Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2014

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1021 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LI/364/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2014 1022 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2013 roku
2014 1023 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1024 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu.
2014 1025 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 lutego 2008 roku dot. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2014 1026 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa.
2014 1027 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL.373.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom znajdującym się na terenie Miasta Pruszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1028 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XL.366.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 1029 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików III – przy autostradzie
2014 1030 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/201/2014 Rady Gminy Tczów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1031 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 663/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2014 1032 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 671/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2013 rok
2014 1033 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 672/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.
2014 1034 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1035 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1036 2014-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 29 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2013 rok
2014 1037 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
2014 1038 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr LIII/253/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1039 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1040 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1041 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1042 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/259/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego.
2014 1043 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2014 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania z Gminnej Hali Sportowej w Maciejowicach.
2014 1044 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/217/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania  nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1045 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1046 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLI / 229 / 2014 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1047 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/208/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2014
2014 1048 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/215/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nowe Mostki, Orły Cesin i Feliksów w gminie Sochaczew
2014 1049 2014-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2014 1050 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1051 2014-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych Dopływy Narwi od Orzu do Pełty, Krępianka, Niestępówka, Pniewnik i Wkra
2014 1052 2014-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Skrwa Lewa
2014 1053 2014-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bug od Tocznej do Broku
2014 1054 2014-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bzura
2014 1055 2014-02-03 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Prawostronne dopływy Zbiornika Włocławek
2014 1056 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 206/XXXVII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2014 rok
2014 1057 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVII/2014 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia na 2014 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2014 1058 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1059 2014-02-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1060 2014-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/13 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za rok 2012
2014 1061 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kosów Lacki na rok 2014
2014 1062 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 147.XLVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 35.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Pęclin.
2014 1063 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr LI/443/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 1064 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII-408/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2014 1065 2014-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Wyszkowie z dnia 29 stycznia 2014r. z działalności za rok 2013.
2014 1066 2014-02-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/ Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 1067 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2014
2014 1068 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/378/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2014
2014 1069 2014-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Białobrzeskiego z dnia 28 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białobrzeskiego za rok 2013.
2014 1070 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok.
2014 1071 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 – 2020.
2014 1072 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok.
2014 1073 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Na Torfach”
2014 1074 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie rezerwatu przyrody „Ławice Kiełpińskie”
2014 1075 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/240/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na rok 2014
2014 1076 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XL/244/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Goworowo na lata 2014 - 2017"
2014 1077 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/245/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zkup posilku lub żywności
2014 1078 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/246/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określeniazasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy rzeczowej w formie posiłku lub żywności w postaci prodkutów żywnościowych
2014 1079 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2014 1080 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
2014 1081 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1082 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2014 Rady Gminy Klwów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1083 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2014
2014 1084 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatków energetycznych
2014 1085 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Wąsewo
2014 1086 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1087 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2014-2020 w formie pieniężnej
2014 1088 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2014-2020 w formie rzeczowej
2014 1089 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/299/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie pieniężnej, posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1090 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/301/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Rodzinie w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1091 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1092 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/303/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Rzekuń i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2014 1093 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVI/304/2014 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Rzekuń i Czarnowiec
2014 1094 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 maja 2011r. zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2014 1095 2014-02-04 Informacja Informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Radomiu
2014 1096 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/526/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 1097 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/530/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1098 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 1099 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 1100 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 112/XXVI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2014 1101 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 116/XXVII/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1102 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzanów na 2014 rok.
2014 1103 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1104 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1105 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI.209.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Przytyk oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Przytyk.
2014 1106 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 401/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2014 1107 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 411/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. uchylająca uchwałę Nr 381/XLI/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.10.2013r.
2014 1108 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 412/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Zalesie Borowe nazwy ul. Malownicza
2014 1109 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 413/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Ks. Piotra Skargi
2014 1110 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 415/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1111 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2014
2014 1112 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/13 Rady Gminy Nur z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nur
2014 1113 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/189/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr IV/6/36/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla nauczycieli ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2014 1114 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/29/190/2014 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2014 1115 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013r. sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014rok
2014 1116 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2014-2022
2014 1117 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/60/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2014 1118 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/3/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1119 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/16/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2013 r.
2014 1120 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr IV/17/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura"
2014 1121 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr V/18/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2014 r.
2014 1122 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr V/19/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" na lata 2014 - 2017
2014 1123 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2014 roku.
2014 1124 2014-02-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 3 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łąck przeprowadzonych w dniu 2 lutego 2014 r.
2014 1125 2014-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” za rok 2013
2014 1126 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/364/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i zwalniania z opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 1127 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/365/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze
2014 1128 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 256/XXXX/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1129 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 257/XXXX/14 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1130 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/393/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany zmiany Uchwały Nr XXXVIII/383/2013 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury –Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w jedną instytucję kultury.
2014 1131 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/380/2013 zmieniającej Uchwałę Nr XIV/122/11Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2014 1132 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/395/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew.
2014 1133 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1134 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/398/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1135 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/175/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1136 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/177/2014 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1137 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 180/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1138 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 181/XXIX/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1139 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/158/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1140 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1141 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 307/XXIX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1142 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 308/XXIX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1143 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/270/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1144 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1145 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1146 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/282/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1147 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/283/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1148 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/286/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1149 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/287/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1150 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/288/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1151 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/289/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1152 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1153 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2014 Rady Gminy Radziejowice z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1154 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży
2014 1155 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII /227/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2014 1156 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/228/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2014 rok
2014 1157 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 452/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1158 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 453/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”
2014 1159 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 455/XXXVIII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego.
2014 1160 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/212/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1161 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/214/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1162 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/6/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w formie posiłku lub żywności udzielane osobom objętym tym programem.
2014 1163 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/8/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy „Bajkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rynia gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 59/3, 59/8, 59/9, 60/4, 60/5, 60/9 i 60/10.
2014 1164 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr L/9/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy „Epopei” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 152/12.
2014 1165 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Winnica oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2014 1166 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1167 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1168 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LII/565/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 1169 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1170 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/274/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2014 1171 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/277/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2014 1172 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/278/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1173 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/279/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2014 1174 2014-02-05 Aneks Aneks nr 3/12/PT-I/P/244/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock do porozumienia Nr 9/WGM-V/P/22/2012 z dnia  24 stycznia 2012 r. Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Gminą Stara Biała, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała, o następującej treści.
2014 1175 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LIV/278/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1176 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr LIV/279/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1177 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.336.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023
2014 1178 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.345.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu
2014 1179 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.347.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podniesienia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania
2014 1180 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.349.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2014 1181 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.350.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr VN.263.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 1182 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.351.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudniki
2014 1183 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/189/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2014.
2014 1184 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska.
2014 1185 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1186 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 470/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze
2014 1187 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 474/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1188 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 475/XXXVIII/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 1189 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/336/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2014 – 2024.
2014 1190 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/337/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na 2014 rok
2014 1191 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 312/XL/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1192 2014-02-05 Aneks Aneks nr 3/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej
2014 1193 2014-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 14 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 1194 2014-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2014 roku.
2014 1195 2014-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Ciechanowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2014 roku
2014 1196 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2014 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1197 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII.353.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2014 1198 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVI/2014 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie
2014 1199 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/231/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pod nazwą: "Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jedlnia-Letnisko"
2014 1200 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XL/232/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko"
2014 1201 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zkresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej
2014 1202 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/336/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1203 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/337/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1204 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/338/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1205 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1206 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 1207 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 1208 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 204/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 54/XI/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty
2014 1209 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/465/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2014 1210 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/470/13 Rady Miasta Otwock z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok.
2014 1211 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chynów
2014 1212 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1213 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1214 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVIII/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1215 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 254/XXXVIII/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1216 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 256/XXXVIII/2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 54/IX/2011 sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura oraz określenia granic ich obwodów
2014 1217 2014-02-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.2.2014 Starosty Garwolińskiego z dnia 13 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2013
2014 1218 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego"
2014 1219 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek i poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu mławskiego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1220 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1221 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2014r.
2014 1222 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasne na lata 2013-2032
2014 1223 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr I/3/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2014 1224 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1225 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr I/6/2014 Rady Gminy Krasne z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1226 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1227 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/231/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1228 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/233/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Obryte na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 1229 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/234/2014 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Obryte na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1230 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr 196/XXXI/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Załuski prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2014 1231 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1232 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2014 1233 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/338/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1234 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLII/339/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1235 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/272/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Leszno
2014 1236 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLII/269/2014 Rady Gminy Leszno z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka (podzielona działka o nr ew. 191) w Gminie Leszno
2014 1237 2014-02-07 Aneks Aneks nr 10 Starosty Żuromińskiego Starosty Żuromińskiego z dnia 10 stycznia 2014r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2/05 z dnia 02-02-2006 r., nr 3 z dnia 04-01-2007 r., nr 4 z dnia 09-01-2008 r., nr 5 z dnia 12-01-2009 r. , nr 6 z dnia 11-01-2010 r., nr 7 z dnia 14-01-2011 r., nr 8 z dnia 10-01-2012 r. i nr 9 z dnia 15-01-2013 r.
2014 1238 2014-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Mławskiego z dnia 30 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 1239 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2014
2014 1240 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2014 Rady Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok
2014 1241 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/211/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2014 rok
2014 1242 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 203/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2014
2014 1243 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 202/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze
2014 1244 2014-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 14/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 2 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2014 1245 2014-02-07 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2014 1246 2014-02-07 Aneks Aneks Starosty Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego Gminie Nasielsk realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 2409 W Pomiechówek – Nasielsk, od km 0+024,65 do km 0+460 na odcinku 435,35 m oraz środków finansowych w wysokości: 1 370 132,00 zł brutto
2014 1247 2014-02-07 Aneks Aneks nr 6 Ciechanów Starosty Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2013r. powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2014 1248 2014-02-07 Aneks Aneks nr 6 Płońsk Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2013r. powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2014 1249 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1250 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz.
2014 1251 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1252 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1253 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania .
2014 1254 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLI/208/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa na 2014 rok
2014 1255 2014-02-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Ostrołęckiego z dnia 17 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2013 rok
2014 1256 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 171/ 2013 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1257 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/299/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020".
2014 1258 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/300/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego.
2014 1259 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2014 Rady Gminy Repki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1260 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2014 Rady Gminy Repki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach
2014 1261 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie budżetu na rok 2014
2014 1262 2014-02-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat nowodworski w roku 2014.
2014 1263 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1264 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 279/XXVIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Gozdowo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 1265 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 281/XXVIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Gozdowo Nr 281/XXVIII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 1266 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/287/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2014 1267 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1268 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1269 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/495/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 1270 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII//497/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
2014 1271 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XLVIII/449/ 14 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2014 1272 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr LXXV/1938/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po północnej i południowej stronie ulicy Grochowskiej na odcinku od ul. Garwolińskiej do Kanału Kawęczyńskiego część I
2014 1273 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr LXXV/1946/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2014 1274 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”.
2014 1275 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy,
2014 1276 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/261/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy,
2014 1277 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/14 Rady Gminy Dobre z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie przedłużenia zasięgu istniejącej ulicy Stanisława Moniuszki na działki o numerach ewidencyjnych 1066/6 i 1064/10, w miejscowości Dobre gm. Dobre.
2014 1278 2014-02-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.3.2014.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2014r. Rada Gminy Gostynin
2014 1279 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIV / 274 / 2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na rok 2014
2014 1280 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 295/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2014 1281 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
2014 1282 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/2013 RADY GMINY W LIWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
2014 1283 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/2014 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1284 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLIII.395.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie
2014 1285 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/415/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I
2014 1286 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 174/XXXVI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
2014 1287 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 708/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia nazwy stadionu
2014 1288 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 712/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1289 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 713/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1290 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 716/XLIIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2014 1291 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 722/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2014 1292 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 723/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1293 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 7/PT-I/P/239/2013 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Stara Biała
2014 1294 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 8/PT-I/P/240/2013 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Gozdowo
2014 1295 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 9/PT-I/P/241/2013 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Nowy Duninów
2014 1296 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 10/PT-I/P/242/2013 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Radzanowo
2014 1297 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 13/PT-I/P/245/2013 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Bielsk
2014 1298 2014-02-10 Aneks Aneks nr 2/1/WZS/P/3/2014 Gminy Rościszewo i Gminy Miasto Płock z dnia 10 stycznia 2014r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
2014 1299 2014-02-10 Aneks Aneks nr 2/2/WZS/P/4/2014 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 10 stycznia 2014r. do Porozumienia nr 5/WZS/P/58/2013 z dnia 6 marca 2013 r.
2014 1300 2014-02-10 Aneks Aneks nr 2/3/WZS/P/5/2014 Gminy Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 stycznia 2014r. do Porozumienia nr 64/WZS/P/241/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
2014 1301 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/458/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji indywidualnych w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego
2014 1302 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/460/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1303 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1304 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/365/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1305 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/370/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1306 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1307 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLI/220/2014 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania uczniom Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego
2014 1308 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIII / 270 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom
2014 1309 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIII/271/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1310 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr LIII/ 276 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1311 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/316/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 1312 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XLII/317/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 1313 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 255/XXXVII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.
2014 1314 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1315 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1316 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2014 Rady Gminy Borkowice z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1317 2014-02-10 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIX/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1318 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/489/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1319 2014-02-11 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1515/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2013r.
2014 1320 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 201/XXXI/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na 2014 rok
2014 1321 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 295/XXVII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2014
2014 1322 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2014
2014 1323 2014-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr KBIPP 1/2014 Starosty Łosickiego z dnia 31 stycznia 2014r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU
2014 1324 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/13 Rady Gminy Gzy z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2014
2014 1325 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2014 rok
2014 1326 2014-02-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 7 lutego 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A" – Gminą Zabrodzie z siedzibą: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie, reprezentowaną przez Tadeusza Michalika - Wójta Gminy Zabrodzie, zwaną dalej „Powierzającym”, a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 1327 2014-02-11 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem stołecznym Warszawa
2014 1328 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/3/2014 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2014 1329 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawiezmiany uchwały Nr XV/120/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. o podziale gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustaleniu ich granic , numerów i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1330 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/14 Rady Gminy Osieck z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1331 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa z zakresie dożywiania 2014-2020" w formie rzeczowej
2014 1332 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2014 1333 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/254/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Rajec Poduchowny gmina Jedlnia-Letnisko
2014 1334 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2014 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę publiczną położoną w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko
2014 1335 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2014
2014 1336 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/119/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2014 1337 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1338 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLII/326/2014 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1339 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2014 1340 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/709/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
2014 1341 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/176/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji.
2014 1342 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/435/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1343 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/436/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1344 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/438/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii uzupełniającej na trasie Zielonka Bankowa, Zielonka, Marki, Pętla M1
2014 1345 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr L/451/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki w rejonie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
2014 1346 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr L/452/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ulicy Powstańców i Żołnierskiej
2014 1347 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr L/453/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon Szpitala Drewnica I
2014 1348 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LI/459/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki – rejon ogródków działkowych
2014 1349 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr LII/472/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie regulaminów korzystania z Centrum Turystyczno-Rekreacyjno-Sportowego – Krytej Pływalni w Ząbkach
2014 1350 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr I.3.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Jasieniec.
2014 1351 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr I.4.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 1352 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr I.5.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020".
2014 1353 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/392/2013 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2014 1354 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Jastrząb
2014 1355 2014-02-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 5 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa przeprowadzonych w dniu 2 lutego 2014 r.
2014 1356 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na udzielony posiiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych
2014 1357 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1358 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Korczew z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1359 2014-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Nowodworskiego z dnia 10 lutego 2014r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2013 ROKU w powiecie nowodworskim
2014 1360 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLI/239/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy
2014 1361 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLI/240/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki
2014 1362 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLI/242/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1363 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLI/243/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1364 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/210/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie statutu Gminy Potworów
2014 1365 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XX///211/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Potworów
2014 1366 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/212/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie zmian w uchwale nr IX/76/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1367 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/213/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXI/199/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 15 listopada w sprawie podatku od nieruchomości.
2014 1368 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 361/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1369 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr 362/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1370 2014-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2014 Starosty Otwockiego z dnia 9 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 1371 2014-02-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Starosty Żuromińskiego z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2014 roku.
2014 1372 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLI/261/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie : Uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2014
2014 1373 2014-02-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Halinowa z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania własnego Gminy Halinów z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Okuniew.
2014 1374 2014-02-12 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Legionowski publicznego Gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi w Legionowie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26.
2014 1375 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/218/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1376 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 1377 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1378 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1379 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1380 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/341/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1381 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/345/2014 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 1382 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV-13/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
2014 1383 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/205/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2014
2014 1384 2014-02-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno przeprowadzonych w dniu 9 lutego 2014 r.
2014 1385 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 3/XXXIV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy na dożywianie dla dzieci i dorosłych objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1386 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 5/XXXIV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Musuły
2014 1387 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 6/XXXIV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały NR 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2014 1388 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 85/XXXIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piotrkowice oraz w miejscowości Osowiec.
2014 1389 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1390 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/279/14 Rady Gminy Somianka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1391 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.219.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1392 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII.220.2014 Rady Gminy w Potworowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1393 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2014 Rady Gminy Odrzywół z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
2014 1394 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/418/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie pieniężnej oraz posiłku
2014 1395 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/426/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej we wsi i gminie Jabłonna
2014 1396 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/180/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1397 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1398 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 1399 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 195/XXVI/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzierzążnia
2014 1400 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 197/XXVI/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1401 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1402 2014-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powtórzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Huszlewie
2014 1403 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/368/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały
2014 1404 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/366/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2014
2014 1405 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/373/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006r., uchwałą Nr XXVI/270/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008r. oraz uchwałą Nr L/483/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r.
2014 1406 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 175.XXXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2014.
2014 1407 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVIII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020.
2014 1408 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVIII/2014 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1409 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
2014 1410 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1411 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/262/2014 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1412 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Ciechostowice, Majdów, Łazy – gmina Szydłowiec
2014 1413 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2014 1414 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2014.
2014 1415 2014-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Ostrołęckiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2014 roku
2014 1416 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1417 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/2014 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1418 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Baranowo przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1419 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1420 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1421 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzewniu.
2014 1422 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnm programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020.
2014 1423 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/2014 Rady Gminy Rzewnie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie śwaidczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1424 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1425 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1426 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2014 Rady Gminy w Parysowie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Parysowie
2014 1427 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
2014 1428 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1429 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1430 2014-02-13 Uchwała Uchwała nr 212/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała
2014 1431 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2014 Rady Gminy Sypniewo z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sypniewo
2014 1432 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017
2014 1433 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1434 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 1435 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13 kwietnia 2004 roku
2014 1436 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Wolanów
2014 1437 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych
2014 1438 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1439 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2014 Rady Gminy Górzno z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1440 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/368/14 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części miasta Grójca
2014 1441 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/248/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1442 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 1443 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.
2014 1444 2014-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Stoczek z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2014 roku.
2014 1445 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1446 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1447 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1448 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.238.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością lub we władaniu Gminy Siennica
2014 1449 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.239.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2014 1450 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.240.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2014 1451 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.242.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1452 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX.0007.243.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1453 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1963/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego i korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park&Ride) w związku z organizacją przez Polski Związek Piłki Nożnej meczów piłki nożnej na Stadionie Narodowym w Warszawie w 2014 roku
2014 1454 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1966/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
2014 1455 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Jakubów w sprawie podziału Gminy Jakubów na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1456 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego, uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin, objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1457 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1458 2014-02-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszczonów z dnia 18 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Gminą Radziejowice, Gminą Żabia Wola, Gminą Nadarzyn, Gminą Brwinów, Gminą Michałowice
2014 1459 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2014
2014 1460 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 110 w Bądkowie Jeziornym i działek Nr ewid. 9, 44, 45 w Bądkowie Kościelnym
2014 1461 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1462 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach
2014 1463 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/164/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie
2014 1464 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/166/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1465 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXX/162/14 Rady Gminy Rusinów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1466 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1467 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1468 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Raciąż
2014 1469 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 1470 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/58/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Garbatka-Letnisko
2014 1471 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej.
2014 1472 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w formie rzeczowej.
2014 1473 2014-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie naboru uzupełniającego zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Węgrowskim
2014 1474 2014-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2014r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
2014 1475 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Węgrowskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2014 roku
2014 1476 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Starosty Węgrowskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2014 roku
2014 1477 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr LII/467/2014 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2014 1478 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2014 Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Gminy Kowala z dnia 10 stycznia 2014r.
2014 1479 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2014-2017
2014 1480 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 1481 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego, i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2014 1482 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/319/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie trybu konsultacji z mieszkańcami Ostrówka i Majdanu dotyczących zniesienia jednostki pomocniczej Majdan i połączenie z jednostką pomocniczą Ostrówek.
2014 1483 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/320/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2012-2020.
2014 1484 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLI/323/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łochów.
2014 1485 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/PCPR/2014 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 na rok 2014
2014 1486 2014-02-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/PCPR/2014 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2014 roku.
2014 1487 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/229/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
2014 1488 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014–2022
2014 1489 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywainia" na lata 2014-2020.
2014 1490 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2014 1491 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania.
2014 1492 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2014 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1493 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/118/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2014 – 2023
2014 1494 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/119/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Nieporęt
2014 1495 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 10/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok
2014 1496 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 18/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2014 1497 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 442/XXXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2014
2014 1498 2014-02-17 Komunikat Komunikat nr 1.2014 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2014 rok
2014 1499 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlce, części wsi Stare Opole.
2014 1500 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 204/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1501 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 205/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1502 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 207/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Załuskach
2014 1503 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 210/XXXII/2014 Rady Gminy Załuski z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 196/XXXI/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół na terenie Gminy Załuski prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014 1504 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 677/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały 509/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2014 1505 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr LI/354/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014 1506 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr LI/357/2014 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2014 1507 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 320/XXXIII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1508 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr 191/XXXIII/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Małkini Górnej.
2014 1509 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/233/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1510 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XLII/235/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1511 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1512 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1513 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2014 1514 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2014 1515 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2014 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/212/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2014 1516 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/304/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów
2014 1517 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/302/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/247/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów.
2014 1518 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/303/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów.
2014 1519 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLI/305/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś
2014 1520 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom przebywania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych
2014 1521 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/312/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chynów na remont (przebudowę) drogi Chosna-Pieczyska w Gminie Chynów
2014 1522 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/315/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zadębie i Wola Prażmowska
2014 1523 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/316/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawodne
2014 1524 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr xlii/317/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów
2014 1525 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/321/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 01 marca 2013r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów”
2014 1526 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/322/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych.
2014 1527 2014-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grodziskiego z dnia 17 stycznia 2014r.
2014 1528 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLII/231/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
2014 1529 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego.
2014 1530 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/8/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Wola Gutowska realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej”.
2014 1531 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr 376/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany statutu Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie
2014 1532 2014-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok
2014 1533 2014-02-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 17 lutego 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, 2) Z-ca Burmistrza Gminy Kozienice - Panią mgr Małgorzatę Bebelską przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwaną dalej ,,Gminą”w sprawie wpółfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 1534 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1535 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1536 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1537 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części .
2014 1538 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2014 Rady Gminy Pionki z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
2014 1539 2014-02-18 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 17 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żurominie przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2014 r.
2014 1540 2014-02-18 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2014 1541 2014-02-18 Aneks Aneks nr 3 Starosty Płońskiego z dnia 17 stycznia 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 03.01.2011 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji za wyjątkiem decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny,
2014 1542 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLV.257.2014 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Brańszczyk.
2014 1543 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2014 1544 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/454/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2014 1545 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/455/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Pogroszewie
2014 1546 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XLVII/456/14 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla części obszaru Ożarów Wieś –Poznańska
2014 1547 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII.346.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1548 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr LI/442/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1549 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 275/XXXIII/2014 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Mała Wieś w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1550 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLV/144/2014 Rady Gminy Joniec z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1551 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Goszczyn w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1552 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 668/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc Gminy Miasta Radomia w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”
2014 1553 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/202/2014 Rady Gminy Tczów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania " Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1554 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/246/2014 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 - 2020.
2014 1555 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX.236.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
2014 1556 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/209/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” dla Gminy Kampinos na lata 2014-2020.
2014 1557 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/157/14 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1558 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 311/XL/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1559 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/213/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1560 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 415/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2014 1561 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 416/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1562 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 186/XXI/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2014
2014 1563 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 1564 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/253/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy osobom i rodzinom w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020
2014 1565 2014-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Siedleckiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalenia w 2014 roku średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach, gm. Mokobody
2014 1566 2014-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2014 Starosty Otwockiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Otwockiego w 2014 r.
2014 1567 2014-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2014 Starosty Otwockiego z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Otwockiego w 2014 r.
2014 1568 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/326/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki/kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Błonie.
2014 1569 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/330/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zwolnień z opłaty targowej.
2014 1570 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/331/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/285/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2014 rok.
2014 1571 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/332/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1572 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/333/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1573 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/335/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1574 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/336/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
2014 1575 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XLI/337/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 1576 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1577 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1578 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1579 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 271/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2014-2025
2014 1580 2014-02-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 272/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 stycznia 2014r. na rok 2014
2014 1581 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 210/XXIX/2014 Rady Gminy Świercze z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2014 1582 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1583 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 203/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie:ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1584 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 711/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1585 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 1586 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIV/14 Rady Gminy Rościszewo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rościszewo na lata 2014-2020.
2014 1587 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020
2014 1588 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/163/14 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020
2014 1589 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1590 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/434/14 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1591 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1592 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/181/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1593 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 319/XXXIII/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1594 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 24.176.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Grabów nad Pilicą
2014 1595 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXX/281/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2014.
2014 1596 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Czerwonka na lata 2013 – 2017”
2014 1597 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/242/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Belsk Duży.
2014 1598 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 205/XXVIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 205/XXXVII/10 Rady Gminy Świercze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2014 1599 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Młynarzach.
2014 1600 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2014 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1601 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1602 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV.224.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zkresie dożywiania na terenie Gminy Stromiec na lata 2014-2020
2014 1603 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV.225.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2014 1604 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLII/230/2014 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013r.
2014 1605 2014-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 507/14 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2014 1606 2014-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Przasnysz.
2014 1607 2014-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 17 lutego 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Gniewoszów – Pana Stefana Marka Banasia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 1608 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 259/LVII /2014 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Gminy Sanniki w sprawie podziału Gminy Sanniki na okręgi wyborcze
2014 1609 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/249/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 - 2020" w formie pieniężnej.
2014 1610 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1611 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/251/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie sprostowania w uchwale Nr XXVIII/152/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 19 października 2012r. dotyczącej podziału Gminy Orońsko na stałe obwody głosowania.
2014 1612 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/252/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/151/12 Rady Gminy z dnia 19 października 2012r. dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1613 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2014 1614 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/14 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1615 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, na terenie gminy Łyse
2014 1616 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1617 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1618 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 1304/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywniania" na lata 2014-2020
2014 1619 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 1305/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1620 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1952/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie, ul. Zachodzącego Słońca 25
2014 1621 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1953/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m. st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akty założycielskie niektórych publicznych szkół podstawowych w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
2014 1622 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1954/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 355 w Warszawie, ul. Ceramiczna 11
2014 1623 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 266/XXX/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bulkowo” na lata 2013 – 2032
2014 1624 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2014 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1625 2014-02-21 Aneks Aneks Starosty Ostrowskiego z dnia 25 listopada 2013r. do porozumienia zawartego z Powiatem Gostynińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2014 1626 2014-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 15 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs II stopnia w zawodzie kucharz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz blacharz samochodowy - kierowanych przez Powierzającego.
2014 1627 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/14 Rady Gminy Wilga z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1628 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/14 Rady Gminy Wilga z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1629 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 341/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz pomocy dla dzeci i uczniów w formie posiłku udzielonej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
2014 1630 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr 342/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.
2014 1631 2014-02-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Makowskiego z dnia 28 stycznia 2014r. z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za 2013 rok
2014 1632 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/14 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granicy administracyjnej gminy Krasnosielc, która jednocześnie stanowi zmianę granicy powiatu makowskiego
2014 1633 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2014 1634 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sterdyń na lata 2014-2018".
2014 1635 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sterdyń
2014 1636 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2014
2014 1637 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/456/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wyszków.
2014 1638 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/458/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/444/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyszków.
2014 1639 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/459/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków, których właścicielem jest Gmina Wyszków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1640 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/460/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wyszków.
2014 1641 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/461/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Wyszkowie.
2014 1642 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1949/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów oraz zmieniająca akt założycielski Gimnazjum Dwujęzycznego nr 42 w Warszawie, ul. Twarda 8/12
2014 1643 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1950/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 238 w Warszawie, ul. Monte Cassino 5
2014 1644 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1951/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 74 w Warszawie, ul. Wolska 79
2014 1645 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1955/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66
2014 1646 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1956/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Topolowa 15 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie, ul. Strumykowa 21a.
2014 1647 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1957/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca akt założycielski Przedszkola Integracyjnego nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, al. Dzieci Polskich 20
2014 1648 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1958/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy Przedszkolu nr 338 w Warszawie przy ul. Włókienniczej 41
2014 1649 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1965/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
2014 1650 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1967/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
2014 1651 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1968/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2014 1652 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1969/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2014 1653 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr LXXVI/1970/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2014 1654 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.
2014 1655 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XLV/275/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 1656 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2014
2014 1657 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/185/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Sulbinach
2014 1658 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Publiczny Żłobek w Sulbinach i nadanie jej statutu
2014 1659 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Garwolin
2014 1660 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XIX/189/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/173/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013 r. określającej stawki podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
2014 1661 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/235/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie budżet Gminy Belsk Duży na 2014 rok
2014 1662 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 232/XLII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 1663 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.6.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1664 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.7.2014 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1665 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2014 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020
2014 1666 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2014 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
2014 1667 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1668 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/14 Rady Gminy Olszanka z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1669 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/2014 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/258/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1670 2014-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Starosty Łosickiego z dnia 20 lutego 2014r.
2014 1671 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/14 Starosty Wyszkowskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2014 roku.
2014 1672 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXV/200/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Skórzec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1673 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 4/2014 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 20 lutego 2014r. Zarządu Powiatu w Kozienicach 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie, ul. Saperów 24 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Magnuszew – Pana Henryka Plaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Agnieszki Szaraniec, zwaną dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2014 r.
2014 1674 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2014 rok
2014 1675 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresi dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1676 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2014 Rady Gminy Lutocin z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1677 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1678 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/266/2014 Rady Miasta Raciąż z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania fnansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
2014 1679 2014-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr L/320/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 19 grudnia 2013r.
2014 1680 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr LIII/348/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1681 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr LIII/349/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1682 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr LIII/350/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”.
2014 1683 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/138/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej obejmujących przyznawanie dodatku energetycznego.
2014 1684 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/139/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2014 1685 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/140/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1686 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/142/14 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1687 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV II/144/2014 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 1688 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2014 1689 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1690 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1691 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1692 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2014 1693 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/389/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 1694 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 4/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2014 1695 2014-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2014 1696 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/14 Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Falbogach
2014 1697 2014-02-24 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2014r. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2013 roku.
2014 1698 2014-02-24 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzynowłoga Wielka, gmina Chorzele.
2014 1699 2014-02-24 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Bogate, Cierpigórz, Emowo, Fijałkowo, Frankowo, Gostkowo, Góry Karwackie, Helenowo Stare, Józefowo, Karwacz, Klewki, Zakocie, Leszno, Lisiogóra, Mirów, Obrąb, Strzaska, Wielodróż, Wyrąb Karwacki, Zawadki gmina Przasnysz
2014 1700 2014-02-24 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Bogdany Wielkie, gmina Chorzele.
2014 1701 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2014 Starosty Przasnyskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Przasnyskiego.
2014 1702 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/ 183/2014 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
2014 1703 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 282/XXIX/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1704 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 283/XXIX/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 1705 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr LII/450/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku
2014 1706 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2014r. o sprostowaniu błędów w uchwale Nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.
2014 1707 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2014r. o sprostowaniu błędów w uchwale Nr XXXVII/372/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013 r.
2014 1708 2014-02-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2014r. o sprostowaniu błędów w uchwale Nr XXXVI/680/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r.
2014 1709 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/309/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego
2014 1710 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/310/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Miasta Pionki na lata 2014-2020
2014 1711 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2014 rok.
2014 1712 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XLI/321/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie: ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Pionkach przy ul. Sportowej 1
2014 1713 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.167.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1714 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXI.168.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin korzystających z pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole zamieszkałych na terenie Gminy Głowaczów na lata 2014-2020
2014 1715 2014-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2014 Starosty Legionowskiego z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie, ul. Jagiellońska 71
2014 1716 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 343/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich, numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1717 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego
2014 1718 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014 – 2020
2014 1719 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 na terenie gminy Lelis
2014 1720 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/2014 Rady Gminy Lelis z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Lelis
2014 1721 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok
2014 1722 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.486.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1723 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.487.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin.
2014 1724 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVII.488.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Falęcin.
2014 1725 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII.495.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Pruszkowskiej i Granicznej w Brwinowie.
2014 1726 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIX.507.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów korzystających z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1727 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 539/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Ostrołęka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 1728 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 540/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 na terenie miasta Ostrołęki
2014 1729 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 541/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 na terenie miasta Ostrołęki
2014 1730 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 545/LVI/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1731 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 546/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 1732 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/247/14 Rady Gminy Goworowo z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieźy z terenu Gminy Goworowo na lata 2014-2020
2014 1733 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/ 2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2014 1734 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1735 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/2014 Rady Gminy Słubice z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w dożywianiu dzieci i młodzieży” na lata 2014-2020
2014 1736 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/2/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2014 1737 2014-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Starosty Makowskiego z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2014 1738 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1739 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie.
2014 1740 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI.321.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
2014 1741 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI.323.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/168/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Klembów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1742 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI.324.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów
2014 1743 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 205/XLIV/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie:przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1744 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XL/211/2013 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Rybno na rok 2014
2014 1745 2014-02-25 Porozumienie Porozumienie nr 5/2014 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2014 1746 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 211/XXXII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Zatory.
2014 1747 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 212/XXXII/2014 Rady Gminy Zatory z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Zatory.
2014 1748 2014-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2014 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 lutego 2014r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ojrzeń przeprowadzonych w dniu 23 lutego 2014 r.
2014 1749 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLI/409/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020
2014 1750 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/442/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020” w formie rzeczowej.
2014 1751 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/443/14 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc Gminy Miasto Sochaczew w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1752 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bielsk zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2014.
2014 1753 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1754 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/384/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie gminnego programu realizacji wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1755 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 1756 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mrozy„
2014 1757 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/392/2014 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 14 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrozy
2014 1758 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 182 /2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1759 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 1292/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie
2014 1760 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 1298/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 131/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.02.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności Gminy Piaseczno i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2014 1761 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 1300/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2014 1762 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 1301/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 1763 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 1302/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2014 1764 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 1303/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2014 1765 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 1308/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy STEPOWA ulicy położonej we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno
2014 1766 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 1309/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1144/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. (w sprawie nadania nazwy PLANETY ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno)
2014 1767 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr VI/21/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 1768 2014-02-25 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lutego 2014r. o decyzji w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie
2014 1769 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmującego obszar wsi Lelewo
2014 1770 2014-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr GL7114.1.2014 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonego na obszarze Gminy Miasto Sochaczew.
2014 1771 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków za udzielony posiłek lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
2014 1772 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/14 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2014 1773 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2014 1774 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/220/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dachowa
2014 1775 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/221/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żdżarów
2014 1776 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/222/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czyste
2014 1777 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/223/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wójtówka
2014 1778 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/224/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janaszówek
2014 1779 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/225/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Andrzejów Duranowski
2014 1780 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/226/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Altanka
2014 1781 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/227/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bielice
2014 1782 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bronisławy
2014 1783 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chodakówek
2014 1784 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Chrzczany
2014 1785 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/231/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Czerwonka-Parcel
2014 1786 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/232/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dzięglewo
2014 1787 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/233/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Feliksów
2014 1788 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/234/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gawłów
2014 1789 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/235/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janówek Duranowski
2014 1790 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/236/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Jeżówka
2014 1791 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Karwowo
2014 1792 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/238/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kaźmierów
2014 1793 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/239/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kąty
2014 1794 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/240/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kożuszki-Parcel
2014 1795 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kuznocin
2014 1796 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/242/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lubiejew
2014 1797 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mokas
2014 1798 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/244/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Mostki
2014 1799 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/245/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Orły-Cesin
2014 1800 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pilawice
2014 1801 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/247/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rozlazłów
2014 1802 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Sielice
2014 1803 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Władysławów
2014 1804 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/250/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wyczółki
2014 1805 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/251/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wymysłów
2014 1806 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/252/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zosin
2014 1807 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLVIII/253/2014 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Żuków
2014 1808 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1809 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1810 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ceranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 1811 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2014 Rady Gminy Ceranów z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2014 1812 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XL.309.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Kraszew, gmina Klembów
2014 1813 2014-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/VI/2014 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna.
2014 1814 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1815 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postacie produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1816 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1817 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/171/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2014 rok.
2014 1818 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2014 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Huszlew na lata 2014-2018.
2014 1819 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr budżetowa nr XXVII.46.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 1820 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014 1821 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLI/311/2014 Rady Miasta Pionki z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie:upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego
2014 1822 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/203/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1823 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2014 1824 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/314/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .
2014 1825 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 1826 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie
2014 1827 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/336/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1828 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/337/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1829 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/340/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Piskórka
2014 1830 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/342/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wągrodno
2014 1831 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jaroszowa Wola
2014 1832 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamionka
2014 1833 2014-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury.
2014 1834 2014-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Pionki realizacji zadań własnych Powiatu Radomskiego w zakresie kultury.
2014 1835 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2014.
2014 1836 2014-02-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.10.2014.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2014r. Rada Miejska w Szydłowcu
2014 1837 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 377/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2014 1838 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 378/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 1839 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 379/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 1840 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 380/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2014 1841 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 381/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1842 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 389/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 2-A.
2014 1843 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 390/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ew. 349/1 i 350/1 w obrębie Ciemne w gminie Radzymin.
2014 1844 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIV/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 11 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Iłów
2014 1845 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/309/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2014 1846 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr LVI/261/2014 Rady Miasta Garwolina z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1847 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2014 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.
2014 1848 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/310/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 1849 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu żuromińskiego
2014 1850 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr LIII/345/14 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Tarczyn
2014 1851 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin
2014 1852 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI.388.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Pruszkowa”
2014 1853 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XLI/390/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 1854 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/14 Starosty Wyszkowskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2014 roku.
2014 1855 2014-02-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.’’
2014 1856 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Raciąż, w granicach, obejmujących tereny oznaczone symbolami obszarów od A do S , zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Raciążu z dnia 29 marca 2004 roku Nr XII/91/2004r. : Obszar A [o pow. ok. 32,4 ha] - ulicami 19 stycznia, Zawoda, granicą miasta od wschodu, północny brzegiem rzeki Raciążnicy, od południa do ul. 19 Stycznia; Obszar B [o pow. ok. 26,2 ha]- ulicami Barańskiego, Warszawską, granicami działek o nr 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611,1610, 1609/1, 1628 , 1607/1 , 1603 część działki 1602, 1586, 1581 i północną linią rozgraniczającą ulicy Kilińskiego, granicami działek 1556/1, 1555 oraz południowy brzegiem rzeki Raciążnicy od północy granica miasta od rzeki Raciążnicy do ul. Barańskiego od wschodu; Obszar C [o pow. ok. 2,1 ha] - ulicą bez nazwy na przedłużeniu drogi polnej po zachodniej stronie cmentarza komunalnego do rowu melioracyjnego, południowy skrajem rowu, zachodnia granicą działki nr 719 do granicy cmentarza, północna granicą cmentarza Parafialnego do drogi bez nazwy po jego zachodniej stronie;, Obszar D [o pow. ok. 41,0 ha] – północna linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do granicy miasta, od zachodu granicą miasta do linii kolejowej i dalej do rowu melioracyjnego po północnej stronie rzeki, od północy południowym skrajem rowu melioracyjnego na przedłużeniu ulicy Polnej, ulicą Polną do linii pomiędzy ulicami Polną i 11- go Listopada przy wschodniej granicy działki nr 872/1 do północy granicy terenu kolei po południowej stronie ulicy 11-go Listopada, dalej aż do linii wybiegającej na północny -wschód przez teren kolei do skrzyżowania ulic Dworcowej i Płockiej aż do północnej linii rozgraniczającej ulicy Płockiej; Obszar E [o pow. ok. 6,5 ha] - ulicami Polną od północy, wschodnią granicą działki 1251/10 od wschodu do skrzyżowania ulic 11 listopada i Płockiej i północną linią rozgraniczającą ulicy Płockiej do skrzyżowania ulic Pł
2014 1857 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr I.1.2014 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2014
2014 1858 2014-02-27 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Republiki Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
2014 1859 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/532/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014 - 2022
2014 1860 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/534/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Legionowo i jej jednostkom podległym
2014 1861 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/535 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65
2014 1862 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/537/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2014 1863 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/543/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Legionowo
2014 1864 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/544/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Legionowo
2014 1865 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XL/546/2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2014 1866 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2014 Starosty Siedleckiego z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie ustalenia w 2014 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach gm. Mordy z filią w Kukawkach gm. Przesmyki
2014 1867 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce.
2014 1868 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2014 1869 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/299/2014 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/274/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2014 – 2021.
2014 1870 2014-02-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 lutego 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2013 roku
2014 1871 2014-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 lutego 2014r.
2014 1872 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/339/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uwieliny
2014 1873 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów
2014 1874 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLI/244/14 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1875 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.229.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 1876 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014 -2020
2014 1877 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania '' na lata 2014 – 2020
2014 1878 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania .
2014 1879 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
2014 1880 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/322/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 1881 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 170/XLII/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1882 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 171/XLII/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1883 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 172/XLII/14 Rady Gminy Sierpc z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego
2014 1884 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr L/347/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce
2014 1885 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr L/348/14 Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Pułaskiego w Warce, poprzez likwidację filii w Laskach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Pułaskiego w Warce
2014 1886 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XI/102/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 1887 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XII/114/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2014 1888 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 188/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku
2014 1889 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 1890 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 158/XIX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok
2014 1891 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012
2014 1892 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
2014 1893 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 1894 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 209/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 1895 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 241/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 1896 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 82/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
2014 1897 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1898 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1899 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1900 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1901 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1902 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1903 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012.
2014 1904 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XV-139/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2012
2014 1905 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XV-140/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-123/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21.12.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2012