Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Marzec 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1906 2014-03-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131. 12 .2014. MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2014r.
2014 1907 2014-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 87 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2014r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jastrzębia
2014 1908 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr LII/463/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 1909 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1910 2014-03-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki
2014 1911 2014-03-03 Porozumienie Porozumienie nr ZU-S/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin - Zastępcę Wójta zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 1912 2014-03-03 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 marca 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin - Zastępcę Wójta zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 1913 2014-03-03 Porozumienie Porozumienie nr SCH/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 marca 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin - Zastępcę Wójta zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 1914 2014-03-03 Aneks Aneks nr 1 porozumienia ZU-S/2013 z dnia 28 grudnia 2012 r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu Wyszkowskiego zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu, 2. Zdzisława Damiana Bociana – Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin - Zastępcę Wójta zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 1915 2014-03-03 Aneks Aneks nr 2 do porozumienia ZU-S/2013 z dnia 28 grudnia 2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 marca 2013r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Somianka reprezentowanym przez Agnieszkę Salwin - Zastępcę Wójta zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 1916 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/441/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2015
2014 1917 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/445/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miasta Sochaczew na lata 2014-2018”
2014 1918 2014-03-03 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 496/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2013r.
2014 1919 2014-03-03 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1550/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2013r.
2014 1920 2014-03-03 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2298/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2013r.
2014 1921 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Sienno
2014 1922 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 1923 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/2014 Rady Gminy Sienno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Sienno, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1924 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr 360/14 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2013 rok
2014 1925 2014-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/14 Starosty Mińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2014 1926 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1927 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1928 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanym dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 1929 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2014 1930 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 277/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na obwody głosowania.
2014 1931 2014-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.34.2014 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatkówprzeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2014
2014 1932 2014-03-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.35.2014 Starosty Wołomińskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na rok 2014
2014 1933 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XL/448/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/261/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2014 1934 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX 161 /2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sypniewie.
2014 1935 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/131/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 stycznia 2010 r w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo.
2014 1936 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności oraz świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1937 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 254/XXXIII/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne
2014 1938 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLV/227/2014 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Gostynińskiego w SPZOZ Gostynin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyninie
2014 1939 2014-03-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK.5510.1.2.2014 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 20 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013
2014 1940 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/208/10 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2014 1941 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Stegna
2014 1942 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jednorożec w 2014 roku
2014 1943 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XL/368/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2014 1944 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laski-Dąbrowa, części wsi Laski
2014 1945 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 336/XXXVIII/2014 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Radomski, udostępnionych dla operatorówi przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 1946 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-444/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2014 1947 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LI/393/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/360/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki
2014 1948 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LI/394/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Nr 2 w Markach
2014 1949 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LI/395/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków w Markach
2014 1950 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr LI/398/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie Gminy Miasta Marki
2014 1951 2014-03-04 Aneks Aneks nr 16/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 14 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2014 1952 2014-03-04 Aneks Aneks nr 17/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 20 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2014 1953 2014-03-04 Aneks Aneks nr 18/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 21 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 25 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2014 1954 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 236/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawania dodatku energetycznego.
2014 1955 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 237/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób obiętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1956 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 238/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób obiętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1957 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bodzanów wraz z uchwaleniem jego tekstu jednolitego.
2014 1958 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012.
2014 1959 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 171/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2014 1960 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 291/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 1961 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 1962 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 1963 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 1964 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 1965 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 1966 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 1967 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2014 1968 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2014 1969 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 1970 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 1971 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 1972 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 1973 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 1974 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 1975 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 1976 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 1977 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 1978 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2012 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 1979 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012rok
2014 1980 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012rok
2014 1981 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2014 1982 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/179/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2014 1983 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XX/211/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2014 1984 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXI/230/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2014 1985 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 1986 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/2/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 1987 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/74/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Nr XIV/68/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2011 roku.
2014 1988 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2012
2014 1989 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2012
2014 1990 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 1991 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 1992 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 1993 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 1994 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2012
2014 1995 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmin w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 1996 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIII/79 /12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2012r Nr XII/ 64 /11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012.
2014 1997 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2012.
2014 1998 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV-23/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 1999 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XV-41/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 2000 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 2001 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 2002 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2014.
2014 2003 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu Sokołowskiego na rok 2014
2014 2004 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLV/463/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla ulicy Graficznej oraz części ulic Pułtuskiej i Leśnej.
2014 2005 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 stycznia 2014r. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2006 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2014 2007 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Repki z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2014 2008 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
2014 2009 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 421/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
2014 2010 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 423/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 261/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej
2014 2011 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 424/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 285/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2012 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 429/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021
2014 2013 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr LI/17/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie – Prawo energetyczne
2014 2014 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 2015 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2016 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2014 2017 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/14 Rady Gminy Gzy z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 2018 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 255/XLI/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”.
2014 2019 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 256/XLI/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 2020 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr LII/466/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 2021 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 253/XXXIII/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2022 2014-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 lutego 2013r. Zawarte pomiędzy: Miastem Siedlce reprezentowanym przez: Pana Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce przy kontrasygnacie Pana Kazimierza Paryły – Skarbnika Miasta Siedlce a Gminą Siedlce reprezentowaną przez: Pana Mirosława Bieńka – Wójta Gminy Siedlce przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Ładziak – Skarbnika Gminy Siedlce w sprawie współfinansowania przez Gminę Siedlce pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie.
2014 2023 2014-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5618/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy za rok 2013 do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2014 2024 2014-03-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.7.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2014r. Rada Gminy Leszno
2014 2025 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 1312/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1145/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013r w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.2.2013.JF z dnia 14.03.2013r. z uwzględnieniem zmian wskazanych przez pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 18.09.2013
2014 2026 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLII/312/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2014 rok
2014 2027 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 735/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami: Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r.
2014 2028 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 736/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2014 2029 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 737/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku.
2014 2030 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 739/XLIV/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2014 2031 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 11/PT-I/P/243/2013 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Słupno
2014 2032 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 14/PT-I/P/246/2013 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Miasta i Gminy Gąbin
2014 2033 2014-03-06 Aneks Aneks nr 1/5/WZS/P/24/2014 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 2 września 2013r. do porozumienia nr 2/WZS/P/20/10 z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2014 2034 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2014 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 roku
2014 2035 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 82/XXXIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŻABIA WOLA NA ROK 2014
2014 2036 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/228/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipskiego na lata 2014-2020
2014 2037 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/229/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2038 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2014
2014 2039 2014-03-06 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2014 2040 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Garwolińskiego w roku 2014
2014 2041 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Garwolińskiego
2014 2042 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIV.404.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Brzezinach oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach
2014 2043 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2014
2014 2044 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2045 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2046 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/233/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2047 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 252/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 238/XXXV/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2014.
2014 2048 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVii/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2014 2049 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 259/XXXVII/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
2014 2050 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2014 2051 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2014 2052 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2014 2053 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2014 2054 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 286.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2014 2055 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXXIII/243/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok.
2014 2056 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/300/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2057 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2014 2058 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/303/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki ”.
2014 2059 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/304/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 - 2018 oraz zasady wynajmowania lokali objętych zasobem.
2014 2060 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/305/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Osiny.
2014 2061 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/306/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Królewiec.
2014 2062 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/441/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2014 2063 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr L/447/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2021.
2014 2064 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr L/448/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 2065 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr L/449/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2014
2014 2066 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr L/450/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2014-2021
2014 2067 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/458/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 2068 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr LI/460/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 2069 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 7/XLII/03 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brudzeń Duży
2014 2070 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2014 2071 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Powiatowym Domu Pomocy Społcznej w Czarnowie.
2014 2072 2014-03-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Gostynińskiego z dnia 28 lutego 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
2014 2073 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 285.XLVI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2074 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr 240/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2014 - 2020.
2014 2075 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 marca 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk - Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części porozumienia „Wójtem Gminy”.
2014 2076 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr ZU-B/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 2077 2014-03-06 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia ZU-B/2013 z dnia 28 grudnia 2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 marca 2013r. zawarty w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu Wyszkowskiego 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego – Anny Anuszewskiej, zwanym w dalszej części Porozumienia „Zarządem Powiatu” a Wójtem Gminy Brańszczyk Mieczysławem Pękulem zwanym w dalszej części „Wójtem Gminy”.
2014 2078 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 2079 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2012 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 2080 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 2081 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 2082 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 145/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2083 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 2084 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rada Miasta Piastów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2014 2085 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2014 2086 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/103/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2014 2087 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 126/XII/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2012 uchwalonego uchwałą nr 104/X/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 2088 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 2089 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 2090 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/79/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok
2014 2091 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/ 137 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2092 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 2093 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2094 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 166/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012.
2014 2095 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2096 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2012
2014 2097 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 2098 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 2099 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/72/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2012 rok
2014 2100 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 140/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 2101 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 26/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok.
2014 2102 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 20/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012rok.
2014 2103 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2104 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/12 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2105 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/12 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 marca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2106 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/12 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2107 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2108 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2012 rok.
2014 2109 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 2110 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 67/XII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 2111 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr IX/70/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmina w uchwale budzetowej na rok 2012
2014 2112 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIII/142/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2113 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/389/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 2114 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 2115 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 192/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2116 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 2117 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2012 r.
2014 2118 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 2119 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 2120 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 2121 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2122 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 2123 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 2124 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2014 2125 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 2126 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 2127 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 2128 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wiesliszew na 2012 rok
2014 2129 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2130 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XX/84/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 2131 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2132 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2133 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2012 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 2134 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/154/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 2135 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.13.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2136 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2137 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 2138 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2139 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/13/86/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok
2014 2140 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/93/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 2141 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/193/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 2142 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.
2014 2143 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.
2014 2144 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/86/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 2145 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 145/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 2146 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 137/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 2147 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/91/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 2148 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r.
2014 2149 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XIV/136/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2150 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2151 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 188/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012
2014 2152 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/103/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 2153 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/106/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 2154 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XV/139/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012r.
2014 2155 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2156 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2012.
2014 2157 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2158 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 27/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2014 2159 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII.98.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 2160 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012r. uchylająca Uchwałę Nr XVII/92/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012.
2014 2161 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 2162 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1977/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników 44. Rajdu Arsenał środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 2163 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr Nr 179/XXXVII/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
2014 2164 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/184/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
2014 2165 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 2166 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/227/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014r.
2014 2167 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/228/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku
2014 2168 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2169 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2014 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020.
2014 2170 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr L/349/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku”.
2014 2171 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr L/352/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2014 - 2019
2014 2172 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/198/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 2173 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 2174 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dn. 20 marca 2009 r.
2014 2175 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Policzna
2014 2176 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/2014 Rady Gminy Policzna z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2177 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży.
2014 2178 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVIII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 4 marca 2014r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr 212/XXXVII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia na 2014 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2014 2179 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2180 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 2181 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 233/XXX/14 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego.
2014 2182 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 118.2013 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin „RADOMKA” na 2014 r.
2014 2183 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XL/230/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2014
2014 2184 2014-03-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 grudnia 2013r.
2014 2185 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 263/LVIII/2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 4 marca 2014r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2014 roku
2014 2186 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy "Prymasa Stefana Wyszyńskiego" ulicy we wsi Strachówka w gminie Strachówka
2014 2187 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Starosty Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku przy ul. Zaciszna 8, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2014 roku
2014 2188 2014-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Powiatu Mińskiego z dnia 6 lutego 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs I st. w zawodzie piekarz - kierowanych przez Powierzającego.
2014 2189 2014-03-07 Porozumienie Porozumienie nr PK.0542.9.2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 6 lutego 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach pomiędzy Powiatem Kozienickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1.Pan Janusz Stąpór- Starosta Powiatu Kozienickiego 2. Pan Józef Grzegorz Małaśnicki- Wicestarosta Powiatu Kozienickiego przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Kręcisz- Skarbnika Powiatu zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Kozienice reprezentowaną przez: 1.Pana Tomasza Śmietankę- Burmistrza Gminy Kozienice przy kontrasygnacie Pani Barbary Galińskiej - Skarbnika Gminy Kozienice zwaną dalej ,,Gminą"
2014 2190 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 21.374.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 października 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 448/VI/36/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2191 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 22.381.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 października 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIX/146/2013 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 16 września 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2014 2192 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 22.382.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 października 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIX/148/2013 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 16 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/123/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/134/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
2014 2193 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 22.383.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 października 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/223/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2194 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 22.384.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 października 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2195 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 22.392.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 października 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr XXVI/387/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2014 2196 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 22.393.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 października 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 2197 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 22.400.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 października 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVI/358/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 2198 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 23.405.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVII/304/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 września 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 2199 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 23.406.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/165/2012 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014 2200 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 23.407.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2014 2201 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 24.417.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/9/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wskazania naruszenia prawa.
2014 2202 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 24.420.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 1143/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 2203 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 24.422.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVII/516/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 579/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 2204 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 24.424.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr 345/VI/2013 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2014 roku
2014 2205 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.431.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXVI/118/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXI/128/05 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2014 2206 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.433.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIII/265/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2014 2207 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.434.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/43/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Radzanów a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2208 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.435.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 177/XXXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 2209 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.436.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części uchwały Nr XXVII/409/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2014 2210 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.439.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 614/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą Nr 564/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r.
2014 2211 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.440.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 615/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 534/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r.
2014 2212 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.441.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 621/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2213 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/297/14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2013
2014 2214 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przasnysz na lata 2014 – 2018.
2014 2215 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/238/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przasnysz
2014 2216 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2217 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/246/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014r. w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2218 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 146/64/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2219 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 50/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2220 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 56/XIV/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2221 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 61/XV/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2222 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 65/XVI/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2223 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 2224 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 2225 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2226 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2227 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2228 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI-155/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 2229 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 132/12 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 2230 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2231 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 182/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2232 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 142/63/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2233 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2234 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/142/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 2235 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/100/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2014 2236 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 178/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2237 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 448/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2238 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 449/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2239 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 450/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2240 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 451/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2241 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 452/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2242 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 446/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2243 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 447/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2244 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 453/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2245 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XV.100.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2246 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/12 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012
2014 2247 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 2248 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2249 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2012 r.
2014 2250 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX/228/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 2251 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 2252 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2253 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/125/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 2254 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XV/240/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 2255 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2014 2256 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2014 2257 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2014 2258 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2014 2259 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2260 2014-03-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2261 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII-63/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 2262 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 39/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2014 2263 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXIV.247.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 2264 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV.251.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XXIII.236.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11.04.2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 2265 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXV.254.2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 2266 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.265.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16.12. 2011r.
2014 2267 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 2268 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 2269 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 2270 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/377/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2271 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/379/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody o numerze rejestrowym 812 z działki prywatnej przy ul. Kormoranów w Sulejówku.
2014 2272 2014-03-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 2273 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/14 Rady Gminy Nur z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Pomoc gminy w zakresie dożywiania ‘’ na lata 2014-2020.
2014 2274 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/14 Rady Gminy Nur z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ‘’ na lata 2014-2020 na terenie gminy Nur
2014 2275 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/254/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenie na terenie Gminy Sochaczew „Karty Dużej Rodziny”
2014 2276 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/255/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu „ Karta Seniora "
2014 2277 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania niektórych zasiłków celowych oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za niektóre świadczenia
2014 2278 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 2279 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Teresin
2014 2280 2014-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego z dnia 28 lutego 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2013.
2014 2281 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/218/14 Rady Gminy Rybno z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2014 2282 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 204/2014 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 2283 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/179/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2284 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/180/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2285 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/181/ 2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2286 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/183/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności .
2014 2287 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/184/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci: Gminy Chotcza, Rady Gminy Chotcza, Wójta Gminy Chotcza oraz zasad ich stosowania.
2014 2288 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 93 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy
2014 2289 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 94 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie
2014 2290 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 208/XXXVII/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 2291 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVII/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2292 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 210/XXXVII/2014 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2293 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2014
2014 2294 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2295 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2296 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2014 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku
2014 2297 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/258/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.
2014 2298 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/259/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2014-2024.
2014 2299 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/262/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Magnuszew na 2014 rok.
2014 2300 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr VI/265/14 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
2014 2301 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/4/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gielniów na lata 2014- 2024
2014 2302 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/5/2014 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 2303 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/714/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 2304 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/720/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 2305 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/726/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2014 2306 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/583/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
2014 2307 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/585/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 2308 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LII/586/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2014 2309 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/587/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty (Dz.Urz.Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013r. poz. 1680)
2014 2310 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/588/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Maz. z dnia 12 lutego 2013r. poz. 1681)
2014 2311 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/589/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 2312 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/572/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2313 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/573/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2314 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/574/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 2315 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/576/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2014 2316 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/577/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Góry Kalwarii.
2014 2317 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr LIII/581/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon pomiędzy ulicami Czerską, Graniczną i Wojska Polskiego
2014 2318 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/430/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna - rejon cmentarza w zakresie jednostek terenowych F4.U/P, F6.U/P.
2014 2319 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XL/432/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
2014 2320 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/14 Rady Gminy Stupsk z dnia 7 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno- Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
2014 2321 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Stupsk w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2322 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 7 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2323 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 7 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2324 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 3 marca 2014r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z świetlic wiejskich w Gminie Winnica”
2014 2325 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.501.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Brwinowie.
2014 2326 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.503.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę nr LXVII/628/2010 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie nadania działce o numerze ewidencyjnym 28/4 będącej placem położonym w Brwinowie przy ul. Rynek imienia Jana Pawła II.
2014 2327 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.506.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę nr LXIX/645/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
2014 2328 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat” realizowanego w latach 2014- 2015
2014 2329 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.516.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2014 2330 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.517.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2331 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.518.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę nr XXVII.272.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie podziału gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2332 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLIX.519.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Brwinowa, wysokości stawek opłat za parkowanie, opłaty dodatkowej oraz sposób ich pobierania
2014 2333 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2014 Rady Gminy Grębków z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 2334 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czerwin.
2014 2335 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Sochaczewskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach z filią "Mały Domek" w Giżycach w 2014 roku.
2014 2336 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Sochaczewskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2014 roku.
2014 2337 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 403/LIX/2014 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatków energetycznych.
2014 2338 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/2014 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany treści załączników do uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXVII/156/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół oraz zakres i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 2339 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/247/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020."
2014 2340 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/248/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie gminy Iłża na lata 2014 - 2020.
2014 2341 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/249/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.
2014 2342 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/251/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych programem "Pomoc państwa w zakrsie dożywiania na lata 2014 -2020."
2014 2343 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/245/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: uchwalenie Statutu Gminy Iłża
2014 2344 2014-03-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 5 marca 2014r. w sprawie: czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze Gminy Grójec
2014 2345 2014-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2014 2346 2014-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 2/ROŚ/2014 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2014 2347 2014-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 3/ROŚ/2014 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2014 2348 2014-03-11 Porozumienie Porozumienie nr 4/ROŚ/2014 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2014 2349 2014-03-11 Aneks Aneks nr 3/Płock Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2011 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach,
2014 2350 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2351 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012
2014 2352 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2353 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 143/XVIII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 2354 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2355 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIV/ 106 /2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2356 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2357 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 139/XIII/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2012 uchwalonego uchwałą nr 104/X/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 2358 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XV/4/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 2359 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 86/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.
2014 2360 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 2361 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 2362 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 25 /2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 2363 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/201/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2014 2364 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 2365 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 2366 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 11 maja 2012r. w sprawie : dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 2367 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2014 2368 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 478/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2012.
2014 2369 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012
2014 2370 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 2371 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.25.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2372 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.26.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2373 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/165/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 2374 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XV/153/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2014 2375 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2012 rok.
2014 2376 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX.105.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 rok
2014 2377 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII-165/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 2378 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2012 rok.
2014 2379 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok.
2014 2380 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/113/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Nr:XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2011
2014 2381 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 2382 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 196/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2383 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 192/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2384 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 201/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2385 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 205/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2386 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2387 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 2388 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 8 maja 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 2389 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 2390 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 2391 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/197/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
2014 2392 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/211/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI/197/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r.
2014 2393 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 479/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 2394 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 480/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 2395 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 481/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 2396 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 483/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 2397 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 484/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 2398 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 485/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2399 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 486/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2400 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 487/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2401 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 488/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 2402 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 164/XIX/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 2403 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2404 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2012 r.
2014 2405 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/183/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 2406 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/285/2012 Rady Mieejskiej w Górze Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 2407 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2408 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2409 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/122/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 2410 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 2411 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 2412 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/197/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 2413 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/87/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 2414 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/184/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 2415 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 2416 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2417 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIX/404/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 2418 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 216/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2419 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 217/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2420 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 2421 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 160/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2422 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 2423 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.19.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2424 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.20.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2425 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.22.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2426 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.23.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2427 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.24.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku.
2014 2428 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/12 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2429 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2012 r.
2014 2430 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2012 r.
2014 2431 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 2432 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 202/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2012.
2014 2433 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2012 rok
2014 2434 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 2435 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 2436 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 149/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 2437 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 45/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2014 2438 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 2439 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXI/86/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 2440 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2441 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2442 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012
2014 2443 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 129.XXII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckigo na rok 2012
2014 2444 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 521/14 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2014
2014 2445 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 21/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie likwidacji aglomeracji Zbuczyn
2014 2446 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 22/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”
2014 2447 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2014 2448 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2014 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cegłowie
2014 2449 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/281/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2014 2450 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2014 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy
2014 2451 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2014 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/78/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kuczbork - Osada na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2452 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/169/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie: zasad używania herbu i flagi Gminy Szydłowo
2014 2453 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/170/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie
2014 2454 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2455 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2456 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
2014 2457 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/342/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2014 2458 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/344/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 2459 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/346/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2460 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 2461 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2014 2462 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.210.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Przytyk
2014 2463 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 156/XXVIII/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 7 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2014r.
2014 2464 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 161/XXVIII/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 7 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku w szkole dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ na lata 2014 – 2020.
2014 2465 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr L/12/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności, obejmującego teren działek ewid. nr nr 128/6, 128/9, 128/10 i 128/11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt
2014 2466 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.
2014 2467 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020.
2014 2468 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/14 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skórzec
2014 2469 2014-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr KS.7113.2.2014 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta Garwolina
2014 2470 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 222/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
2014 2471 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała
2014 2472 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5684/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 marca 2014r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2014 2473 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 469/XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2014 2474 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 2475 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2476 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2477 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2012 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2478 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2479 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki w sprawie budżetu Miasta Marki na 2012 rok.
2014 2480 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/246/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 2481 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 2482 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 143/XIV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 2483 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 2484 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/158/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 2485 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 49/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przxasnyskiego na 2012 rok.
2014 2486 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 53/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok.
2014 2487 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 52/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok
2014 2488 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 50/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012 rok.
2014 2489 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 2490 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/139/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2012
2014 2491 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/112/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.
2014 2492 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.
2014 2493 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2494 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 2495 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/101/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 2496 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 2497 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2498 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI N/117/12 Rady Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie:zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
2014 2499 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2500 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2501 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2502 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 2503 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2504 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2505 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2506 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 2507 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2508 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2509 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2510 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2511 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2512 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2513 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2514 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2515 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2516 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2517 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 93/11 z dnia 15 grudnia 2011 r Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2518 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2519 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/11 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2014 2520 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/884/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2012 rok
2014 2521 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 maja 2012r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 2522 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 2523 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 2524 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 2525 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin
2014 2526 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r.
2014 2527 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 2528 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012
2014 2529 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVII/170 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2530 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/176 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2531 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/188 /2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2532 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2012 rok.
2014 2533 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 2534 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXI/115/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 2535 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2536 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2014 2537 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/36/ 12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 2538 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 2539 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XV/119/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2012.
2014 2540 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 2541 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2012 rok
2014 2542 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 502/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 2543 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 507/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin- -Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 2544 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 531/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji
2014 2545 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 532/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020 i określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w formie posiłku.
2014 2546 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 7 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 2547 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 301/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2014
2014 2548 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin
2014 2549 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr LII/405/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2014 2550 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr LII/406/2014 Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budżetu gminy, o których mowa w art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
2014 2551 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/2014 Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/352/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 2757/3w obrębie nr 10 w rejonie ul. Olsztyńskiej w Mławie.
2014 2552 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/2014 Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2014r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 2757/3 w obrębie nr 10 w rejonie ul. Olsztyńskiej w Mławie.
2014 2553 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2014 Starosty Gostynińskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Gostynińskiego.
2014 2554 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 417/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Milanówka
2014 2555 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2556 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca Uchwałę nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2014 2557 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/14 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 6 marca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń
2014 2558 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/391/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 2559 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/392/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 2560 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XL/394/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Błogoszcz.
2014 2561 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020
2014 2562 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 marca 2014r. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020
2014 2563 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2014 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2564 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz.
2014 2565 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2014 2566 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 160/XXVIII/2014 Rady Gminy Zawidz z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania„ na lata 2014 – 2020.
2014 2567 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku na rok 2014.
2014 2568 2014-03-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.16 .2014.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2014r. Rada Miasta Otwocka
2014 2569 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/281/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.
2014 2570 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.411.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2571 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.412.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
2014 2572 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.413.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2573 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIV.415.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Halinów
2014 2574 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/295/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2014 2575 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVLII/296/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2576 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Miasto Pionki
2014 2577 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2578 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/300/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2014 2579 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2014
2014 2580 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2581 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2582 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2014.
2014 2583 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Różanie.
2014 2584 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Różan na lata 2014 – 2018
2014 2585 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia przyznane z pomocy społecznej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.
2014 2586 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/506/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu w Jaworowej, przy ul. Warszawskiej 95.
2014 2587 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/508/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Jasnej
2014 2588 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/509/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Słowikowskiego i ul. Prostej
2014 2589 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/510/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany rozporządzenie nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu pruszkowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3634 z późń. zm.)
2014 2590 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/511/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/365/2012 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałejzmienionej uchwałą Nr XXXII/382/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 stycznia 2013 r.
2014 2591 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 262/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Chudzyno, Kolonia Chudzyno i Chudzynek
2014 2592 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/303/14 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 5 marca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 2593 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/311/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Łosicach przy ul. Szkolnej 5
2014 2594 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej niepublicznej placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom Miłosierdzia” w Walendowie.
2014 2595 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/263/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Solcu nad Wisłą, gm. Solec nad Wisłą
2014 2596 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/264/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/262/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 2597 2014-03-14 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1705/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r.
2014 2598 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2014 2599 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/306/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przasnysz.
2014 2600 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/307/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie korekty w opisie granic okręgów wyborczych
2014 2601 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/308/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie korekty w opisie granic obwodów głosowania
2014 2602 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 2603 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 2604 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 2605 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/203/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2606 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2607 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2608 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2012.
2014 2609 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/150/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2610 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 2611 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 2612 2014-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2613 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/91/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 2614 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 2615 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 2616 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/170/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 2617 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 511/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2618 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 512/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2619 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 513/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2620 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 514/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2621 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 515/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2622 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 516/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2623 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 517/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2624 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 519/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2625 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 520/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2626 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 521/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2627 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 522/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2628 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr 523/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2629 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XX/415/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 2630 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
2014 2631 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 2632 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 2633 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XVI-43/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2014 2634 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2014 2635 2014-03-17 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-3(12)/2014/510/X/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2014r.
2014 2636 2014-03-17 Informacja Informacja nr OŁO-4110-1(10)/2014/510/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2014r.
2014 2637 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLII/246/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2638 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
2014 2639 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Jastrząb z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Jastrząb na lata 2014 – 2020.
2014 2640 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Pruszkowskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej
2014 2641 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/347/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2642 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2643 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2644 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2645 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Regimin na rok 2014
2014 2646 2014-03-17 Aneks Aneks nr 29 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 29 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2014 2647 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2014 2648 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
2014 2649 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/14 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z dróg pojazdów i ich parkowanie na terenie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2014.
2014 2650 2014-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 01/2013 . z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu miejsc w dziennym ośrodku wsparcia –w środowiskowym domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Żyrardowie.
2014 2651 2014-03-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2014 Starosty Żyrardowskiego z dnia 21 stycznia 2014r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2013 roku
2014 2652 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/372/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2014 2653 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/373/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 2654 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/374/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie funkcjonowania Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki
2014 2655 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2014 2656 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/376/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Mińsku Mazowieckim
2014 2657 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/377/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki
2014 2658 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/378/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2014 2659 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/379/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole
2014 2660 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/381/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustawienia obelisku-popiersia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
2014 2661 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/390/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 2662 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 2663 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Domanice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 2664 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 2665 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/345/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/291/2013 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej, drogi nr 2403W w relacji: od drogi 579 – Kazuń Polski - Czeczotki
2014 2666 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/347/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 2667 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/2014 Rady Gminy Czosnów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
2014 2668 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 272/XXXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2014 2669 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 275/XXXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : zmiany uchwały Nr 220/XXXVI/10 Rady Gminy Bulkowo z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa
2014 2670 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 282/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2671 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 283/XXXII/14 Rady Gminy Bulkowo z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2672 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
2014 2673 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
2014 2674 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.
2014 2675 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2014 2676 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/299/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2014 2677 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/300/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
2014 2678 2014-03-17 Aneks Aneks nr 1/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 12 lutego 2014r. zawarty w dniu 12 lutego 2014 do Porozumienia z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk pomiędzy Starostą Nowodworskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk.
2014 2679 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 342/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2680 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok.
2014 2681 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2682 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budzetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012
2014 2683 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/245/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 2684 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 2685 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2012 roku
2014 2686 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 237/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2687 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/178/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2688 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2689 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 132/XVIII/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 103/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2690 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2691 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2692 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/77/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
2014 2693 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2694 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/208/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zilonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 2695 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2696 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 159/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 2697 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2012
2014 2698 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 223/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 2699 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2700 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/188/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 2701 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/151/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2702 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/179/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: Wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2703 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/197/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012r.
2014 2704 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2705 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 maja 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2706 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 maja 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2707 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2708 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2709 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2012 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2012 rok.
2014 2710 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/297/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.
2014 2711 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.
2014 2712 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2713 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 2714 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2715 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/175/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2716 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 216/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2717 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 220/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2718 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 228/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2719 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 232/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2720 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 238/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2721 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 242/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.
2014 2722 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr 155/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 2723 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/160/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 2724 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2725 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 2726 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/66/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 2727 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2728 2014-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2014 2729 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4820/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2014 2730 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4821/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2014 2731 2014-03-17 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Radomia
2014 2732 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014 - 2023
2014 2733 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLVI.263.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 6 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brańszczyk”
2014 2734 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2014
2014 2735 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężniego z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób nieobjętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 2736 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego
2014 2737 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 2738 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia finansowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 2739 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XLV/254/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 11 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2014 2740 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 1/I/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w graniach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.
2014 2741 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 184/2014 Rady Gminy Mirów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 2742 2014-03-18 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 marca 2014r. w sprawie powierzenia organizowania i prowadzenia centrum powiadamiania ratunkowego
2014 2743 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 114 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym
2014 2744 2014-03-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.15.2014.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2014r. Rada Miejska w Wyszkowie
2014 2745 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 2746 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 2 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 2747 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2014 2748 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2014 2749 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 173/XX/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 2750 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.
2014 2751 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/108/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2014 2752 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2014 2753 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 4.15.95.2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok
2014 2754 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr IV/14/90/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 2755 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2012 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 2756 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 2757 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XVIII-176/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 2758 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/106/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr X/86/11 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2012.
2014 2759 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2760 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2761 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2762 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 165/71/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2763 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2764 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2012 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 16 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2012 rok
2014 2765 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 2766 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2012
2014 2767 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2768 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.24.12 Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 maja 2012r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 2769 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr VI/159/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 4 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 2770 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 2771 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012
2014 2772 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2773 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2774 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2775 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 2776 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2777 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 201/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.
2014 2778 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXI/255/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 2779 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 66/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2014 2780 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 2781 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Szelków z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 2782 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 159/70/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2783 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 158/69/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2784 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 2785 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2012 uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XIV/103/2012 z dnia 27 stycznia 2012
2014 2786 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2787 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
2014 2788 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 10 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2012 r.
2014 2789 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2012 r.
2014 2790 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2012 r.
2014 2791 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2012 r.
2014 2792 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2012
2014 2793 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2794 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2795 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIV.142.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 2796 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 176/74/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2797 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 2798 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1976/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2014 2799 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1979/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wyłączenia z zespołu szkół IX Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 46 oraz jego likwidacji
2014 2800 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1980/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wyłączenia z centrum kształcenia ustawicznego II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 56 oraz jego likwidacji
2014 2801 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1981/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wyłączenia z zespołu szkół XLI Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 oraz jego likwidacji
2014 2802 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1982/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie Szkoły Podstawowej nr 185 im. UNICEF w Warszawie, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31 oraz Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie, ul. W. Umińskiego 12
2014 2803 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1984/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów w zakresie obwodów gimnazjów w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz zmieniająca akty założycielskie tych szkół
2014 2804 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1985/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy
2014 2805 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1986/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2014 2806 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1993/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2014 2807 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1994/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
2014 2808 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1996/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2014 2809 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr LXXVII/1998/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2014 2810 2014-03-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 17 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Piaseczyńskiego
2014 2811 2014-03-19 Porozumienie Porozumienie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 22 stycznia 2014r. Gminą Konstancin – Jeziorna, reprezentowaną przez Pana Kazimierza Jańczuka – Burmistrza Gminy Konstancin – Jeziorna a Powiatem Piaseczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego, w imieniu którego działają:
2014 2812 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2014
2014 2813 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/310/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rzekuń w sprawie podziału Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okęgu wyborczym
2014 2814 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin i Ławy.
2014 2815 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/312/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dzbenin i Goworki
2014 2816 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/313/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Czarnowiec
2014 2817 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/314/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/303/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Rzekuń i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
2014 2818 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn na 2014 r.
2014 2819 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/ 2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2820 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/219/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2014 2821 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Lipsko na okręgi wyborcze
2014 2822 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Lipsko na obwody glosowania
2014 2823 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 marca 2014r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
2014 2824 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/222/06 Rady Gminy Jadów z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Jadów
2014 2825 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/256/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie określenia opłaty targowej w Gminie Jadów
2014 2826 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów
2014 2827 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania
2014 2828 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 13 marca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera i pieczęci Gminy Ojrzeń oraz zasad ich używania
2014 2829 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
2014 2830 2014-03-19 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta Płock
2014 2831 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/170/2014 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Rzeczniów
2014 2832 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/2/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasne na lata 2013-2032
2014 2833 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 21 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa
2014 2834 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego
2014 2835 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020
2014 2836 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 2837 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 2838 2014-03-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2014 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej
2014 2839 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/ 114/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 2840 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 132.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2012
2014 2841 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta na 2012 rok
2014 2842 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XX/172/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2012 rok
2014 2843 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.56.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu na 2012 r.
2014 2844 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 190/81/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2845 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2012 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2012 rok
2014 2846 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 2847 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2848 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 2849 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2850 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2012 rok
2014 2851 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 2852 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 241/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 2853 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/12 Rady Gminy Somianka z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie: zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
2014 2854 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/238/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok
2014 2855 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 116/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
2014 2856 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 139/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok
2014 2857 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 181/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 2858 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 2859 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 580/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2860 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 581/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2861 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 582/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2862 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 583/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2863 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 584/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2864 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 585/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2865 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 586/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2866 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 587/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2867 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 589/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2868 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 590/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2869 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 591/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2870 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 592/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2871 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 593/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2872 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 594/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2873 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 595/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2014 2874 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 2875 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej w 2014 roku
2014 2876 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Szydłowieckiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach gm. Orońsko
2014 2877 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 262/XLII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubowidz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 2878 2014-03-20 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków
2014 2879 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 681/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Brzustówka – I etap” obejmującego teren w obrębie ulic: Żółkiewskiego, Mieszka I, Energetyków i Brzustowskiej.
2014 2880 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 687/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zakazu umieszczania reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia.
2014 2881 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 688/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Radomiu
2014 2882 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 689/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 462/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi.
2014 2883 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 691/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody „Antoni”
2014 2884 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 692/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ,,Starodrzew Starego Ogrodu”
2014 2885 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 694/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ignacego Daszyńskiego w Radomiu, ul. Odrodzenia 37
2014 2886 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 695/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 25:
2014 2887 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 697/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
2014 2888 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 702/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 marca 2014r. w sprawie: określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2014 r.
2014 2889 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/266/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/156/12 Rady Gminy Dobre z dnia 22 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Dobre na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic ,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 2890 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/267/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Dobre na obwody głosowania ,ustalenia ich granic i numerów.
2014 2891 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/269/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2892 2014-03-20 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1558/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r.
2014 2893 2014-03-20 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1652/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013r.
2014 2894 2014-03-20 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1783/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2013r.
2014 2895 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/495/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian Statutu Miasta Otwocka
2014 2896 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2014 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Żyrardowski w roku 2014
2014 2897 2014-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach w roku 2014
2014 2898 2014-03-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.19.2014.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2014r. Rada Miasta Legionowo
2014 2899 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia informacji o wykreśleniu z Rejestru Związków Międzygminnych Związku Komunalnego Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.
2014 2900 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/398/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży oraz osób z rodzin o niskich dochodach z terenu Miasta Pruszkowa na lata 2014 -2020.
2014 2901 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/399/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności.
2014 2902 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych.
2014 2903 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Lipskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla osób doroslych niepełnosprawnych intelektualnie.
2014 2904 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Starosty Lipskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2014 2905 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr 27/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 2906 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/355/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów.
2014 2907 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów
2014 2908 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/357/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014
2014 2909 2014-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie dla osób przewlekle somatycznie chorych
2014 2910 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2014
2014 2911 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII.348.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego
2014 2912 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO NA ROK 2014
2014 2913 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baboszewie
2014 2914 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Baboszewo
2014 2915 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr 1307/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Siedliska
2014 2916 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Mławskiego z dnia 14 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "ZDROWA JESIEŃ" dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2014 roku.
2014 2917 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/169/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie okeślenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elekronicznej
2014 2918 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu
2014 2919 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/173/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
2014 2920 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zmian niektórych siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 2921 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 2922 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok
2014 2923 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 2924 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 34 /2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok
2014 2925 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 40 /2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok
2014 2926 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2927 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2012 rok
2014 2928 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXII/264/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2012 r.
2014 2929 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2012
2014 2930 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2931 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2932 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr 216/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2933 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/14 Starosty Mińskiego z dnia 17 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2014 2934 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/14 Starosty Mińskiego z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kątach
2014 2935 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/14 Starosty Mińskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ,,Jedlina" w Mieni
2014 2936 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LXII/309/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2014 roku
2014 2937 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr LXII/314/14 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2014 2938 2014-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2014 2939 2014-03-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2014 2940 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5734/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku
2014 2941 2014-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 117 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego.
2014 2942 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 11 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/12 z dnia 29 grudnia 2011r.
2014 2943 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok.
2014 2944 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.
2014 2945 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/174/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012
2014 2946 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2947 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2948 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 2949 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok .
2014 2950 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2951 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/117/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2012 r.
2014 2952 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Szelków z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 2953 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/92/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 2954 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/107/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr X/76/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2012 rok.
2014 2955 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/109/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
2014 2956 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2012.
2014 2957 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 218/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2958 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 224/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r.
2014 2959 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 2960 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2012 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2012 rok
2014 2961 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2962 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 2963 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 181/77/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2964 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/137/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2012 roku
2014 2965 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok
2014 2966 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2012
2014 2967 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 80/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu  Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2014 2968 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 165/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
2014 2969 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/184/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2012 r.
2014 2970 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr IV/109/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr X/86/11 z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2012.
2014 2971 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2012 rok.
2014 2972 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 roku.
2014 2973 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 177/76/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2974 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/100/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2012.
2014 2975 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 76/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2012 r.
2014 2976 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2012 rok
2014 2977 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Powiatu Siedleckiego
2014 2978 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 172/XIX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2012.
2014 2979 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.27.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2980 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.28.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 2981 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 163/12 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2012 rok.
2014 2982 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 174/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2983 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/215/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2012 Nr XV/150/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011 roku
2014 2984 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr X/89/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2012
2014 2985 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.51.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 2986 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.37.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.32.2012 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie miasta na 2012 rok.
2014 2987 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2988 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XX/158/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2014 2989 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc.
2014 2990 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 235/XLIII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych położonych na obszarze Gminy Iłów.
2014 2991 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr LII/448/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie ulic: Targowej, Wieczorków, Sienkiewicza
2014 2992 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/161/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 2993 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4258/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w roku 2014.
2014 2994 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2014 Starosty Legionowskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Legionowie w 2014 r.
2014 2995 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2014 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 marca 2014r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2013 roku
2014 2996 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 330/XXXIV/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 14 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Słupno na lata 2014-2017 .
2014 2997 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XL/389/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie linii i stacji 400kV w miejscowości Ujrzanów
2014 2998 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Miedzna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przedstawienia regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2013 rok.
2014 2999 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 3000 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2014 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.
2014 3001 2014-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Radomskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie radomskim
2014 3002 2014-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2014 Starosty Radomskiego z dnia 20 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
2014 3003 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 18 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2014 3004 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.214.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
2014 3005 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.215.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej i rzeczowej.
2014 3006 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.221.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Przytyku.
2014 3007 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.222.2014 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2014 r.
2014 3008 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/238/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 5 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014–2022
2014 3009 2014-03-25 Komunikat Komunikat nr 2.2014 Starosty Sierpeckiego z dnia 21 marca 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2014 rok.
2014 3010 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chynów na okręgi wyborcze
2014 3011 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chynów na stałe obwody głosowania
2014 3012 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2014 3013 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 3014 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/2014 Rady Gminy Stupsk z dnia 24 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2014 3015 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr 13.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”.
2014 3016 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr 14.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3017 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr 16.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie.
2014 3018 2014-03-25 Uchwała Uchwała nr 18.L.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 3019 2014-03-25 Aneks Aneks nr 4/2014 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 24 stycznia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka.
2014 3020 2014-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2014 Wójta Gminy Sabnie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2014-2022
2014 3021 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 521/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory Gm. Konstancin-Jeziorna.
2014 3022 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 522/VI/41/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Turowice.
2014 3023 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 538/VI/42/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2014-2019
2014 3024 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/353/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Latchorzewie
2014 3025 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2014 3026 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/357/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 marca 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Stare Babice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2014 3027 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar D, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2014 3028 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 3029 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2014 3030 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2012 rok.
2014 3031 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie gminy Rzekuń.
2014 3032 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Szelków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
2014 3033 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/16/100/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok
2014 3034 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2012.
2014 3035 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX-192/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012
2014 3036 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 3037 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 3038 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 3039 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2014 3040 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2014 3041 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXI/427/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2012 rok
2014 3042 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 3043 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2012
2014 3044 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 160/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012.
2014 3045 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie:zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
2014 3046 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 545/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3047 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 546/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3048 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 549/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3049 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 550/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3050 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 551/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3051 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 552/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3052 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 553/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3053 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 554/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2012
2014 3054 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 555/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3055 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 556/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2014 3056 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/93/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 3057 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/126/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 3058 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2012.
2014 3059 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 3060 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/135/2012 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Marki na 2012 rok.
2014 3061 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII.117.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 19 czerwca 2012r. zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 3062 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2012 rok.
2014 3063 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 351/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 3064 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 3065 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 3066 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2012
2014 3067 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2012
2014 3068 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2014 3069 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 92/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok
2014 3070 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/167/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 3071 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XX/137/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 3072 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 3073 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2012
2014 3074 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/162/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2014 3075 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 3076 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin
2014 3077 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 82/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r.
2014 3078 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r.
2014 3079 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 3080 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 1 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2012r Nr XII/ 64 /11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012.
2014 3081 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 3082 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/354/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/184/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania , ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 3083 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/359/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siedlin
2014 3084 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/360/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin, Cempkowo, Młyńsk, Poczernin
2014 3085 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 21 marca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk