Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 7374 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2013 7375 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/231/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cegłów.
2013 7376 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/206/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Cegłów
2013 7377 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Cegłów.
2013 7378 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/239/13 w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Cegłów
2013 7379 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Cegłów
2013 7380 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa
2013 7381 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/130/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty.
2013 7382 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/429/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 7383 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/433/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
2013 7384 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 177/XXVII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szydłowiec.
2013 7385 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 178/XXVII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec.
2013 7386 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 209/XXVII/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Małej Wsi oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi
2013 7387 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/4/2013 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Pęcherach-Łbiskach przy ul. Bolesława Chrobrego 83 oraz likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 6 wchodzących w skład tego Zespołu Szkół i przeniesienia kształcenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach-Łbiskach przy ul. Bolesława Chrobrego 83
2013 7388 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Statutu Gminy Karniewo
2013 7389 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/13 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów .
2013 7390 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/13 Rady Gminy Dobre z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre oraz trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej .
2013 7391 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 206/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 163/XXV/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7392 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 209/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2013 7393 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 210/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy mostowi położonemu na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2013 7394 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 211/XXX/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2013 7395 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.118.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 389/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7396 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.121.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/160/2013 Radu Powiatu w Ostrołęce w sprawie z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego.
2013 7397 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.123.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 503/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 7398 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.131.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 855/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób pranych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 7399 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.134.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXX/233/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 7400 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.136.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/253/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 20.02.2013r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego
2013 7401 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.137.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIV/197/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 7402 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.138.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7403 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.139.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 86/XX/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położnych na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2013 7404 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.140.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 198/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz zmieniającej ją uchwały Nr 233/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 7405 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.141.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 199/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7406 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.142.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7407 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.143.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 7408 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.144.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 7409 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.148.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/142/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2013 7410 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.151.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7411 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.152.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXII/147/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7412 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.153.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 167/XXVIII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7413 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.156.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7414 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.158.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVI/147/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mordy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 7415 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.159.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7416 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.160.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7417 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.161.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 202/XXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7418 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.126.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 7419 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 7.157.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr XXI/158/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
2013 7420 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F1 obręb Jadwisin
2013 7421 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXX/147/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości
2013 7422 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7423 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2013 7424 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu "Rodzinny Mińsk"
2013 7425 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat
2013 7426 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/309/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustawienia obelisku upamiętniającego pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego
2013 7427 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/312/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebów
2013 7428 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.204.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
2013 7429 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.207.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 7430 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr LVIII/131/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 7431 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/13 Rady Mieskiej w Nasielsku z dnia 9 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2013 7432 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Mieskiej w Nasielsku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7433 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr L/243/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Leoncin
2013 7434 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Różan
2013 7435 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7436 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Różan udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 7437 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Różan
2013 7438 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7439 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 7440 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.
2013 7441 2013-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w Nowym Dworze Mazowieckim
2013 7442 2013-07-01 Porozumienie Porozumienie nr 93/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czosnów.
2013 7443 2013-07-01 Aneks Aneks nr 1 do porozumienia z dnia 12.11.2012 r. z Gminą Czo Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czosnów
2013 7444 2013-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Joniec z dnia 26 czerwca 2013r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.
2013 7445 2013-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 279 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie
2013 7446 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
2013 7447 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Zwoleński
2013 7448 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/111/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jońcu
2013 7449 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/112/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 7450 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/113/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego posiłku w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.”
2013 7451 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2013 7452 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów
2013 7453 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 120/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 7454 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
2013 7455 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr 198/XXV/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7456 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/123/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7457 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole
2013 7458 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/446/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach, stanowiących własność Gminy Legionowo, na rzecz najemców
2013 7459 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/447/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7460 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/448/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków oraz wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
2013 7461 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/450/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo
2013 7462 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr III/21/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2013 r.
2013 7463 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr III/30/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/90/12 Rady Gminy Chlewiska z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 7464 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr III/31/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7465 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr III/32/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian zapisu w Uchwale Nr XIV/87/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 7466 2013-07-02 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7467 2013-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/V/10 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2009 rok
2013 7468 2013-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/VI/2011 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2010 rok
2013 7469 2013-07-02 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.80.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2013r. Rada Miejska w Serocku
2013 7470 2013-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 314 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Garwolin
2013 7471 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica w zakresie terenów zurbanizowanych.
2013 7472 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/376/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim
2013 7473 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX-340/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie obowiązujących w 2013 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
2013 7474 2013-07-03 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2295/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013r.
2013 7475 2013-07-03 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2239/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2013r.
2013 7476 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 7477 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/320/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 7478 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/184/2005 Rady Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2013 7479 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Marki.
2013 7480 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/325/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/296/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7481 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/327/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
2013 7482 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów
2013 7483 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów
2013 7484 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/211/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów
2013 7485 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właściclem jest Gmina Cegłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7486 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/261/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Cegłów i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 7487 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/190/12 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów w wyborach do Rady Gminy
2013 7488 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/180/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 7489 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/184 /2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia ilości i usytuowania przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sochocin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7490 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/186/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7491 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 7492 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wzniesienia obelisku poświęconego Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.
2013 7493 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr NR XXIV/147/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 7494 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 7495 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 24 maja 2013r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2013 roku”
2013 7496 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 7497 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/369/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Otwock i udzielania bonifikaty od ceny lokalu.
2013 7498 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 14 maja 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Broszkowie
2013 7499 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7500 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 7501 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 7502 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7503 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/196/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 7504 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XLII/197/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 7505 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w Mieście Maków Mazowiecki
2013 7506 2013-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Osieck z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2012
2013 7507 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 9.200.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX.176.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 7508 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.164.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7509 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 9.201.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/139/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 7510 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 9.202.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIII/191/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 7511 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 9.203.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIII/192/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec oraz wskazania naruszenia prawa.
2013 7512 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 9.206.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/248/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wskazanie naruszenia prawa.
2013 7513 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.168.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie udzielenia jednorazowej dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach.
2013 7514 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.170.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 7515 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.172.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/141/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nur oraz wskazania naruszenia prawa.
2013 7516 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.174.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 7517 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 9.208.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 310/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2013 7518 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.176.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIV/165/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 7519 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.177.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/171/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7520 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.178.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części uchwały Nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski.
2013 7521 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.179.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIX/122/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7522 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.180.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVII/243/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły i placówki działające na terenie Gminy Zwoleń.
2013 7523 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.186.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie Uchwały Nr XVI/145/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2013 7524 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.187.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części dotyczącej § 4.
2013 7525 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.188.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXVI/169/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 7526 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.189.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVI/179/2012 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7527 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 9.196.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr 267/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek.
2013 7528 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 9.198.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 138/XXIII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rościszewo spółkom wodnym.
2013 7529 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 8.192.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/271/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 7530 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/295/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/233/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat do gminy Warka za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7531 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/287/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Warka na lata 2013 - 2016
2013 7532 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2013 7533 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 125/XXII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 7534 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 143/XXIV/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 7535 2013-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Iłów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012.
2013 7536 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 49.XXXVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 325/XXXIV/2001 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Malcanów.
2013 7537 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 50.XXXVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Bolesławów.
2013 7538 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 63.XXXIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Góraszka.
2013 7539 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 68.XXXIX.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 maja 2013r. sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 7540 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/274/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Domowi Kultury w Zwoleniu
2013 7541 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/275/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
2013 7542 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/361/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/186/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Płońsk
2013 7543 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 209/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Drobina, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Drobin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7544 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 156/XXVII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym,trybu post epowania i sposobu jej rozliczania.
2013 7545 2013-07-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice z dnia 13 czerwca 2013r. Wójt gminy Michałowice ogłasza zastawienie wysokości czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok.
2013 7546 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XLII/362/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy "Rondo im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego„ rondu przy zbiegu ulic ks. R. Jaworskiego, Kopernika i Młodzieżowej w Płońsku
2013 7547 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brudzeń Duży
2013 7548 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/369/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2013 7549 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/371/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2013 7550 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/372/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 7551 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 7552 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/226/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7553 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.332.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 7554 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.335.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2013 7555 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII.336.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7556 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 1009/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno
2013 7557 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 1011/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno
2013 7558 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/160/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 7559 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/162/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7560 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 172/XXXI/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 7561 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 173/XXXI/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2013 7562 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 193/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7563 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XL/288/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/126/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz uchwały nr XXIX/180/08 z dnia 11 lipca 2008 r.
2013 7564 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń
2013 7565 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/142/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 7566 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/143/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łaskarzew
2013 7567 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/144/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 7568 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 978/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
2013 7569 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2013.
2013 7570 2013-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2012 rok
2013 7571 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 169/XXXI/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grudusk na lata 2013 – 2018"
2013 7572 2013-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2013 7573 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 280/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2013 roku”
2013 7574 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/174/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsiach Altanka i Bronisławy
2013 7575 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Żdżarów
2013 7576 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 19/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 7577 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 20/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7578 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 21/II/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród
2013 7579 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/222/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/186/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 7580 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/224/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2013 7581 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/226/2013 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Magnuszew oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 7582 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 553/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2013r. o zmianie uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła, której tekst jednolity został ogłoszony w Obwieszczeniu Nr 7/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013 r.
2013 7583 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 555/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, której tekst jednolity ogłoszony został w Obwieszczeniu Nr 5/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013 roku
2013 7584 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 558/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kłudzienko
2013 7585 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 559/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mościska
2013 7586 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 560/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania statutu sołectwu Janinów
2013 7587 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 566/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Opypy gmina Grodzisk Mazowiecki
2013 7588 2013-07-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-46(5)/2013/248/IX/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie
2013 7589 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/213/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania przez Zarząd Powiatu w Pułtusku udziałów i akcji Powiatu Pułtuskiego w spółkach
2013 7590 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.267.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 7591 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
2013 7592 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/221/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012.
2013 7593 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 7594 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 237/XXIX/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Otwocku i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica
2013 7595 2013-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 7596 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/332/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Nowiny - zwanego "Nowiny-Boiska"
2013 7597 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/217/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy w Zaborowie
2013 7598 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy w Łubcu
2013 7599 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy w Czarnowie
2013 7600 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.52.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 7601 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2013 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ, Samorządowej instytucji Kultury, oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2012 rok.
2013 7602 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Gminy Brok.
2013 7603 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom gminy Winnica
2013 7604 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/152/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
2013 7605 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Cegłów oraz zasad jego użytkowania
2013 7606 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie
2013 7607 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Szczutowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 7608 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 7609 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice.
2013 7610 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 48.XXXVIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic: Diamentowa i Storczykowa, będących drogami wewnętrznymi, położonymi w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 7611 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których włascicielem lub zarządcą jest Gmina Leszno
2013 7612 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Czarnów i Wilkowa Wieś, gmina Leszno
2013 7613 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, gmina Leszno
2013 7614 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Świetlicy w Lesznie
2013 7615 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie
2013 7616 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 7617 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łochowie.
2013 7618 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2013 7619 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/267/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2013 rok na terenie Gminy Łochów
2013 7620 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 404/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 35 z obrębu 03-06.
2013 7621 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 405/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6 z obrębu Habdzin gm. Konstancin-Jeziorna.
2013 7622 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/424/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo
2013 7623 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miastków Kościelny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7624 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/359/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Nadarzyn oraz wysokości stawki opłaty
2013 7625 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/360/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/297/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Wojew. Mazowieckiego 9068 z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 9068)
2013 7626 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/362/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2012 rok.
2013 7627 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 561/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 505/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w obrębie osiedla Ustronie i nadania mu nazwy.
2013 7628 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 564/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą Nr 533/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r.
2013 7629 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 565/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach realizacji „Programu obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia”
2013 7630 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 568/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Radomiu, ul. Kościuszki 7
2013 7631 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 569/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu
2013 7632 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 570/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Radomia na lata 20013 – 2016”
2013 7633 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 572/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Radomia
2013 7634 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego.
2013 7635 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 7636 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2013 7637 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7638 2013-07-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli
2013 7639 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 7640 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Mińsk Mazowiecki.
2013 7641 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Strachów
2013 7642 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/44/07 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie
2013 7643 2013-07-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-41(6)/2013/1425/VIII/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Górze Kalwarii
2013 7644 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/243/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim
2013 7645 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXI/244/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
2013 7646 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia Prgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2013 roku
2013 7647 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Wieliszew.
2013 7648 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew.
2013 7649 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie nr 169/B/2013 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 7 czerwca 2013r.
2013 7650 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/284/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2013 7651 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/287/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 7652 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 205/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Drobin na rok 2013”
2013 7653 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 262/XXIII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Płockiego
2013 7654 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr 302/95/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budzetu powiatu za 2012 r.
2013 7655 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs I stopnia w zawodzie kucharz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 7656 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2013 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012.
2013 7657 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Wołomina z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok
2013 7658 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Wodynie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2012
2013 7659 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Zatory z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zatorach za rok 2012.
2013 7660 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 7661 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 7662 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 7663 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 7664 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III / 8 /2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2013 7665 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr VI/17/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 7666 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 7667 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/3/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2010
2013 7668 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7669 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2013 7670 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 7671 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/ 10 /10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 7672 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 7673 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu w 2010 r.
2013 7674 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 7675 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na rok 2010
2013 7676 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 7677 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/10 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 7678 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 3/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie : zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 7679 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 7680 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 10/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 7681 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 7682 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 r.
2013 7683 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu w 2010 r.
2013 7684 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 171/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 7685 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7686 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/10 Wójta Gminy Szelków z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 7687 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2013 7688 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII-199/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2009 rok
2013 7689 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/3/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 7690 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 7691 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7692 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2013 7693 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 7694 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/25/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 7695 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 7696 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr I/4/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 7697 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7698 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7699 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7700 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 7701 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 7702 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/10 Wójta Gminy Szelków z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 7703 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 7704 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2010 r.
2013 7705 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 7706 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 116/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 7707 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 110/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 7708 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 7709 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 14/III/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7710 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 7711 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III-5/10 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 7712 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7713 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr IV/2/16/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 7714 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2013 7715 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 7716 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 206/9/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7717 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2013 7718 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 7719 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010rok Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 7720 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7721 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7722 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 5/II/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7723 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 145/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2013 7724 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 7725 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010.
2013 7726 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/426/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Wieliszew na 2010 rok
2013 7727 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 5/2/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 7728 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 7729 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/4/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 7730 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/79/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 7731 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7732 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 7733 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 7734 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7735 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 103/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku
2013 7736 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok.
2013 7737 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 19/II/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku
2013 7738 2013-07-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I. 4131.87.2013.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2013r. Rada Gminy Somianka.
2013 7739 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 325 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stromiec
2013 7740 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 326 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tłuszczu
2013 7741 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr LXXXI/2332/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy w 2009 roku oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy absolutorium z tego tytułu.
2013 7742 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 418(106)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna w/s prognozy długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2013 7743 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 7744 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7745 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/499/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010
2013 7746 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 7747 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/71/03 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla miasta Węgrowa
2013 7748 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pionki.
2013 7749 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania pn. „3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki- Przebudowa ul. Wspólna w Pionkach (IIetap)”.
2013 7750 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Pionki
2013 7751 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/275/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Opieki nad zabytkami Gminy Nasielsk na lata 2013-2016
2013 7752 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 122/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie
2013 7753 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 123/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 7754 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 125/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie opłaty targowej
2013 7755 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2013 rok.
2013 7756 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLII/470/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – rejon drogi krajowej nr 79 – część 2
2013 7757 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2013 7758 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/254/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2013 7759 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/252/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2013 7760 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 121/216/2013 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia „ Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2012 rok ”
2013 7761 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 619.113.2013 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2012 rok
2013 7762 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.196.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Siennica
2013 7763 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIV.0007.197.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2013 7764 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1559/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7765 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1560/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7766 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1561/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7767 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1562/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7768 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1563/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7769 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1564/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2010
2013 7770 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1565/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7771 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1566/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7772 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1567/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7773 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1568/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7774 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1569/LIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7775 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 540/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy na 2010 rok
2013 7776 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 577/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010r.
2013 7777 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 559/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 7778 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 542/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 7779 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 569/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 7780 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 558/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7781 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 568/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7782 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 566A/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7783 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 541/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7784 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 567/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 7785 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 550/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 7786 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 361/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2013 7787 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 369/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 7788 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 370/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 7789 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 371/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 7790 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 372/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 7791 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 377/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Lesznowola
2013 7792 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 990/259/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 7793 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 1019/260/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 7794 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jedlina”
2013 7795 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania rezerwatu przyrody „Torfowisko Jeziorek”
2013 7796 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2013 7797 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Rzekuń, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzekuń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7798 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów fianansowych samorządowych instytucji kulturyza 2012 rok.
2013 7799 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/277/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb prezyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze środków w budżecie organu prowadzącego szkoły i przedszkola.
2013 7800 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli ustalonego w dniu 30 marca 2009r. Uchwała Nr XXVI/185/2009 r. Rady Miejskiej w Skaryszewie.
2013 7801 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie upoważnienia p. Józefa Pawlaka - p.o Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie do załatwiania w imieniu burmistrza indywidualnych spraw z zakresu działalności Zespołu Obsługi Oświaty.
2013 7802 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 303/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Radzymina Etap 1-B
2013 7803 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 306/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 7804 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 307/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 7805 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 308/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2013 7806 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 309/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7807 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 315/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Radzymin
2013 7808 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/355/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz studentów, dojeżdżających do szkół poza granicami Gminy Zielonka
2013 7809 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/359/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Zielonka Nr XXX/320/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Zielonce
2013 7810 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/363/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z terenu Glinianek, stanowiących część Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2013 7811 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/368/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zielonka
2013 7812 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 rok i sprawozdania finansowego
2013 7813 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 7814 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 7815 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Żelechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 7816 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu
2013 7817 2013-07-10 Informacja Informacja nr OWA-4110-5(6)/2013/113/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2013r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2013 r. Nr PCC/728-ZTO-B/113/W/OWA/2013/ARy, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej przedsiębiorcy: "Geotermia Mazowiecka" S.A. z siedzibą w Mszczonowie (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem).
2013 7818 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin w zakresie działek ewid. nr 14/19 oraz 28 i 29/4 w obrębie Zielonka.
2013 7819 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin w zakresie działek nr ewid. 293/3 oraz 322/1 w obrębie Teresin
2013 7820 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Ożarów Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowychi na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7821 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku realizacji prac remontowychi na obiektach grobownictwa wojennego i przyznania dotacji na ten cel
2013 7822 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrów Mazowiecka obowiązku realizacji prac remontowychi oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7823 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku realizacji prac remontowych oraz konserwacji zieleni na obiektach grobownictwa wojennego i przyznania dotacji na ten cel
2013 7824 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Rybno obowiązku realizacji prac remontowychi oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7825 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku realizacji prac porządkowych i konserwacji zieleni na obiektach grobownictwa wojennego i przyznania dotacji na ten cel
2013 7826 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Góra Kalwaria obowiązku realizacji prac remontowychi oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7827 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Maciejowice obowiązku realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7828 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7829 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7830 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Glinojeck obowiązku konserwacji zieleni oraz utrzymania porządku na obiektach grobownictwa wojennego i przyznania dotacji na ten cel
2013 7831 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Przytyk obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7832 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Rząśnik obowiązku realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7833 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Grójec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7834 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Myszyniec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7835 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7836 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7837 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Brwinów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7838 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Sobienie Jeziory obowiązku realizacji prac remontowychi oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7839 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i przyznania dotacji na ten cel
2013 7840 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Jednorożec obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7841 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Szydłowo obowiązku realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7842 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Kazanów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7843 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7844 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i przyznania dotacji na ten cel
2013 7845 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Czosnów obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7846 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Zawidz obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7847 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kozienice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i przyznania dotacji na ten cel
2013 7848 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7849 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Mochowo obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7850 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Mała Wieś obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7851 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Garwolin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7852 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Milanówek obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7853 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7854 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7855 2013-07-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Szczutowo obowiązku realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 7856 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 7857 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2010 rok
2013 7858 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok
2013 7859 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2010 Nr XLII/404/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2009 r.
2013 7860 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 7861 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 7862 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 7863 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010
2013 7864 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/160/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 7865 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7866 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maciejowice.
2013 7867 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 616/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2013 7868 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 617/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2013 7869 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 618/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2013 7870 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 621/XXX/VI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z siedzibą w Płocku i nadania mu Statutu.
2013 7871 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2013 7872 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock
2013 7873 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 626/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2013 7874 2013-07-10 Aneks Aneks nr 4/2/PT-I/P/159/2013 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 20 czerwca 2013r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
2013 7875 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/288/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżenia czynszu w lokalach stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Skaryszew.
2013 7876 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu Miasta i Gminy Skaryszew.
2013 7877 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skaryszew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 7878 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/188/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/177/2013 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 7879 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/196/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2013 7880 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XX/198/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie założenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kolonii Ossa
2013 7881 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 261/XXIII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 7882 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7883 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr II-12/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 7884 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7885 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7886 2013-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 7887 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7888 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 rok
2013 7889 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2013 7890 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Nur z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 7891 2013-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 7892 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 4/II/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.
2013 7893 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 4/10 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 7894 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 7895 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 7896 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/32/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 7897 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 22/IV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok
2013 7898 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 32/V/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 7899 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2013 7900 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2013 7901 2013-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 522/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatkow budżetu Gminy na 2010 rok
2013 7902 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 14/II/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 7903 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr 160/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2013 7904 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1302/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok
2013 7905 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/136/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2013 7906 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/137/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy i zagospodarowania tych odpadów.
2013 7907 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Mordy, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7908 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/24/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7909 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/25/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7910 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/26/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7911 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2013 7912 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/139/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 7913 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXI/106/2012 z Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 7914 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Goszczyn
2013 7915 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczynie
2013 7916 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goszczyn
2013 7917 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goszczyn
2013 7918 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2013 Rady Gminy Goszczyn z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XIII/66/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Sielcu.
2013 7919 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2013 7920 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.
2013 7921 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr 335/XLV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/VI//2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Sierpc.
2013 7922 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/188/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 7923 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 7924 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 7925 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 7926 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2013 7927 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 7928 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew w drodze inkasa
2013 7929 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 7930 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 7931 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 7932 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV / 168 / 2013 Rady Gminy Korczew z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Korczew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7933 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 16 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Stara Błotnica.
2013 7934 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/138/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.
2013 7935 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 6 maja 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR EW. 165 W MIEJSCOWOŚCI NOWA HUTA
2013 7936 2013-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 lipca 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Płocku
2013 7937 2013-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 8 lipca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś przeprowadzonych w dniu 7 lipca 2013 r.
2013 7938 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022
2013 7939 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022
2013 7940 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7941 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński.
2013 7942 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 7943 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
2013 7944 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Leszno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2013 7945 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.9.2013 Wójta Gminy w Policznie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i RIO Zespół w Radomiu.
2013 7946 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 7947 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2013 7948 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIIIN/191/09 Rady Gminy Somianka z dnia 1 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 7949 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 414(102)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 7950 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr 94/4/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7951 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XLIIN/218/10 Rady Gminy Somianka z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 7952 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/143/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2013 7953 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr 336/148/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 7954 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XL-215/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 7955 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/131/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2013 7956 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/2010 Rady Gminy Rzewnie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok.
2013 7957 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/72/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009r.
2013 7958 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/123/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 7959 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010.
2013 7960 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 5 czerwca 2009r. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 7961 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 7962 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr 1386/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2010
2013 7963 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 7964 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 7965 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy Zabrodzie na 2010 rok.
2013 7966 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 7967 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 7968 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2013 7969 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr II/18/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/229/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 7970 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7971 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 7972 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7973 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 7974 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 7975 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 5/2/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7976 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 7977 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 7978 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiana w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 7979 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 327/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 7980 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 7981 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 323/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 7982 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 7983 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 11 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 7984 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 9/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 7985 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2013 7986 2013-07-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-47(4)/2013/113/VIIIzm2/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie zmiany poprzez przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła „Geotermii Mazowieckiej” S.A. z siedzibą w Mszczonowie
2013 7987 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 159/XXXII/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 7988 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem
2013 7989 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku.
2013 7990 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XLI/378/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/121/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2013 7991 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/183/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie dokonania zmian w sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Kadzidło
2013 7992 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Rzewnie.
2013 7993 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Tczowie
2013 7994 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/156/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tczów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7995 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/375/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lipca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7996 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/385/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie wysokości i szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz utworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
2013 7997 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/359/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2013 7998 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XL/360/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zagospodarowania tych odpadów
2013 7999 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII / 323 / 2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2013 8000 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/158/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXI/240/2006 z dnia 29 marca 2006 roku
2013 8001 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/159/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Łąck Nr XXV/274/06 z dnia 25 października 2006 roku.
2013 8002 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/160/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.
2013 8003 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łąck, których zarządzającym jest Gmina Łąck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 8004 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.187.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie zarządzenia poboru oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, okreslenia inkasentow i wysokosci wynagrodzenia za inkaso
2013 8005 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.188.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stromiec
2013 8006 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.189.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8007 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII.190.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz opłat i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stromiec
2013 8008 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2013 8009 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 8010 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr LIV/1577/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie
2013 8011 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 338/XLV/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 8012 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 143 / XXIX /2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025
2013 8013 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/13 Wójta Gminy Rybno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok.
2013 8014 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 262/XXVIII/2013 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno
2013 8015 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żabia Wola za 2012 rok
2013 8016 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/237/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 maja 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela
2013 8017 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr 1117/263/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 rok
2013 8018 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu siedleckiego.
2013 8019 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/240/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.
2013 8020 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/164/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej , banneru i pieczęci Gminy Tczów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Tczów
2013 8021 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
2013 8022 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pacyna oraz warunków i zasad korzystania z nich
2013 8023 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 8024 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009 r.
2013 8025 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bandysie w przedmiocie zmiany granic Gminy Czarnia.
2013 8026 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/276/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie nadania nazw drogom we wsi Ruda
2013 8027 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/271/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8028 2013-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/63/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie nadania nazw ulic we wsi Stefanówka
2013 8029 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach
2013 8030 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 8031 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8032 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2013 8033 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr xxiv/193/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu
2013 8034 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
2013 8035 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieżuniu.
2013 8036 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalena Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu
2013 8037 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, zlokalizowanych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kozienice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 8038 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/350/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży wchodzących w skład zasobu Gminy Kozienice.
2013 8039 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości Gminy Kozienice w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz kosztów utrzymania PSZOK /Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2013 8040 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/358/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice
2013 8041 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/360/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXVI/280/2012, Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 / i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2012r. poz. 391/ Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje:
2013 8042 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8043 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/310/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
2013 8044 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/311/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
2013 8045 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/314/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy dla skweru w Mrozach
2013 8046 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia jednolitych nazw ulic w gminie Mrozy
2013 8047 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/320/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Mrozach
2013 8048 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce
2013 8049 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnenia od oplat, jak również trybu ich pobierania.
2013 8050 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian Uchwały Nr XXIII/121/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2013r.
2013 8051 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sttrachówka.
2013 8052 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXII/116/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r.
2013 8053 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXII/117/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r.
2013 8054 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/118/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r.
2013 8055 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/119/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r.
2013 8056 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 13/IV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 8057 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2010 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 8058 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 8059 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2013 8060 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2013 8061 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2013 8062 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 227/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 8063 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 233/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 8064 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 8065 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 8066 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 8067 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 8068 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2013 8069 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r .
2013 8070 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 2/10 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 8071 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 8072 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 8073 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 8074 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Joniec z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2011 rok.
2013 8075 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 13 grudnia 2010r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 8076 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 28 grudnia 2010r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 8077 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2010 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2013 8078 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 8079 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 8080 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 8081 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 8082 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 15/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 8083 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 16/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 8084 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 17/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 8085 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 18/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 8086 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 19/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 8087 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 3/III/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 8088 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 14/IV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 8089 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 121/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 8090 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 8091 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 ok.
2013 8092 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Marki z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
2013 8093 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/21/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2013 8094 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 8095 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010r.
2013 8096 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XL/41/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Różana w Nieporęcie, gmina Nieporęt”
2013 8097 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 8098 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 8099 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 8100 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 8101 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 8102 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 8103 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku
2013 8104 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 8105 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 8106 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 8107 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010.
2013 8108 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 10/III/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 8109 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 8110 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010
2013 8111 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 8112 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr Nr LV/436/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 8113 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 8114 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2010 Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 grudnia 2010r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2013 8115 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 7/3/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 8116 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 346/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2010 r.
2013 8117 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2013 8118 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 8119 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 144/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2013 8120 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 9/4/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 8121 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 8122 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 8123 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/3/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 8124 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 8125 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2010 r.
2013 8126 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr L/334/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2013 8127 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/12/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 8128 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2013 8129 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 3 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010r.
2013 8130 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 8131 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/84/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 8132 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 8133 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 6/10 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 8134 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-55/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 8135 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-56/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 8136 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 8137 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr Kb-0151-59/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 8138 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/83/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 8139 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 8140 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011
2013 8141 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 8142 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 8143 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 8144 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2013 8145 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8146 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 2/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 8147 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/11 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8148 2013-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/11 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8149 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr 19/IV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8150 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2011 rok.
2013 8151 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8152 2013-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.89.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2013r. Rada Miejska w Wyszkowie
2013 8153 2013-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.94.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2013r. Rada Gminy Chynów
2013 8154 2013-07-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.14.2013.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2013r. Rada Gminy Nur
2013 8155 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/289/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2013 8156 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 8157 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Ławy
2013 8158 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/197/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie założenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kolonii Szczerbackiej
2013 8159 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 8160 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Młynarze, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Młynarze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 8161 2013-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2013 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
2013 8162 2013-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 11 lipca 2013r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Garwolińskiego
2013 8163 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXX.182.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.
2013 8164 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2013 8165 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2013 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stupsku.
2013 8166 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXIII/157/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013 r w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ceranów
2013 8167 2013-07-17 Zestawienie Zestawienie nr 2/2013 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 roku na obszarze Milanówka
2013 8168 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/277/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8169 2013-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr OK.0050.12.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury /Biblioteka/ za 2012 r.
2013 8170 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 276/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek A” w Milanówku
2013 8171 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonego przez gminę Sadowne.
2013 8172 2013-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 330/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2012 roku
2013 8173 2013-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 509/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zwiększeń środków budżetowych
2013 8174 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/198/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka
2013 8175 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/199/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2013 8176 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borkowice, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Borkowice, udostępnionych przewoźnikom.
2013 8177 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8178 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 127/XXIII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym .
2013 8179 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 128/XXIII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 8180 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cegłów
2013 8181 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/209/12 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
2013 8182 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 352/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 8183 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 339/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku
2013 8184 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 350/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie nazwy ul. Platynowa
2013 8185 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 351/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 3 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 513/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2013 8186 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/151/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 8187 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/147/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 8188 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/148/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
2013 8189 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/149/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie opdpadami.
2013 8190 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/150/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8191 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/152/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 8192 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 16 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 8193 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 8194 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lelis
2013 8195 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
2013 8196 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej
2013 8197 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 231/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8198 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 232/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2013 8199 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019.
2013 8200 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 8201 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Piastowa
2013 8202 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 8203 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ceranów
2013 8204 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ceranów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
2013 8205 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 8206 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 8207 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 8208 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmian do uchwały Nr XX/125/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysopkości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8209 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Wójtówka.
2013 8210 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/147/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8211 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 8212 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII.142.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8213 2013-07-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 15 lipca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Sierpca przeprowadzonych w dniu 14 lipca 2013 r.
2013 8214 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 127/XX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 8215 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 128/XX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2013 8216 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 556/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia.
2013 8217 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
2013 8218 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8219 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/218/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy
2013 8220 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/283/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznych w miejscowościach: Stok Lacki i Stok Lacki-Folwark
2013 8221 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki
2013 8222 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 8223 2013-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 marca 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2013 8224 2013-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 marca 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2013 8225 2013-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 8/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2013 8226 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/65/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przedłużenia gminnego programu osłonowego dla mieszkańców przystępujących do systemu kanalizacyjnego realizowanego w ramach zadań własnych gminy
2013 8227 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX /247/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Laski-Dąbrowa, części wsi Laski
2013 8228 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX /248/ 13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Truskaw
2013 8229 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie powszechnego udostępnienia mieszkańcom boiska wielofunkcyjnego we wsi Hornówek
2013 8230 2013-07-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.83.2013.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2013r. Rada Gminy Rusinów
2013 8231 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/28/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8232 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
2013 8233 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/133/2000 Rady Miasta i Gminy w Lipsku z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lipsku
2013 8234 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2013 8235 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8236 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/260/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8237 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mińsk Mazowiecki
2013 8238 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Opinogóra Górna
2013 8239 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ostrów Mazowiecka
2013 8240 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Siedlce
2013 8241 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęka
2013 8242 2013-07-19 Aneks Aneks nr 4/8/WKŚ.II.ZS/P/155/2013 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2013r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock
2013 8243 2013-07-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Zakroczym obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Zakroczym
2013 8244 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.211.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 8245 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI.212.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 17 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8246 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Szydłowiecki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 8247 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8248 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8249 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LXI/1694/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2013 8250 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LXI/1697/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka nr 5 w Warszawie przy ul. Podmokłej 4
2013 8251 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LXI/1702/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2013 8252 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr LXI/1720/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
2013 8253 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 14/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2013 8254 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 28/XXVI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Zaręby, Żelechów, Jastrzębnik, Musuły, Bartoszówka, Żabia Wola
2013 8255 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 38/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2012 rok
2013 8256 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 43/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/XXV/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żabia Wola
2013 8257 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 46/XXIX/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Słubica Dobra, Zaręby, Grzymek
2013 8258 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 21.163.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 8259 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 21.166.2013 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 8260 2013-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 07.2013 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.
2013 8261 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 1025/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
2013 8262 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 1026/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Rynkowej w Piasecznie.
2013 8263 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 1028/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej części ulicy Tulipanów w Piasecznie
2013 8264 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 1035/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r. ( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 921 z dn. 26.07.2007 r.) , zmienionego w zakresie dz. nr ew. 350/3 uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 533/XXI/2012 z dnia 16.05.2012 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24.07.2012 r. poz. 5543 ) w granicach dz. ozn. nr ew.27/10 i 44/4 oraz dz. ozn. nr ew. 44/24 i 44/25 .
2013 8265 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr 1036/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1003/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaseczno oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 8266 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Maciejowicach.
2013 8267 2013-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny w gminie Maciejowice na lata 2013-2015.
2013 8268 2013-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.90.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2013r. Rada Miejska w Piasecznie
2013 8269 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2013 8270 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8271 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8272 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Teresin
2013 8273 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie
2013 8274 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/172/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn
2013 8275 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8276 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 8277 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/158/2013 w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2013 8278 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy
2013 8279 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prażmów za rok 2012
2013 8280 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Prażmów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
2013 8281 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/272/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kędzierówka
2013 8282 2013-07-22 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 2095/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 marca 2013r.
2013 8283 2013-07-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 5 lipca 2013r.
2013 8284 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XL/179/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na terenie gminy Kampinos
2013 8285 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014
2013 8286 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ulasku
2013 8287 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somianka na lata 2013-2016 ”
2013 8288 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance – w jedną instytucję kultury
2013 8289 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/231/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2013 8290 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/232/13 Rady Gminy Somianka z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8291 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 23/12/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 8292 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8293 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 36/IV/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
2013 8294 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011.
2013 8295 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 8296 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 8297 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 11/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 8298 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 8 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2011 rok
2013 8299 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 8300 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 8301 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 8302 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 8303 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 8304 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 21/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8305 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV.29.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stromiec na 2011 rok
2013 8306 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8307 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8308 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 40/IV/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 8309 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 8310 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2011 rok
2013 8311 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 66/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 8312 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 8313 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 8314 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 8315 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 r.
2013 8316 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 8317 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 8318 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 8319 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Gminy Nadarzyn Nr IV/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
2013 8320 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 8321 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/65/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8322 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/32/11 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2011.
2013 8323 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8324 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 8325 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr V/89/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 8326 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr IV/ 11 /11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 8327 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/207/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Ostrów Mazowiecka
2013 8328 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2013 8329 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/41/2007 Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej.
2013 8330 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 282/XXXI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Pionkach.
2013 8331 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 283/XXXI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji II Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach.
2013 8332 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 284/XXXI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Iłży.
2013 8333 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 285/XXXI/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie założenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Pionkach.
2013 8334 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 341A/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 8335 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 342A/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2013 8336 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 354/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 8337 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 451/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 8338 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 454/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu V Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrołęce
2013 8339 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 459/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie podniesienia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
2013 8340 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zabrodzie.
2013 8341 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr LXI/1666/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2013 8342 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SZAS.XXXI.0007.224.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.
2013 8343 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SR.XXXII.0007.229.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Majowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 8344 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SR.XXXII.0007.230.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pogodna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 8345 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SR.XXXII.0007.231.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dębowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 8346 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr SR.XXXIII.0007.246.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miła w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 8347 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna
2013 8348 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/342/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/272/2012 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.
2013 8349 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/241/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/191/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 8350 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/242/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów realizowanego w ramach projektu „Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów ”
2013 8351 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/243/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu kompleksu sportowego realizowanego w ramach projektu „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie”
2013 8352 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów
2013 8353 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wodynie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 8354 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2013 8355 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8356 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Siczki Gmina Jedlnia-Letnisko
2013 8357 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2013 8358 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 199/XXVII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo
2013 8359 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 200/XXVII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 8360 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 201/XXVII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8361 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 202/XXVII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Mochowie Parcele, gm. Mochowo
2013 8362 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 135/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego
2013 8363 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 139/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Warka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warka
2013 8364 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XL/178/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 11 lipca 2013r. uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 8365 2013-07-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 1521/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2012r.
2013 8366 2013-07-23 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 427/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2013r.
2013 8367 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV.208.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
2013 8368 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXXV.210.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 1 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8369 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8370 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8371 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie regulaminiu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pionki
2013 8372 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIX\192\2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pionki
2013 8373 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brochów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 8374 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów, nie wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela , w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brochów.
2013 8375 2013-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Brochów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok.
2013 8376 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 570/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 193/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2013 8377 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 572/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 8378 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 573/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grodzisk Mazowiecki
2013 8379 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Miasto Pionki
2013 8380 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2025
2013 8381 2013-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.91.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2013r. Rada Miejska w Piasecznie
2013 8382 2013-07-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.96.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2013r. Rada Miejska w Piasecznie
2013 8383 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 225/XXVIII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów
2013 8384 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 327/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku
2013 8385 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 276/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 8386 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr LI / 424 / 10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 8387 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 9/III/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 8388 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 30/IV/11 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 8389 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 8390 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8391 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 5/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 8392 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 18/III/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok
2013 8393 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 1/2011 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ciechanowskiemu w 2011 roku.
2013 8394 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 8395 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8396 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 8397 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 8398 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 24 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 8399 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/16/11 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 8400 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 8401 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 8402 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IX/59/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8403 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8404 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8405 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8406 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr V/37/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8407 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8408 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr III/18/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 8409 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 417/VI/35/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 8410 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
2013 8411 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/84/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
2013 8412 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 262/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2013 8413 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 265/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gostynińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa”
2013 8414 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 465/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8415 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 466/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Ostrołęki w latach 2013 - 2017
2013 8416 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXII/148/13 Rady Gminy Nur z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2013 8417 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/68/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2013 8418 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/69/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.
2013 8419 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/135/2009 Rady Gminy Słubice z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Słubice
2013 8420 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 152.XXIX.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Parcele Łomskie do kategorii dróg gminnych
2013 8421 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 153.XXIX.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8422 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 155.XXX.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8423 2013-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 lipca 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Nasielska przeprowadzonych w dniu 7 lipca 2013 r. oraz w dniu 21 lipca 2013 r.
2013 8424 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr V/35/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej , zasad poboru oraz terminu jej płatności
2013 8425 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa
2013 8426 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Czerwińsk z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012
2013 8427 2013-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
2013 8428 2013-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
2013 8429 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 20/XXIV/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Wiskitki”
2013 8430 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 23/XXIV/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zniesienia formy ochronności przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2013 8431 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 245/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żurominie.
2013 8432 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 246/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie
2013 8433 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 2 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie.
2013 8434 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8435 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Kosowa Lackiego osiedli oraz zniesienia i zmian granic niektórych sołectw.
2013 8436 2013-07-25 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy- osiedlom.
2013 8437 2013-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2012
2013 8438 2013-07-26 Postanowienie Postanowienie nr 36/2013 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 16 lipca 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji
2013 8439 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1667/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po zachodniej stronie ulicy Przyczółkowej w rejonie ulicy Uprawnej – część I
2013 8440 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1683/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II
2013 8441 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1690/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 8442 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
2013 8443 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2013 8444 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1698/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2013 8445 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1699/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2013 8446 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1700/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2013 8447 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1704/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie nadania imienia Technikum Elektronicznemu nr 3 w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7
2013 8448 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1706/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 22 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie, ul. Targowa 86
2013 8449 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1707/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 47 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Saska 78 z Zespołu Szkół nr 21 w Warszawie, ul. Saska 78 oraz jej likwidacji
2013 8450 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1708/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie, ul. Mińska 1/5 oraz ich likwidacji
2013 8451 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1709/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia z centrum kształcenia ustawicznego oraz likwidacji XIII Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Mińska 1/5
2013 8452 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1710/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej nr 19 w Warszawie, ul. Siennicka 15 z Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Siennicka 15 oraz jej likwidacji
2013 8453 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1711/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 2 w Warszawie, ul. Komorska 17/23 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23 w CXLVII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Komorska 17/23
2013 8454 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1712/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Odrowąża 75 oraz ich likwidacji
2013 8455 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1713/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia XVI Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Odrowąża 75 z Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. Odrowąża 75 oraz jego likwidacji
2013 8456 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1714/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 123 w Warszawie, ul. Syrokomli 26
2013 8457 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1715/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 115 w Warszawie, ul. Suwalska 26
2013 8458 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1717/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Noakowskiego 6 oraz ich likwidacji
2013 8459 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1718/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia II Liceum Profilowanego w Warszawie ul. Konopczyńskiego 4 z Zespołu Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie, ul. Konopczyńskiego 4 oraz jego likwidacji
2013 8460 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1719/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie wyłączenia XXIII Liceum Profilowanego w Warszawie ul. Poznańska 6/8 z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, ul. Poznańska 6/8 oraz jego likwidacji
2013 8461 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1722/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2013 8462 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1723/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2013 8463 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1724/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2013 8464 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr LXI/1725/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2013 8465 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 8466 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/381/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na działalność sportową i turystyczną.
2013 8467 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/387/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w ogłoszonym tekście uchwały.
2013 8468 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie sieci publicznych przedszkoli oraz planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Cegłów
2013 8469 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cegłów
2013 8470 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/277/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Cegłów Nr XXX/212/12 i Nr XXXIV/254/13
2013 8471 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/129/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie
2013 8472 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2013 8473 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/280/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów
2013 8474 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Cegłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 8475 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 czerwca 2013r. sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie
2013 8476 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/126/2012 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 8477 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/157/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Huszlew
2013 8478 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 8479 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/13 Rady Gminy Osieck z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 8480 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/13 Rady Gminy Osieck z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 8481 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr 292/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 8482 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr 293/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 8483 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLI.416.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXII.348.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie „w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie”.
2013 8484 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLI.417.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Armii Krajowej w Brwinowie
2013 8485 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XLI.419.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców gminy Brwinów z tytułu odbioru segregowanych odpadów komunalnych.
2013 8486 2013-07-26 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 448/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2013r.
2013 8487 2013-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/ROŚ/2013 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2013 8488 2013-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Agnieszki Waszkiewicz-Sznyter - Skarbnika Miasta, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Gostynińskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Jana Baranowskiego – Starostę Gostynińskiego, 2. Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2013 8489 2013-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/13 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
2013 8490 2013-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.100.2013. MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2013r. Rada Miasta w Glinojecku
2013 8491 2013-07-26 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.88.2013.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lipca 2013r. Rada Gminy w Szreńsku
2013 8492 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/356/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8493 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/357/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8494 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/358/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2013 8495 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/359/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8496 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/361/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło.
2013 8497 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/370/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/308/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8498 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/371/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8499 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX.144.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/165/10 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów .
2013 8500 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dręszew.
2013 8501 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Czerwonka
2013 8502 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 319/XXVIII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Milanówek
2013 8503 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 322/XXVIII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 8504 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8505 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 134/XXXIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Sierpc, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 8506 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 143/XXXVI/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2013 8507 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 144/XXXVI/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8508 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/Fn/13 Wójta Gminy Sierpc z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012.
2013 8509 2013-07-29 Porozumienie Porozumienie nr 1.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadań z zakresu dróg powiatowych
2013 8510 2013-07-29 Porozumienie Porozumienie nr 2.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Korczew wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Siedleckiego"
2013 8511 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 130/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 8512 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 35/V/11 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 8513 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8514 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8515 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8516 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8517 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8518 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011.
2013 8519 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 8520 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2010
2013 8521 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 2 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 8522 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011
2013 8523 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2013 8524 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 455/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2013 8525 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011r.
2013 8526 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 25/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 8527 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 8528 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 36/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 8529 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 8530 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 8531 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 24.VIII.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 29/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28.02.2011r. -Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2011 r.
2013 8532 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 8533 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 8534 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 8535 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 8536 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 8537 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 443/26/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 8538 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8539 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 8540 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 8/10/2011 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonnaia budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia
2013 8541 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 8542 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2013 8543 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2013 8544 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 8545 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 8546 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2011.
2013 8547 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.