Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2013

 

<
Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3887 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mogielnicy
2013 3888 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3889 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 149/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 3890 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 150/XVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3891 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 151/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2013 3892 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr 153/XXVIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2013 roku"
2013 3893 2013-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/236/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2012 rok.
2013 3894 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr L/1462/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany nazwy przedszkola oraz zmiany obwodu szkoły podstawowej, wchodzących w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, ul. Przyczółkowa 27
2013 3895 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr L/1465/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany obwodów niektórych gimnazjów w dzielnicy Praga-Południe
2013 3896 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr L/1466/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 „Kota Filemona” w Warszawie, ul. Wergiliusza 7
2013 3897 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr L/1468/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie połączenia Przedszkola nr 389 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 i Szkoły Podstawowej nr 321 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie, ul. W. Szadkowskiego 3
2013 3898 2013-04-02 Porozumienie Porozumienie Powiatem Szydłowieckim z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie: prowadzenia zadania publicznego z zakresu promocji powiatów oraz powierzenie Powiatowi Koneckiemu wydawanie Kwartalnika społeczno – kulturalnego „Ziemia Odrowążów”
2013 3899 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości
2013 3900 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska.
2013 3901 2013-04-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzewnie.
2013 3902 2013-04-02 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 2839/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012r.
2013 3903 2013-04-02 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 2840/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2012r.
2013 3904 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.184.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 3905 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.185.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 3906 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.186.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2013 3907 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.187.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku oraz odpłatności za przygotowywane tam posiłki
2013 3908 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV.189.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz jej poboru w drodze inkasa
2013 3909 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.
2013 3910 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012.
2013 3911 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.
2013 3912 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice.
2013 3913 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 3914 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 3915 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIi/171/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2013 rok”
2013 3916 2013-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2013 3917 2013-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2013 3918 2013-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2013 3919 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3920 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/260/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 marca 2013r. Statut Gminnej Biblioteki Publicznej
2013 3921 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/262/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3922 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sobolew na stałe obwody głosowania.
2013 3923 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 3924 2013-04-03 Informacja Informacja Starosty Grodziskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej gminy Baranów
2013 3925 2013-04-03 Informacja Informacja Starosty Grodziskiego z dnia 18 marca 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej gminy Grodzisk Mazowiecki
2013 3926 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Mokobody na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 3927 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2012
2013 3928 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
2013 3929 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 – 2017 ”
2013 3930 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/189/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w gminie Goworowo
2013 3931 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/193/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 3932 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 3933 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie
2013 3934 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2013 3935 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/404/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2013 3936 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/405/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 3937 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXX/406/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXI/260/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2013 3938 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/147/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 3939 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospopdaropwanie odpadami komunalnymi.
2013 3940 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/61/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 3941 2013-04-03 Obwieszczenie Obwieszczenie nr SL.1.2013 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze gminy lub jego części
2013 3942 2013-04-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGN.7113.2.2013 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok
2013 3943 2013-04-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2013 3944 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2013 3945 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/340/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2013 roku
2013 3946 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2013 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2012 rok
2013 3947 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2013 r.
2013 3948 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu udostępniania i korzystania z Miejskiego Stadionu Sportowego w Lipsku
2013 3949 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Lipsko działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 3950 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Kadzidło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 3951 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Kadzidło
2013 3952 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
2013 3953 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2013 3954 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/ 2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 3955 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 139/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świercze.
2013 3956 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 140/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świercze.
2013 3957 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 141/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Świercze.
2013 3958 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 142/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świercze
2013 3959 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 143/XXII/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazu narzutowego znajdujących się na terenie Gminy Świercze
2013 3960 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 145 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Policzna
2013 3961 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r.
2013 3962 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok
2013 3963 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2009 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3964 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/359/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2013 3965 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 292/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2009 r.
2013 3966 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2013 3967 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3968 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-22/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 3969 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI-190/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009 rok
2013 3970 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 620/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2013 3971 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 625/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2013 3972 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/371/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2013 3973 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 363/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 października 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2009 - 2020
2013 3974 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2009 Burmistrza Przasnysza z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2013 3975 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XX/111/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3976 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/380/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2013 3977 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 7 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2013 3978 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 338/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta milanówka na 2009 rok
2013 3979 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 5 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 3980 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 3981 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 3982 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/09 Rady Gminy Klembów z dnia 17 czerwca 2009r. Uchwała nr XXXV/255/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok.
2013 3983 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 3984 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 485/LV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 3985 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LVIII/544/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2013 3986 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/200/2010 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2013 3987 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LI/51/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 3988 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LIV/79/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Gminy Nieporęt
2013 3989 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 3990 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 162/XXXVI/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 3991 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 314/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 3992 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 328/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 3993 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 606/XLIX/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 3994 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/191/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2013 3995 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/201/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2009 r
2013 3996 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr III/35/243/10 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 3997 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 14 maja 2009r. zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 3998 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 maja 2009r. zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 3999 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 maja 2009r. zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4000 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r.
2013 4001 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 385/V/32/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 4002 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok
2013 4003 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/119/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 5 sierpnia 2009r. sprawie zmian w budżecie Gminy w 2009 r.
2013 4004 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 158/XXXI/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2009
2013 4005 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 397(85)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 4006 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 4007 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 355/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 4008 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/313/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2013 4009 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/53/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2013 4010 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/135/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4011 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/158/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 4012 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/10 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 4013 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/367/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 4014 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4015 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4016 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4017 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII286/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 4018 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 4019 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 11 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2013 4020 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4021 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2009 Wójta Gminy Raszyn z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2013 4022 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 142/XXXIII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 4023 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok oraz zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2013 4024 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4025 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4026 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4027 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/336/2009 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok
2013 4028 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr Nr XLVI/245/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.
2013 4029 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/450/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 4030 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/316/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2013 4031 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/317/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2013 4032 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 638/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.
2013 4033 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 4034 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zabrodzie na rok 2009
2013 4035 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LVI/261/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok .
2013 4036 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LVII/264/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę nr LVI/261/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok
2013 4037 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr LVII/265/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok
2013 4038 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2013 4039 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 4040 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2013 4041 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2013 4042 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr 639/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.
2013 4043 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/169/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na 2009
2013 4044 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XLVII/431/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie miasta Pruszkowa na 2010rok.
2013 4045 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2010 Wójta Gminy Jadów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 4046 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 521/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 4047 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010
2013 4048 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 505(60)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4049 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 233/XLV/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2010 r.
2013 4050 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 4051 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 102a/ 2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 4052 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010
2013 4053 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 298/XXX/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2013 4054 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 4055 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 4056 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 317/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 4057 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 133/XXXII/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 4058 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2012 rok.
2013 4059 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/166/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 4060 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/170/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Ostrów Mazowiecka
2013 4061 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/171/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4062 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/172/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 4063 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/173/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2003 Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostrowi Mazowieckiej
2013 4064 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/174/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej
2013 4065 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XL/175/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
2013 4066 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zaliczenia ulic: Modrzewiowej, Akacjowej, Dębowej i Lipowej w Myszyńcu do kategorii dróg gminnych.
2013 4067 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/259/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Starych Babicach
2013 4068 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/155/2012 z dnia 20 listopada 2012 roku dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4069 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusinów
2013 4070 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/331/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2013 4071 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 4072 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.129.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzeczniów.
2013 4073 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.130.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzeczniów
2013 4074 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.131.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4075 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV.132.2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4076 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/133/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4077 2013-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia.
2013 4078 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII.287.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2013 4079 2013-04-05 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 22 marca 2013r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Siennica z wyłączeniem obrębów: Siennica i Stara Wieś, pow. miński.
2013 4080 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 501/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy GrodziskMazowiecki na lata 2013-2017
2013 4081 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 32/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2013 4082 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2013 roku
2013 4083 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2013 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie Powiatu Sochaczewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4084 2013-04-05 Informacja Informacja nr I/2013 Burmistrza Miasta Iłża z dnia 14 marca 2013r. w sprawie:zestawienia danych dotyczących czynszów namiu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Iłża
2013 4085 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/340/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 4086 2013-04-05 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Sokołowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 4087 2013-04-05 Informacja Informacja nr OWA-4110-10(13)/2012/2013/554/TKi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 marca 2013r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany koncesji przedsiębiorstwa energetycznego: PKN ORLEN S. A. z siedzibą w Płocku na wytwarzanie ciepła Nr WCC/549-ZTO-A/554/W/OWA/2013/TKi
2013 4088 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr III/14/2013 Rady Gminy Krasne z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2013 roku
2013 4089 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów
2013 4090 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
2013 4091 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadmi komunalnymi
2013 4092 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4093 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 137//XXIII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiarząt na terenie gminy Rościszewo w 2013 roku"
2013 4094 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Rościszewo Spólkom Wodnym.
2013 4095 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2013 roku”
2013 4096 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 246/ 2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2013 4097 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów
2013 4098 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów
2013 4099 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 97/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4100 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 98/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 4101 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/242/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarczyn
2013 4102 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XLI/243/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych  i niezamieszkałych na terenie Gminy Tarczyn w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
2013 4103 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
2013 4104 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Garwolińskiego
2013 4105 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 236/XXII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe.
2013 4106 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 238/XXII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2013r.”
2013 4107 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 203/XLIII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2014 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2013 4108 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 205/XLIII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sanniki w 2013 roku
2013 4109 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.178.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy
2013 4110 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.180.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Siennica
2013 4111 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII.0007.181.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Siennica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4112 2013-04-05 Porozumienie Porozumienie nr CRU/ 209/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 19 grudnia 2012r. Starosty Przasnyskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowychz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2013 4113 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr I/1/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2013-2017
2013 4114 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr I/2/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 4115 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr II/7/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2013r. w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2013-2017
2013 4116 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/150/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 4117 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/163/13 Rady Gminy Osieck z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osieck.
2013 4118 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/164/13 Rady Gminy Osieck z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osieck.
2013 4119 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów.
2013 4120 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4121 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/110/2013 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 4122 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/107/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku Rady Gminy w Jastrzębiu w sprawie „określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji”.
2013 4123 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
2013 4124 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jastrząb, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 4125 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Wójtowi Gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
2013 4126 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/135/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków”.
2013 4127 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2013 4128 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/139/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 4129 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4130 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2013 4131 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/129/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest Gmina Sienno oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 4132 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych
2013 4133 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2013 4134 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2013 4135 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4136 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/320/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 4137 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4138 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/322/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 4139 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Duchnice
2013 4140 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gielniów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 4141 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/45/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4142 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/46/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4143 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/47/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4144 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/48/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gielniów oraz zagospodarowania tych odpadów
2013 4145 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/49/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 4146 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/52/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany do Uchwały Rady Gminy Gielniów Nr XXVI/38/2012 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 4147 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/1/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 4148 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/8/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Gielniów” i ,,Zasłużony dla Gminy Gielniów” oraz zasad i trybu nadawania tych tytułów
2013 4149 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/10/2013 Rady Gminy Gielniów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i terapeuty pedagogicznego.
2013 4150 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
2013 4151 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2013 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie pogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wysokiej
2013 4152 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2012 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2013 4153 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 505/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uznania za park gminny terenu położonego w obrębie osiedla Ustronie i nadania mu nazwy
2013 4154 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2013 4155 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 509/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla przewoźników i operatorów, zasad i warunków korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 4156 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 511/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 283/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2013 4157 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 512/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 422/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2013 4158 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/207/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2013 4159 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/117/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 4160 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/118/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2013 4161 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XX/122/2013 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo.
2013 4162 2013-04-05 Informacja Informacja nr GK.7113.1.2013 Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego z dnia 27 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2013 4163 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 4164 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 149 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarnia
2013 4165 2013-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 150 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grudusk
2013 4166 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/ 184 /2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 marca 2013r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2013 roku
2013 4167 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 marca 2013r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raciąż
2013 4168 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 marca 2013r. postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
2013 4169 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Raciąż
2013 4170 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 233/XXX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bodzanów
2013 4171 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 224/XXVII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Otwocki
2013 4172 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/117/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszczyna w gminie Nieporęt"
2013 4173 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą za 2012 rok
2013 4174 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/141/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 4175 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2013 4176 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4177 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4178 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4179 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlnia-Letnisko, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
2013 4180 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 804/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 4181 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/158/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009r.
2013 4182 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 306/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2013 4183 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2013 4184 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/137/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2013 4185 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2013 4186 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXV/136/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 4187 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/188/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 4188 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/182/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 4189 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/179/2009 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 4190 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2013 4191 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/392/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 4192 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 100/XXII /09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009.
2013 4193 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 95/XXI/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009.
2013 4194 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 308/XXXIV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2013 4195 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 310/XXXV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4196 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 4197 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 273/XXV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4198 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 316/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4199 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4200 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2009 rok
2013 4201 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 10 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4202 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2009 rok
2013 4203 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4204 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 8 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2009 rok
2013 4205 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/183/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 4206 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2009
2013 4207 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 236/XXXIX/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok
2013 4208 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2009
2013 4209 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 8 kwietnia 2009r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 4210 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XX/142/09 Rady Gminy Dobre z dnia 5 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2013 4211 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 347/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy i jednostek podległych za I półrocze 2010 roku.
2013 4212 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 65 /10 Burmistrza Tarczyna z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Tarczynie informacji z wykonania budżetu gminy Tarczyn za I półrocze 2010 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie i Gminnej Biblioteki w Tarczynie za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie za I półrocze 2010 roku.
2013 4213 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 531(86)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4214 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 525(80)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4215 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 516(71)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 513(68)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4216 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLI/155/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sarnaki na rok 2010
2013 4217 2013-04-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 sierpnia 2010r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2010r
2013 4218 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 246/45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Lipsko oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2010 roku
2013 4219 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 74/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 4220 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 76/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 4221 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 77/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 4222 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 81/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 4223 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 86/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 4224 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 4225 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 443/L/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4226 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 799/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 4227 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/41/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4228 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2009 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2013 4229 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 175/XXVII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 4230 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2009 rok
2013 4231 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/242/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu w 2009 r.
2013 4232 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 535/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2013 4233 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 536/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2009 rok
2013 4234 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 537/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.
2013 4235 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2009
2013 4236 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/396/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2013 4237 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/397/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2013 4238 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/398/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2013 4239 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/399/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2013 4240 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/278/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2013 4241 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/396/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 4242 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/09 Wójta Gminy Klembów z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmian w bnudżecie gminy Klembów na 2009 rok
2013 4243 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 maja 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2009 - 2020
2013 4244 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2013 4245 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2013 4246 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2013 4247 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/244/09 Rady Gminy Klembów z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2009 rok
2013 4248 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2013 4249 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 20 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2013 4250 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/322/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nadarzyn na rok 2009
2013 4251 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/230/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.
2013 4252 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 4253 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 4254 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i Gminy na 2009 rok
2013 4255 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/09 Rady Miasta Halinów z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmian i przeniesień w Budżecie Gminy Halinów na 2009 rok
2013 4256 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 246/XL/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok
2013 4257 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2013 4258 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 133/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. oraz dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne
2013 4259 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/24/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie
2013 4260 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/25/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2013 roku
2013 4261 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr xxxix/31/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2013r. w sprawiew nadania nazwy „Białego Bzu” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 24/98 i 24/105.
2013 4262 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 247/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 44/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Celestynów.
2013 4263 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/223/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność Powiatu Żuromińskiego
2013 4264 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/225/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.
2013 4265 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/226/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2013 4266 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 151/XXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małkinia Górna na 2013 rok.
2013 4267 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 152/XXV/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regumlaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małkinia Górna.
2013 4268 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 335/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 4269 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 346/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie  wprowadzenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin--Jeziorna
2013 4270 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 347/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
2013 4271 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 363/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2013 4272 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 364/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych
2013 4273 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 365/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 306/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4274 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 373/VI/31/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 122/IV/9/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 października 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna zmienioną uchwałą Nr 154/V/12/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 stycznia 2008r. i uchwałą Nr 120/VI/14/2011 z dnia 8 września 2011r.
2013 4275 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXX/396/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 4276 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/112/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospopdasrowanie odpadami komunalnymi
2013 4277 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/118/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r.
2013 4278 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/122/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnia w 2013r.
2013 4279 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/123/13 Rady Gminy Czarnia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2013 4280 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/107/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku - Osadzie
2013 4281 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy Osieck z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Osieck
2013 4282 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 164/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/8 położonych w Drobinie.
2013 4283 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/165/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd .
2013 4284 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Granice
2013 4285 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrebu geodezyjnego Teresin
2013 4286 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/141/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 4287 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4288 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Arcelinie w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedlinie
2013 4289 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Siedlin
2013 4290 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4291 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/202/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 4292 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/188/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/162/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 4293 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/189/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/161/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4294 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/190/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2013 4295 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/191/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia prowizji dla sołtysów za pobór zobowiązań pienięznych.
2013 4296 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2013 roku
2013 4297 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Karniewo.
2013 4298 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz wprowadzenia zwolnień od tej opłaty.
2013 4299 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2013 4300 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4301 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV.175.2013 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2013 roku.
2013 4302 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/166/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 4 marca 2013r. w spraw sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010r.
2013 4303 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2013 4304 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4305 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4306 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4307 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 4308 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2013 4309 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/154/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminy Promna
2013 4310 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/161/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
2013 4311 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Promnie z siedzibą w Falęcicach.
2013 4312 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/13 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 4313 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2013 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012
2013 4314 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/98/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 4315 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/100/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4316 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2013 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
2013 4317 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 4318 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2013 4319 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łyse, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łyse oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4320 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr III.10.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec.
2013 4321 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr III.11.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2013 4322 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr III.13.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4323 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr III.14.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasieniec.
2013 4324 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII /197/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 4325 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 4326 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4327 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4328 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4329 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 543/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4330 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2013 4331 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2009
2013 4332 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/250/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.
2013 4333 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 428/V/36/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 4334 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 420/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2009 r.
2013 4335 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/80/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2013 4336 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 356/XXXI/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2013 4337 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/399/2009 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2009r. dotycząca budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2010.
2013 4338 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Nur z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2013 4339 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-47/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 4340 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-46/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 4341 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 472/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 328/XXIII/2008 Rady Miejskiej z dnia 19.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzymin na 2009r.
2013 4342 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2013 4343 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2013 4344 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/382/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2013 4345 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/383/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2013 4346 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 4347 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 4348 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 5 czerwca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 4349 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/09 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 4350 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy w 2009 roku
2013 4351 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 360/V/30/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009
2013 4352 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/110/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2013 4353 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2013 4354 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 roku
2013 4355 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 393/LII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.
2013 4356 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/09 Burmistrza Halinowa z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalenia prognozy długu gminy Halinów na rok 2009 i lata następne
2013 4357 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2013 4358 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej i planu finansowego dochodów własnych Promocja Miasta na rok 2009
2013 4359 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2013 4360 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej i planu finansowego dochodów własnych Promocja Miasta na rok 2009
2013 4361 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4362 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2013 4363 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4364 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4365 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/25/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2013 4366 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 4367 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 227/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 4368 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 285/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 4369 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 4370 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 288/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 4371 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 4372 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok
2013 4373 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2009 Wójta Gminy Izabelin z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu w 2009 roku
2013 4374 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009
2013 4375 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2013 4376 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/174/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na 2009
2013 4377 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XVII/90/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2013 4378 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 4379 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 4380 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/09 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
2013 4381 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/09 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.
2013 4382 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 549/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok
2013 4383 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr LXXXVI/400/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29 czerwca 2009r. wprowadzenie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2013 4384 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2009 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 4385 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 8 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2013 4386 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2013 4387 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 4388 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 124a/ 2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 4389 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 126a / 2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 4390 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 4391 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 83/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 4392 2013-04-10 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 20 listopada 2012r.
2013 4393 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 4394 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr 84/2010 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok
2013 4395 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.
2013 4396 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/73/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 4397 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/79/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 4398 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 4399 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010
2013 4400 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 513(68)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4401 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 507(62)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok
2013 4402 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 4403 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/263/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2013 4404 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
2013 4405 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XL/459/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2009.
2013 4406 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/231 /10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 4407 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/359/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2013 4408 2013-04-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.22.2013.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2013r. Rada Gminy Ciepielów
2013 4409 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2013 4410 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w  roku 2013.
2013 4411 2013-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 12 marca 2013r. w sprawie : zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Miasta i Gminy Białobrzegi
2013 4412 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Młodzieszyn”
2013 4413 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2012
2013 4414 2013-04-11 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2013r. PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
2013 4415 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2013 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020 za 2012 r.
2013 4416 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 4417 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXX/168/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022
2013 4418 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetu Gminy na rok 2013
2013 4419 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr Nr Nr XXVIII/163/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu
2013 4420 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawieszczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2013 4421 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2013 4422 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 4423 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na terenie miejscowości Wąsewo - Mokrylas do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 4424 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/547/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty.
2013 4425 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/549/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4426 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/548/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce.
2013 4427 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/550/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2013 4428 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/551/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4429 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/552/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych na wszystkich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Siedlce.
2013 4430 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/556/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie pozbawienia działki nr 202/2 z obrębu 56 stanowiącej ul. Kruszcową oraz część działki nr 269/1 z obrębu 56 stanowiącej ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach kategorii drogi powiatowej oraz w sprawie zaliczenia ul. Kruszcowej, części ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego, ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Siedlcach położonych w ciągu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce do kategorii dróg gminnych.
2013 4431 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Szydłowiec na stałe obwody głosowania
2013 4432 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 304/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 4433 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 288/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 83/XI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 sierpnia 2003r.
2013 4434 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 297/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 237/XXV/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock
2013 4435 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2013 4436 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 299/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4437 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 300/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock.
2013 4438 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012.
2013 4439 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 353/2013 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia powiatu
2013 4440 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/155/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kampinos, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków
2013 4441 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2013 4442 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4443 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/263/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2013 4444 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czosnów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4445 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czosnów
2013 4446 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/272/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2013 roku
2013 4447 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/273/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność prywatną we wsi Pieńków
2013 4448 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
2013 4449 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/156/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”.
2013 4450 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/490/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2010 r.
2013 4451 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w mieście i gminie Grójec oraz granic ich obwodów
2013 4452 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.21.2013 Burmistrza Miasta Tłuszcz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok
2013 4453 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4454 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2013 4455 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 35/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2012 r. oraz przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego
2013 4456 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 1/I/2013 Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2012 r.
2013 4457 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2013 rok.
2013 4458 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielany.
2013 4459 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 188/XXVII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXIV/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2013 4460 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 191/XXVII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających
2013 4461 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 227/XXIX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2013r. W sprawie: zmiany § 20 ust. 6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów” uchwalonego Uchwałą Nr 195/XXIV/12 z dnia 14.12.2012 r.
2013 4462 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/175/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/170/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4463 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/176/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Troszyn na lata 2013-2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2013 4464 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/177/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie - jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4465 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4466 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów
2013 4467 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2013 4468 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 178\2013 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Kozienickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2012 rok
2013 4469 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 473/2013 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2012 rok.
2013 4470 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/124/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Nieporęt
2013 4471 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXI/4/12 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 20 grudnia 2012r. Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała budżetowa na 2013 rok Powiatu Piaseczyńskiego
2013 4472 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012
2013 4473 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2013 4474 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
2013 4475 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami powiatu płońskiego na lata 2013 - 2016”
2013 4476 2013-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Lutocin z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012.
2013 4477 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr IX/29/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na 2012 rok
2013 4478 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Promna
2013 4479 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/259/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015 dla miasta i gminy Skaryszew.
2013 4480 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/254/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Skaryszew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 4481 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 174/XXIV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4482 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 175/XXIV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4483 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/154/13 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2013 4484 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 261/13 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2012 rok
2013 4485 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Warce
2013 4486 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Warka
2013 4487 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2013r.”
2013 4488 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat z tytułu rezerwacji powierzchni handlowej na terenie targowiska miejskiego w Warce
2013 4489 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Orońsko w 2013 r.”
2013 4490 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4491 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/166/2012 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 4492 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko
2013 4493 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2013 r.
2013 4494 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica
2013 4495 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie okreśłenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4496 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/175/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4497 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/176/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 4498 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/177/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4499 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/181/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów
2013 4500 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/182/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów
2013 4501 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 354/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 304/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
2013 4502 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 4503 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 356/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
2013 4504 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 357/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 298/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2013 4505 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 263/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2013 4506 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 265/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2013 roku”.
2013 4507 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 268/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 221/XXII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4508 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 269/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 4509 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 270/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 4510 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 271/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2013 4511 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 272/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy Radzymin.
2013 4512 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 273/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 4513 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych albo w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Orońsko.
2013 4514 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 125.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2013 4515 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 126.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 4516 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 127.XXV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia szczególnego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lipowiec Kościelny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4517 2013-04-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Pana Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2013 4518 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 103/XXVIII/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 26 października 2012r. w sprawie: utworzenia okręgów wyborczych na terenie Gminy Sierpc.
2013 4519 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 123/XXXI/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Sierpc
2013 4520 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Stary Kraszew
2013 4521 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów
2013 4522 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Klembów
2013 4523 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 4524 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 25 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 4525 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 7 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołodziążu
2013 4526 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 7 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku
2013 4527 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/234/13 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4528 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 244/2013 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 4529 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 410/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Wiejska za Torami” w Ostrołęce
2013 4530 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/145/2013 Rady Gminy Tczów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2013 4531 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Mogielnica z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2012 rok
2013 4532 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 289/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sierpc.
2013 4533 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 300/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 4534 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 301/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc
2013 4535 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 302/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4536 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 303/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4537 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 304/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2013 4538 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 305/XL/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 marca 2013r. w sprawie : przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc na rok 2013”
2013 4539 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 4540 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4541 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
2013 4542 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.
2013 4543 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4544 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4545 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr xiv.156.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015
2013 4546 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV.159.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieniawa.
2013 4547 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV.161.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów
2013 4548 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV.165.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa.
2013 4549 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XIV.166.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa.
2013 4550 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII.9.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/45/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4551 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII.10.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4552 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa
2013 4553 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 1/XXIV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 4554 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 882/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014
2013 4555 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 268/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. zmieniająca uchwałę nr 258/VI/2013 Rady Miasta Józefowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Józefowa
2013 4556 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 272/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 4557 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr 273/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi
2013 4558 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr V/18/2007 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ojrzeń zmienioną uchwałą Nr L/236/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 maja 2010 roku
2013 4559 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012
2013 4560 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszewo-Borki
2013 4561 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Łazy, Olszewo-Borki
2013 4562 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/0050/2013 Wójta Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2012 rok.
2013 4563 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Młynarze
2013 4564 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2013 Rady Gminy Młynarze z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2013 roku
2013 4565 2013-04-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu I st. w zawodzie fryzjer oraz II st. w zawodzie piekarz realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 11 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2013 4566 2013-04-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla dwóch kursów I stopnia: w zawodzie piekarz oraz monter instalacji sieci i urządzeń sanitarnych realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 11 marca 2013 r. do 12 kwietnia 2013 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2013 4567 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/128/13 Rady Gminy Nur z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur
2013 4568 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XX/132/13 Rady Gminy Nur z dnia 19 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4569 2013-04-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-28(2)/2013/226/VIIIZM/RWY Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
2013 4570 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.120-14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012.
2013 4571 2013-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Nadawania i Pozbawiania Tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Orońsko” oraz „Zasłużony dla Gminy Orońsko”
2013 4572 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2013 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2012 rok
2013 4573 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 Wójta Gminy Sienno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2012 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2013 4574 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.2.2013.KLW Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2013r. Rada Miejska Sierpca
2013 4575 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.3.2013.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2013r. Rada Gminy Świercze
2013 4576 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.272.2012.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2013r. Rada Gminy Prażmów
2013 4577 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.19.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2013r. Rada Gminy Wolanów
2013 4578 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.2.2013.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2013r. Rada Miejska Węgrowa
2013 4579 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.3.2013.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2013r. Rada Miejska Węgrowa
2013 4580 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.21.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2013r. Rada Gminy Goszczyn
2013 4581 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.13.2013.SO Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2013r. Rada m.st. Warszawy
2013 4582 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.16.2013.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2013r. Rada Miejska w Halinowie
2013 4583 2013-04-12 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2013 4584 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.23.2013.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2013r. Rada Gminy Belsk Duży
2013 4585 2013-04-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.9.2013.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2013r. Rada Gminy Nowe Miasto
2013 4586 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom, w stosunku do bobra europejskiego ( Castor fiber L.)
2013 4587 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/583/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 4588 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 541/LXII/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 4589 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 4590 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 618/L/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 4591 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr LXVII/626/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 sierpnia 2010r. zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r.
2013 4592 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/230/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 4593 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010r.
2013 4594 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010r.
2013 4595 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/10 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2013 4596 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 4597 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 4598 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 4599 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 104/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 4600 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 91/10 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2010 rok
2013 4601 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/10 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2010 rok.
2013 4602 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2013 4603 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2010 rok.
2013 4604 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Wójta Gminy Promna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Promna za I półrocze 2010r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2010r.
2013 4605 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 533(88)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna za pierwsze półrocze 2010 roku.
2013 4606 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010.
2013 4607 2013-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 4608 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XLV/203/2010 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2013 4609 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/10 Rady Gminy Troszyn z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 4610 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 4611 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/330/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 4612 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr LII/1523/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4613 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr LII/1525/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2013 4614 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr LII/1526/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych
2013 4615 2013-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.8.2013.PM Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2013r. Rada Gminy Nowe Miasto
2013 4616 2013-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.11.2013.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2013r. Rada Gminy Korytnica
2013 4617 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej
2013 4618 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/178/10 Rady Gminy Winnica z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica w latach 2010-2015
2013 4619 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2013 Rady Gminy Winnica z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2013 roku
2013 4620 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/99/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 4621 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/98/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 4622 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/100/13 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4623 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radzanowo Nr XXVIII/180/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanowo.
2013 4624 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radzanowo Nr XXX/189/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzanowo.
2013 4625 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2013 4626 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 111/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgowo
2013 4627 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/254/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2013 4628 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2013 roku
2013 4629 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 496/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B2
2013 4630 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 4631 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 4632 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4633 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 4634 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawieopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 4635 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2013 4636 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/249/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4637 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Wójta Gminy Radzanów z dnia 19 marca 2013r. w sprawie przedstawienia za 2012 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Bublioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2013 4638 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr II/4/2013 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Radzanów na lata 2013-2015.
2013 4639 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jednorożec na rok 2013.
2013 4640 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 1/2013 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 15 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2012.
2013 4641 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4642 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4643 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4644 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIX/443/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 4645 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 4646 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/84/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 4647 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr LXIX/328/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 4648 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/ 2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 4649 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 4650 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2010 i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2010 roku
2013 4651 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr LI/415/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 sierpnia 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 4652 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 56/2010 Zgromadzenia Związku Gmin "Radomka" z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku
2013 4653 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 140/XXXIII/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 4654 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 4655 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 519/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4656 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4657 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 226/XXVIII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4658 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 227/XXIX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2013r. W sprawie: zmiany § 20 ust. 6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów” uchwalonego Uchwałą Nr 195/XXIV/12 z dnia 14.12.2012 r.
2013 4659 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.370.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2013 4660 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.371.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2013 4661 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXV.372.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2013 4662 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.375.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze publicznej na terenie Miasta Brwinowa.
2013 4663 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.376.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drodze publicznej na terenie Miasta Brwinowa.
2013 4664 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.378.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Owczarnia.
2013 4665 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.379.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczarnia, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2013 4666 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI.380.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Żółwin.
2013 4667 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/167/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Miedzna.
2013 4668 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Miedzna z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2012 rok.
2013 4669 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek czynszów dzierżawnych gruntów i najmu lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Raciąż.
2013 4670 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 4671 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2013 r.
2013 4672 2013-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28.2013 Wójta Gminy Stromiec z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedstawienia za rok 2012 sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2013 4673 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/331/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2013.
2013 4674 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/332/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/295/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów ( opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 12.12.2012 r. pod poz. 9070)
2013 4675 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 4676 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2013 4677 2013-04-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OK.031.1.2013 Wójta Gminy Borowie z dnia 2 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia i powierzenia wykonania zadania w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z terenu Powierzającego uczęszczających do przedszkoli na terenie Przyjmującego
2013 4678 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXX/162/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013-2025
2013 4679 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 484/2013 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2012 r.
2013 4680 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXI/123/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie
2013 4681 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXI/124/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4682 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Wyśmierzyce na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 4683 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/2013 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 4684 2013-04-16 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 2 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m. st. Warszawy
2013 4685 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów
2013 4686 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/122/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4687 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4688 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/126/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 4689 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4690 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Odrzywół na stałe obwody głosowania
2013 4691 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 195/XXIV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów
2013 4692 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 228/XXX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 4693 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 229/XXX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4694 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 280/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4695 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 283/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2013 4696 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 marca 2013 roku.
2013 4697 2013-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 8 kwietnia 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
2013 4698 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/164/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 marca 2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 4699 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 4700 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 188/XXX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały
2013 4701 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 189/XXX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przyłęk
2013 4702 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 222/XXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 4703 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 231/XXIX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 135/XVII/2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
2013 4704 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 235/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin przyjętego Uchwałą nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 4705 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 236/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg
2013 4706 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 237/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel.
2013 4707 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 238/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostynin na lata 2013-2017
2013 4708 2013-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.11.2013.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2013r. Rada Gminy Gostynin
2013 4709 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 15 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów
2013 4710 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 456/237/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 4711 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/108/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 4712 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/109/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4713 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/111/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4714 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/113/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2013 rok.
2013 4715 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/117/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 4716 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/118/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trojanów udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 4717 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4718 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/125/2013 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 12 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trojanów.
2013 4719 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów
2013 4720 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/223/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4721 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XLII/224/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 8 kwietnia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4722 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 142/XXIV/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 5 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4723 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 84/XX/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2013 4724 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 85/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4725 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 88/XX/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Szulborze Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 4726 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 93/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami i przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szulborze Wielkie na 2013 rok
2013 4727 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 96/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2013 4728 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew.
2013 4729 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.174.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rząśnik.
2013 4730 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.175.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 4731 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.176.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 4732 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIX.177.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2013 roku
2013 4733 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2013 4734 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2013 4735 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 4736 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu cmentarza w Szreńsku
2013 4737 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/231/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/365/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 lipca 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Michałowice
2013 4738 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 4739 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice.
2013 4740 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 4741 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/239/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice.
2013 4742 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Odrzywół
2013 4743 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 492/240/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 4744 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 531/241/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 4745 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 4746 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2013 4747 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/151/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2013 4748 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 4749 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013-2020
2013 4750 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrówka
2013 4751 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 210/XXVI/2013 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2013
2013 4752 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Cieśle, Nowy Reczyn, Reczyn
2013 4753 2013-04-18 Aneks Aneks nr 1 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 22 marca 2013r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową z terenu Gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
2013 4754 2013-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Kuczbork-Osada z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz uczniów z niepełnosprawnością ruchową z terenu Gminy Kuczbork - Osada do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
2013 4755 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, czestotliwości i trybu uiszczenia opałaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4756 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4757 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rybno w 2013 roku.
2013 4758 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/13 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rybno
2013 4759 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2013 RADY GMINY RYBNO z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/144/12 Rady Gminy Rybno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4760 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/160/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2013r.
2013 4761 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/161/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sochocin.
2013 4762 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/169/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 4763 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4764 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/172/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4765 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 556/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.
2013 4766 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 557/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2 im. Orląt Lwowskich w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Jakubowskiego 10.
2013 4767 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 560/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dn. 27.09.2011 r.
2013 4768 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 561/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2013 4769 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 562/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 4770 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 558/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i określenia ich obwodów.
2013 4771 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 564/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.
2013 4772 2013-04-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.24.2013.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2013r. Rada Gminy Błędów
2013 4773 2013-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 167 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
2013 4774 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/198/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 27 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2018.
2013 4775 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/204/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2013 4776 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/209/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4777 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/210/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Magnuszew nr VI/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4778 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/211/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4779 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/212/13 Rady Gminy Magnuszew z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2024.
2013 4780 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice
2013 4781 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4782 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4783 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2013 4784 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV-32/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 4785 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXV-36/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. 1 Maja w Wołominie
2013 4786 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/316/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zielonka
2013 4787 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/319/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
2013 4788 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/320/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Zielonce
2013 4789 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/324/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 4790 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Białobrzegi lub będących w jej zarządzie, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
2013 4791 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2013r. w sprawie : ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4792 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2013r. w sprawie : miany Uchwały Nr XXIV/190/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi.
2013 4793 2013-04-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.4131.7.2013.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2013r. Rada Gminy Andrzejewo
2013 4794 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 622/LI/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 4795 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2013 4796 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2013 4797 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2013 4798 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 252 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2013 4799 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 248 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2013 4800 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 244 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2013 4801 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LXX/330/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 4802 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 809/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 4803 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 808/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 4804 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/223/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2010 rok
2013 4805 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LIX/557/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na rok 2010
2013 4806 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LXVII/387/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 września 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2013 4807 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 1514/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 4808 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 1513/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 4809 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 1500/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 4810 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 1499/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 4811 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 1498/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010r.
2013 4812 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLVI-347/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2013 4813 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 310/XXXI/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok.
2013 4814 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 643/LII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 4815 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 177/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 4816 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 164/XXXVII/2010 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 143/XXXI/2009 na 2010 r.
2013 4817 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/405/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2013 4818 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/465/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2013 4819 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 456/LIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2013 4820 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010.
2013 4821 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 4822 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLV/260/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 4823 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/265/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010
2013 4824 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 4825 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/216/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2013 4826 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 4827 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 4828 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/500/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 4829 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 121/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2013 4830 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 120/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2013 4831 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr L/278/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2013 4832 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 334/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
2013 4833 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLII/359/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok
2013 4834 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 321/XLIV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 4835 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr V/231/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 26 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 4836 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/266//10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 4837 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok
2013 4838 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr LI/322/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 4839 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 563/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przystąpienia Prezydenta Miasta Płocka do Porozumienia w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego.
2013 4840 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr LIV/1528/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2013 4841 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/325/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4842 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Pionki na lata 2013-2017
2013 4843 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 264/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów oraz zasad ich usytuowania na terenieGminy Miasta Pionki
2013 4844 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.221.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty.
2013 4845 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.222.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik, wykorzystywany w celu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 4846 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.223.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4847 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.224.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII.191.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 14 grudnia 2012 r., uchwały Nr XXII.193.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 14 grudnia 2012 r., uchwały Nr XXVI.215.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 15 marca 2013 r.
2013 4848 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
2013 4849 2013-04-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2012 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 4850 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4851 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2013 r.
2013 4852 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 4 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opinogóra Górna
2013 4853 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/221/2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/190/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r.
2013 4854 2013-04-22 Aneks Aneks nr 7 Miasta Sulejówek z dnia 20 sierpnia 2012r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2013 4855 2013-04-22 Aneks Aneks nr 8 Miasta Sulejówek z dnia 16 stycznia 2013r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2013 4856 2013-04-22 Aneks Aneks nr 9 Miasta Sulejówek z dnia 16 stycznia 2013r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011 r.
2013 4857 2013-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZS/P/51/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu diagnozy i szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz ustalenia zasad współpracy pomiędzy Gminą, Powiatem a Ośrodkiem.
2013 4858 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 7/XLII/03 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brudzeń Duży
2013 4859 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Przasnysza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2012 r.
2013 4860 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/278/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi i gminie Jabłonna
2013 4861 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej i Wierzbowej we wsi Dąbrowa Chotomowska.
2013 4862 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/301/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 21 listopada 2012 roku Nr XXVI/255/2012 w sprawie stawek opłaty targowej na 2013 rok
2013 4863 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej we wsi i gminie Jabłonna
2013 4864 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/291/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi i gminie Jabłonna
2013 4865 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/292/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna.
2013 4866 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/289/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/370/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jabłonna.
2013 4867 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2012 rok .
2013 4868 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2012 r.
2013 4869 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 122/XXII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4870 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 120/XXII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
2013 4871 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 121/XXII/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4872 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/148/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
2013 4873 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny
2013 4874 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2013r. w sprawie udzielenia jednorazowej dotacji Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach
2013 4875 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 1515/LI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 4876 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/224/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 4877 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4878 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4879 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4880 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2010 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2013 4881 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 4882 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2013 4883 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0151-26/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2013 4884 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2013 4885 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 87/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 4886 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 83/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 10 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 4887 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr L/402/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 4888 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok
2013 4889 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 60/2009 Wójta Gminy Jadów z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Jadów na 2009 rok
2013 4890 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/38/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 4891 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 189/XXXV/2009 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2009 r.
2013 4892 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2009 rok
2013 4893 2013-04-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.26.2013.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. Rada Gminy Wieniawa
2013 4894 2013-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miny Zabrodzie za 2012.
2013 4895 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2013 4896 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
2013 4897 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4898 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 marca 2013r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2013 4899 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2013
2013 4900 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 120.XXIII.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2013r. uchwała budżetowa gminy Lipowiec Kościelny na rok 2013
2013 4901 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/122/2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chotcza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 4902 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/126 /2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/117/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza .
2013 4903 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/130/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za pobór wody.
2013 4904 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/131/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza
2013 4905 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 537/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.
2013 4906 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 4907 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszyniec
2013 4908 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 208 /2013 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Mogielnicy
2013 4909 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 152/XVII/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
2013 4910 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stanisławów.
2013 4911 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stanisławów
2013 4912 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Szydłowo.
2013 4913 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowo
2013 4914 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXV/ 132 /2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szydłowo Nr XXIV/119/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku
2013 4915 2013-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Starosty Makowskiego z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretyczych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski.
2013 4916 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/136/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym
2013 4917 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/140/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. Akt o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.
2013 4918 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu.
2013 4919 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/142/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. Akt o utworzeniu Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu.
2013 4920 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2013
2013 4921 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2013 4922 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 191/XXV/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 stycznia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2013 4923 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 202/XXVI/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2013 4924 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi zaliczanej do kategorii gminne
2013 4925 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/268/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 4926 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/271/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 4927 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/272/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna.
2013 4928 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 4929 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/275/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2013 rok
2013 4930 2013-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.5.2013.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 marca 2013r. Rada Miejska w Żelechowie
2013 4931 2013-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.17.2013.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2013r. Rada Gminy Leszno
2013 4932 2013-04-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.20.2013.M.N Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2013r. Rada Gminy Borkowice
2013 4933 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 1.7.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2013 4934 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 1.13.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/272/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Kozienice.
2013 4935 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 1.15.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 Uchwały Nr XXI/128/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2013 rok.
2013 4936 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 1.16.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie określenia trybu udzielania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 4937 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 1.19.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 276/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 4938 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 2.26.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXII/108/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 4939 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 2.32.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/315/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 4940 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 2.33.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXX/170/12 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2013 4941 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 2.34.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIV-262/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 4942 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 2.37.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty targowej.
2013 4943 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 2.38.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/265/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie określenia warunków tworzenia oraz trybu finansowania zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Pruszkowa.
2013 4944 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 2.40.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXVI.135.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Przytyk .
2013 4945 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 3.41.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIII/238/2012 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy.
2013 4946 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 3.43.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr KF.XXVII.0007.193.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. oraz zwolnień w tym podatku.
2013 4947 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 3.49.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 231/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczenia.
2013 4948 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 4.61.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/186/2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2013 4949 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Puszcza Mariańska
2013 4950 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 4951 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/164/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13 lutego 2013 r.
2013 4952 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/165/2013 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 13 lutego 2013 r.
2013 4953 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości
2013 4954 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4955 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/86/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4956 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXI/94/2013 Rady Gminy Wierzbno z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XX/87/2013 Rady Gminy w Wierzbnie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4957 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 116/2013 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok
2013 4958 2013-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Strachówka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2012 rok.
2013 4959 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 514/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 432/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Grodzisk Mazowiecki na sektory
2013 4960 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 520/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2013 4961 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 521/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. o zmianie uchwały Nr 431/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4962 2013-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci
2013 4963 2013-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, powadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego
2013 4964 2013-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2013 4965 2013-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 5/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół podstawowych, prowadzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki przez inne niż gmina Grodzisk Mazowiecki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 4966 2013-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 6/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2013 roku
2013 4967 2013-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2013 4968 2013-04-24 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym
2013 4969 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 4970 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 5 marca 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2013 4971 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 21 marca 2013r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2013 r.
2013 4972 2013-04-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 520/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012r.
2013 4973 2013-04-24 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 978/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2012r.
2013 4974 2013-04-24 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Radomia
2013 4975 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/244/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 4976 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łomianki
2013 4977 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/247/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia „Karty Seniora”
2013 4978 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/251/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/100/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki
2013 4979 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4980 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 267/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chorzele.
2013 4981 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 268/XXIX/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wzoru dekleracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 4982 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2013 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu siłowni wiatrowych dla zakładu Ferrero w sołectwie Belsk Duży
2013 4983 2013-04-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2013 4984 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 354/2013 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Centrum Medycznego za 2012r.
2013 4985 2013-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
2013 4986 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4987 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/273/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XXVI/267/2013 z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 4988 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/182/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Garwolin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4989 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/183/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności
2013 4990 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2013 4991 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4992 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr XXV/281/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 21 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy.
2013 4993 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 120/XIX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4994 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 38 .2013.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2013r. Rada Gminy Leszno
2013 4995 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.6.2013.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2013r. Rada Gminy Czarnia
2013 4996 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX- I.4131.47.2013.MK Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2013r. Rada Gminy Siennica
2013 4997 2013-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.45.2013.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2013r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy
2013 4998 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Błotnica
2013 4999 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 5000 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5001 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/176/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Błotnica
2013 5002 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 17/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA B (obszar 1).
2013 5003 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 5004 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 5005 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr II/2010 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 5006 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2010 Wójta Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 5007 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 164/XXXIII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2010.
2013 5008 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2009 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 5009 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/226/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2013 5010 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 5011 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/312/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2013 5012 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2010 Wójta Gminy Michałowice z dnia 13 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXV/262/2009.
2013 5013 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLII/431/2010 Rady Miasta Marki z dnia 15 września 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/365/2010 Rady Miasta Marki z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2010 rok.
2013 5014 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 2 września 2010r. zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 5015 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/250/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 września 2010r. w sprawie:zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 5016 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/240/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy Zabrodzie na 2010 rok.
2013 5017 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/148/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2013 5018 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 264/XLVII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2013 5019 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/179/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 5020 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LXXI/332/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 5021 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 5022 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/467/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 15 września 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2013 5023 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/468/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2013 5024 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/470/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/389/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
2013 5025 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010.
2013 5026 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LXVII/272/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 13 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Rady Miasta Garwolin Nr LIV/238/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku
2013 5027 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/101/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 5028 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XLI/358/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 r.
2013 5029 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian budżetu w 2010 r.
2013 5030 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 5031 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 5032 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/10 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 5033 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 5034 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 13 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 5035 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 381/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 września 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 5036 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LXI/878/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 5037 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 406/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 5038 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LII/421/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 września 2010r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2013 5039 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2013 5040 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 433/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 5041 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 434/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 5042 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 435/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 29 września 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.
2013 5043 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/10 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010.
2013 5044 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 406/170/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2013 5045 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2013 5046 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LV/415/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 5047 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr LVI/417/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok
2013 5048 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/233/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2013 5049 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji szkół publicznych
2013 5050 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rzewnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5051 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2013 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu śwaidczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5052 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI.194.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 kwietnia 2013r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku oraz odpłatności za przygotowywane tam posiłki
2013 5053 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI.198.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2013 5054 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/172/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5055 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/174/13 Rady Gminy Osieck z dnia 12 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck na 2013 rok.
2013 5056 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 249/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2013 5057 2013-04-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr KS.7113.1.2013 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Garwolin
2013 5058 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 5059 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 5060 2013-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 5061 2013-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/10 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 10 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 5062 2013-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/10 Wójta Gminy Sobienie Jeziory z dnia 23 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na rok 2010
2013 5063 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 142/XXXIV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 5064 2013-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2010 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 1 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 5065 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/181/10 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 5066 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 313/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło  (dz. o nr ew. 48/1, 47, 66/12, 66/18, część dz. o nr ew. 57)
2013 5067 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 314/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2013 5068 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 315/XXV/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra i Władysławów
2013 5069 2013-04-26 Uchwała