Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 6187 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Płockiego z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2013 6188 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej Porozumienie  Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego
2013 6189 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie Powiatu Płockiego i Gminy Łąck z dnia 28 marca 2013r. POROZUMIENIE 
2013 6190 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego
2013 6191 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 marca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Agnieszki Waszkiewicz-Sznyter - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Makowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego, 2. Janusza Gójskiego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2013 6192 2013-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2012 rok
2013 6193 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.1.1.2013 BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez:  1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego  2.Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego  za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala,  zwanym dalej „Powierzającym” a  Miastem Węgrów, reprezentowanym przez:  1. Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta Węgrowa  za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa – Agnieszki Kądzieli - Biernat,  zwanym dalej „Przyjmującym”
2013 6194 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/87/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 6195 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 189/XXIV/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/XX/12 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6196 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/420/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 6197 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 270/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 6198 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 271/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6199 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 272/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Celestynów
2013 6200 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 273/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6201 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 275/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.
2013 6202 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze
2013 6203 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świercze
2013 6204 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świercze
2013 6205 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6206 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6207 2013-06-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 4330/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2013r. w sprawie publikacji „Porozumienia w sprawie powierzenia m.st. Warszawie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B na rzecz mieszkańców z terenu Miasta Sulejówek” zawartego w dniu 19 marca 2013 r. pomiędzy m.st. Warszawą a Miastem Sulejówek
2013 6208 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/172 /2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6209 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 6210 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 17 maja 2013r. w sprawie ustanowienia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Przasnysz.
2013 6211 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/126/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trojanów.
2013 6212 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania
2013 6213 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXIX.166.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę ( Uchwała Nr XX/113/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 lutego 2009r., Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 kwietnia 2007 r. ) w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu targowiska w Przytyku".
2013 6214 2013-06-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 5 marca 2013r. z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2012 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego
2013 6215 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/185/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6216 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/283/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 2013r. Statut Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2013 6217 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/284/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie Regulaminu Straży Gminnej Gminy Stare Babice
2013 6218 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/136/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/113/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6219 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/137/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 6220 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/138/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6221 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/139/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6222 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXX/140/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2013 6223 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr LIV/1576/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uczestników Europejskiego Turnieju Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych Warszawa 2013
2013 6224 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2013 6225 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2013 6226 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6227 2013-06-04 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu.
2013 6228 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 21 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w gminie których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lutocin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
2013 6229 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XVII/171/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr IX/76/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. dotyczącej zarządzenia poboru podatków od osób fizyccnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6230 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirów, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Mirów udostępnionych przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 6231 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, a także zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu dla zatrudnionych w szkołach i placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mirów.
2013 6232 2013-06-04 Aneks Aneks nr 12 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2013 6233 2013-06-04 Aneks Aneks nr 9 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 marca 2013r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2013 6234 2013-06-04 Aneks Aneks nr 8 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2013 6235 2013-06-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 27 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupno przeprowadzonych w dniu 26 maja 2013 r.
2013 6236 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLI/357/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2013 6237 2013-06-04 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 100/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012r.
2013 6238 2013-06-04 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 34/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013r.
2013 6239 2013-06-04 Wyrok Wyrok nr VIII SA/Wa 35/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013r.
2013 6240 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 9/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żabia Wola
2013 6241 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 10/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 68/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6242 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 11/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr 70/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2013 6243 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6244 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/201/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/194/2013 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
2013 6245 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/207/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 maja 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6246 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/130/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2013 6247 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/129/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 marca 2009r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Placówek Oświatowych w Sterdyni
2013 6248 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXII/128/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 6 marca 2009r. w sprawie włączenia Gminnego Przedszkola w Sterdyni do Zespołu Szkół w Sterdyni
2013 6249 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 6250 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/159/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przysługujących nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze, rozliczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2013 6251 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/243/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/206/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 6252 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/244/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 6253 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/245/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/234/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6254 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 maja 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
2013 6255 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 255/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernice Borowe, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernice Borowe oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6256 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 248/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe
2013 6257 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 249/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 6258 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 250/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2013 6259 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 251/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6260 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 252/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6261 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 253/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6262 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 254/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2013 6263 2013-06-04 Wyrok Wyrok nr I OSK 2448/12 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2013r.
2013 6264 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/277/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6265 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 595/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
2013 6266 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 134.XXVI.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6267 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/174/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej
2013 6268 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6269 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXX/300/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 6270 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kozienicach.
2013 6271 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 191/XXVI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Bożewie Nowym, gmina Mochowo
2013 6272 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6273 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/229/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2013 6274 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów
2013 6275 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
2013 6276 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wszebory.
2013 6277 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
2013 6278 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/ 231 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadania nazw drogom
2013 6279 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV / 229 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 6280 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV / 230 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 6281 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych
2013 6282 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew.
2013 6283 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Wieliszew.
2013 6284 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 378/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 6285 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie  zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna
2013 6286 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 383/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
2013 6287 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 394/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach, zatwierdzonego uchwałą nr 305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.
2013 6288 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 259 /2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2013 6289 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/260/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ławki
2013 6290 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin.
2013 6291 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sokołów Podlaski na rok 2013
2013 6292 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokołów Podlaski
2013 6293 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 6294 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6295 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sokołów Podlaski.
2013 6296 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Jankowskiego w Czerwonce
2013 6297 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Czerwonce.
2013 6298 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski
2013 6299 2013-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/III/2013 Wójta Gminy Płońsk z dnia 12 marca 2013r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok.
2013 6300 2013-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Słupno z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2013 6301 2013-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Krasne z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy Krasne za 2012 rok
2013 6302 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 27/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Przasnyskiego sprawozdania finansowego za 2012 rok.
2013 6303 2013-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2012 rok
2013 6304 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 252/XXVII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Cekanowo gm. Słupno
2013 6305 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 254/XXVII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupno i Szeligi gm. Słupno.
2013 6306 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 253/XXVII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicy we wsi Szeligi gm. Słupno
2013 6307 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 251/XXVII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach
2013 6308 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1557/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych
2013 6309 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1560/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 36
2013 6310 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1561/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego nr 38 w Warszawie, ul. Koźmińska 7 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, ul. Koźmińska 7
2013 6311 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1562/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego nr 39 w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 4/6 wchodzącego w skład Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 4/6
2013 6312 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1563/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 15 w Warszawie, ul. Konińska 2
2013 6313 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1564/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji CVIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Konińska 2,
2013 6314 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1565/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego dla Dorosłych nr 4 w Warszawie, ul. Konińska 2,
2013 6315 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1566/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie likwidacji XXXIV Liceum Profilowanego w Warszawie ul. Konińska 2
2013 6316 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1569/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie założenia Przedszkola nr 419 w Warszawie, ul. Ryżowa 17
2013 6317 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LIV/1575/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy
2013 6318 2013-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.15.2013.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2013r. Rada Gminy Joniec
2013 6319 2013-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.32.2013.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2013r. Rada Miejska w Warce
2013 6320 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1584/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2013 6321 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1585/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6322 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1586/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy
2013 6323 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1595/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2013 6324 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1604/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1
2013 6325 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1605/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
2013 6326 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1606/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych
2013 6327 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1612/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Warszawie, ul. Sobieskiego 68
2013 6328 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1613/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 212 w Warszawie, ul. Czarnomorska 3
2013 6329 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr LVI/1614/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie likwidacji XIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, ul. Jana Bytnara ”Rudego”15a
2013 6330 2013-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.68.2013.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2013r. Rada Gminy Kałuszyn
2013 6331 2013-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.70.2013.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2013r. Rada Gminy Klębów
2013 6332 2013-06-04 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.65.2013.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2013r. Rada Miejska w Radzyminie
2013 6333 2013-06-05 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 3 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Raciążu przeprowadzonych w dniu 2 czerwca 2013 r.
2013 6334 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.405.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2013 6335 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 368/XXXI/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ciechanów
2013 6336 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica
2013 6337 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/579/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.
2013 6338 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/581/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
2013 6339 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/583/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie pozbawienia działki nr 202/2 z obrębu 56 stanowiącej ul. Kruszcową oraz część działki nr 269/1 z obrębu 56 stanowiącej ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ul. Kruszcowej, części ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach położonych w ciągu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce do kategorii dróg gminnych
2013 6340 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/584/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym.
2013 6341 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/580/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury i Sztukiim. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
2013 6342 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin.
2013 6343 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6344 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6345 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2013 6346 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 6347 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok.
2013 6348 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie.
2013 6349 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr 20/2013 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok
2013 6350 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/368/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2013 roku
2013 6351 2013-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 10 / 2013 Starosty Makowskiego z dnia 23 maja 2013r. zawarte w dniu 23 maja 2013 roku pomiędzy Gminą Karniewo reprezentowaną przez:
2013 6352 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/127/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6353 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/128/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6354 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/129/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 6355 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Przasnysz
2013 6356 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2013 roku
2013 6357 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/238/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6358 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie podziału sołectwa Gniazdowo.
2013 6359 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6360 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2013 6361 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych.
2013 6362 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 maja 2013r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2013 6363 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/126/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Rusinów z wyłączeniem sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka- II etap
2013 6364 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6365 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6366 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6367 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pniewy.
2013 6368 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Pniewy
2013 6369 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXV/120/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmian ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6370 2013-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.69.2013.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2013r. Rada Miejska Sierpc
2013 6371 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
2013 6372 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru oświadczenia o prowadzeniu przez właściciela nieruchomości przydomowego kompostownika
2013 6373 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 221 /2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/ 180/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy
2013 6374 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XL/226/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie  gminy Mogielnica
2013 6375 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/313/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/269/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012 r.
2013 6376 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/349/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany
2013 6377 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/175/13 Rady Gminy Osieck z dnia 6 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6378 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów
2013 6379 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/161/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2013 6380 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6381 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół samorządowych na terenie Gminy Łochów wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz granice ich obwodów.
2013 6382 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013 roku.
2013 6383 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Łochów.
2013 6384 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2013 roku.
2013 6385 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/223/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 roku.
2013 6386 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Łochów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2013 6387 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany nadania nazwy ulicy.
2013 6388 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przedłużenia ulicy Spokojnej.
2013 6389 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Załuski
2013 6390 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 6391 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 158/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 140/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6392 2013-06-06 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kursów I stopnia w zawodzie blacharz samochodowy i cukiernik - kierowanych przez Powierzającego.
2013 6393 2013-06-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia warunków, na jakich nastąpi przekazanie przez Powiat Nowodworski zadań Gminie Miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
2013 6394 2013-06-06 Aneks Aneks nr 1 do Porozumienia nr 1/2013 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmiany §5 ust.1 porozumienia nr 1/2013 z dn. 7 stycznia 2013 r.
2013 6395 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego
2013 6396 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świercze
2013 6397 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świercze
2013 6398 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 19 marca 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6399 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Jabłonna w 2013 roku”
2013 6400 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych.
2013 6401 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski
2013 6402 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 6403 2013-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Mirów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ.
2013 6404 2013-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Mirów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2013 6405 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2013 6406 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXVII/160/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Siedleckiego przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 6407 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6408 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wierzbica udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 6409 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brok, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6410 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6411 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/312/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych kategorii nauczycieli, rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru zajęć dla stanowisk kierowniczych i zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2013 6412 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/314/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Sulejówek
2013 6413 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
2013 6414 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 216/XXIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.
2013 6415 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 217/XXIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwał y Nr 140/XXIV/08 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia straży gminnej i nadania statutu .
2013 6416 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 218/XXIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Gozdowie .
2013 6417 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/333/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały XXV/247/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
2013 6418 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/334/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę XXVII/284/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielonka
2013 6419 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/335/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6420 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/162/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6421 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej sołectwa Podlesie Mleczkowskie.
2013 6422 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie okreslenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz okreslenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 6423 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/140/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/118/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6424 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/141/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew”
2013 6425 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 6426 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6427 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goworowo
2013 6428 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomosci zamieszkałej.
2013 6429 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 159/XXVII/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.
2013 6430 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: ZMIAN W STATUCIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU.
2013 6431 2013-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.14.2013 Wójta Gminy Repki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy Repki za 2012 rok
2013 6432 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/446/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6433 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/447/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria
2013 6434 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/454/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solec
2013 6435 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLI/460/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr XXXV/391/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście i Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6436 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2013 6437 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opinogóra Górna
2013 6438 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 6439 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/263 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomiankach
2013 6440 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/1 położonej w miejscowości Ostrownica Wieś należącej do Gminy Kazanów oraz ustalenia zasad przyznania bonifikaty.
2013 6441 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Osuchów.
2013 6442 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kazanów
2013 6443 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 295/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6444 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 296/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6445 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr 297/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6446 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/22/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Garbatka-Letnisko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6447 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/26/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka- Letnisko
2013 6448 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/27/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6449 2013-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012
2013 6450 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla pedagoga i logopedy
2013 6451 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2013 6452 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2013 roku
2013 6453 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 6454 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/181/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XVII/171/2013 Rady Gminy Potworów z dnia 26 kwietnia 2013r. dotyczącej zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6455 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXX/189/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 6 maja 2013r. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Puszcza Mariańska, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6456 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXIII.13.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo a także określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i nauczycieli zajęć specjalistycznych.
2013 6457 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 września 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
2013 6458 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6459 2013-06-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Przysucha realizacji zadania publicznego Gminy Borkowice w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Borkowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie.
2013 6460 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/13 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jabłonna Lacka
2013 6461 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 6462 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 27 marca 2013r. w Huszlewie w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2013 roku.
2013 6463 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orońsko
2013 6464 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/128/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XXVII/150/12 z dnia 27 września 2012r.
2013 6465 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka, obejmującej część działek ew. nr 91/1, 91/2, 92, 94 i 95 w obrębie 07
2013 6466 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka
2013 6467 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/301/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania
2013 6468 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/271/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2013 6469 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmian do Planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/58/2003 z dnia 25 marca 2003 r. Rady Powiatu Pruszkowskiego
2013 6470 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanowo dla części miejscowości Rogozino dla działek o numerach ewidencyjnych 230 i 231 – obecnie działka o numerze ewidencyjnym 348.
2013 6471 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie.
2013 6472 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/165/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 6473 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII.196.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 6474 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Ławy
2013 6475 2013-06-10 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2595/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2013r.
2013 6476 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 227/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6477 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 228/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2013 6478 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 229/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6479 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 231/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6480 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 232/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 6481 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 233/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6482 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 234/XXX/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2013 6483 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2013 6484 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Baranowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baranowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6485 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baranowo
2013 6486 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 6487 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6488 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranowo.
2013 6489 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Olszewnica Stara.
2013 6490 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2013 6491 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe zasady  przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego.
2013 6492 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2013 6493 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów.
2013 6494 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 6495 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie
2013 6496 2013-06-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 15 marca 2013r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2013” zawarte pomiędzy:
2013 6497 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013r. wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6498 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/184/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6499 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 328/XLIII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2013 6500 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sońsk
2013 6501 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XXX/206/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6502 2013-06-10 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-32(7)/2013/13547/VI/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie
2013 6503 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2013 6504 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” w Suchożebrach
2013 6505 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6506 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
2013 6507 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry
2013 6508 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2013 roku.
2013 6509 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do uchwały Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew, zmienionego uchwałą nr XXXI/248/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 02 października 2012r.
2013 6510 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/309/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew
2013 6511 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/180/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Troszyn
2013 6512 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/181/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 6513 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/182/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Troszyn
2013 6514 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII-62/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2013 6515 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kuczbork - Osada niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 6516 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę NrXVIII/89/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork - Osada
2013 6517 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 25 stycznia 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO OBRĘB GEODEZYJNY TERESIN KASKI
2013 6518 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/53/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny.
2013 6519 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/55/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2013 6520 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XLI/56/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Nieporęt na lata 2013-2016.
2013 6521 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciepielów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 6522 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciepielów
2013 6523 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia - na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 6524 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6525 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 7 maja 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko
2013 6526 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 225/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo.
2013 6527 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6528 2013-06-10 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-22(8)/2013/424/XI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o.
2013 6529 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/273/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu
2013 6530 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego
2013 6531 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Baranowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2013 6532 2013-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2012 rok
2013 6533 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2013 rok.
2013 6534 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6535 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2013 6536 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/122/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6537 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/407/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej rejon ul. Unii Europejskiej, ul. Szkolnej i ul.Poniatowskiego - część I
2013 6538 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Nowych Iganiach
2013 6539 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola w Stoku Lackim
2013 6540 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 6541 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce
2013 6542 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/265/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu
2013 6543 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania drogom publicznym i drogom wewnętrznym nazwy ulic miejscowości Pruszyn.
2013 6544 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Opole.
2013 6545 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.
2013 6546 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6547 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 6548 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2013 6549 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 6550 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/129 /2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Strachowka na lata 2013 - 2016
2013 6551 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/113/13 Rady Gminy Gzy z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli
2013 6552 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/348/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6553 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zielonka
2013 6554 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6555 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2013 6556 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6557 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lelis
2013 6558 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis
2013 6559 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6560 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/184/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie
2013 6561 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Kadzidło.
2013 6562 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chudku Filia w Kierzku.
2013 6563 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Glebie.
2013 6564 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siarczej Łące.
2013 6565 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/212/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Czarni.
2013 6566 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Jazgarce.
2013 6567 2013-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013 r.
2013 6568 2013-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Policznie przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2013 r.
2013 6569 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6570 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr 32/XXVII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.
2013 6571 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr 34/XXVII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 6572 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXV.319.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów.
2013 6573 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6574 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr KE.XXX.0007.218.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2013 roku.
2013 6575 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr SR.XXX.0007.220.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno - zachodniej części miejscowości Kąty Goździejewskie, gmina Dębe Wielkie.
2013 6576 2013-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedłożenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2012 rok
2013 6577 2013-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 33/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2013 dotyczącego przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2012 rok
2013 6578 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 6579 2013-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2013 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 6580 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 6581 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kosów Lacki.
2013 6582 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2013 6583 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kosów Lacki.
2013 6584 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/106/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/105/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 6585 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr 260/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Polnej, Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Parkowej, Sosnowej, Leśnej, Świderskiej i Ogrodowej.
2013 6586 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.377.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.
2013 6587 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI.385.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2013 6588 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.403.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023
2013 6589 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX.406.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Parzniew.
2013 6590 2013-06-12 Uchwała Uchwała nr XXI/177/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6591 2013-06-12 Aneks Aneks nr 28 Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 18 kwietnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2013 6592 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6593 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 316/2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz sprawozdania z przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2012 roku
2013 6594 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Stoczek z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2012 rok
2013 6595 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 333/2013 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2012 rok
2013 6596 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XL/305/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 6597 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/141/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2013 - 2016"
2013 6598 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/142/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr X/63/03 Rady Gminy w Głowaczowie z dnia 09.07.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów
2013 6599 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/143/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2013 6600 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012
2013 6601 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Mochowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012
2013 6602 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2012 r.
2013 6603 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/13 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2012 rok.
2013 6604 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Repki z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Repkach
2013 6605 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6606 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.265.2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty
2013 6607 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.266.2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki
2013 6608 2013-06-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-43(5)/2013/170/XI/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia Warszawa S.A.
2013 6609 2013-06-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-37(10)/2013/142/XV/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie
2013 6610 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/174/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 6611 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXI/175/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 6612 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6613 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6614 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6615 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1622/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy
2013 6616 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/1623/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 6617 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/351/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka
2013 6618 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/352/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6619 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6620 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski.
2013 6621 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim.
2013 6622 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokobody
2013 6623 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/122/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6624 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6625 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/208/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6626 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/211/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2013 6627 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 205/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bulkowo
2013 6628 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 206/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6629 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 207/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6630 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 208/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6631 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXIV/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6632 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Myszyniec
2013 6633 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6634 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6635 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 201/XXXII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk
2013 6636 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 202/XXXII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2013 6637 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 204/XXXII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 22 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk
2013 6638 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 164/XXXIII/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2013r. w sprawiew sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczawin Kościelny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6639 2013-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 276 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Solec nad Wisłą
2013 6640 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2013 6641 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6642 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6643 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 6644 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6645 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.399.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicy Rzecznej w Parzniewie
2013 6646 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX.409.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI.377.2013 z dnia 26.02.2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie „w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia”.
2013 6647 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 227/ XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „KUBUSIOWY RAJ” w Lelicach i ustalenia Statutu.
2013 6648 2013-06-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Pionki z dnia 10 kwietnia 2013r.
2013 6649 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII / 85 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2013 6650 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łaskarzewie
2013 6651 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/171/2012 Rady Miasta Łaskarzewa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miasta Łaskarzew
2013 6652 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 184/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bulkowo stanowiącego załącznik do Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendium Wójta Gminy Bulkowo dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 86/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Bulkowo.
2013 6653 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stara Kornica
2013 6654 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6655 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Przesmyki.
2013 6656 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Przesmyki
2013 6657 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Przesmyki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6658 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Przesmyki
2013 6659 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/156/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie miany uchwały Nr XVII/117/12 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2012 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gniewoszów
2013 6660 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXII/159/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów”
2013 6661 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/145/2013 Rady Gminy w Tczowie z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Tczów
2013 6662 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Tczowie oraz włączenia Przedszkola Gminnego w Tczowie do Zespołu Szkół w Tczowie
2013 6663 2013-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/13 Burmistrza Tarczyna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012
2013 6664 2013-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2012
2013 6665 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXI/126/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6666 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/126/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6667 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/130/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2013 6668 2013-06-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-39(7)/2013/554/XI/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
2013 6669 2013-06-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-33(6)/2013/561/XI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
2013 6670 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne.
2013 6671 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne.
2013 6672 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 maja 2013r. w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6673 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 447/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2013 6674 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 448/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6675 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6676 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr L/453/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6677 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 6678 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLII/368/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 r.
2013 6679 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6680 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 277/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 6681 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII-353/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 6682 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 6683 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 305/LVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
2013 6684 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010.
2013 6685 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 14 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 6686 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 6687 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2010 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 6688 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 6689 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 285/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 6690 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/327/10 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 6691 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 6692 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 172/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 6693 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 6694 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/292/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 6695 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 337/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 19 października 2010r. w sprawie : zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 6696 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 334/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 4 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku
2013 6697 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 335/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 6698 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 6699 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 6700 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 202 / XLIII /2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 6701 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/308/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw Nr XXX/241/09 z dnia 30.12.2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2010.
2013 6702 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/ 2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 6703 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/ 2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 6704 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 195 / 2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 6705 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 6706 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2010rok Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 6707 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 6708 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 6709 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 6710 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 36/XXVIII/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 69/XXIII/2012 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 6711 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2013 6712 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII-361/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 6713 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLV/244/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 6714 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/284/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2013 6715 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 152/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 6716 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 194/XXXVII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2013 6717 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 195/XXXVIII/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2013 6718 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 683/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 6719 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 211/XLIV/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2013 6720 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LXII/906/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 6721 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 440/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 6722 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/422/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 października 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 6723 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 275/L/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 29 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.
2013 6724 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 6725 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 6726 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 6727 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2010 r.
2013 6728 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LXXIV/355/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 6729 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLV/189/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok.
2013 6730 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr Nr XLII-102/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
2013 6731 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6732 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6733 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6734 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6735 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 148/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6736 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIX/456/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 6737 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 222/2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 6738 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 478/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6739 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 479/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 6740 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 490/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6741 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 491/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6742 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 492/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 6743 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 520/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6744 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/326/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2013 6745 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 6746 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 583(138)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 6747 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/221/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2013 6748 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 6749 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/167/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 6750 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/388/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 6751 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6752 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6753 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLI-89/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
2013 6754 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LXIX/399/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 6755 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LXIX/400/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 6756 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 października 2010r.
2013 6757 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/392/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 6758 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 213/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Podkowy Leśnej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
2013 6759 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 208/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 6760 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 6761 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 265/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 6762 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 125/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2013 6763 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 92/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 6764 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 825/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 6765 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6766 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/173/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6767 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLV/203/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 6768 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 614/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 6769 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2013 6770 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/49/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 6771 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LVII/268/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 6772 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/ 248/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 6773 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 6774 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIII/511/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 6775 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/319/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 6776 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 340/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 6777 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6778 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6779 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6780 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6781 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/179/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 6782 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr 126/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2013 6783 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6784 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XCIV/2744/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2013 6785 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LII/1517/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów – część I
2013 6786 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1533/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Głębockiej i Malborskiej
2013 6787 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1534/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Placu Unii Lubelskiej - część północna
2013 6788 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1553/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 6789 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1554/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 6790 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1555/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 6791 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1556/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2013 6792 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1578/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2013 6793 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LIV/1579/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2013 6794 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LVI/1615/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2013 6795 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LVI/1616/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2013 6796 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LVI/1617/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2013 6797 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr LVI/1618/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2013 6798 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6799 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6800 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2013 6801 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/361/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013 – 2017”
2013 6802 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/362/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 6803 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/363/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Płochocin Gmina Ożarów Mazowiecki
2013 6804 2013-06-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2157/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2013r.
2013 6805 2013-06-17 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1296/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2013r.
2013 6806 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2013 6807 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX / 299 / 2013 Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mława
2013 6808 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobrzenica działki nr ewidencyjny 36/2, 36/3, 36/4.
2013 6809 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.189.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.176.2013 z dnia 19.03.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 6810 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.190.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6811 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXI.191.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2013 6812 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie zamieszkałych nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 6813 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/ 2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 6814 2013-06-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-40(8)/2013/464/VIII/TKi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Spółka z o.o. z siedzibą w Pionkach
2013 6815 2013-06-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia „Wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych z terenu województwa mazowieckiego, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2013r.”
2013 6816 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2013 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
2013 6817 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2012r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2013 6818 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr IV/23/161/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013
2013 6819 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/13 Burmistrza Iłży z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2013 6820 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 28 marca 2013r. w sprawie:przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
2013 6821 2013-06-17 Aneks Aneks nr 13 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2013r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura – Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Pawelak,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Bernard Jabłoński- Członek Zarządu Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejny,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający ze zm
2013 6822 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2013 6823 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Radziejowice
2013 6824 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 6825 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2012 rok
2013 6826 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/175/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXIX/170/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 6827 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/159/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka
2013 6828 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 6829 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci, którzy pozbywają się z terenu nieruchomosci nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych
2013 6830 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przedłożone przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2013 6831 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 285/XXXI/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2013-2017.
2013 6832 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr XXV/246/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie
2013 6833 2013-06-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 17 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnia przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2013 r.
2013 6834 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 943/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno.
2013 6835 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 944/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską, północno wschodnimi granicami działek nr ew. 43, 44, 45 obr. 65, północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17, Us, Ls, ul Dworską oraz Pod Bateriami w gminie Piaseczno.
2013 6836 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 335/XLVI/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 6837 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXX/239/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 6838 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLII/275/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2013 6839 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LII/285/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 6840 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/168/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6841 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LIV/342/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 6842 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 266/XLIV/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6843 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2013r. w sprawie : zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości
2013 6844 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2013r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6845 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 maja 2013r. w sprawie : określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6846 2013-06-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.74.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013r. Rada Miasta Legionowo
2013 6847 2013-06-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.76.2013.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013r. Rada Gminy Izabelin
2013 6848 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6849 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 18/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 6850 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLVI/269/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 6851 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 6852 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 467/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2010r. dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6853 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 468/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6854 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 469/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 października 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 6855 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/161/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 6856 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6857 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 68/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6858 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 3/II/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6859 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 6860 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010.
2013 6861 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010.
2013 6862 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/82/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 6863 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 352/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 6864 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 6865 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok.
2013 6866 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 6867 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXX/180/ 2010 Rady Gminy Mirów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 6868 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 357/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 6869 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 356/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 6870 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 196/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 6871 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/185/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 6872 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 714/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 6873 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LII/413/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 6874 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 2082/391/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 6875 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/104/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 października 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 6876 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/105/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 14 października 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 6877 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/111/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 października 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 6878 2013-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 6879 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LVI/195/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 6880 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 6881 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2010 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 6882 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 6883 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 6884 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 174/XXV/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XXII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6885 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 175/XXV/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory.
2013 6886 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu makowskiego
2013 6887 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim
2013 6888 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Iłża za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 6889 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6890 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2013 6891 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr LXXIV/2283/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2013 6892 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr V/71/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2013 6893 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/61/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2013 6894 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XLII/62/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nieporęt.
2013 6895 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
2013 6896 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Marki
2013 6897 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Piasecznie
2013 6898 2013-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudusk przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2013 r.
2013 6899 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6900 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 24 maja 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 6901 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/168/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6902 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/128/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Paprotnia.
2013 6903 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 403/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 6904 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 280/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzymin
2013 6905 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 281/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 6906 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 282/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 6907 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 283/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 6908 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 284/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2013 6909 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 285/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Radzymin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6910 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 292/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzymin.
2013 6911 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr 294/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 6912 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6913 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Węgrów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6914 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa
2013 6915 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6916 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Węgrów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6917 2013-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 355/2013 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2013 6918 2013-06-20 Porozumienie Porozumienie nr 10/WZS/P/123/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu diagnozy i szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
2013 6919 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6920 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2012 i sprawozdania finansowego za 2012 r.
2013 6921 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2013 6922 2013-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 6923 2013-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2B/2013 Wójta Gminy w Goździe z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.
2013 6924 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6925 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 523/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2013 6926 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/306/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 6927 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr L/517/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 6928 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LVII/292/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r.
2013 6929 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LXXI/652/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiejw Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 6930 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LXIII/312/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 6931 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 2126/393/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 6932 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLI/430/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 6933 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6934 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6935 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/139/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 6936 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-29/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6937 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-30/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6938 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-31/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6939 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6940 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/10 Rady Gminy Nur z dnia 6 października 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 6941 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/206/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6942 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 18 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 6943 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-35/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6944 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6945 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6946 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 407/173/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 6947 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 133/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2013 6948 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/277/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2013 6950 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1520/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 6951 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1521/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6952 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1522/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6953 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1523/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6954 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1525/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6955 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1526/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6956 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1527/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6957 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1528/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2010
2013 6958 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 1529/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 6959 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/5/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 6960 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 6961 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 6962 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 6963 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 524/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 6964 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 523/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 6965 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 6966 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2013 6967 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 312/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok.
2013 6968 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/10 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 6969 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr L/522/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 sierpnia 2010r. zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010
2013 6970 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/467/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010
2013 6971 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LI/540/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010
2013 6972 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LIV/568/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010
2013 6973 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/493/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010
2013 6974 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/509/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2010
2013 6975 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260 /10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 6976 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/441/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
2013 6977 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 6978 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku
2013 6979 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/243/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 6980 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LI/528/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 6981 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LVII/332/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2013 6982 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 132/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2013 6983 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIII/406/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2013 6984 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LVI/253/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2013 6985 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 271/XLVIII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 6986 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 6987 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LV/249/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 15 października 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2013 6988 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 598/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie Zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 6989 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV-234/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 14 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 6990 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/441/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok.
2013 6991 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 153/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 6992 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/261/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2010.
2013 6993 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/324/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 6994 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/327/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 6995 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LVIII/337/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2013 6996 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/10 Wójta Gminy Szelków z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 6997 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 października 2010r.
2013 6998 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/10 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2010 rok.
2013 6999 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/175/10 Rady Gminy Nur z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 7000 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/607/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 7001 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 577(132)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 7002 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 564(119)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 7003 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok.
2013 7004 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 7005 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 7006 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 7007 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 25 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 7008 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr L/452/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7009 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr L/451/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7010 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 545/LXIII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 7011 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/506/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 7012 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/10 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 22 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 7013 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LXXII/ 339 / 2010 Rada Miasta Piastów z dnia 5 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 7014 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LX/569/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2010
2013 7015 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LII/486/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2010 Nr XLII/404/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2009 r.
2013 7016 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 9 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok
2013 7017 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok
2013 7018 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr LI/457/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 6949 2013-06-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2013r. o sprostowaniu błędów
2013 7019 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2013 7020 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2013 7021 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7022 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 8/VI/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 7023 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 144/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 7024 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 146/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 7025 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010
2013 7026 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr IV-7/10 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 7027 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 135 /10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 7028 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 7029 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 976/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie aktualizacji " Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Piaseczno" przyjętego uchwałą Nr 248/XIII/2003r Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.08.2003r. w sprawie uchwalenia " Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Piaseczno".
2013 7030 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/244/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/220/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7031 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/249/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków i ustalenia stawek opłat za korzystanie z tych przystanków.
2013 7032 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXII/253/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
2013 7033 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr xLII/233/2013l Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 7034 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 158/XXVIII/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto
2013 7035 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 159/XXVIII/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7036 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/347/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXV/42/92 Rady Gminy w Wyszkowie z dnia 8 października 1992r. w sprawie przekształcenia Żłobka w Wyszkowie w Żłobko-Przedszkole nr 1 przy ul. Prostej 7a.
2013 7037 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/119/11 z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wyszków i wysokości stawek procentowych.
2013 7038 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/354/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7039 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/355/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 7040 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2012 rok.
2013 7041 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 544/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Radomiu, ul. Wośnicka 121
2013 7042 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 546/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Stanisława Władysława Reymonta w Radomiu, ul. Wośnicka 125 oraz szkół wchodzących w jego skład
2013 7043 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 548/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie zwolnienia z ponoszenia opłat przez osoby ubiegające się o wydanie dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą ich adresu spowodowaną zmianami administracyjnymi
2013 7044 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 407/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) , oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania.
2013 7045 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 411/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 7046 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 412/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2013 7047 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 598/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2013 7048 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 599/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2013 7049 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 601/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Bielską a Przemysłową w Płocku
2013 7050 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 602/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska Targowa” w Płocku
2013 7051 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 603/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Graniczna” w Płocku
2013 7052 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 605/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, al. Jana Kilińskiego 4
2013 7053 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 607/XXXV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock.
2013 7054 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 7055 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/167/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wolanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7056 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 261/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe
2013 7057 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 262/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2013 7058 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 263/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 251/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 7059 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 264/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 7060 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/84/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno
2013 7061 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 16 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Wierzbno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 7062 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/360/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany nazwy Technikum Samochodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4 na Technikum
2013 7063 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/367/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 7064 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 7065 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ceranów
2013 7066 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ceranów, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2013 7067 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/140/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów.
2013 7068 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7069 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 286 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czerwonka
2013 7070 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 291 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kornica
2013 7071 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 147.XXVIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 112.XXVIII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7072 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 148.XXVIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 24 maja 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 114.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 7073 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 149.XXVIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 7074 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/123/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach
2013 7075 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2012
2013 7076 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr NR XXVIII/131/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/98/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 7077 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 278 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sobolew
2013 7078 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmianw uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7079 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 13/VI/3/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2013 7080 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 7081 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2010 rok.
2013 7082 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 7083 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2010 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 7084 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/74/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 7085 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/63/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 7086 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/70/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2013 7087 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 277/XLIX/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 7088 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/614/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 7089 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 295/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 7090 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 299/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 7091 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/10 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 7092 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 7093 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7094 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7095 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIX/267/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok.
2013 7096 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr LVII/111/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 7097 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 7098 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7099 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXV/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 25 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2010 rok
2013 7100 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 344/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 listopada 2010r. zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 7101 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 527/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie :wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 7102 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr LVIII/276/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 7103 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2010 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 7104 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLII/102/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 7105 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI-239/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 7106 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 370/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 7107 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr LXI/537/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sochaczew na rok 2010
2013 7108 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLV/300/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 7109 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr CXX/499/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 7110 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2013 7111 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 137/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2013 7112 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7113 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7114 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7115 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr V/240/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7116 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 417/175/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 7117 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/2010 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2013 7118 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 275/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7119 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 277/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7120 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7121 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr IV/13/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7122 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/328/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2013 7123 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/371/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/299/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 7124 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/372/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7125 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 171/XXXVIII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 7126 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 419/176/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 7127 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/263/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7128 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 2189/396/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7129 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010.
2013 7130 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 841/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 7131 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 842/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 7132 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 843/LIX/10 Rady Miasta Płocka z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 7133 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 7134 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr V/6/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmin w budżecie Związku Komunalnego Brwinów na 2010 r.
2013 7135 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 7136 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 7137 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 344/10 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 7138 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 7139 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Jedlińsk oraz Gminy Stromiec z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w klęsce gradobicia w 2013 roku.
2013 7140 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2013 7141 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LV/350/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 7142 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 688/LV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 7143 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/160/10 Rady Gminy Strachówka z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2010r.
2013 7144 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 357/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7145 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 358/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7146 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 105/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 7147 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVIII/299/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r.
2013 7148 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLII/439/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 7149 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 269/XLV/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7150 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2010 Bumistrza Miasta i GMiny Chorzele z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7151 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 7152 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/240/2010 Rady Powiatu z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2013 7153 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 7154 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr L/475/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2013 7155 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/212/2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.
2013 7156 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LI/268/10 Rady Gminy Somianka z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 7157 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 470/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 7158 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/228/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 7159 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/229/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 7160 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 7161 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 7162 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 7163 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/141/10 Rada Gminy Ceranów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ceranów na 2010 rok.
2013 7164 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 200/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 7165 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/510/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2013 7166 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 90/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 17 listopada 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 7167 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/10 Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2010r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2013 7168 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LII/466/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7169 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LI/274/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7170 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 493/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 7171 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 7172 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/121/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 7173 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/116/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 7174 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2013 7175 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 roku
2013 7176 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr VI/11/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7177 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LXIV/313/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 7178 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LXV/328/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową NrXLVII/241/09 na rok 2010
2013 7179 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LI/250/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7180 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/441/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2013 7181 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/263/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.
2013 7182 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 278/LI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Sanniki na 2010 rok
2013 7183 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLV/446/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r.
2013 7184 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżeci gminy na rok 2010
2013 7185 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/358/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 7186 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/183/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2013 7187 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 2311/400/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7188 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 411/174/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 7189 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 7190 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 561/XLII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 7191 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 246/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 7192 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LXXII/672/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 7193 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 7194 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 7195 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 7196 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/10 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 7197 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 7198 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/10 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 7199 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/10 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 7200 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 7201 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 7202 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/57/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 7203 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XLI/226/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r .
2013 7204 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 159/XXXVI/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 7205 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr III/38/267/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 7206 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1627/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida – część II.
2013 7207 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1629/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego m.st.Warszawy pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
2013 7208 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1633/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2013 7209 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1636/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 12 w Warszawie, al. Jana Pawła II 69
2013 7210 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1637/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie, ul. Ożarowska 71 oraz ich likwidacji
2013 7211 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1638/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 19/21 oraz ich likwidacji
2013 7212 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1639/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia z zespołu oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 25 w Warszawie, ul. Spokojna 13
2013 7213 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1640/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół nr 24 im. prof. Stefana Bryły w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47 oraz ich likwidacji
2013 7214 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1641/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie założenia CXLIV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 19/21 i włączenia go w skład Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 19/21
2013 7215 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1642/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie założenia CXLV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 i włączenia go w skład Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16
2013 7216 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1643/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie, ul. Kajetana Sołtyka 8/10 oraz ich likwidacji
2013 7217 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1644/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia z zespołu oraz likwidacji Technikum Budowlanego nr 22 dla Dorosłych w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47
2013 7218 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1645/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia VII Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Perzyńskiego 10 z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Perzyńskiego 10 i jego likwidacji
2013 7219 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1646/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 8 w Warszawie, ul. Perzyńskiego 10 w CXLIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie, ul. Perzyńskiego 10
2013 7220 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1647/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz „Kasi” w Warszawie, ul. Żeromskiego 22/28 oraz ich likwidacji
2013 7221 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1648/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych nr 7 w Warszawie, ul. Kolektorska 9/11
2013 7222 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1649/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Ostródzka 175
2013 7223 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1654/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2013 7224 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1655/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2013 7225 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LVII/1656/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2013 7226 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 7227 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 184/XXXI/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie rzyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów
2013 7228 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/XXVIII/2013 z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7229 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 186/XXXI/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie kreślenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłów
2013 7230 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 166/XXVI/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr 157/XXV/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 marca 2013 roku.
2013 7231 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Grobice
2013 7232 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Wola Pieczyska ozn. 1-2-3-4-5-6
2013 7233 2013-06-25 Informacja Informacja nr OWA-4110-7(5)/2013/418/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2013r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2013 r. Nr WCC/367-ZTO-B/418/W/OWA/2013/ESz, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o. o. z siedzibą w Pułtusku (zwanemu dalej: „Koncesjonariuszem).
2013 7234 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2013 7235 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte
2013 7236 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2013 7237 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem
2013 7238 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok
2013 7239 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
2013 7240 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2013 7241 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/13 Rady Gminy Somianka z dnia 7 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2013 7242 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/13 Rady Gminy Somianka z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo-Parcele
2013 7243 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/307/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie podziału miasta Marki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 7244 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/308/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych w związku z zaliczeniem do kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Marki.
2013 7245 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/310/2013 Rady Miasta Marki z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miasto Marki oraz warunków i zasad korzystania z nich.
2013 7246 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 175/XX/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2013
2013 7247 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/VI/2013 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Milanówka za 2012 rok
2013 7248 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2013 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012
2013 7249 2013-06-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Pionki z dnia 10 kwietnia 2013r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Pionki a Gminą Pionki w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na możliwości korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach przez mieszkańców Gminy Pionki.
2013 7250 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2010 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 7251 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7252 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/19/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7253 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r .
2013 7254 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 7255 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/12/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7256 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/13/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7257 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 7258 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-50/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7259 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 7260 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/23/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 7261 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2013 7262 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie: Zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2013 7263 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 7264 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7265 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 7266 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 10/6/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 7267 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 11/7/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 7268 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr IIIN/10/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 7269 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/10 Wójta Gminy Szelków z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 7270 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2010.
2013 7271 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr IV/13/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2010.
2013 7272 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr LIV/407/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 7273 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 257/11/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 7274 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 120/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 7275 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7276 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2013 7277 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 7278 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7279 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7280 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 189/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7281 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7282 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 7283 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 6 /III/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 7284 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2010 rok
2013 7285 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/18/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2013 7286 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 7287 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/163/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 7288 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok.
2013 7289 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010.
2013 7290 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4528/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie publikacji „Porozumienia w sprawie powierzenia m.st. Warszawie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B na rzecz mieszkańców z terenu Miasta Marki” zawartego w dniu 5 kwietnia 2013 r. pomiędzy m.st. Warszawą a Miastem Marki
2013 7291 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr LIX/1661/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych
2013 7292 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/13 Rady Gminy Rybno z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/36/11 Rady Gminy Rybno z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 7293 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 224.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Sierpeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Sierpecki, udostepnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
2013 7294 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 225.XXXVII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2013 7295 2013-06-27 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 2270/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2013r.
2013 7296 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 160/XVIII/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 22 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą
2013 7297 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2013 Wójta Gminy Załuski z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej za rok 2012.
2013 7298 2013-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Łąck z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
2013 7299 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 162/XXVIII/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowe Miasto udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 7300 2013-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Siedlce
2013 7301 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 7302 2013-06-27 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock do porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2013 7303 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 209/XXXI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie.
2013 7304 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 211/XXXI/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 maja 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto i Gmina Gąbin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 7305 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 300/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek
2013 7306 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 301/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania
2013 7307 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/145/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 7308 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/146/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głowaczów
2013 7309 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Górzno
2013 7310 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia pensum nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin pracy oraz ustalenia godzin ponadwymiarowych
2013 7311 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 221/XLVII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7312 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 220/XLVII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sanniki Nr 187/XXXIX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7313 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 249/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 7314 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7315 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 251/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2013 7316 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2013 7317 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/233/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2013 7318 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce
2013 7319 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/235/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych oraz publicznych szkół specjalnych na terenie powiatu węgrowskiego, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
2013 7320 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/328/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kozienice na stałe obwody głosowania.
2013 7321 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z terenu miasta Kozienice.
2013 7322 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/330/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2013 7323 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/333/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 7324 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/334/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2013 7325 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/221/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część D - PARKING
2013 7326 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Izabelin na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2013 7327 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin
2013 7328 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2013 rok
2013 7329 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 7330 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XL/257/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/207/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 7331 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7332 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/13 Rady Gminy Rybno z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 7333 2013-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 031.2.2013 Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2013 7334 2013-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 031.19.2013 Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2013 7335 2013-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 031.25.2013 Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2013 7336 2013-06-27 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.1.2013 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2013 7337 2013-06-27 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.2.2013 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2013 7338 2013-06-27 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.3.2013 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2013 7339 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Traugutta
2013 7340 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/359/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej Nr 5 i 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie przy ul. Żeromskiego 39a.
2013 7341 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Klubu Nauczyciela w Sochaczewie.
2013 7342 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/361/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie
2013 7343 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/362/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Sochaczewie
2013 7344 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/363/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie
2013 7345 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/364/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 maja 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
2013 7346 2013-06-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-41(7)/2013/418/IX/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku
2013 7347 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 7348 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2013 7349 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
2013 7350 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 7351 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7352 2013-06-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 czerwca 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Ostrołęce
2013 7353 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr 276/XXX/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2013 7354 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radzanowo
2013 7355 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 15 maja 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbica w 2013 roku
2013 7356 2013-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 marca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Agnieszki Waszkiewicz-Sznyter - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Wyszkowskim, reprezentowanym przez: 1. Bogdana Pągowskiego – Starostę Wyszkowskiego, 2. Zdzisława Damiana Bociana – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej – Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej „Przyjmującym”.
2013 7357 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2013 7358 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 7359 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/284/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 7360 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7361 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 7362 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/282/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie
2013 7363 2013-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 23 /2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia