 9479 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/136/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 października 2015r. w sprawie aktualizacji zapisów nazw ulic w Gminie Raszyn
2015 9480 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2015 rok
2015 9481 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie nr 21/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi
2015 9482 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2015 rok
2015 9483 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na rok 2015
2015 9484 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX.60.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 9485 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 9486 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 9487 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX.61.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2015 9488 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilcza Wólka
2015 9489 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX.63.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9490 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/70/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ostrowi Mazowieckiej
2015 9491 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Łąck z dnia 2 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.
2015 9492 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gozdowo
2015 9493 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI.81.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2015 9494 2015-11-25 Postanowienie Postanowienie nr 12/2015 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
2015 9495 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kadzidło przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji, oraz terminu i sposóbu rozliczenia dotacji.
2015 9496 2015-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 1141 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby
2015 9497 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9498 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX.64.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2015 9499 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dzierzążnia
2015 9500 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/97/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy imieniem Zdzisława Mordaki
2015 9501 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/102/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2016
2015 9502 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/109/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Zielonce
2015 9503 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2015-2025
2015 9504 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2015 rok.
2015 9505 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XV/110/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody
2015 9506 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/69/2015 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2015 9507 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/60/2015 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015.
2015 9508 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia średniej ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2016 r.
2015 9509 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2015 9510 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/122/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Mława osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2015 9511 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/123/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Zachodnia” w Mławie
2015 9512 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/124/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wójtostwo I” w Mławie
2015 9513 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9514 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.82.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9515 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.83.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2016 rok
2015 9516 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.84.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Brańszczyk
2015 9517 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.85.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9518 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.86.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9519 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII.87.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2015 9520 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 73/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 9521 2015-11-25 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2015r. do porozumienia w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"
2015 9522 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+"
2015 9523 2015-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.255.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. Rada Miasta Mława
2015 9524 2015-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.256.2015.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. Rada Miasta Mława
2015 9525 2015-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.33.2015.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. Rada Miejska w Bieżuniu
2015 9526 2015-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.34.2015.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. Rada Miejska w Bieżuniu
2015 9527 2015-11-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.262.2015.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015r. Rada Miejska w Chorzelach
2015 9528 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X.52.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9529 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X.51.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9530 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X.53.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9531 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X.54.15 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9532 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2015 9533 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9534 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9535 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Baboszewo.
2015 9536 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2015 9537 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/62/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9538 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Baboszewo
2015 9539 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu dla których Gmina Belsk Duży jest organem prowadzącym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego
2015 9540 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty targowej
2015 9541 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XII/59/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
2015 9542 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 9543 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Klwów z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9544 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9545 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 9546 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/81/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9547 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/82/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9548 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/83/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Leoncin
2015 9549 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/84/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Leoncin
2015 9550 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 69/XIX2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 9551 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 70/XIX2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
2015 9552 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 71/XIX2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 9553 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 74/XIX/2015 Rady Gminy Sanniki z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 75/X/2007 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów i zwolnień w opłacie od posiadania psów
2015 9554 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9555 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/86/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9556 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/87/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 9557 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/88/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek i terminów płatności oraz zasad poboru tej opłaty na terenie Gminy Leszno
2015 9558 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/89/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 9559 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/91/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2015 9560 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XV/92/2015 Rady Gminy Leszno z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i tryb ich pobierania
2015 9561 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 114/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 9562 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 115/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 9563 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 116/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9564 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 117/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok podatkowy 2016.
2015 9565 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 118/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 9566 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/84/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 9567 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/85/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9568 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/86/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9569 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/87/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2016 roku
2015 9570 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/88/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 9571 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XXII/89/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2015 9572 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 13 października 2015r. pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a gminą Przyłęk z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2015 9573 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 14 października 2015r. pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a gminą Tczów z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2015 9574 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a gminą Zwoleń z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2015 9575 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 15 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a gminą Kazanów z zakresu udzielania nieodpłatne pomocy prawnej
2015 9576 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Zwoleńskeigo z dnia 15 października 2015r. zawarte w dniu 15 października 2015 r. w Zwoleniu pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Gminą Policzna z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
2015 9577 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Mławskiego z dnia 12 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii
2015 9578 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Starosty Mławskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz udziału w kosztach nauczania religii z dnia 29 października 2015 r.
2015 9579 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 16 września 2015r. zmieniająca uchwałę nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne
2015 9580 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII.89.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2015 9581 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XVII.90.2015 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9582 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 72/2015 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
2015 9583 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 192/2015 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2015 9584 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 262/XI/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec. Część 2
2015 9585 2015-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.35.2015.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. Rada Gminy Baboszewo
2015 9586 2015-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.36.2015.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. Rada Gminy w Baboszewo
2015 9587 2015-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 260 .2015.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. Rada Gminy Jakubów
2015 9588 2015-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131. 263.2015.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. Rada Miejska w Łomiankach
2015 9589 2015-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.264.2015.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. Rada Miejska w Łomiankach
2015 9590 2015-11-27 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.265.2015.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2015r. Rada Miejska w Łomiankach
2015 9591 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/54/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.
2015 9592 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedlińsk
2015 9593 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/60/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowiv Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
2015 9594 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9595 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9596 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/132/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2016 r.
2015 9597 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/133/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9598 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/134/15 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9599 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 378/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2015 9600 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 379/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1578/LIII/2010 z dnia 10 listopada 2010r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenia Miasta i Gminy Piaseczno.
2015 9601 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 380/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2015 9602 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 381/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2015 9603 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 54/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9604 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 55/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9605 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9606 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9607 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 9608 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9609 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/122/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015 9610 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/123/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
2015 9611 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/124/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 9612 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9613 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/110/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
2015 9614 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/111/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2015 9615 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/112/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny
2015 9616 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/113/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny
2015 9617 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/114/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów
2015 9618 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9619 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
2015 9620 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9621 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9622 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9623 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9624 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 50.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9625 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII.127.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9626 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 51.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9627 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII.128.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: podatku od środków transportowych
2015 9628 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9629 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 52.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9630 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII.129.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2015 9631 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 9632 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2015 9633 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Górzno w 2016 roku
2015 9634 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2016.
2015 9635 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9636 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2015 9637 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2015 9638 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9639 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 9640 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9641 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9642 2015-11-27 Decyzja Decyzja nr OGD–4210–14(22)/2015/1331/XV/KKr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 listopada 2015r.
2015 9643 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII.130.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
2015 9644 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/52/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9645 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/50/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9646 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9647 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIII/51/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Szelków.
2015 9648 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.67.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2016 roku
2015 9649 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2015 9650 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.68.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 9651 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.69.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczenia podatku leśnego na 2016 rok
2015 9652 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.70.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9653 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.71.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 9654 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 54.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lipowiec Kościelny
2015 9655 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 53.XIII.2015 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie uchylenia opłaty targowej i zarządzenia inkasa opłaty targowej
2015 9656 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Górzno z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9657 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 76.XIV.2015 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Płoniawy-Bramura.
2015 9658 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/54/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9659 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9660 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9661 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9662 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/66/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9663 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/65/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/58/2015 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9664 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX.0007.75.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 5 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 9665 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9666 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia zasad nadawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Baranów” oraz Tytułu „Osobowość Roku Gminy Baranów”
2015 9667 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/130/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9668 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 76/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2016
2015 9669 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr VIII.51.2015 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 października 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Odrzywół
2015 9670 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie.
2015 9671 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2015 9672 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2015 9673 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/61/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, ktorzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za uslugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, ktorzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2015 9674 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9675 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 października 2015r. w sprawie ustanowienia regulaminu meczu piłki nożnej Ligi Okręgowej niebędącego masową imprezą sportową.
2015 9676 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie
2015 9677 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Drobinie
2015 9678 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/8/2015 Rady Miasta Marki z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2015-2032
2015 9679 2015-11-27 Postanowienie Postanowienie nr 19/O/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2015 9680 2015-11-27 Postanowienie Postanowienie nr 20/O/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miejskiej w Radomiu
2015 9681 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/108/15 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 9682 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII.121.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 9683 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII.124.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Pruszkowie i nadania jej Statutu.
2015 9684 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 października 2015r. w sprawie: UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NASIELSK OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ WSI ZABORZE
2015 9685 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9686 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9687 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9688 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9689 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 9690 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 9691 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/106/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Miasto Sochaczew oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 9692 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania objętego wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2015 9693 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 18.193.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/97/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2015 9694 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 19.196.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jaktorów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2015 9695 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 20.199.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych stale i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 9696 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 20.200.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia
2015 9697 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 20.201.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/44/15 Rady Gminy Wilga z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 9698 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 21.204.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 września 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X.99.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 9699 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 55/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016.
2015 9700 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 56/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od podatku.
2015 9701 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 57/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Bielsk na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9702 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 58/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9703 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 63/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2015 9704 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sochocin
2015 9705 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2015 9706 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9707 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/75/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9708 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2016
2015 9709 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
2015 9710 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/141/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 9711 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/142/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2016
2015 9712 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/143/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2015 9713 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/144/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2015 9714 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XV/145/15 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2015 9715 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 61/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ JASTRZĘBNIK
2015 9716 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 62/XII/2015 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Musuły
2015 9717 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/65/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9718 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9719 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 9720 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 9721 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 9722 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2015 9723 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i jej poboru w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 9724 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2015 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 9725 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 59/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 9726 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/15 Rady Gminy w Regiminie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną do celów wymiarowych podatku rolnego na rok 2016
2015 9727 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (na 2016r.)
2015 9728 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/64/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9729 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/65/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.
2015 9730 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 16 października 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sobolew.
2015 9731 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2016.
2015 9732 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX.52.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jasieniec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2015 9733 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX.53.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
2015 9734 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XX/79/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 07 maja 2012r w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 - 2016
2015 9735 2015-11-30 Postanowienie Postanowienie nr 22/W/15 Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Kazanowie
2015 9736 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 października 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie
2015 9737 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 9738 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 101/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyninie
2015 9739 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 148/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Magdalenka, zatwierdzonego uchwałą Nr 45/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r.
2015 9740 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 168/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9741 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 169/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9742 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 170/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze
2015 9743 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIII/95/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 181, 182 obręb Tarczyn, gmina Tarczyn
2015 9744 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019
2015 9745 2015-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 55.2015 Wójta Gminy Rybno z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie: przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2025
2015 9746 2015-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 96/2015 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 29 października 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2015 9747 2015-11-30 Aneks Aneks nr 31 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 3 sierpnia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2015 9748 2015-11-30 Decyzja Decyzja nr OŁO- 4210-25(15)/2015/403/XIV/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2015r.
2015 9749 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9750 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9751 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 9752 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 126.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9753 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 84/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9754 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 85/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9755 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9756 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2015 9757 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2016 rok
2015 9758 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok
2015 9759 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 9760 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/86/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9761 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9762 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 86/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2015 9763 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 124.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9764 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2015 9765 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9766 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 87/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Małkinia Górna.
2015 9767 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 125.XVI.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśne
2015 9768 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/87/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2015 9769 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Policzna z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2015 9770 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9771 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9772 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 83/XIV/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Szydłowcu.