Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Luty 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1217 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Radziejowice w sprawie zmiany granic Gminy Radziejowice
2013 1218 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2013-2016
2013 1219 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1220 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/246/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2013
2013 1221 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XX/206/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego na rok 2013.
2013 1222 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1223 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1224 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1225 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1226 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.139. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 1227 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.140. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1228 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII. 141. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wieniawa.
2013 1229 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.142.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1230 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.143. 2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2013 1231 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XIII.145.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1232 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2013 1233 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/133/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tczów
2013 1234 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 2647/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 1235 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Związku Gmin Regionu Płockiego na 2013 rok
2013 1236 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/272/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część wsi Gulczewo w gminie Wyszków.
2013 1237 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru części ul. Pułtuskiej, ul. Włościańskiej i ul. Żytniej.
2013 1238 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/220/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Tarczyn na lata 2012-2016
2013 1239 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/113/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1240 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
2013 1241 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1242 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/116/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olszanka.
2013 1243 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2013 r.
2013 1244 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2013 1245 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/262/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Mieszkańcami Miasta Sulejówek
2013 1246 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XXXI/248/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej uchwałą Rady Miasta Sulejówek nr XXXIII/251/2012 z dnia 5.11.2012 r.
2013 1247 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1248 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za gospodarowania tych odpadów
2013 1249 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2012 Rady Miasta Marki z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2013 1250 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2013
2013 1251 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1252 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1253 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1254 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kałuszyn
2013 1255 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Kałuszyn
2013 1256 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 471/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/2011Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.
2013 1257 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.
2013 1258 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 473/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany nazwy Zespołu Szkół Mody Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, na Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5.
2013 1259 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 474/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi w Radomiu,ul. Piastowska 17, na Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Królowej Jadwigi z oddziałami integracyjnymi w Radomiu, ul. Piastowska 17
2013 1260 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 475/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu.
2013 1261 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr 476/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2012 rok
2013 1262 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012r. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1263 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012r. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1264 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jednorożec
2013 1265 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1266 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 94/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2013 1267 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 96/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1268 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 97/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawieprzejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1269 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 98/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1270 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 99/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1271 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 100/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1272 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 101/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1273 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 109/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Zawidz oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
2013 1274 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/22/12 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1275 2013-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Sochaczewskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w 2013 roku.
2013 1276 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 169/XXVIII Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2013
2013 1277 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1278 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1279 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1280 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1281 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 1282 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
2013 1283 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirów
2013 1284 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie
2013 1285 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1286 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie dożywiania oraz określenie odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2013 1287 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1288 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1289 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1290 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1291 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Teresin na lata 2013 - 2020
2013 1292 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1293 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Teresin
2013 1294 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.
2013 1295 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 158 /12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Iłży.
2013 1296 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Muzeum Regionalnego w Iłży.
2013 1297 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży
2013 1298 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 161/XVIII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 31 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 1299 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
2013 1300 2013-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Sochaczewskiego z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Domu Dziecka w Giżycach w 2013 roku.
2013 1301 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/12 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała budżetowa Gminy Szydłowo
2013 1302 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szydłowo Nr XXII/102/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku
2013 1303 2013-02-04 Porozumienie Porozumienie nr 8/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 16 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starosta- Pan mgr Janusz Stąpór 2. Wicestarosta – Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. K.Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1304 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/182/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Magnuszew
2013 1305 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/184/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2013 1306 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/185/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1307 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/186/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1308 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/187/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1309 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/188/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1310 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/189/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1311 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/190/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1312 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/192/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2013 1313 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr VI/193/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2013-2018.
2013 1314 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI / 210 / 2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawodne
2013 1315 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA
2013 1316 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w piasecznie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
2013 1317 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 456/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Grodzisk Mazowiecki na 2013 rok
2013 1318 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 460/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 1319 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 461/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 438/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2013 roku
2013 1320 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 465/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na 2013 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.
2013 1321 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym.
2013 1322 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 467/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
2013 1323 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowiec.
2013 1324 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 1325 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec.
2013 1326 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 152/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2013 1327 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2013 1328 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1329 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 155/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec.
2013 1330 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 156/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2013 r.
2013 1331 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 157/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2013 1332 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/280/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rozalin w Gminie Nadarzyn (etap I).
2013 1333 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 338/1 we wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn.
2013 1334 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2013 1335 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/302/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyznawania pomocy na dożywianie, określenie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie .
2013 1336 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/303/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej.
2013 1337 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/304/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 1338 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/308/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY NADARZYN
2013 1339 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 126/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 1340 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 127/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 1341 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 128/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 1342 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 132/XXVI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna
2013 1343 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 150/XXVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 14 grudnia 2012r. uchwała budzetowa Gminy Iłów na rok 2013
2013 1344 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2013
2013 1345 2013-02-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/153/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012r.
2013 1346 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1347 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1348 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1349 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1350 2013-02-05 Aneks Aneks nr 1/2013 Starosty Siedleckiego z dnia 16 stycznia 2013r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego zawarty pomiędzy:  Zarządem Powiatu w Siedlcach reprezentowanym przez:  1. Starostę Siedleckiego – Zygmunta Wielogórskiego,  2. Wicestarostę Siedleckiego – Józefę Rychlik  zwanym dalej „Powierzającym”,  a Prezydentem Miasta Siedlce – Wojciechem Kudelskim  zwanym dalej „Przyjmującym” o następującej treści :
2013 1351 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 209/XXVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na rok 2013
2013 1352 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Latowicz
2013 1353 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprwie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1354 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. W SPRAWIE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI OD JEDNEGO MIESZKAŃCA
2013 1355 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1356 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/135/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 1357 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicw miejscowości Latowicz
2013 1358 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Latowicz
2013 1359 2013-02-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 45 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego
2013 1360 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 170/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020
2013 1361 2013-02-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie zmian w składzie Rady Miasta Siedlce
2013 1362 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opinogóra Górna
2013 1363 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 70.XXIX.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Majdan- Góraszka”
2013 1364 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 108.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Wiązowna
2013 1365 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 116.XXXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2013 – 2029
2013 1366 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 117.XXXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2013 rok
2013 1367 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1368 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1369 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2013.
2013 1370 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok
2013 1371 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przesmyki
2013 1372 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1373 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1374 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1375 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1376 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Przesmyki na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1377 2013-02-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Siedleckiego z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2013 1378 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/117/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1379 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/118/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1380 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1381 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Sterdyń.
2013 1382 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1383 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/156/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1384 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XIX/157/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skórzec
2013 1385 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/91/2013 Rady Gminy Joniec z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Joniec na 2013 rok.
2013 1386 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr 2/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 1387 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2013
2013 1388 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2013 rok.
2013 1389 2013-02-05 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 1390 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2013 1391 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/315/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1392 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/320/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2013 roku”
2013 1393 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na 2013 rok
2013 1394 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1395 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1396 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1397 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
2013 1398 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2013 1399 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1400 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance
2013 1401 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/264/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2013 1402 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2013 rok
2013 1403 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/266/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013–2020
2013 1404 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/267/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1405 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1406 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Pokrzywnica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1407 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1408 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1409 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1410 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1411 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1412 2013-02-05 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2013
2013 1413 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/264/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Pruszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1414 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/262/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2013 rok.
2013 1415 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/260/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 1416 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr 141/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZATORY NA ROK 2013
2013 1417 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Baboszewo
2013 1418 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.
2013 1419 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXII.160.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2013
2013 1420 2013-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2013 1421 2013-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 8/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2013 1422 2013-02-06 Zestawienie Zestawienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2012 roku na obszarze Milanówka
2013 1423 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1424 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1425 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1426 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Kowala uchwala co następuje:
2013 1427 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 21 stycznia 2013r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2013 1428 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 21 stycznia 2013r.
2013 1429 2013-02-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płockiego z dnia 21 stycznia 2013r.
2013 1430 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2023
2013 1431 2013-02-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2013 1433 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.
2013 1434 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1435 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie
2013 1436 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2013r.
2013 1437 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna
2013 1438 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/334/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 1439 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/358/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1440 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/369/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 1441 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/371/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2013 1442 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/372/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo
2013 1443 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/373/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2013 1444 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/374/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1445 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/375/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny"
2013 1446 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.161.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pilawa na rok 2013.
2013 1447 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII.163.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej
2013 1448 2013-02-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-15(2)/2013/543/VIIzm/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Gminy Iłża prowadzącej działaność w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży
2013 1449 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 93/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2013
2013 1450 2013-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Wicestarosta –mgr Józef Grzegorz Małaśnicki,  2) Członek Zarządu Powiatu - mgr Marek Kucharski,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz,  zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej,  zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1451 2013-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Wicestarosta –mgr Józef Grzegorz Małaśnicki,  2) Członek Zarządu Powiatu - mgr Marek Kucharski,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz,  zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- dr inż. Tomasza Śmietankę,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej,  zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1452 2013-02-07 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki,  2) Członek Zarządu Powiatu – mgr Marek Kucharski,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1453 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stupsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1454 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/123/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stupsk
2013 1455 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stupsk i zagospodarowania tych odpadów
2013 1456 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/125/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1457 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1458 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/127/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 1459 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXV/135/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 1460 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 174/XXVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
2013 1461 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 176/XXVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Borki
2013 1462 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 180/XXVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2013 1463 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Drobin na lata 2013-2019.
2013 1464 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2013 1465 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie nr 12/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 24 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta-Pan mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej ,,Powiatem", a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą ul. K. Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy- Pana Euzebiusza Strzelczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 1466 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/207/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/52/11 w sprawie określenia zasad zarządzania lokalami użytkowymi i nieruchomościami gminnymi stanowiącymi własność komunalną gminy Cegłów oraz określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za najem tych lokali i nieruchomości.
2013 1467 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/209/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
2013 1468 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/211/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cegłów
2013 1469 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/212/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2013 1470 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/219/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Cegłów na stałe obwody głosowania
2013 1471 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XIX/115/12 Rady Gminy Nur z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2013
2013 1472 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Łosickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1473 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stara Kornica.
2013 1474 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2013 1475 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Kornica.
2013 1476 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń
2013 1477 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa gminy Zwoleń na 2013r.
2013 1478 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/232/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zwoleń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1479 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVII/196/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2013r.
2013 1480 2013-02-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 listopada 2012r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2013 1481 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 1482 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/200/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej
2013 1483 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/203/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2013 1484 2013-02-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-16(3)/2013/464/VIIzm/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp. z o.o.
2013 1485 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013r
2013 1486 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIII.154.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec
2013 1487 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2013 1488 2013-02-08 Informacja Informacja nr 1/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Strzyże gmina Pokrzywnica
2013 1489 2013-02-08 Informacja Informacja nr 2/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Klusek i Wólka Zaleska gmina Pokrzywnica
2013 1490 2013-02-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2013 Starosty Pułtuskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu pułtuskiego w 2013 roku
2013 1491 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 1492 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1493 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1494 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 123/XX/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szczytno, gmina Załuski.
2013 1495 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1362/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stara Miłosna - część północna - nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - część III A.
2013 1496 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1365/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1497 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1366/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy
2013 1498 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1379/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy al. Zjednoczenia 34 w Warszawie
2013 1499 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1380/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6 w Warszawie
2013 1500 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1381/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie
2013 1501 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1382/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 5 przy ul. Podmokłej 4 w Warszawie
2013 1502 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1383/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Władysława Korotyńskiego 13 w Warszawie
2013 1503 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1384/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów 50 w Warszawie
2013 1504 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1385/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 12 przy ul. Tarczyńskiej 27 w Warszawie
2013 1505 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1386/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie
2013 1506 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1387/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie
2013 1507 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1388/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6 Sierpnia 1/5 w Warszawie
2013 1508 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1389/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Dalibora 1 w Warszawie
2013 1509 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1390/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1510 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1391/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1511 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1392/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1512 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1393/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1513 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1394/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1514 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1395/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i statutu placówki opiekuńczo-wychowawczej
2013 1515 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1402/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 i Gimnazjum Specjalnemu nr 161 w Warszawie, ul. Białobrzeska 44
2013 1516 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1403/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół z Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Konińska 2 oraz zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie, ul. Konińska 2
2013 1517 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1405/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Konińska 2 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, ul. Walerego Sławka 9
2013 1518 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1408/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 i Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 w Zespół Szkół nr 123 w Warszawie, ul. Uprawna 9/17
2013 1519 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1415/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2013 1520 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1416/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2013 1521 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1417/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazw skrzyżowaniom ulic w Dzielnicach Śródmieście i Wola m.st. Warszawy
2013 1522 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1418/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2013 1523 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XLIX/1419/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2013 1524 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1525 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 139/XIX/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni
2013 1526 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Karniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1527 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karniewo.
2013 1528 2013-02-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-10(2)/2013/113/zmVIII/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła GEOTERMII MAZOWIECKEJ S.A. z siedzibą w Mszczonowie
2013 1529 2013-02-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-12(3)/2013/510/IXzm/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedłożonj przez Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2013 1530 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/267/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grójec
2013 1531 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Grójec
2013 1532 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grójec
2013 1533 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Grójec
2013 1534 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału obszaru gminy Grójec na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 1535 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Strachówka na 2013 rok.
2013 1536 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017
2013 1537 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Babice
2013 1538 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przyłęk
2013 1539 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 172/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawiew szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
2013 1540 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 173/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
2013 1541 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 175/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 1542 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 178/XXVIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku
2013 1543 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
2013 1544 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie
2013 1545 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1546 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 95/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1547 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 102/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała w sprawie obwodów głosowania
2013 1548 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 105/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2013
2013 1549 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXVI/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2013
2013 1550 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/131/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1551 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/132/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1552 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/134/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1553 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1554 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1555 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2013 1556 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1557 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 1558 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wodynie składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1559 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1560 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXVI/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 stycznia 2013r. W sprawie: zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, uchwalonego uchwałą Nr 155/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20.02.2009 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 52 poz. 1286) zmienionego uchwałą nr 230/XXXIV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 104 poz. 2003)
2013 1561 2013-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 10/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 16 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Starosta-Pan mgr Janusz Stąpór,  2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu- Pani mgr Jadwigi Kręcisz,  zwanym dalej ,,Powiatem",  a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej,  zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 1562 2013-02-11 Porozumienie Porozumienie nr 11/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 17 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Starosta - Pan mgr Janusz Stąpór,  2) Wicestarosta- Pan mgr Józef Grzegorz Małaśnicki  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz,  zwanym dalej ,,Powiatem"  a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej,  zwanym dalej ,,Gminą",  w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 1563 2013-02-11 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r. pomiędzy:
2013 1564 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1565 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2012 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1566 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2012 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 1567 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów
2013 1568 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2012 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. .w sprawie: wyboru metody obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 1569 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 1570 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/83/11 z dnia 19 grudnia 2011r określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 1571 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1572 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1573 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1574 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1575 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2013
2013 1576 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2013 1577 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/240/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 1578 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/241/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1579 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/243/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
2013 1580 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXII/246/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
2013 1581 2013-02-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXI/153/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 1582 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/213/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1583 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
2013 1584 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1585 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1586 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/222/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1587 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek”
2013 1588 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/268/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Sulejówek
2013 1589 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/269/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012 - 2020.
2013 1590 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1591 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1592 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału obszaru Miasta Sulejówek na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 1593 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 108.XXI.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków w miejscowości Lipowiec Kościelny
2013 1594 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 112.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawieokreślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1595 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 116.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1596 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/172/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 1597 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Garwolinie na Publiczne Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi
2013 1598 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2013.
2013 1599 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2013 1600 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1601 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Karniewo.
2013 1602 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.
2013 1603 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1604 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/167/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 1605 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sońsk na lata 2013-2018
2013 1606 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1607 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1608 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2013 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2013
2013 1609 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń
2013 1610 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/122/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi
2013 1611 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/123/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1612 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/128/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Sterdyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1613 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Myszyniec
2013 1614 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.
2013 1615 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 177/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mała Wieś
2013 1616 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1617 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1618 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1619 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1620 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawki tej opłaty
2013 1621 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1622 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arcelin.
2013 1623 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bogusławice.
2013 1624 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bońki.
2013 1625 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brody.
2013 1626 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cempkowo.
2013 1627 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cieciórki.
2013 1628 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ćwiklinek.
2013 1629 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/212/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cholewy
2013 1630 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dalanówek.
2013 1631 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ilinko.
2013 1632 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ilino.
2013 1633 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jeżewo.
2013 1634 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kluczewo.
2013 1635 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kownaty.
2013 1636 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koziminy - Stachowo.
2013 1637 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Koziminy.
2013 1638 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krępica.
2013 1639 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lisewo.
2013 1640 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michalinek.
2013 1641 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Michowo.
2013 1642 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pilitowo.
2013 1643 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Poczernin.
2013 1644 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Raźniewo.
2013 1645 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siedlin.
2013 1646 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/229/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Słoszewo.
2013 1647 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skarżyn.
2013 1648 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skrzynki.
2013 1649 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachowo.
2013 1650 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strachówko.
2013 1651 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/234/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Strubiny.
2013 1652 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/235/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szeromin.
2013 1653 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szerominek.
2013 1654 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/237/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szpondowo.
2013 1655 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/238/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymaki.
2013 1656 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/239/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Woźniki
2013 1657 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/240/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wroninko.
2013 1658 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/241/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1659 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ćwiklin.
2013 1660 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 842/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania
2013 1661 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 852/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2013 1662 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013 rok
2013 1663 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/144/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1664 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Solec nad Wisłą na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1665 2013-02-12 Informacja Informacja nr GKN.6640.3.2013 Starosty Makowskiego z dnia 23 stycznia 2013r.
2013 1666 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/132/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie.
2013 1667 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kozienice.
2013 1668 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 1669 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kozienice.
2013 1670 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1671 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1672 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom nagród i dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2013 1673 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/289/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozienice
2013 1674 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/291/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach
2013 1675 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/379/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanów
2013 1676 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/385/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1677 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/386/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych
2013 1678 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/390/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/345/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 października 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Góry Kalwarii, na których niezamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 1679 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Mieście i Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów
2013 1680 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2013 1681 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1682 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na rok 2013
2013 1683 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie: obwodów głosowania
2013 1684 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XV/139/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Potworów na rok 2013
2013 1685 2013-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Wyszkowskiego z dnia 9 stycznia 2013r. z działalności za rok 2012
2013 1686 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 163/XXIII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk
2013 1687 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa
2013 1688 2013-02-12 Informacja Informacja nr OWA-4110-31(5)/2012/2013/510/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa:Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. na wytwarzanie ciepła z dnia 28 stycznia 2013 r. Nr WCC/591-ZTO-C/510/W/OWA/2013/KM
2013 1689 2013-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013r. z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2012.
2013 1690 2013-02-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Starosty Węgrowskiego z dnia 8 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursu II stopnia w zawodzie stolarz realizowanego dla uczniów klas wielozawodowych w okresie 2-25 stycznia 2013 roku - kierowanych przez Powierzającego.
2013 1691 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Pionki.
2013 1692 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Pionki.
2013 1693 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/252/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Pionkach
2013 1694 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/185/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goworowo na 2013 r.
2013 1695 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIX.236.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2013 1696 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.241.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny Gminy Halinów
2013 1697 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.242.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budziska Gminy Halinów
2013 1698 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.243.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisie Gminy Halinów
2013 1699 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.244.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chobot Gminy Halinów
2013 1700 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.245.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Desno Gminy Halinów
2013 1701 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.246.212 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długa Kościelna Gminy Halinów
2013 1702 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.247.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długa Szlachecka Gminy Halinów
2013 1703 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.248.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina Gminy Halinów
2013 1704 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.249.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hipolitów Gminy Halinów
2013 1705 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.250.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefin Gminy Halinów
2013 1706 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.251.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierów Gminy Halinów
2013 1707 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.252.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Królewskie Brzeziny Gminy Halinów
2013 1708 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.253.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Krzewina Gminy Halinów
2013 1709 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.254.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów Gminy Halinów
2013 1710 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.255.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrowiska Gminy Halinów
2013 1711 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.256.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Konik Gminy Halinów
2013 1712 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.257.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okuniew Gminy Halinów
2013 1713 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.258.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Konik Gminy Halinów
2013 1714 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.259.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielgolas Brzeziński Gminy Halinów
2013 1715 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.260.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielgolas Duchnowski Gminy Halinów
2013 1716 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.261.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze Gminy Halinów
2013 1717 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX.262.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żwirówka Gminy Halinów
2013 1718 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1719 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przasnysz
2013 1720 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/213/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1721 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/154/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1722 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/155/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 1723 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 1724 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Załuski na rok 2013.
2013 1725 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII.140.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
2013 1726 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVII.141.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1727 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 829/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1728 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 402/XXXVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka
2013 1729 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/242/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1730 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 1731 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 221/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 1732 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXX/210/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cegłów
2013 1733 2013-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Grodziskiego z dnia 21 stycznia 2013r.
2013 1734 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2013
2013 1735 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Pułtusk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1736 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Kozienice na 2013 rok
2013 1737 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice  na lata 2013–2024
2013 1738 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/147/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IV/9/54/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2013 1739 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/148/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2013 1740 2013-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Legionowskiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Legionowskiego w roku 2013.
2013 1741 2013-02-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Legionowskiego z dnia 14 stycznia 2013r. Z DZIAŁALNOŚCI  "KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO"  ZA ROK 2012
2013 1742 2013-02-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Sokołowskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu sokołowskiego w 2013 roku
2013 1743 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 187.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej - trzyletniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum pod nazwą Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu z siedzibą w Sierpcu przy ul. Wiosny Ludów 7  Akt Założycielski Szkoły Publicznej
2013 1744 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr V/2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ z dnia 14 grudnia 2012r. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ w sprawie Uchwalenia budżetu Związku Gmin nad Iłżanką na 2013 rok.
2013 1745 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 232/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2013 1746 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 236/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 201/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik.
2013 1747 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 238/XXVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 1748 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 102.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 305/XXXIV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad nadawania lub zmiany nazw ulicom i placom ogólnie dostępnym położonym w Gminie Wiązowna oraz udzielania zezwoleń na wznoszenie pomników na terenie Gminy Wiązowna.
2013 1749 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 103.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Żanęcin.
2013 1750 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 104.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Pęclin.
2013 1751 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 105.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Glinianka.
2013 1752 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 106.XXXIII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna.
2013 1753 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 114.XXXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2013 1754 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1755 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1756 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/157/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2013 1757 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 60/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie
2013 1758 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 61/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1759 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 62/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiskitki
2013 1760 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 63/XXI/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
2013 1761 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów
2013 1762 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1763 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiew wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1764 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1765 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/132/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Platerów i zagospodarowania tych odpadów
2013 1766 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usuwanie odpadów z nieruchomości
2013 1767 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Platerów.
2013 1432 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2013 rok
2013 1768 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
2013 1769 2013-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płockiego z dnia 31 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1770 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala
2013 1771 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 200/XIX/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płockiego na rok 2013
2013 1772 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2013 1773 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 228/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Czernice Borowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1774 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie budżetu powiatu łosickiego na 2013 rok
2013 1775 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013
2013 1776 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów
2013 1777 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 lipca 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2013 1778 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wyszkowskiego w roku 2013.
2013 1779 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2013 Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Kowala z dnia 25 stycznia 2013r.
2013 1780 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 185/XXVII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013.
2013 1781 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 246/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Chorzele na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1782 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 247/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 214/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1783 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 248/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 215/XXIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1784 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 249/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzele.
2013 1785 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 251/XXVII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chorzele.
2013 1786 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/91/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2013
2013 1787 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/92/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1788 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/93/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1789 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/94/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skladanej przez włascicieli nieruchmości zamieszkałej
2013 1790 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/95/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gzy
2013 1791 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Gzy
2013 1792 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1793 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1794 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1795 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1796 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2013 1797 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1798 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Regimin, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1799 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/72/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1800 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/73/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1801 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1802 2013-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Lipskiego z dnia 5 lutego 2013r. ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
2013 1803 2013-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2013 Starosty Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie w 2013 roku
2013 1804 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kosów Lacki na rok 2013
2013 1805 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Belsk Duży
2013 1806 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Belsk Duży
2013 1807 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Belsk Duży
2013 1808 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Belsk Duży i zagospodarowania tych odpadów
2013 1809 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Belsk Duży
2013 1810 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stoczek na obwody głosowania, ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1811 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 127/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1812 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 128/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1813 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 129/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1814 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1815 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 131/XXIV/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto
2013 1816 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1817 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jednorożec.
2013 1818 2013-02-13 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Ostrołęckiego z dnia 17 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego za 2012 rok
2013 1819 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2013.
2013 1820 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2013
2013 1821 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zaborówek, gmina Leszno.
2013 1822 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 317/VI/30/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 1823 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie.
2013 1824 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/159/2012 Rady Gminy Zakrzew z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Zakrzew.
2013 1825 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 1826 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/13 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Żyrardowskiego
2013 1827 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Latowicz
2013 1828 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XIX/138/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 28 grudnia 2012r. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY LATOWICZ I ZAGOSPODAROWNIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
2013 1829 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania przed upływem kadencji Burmistrza Nasielska.
2013 1830 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1831 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2013
2013 1832 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1833 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Korczew na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1834 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew
2013 1835 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/147 /2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1836 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 1837 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2013 1838 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 1/2013 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ciechanowskiemu w 2013 roku.
2013 1839 2013-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2012 ROK
2013 1840 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/141/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr III/12/2012 z dnia 12 grudnia 2002roku Rady gminy w Potworowie, dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku od nieruchomosci.
2013 1841 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zmian w uchwale nr III/13/2012 z dnia 12 grudnia 2002 roku Rady Gminy w Potworowie, dotyczacej ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku rolnego.
2013 1842 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/143/20132 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr III/14/2002 z dnia 12 grudnia 2002 roku rady Gminy w Potworowie, dotyczącej ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawach podatku leśnego
2013 1843 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Potworów dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 1844 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/145/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca skladania deklaracji.
2013 1845 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Potworów.
2013 1846 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/147/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 1847 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/148/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Potworów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 i aktualizacji Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Potworów na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.
2013 1848 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/149/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej.
2013 1849 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XV/150/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/107/2012 z dnia 02 sierpnia 2012roku, dotyczącej przekazania w użyczenie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
2013 1850 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/ 112/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z niektórych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie gminy Kosów Lacki
2013 1851 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2013 1852 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1853 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1854 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2013 1855 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1856 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/152/12 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany.
2013 1857 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 1858 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1859 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1860 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świdczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości połozonych na terenie gminy Bielany i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściclea nieruchomości opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1861 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu pn. "Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Kowiesach".
2013 1862 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1863 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013
2013 1864 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Głowice
2013 1865 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Ropele
2013 1866 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Begny
2013 1867 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rykaczewo
2013 1868 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rzeczki
2013 1869 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Marszewice
2013 1870 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
2013 1871 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1872 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 165/XXVIII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 25 stycznia 2013r. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów
2013 1873 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 167/XXVIII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1874 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału miasta Raciąża na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1875 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1876 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/176/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 1877 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 114.XXII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1878 2013-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 46 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów
2013 1879 2013-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 47 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn
2013 1880 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 1881 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Izabelin
2013 1882 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia programu wspierającego rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Izabelin
2013 1883 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice.
2013 1884 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.
2013 1885 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borkowice i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1886 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice.
2013 1887 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1888 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2013 1889 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1890 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1891 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.
2013 1892 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1893 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/213/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 grudnia 2012r.
2013 1894 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXX/228/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Błonie przez inne niż Gmina Błonie osoby prawne i osoby fiznyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
2013 1895 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/277/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2013 - 2020.
2013 1896 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1897 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Sulejówek na stałe obwody głosowania
2013 1898 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie
2013 1899 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 69/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 1900 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 1901 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1902 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Górzno
2013 1903 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Górznie
2013 1904 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Górzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1905 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XVII/153/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BABOSZEWO na rok 2013
2013 1906 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zatory i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1907 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1908 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 149/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1909 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 150/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1910 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 151/XXII/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zatory i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 1911 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXVI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2013 rok
2013 1912 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 253/XXV/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2013
2013 1913 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 255/XXV/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 1914 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 256/XXV/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Radzymin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1915 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawiewyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 1916 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1917 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
2013 1918 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1919 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1920 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/107/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goszczyn
2013 1921 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Goszczyn
2013 1922 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo.
2013 1923 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baranowo na rok 2013
2013 1924 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1925 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranowo i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1926 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1927 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2011r dotyczącej zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 1928 2013-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/PCPR/2013 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Piaseczyńskiego w 2013 roku
2013 1929 2013-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/PCPR/201 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Słoneczna 12 na rok 2013.
2013 1930 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/294/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/247/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 października 2012r. w sprawie Programu Współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2013
2013 1931 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/295/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/284/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2012r.
2013 1932 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/296/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na 2013 rok
2013 1933 2013-02-14 Postanowienie Postanowienie nr 6/13 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 lutego 2013r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji
2013 1934 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jakubów na rok 2013
2013 1935 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jakubów
2013 1936 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Jakubów na stałe obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1937 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jakubów
2013 1938 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Jakubów
2013 1939 2013-02-14 Postanowienie Postanowienie nr 5/13 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Miasta Marki na okręgi wyborcze
2013 1940 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 136/XXIX/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym.
2013 1941 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1942 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 753/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz.wsi Chylice
2013 1943 2013-02-15 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 25 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 1944 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 1945 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1946 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 1947 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXX/230/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Błonie.
2013 1948 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy Górzno z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2013.
2013 1949 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 .. z dnia 9 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych, kurs I stopnia w zawodzie elektryk dla uczniów klas wielozawodowych, młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2013 1950 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/70/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie.
2013 1951 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/99 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepłej.
2013 1952 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 1953 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1954 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1955 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 159/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013.
2013 1956 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/114/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Grębków
2013 1957 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1958 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr 164/XXI/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Nowy Duninów na rok 2013
2013 1959 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2013 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/172/2012 z dnia 15 listopada 2012 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 1960 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1961 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1962 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013 – 2022.
2013 1963 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji otrzymywanych przez szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż powiat płoński i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1964 2013-02-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/77/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagrodzenia Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko
2013 1965 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie.
2013 1966 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1967 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki opłaty
2013 1968 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Ciechanowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku.
2013 1969 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Ciechanowskiego z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2013 roku.
2013 1970 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 1971 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2716/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku w roku 2013.
2013 1972 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2752/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2013 roku.
2013 1973 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 528/XXXI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa
2013 1974 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 529/XXXI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 340/XXI/2012 z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock
2013 1975 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 531/XXXI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę nr 502/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na 2013 rok dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Płocka
2013 1976 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzbno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1977 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XIX/80/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wierzbno na 2013 rok
2013 1978 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/2011 w sprawie uchwalenia statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie.
2013 1979 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Baranów
2013 1980 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1981 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1982 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 193/XXIV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2013 rok
2013 1983 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/ 190/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo
2013 1984 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/254/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2013 1985 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/257/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 6 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/236/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1986 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Pniewy na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1987 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/136/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.
2013 1988 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 1989 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 236/XXV/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2012 rok.
2013 1990 2013-02-18 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Wieliszew szkoły sportowej i szkoły mistrzostwa sportowego
2013 1991 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/232/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1992 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1993 2013-02-18 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.14.2012 Starosty Sochaczewskiego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Sochaczewie.
2013 1994 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.138.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1995 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.139.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1996 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.137.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2013 1997 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.140.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grabów nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów,
2013 1998 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 19.141.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grabów nad Pilicą
2013 1999 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 281/XXIV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczurzynek” w Ciechanowie
2013 2000 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 339/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Ciechanów :  - nr 299/XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 333/XXXVI/2009 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu „Przepisów porządkowych przy przewozie osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o.”,  - nr 300/XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2013 2001 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 340/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2002 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 341/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2013 2003 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 342/XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 306/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2013 2004 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na rok 2013.
2013 2005 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
2013 2006 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2007 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 2008 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 2009 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2010 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 212/XXVI/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na obwody głosowania.
2013 2011 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 142/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2012 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Kobyłka na rok 2013
2013 2013 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/259/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Kobyłka na lata 2012 - 2015"
2013 2014 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/68/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Garbatka –Letnisko
2013 2015 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 182/XXIX/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Przyłęk oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Przyłęk
2013 2016 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr I.1.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2013
2013 2017 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr I.3.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze.
2013 2018 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 155/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 2019 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 156/226/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 2020 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 360/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2013 2021 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.
2013 2022 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXX/222/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania.
2013 2023 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Kraszew, gmina Klembów
2013 2024 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 2025 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2026 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2027 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 2028 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany w Gminie Nadarzyn.
2013 2029 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/279/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn.
2013 2030 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/315/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krakowiany w Gminie Nadarzyn.
2013 2031 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/316/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn.
2013 2032 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn - rejon „Stasinek”.
2013 2033 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Gminy Policzna Nr XXVII/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku 
2013 2034 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 232/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Celestynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 2035 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 233/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 198/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2036 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 237/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2037 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Żuromińskiego z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w 2013 roku.
2013 2038 2013-02-18 Aneks Aneks nr 8 Starosty Żuromińskiego z dnia 15 stycznia 2013r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2 z dnia 04-01-2007 r., nr 3 z dnia 09-01-2008 r., nr 4 z dnia 12-01-2009 r. , nr 5 z dnia 11-01-2010 r., nr 6 z dnia 14-01-2011 r. i nr 7 z dnia 10-01-2012 r. zawarty w dniu 15- 01-2013 r. pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencem a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark – Tadeuszem Iskrą
2013 2039 2013-02-18 Aneks Aneks nr 9 Starosty Żuromińskiego z dnia 15 stycznia 2013r. DO POROZUMIENIA Z DNIA 19 STYCZNIA 2005 r. zmienionego aneksami nr 1/05 z dnia 28-12-2005 r. , nr 2/05 z dnia 02-02-2006 r., nr 3 z dnia 04-01-2007 r., nr 4 z dnia 09-01-2008 r., nr 5 z dnia 12-01-2009 r. , nr 6 z dnia 11-01-2010 r., nr 7 z dnia 14-01-2011 r. i nr 8 z dnia 10-01-2012 r. zawarty w dniu 15- 01-2013 r.pomiędzy Starostą Żuromińskim - Januszem Welencema Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły – Andrzejem Wójcickim
2013 2040 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 136/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grudusk na 2013 rok
2013 2041 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 138/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grudusk
2013 2042 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 139/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2043 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 140/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2044 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 141/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2045 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 144/XXVII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia na 2013 rok Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2013 2046 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kotuń
2013 2047 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXI.323.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2013 2048 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.350.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2013 2049 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.352.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2013 2050 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.353.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brwinów, obejmującego jednostkę administracyjną – wieś Falęcin.
2013 2051 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.355.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic na terenie Gminy Brwinów
2013 2052 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII.363.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2013
2013 2053 2013-02-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Płońskiego z dnia 30 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego za 2012 rok
2013 2054 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Drwęcz
2013 2055 2013-02-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie w 2013 roku.
2013 2056 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 185/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 2057 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 259/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa.
2013 2058 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 263/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie
2013 2059 2013-02-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.185.2012.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2012r. Rada Miejska w Tłuszczu
2013 2060 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 855/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 2061 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.142.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 2062 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.143.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytakmi na lata 2013-2016 dla gminy Przytyk"
2013 2063 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXVII.144.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2064 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych
2013 2065 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/278/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grójec w 2013 roku
2013 2066 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/279/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy i miasta Grójec na stałe obwody głosowania
2013 2067 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat do Gminy Grójec za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2068 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/303/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2069 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/306/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2070 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/307/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2071 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/308/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2072 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/309/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2073 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/310/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2013 2074 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/316/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Długosiodło
2013 2075 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/317/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa i ustalenia inkasenta
2013 2076 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/318/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 2077 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/321/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2013 2078 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2013 2079 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2013 Rady Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2013 2080 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/228/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Rzekuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2081 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/13 Starosty Wyszkowskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu wyszkowskiego w 2013 roku.
2013 2082 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/13 Starosty Wyszkowskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach w 2013 roku.
2013 2083 2013-02-19 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 1268/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2012r.
2013 2084 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Żabia Wola oraz wysokości stawki opłaty.
2013 2085 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2086 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 70/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców gminy i zagospodarowania tych odpadów
2013 2087 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 71/XXIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na ternie gminy Żabia Wola niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2013 2088 2013-02-19 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 116/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r.
2013 2089 2013-02-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
2013 2090 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na liniach autobusowych organizowanych przez Miasto Ząbki
2013 2091 2013-02-19 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2013 2092 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/233/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2093 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/234/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2094 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/235/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2095 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na 2013 rok.
2013 2096 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 2097 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/231/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2013 2098 2013-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 16 stycznia 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Starostę- Pana mgr Janusza Stąpóra  2) Wicestarostę - Pana mgr Józefa Grzegorza Małaśnickiego  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz  zwanym dalej ,,Powiatem"  a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie ul. Saperów 24, reprezentowanym przez:  1) Wójta Gminy Magnuszew- Pana Henryka Plaka  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Agnieszki Szaraniec  zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 2099 2013-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 14/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 8 lutego 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1)Starostę- Pana mgr Janusza Stąpóra 2) Wicestarostę- Pana mgr Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Sieciechów z siedzibą w Sieciechowie, ul. Rynek 16, reprezentowaną przez: 1)Wójta Gminy Sieciechów Pana Kazimierza Pochylskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czerskiej zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 2100 2013-02-19 Porozumienie Porozumienie nr 15/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 11 lutego 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starostę Powiatu - Pana mgr Janusza Stąpóra 2) Wicestarostę- Pana Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej ,,Powiatem" a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie ul.Lubelska 16, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy- Pana Stefana Marka Banasia przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak zwanym dalej ,,Gminą" w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 2101 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/119/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy „Orzechowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 57.
2013 2102 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/11/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: nadania nazwy „Miętowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 132/1.
2013 2103 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2013 2104 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/184/2008 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 października 2008 r.
2013 2105 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/234/2009 Rady Miejskiej w Łochowie w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wysokości i szczególnych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 2106 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2013 2107 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 2108 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 215/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2109 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr 217/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat targowych w drodze inkasa.
2013 2110 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XX.216.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tłuszcz i zagospodarowania tych odpadów
2013 2111 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
2013 2112 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/317/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2113 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,  jak również trybu ich pobierania.
2013 2114 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie Miasta Węgrowa.
2013 2115 2013-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 października 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu tych opłat.
2013 2116 2013-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 69 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Siennicy
2013 2117 2013-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.
2013 2118 2013-02-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-13(17)/2013/13859/IIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lutego 2013r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego
2013 2119 2013-02-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.10.2013.PG Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lutego 2013r. Rada Miejska w Radomiu
2013 2120 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/190/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 2121 2013-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr ZK.5511.1.2013 STAROSTY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2013r. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Żyrardowie w 2012 roku
2013 2122 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XVIII//118/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2013
2013 2123 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie
2013 2124 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr FK.XXVIII.0007.207.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie:uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2013
2013 2125 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok
2013 2126 2013-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Sochaczewskiego z dnia 28 stycznia 2013r.
2013 2127 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII.137.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 2128 2013-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Starosty Mławskiego z dnia 10 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok
2013 2129 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/371/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 2130 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 188.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanej dotacji.
2013 2131 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 31 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sterdyń
2013 2132 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/230/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2013 2133 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Legionowskiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie, ul. Jagiellońska 71
2013 2134 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Stary Lubotyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2135 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/94/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
2013 2136 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/120/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie utworzenia stałych obwodów glosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Olszanka
2013 2137 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO WIEŚ RADZIWIŁŁÓW
2013 2138 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania w gminie Puszcza Mariańska
2013 2139 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XX/117/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory
2013 2140 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
2013 2141 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2142 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/246/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Żelechów.
2013 2143 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/249/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2013 2144 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 200/XXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2013 2145 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 201/XXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 190/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2146 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 202/XXV/2013 Rady Gminy Nowa Sucha z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2147 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/8/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
2013 2148 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/13/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
2013 2149 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/14/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
2013 2150 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/294/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Święcicach
2013 2151 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/300/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 2152 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/302/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach
2013 2153 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.263.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Halinów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2154 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.265.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2155 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI.272.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Desno, gmina Halinów.
2013 2161 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/459/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 2156 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2013 2157 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/740/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2010
2013 2158 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 233/XXXIX/10 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009r.
2013 2159 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2013 2160 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 2162 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/204/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
2013 2163 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LXX/2183/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2013 2164 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2013 2165 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/366/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2013 2166 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/354/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010 r.
2013 2167 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LXI/289/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 stycznia 2010r. Wprowadzenie zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2013 2168 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/386/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok
2013 2169 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2013 2170 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/4/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jasieniec
2013 2171 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 r.
2013 2172 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 10/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 2173 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2010 rok
2013 2174 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr L/727/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 2175 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/746/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 2176 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 2177 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XL/517/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 2178 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/415/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 stycznia 2010r. zmiany uchwały Nr XLII/404/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zielonka na rok 2010
2013 2179 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010.
2013 2180 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie na rok 2010.
2013 2181 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/10 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Nr XXXIII/156/09
2013 2182 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian u Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2013 2183 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
2013 2184 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2010 Rady Powiatu Szydłowieckiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie budżetu na rok 2010
2013 2185 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/207/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
2013 2186 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/206/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/198/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A
2013 2187 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 279/XXVII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2013 2188 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2010
2013 2189 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 7/2010 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budzetu powiatu legionowskiego na 2010 rok.
2013 2190 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 653/XLV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 2191 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/10 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ojrzeń na rok 2010
2013 2192 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX-204/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Pilawa na 2010 rok
2013 2193 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LXVIII/242/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLVII/241/09 na rok 2010
2013 2194 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XLII/241/09 na rok 2010
2013 2195 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2010 rok.
2013 2196 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2010r.
2013 2197 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Kowala z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 2198 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2013 2199 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2010 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 2200 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVIIІ/160/2010 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2013 2201 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 185/XXXVII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2013 2202 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr L/278/10 Rady Miasta Iłża z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 2203 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 218/XLI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Sanniki na 2010 r.
2013 2204 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 153/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 151/XXXIV/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
2013 2205 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 683/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok.
2013 2206 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 684/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok.
2013 2207 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/12/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r.
2013 2208 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2010 rok.
2013 2209 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/209/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2013 2210 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 2211 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIX/375/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 r.
2013 2212 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LV/187/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 2213 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 2214 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 189/XXXVIII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2013 2215 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/437/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2013 2216 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010
2013 2217 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 36/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 2218 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/298/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok.
2013 2219 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 2220 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2013 2221 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLI/451/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2013 2222 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/482/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2010 Nr XLII/404/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2009 r.
2013 2223 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/597/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 2224 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/288/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 2225 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 2226 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 2227 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLV/314/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku.
2013 2228 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/176/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2010
2013 2229 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 11 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło 2010 rok
2013 2230 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 661/XLVI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010.
2013 2231 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/210/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2010
2013 2232 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/262/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2013 2233 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/200/10 Rady Gminy Magnuszew z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 2234 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 222 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2013 2235 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 427/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 2236 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX-298/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
2013 2237 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/291/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010
2013 2238 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XL/190/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Regimin na 2010 rok.
2013 2239 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 555/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 2240 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 556/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 2241 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/178/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 7 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010r.
2013 2242 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2010 Wójta Gminy Miedzna z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 2243 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2010 Wójta Gminy Miedzna z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 rok.
2013 2244 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2013 2245 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 2246 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Klembów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2010 r.
2013 2247 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2010
2013 2248 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 2249 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 2250 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLV/232/2010 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Brańszczyk na 2010 r
2013 2251 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/266/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2013 2252 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/276/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok
2013 2253 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LII/762/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2013 2254 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/160/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010r.
2013 2255 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 12/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2013 2256 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/161/2010 Rady Gminy Rzewnie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010rok.
2013 2257 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/407/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2010 rok.
2013 2258 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 2259 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 294/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2013 2260 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/222/10 Rady Gminy Somianka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 2261 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/2/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 2262 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/333/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2013 2263 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLIII/335/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2011
2013 2264 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/283/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 2265 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010r.
2013 2266 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/282/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2013 2267 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 384/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok
2013 2268 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 2269 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 440/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 2270 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/270/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2013 2271 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/250/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 2272 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/537/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2013 2273 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 2274 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok
2013 2275 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 144/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2010 roku i lata następne
2013 2276 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2010 r
2013 2277 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny.
2013 2278 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2010
2013 2279 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 149/XXIX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2010
2013 2280 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 2281 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 4 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Ggminy Izabelin za 2009 rok
2013 2282 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 2283 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/205/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 2284 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 2285 2013-02-22 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.10.2013.PG Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2013r. Rada Miejska w Radomiu
2013 2286 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Ostrołęckiego z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrołęckiego w 2013 roku
2013 2287 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Starosty Makowskiego z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.
2013 2288 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3916/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" przy ul. Bachusa 7 w Warszawie w 2013 r.
2013 2290 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/171 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2013 2291 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LI/406/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok
2013 2289 2013-02-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lutego 2013r. o sprostowaniu błędów
2013 2292 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 października 2012r. zmieniająca rozporządzenie nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5332) i pozbawienia statusu pomnika przyrody.
2013 2293 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 2294 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2295 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych
2013 2296 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sońsk
2013 2297 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr ZO.XXVII.0007.201.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: dokonania zmiany w uchwale Nr LIV 310/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 8 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim.
2013 2298 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.195.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2299 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.196.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2300 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.197.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 2301 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr KE.XXVII.0007.198.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2302 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr SR.XXVII.0007.200.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Józefy Fijałkowskiej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2013 2303 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr ZO.XXVII.0007.199.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Dębe Wielkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2304 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2305 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wieliszew na lata 2012-2015.
2013 2306 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowosci Wieliszew gmina Wieliszew
2013 2307 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góra.
2013 2308 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janówek Pierwszy.
2013 2309 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kałuszyn.
2013 2310 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komornica.
2013 2311 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krubin.
2013 2312 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łajski.
2013 2313 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów- Reginów.
2013 2314 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszewnica Nowa.
2013 2315 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na 2013 rok.
2013 2316 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszewnica Stara.
2013 2317 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poddębie.
2013 2318 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sikory.
2013 2319 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzeszew.
2013 2320 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Topolina.
2013 2321 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieliszew.
2013 2322 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
2013 2323 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Andrzejewo i zagospodarowania tych odpadów
2013 2324 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2325 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 2326 2013-02-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 lutego 2013r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Raciąża  przeprowadzonych w dniu 24 lutego 2013 r.
2013 2327 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 78/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2013 2328 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 79/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2013 2329 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 80/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szulborze Wielkie
2013 2330 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 81/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szulborze Wielkie
2013 2331 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 82/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2332 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/153/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/150/13 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu powiatu na 2013 rok
2013 2333 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/98/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2013 2334 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/106/2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Trojanowie.
2013 2335 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/107/ 2012 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Trojanowie.
2013 2336 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 285/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2337 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska
2013 2338 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2013 2339 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/151/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej wielkości
2013 2340 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2341 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy Puszcza Mariańska.
2013 2342 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2343 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 2344 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 14 stycznia 2013r. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2013 2345 2013-02-25 Porozumienie Porozumienie nr 13/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 1 lutego 2013r. Zarządu Powiatu w Kozienicach zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:  1) Starostę- Pana mgr Janusza Stąpóra  2) Wicestarostę- Pana mgr Grzegorza Józefa Małaśnickiego  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz  zwanym dalej ,,Powiatem"  a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, reprezentowaną przez:  1) Burmistrza Gminy Kozienice- Pana dr inż. Tomasza Śmietankę  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Barbary Galińskiej  zwanym dalej ,,Gminą"  w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013r.
2013 2346 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/223/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Żyrardowa
2013 2347 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 2348 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Tarczyn na rok 2013
2013 2349 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 124.XXIV.2013 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2350 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2013 2351 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków
2013 2352 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 8 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2013 2353 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XV/93/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Białobiel
2013 2354 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lelis na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2013 2355 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania
2013 2356 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/146/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń
2013 2357 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 2358 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2359 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 2360 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2361 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2362 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/316/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2363 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/317/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2364 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/321/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXVIII/316/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2365 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę NR XXVIII/317/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2366 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na rok 2013
2013 2367 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/58/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2368 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/59/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2369 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/60/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2370 2013-02-25 Porozumienie Porozumienie nr 1 Burmistrza Tarczyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Tarczyn
2013 2371 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. uchwała budżetowa
2013 2372 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów na rok 2013.
2013 2373 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Parysów.
2013 2374 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów.
2013 2375 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kotuń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 2376 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/243/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Warka
2013 2377 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 244/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie budżetu miasta Milanówka na rok 2013
2013 2378 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/247/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów
2013 2379 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXX/248/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2380 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 166/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 216/XXXVIII/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2013 2381 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej gminy na 2013 rok.
2013 2382 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu Gminy Sadowne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2383 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty
2013 2384 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2385 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2386 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2387 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2388 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stara Kornica.
2013 2389 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2390 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Stara Kornica
2013 2391 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/127/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin