Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 5199 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12.2013 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.
2013 5200 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 197/XXV/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2013 5201 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXII/129/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5202 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXII/130/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2013 5203 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 31.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gromadzone w pojemnikach o określonej pojemności
2013 5204 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 22.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zniesienia ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie Gminy Wiązowna.
2013 5205 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 24.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna.
2013 5206 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5207 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/163/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórcu
2013 5208 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/164/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Skórzec
2013 5209 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XX/170/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skórcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Skórzec
2013 5210 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.364.2013 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2012 rok
2013 5211 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2012 rok.
2013 5212 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 130/342/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 r.
2013 5213 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.12.2013 Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012r.
2013 5214 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Regimin w 2013 r.
2013 5215 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Błonie.
2013 5216 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie.
2013 5217 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/262/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5218 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty
2013 5219 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5220 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/205/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2013 5221 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/13 Rady Gminy Somianka z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo - Parcele
2013 5222 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/99 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Górkach-Grubakach
2013 5223 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 5224 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5225 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 204/XX/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynagradzania za inkaso należności podatkowych.
2013 5226 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 195/XX/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku.
2013 5227 2013-05-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
2013 5228 2013-05-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
2013 5229 2013-05-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminnej Prażmów przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
2013 5230 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 184/XXVII/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bielsk zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2013.
2013 5231 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 187/XXV/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 5232 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 188/XXV/2013 Rady Miasta I Gminy Wyszogród z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Wyszogród
2013 5233 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.10.2013 Wójta Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
2013 5234 2013-05-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2013 5235 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5236 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5237 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5238 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXX-159-12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2013
2013 5239 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/296/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Partyzantów i Strażackiej we wsi Chotomów
2013 5240 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Mazowieckiej pomiędzy ulicą Konwaliową a ulicą Malwową we wsi Rajszew
2013 5241 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021.
2013 5242 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa
2013 5243 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5244 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 1/2013 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Komunalnego Brwinów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
2013 5245 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2012 rok
2013 5246 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 203/XXVI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2013 roku
2013 5247 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 5248 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok
2013 5249 2013-05-02 Porozumienie Porozumienie nr cru/198/2012 Starosty Żuromińskiego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadańz zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego w Przasnyszu
2013 5250 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany granic sołectw Dziękowizna i Walerianów (Janów i Ignaców).
2013 5251 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/229/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/131/93 Rady Gminy w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 1993 r w sprawie ustalenia nazw ulic w Stojadłach
2013 5252 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/232/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2013 5253 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/233/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/155/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5254 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013r.
2013 5255 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Cegłów
2013 5256 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/240/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Podcierniu.
2013 5257 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie
2013 5258 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Strzegowo
2013 5259 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegowo
2013 5260 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5261 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5262 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5263 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5264 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5265 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miedzna.
2013 5266 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/120/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 5267 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5268 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 269/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2012-2020
2013 5269 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 5270 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 272/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 5271 2013-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 5272 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/344/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Włościańska - Zygmuntowo do kategorii dróg gminnych.
2013 5273 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/345/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Długosiodło – Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
2013 5274 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/346/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2013 5275 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/347/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2013 5276 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża
2013 5277 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 5278 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr I/2013 Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin nad Iłżanką za 2012 rok.
2013 5279 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5280 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 174/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez własciciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5281 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w miejscowości Soczewka
2013 5282 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 183/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 144/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nowy Duninów
2013 5283 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Nowy Duninów
2013 5284 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/338/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2013 5285 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/339/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2013 roku.
2013 5286 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/290/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5287 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Miasta Mława z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz pedagogów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mława.
2013 5288 2013-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrz Miasta Mława z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury
2013 5289 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów
2013 5290 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2013 5291 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5292 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Parysów na lata 2013 - 2018"
2013 5293 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Parysowie.
2013 5294 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 marca 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Błonie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5295 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błonie.
2013 5296 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Błonie.
2013 5297 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 4 marca 2013r. w sprawie: wyliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 5298 2013-05-06 Informacja Informacja nr 1 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Stromiec.
2013 5299 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 177/XXV/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 132 w miejscowości Zągoty
2013 5300 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 176/XXV/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 637/3 i 640/1 w miejscowości Bielsk
2013 5301 2013-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 4201/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy za rok 2012 do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2013 5302 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/206/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Glinojeck na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 5303 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/209/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 marca 2013r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Rumoka
2013 5304 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XX/210/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 marca 2013r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie
2013 5305 2013-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.
2013 5306 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2013 5307 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXVII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie ustalenia inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2013 5308 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 195/XXVIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5309 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 196/XXVIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2013 5310 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 197/XXVIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy- Bramura”.
2013 5311 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 422/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 5312 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 423/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 5313 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 424/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce w III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 5314 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 425/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce w IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2013 5315 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 426/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce
2013 5316 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 427/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2013 5317 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 428/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce
2013 5318 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 429/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce
2013 5319 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 430/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2013 5320 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 431/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2013 5321 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 432/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 5322 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 433/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 5323 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 435/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 5324 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błonie na rok 2013 Nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 grudnia 2012 r.
2013 5325 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoczek
2013 5326 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Stoczek.
2013 5327 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stoczek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5328 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 5329 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 kwietnia 2013r. zmiany uchwały nr VI/43/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów.
2013 5330 2013-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za rok 2012
2013 5331 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 149/XXIX/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 5332 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 158/XX/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maszewo Duże oraz wschodniej części wsi Mańkowo
2013 5333 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 5334 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5335 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5336 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2013 5337 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5338 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 321/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2013 5339 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 323/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra i Władysławów
2013 5340 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 325/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 5341 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 326/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazw drogom
2013 5342 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 343/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie założenia Gimnazjum w Mysiadle.
2013 5343 2013-05-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-36(3)/2013/403/XII/ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu.
2013 5344 2013-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVII-41/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2013 5345 2013-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Obryte z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2012.
2013 5346 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Podziału Gminy Wierzbica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 5347 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania Gminie Wierzbica herbu, flagi, banneru oraz pieczęci.
2013 5348 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica
2013 5349 2013-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr .14/2013 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie podwyżki stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne
2013 5350 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2012 Rada Gminy Ceranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ceranów na 2013 rok
2013 5351 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/138/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5352 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ceranów
2013 5353 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie
2013 5354 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5355 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 5356 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/107/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5357 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 1/2012 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Komunalnego Brwinów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
2013 5358 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 907/ I N /2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2013 5359 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5360 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 129 / XXVI / 2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025
2013 5361 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 130 / XXVI / 2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
2013 5362 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/199/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Żeleźnia, gmina Glinojeck.
2013 5363 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla terenów oznaczonych symbolami 115 P.U i 65 P.U oraz działek nr 8 i 10
2013 5364 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/201/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Rumoka, gmina Glinojeck.
2013 5365 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/193/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2013 rok
2013 5366 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/194/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 5367 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/195/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Glinojeck
2013 5368 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/202/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części działki nr 112/2 w Kondrajcu Szlacheckim, gmina Glinojeck.
2013 5369 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/196/2013 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 152, poz. 5333) i pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 5370 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliszew.
2013 5371 2013-05-08 Umowa Umowa nr CRU/36/2013 Starosty Przasnyskiego w sprawie "Współfinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach powiatowych" na terenie Miasta i Gminy Chorzele
2013 5372 2013-05-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 3 kwietnia 2013r.
2013 5373 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.253.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 5374 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.255.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tłuszcz.
2013 5375 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.256.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz
2013 5376 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.259.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 5377 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.260.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5378 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII.261.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5379 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr VN.262.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 5380 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr VN.263.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5381 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 5382 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/204/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5383 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/205/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5384 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku.
2013 5385 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2013 5386 2013-05-08 Porozumienie Porozumienie nr 1/ROŚ/2013 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2013 5387 2013-05-08 Porozumienie Porozumienie nr 4/ROŚ/2013 Starosty Ostrowskiego z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2013 5388 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie
2013 5389 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/260/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5390 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/261/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
2013 5391 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 174/XXX/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów
2013 5392 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5393 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/160/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Makowskiego, których właścicielem jest Powiat Makowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników
2013 5394 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r, w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013r.
2013 5395 2013-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2013 5396 2013-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.3.2013 Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2012r.
2013 5397 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.149.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5398 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.150.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 5399 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.151.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Przytyk oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5400 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.162.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku
2013 5401 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2013.
2013 5402 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5403 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5404 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/348/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/309/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2013 5405 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XL/349/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/310/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5406 2013-05-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 28 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 5407 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna
2013 5408 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Policzna.
2013 5409 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i zasad wynagrodzenia za inkaso.
2013 5410 2013-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/11/2013 Wójt Gminy Słubice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2012
2013 5411 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Ostrowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5412 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/414/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2013 5413 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.288.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Halinów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 5414 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5415 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 marca 2013r. w sprawie włączenia Przedszkola w Przesmykach do Zespołu Szkół w Przesmykach.
2013 5416 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5417 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2013 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5418 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 5419 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Błotnica oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 5420 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stanisławów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 5421 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych zaliczonych do kategorii dróg gminnych i wewnętrznych położonych na działkach stanowiących własność Gminy Stanisławów.
2013 5422 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i nazwy gminy Stanisławów
2013 5423 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016 dla Gminy Stanisławów
2013 5424 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie.
2013 5425 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5426 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Stoczek
2013 5427 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021
2013 5428 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
2013 5429 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Bieżuń.
2013 5430 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bieżuń na lata 2013 – 2017.
2013 5431 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieżuń
2013 5432 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2013 5433 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2013 5434 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5435 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5436 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 5437 2013-05-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-26(6)/2013/158/XI/RWy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. z siedzibą w Radomiu
2013 5438 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2013 5439 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/175/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. płk Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie
2013 5440 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 46/2013 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2012 rok.
2013 5441 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 5442 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5443 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5444 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sońsk
2013 5445 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5446 2013-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.28.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2013r. Rada Miasta Pionki
2013 5447 2013-05-08 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.49.2013.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2013r. Rada Gminy Kampinos
2013 5448 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
2013 5449 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kozienicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 5450 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Sochaczew
2013 5451 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 kwietnia 2013r. sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5452 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/267/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 06 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5453 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 5454 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ojrzeń Nr XXIV/139/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 5455 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5456 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwosci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5457 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 5458 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ojrzeń
2013 5459 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 207/IV/13 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2012 rok
2013 5460 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/229/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5461 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5462 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 54/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 5463 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 61/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki
2013 5464 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 62/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2013 5465 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 63/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wołomin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wołomin
2013 5466 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 170/XXVI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szydłowiec.
2013 5467 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 173/XXVI/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5468 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/133/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 5469 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 153/2013 Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne.
2013 5470 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek
2013 5471 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 919/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 706/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2013 5472 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 921/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminu, częstotliowści i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2013 5473 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 923/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy WRÓBELKA ulicy we wsi Siedliska w gminie Piaseczno.
2013 5474 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kotuniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 5475 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kotuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 5476 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 5477 2013-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5478 2013-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5479 2013-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 543(98)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 5480 2013-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 553(108)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 5481 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr LVI/290/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 r.
2013 5482 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXX/380/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 5483 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 463/LIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 5484 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr LIX/299/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 5485 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr LX/309/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 13 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 5486 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/209/2010 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2013 5487 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2013 5488 2013-05-09 Uchwała Uchwała nr 262/XLIII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 5489 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/10 Wójta Gminy Szelków z dnia 22 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5490 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr L/246/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 5491 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/63/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2013 5492 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 314/XXXVIII/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2010 uchwalonego uchwałą nr 256/XXXII/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku
2013 5493 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr LII/240/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 5494 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/248/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 5495 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLV/355/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 5496 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/10 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 5497 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/332/2010 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
2013 5498 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 446/V/38/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 5499 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/373/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2010r.
2013 5500 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/374/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r.
2013 5501 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/2010 Rady Miasta Marki z dnia 7 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
2013 5502 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5503 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5504 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 5505 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2013 5506 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 1/I/2010 Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2009 rok
2013 5507 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 21 maja 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5508 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 5509 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 605/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 5510 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 606/LXXV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 5511 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 503/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 495/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2010r.
2013 5512 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 504/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 5513 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 507/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 5514 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 494/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok.
2013 5515 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 495/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 5516 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 690/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 5517 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr LVI/327/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2013 5518 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr LIII/394/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r.
2013 5519 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5520 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
2013 5521 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 209/XLIII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Brymura na rok 2010
2013 5522 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 31 sierpnia 2010r. W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 5523 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/238/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok.
2013 5524 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr LXIX/640/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 5525 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr LXIX/639/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 5526 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2013 5527 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 5528 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/380/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 5529 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 5530 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 5531 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/361/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 5532 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2011-2019
2013 5533 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5534 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5535 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5536 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5537 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5538 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5539 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 5540 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/123/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
2013 5541 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
2013 5542 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2010 Wójta Gminy Klembów z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 r.
2013 5543 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/47/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 5544 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/48/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 5545 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/49/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 5546 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/50/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 5547 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr III/54/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020
2013 5548 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 5549 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2013 5550 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/72/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Pionki
2013 5551 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 529/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki - obszar III
2013 5552 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5553 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2013 Rady Gminy Słubice z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice
2013 5554 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 638/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 5555 2013-05-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.51.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. Rada Gminy Lesznowola
2013 5556 2013-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 201 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Sierpca
2013 5557 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wieliszew w rejonie ulicy Spokojnej, gmina Wieliszew.
2013 5558 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr 539/241/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2012 rok
2013 5559 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2013 5560 2013-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/B/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010
2013 5561 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 5562 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 118/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 5563 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr III/37/259/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 5564 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 115/XXXI/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5565 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 120/XXXII/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5566 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 124/XXXIV/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5567 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 135/XXXIX/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5568 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 137/XXXIX/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5569 2013-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 5570 2013-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 5571 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 5572 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.
2013 5573 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5574 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5575 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/213/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5576 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5577 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r.
2013 5578 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XL/221/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r .
2013 5579 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 1928/385/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2013 5580 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 132/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2013 5581 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Powiat Płoński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 5582 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2013 5583 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/350/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5584 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXX/351/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/304/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5585 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 706/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2013 5586 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 841/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 706/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2013 5587 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2013 roku
2013 5588 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno
2013 5589 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno
2013 5590 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, gmina Leszno
2013 5591 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/159/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 5592 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos
2013 5593 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5594 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII.392.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5595 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII.393.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów
2013 5596 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk
2013 5597 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 156/XXIX/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia trybu konsultacji dotyczącej utworzenia sołectwa Humięcino-Klary
2013 5598 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 157/XXIX/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2015 i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 5599 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 181/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo
2013 5600 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 182/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5601 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 183/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 5602 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 184/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mochowo
2013 5603 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 185/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5604 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie podziału obszaru Gminy Warka na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 5605 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grębków
2013 5606 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 264/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym.
2013 5607 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zniesienia nazw ulic.
2013 5608 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2013 5609 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5610 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Żyrardowa
2013 5611 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 207/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo.”
2013 5612 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 208/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 5613 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 5614 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w „ Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2012 – 2017 ”
2013 5615 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
2013 5616 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2013 5617 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5618 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
2013 5619 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Koczargach Starych
2013 5620 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/274/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice
2013 5621 2013-05-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2012 roku.
2013 5622 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 359/XXX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2012 rok
2013 5623 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 363/XXX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu usług przewozowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2013 5624 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 146/XXIX/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej
2013 5625 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów
2013 5626 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 195/XXII/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Bulkowo oraz zasad ich stosowania
2013 5627 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 188/XXI/13 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 5628 2013-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.50.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013r. Rada Gminy Lesznowola
2013 5629 2013-05-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.61.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2013r. Raeda Gminy Raszyn
2013 5630 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 535/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 6 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ul. Rodziny Ziętalów, ul. Zubrzyckiego, wschodnią granicą działki nr ewid. 230/3 i ul. Żółkiewskiego.
2013 5631 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży
2013 5632 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII /167/ 13 Rady Gminy Rybno z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2013 5633 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXII /168/ 13 Rady Gminy Rybno z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5634 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 243/XXVI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych
2013 5635 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 242/XXVI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5636 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 246/XXVI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słupno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słupno, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za ich korzystanie
2013 5637 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2013 roku
2013 5638 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Pomiechówek.
2013 5639 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Siennicy przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2013 r.
2013 5640 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy w Przytyku z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2013 5641 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Rady Gminy w Przytyku z dnia 9 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie
2013 5642 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 475/13 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2012r.
2013 5643 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 153/XXXII/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: sprzedaży niezabudowanych działek gminnych w formie nieograniczonego przetargu ustnego oraz uchylenia uchwały.
2013 5644 2013-05-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-38(2)/2013/424/XZM2/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie
2013 5645 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2013 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2013 5646 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2013 Burmistrza Karczewa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
2013 5647 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 43.2013 Burmistrza Halinowa z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2012 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2012 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2012 rok.
2013 5648 2013-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 18 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.
2013 5649 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 213.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2013 5650 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 214.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2013 5651 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 212.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2013 5652 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 215.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół ZawodowychNr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2013 5653 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd
2013 5654 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 216.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego z siedzibą w Studzieńcu
2013 5655 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 211.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2013 5656 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.
2013 5657 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.
2013 5658 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/285/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.
2013 5659 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019.
2013 5660 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2013
2013 5661 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/290/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 - 2019
2013 5662 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 5663 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 5664 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2013 5665 2013-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2013 5666 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/283/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Ząbki na lata 2013-2017
2013 5667 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C, powiat legionowski, woj. mazowieckie
2013 5668 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 198/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 110/XVIII/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubowidz niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 5669 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 199/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2013 5670 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 200/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubowidz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5671 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 201/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 5672 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości
2013 5673 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV-35/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Strefa usługowo - produkcyjna w rejonie ulic Geodetów i Łukasiewicza w Wołominie"
2013 5674 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego spsobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 5675 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ojrzeń
2013 5676 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/105/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Wilga na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 5677 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/109/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga
2013 5678 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/111/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5679 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/112/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilga oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5680 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/212/2013 z dnia 5 marca 2013r.
2013 5681 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/44/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy „Diamentowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 330/2.
2013 5682 2013-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu
2013 5683 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 23/2013 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawieprzekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu, sprawozdania  z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012
2013 5684 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/311/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej we wsi Skierdy i Rajszew
2013 5685 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/310/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Zegrzyńskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna
2013 5686 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/312/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonej przy ulicy Golfowej we wsi Rajszew
2013 5687 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/135/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Nur
2013 5688 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/136/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2013 5689 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/137/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2013 5690 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/140/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 5691 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXI/141/13 Rady Gminy Nur z dnia 6 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nur
2013 5692 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.36.2013 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 5693 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Warka
2013 5694 2013-05-24 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2013 5695 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zatory
2013 5696 2013-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/VI/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna
2013 5697 2013-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.24.2013.KS Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013r. Rada Miejska w Zwoleniu
2013 5698 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 211/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Gozdowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2013 5699 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 212/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym, który prowadzi działalność na terenie Gminy Gozdowo.
2013 5700 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2013 Rady Gminy Łąck z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2013 5701 2013-05-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OK.031.2.2013 Wójta Gminy Borowie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania Gminie Borowie zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Miasta Garwolina uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie
2013 5702 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/13 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2013 5703 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew
2013 5704 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/109/2013 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kazanów.
2013 5705 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 359/XXVII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie - część I.
2013 5706 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 214/XLV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 7 maja 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki
2013 5707 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 265/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 5708 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 266/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 5709 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 267/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 5710 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wnoszenia przez Powiat Gostyniński do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji.
2013 5711 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatu Gostynińskiego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym na nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników.
2013 5712 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych na lata 2013-2020.
2013 5713 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z placu zabaw realizowanego w ramach projektu pn. „Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kończyce – Kolonia – miejsca rekreacji na terenie Gminy Kowala”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2013 5714 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kowala.
2013 5715 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/162/2013. Rady Gminy Kowala z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowala w 2013 roku.
2013 5716 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XLII/255/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013
2013 5717 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/85/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5718 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 5719 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 549/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 - etap I
2013 5720 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/231/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 stycznia 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI TŁUMY.
2013 5721 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5722 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 249/XXII/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie 24 B oraz uchwalenia nowego Statutu
2013 5723 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce – obszar A
2013 5724 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/293/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/281/13 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobyłka
2013 5725 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/339/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 5 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych.
2013 5726 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII.294.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów
2013 5727 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV.314.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Halinów.
2013 5728 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/312/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Grójca
2013 5729 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
2013 5730 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5731 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXV/181/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jadów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym
2013 5732 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania selektywnego odpadów komunalnych
2013 5733 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Grójec
2013 5734 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/306/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/271/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012 r.
2013 5735 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XL/307/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5736 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr IV.17.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jasieniec.
2013 5737 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr IV.18.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5738 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr IV.19.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasieniec.
2013 5739 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr III/11/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.
2013 5740 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr III/12/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 5741 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr III/13/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5742 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 5743 2013-05-24 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 21 stycznia 2013r. do Porozumienia z dnia 01.04.2010 r. roku zawartego pomiędzy Powiatem Płońskim a Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm.,
2013 5744 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/408/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Raszyn na rok 2013
2013 5745 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/409/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
2013 5746 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/410/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
2013 5747 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 690/155/13 Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2012 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok
2013 5748 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę nr IX/47/2007r. Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2007r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Świetlica Socjoterapeutyczna”
2013 5749 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 5750 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 5751 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 5752 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5753 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/335/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu „Wyszkowska Karta Rodziny”
2013 5754 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/341/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2013 5755 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/280/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5756 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2011r dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 5757 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany "Uchwały nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów".
2013 5758 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Pionki z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pionki za 2012 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego
2013 5759 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2012 r.
2013 5760 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/2013 Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. do porozumienia Nr 3/2012 z dnia 30.10.2012 r.
2013 5761 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/2013 Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. do porozumienia Nr 6/2012 z dnia 09.11.2012 r.
2013 5762 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/2013 Powiatu Ostrowskiego z dnia 15 kwietnia 2013r. do porozumienia Nr 4/2012 z dnia 19.11.2012 r.
2013 5763 2013-05-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3/2013 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2013r. w sprawie finansowania przez Gminę Stare Babice wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice do Gminnych Przedszkoli w Izabelinie i Laskach
2013 5764 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/13 Wójta Gminy Gzy z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012
2013 5765 2013-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2012 rok.
2013 5766 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 310/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2013 5767 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 317/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 5768 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 319/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Nagietkowa
2013 5769 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 320/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Nad Zalewem
2013 5770 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 321/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy ul. Skowronkowa
2013 5771 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 326/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 236/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia programu "Serocka Karta Dużej Rodziny 3+"
2013 5772 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/150/2012 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku.
2013 5773 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości
2013 5774 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/154/2012 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej
2013 5775 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 kwietnia 2013r. zmiany uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 18 marca 2013 roku
2013 5776 2013-05-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 96/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012r.
2013 5777 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Różan
2013 5778 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2013 5779 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kadzidło, warunków i zasad korzystania z nich.
2013 5780 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI.182.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz opłat i warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Stromiec
2013 5781 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI . 183.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Stromiec
2013 5782 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/239/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2013 5783 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr XXVI/234/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice
2013 5784 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Nowej Wsi.
2013 5785 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 5786 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 440/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 5787 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 441/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5788 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5789 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5790 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5791 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 139/2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 5792 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 5793 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 5794 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klwów.
2013 5795 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2013 5796 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Marki.
2013 5797 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 5798 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/2013 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/281/2013 Rady Miasta Marki z dnia 06 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5799 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/6/WZS/P/87/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2013r. Gminy-Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny do Porozumienia nr 64/WZS/P/241/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Szczawin Kościelny
2013 5800 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/7/WZS/P/88/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2013r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock i Gminą Rościszewo
2013 5801 2013-05-24 Aneks Aneks nr 2/15/PT-I/P/247/2012 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 18 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 6/WGM-V/P/9/2012 z dnia  23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy:  Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Gminą Nowy Duninów, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Mirosława Krysiaka – Wójta Gminy Nowy Duninów, o następującej treści.
2013 5802 2013-05-24 Aneks Aneks nr 2/17/PT-I/P/249/2012 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 4/WGM-V/P/10/2012 z dnia  27 stycznia 2012 r.  zawarty pomiędzy:  Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Miastem i Gminą Gąbin, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, o następującej treści.
2013 5803 2013-05-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2/2013 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 5804 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jakubów
2013 5805 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku"
2013 5806 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/99/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5807 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/100/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 5808 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/101/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5809 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/573/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/395/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Miasta Siedlce oraz warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych.
2013 5810 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XXVIII/177/2012 z dnia 30.10.2012r Rady Gminy Radziejowice w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słabomierz
2013 5811 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2013r. w sprawiesprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały Nr XXVIII/178/2012 z dnia 30.10.2012r Rady Gminy Radziejowice w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlasie
2013 5812 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2013r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radziejowice
2013 5813 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad przyznawania stypendium sportowego ze środków Gminy Radziejowice.
2013 5814 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice
2013 5815 2013-05-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.56.2013.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2013r. Rada Miejska Serock
2013 5816 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Wójta Gminy Parysów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2012, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012.
2013 5817 2013-05-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 95/2013 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 28 lutego 2013r. Zawarte w dniu 28 lutego 2013 r. w Nadarzynie pomiędzy:Gminą Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24reprezentowaną przez Tomasza Muchalskiego – Zastępcę Wójta Gminy Nadarzynzwaną w dalszej części porozumienia: „Gminą I” lub „Stroną”a Gminą Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12 reprezentowaną przez:Arkadiusza Kosińskiego – Burmistrza Gminy Brwinów zwaną w dalszej części porozumienia: „Gminą II” lub „Stroną”regulujące zasady organizacji gminnych przewozów pasażerskich
2013 5818 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin.
2013 5819 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.12.2013 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2012 rok
2013 5820 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr BP.0050.34.2013 Burmistrza Warki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie Przedłożenia Radzie Miejskiej w Warce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Warka za 2012 r.
2013 5821 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.2. 2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2012 r.
2013 5822 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXI/238/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.
2013 5823 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2013 5824 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/144/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5825 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/133/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2013 5826 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/136/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/122/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 5827 2013-05-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr DG.7240.14.2012 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 grudnia 2012r. Porozumienie określa zasady wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy z Miastem, zwanych dalej Usługami.
2013 5828 2013-05-27 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 10 kwietnia 2013r. do Porozumienia z dnia 12 grudnia 2012 roku
2013 5829 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXX/149/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy.
2013 5830 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/150/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Pniewy.
2013 5831 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki
2013 5832 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5833 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 3 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Łaskarzew
2013 5834 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XIX/54/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 5835 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/5/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposoby ich przyznawania.
2013 5836 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/4/2013 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 22 marca 2013r. o zmianie Uchwały Nr XIX/60/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5837 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013r. w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Izabelin
2013 5838 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/170/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Czerwonka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 5839 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/171/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwonka.
2013 5840 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/172/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czerwonka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5841 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/173/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Czerwonka z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5842 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XX/176/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonka w 2013 roku.
2013 5843 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2013 5844 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów
2013 5845 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5846 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 5847 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Gąbin, sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012
2013 5848 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2013 5849 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5850 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 30.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka.
2013 5851 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 41.XXXVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87.XXX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 5852 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 43.XXXVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 5853 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 44.XXXVII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Rzakta.
2013 5854 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia stref cen (stawek taryfowych) bowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami oraz dodatkowych oznaczeń taksówek i określenia przepisów porządkowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Pomiechówek
2013 5855 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
2013 5856 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 312/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sierpc-Zachód.
2013 5857 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 315/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2013 5858 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 317/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 231/XXVI/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 18 marca 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sierpc oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin zająć.
2013 5859 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 318/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 256/XXVIII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 19 maja 2009r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i byłych nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Sierpc oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 5860 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 319/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc
2013 5861 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 320/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyy
2013 5862 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 321/XLI/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Sierpc na lata 2013 – 2017”
2013 5863 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2013 5864 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5865 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2013-2020
2013 5866 2013-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2013 5867 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr LVI/1587/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 5868 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr LVI/1588/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 5869 2013-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 225 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łaskarzew
2013 5870 2013-05-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-27(7)/2013/292/IX/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie.
2013 5871 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/104/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy
2013 5872 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5873 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gzy
2013 5874 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy w 2013 roku
2013 5875 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjecia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gzach
2013 5876 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/241/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej.
2013 5877 2013-05-27 Informacja Informacja nr OWA-4110-6(9)/2013/226/W/OWA/TKi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
2013 5878 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/145/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIV/129/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012 r.
2013 5879 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/146/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5880 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/140/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Garwolin
2013 5881 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/141/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne gm. Garwolin
2013 5882 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XV/148/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Garwolin
2013 5883 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/143/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów.
2013 5884 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/144/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5885 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5886 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/147/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 5887 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/134/2012 Rady Gminy w Tczowie  z dnia 28 grudnia 2012 roku sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5888 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 158/XXIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2013 roku
2013 5889 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/12 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2013
2013 5890 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/12 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2013 - 2023
2013 5891 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 229/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku
2013 5892 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 230/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2013 5893 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 232/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół Powiatu Otwockiego oraz likwidacji niektórych szkół Powiatu Otwockiego
2013 5894 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 233/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki oraz ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za korzystanie z nich
2013 5895 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
2013 5896 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2013 5897 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2013 5898 2013-05-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-31(6)/2013/142/XIV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie w rejonie ul. Chełmżyńskiej,
2013 5899 2013-05-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-23(8)/2013/142/XIV/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie w rejonie ul. Marsa,
2013 5900 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/102/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5901 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/103/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Joniec
2013 5902 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/104/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5903 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/105/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 6 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5904 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr 922/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Piaseczno
2013 5905 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance – Gminnej Biblioteki Publicznej
2013 5906 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso.
2013 5907 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/202/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013 roku.
2013 5908 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin
2013 5909 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.
2013 5910 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w budynku będącym własnością Miasta Piastów
2013 5911 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy Repki z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2013 roku.
2013 5912 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów - Rynek z przyległymi ulicami
2013 5913 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLII/250/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 5914 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XLII/252/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2013 5915 2013-05-28 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 13 maja 2013r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Biel, Błogoszcz, Golice, Grubale, Osiny, Pruszynek i Pustki gmina Siedlce
2013 5916 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku.
2013 5917 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Dzbenin, Kamianka
2013 5918 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2013 5919 2013-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szydłowiec.
2013 5920 2013-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.
2013 5921 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Przysucha, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 5922 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.302.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów.
2013 5923 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.313.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2013 roku
2013 5924 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV.315.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5925 2013-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2012 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2012 rok
2013 5926 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borowie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borowie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 5927 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie"
2013 5928 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5929 2013-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2013 Burmistrza Błonia z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy 2012 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu
2013 5930 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/337/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/265/12 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5931 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Zielonka
2013 5932 2013-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013 r.
2013 5933 2013-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Izabelin przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013 r.
2013 5934 2013-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013 r.
2013 5935 2013-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 maja 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pomiechówek przeprowadzonych w dniu 19 maja 2013 r.
2013 5936 2013-05-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-87(10)/2012/2013/755/I/ARY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Stora Enso Poland S.A. z siedzibą w Ostrołęce.
2013 5937 2013-05-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-30(6)/2013/142/XIV/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie w rejonie ul. Annopol,
2013 5938 2013-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Borowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2012 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.
2013 5939 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Iłża
2013 5940 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXV/204/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZZOZ w Zwoleniu
2013 5941 2013-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 maja 2013r. w sprawie ogloszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 marca  2013r.’’
2013 5942 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa.
2013 5943 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2013 5944 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2013 5945 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2013 5946 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/342/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 5947 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach
2013 5948 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mrozy
2013 5949 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2013 5950 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne.
2013 5951 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
2013 5952 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/142/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Sterdyń
2013 5953 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/143/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń
2013 5954 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5955 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 69/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 5956 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 74/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Opinogóra Górna
2013 5957 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 101/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego w Wyszkowie wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2013 5958 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 102/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie
2013 5959 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 103/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Radomiu
2013 5960 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 104/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Radomiu
2013 5961 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 105/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie
2013 5962 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 106/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ciechanowie
2013 5963 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 107/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrołęce wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
2013 5964 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 108/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Siedlcach
2013 5965 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 109/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie likwidacji Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie
2013 5966 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 110/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach z Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie do Medycznej Szkoły Policealnej Nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego w Warszawie, likwidacji Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Warszawie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie
2013 5967 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 112/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2013 5968 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 115/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Gołotczyźnie i Gimnazjum Specjalnego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Gołotczyźnie oraz likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie oraz szkół wchodzących w jego skład
2013 5969 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/174/13 Rady Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/167 /13 Rady Gminy Rybno z dnia 17 kwietnia 2013r w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2013 5970 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/13 Rady Gminy Rybno z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/168/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 17 kwietnia 2013roku.
2013 5971 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 215/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2013 5972 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 216/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5973 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 217/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszena warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2013 5974 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 218/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2013 5975 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 219/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie przyznawania pomocy na dożywianie, określenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie
2013 5976 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr LIV/1546/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 w Warszawie, ul. K. Sołtyka 8/10
2013 5977 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2013 roku"
2013 5978 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Teresin
2013 5979 2013-05-29 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.1.2.2013 BL Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 kwietnia 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego
2013 5980 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2013 5981 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 5982 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów
2013 5983 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5984 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
2013 5985 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.188.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2013 5986 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.189.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 5987 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.190.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Siennica
2013 5988 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.0007.191.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy
2013 5989 2013-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 30 kwietnia 2013r. zawarte w dniu 30 kwietnia 2013 roku w Sochaczewie
2013 5990 2013-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4296/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 maja 2013r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2013 5991 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/154/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2013 5992 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/155/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli” zlokalizowanego na "Zalewie Karczunek” w Kałuszynie
2013 5993 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/156/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z Kortów Tenisowych usytuowanych w Kałuszynie przy ulicy Pocztowej" oraz ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu
2013 5994 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/157/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
2013 5995 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/158/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
2013 5996 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/159/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie podwyższenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
2013 5997 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/160/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zgody na stosowanie innej stopy procentowej dla rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego.
2013 5998 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/161/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5999 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/163/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kałuszyn i granic ich obwodów.
2013 6000 2013-05-29 Aneks Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do POROZUMIENIA NR 3.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,
2013 6001 2013-05-29 Aneks Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do POROZUMIENIA NR 4.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,
2013 6002 2013-05-29 Aneks Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do POROZUMIENIA NR 5.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,
2013 6003 2013-05-29 Aneks Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do POROZUMIENIA NR 6.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,
2013 6004 2013-05-29 Aneks Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do POROZUMIENIA NR 7.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,
2013 6005 2013-05-29 Aneks Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do POROZUMIENIA NR 10.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,
2013 6006 2013-05-29 Aneks Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do POROZUMIENIA NR 9.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,
2013 6007 2013-05-29 Aneks Aneks nr 1/2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 26 kwietnia 2013r. do POROZUMIENIA NR 8.2012 zawartego w dniu 2 listopada 2012 roku,
2013 6008 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze
2013 6009 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/290/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mrozy na lata 2013 – 2017
2013 6010 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/293/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zasad sprawowania pogrzebu na koszt gminy Mrozy i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
2013 6011 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/295/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w latach 2013- 2018 w gminie Mrozy
2013 6012 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXX.181.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6013 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXX.186.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia granic sołectw.
2013 6014 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/235/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6015 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 6016 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Policzna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 6017 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 181/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina oraz granic ich obwodów
2013 6018 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 182/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina  oraz granic ich obwodów
2013 6019 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 180/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania obniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina
2013 6020 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie.
2013 6021 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Szelków.
2013 6022 2013-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Lubowidz z dnia 19 marca 2013r. w sprawie: przekazania sprawozdania wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012
2013 6023 2013-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu gminy Czerwonka za 2012 rok.
2013 6024 2013-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/13 Wójta Gminy Korytnica z dnia 29 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
2013 6025 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 6026 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6027 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/165/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6028 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6029 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 6030 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 17 maja 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 6031 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 maja 2013r. zmieniająca uchwałe Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 6032 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2013.
2013 6033 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/200/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie miasta Garwolin
2013 6034 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XLI/199/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Garwolin
2013 6035 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.12.2013.GSS Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013r. Rada Gminy Olszewo-Borki
2013 6036 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniewie
2013 6037 2013-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 242 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż
2013 6038 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6039 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr XIV/128/2012 z dnia 16 listopada 2012r., dotyczącej wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
2013 6040 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6041 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Potworów dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 6042 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2013 Rady Gminy w Potworowie z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji.
2013 6043 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6044 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/184/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Belsk Duży na stałe obwody głosowania.
2013 6045 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 6046 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej BELMED w Belsku Dużym
2013 6047 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/188/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie miasta Garwolina
2013 6048 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/189/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/182/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Garwolin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6049 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/190/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/166/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012 roku określającej sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 6050 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 192/XXXI/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 6051 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/130/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wodynie
2013 6052 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/169/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 6053 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/170/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi.
2013 6054 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 577/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski nr 2 w Płocku i nadania jej statutu.
2013 6055 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 578/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany siedziby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Płocku, al. Antoniego Roguckiego 1
2013 6056 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 579/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 683/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia ich obwodów.
2013 6057 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 588/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.
2013 6058 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 590/XXXIV/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 6059 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 132/XXXIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6060 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 133/XXXIII/13 Rady Gminy Sierpc z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 6061 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/316/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/255/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 rok
2013 6062 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 721/249/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 6063 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/174/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2013 6064 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/175/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6065 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/176/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 6066 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/127/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Chotcza
2013 6067 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6068 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 133/ 2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 6069 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2013 6070 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 6071 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 21 maja 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr V/34/99 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 1999 r. dotyczącą ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2013 6072 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 21 maja 2013r. zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
2013 6073 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw - Helenówek, Etap I
2013 6074 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 145/XXV/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 15 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rościszewo
2013 6075 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo
2013 6076 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 149/XXV/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6077 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach
2013 6078 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez gminę Wolanów
2013 6079 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.32.2013.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2013r. Rada Miasta Ostrołęki
2013 6080 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.34.2013.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2013r. Rada Gminy Izabelin
2013 6081 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.10.2013.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2013r. Rada Gminy Wilga
2013 6082 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.4131.4.2013.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka
2013 6083 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.64.2013.MB Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. Rada Gminy Leoncin
2013 6084 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.27.2013.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 kwietnia 2013r. Rada Gminy Stanisławów
2013 6085 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.60.2013.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 maja 2013r. Rada Miejska Otwocka
2013 6086 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.31.2013.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2013r. Rada Powiatu Mińskiego
2013 6087 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.6.2013.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2013r. Rada Gminy Bielany
2013 6088 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.7.2013.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2013r. Rada Gminy w Sobolewie
2013 6089 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.28.2013.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 kwietnia 2013r. Rada Gminy Stanisławów
2013 6090 2013-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.9.2013.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Rada Powiatu Garwolińskiego
2013 6091 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/110/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wiśniewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6092 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/111/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 15 maja 2013r. W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2013 6093 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/116/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2013 6094 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/117/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.
2013 6095 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 21/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6096 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 22/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6097 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 16/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6098 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 17/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6099 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 18/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6100 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 19/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6101 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 20/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 27 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta - mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 6102 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII.195.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pilawa
2013 6103 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”
2013 6104 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 132.XXVI.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowcu Kościelnym
2013 6105 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 133.XXVI.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny na 2013 rok.
2013 6106 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mordy - terenu zabudowy produkcyjno - usługowej
2013 6107 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy”
2013 6108 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mordy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 6109 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Przasnyskiemu oraz jego jednostkom podległym.
2013 6110 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Przasnyskiego
2013 6111 2013-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 18 kwietnia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku Powiatu Szydłowieckiego za 2012r. Ocena bezpieczeństwa w ruchu drogowym "Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa" Zagrożenie pożarowe lasów Zagrożenie wypalaniem traw Ocena jakości wody do spożycia Ocena jakości wody w kąpieliskach opartych na wodach powierzchniowych: Ocena stanu sanitarnego żywności: Zapobieganie chorobom odzwierzęcym (zoonozom): Profilaktyka PPIS: Ochrona powietrza atmosferycznego Gospodarka wodna Gospodarka odpadami Gospodarka leśna Surowce mineralne
2013 6112 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 323 / XXV / 2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 6113 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 maja 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 6114 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/150/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Latowicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 6115 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/151/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
2013 6116 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/166/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Latowicz
2013 6117 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXII/168/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Latowicz na 2013 rok
2013 6118 2013-05-31 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Siedlce opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy prowadzone przez Miasto Siedlce
2013 6119 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 184/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2013–2020
2013 6120 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mała Wieś na 2013 rok
2013 6121 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbuczyn.
2013 6122 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zbuczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6123 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu pn. „Zbiornik retencyjny w Rówcach”
2013 6124 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/133/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6125 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 269/XXIX/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Radomski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 6126 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk
2013 6127 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/276/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6128 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 6129 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2013 6130 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku.
2013 6131 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Nr XXVII/149/2012 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2013 6132 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna Lacka
2013 6133 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmian terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6134 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/2013 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2013 6135 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pokrzywnica
2013 6136 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XX/132/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 9 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedzna oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 6137 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 242/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
2013 6138 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 244/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2013 6139 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 245/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 6140 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 9 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/145/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
2013 6141 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Chotyni, gm. Sobolew.
2013 6142 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Godziszu, gm. Sobolew.
2013 6143 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.
2013 6144 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 540/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Janinów w gminie Grodzisk Mazowiecki
2013 6145 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 541/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze prywatnej w miejscowości Janinów w gminie Grodzisk Mazowiecki
2013 6146 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 542/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki
2013 6147 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 209/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 6148 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 211/XLIV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 6149 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Maciejowice oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku.
2013 6150 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI.136.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 17 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV.132.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6151 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 6152 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL / 349 / 2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ząbkach
2013 6153 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/350/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2013 6154 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2013 6155 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/169/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 6156 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/183/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ostrów Mazowiecka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6157 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/184/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2013”
2013 6158 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/188/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/169/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 6159 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XLI/190/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
2013 6160 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/173/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2012 rok.
2013 6161 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/174/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Przysusze z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 6162 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 6163 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/178/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.
2013 6164 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/179/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 6165 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 332/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock
2013 6166 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 333/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013-2017
2013 6167 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 188/XXIV/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 10 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 156/XX/12 Rady Gminy w Nowym Duninowie w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 6168 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/303/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie założenia Technikum Reklamy i Handlu w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29 oraz włączenia tej szkoły w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejówku, ul. Paderewskiego 29
2013 6169 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XL/304/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 21 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2013 6170 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV /189/ 2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów .
2013 6171 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2013 6172 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/173/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2013-2017.
2013 6173 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII / 212 / 2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/207/2013 z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6174 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie : zmiany Uchwały Nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2013 6175 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Młynarze
2013 6176 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/158/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew – fragment wsi Chrzczany
2013 6177 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/160/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kuznocin gmina Sochaczew.
2013 6178 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie: 1.Zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 2. Tekstu jednolitego uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2013 6179 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 4/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013r. W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWA BUKÓWKA
2013 6180 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 15/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Osowiec
2013 6181 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 27/XXVI/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie: Zmiany uchwały Nr 3/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie: 1. Zmiany uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola. 2. Tekstu jednolitego uchwały nr 21/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola.
2013 6182 2013-05-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bzura
2013 6183 2013-05-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bug od Tocznej do Broku
2013 6184 2013-05-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszarów szczególnie narażonych Dopływy Narwi od Orzu do Pełty, Krępianka, Niestępówka, Pniewnik i Wkra
2013 6185 2013-05-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Skrwa Lewa
2013 6186 2013-05-31 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 9/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Prawostronne dopływy Zbiornika Włocławek