Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 11264 2013-11-04 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m. st. Warszawy
2013 11265 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/385/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk w wybranych kwartałach miasta
2013 11266 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/325/2013 Rady Miasta Mława z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych
2013 11267 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XLV/308/13 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11268 2013-11-04 Wyrok Wyrok nr III SA/Wa 1380/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2013r.
2013 11269 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 159/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sochocin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sochocin
2013 11270 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 160/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Garwolin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Garwolin
2013 11271 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 162/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5
2013 11272 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 163/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 11273 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu
2013 11274 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 165/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego
2013 11275 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr 170/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 11276 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/394/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 11277 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/395/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2013 11278 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/398/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2013 11279 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2013 11280 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2013 11281 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznego w Przasnyszu (w organizacji)
2013 11282 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krupia Wólka
2013 11283 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łoś
2013 11284 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Łoś
2013 11285 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 13 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koryta
2013 11286 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 6 września 2013r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII/33/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 kwietnia 2011 r., w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 11287 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołbiel oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 11288 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/167/ 2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 października 2013r. w sprawie: zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rudzienko gm. Kołbiel.
2013 11289 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/168/2013 Rady Gminy Kołbiel z dnia 11 października 2013r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołbiel.
2013 11290 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek ołat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi
2013 11291 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2013 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania imienia mostowi na rzece Pilicy w mieście Białobrzegi.
2013 11292 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 460/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 11293 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 465/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej
2013 11294 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 466/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
2013 11295 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 285/XXV/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 179/XVI/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich z późniejszymi zmianami
2013 11296 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania i korzystania z Miejskiego Stadionu Sportowego w Lipsku
2013 11297 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 11298 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie nr IDR.ZD.273.21.2013.MN Powiatu Legionowskiego z dnia 23 października 2013r.
2013 11299 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 334/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki.
2013 11300 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 339/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11301 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 340/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11302 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 341/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11303 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 342/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11304 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 343/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 11305 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 344/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymina.
2013 11306 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 292/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zatwierdznia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną
2013 11307 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr 1079/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Jazgarzew
2013 11308 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/402/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
2013 11309 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/403/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 11310 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XVLII/404/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 11311 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLVII/406/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej, na odcinku od ul. Targowej do ul. Klonowej
2013 11312 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.439.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2013r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Żółwin.
2013 11313 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.440.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2013r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Terenia.
2013 11314 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.442.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XLII.425.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r. dotyczącą wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brwinów
2013 11315 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.444.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.338.2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok
2013 11316 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII.445.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2023
2013 11317 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie
2013 11318 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego` z dnia 27 września 2013r. Zarządu Powiatu Węgrowskiego` zawarte 27 września 2013 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają:  1.Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski,  2.Pani Ewa Besztak – Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Anny Bala,  zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają:  1.Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński,  2.Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński,  przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2013 11319 2013-11-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2013r. o sprostowaniu błędu
2013 11320 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/1807/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2013 11321 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr LXVI/1810/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie
2013 11322 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej miasta Węgrowa część I
2013 11323 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Miasta
2013 11324 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 października 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psa
2013 11325 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2013 11326 2013-11-06 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 października 2013r. do Porozumienia nr 1/2013 z dnia 17. kwietnia 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2013 11327 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 11328 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/265/13 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2013 11329 2013-11-06 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-26(22)/2013/291/XI/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2013r.
2013 11330 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 184/XXIV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2014.
2013 11331 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 185/XXIV/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 11332 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Gąbin
2013 11333 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gozdowo
2013 11334 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Garwolin
2013 11335 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chorzele
2013 11336 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chorzele
2013 11337 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Płock
2013 11338 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miastem Sochaczew
2013 11339 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Płock
2013 11340 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Legionowo
2013 11341 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Legionowo
2013 11342 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Błonie
2013 11343 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Konstancin-Jeziorna
2013 11344 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11345 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11346 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11347 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11348 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Warszawa
2013 11349 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11350 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11351 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11352 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11353 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11354 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11355 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11356 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11357 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Warszawa
2013 11358 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11359 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11360 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11361 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 sierpnia 2013r. zawarte pomięzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 11362 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Radom
2013 11363 2013-11-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2013r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Radom
2013 11364 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie
2013 11365 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/159/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2013 11366 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów.
2013 11367 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2013 11368 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie.
2013 11369 2013-11-06 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Grójeckim do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11370 2013-11-06 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Mińskim do porozumienia z dnia 12 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11371 2013-11-06 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Otwockim do porozumienia z dnia 11 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11372 2013-11-06 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim do porozumienia z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących pryjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11373 2013-11-06 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Legionowskim do porozumienia z dnia 28 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11374 2013-11-06 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Grodziskim do porozumienia z dnia 7 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11375 2013-11-06 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Warszawskim Zachodnim do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11376 2013-11-06 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Piaseczyńskim do porozumienia z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącycyh przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11377 2013-11-06 Aneks Aneks nr 11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2013r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pruszkowskim do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 11378 2013-11-06 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2013r. do porozumienia z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wykonywania zadań centrum powiadamiania ratunkowego zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Komendantem Stołecznym Policji, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
2013 11379 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/459/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 1/801 z obrębu ewid. nr 63
2013 11380 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/486/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 11381 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/491/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Legionowie
2013 11382 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/242/2013 Rady Miasta Raciąż z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych przez Gminę Miasto Raciąż
2013 11383 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 29 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród.
2013 11384 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XL.221.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 4 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańszczyk, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brańszczyk oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 11385 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 252.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
2013 11386 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 253.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.
2013 11387 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr 257.XLII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym
2013 11388 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11389 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/33/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkolach publicznych
2013 11390 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXII-94/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 9 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stare Grabie
2013 11391 2013-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.134.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2013r. Rada Miejska Góra Kalwaria
2013 11392 2013-11-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.133.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2013r. Rada Miejska w Kałuszynie
2013 11393 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IV/ 7 / 38 /2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok.
2013 11394 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2011 rok
2013 11395 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 11396 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2011 rok.
2013 11397 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11398 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 11399 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Lubowidz z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: przekazania sprawozdania wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010
2013 11400 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 59/XIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 11401 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
2013 11402 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 11403 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2011 rok
2013 11404 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 129/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11405 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11406 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11407 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 11408 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII-81/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 11409 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 11410 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 51/VII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 11411 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 11412 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 11413 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11414 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 11415 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/66/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 201 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 11416 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/90/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 11417 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 155/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 11418 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11419 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11420 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 11421 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 11422 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 64/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11423 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/22/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011.
2013 11424 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 62/IX/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11425 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11426 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 11427 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 11428 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 11429 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 11430 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22a/2010 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2013 11431 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 11432 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 64/IX/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 11433 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/31/2011 Rada Miasta Piastów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 11434 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011
2013 11435 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11436 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 76/32/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 11437 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 11438 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 11439 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 11440 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 11441 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 805/42/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 11442 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jabłonna na rok 2011
2013 11443 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11444 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11445 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11446 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11447 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11448 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
2013 11449 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 40/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok
2013 11450 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 36/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 11451 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 43/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 11452 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11453 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11454 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 11455 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 11456 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11457 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI-56/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 11458 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr Iv/6/35/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok.
2013 11459 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2013 11460 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 11461 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2011 rok
2013 11462 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.46.2011 Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 maja 2011r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 11463 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11464 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 121/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11465 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 122/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11466 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 123/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11467 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 124/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11468 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 125/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11469 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 126/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11470 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 127/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2011
2013 11471 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 129/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11472 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 128/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2011
2013 11473 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 11474 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/29/2011 Rada Miasta Piastów z dnia 24 maja 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2013 11475 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII /30/ 2011 Rada Miasta Piastów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 11476 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/317/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Lipkowie
2013 11477 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/322/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2013r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości
2013 11478 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Płońskiego
2013 11479 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/271/2013 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2014
2013 11480 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/302/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 8 grudnia 2013 roku.
2013 11481 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 11482 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/371/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie podjęcia działań promujących rodziny wielodzietne w Gminie Jabłonna
2013 11483 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 372/ 2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jabłonna
2013 11484 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/378/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jabłonna.
2013 11485 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/72/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 11486 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 11487 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 11488 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2013 11489 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11490 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 11491 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku.
2013 11492 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 44 / IX / 2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 11493 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11494 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX.50.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 11495 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 11496 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 102/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11497 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/79/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 6 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 11498 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 11499 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11500 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/76/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2013 11501 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 11502 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/83/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 11503 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 11504 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/109/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 11505 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX.54.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11506 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11507 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2013 11508 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11509 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/29/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 11510 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/2/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 11511 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/20011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 20 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Związku Gmin Regionu Płockiego na 2001 rok
2013 11512 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 65/29/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 11513 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11514 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 11515 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 11516 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 11517 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 68/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 11518 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 142/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11519 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 144/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11520 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 146/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11521 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 147/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11522 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 148/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11523 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 149/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11524 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 150/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11525 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 11526 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11527 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 85/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 11528 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/70/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11529 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 11530 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2011
2013 11531 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 11532 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11533 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 1325/58/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 11534 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.
2013 11535 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/93/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2011
2013 11536 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 1 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 11537 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2013 11538 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 11539 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2013 11540 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011
2013 11541 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr X/119/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11542 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2013 11543 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IV/10/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2013 11544 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 11545 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11546 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XII/64/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11547 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11548 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr IX/116/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 11549 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 189/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 11550 2013-11-07 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.132.2013.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2013r. Rada Gminy Mrozy
2013 11551 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 547 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somianka
2013 11552 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.353.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 11553 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.354.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 11554 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.356.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2014 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2013 11555 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.352.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 11556 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.355.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11557 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.357.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa.
2013 11558 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XL.358.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 października 2013r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 11559 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/401/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XXXIV/433/2001 z dnia 11 października 2001 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
2013 11560 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/119/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 11561 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/198/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014.
2013 11562 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/199/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11563 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kowalicha.
2013 11564 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów.
2013 11565 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianów.
2013 11566 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/310/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie
2013 11567 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/313/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciemno - Gnojna
2013 11568 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/292/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/94/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października 2011 roku.
2013 11569 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 października 2013r. w sprawie przedłużenia ulicy Sienkiewicza.
2013 11570 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/273/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
2013 11571 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/277/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Tobolice
2013 11572 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/643/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach
2013 11573 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/650/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IX/117/99 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody
2013 11574 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/652/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/419/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2013 11575 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/266/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2014 rok
2013 11576 2013-11-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Republiki Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2013 11577 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 11578 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/ 264 /13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 11579 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 11580 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 23 października 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat lokalnych na rok 2014
2013 11581 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 1121/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa - Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) - etap II
2013 11582 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2013 Rady Gminy Klwów z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Klwów.
2013 11583 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów ulica Szkolna
2013 11584 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/239/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leszno
2013 11585 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/240/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno
2013 11586 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/241/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2013r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXI/215/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, gmina Leszno
2013 11587 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szelków.
2013 11588 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gózd na rok 2013 ”
2013 11589 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 408/XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wola Mrokowska - część I.
2013 11590 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 365/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 11591 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 366/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013r. w sprawie: ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę miasto Sierpc.
2013 11592 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 367/XLIX/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 11593 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 622/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2013 11594 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII.161.2013 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2013 11595 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/302/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na terenie gminy Czosnów
2013 11596 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/303/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11597 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/305/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania nazwy parkowi przed Urzędem Gminy Czosnów
2013 11598 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/306/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej we wsi Małocice
2013 11599 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
2013 11600 2013-11-08 Informacja Informacja nr 2 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 października 2013r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Dąbrowa jedn. ew. Żuromin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.
2013 11601 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom
2013 11602 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11603 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 235/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym podatku
2013 11604 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 236/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 11605 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
2013 11606 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 11607 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXVIII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 11608 2013-11-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 października 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk
2013 11609 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 4.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Wiśniew wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Siedleckiego"
2013 11610 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 5.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 7 października 2013r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Siedlce wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Siedleckiego"
2013 11611 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 6.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 7 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Wiśniew zadań z zakresu dróg powiatowych
2013 11612 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 7.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 7 października 2013r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przesmyki wykonania zadania pn. "Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Siedleckiego"
2013 11613 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 8.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Korczew
2013 11614 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 9.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kotuń
2013 11615 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 10.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Paprotnia
2013 11616 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 11.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przesmyki
2013 11617 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 12.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec
2013 11618 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 13.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Suchożebry
2013 11619 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 14.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wiśniew
2013 11620 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 15.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn
2013 11621 2013-11-08 Porozumienie Porozumienie nr 16.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie
2013 11622 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/380/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu byłego „Chemitexu”
2013 11623 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/381/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Żyrardowskiej
2013 11624 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/385/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11625 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/386/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
2013 11626 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/390/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2013 11627 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/392/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sochaczew
2013 11628 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/395/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Azorek”
2013 11629 2013-11-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-64(2)/2013/341/IXzm2/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
2013 11630 2013-11-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-58(5)/2013/510/IXzm2/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.z siedzibą w Otwocku
2013 11631 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mrozy dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 11632 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 11633 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2014
2013 11634 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie opłaty targowej w gminie Mrozy
2013 11635 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Mrozy oraz zwolnień w tym podatku.
2013 11636 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/354/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 11637 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/356/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
2013 11638 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/265/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2013 11639 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/267/13 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 11640 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/161/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki – teren eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Stara Maliszewa.
2013 11641 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 170/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Rościszewo oraz zwolnień w tym podatku.
2013 11642 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie obnbiżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy Rościszewo na 2014 rok.
2013 11643 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 172/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ,przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rościszewo na 2014 rok.
2013 11644 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 173/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11645 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 174/XXXI/13 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2014 rok.
2013 11646 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 660/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock.
2013 11647 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 665/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ustalenia nazwy ronda
2013 11648 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 666/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Płocka.
2013 11649 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 667/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11650 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/304/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/237/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 11651 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/305/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów.
2013 11652 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/306/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/268/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 11653 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/267/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2014 rok.
2013 11654 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/268/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11655 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/269/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 11656 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/270/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 11657 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/273/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Budy Janowskie.
2013 11658 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/274/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dziękowizna.
2013 11659 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/275/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Stojadła.
2013 11660 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/160/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/154/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów.
2013 11661 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 289/XXVI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 11662 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 235/XXXV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 16 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 11663 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 236/XXXV/2013 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 16 października 2013r. w sprawie sprostowanie błędu w ogłoszonym tekście uchwały.
2013 11664 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jadów
2013 11665 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/163/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 11666 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r, w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013r.
2013 11667 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany w określeniu przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mławski.
2013 11668 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 408/XXXV/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 169/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2013 11669 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 411/XXXV/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mławska” w Ciechanowie
2013 11670 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/143/13 Rady Gminy Paprotnia z dnia 15 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
2013 11671 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 613/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 11672 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 614/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 518/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą Nr 564/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r.
2013 11673 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 615/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 520/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 534/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 kwietnia 2013r.
2013 11674 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 616/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia „Bernardyni”
2013 11675 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 621/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 11676 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 624/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 495/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia na 2013 r.
2013 11677 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 626/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia na rok 2014 stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
2013 11678 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 627/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany części nazwy ulicy w Radomiu
2013 11679 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki procentowe opłat adiacenckich
2013 11680 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2013 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/57/90 Miejskiej Rady Narodowej w Węgrowie z dnia 28 lutego 1990r. w sprawie zmiany oraz nadania nazw ulicom w mieście Węgrowie
2013 11681 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/399/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2014r.
2013 11682 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/400/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 11683 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/407/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2013 11684 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/334/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa - obszar Targowa
2013 11685 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 327/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 11686 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 329/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
2013 11687 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr 112.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiązowna nr 29.IX.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2013 11688 2013-11-12 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 października 2013r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:
2013 11689 2013-11-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
2013 11690 2013-11-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142004_2 Czerwińsk nad Wisłą (z wyłączeniem obrębów: 142004_2.0021 Czerwińsk nad Wisłą, 142004_2.0025 Zdziarka, 142004_2.0018 Wola, 142004_2.0028 Chociszewo, 142004_2.0029 – Wilkówiec) - obszar wiejski.
2013 11691 2013-11-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142012_2 Załuski - obszar wiejski.
2013 11692 2013-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 91/2013 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 9 października 2013r. Zarządu Powiatu Płońskiego zawarte w dniu 9 października 2013 roku, pomiędzy Powiatem Płońskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Płońskiego w imieniu, którego działają:1. Pan Jan Mączewski – Starosta Płoński,2. Pan Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Anetty Gołaszewskiej,zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają:1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński,2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna,zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2013 11693 2013-11-12 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2013r. .zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Jan Mączewski – Starosta Płoński,2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,2. Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Bąk,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 03.10.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia, o następującej treści:
2013 11694 2013-11-12 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2013r. Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25.09.2013 zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Jan Mączewski – Starosta Płoński,2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Ciechanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Sławomir Morawski – Starosta Ciechanowski,2. Andrzej Pawłowski – Wicestarosta Ciechanowski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kwiatkowskiej,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 15.04.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia, o następującej treści:
2013 11695 2013-11-12 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 września 2013r. z dnia 25.09.2013 zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Jan Mączewski – Starosta Płoński,2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Mławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Włodzimierz Adam Wojnarowski – Starosta Mławski,2. Barbara Gutowska – Wicestarosta Mławski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kowalskiej,zwanym dalej „Przejmującym”do Porozumienia z dnia 30.05.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego, zawarty na podstawie § 4 Porozumienia, o następującej treści:
2013 11696 2013-11-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-50(12)/2013/346/X/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia X taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
2013 11697 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr LXVI/1811/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 11698 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Maków Mazowiecki
2013 11699 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. zmieniajęca uchwałę Nr XIX/116/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012 r.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzanowo
2013 11700 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/252/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Radzanowo, gmina Radzanowo.
2013 11701 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11702 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/254/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 11703 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/255/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 października 2013r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radzanowo.
2013 11704 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/223/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11705 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/13 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo
2013 11706 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/197/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 11707 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
2013 11708 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/232/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego.
2013 11709 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/233/2013 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11710 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/234/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 11711 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/238/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
2013 11712 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/239/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy na 2014 rok.
2013 11713 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 201 /2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia
2013 11714 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 204 / 2013 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Grójeckiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grójecki oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków .
2013 11715 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 168/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 2023
2013 11716 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIII/2013 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 października 2013r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach-Bramurze”
2013 11717 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego
2013 11718 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2013 Starosty Białobrzeskiego z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2014r. stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 11719 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 11720 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2013 11721 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jadów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
2013 11722 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/162/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 26 lutego 2013 r. sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 11723 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr L/355/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XLII/319/2013 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Sulejówek, a także jej wysokości
2013 11724 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 1116/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Nr 1099/LIII/2002 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 kwietnia 2002 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 157 z dnia 16.06.2002 poz.3 456 ) dla obszaru wyznaczonego od zachodu wschodnią linią rozgraniczającą ulicy Morcinka, od północy południową linią rozgraniczającą ulicy ozn. w obowiązującym planie symbolem KUL, od wschodu zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Gałczyńskiego, od południa granicami działek 4/1i 4/2 z obrębu 33.
2013 11725 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 1120/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową rzeka Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską.
2013 11726 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia zwolnień w tym podatku.
2013 11727 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 172/XXXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 11728 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 177/XXXI/2013 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 11729 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 200/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2014 r.
2013 11730 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 11731 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr 202/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 11732 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.
2013 11733 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 11734 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 11735 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/303/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 października 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszewie.
2013 11736 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIV.460.2013 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 września 2013r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XLIII.441.2013 z dnia 4 września 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie ustanawiającej program stypendialny pn „Stypendium Gminy Brwinów”, wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe.
2013 11737 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 11738 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 11739 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/155/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 11740 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 11741 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sparwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jednorożec oraz wprowadzenia zwolnień
2013 11742 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11743 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 11744 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 września 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć ponad czas realizacji podstawy programowej w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Kadzidło
2013 11745 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2013 11746 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kadzidło w 2014 roku
2013 11747 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXVI/156/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 11748 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr. XXVI/159/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2013 11749 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI /403/ 2013 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie: ustalenia opłat w żłobku prowadzonym przez Miasto Sochaczew oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.
2013 11750 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI /404 /2013 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie: ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Sochaczewie.
2013 11751 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/407/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 11752 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/408/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 11753 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/411/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 11754 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/412/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11755 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/413/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podaku rolnego na obszarze gminy Wyszków.
2013 11756 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/508/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11757 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/509/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11758 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/510/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11759 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/511/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11760 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/512/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11761 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/513/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11762 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/514/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 11763 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/516/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 579/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 11764 2013-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 42/2013 Starosty Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. Powiatu Wołomińskiego i Gminy Kobyłka pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2013 11765 2013-11-14 Porozumienie Porozumienie nr 8/2013 Starosty Węgrowskiego z dnia 30 września 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują:  1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski,  2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski,  przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu  zwanym dalej „Powierzającym” a  Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują:  1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,  2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński,  zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia w zawodzie fryzjer i stolarz - kierowanych przez Powierzającego.
2013 11766 2013-11-14 Aneks Aneks nr 4 Starosty Płońskiego z dnia 25 września 2013r. z dnia 25.09.2013 zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez:1. Jana Mączewskiego – Starostę Płońskiego,2. Andrzeja Stolpę – Wicestarostę Płońskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Wyszkowskim reprezentowanym przez:1. Bogdana Mirosława Pągowskiego – Starostę Powiatu,2. Teresę Trzaskę – członka Zarządu Powiatu Wyszkowskiego,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Anuszewskiej,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 01.04.2010 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia, o następującej treści:
2013 11767 2013-11-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2013 Wójta Gminy Czerwińsk z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą za I półrocze 2013 r.
2013 11768 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142008_2 Nowe Miasto - obszar wiejski.
2013 11769 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142003_2 Baboszewo - obszar wiejski.
2013 11770 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142007_2 Naruszewo - obszar wiejski.
2013 11771 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142006_2 Joniec - obszar wiejski.
2013 11772 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina - obszar wiejski.
2013 11773 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142010_2 Raciąż-Gmina - obszar wiejski.
2013 11774 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142011_2 Sochocin - obszar wiejski.
2013 11775 2013-11-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142005_2 Dzierzążnia - obszar wiejski.
2013 11776 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Liw oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 11777 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 11778 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2013 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 11779 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/20132 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 października 2013r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Sulejówek.
2013 11780 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2013 Rady Gminy Korczew z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Korczew.
2013 11781 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/397/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 11782 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/402/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 października 2013r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2014
2013 11783 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/403/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11784 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/382/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rozalin
2013 11785 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11786 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/292/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30 października 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 11787 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/297/2013 Rady Miasta Pionki z dnia 30 października 2013r. w sprawie: wyłączenia ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach Środowiskowego Domu Samopomocy, utworzenia jednostki organizacyjnej gminy - Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach oraz nadania Statutu.
2013 11788 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/370/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 11789 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 74/28, 74/29 z obrębu 4-03 położonych w Markach przy ul. Wspólnej
2013 11790 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/373/2013 Rady Miasta Marki z dnia 30 października 2013r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi
2013 11791 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/295/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz fragment miejscowości Badowo Dańki
2013 11792 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 469/VI/38/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 11793 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 185/XXIX/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 września 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Załuski.
2013 11794 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 186/XXIX/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Załuski
2013 11795 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr 187/XXIX/2013 Rady Gminy Załuski z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Załuski przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
2013 11796 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/305/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk.
2013 11797 2013-11-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 11798 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 1139/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie
2013 11799 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 1143/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 11800 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 1144/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie nadania nazwy PLANETY ulicy położonej we wsi Józefoslaw w gminie Piaseczno
2013 11801 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 1168/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 852/XXX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2013 11802 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 1169/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 749/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 11803 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 173/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 11804 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 177/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 11805 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 11806 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 11807 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11808 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.57.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 11809 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.58.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 11810 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.59.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 11811 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.60.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11812 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 102.XVIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 11813 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 11814 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2011 rok
2013 11815 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 194/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 11816 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r.
2013 11817 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 153/67/12 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2012 rok
2013 11818 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 11819 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11820 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 11821 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 11822 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 11823 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11824 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11825 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11826 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok
2013 11827 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok
2013 11828 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/164/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 11829 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 67/X/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 11830 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/96/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku
2013 11831 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11832 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 11833 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 11834 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie :wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 11835 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/138/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 11836 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 11837 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 145/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11838 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr X/100/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11839 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI /102 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 11840 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2011 rok
2013 11841 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 5/2012 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2012r.
2013 11842 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 99/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 11843 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11844 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11845 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 11846 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 11847 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 11848 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2013 11849 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11850 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 119/XIV/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2013 11851 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11852 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11853 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.122.2011 Burmistrza Radzymina z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2011 Nr 07/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.
2013 11854 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11855 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11856 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX.185.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 11857 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIX.187.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r.
2013 11858 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 11859 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11860 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11861 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 11862 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11863 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2011 rok
2013 11864 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 11865 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/103/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 11866 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 11867 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2013 11868 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt
2013 11869 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 372/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11870 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 373/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11871 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 374/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11872 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 162/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 11873 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 169/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 11874 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 172/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 11875 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2011
2013 11876 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/87/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2011
2013 11877 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11878 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2012 Nr XIX/101/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011 r.
2013 11879 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011.
2013 11880 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Miasta Piastowa.
2013 11881 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 11882 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 11883 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 11884 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 11885 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok.
2013 11886 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 11887 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/131/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 11888 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI.172.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 11889 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2011 rok.
2013 11890 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 266/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 11891 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 11892 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 11893 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 11894 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 136/XI/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 11895 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/153/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2013 11896 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/154/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XV/138/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2013 11897 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 158/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11898 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 163/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11899 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 11900 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 11901 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.103.2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Marki Nr 0050.94.2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku.
2013 11902 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 11903 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 11904 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII.82.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11905 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 11906 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 11907 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 11908 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XX/163/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11909 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXI/126/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 11910 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV\110\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 11911 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 114/XIV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11912 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 123/XV/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11913 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 129/XVI/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2013 11914 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 11915 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 405/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2012
2013 11916 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 406/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2013 11917 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 407/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2013 11918 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 408/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2013 11919 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 409/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2013 11920 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 410/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2013 11921 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 411/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2012 roku
2013 11922 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11923 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 11924 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/110 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11925 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/124 /12 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012
2013 11926 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/96/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011  Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 11927 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11928 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11929 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11930 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 11931 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/82/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 11932 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 105/X/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
2013 11933 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 11934 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/98/11 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie :zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
2013 11935 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/333/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 11936 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 129/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 11937 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok
2013 11938 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 11939 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 11940 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2011.
2013 11941 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2011.
2013 11942 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.96.2011 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 11943 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 66 / XV/ 2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 11944 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 238/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.
2013 11945 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 246/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.
2013 11946 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.
2013 11947 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XVII/70/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011 r.
2013 11948 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11949 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 11950 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2013 11951 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 266/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 11952 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 278/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 11953 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 284/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 11954 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 11955 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 150/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 11956 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 164/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 11957 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11958 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 11959 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 113/X/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 11960 2013-11-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 11961 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 października 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2013 11962 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 11963 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski
2013 11964 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 14 października 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iłża
2013 11965 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/422/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
2013 11966 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/424/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew
2013 11967 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/425/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 11968 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.
2013 11969 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/204/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
2013 11970 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/205/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/196/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013 roku
2013 11971 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXII/207/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Troszynie
2013 11972 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/195/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku
2013 11973 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/214/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Troszyn na 2014r.
2013 11974 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Troszyn
2013 11975 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/198/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w części budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie
2013 11976 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 228/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drobin.
2013 11977 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 229/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 11978 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 230/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia stawek dziennej opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Drobin na 2014 rok
2013 11979 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 231/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2014 rok.
2013 11980 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 232/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 11981 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 233/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze III kwartały 2013 roku
2013 11982 2013-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 6/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 września 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Agnieszki Waszkiewicz-Sznyter - Skarbnika Miasta, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2013 11983 2013-11-15 Porozumienie Porozumienie nr IDR.ZD.273.22.2013.MN Powiatu Legionowskiego z dnia 10 kwietnia 2013r.
2013 11984 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/155/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 11985 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/156/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2014 rok
2013 11986 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 11987 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 11988 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/349/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2011r. zmienionej uchwałą Nr XXIII/191/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2013 11989 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/350/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/277/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 11990 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIII/2013 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Legionowskiego.
2013 11991 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2013 11992 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/319/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2013 11993 2013-11-15 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.139.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2013r. Rada Miejska w Piasecznie
2013 11994 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/264/2013 Rady Gminy Kadzidło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 11995 2013-11-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-57(5)/2013/336/XI/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.
2013 11996 2013-11-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-54(7)/2013/107/IX/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku.
2013 11997 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.
2013 11998 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2013 11999 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12000 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2013 12001 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 12002 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 23.170.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta , przyjmowaną jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12003 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 23.171.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Grabów nad Pilicą
2013 12004 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 23.172.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 12005 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 276/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 265/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gostynińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „wykonanie urządzenia wodnego– przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa”
2013 12006 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostynin
2013 12007 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 282/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2013 12008 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rada Gminy Ceranów z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2013 12009 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXVI.35.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 12010 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
2013 12011 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12012 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/206/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12013 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pionki.
2013 12014 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 339/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Józefowie
2013 12015 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 340/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie
2013 12016 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 341/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2013 12017 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 342/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
2013 12018 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 343/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr 296/VI/2013 Rady Miasta Józefowa w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 12019 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 344/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2014 r.
2013 12020 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 345/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie: zwolnienia z podatku leśnego w 2014 roku.
2013 12021 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 346/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie : ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2014.
2013 12022 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 347/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12023 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 1145/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, w zakresie objętym skargą Wojewody Mazowieckiego znak LEX-I.0552.2.2013.JF z dnia 14.03.2013r. z uwzględnieniem zmian wskazanych przez pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego na postępowaniu mediacyjnym przeprowadzonym w WSA w Warszawie w dniu 18.09.2013
2013 12024 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 1153/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi ZALESIE GÓRNE dla obszaru działki nr ew. 1329 .
2013 12025 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 1156/XXXIX/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna (Zalesie Dolne) ,zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004) ,zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 465/XIX/2012 z dnia 14.03.2012 obejmującej obszar działek ozn. nr ew. 44 i 45/4 z obrębu 63 (parafia)
2013 12026 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 301/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego
2013 12027 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 302/XXXV/13 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego.
2013 12028 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 208/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12029 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 209/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2013 12030 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 210/XLII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2014.
2013 12031 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Mordy.
2013 12032 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 25 października 2013r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/135/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Mordy na lata 2013 – 2017.
2013 12033 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci gminy Rzekuń oraz zasad ich stosowania
2013 12034 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XLIII/279/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy rondu
2013 12035 2013-11-18 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Siedlce z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty polegajacych na zapewnieniu transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym będącym mieszakńcami Gminy Siedlce
2013 12036 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Rady Powiatu Sokołowskiego
2013 12037 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019.
2013 12038 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12039 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/238/2013 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 22 października 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
2013 12040 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Piastowa przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 12041 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, zmienionej Uchwałą Nr XXII/114/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012 roku.
2013 12042 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 12043 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 roku.
2013 12044 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 12045 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2013 12046 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2013 12047 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/221/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego
2013 12048 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/222/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 12049 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2013 12050 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/224/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatu od środków transportowych
2013 12051 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2013 12052 2013-11-19 Uchwała Uchwała nr XLI/421/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka
2013 12053 2013-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.137.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2013r. Rada MJiejska w Błoniu
2013 12054 2013-11-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.27.2013.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2013r. Rada Gminy w Mochowie
2013 12055 2013-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 565 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów
2013 12056 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XI-128/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 12057 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 116/11 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 12058 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 119/11 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 12059 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 12060 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/11 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 12061 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r
2013 12062 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2013 12063 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2013 12064 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/12 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2012 r.
2013 12065 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Brochów na rok 2012
2013 12066 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 80/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 12067 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 12068 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 12069 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.25.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 12070 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.26.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 12071 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.27.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 12072 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 59/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 12073 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 64/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 12074 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 72/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 12075 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 79/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 12076 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr 82/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 12077 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 12078 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 12079 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 12080 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 12081 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 12082 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 12083 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
2013 12084 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
2013 12085 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2013 12086 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2013 12087 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12088 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVII/89/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2012 r.
2013 12089 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 12090 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 12091 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/95/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2013 12092 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 12093 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12094 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12095 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12096 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12097 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 15 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 12098 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok.
2013 12099 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/141/2011 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 12100 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/142/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie : wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
2013 12101 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 12102 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 12103 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 12104 2013-11-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 12105 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXXI/229/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakrzew.
2013 12106 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 6 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 12107 2013-11-20 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2013r. do Porozumienia Nr 3/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarty pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Agnieszki Waszkiewicz-Sznyter - Skarbnika Miasta, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Wyszkowskim, reprezentowanym przez: 1. Bogdana Pągowskiego – Starostę Wyszkowskiego, 2. Zdzisława Damiana Bociana – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej – Skarbnika Powiatu, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2013 12108 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLI/246/13 Rady Gminy Somianka z dnia 25 października 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 12109 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12110 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 12111 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12112 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/418/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 12113 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/419/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2013 12114 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2013 12115 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/423/13 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2014
2013 12116 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego
2013 12117 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12118 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12119 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/191/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 12120 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/192/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 12121 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XXII/193/2013 Rady Gminy Baboszewo z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2013 12122 2013-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
2013 12123 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/268/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie emisjii obligacji Powiatu Kozienickiego
2013 12124 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kozienicach
2013 12125 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 21 października 2013r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Stoczek i nadanie jej statutu.
2013 12126 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Stoczek z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stoczek.
2013 12127 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/203/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2013r. zmieniająca rozporządzenia Nr 34 i Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego
2013 12128 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12129 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Młodzieszyn.
2013 12130 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12131 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 12132 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/315/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/272/2013 Rady Gminy Płońsk z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso.
2013 12133 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr 316/XXXV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały nr 308/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2013 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzącyuch w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.
2013 12134 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/321/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
2013 12135 2013-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2013 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2013 roku
2013 12136 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/224/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12137 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/225/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12138 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/197/2013 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 12139 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 12140 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2013 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Repki oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 12141 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Repki z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12142 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 12143 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2013 roku.
2013 12144 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/200/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały nr XXVIII/168/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12145 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2013 12146 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 28 maja 2013r. wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXI/186/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młodzieszyn
2013 12147 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 kwietnia 2013r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12148 2013-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Olszewo-Borki oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 12149 2013-11-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-53(6)/2013/350/IX/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
2013 12150 2013-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2013 Wójta Gminy Gostynin z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku.
2013 12151 2013-11-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 października 2013r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2013 12152 2013-11-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 października 2013r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2013 12153 2013-11-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 października 2013r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2013 12154 2013-11-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 października 2013r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2013 12155 2013-11-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Andrzejewo realizację zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo- Jabłonowo- Leśniewo- Szulborze Wielkie - Zuzela w miejscowości Andrzejewo ul. Rynek".
2013 12156 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/191/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2013 12157 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/193/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
2013 12158 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/194/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
2013 12159 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/195/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
2013 12160 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/230/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem.
2013 12161 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/232/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
2013 12162 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/233/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.
2013 12163 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/234/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12164 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/235/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 12165 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/236/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 12166 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/237/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów.
2013 12167 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/238/13 Rady Gminy Dobre z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami.
2013 12168 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 167/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2020
2013 12169 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 168/XXIV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dzierzążnia
2013 12170 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 171/XXiV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
2013 12171 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 172/XXIV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12172 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr IX.42.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 12173 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr IX.44.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 listopada 2013r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2014 rok.
2013 12174 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXXI/224/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12175 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXXI/225/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 i wprowadzenia ulgi w podatku rolnym.
2013 12176 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXXI/226/2013 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Zakrzew oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12177 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/396/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/231/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Sochaczewa - zm. uchwałą Nr XXXII/254/04 z dnia 31 sierpnia 2004r. oraz uchwałą Nr LVII/530/06 z dnia 25 kwietnia 2006r.
2013 12178 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/411/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy.
2013 12179 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/415/13 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Sochaczewa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2013 12180 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 247/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 12181 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 249/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 12182 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 250/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12183 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 251/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12184 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr 252/XXX/2013 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12185 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia: Miejcowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka
2013 12186 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czerwonka
2013 12187 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 187/XXVI/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 3 października 2013r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznanego w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
2013 12188 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 186/XXVI/2013 Rady Gminy Świercze z dnia 3 października 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
2013 12189 2013-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/W/2012 Wójta Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Cegłów za2011 rok
2013 12190 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XLI/219/2013 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie NADANIA STATUTU SAMODZIELNEMU PUBLICZNEMU ZESPOŁOWI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPSKU
2013 12191 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/294/2013 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2013 12192 2013-11-25 Aneks Aneks nr 3 Starosty Płońskiego z dnia 25 września 2013r. z dnia 25.09.2013 zawarty pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Jan Mączewski – Starosta Płoński,2. Andrzej Stolpa – Wicestarosta Płoński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anetty Gołaszewskiej,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:1. Jan Baranowski – Starosta Gostyniński,2. Andrzej Kujawski – Wicestarosta Gostyniński,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Elżbiety Kijek,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 12.08.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia, o następującej treści:
2013 12193 2013-11-25 Aneks Aneks nr 10 Wójta Gminy Michałowice z dnia 2 lipca 2013r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007 roku
2013 12194 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 234/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 października 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 170/XXII/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2013-2020
2013 12195 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 września 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI BARTNIKI
2013 12196 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12197 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej
2013 12198 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/176/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gołymin – Ośrodek
2013 12199 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 117.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Majdan.
2013 12200 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 116.XLV.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną we wsi Stefanówka, w obrębie geodezyjnym Boryszew.
2013 12201 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 12202 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2013 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej
2013 12203 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2013r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Strachówka
2013 12204 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 lipca 2012r.w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2013 12205 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/166/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12206 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/167/13 Rady Gminy Pniewy z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12207 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2013r. w sprawie: zasad i trybu nadania oraz pozbawiania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Baranów”
2013 12208 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie inkasa poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Baranów
2013 12209 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.
2013 12210 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2013 12211 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów.
2013 12212 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.307.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 12213 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.309.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok
2013 12214 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI.310.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli - sieci związanych z dystrybucją gazu ziemnego w ramach pomocy de minimis
2013 12215 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12216 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12217 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12218 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.212.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 12219 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.213.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2014 roku
2013 12220 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.214.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Siennica
2013 12221 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.215.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 12222 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.220.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Siennicy prowadzonego przez Gminę Siennica
2013 12223 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII.0007.221.2013 Rady Gminy w Siennicy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 12224 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
2013 12225 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2014 rok.
2013 12226 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12227 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 12228 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2013 12229 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Miedzna z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 12230 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 34/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy Wiskitki za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania
2013 12231 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 37/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 12232 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 38/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiskitki
2013 12233 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 39/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiskitki
2013 12234 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 44/XXVII/13 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr 25/XXIII/09 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki
2013 12235 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 17.325.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 12236 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 17.328.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XL/252/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12237 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 17.332.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 385/XXX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 12238 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 17.333.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 386/XXX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 12239 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 17.334.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/190/2013 Rady Gminy Pionki z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12240 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 18.348.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVII/375/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/330/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12241 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 18.349.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/303/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 12242 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 19.353.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLIII/391/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
2013 12243 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 20.366.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/132/13 Rady Gminy Wilga z dnia 06 września 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2013 12244 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr 20.367.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 299/XXXIII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.
2013 12245 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 12246 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Klembów z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Klembów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 12247 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.262.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Klembów na lata 2013-2017
2013 12248 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.263.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/195/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12249 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.264.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/118/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2013 12250 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII.266.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/177/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Stary Kraszew, gmina Klembów
2013 12251 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.278.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klembów
2013 12252 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.280.2013 Rady Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2013 12253 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu "Teresińska Karta Seniora"
2013 12254 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 12255 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12256 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12257 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12258 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12259 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1817/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadyby Północnej - część pierwsza
2013 12260 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr LXX/1830/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12261 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr LXX/1831/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 12262 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr LXX/1832/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej – część I
2013 12263 2013-11-26 Uchwała Uchwała nr 1837/295/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 12264 2013-11-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-56(4)/2013/543/VIII/ESz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Gminy Iłży prowadzącej działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn.: Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży
2013 12265 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2014 rok.
2013 12266 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 12267 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12268 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rusinowie i nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Rusinowie
2013 12269 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Rusinów oraz zasad ich używania.
2013 12270 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Rusinów z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12271 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów uchwalonych uchwałą Nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30.03.2011 r. i zmienionych uchwałą Nr 190/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3.12.2012 r.
2013 12272 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie ustalenia granic obwodu Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie prowadzonego przez Gminę Bodzanów.
2013 12273 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 października 2013r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze
2013 12274 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bodzanów
2013 12275 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/144/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12276 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/145/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 12277 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/146/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2013 12278 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/147/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych
2013 12279 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej wchodzącej w skład Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach zlokalizowanej w Kostrzynie oraz zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyśmierzycach
2013 12280 2013-11-27 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 listopada 2013r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
2013 12281 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2013 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Szydłowo
2013 12282 2013-11-27 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawiezakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki, gm. Sadowne, powiat węgrowski
2013 12283 2013-11-27 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Płatkownica, gm. Sadowne, powiat węgrowski
2013 12284 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2013 12285 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/303/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2013 12286 2013-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4469/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek za lokale socjalne
2013 12287 2013-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2013 12288 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/338/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2013 12289 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz obniżenia tych opłat w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Sulejówek
2013 12290 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/340/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr XXXII/248/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Sulejówek i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12291 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/341/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 203/XXI/00 Rady Miejskiej w Sulejówku z dnia 10 marca 2000r. w sprawie zasad dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Miasta Sulejówek.
2013 12292 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny nieruchomości lokalowych mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców
2013 12293 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 497/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 12294 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 498/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2013 12295 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 501/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Śródmieście Płn.-11 Listopada" w Ostrołęce dla części jednostki strukturalnej MNU 30
2013 12296 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ NR EWID. 139/6 W MIEJSCOWOŚCI KUKLÓWKA RADZIEJOWICKA
2013 12297 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/279/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 – 2017.
2013 12298 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 12299 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/216/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 października 2013r. w sprawie umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Garwolińskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym.
2013 12300 2013-11-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-67(2)/2013/170/XIzm/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Dalkia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie
2013 12301 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 292/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12302 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 293/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2013 12303 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 294/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych działających na terenie gminy Słupno
2013 12304 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 296/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Miszewku Strzałkowskim.
2013 12305 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 299/XXXI/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielino gm. Słupno.
2013 12306 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2013 Rady Gminy w Broku z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Broku
2013 12307 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XLII/155/2013 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego.
2013 12308 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Andrzejewo na rok podatkowy 2014.
2013 12309 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku.
2013 12310 2013-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 581 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sienno
2013 12311 2013-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia ’’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 30 września 2013r.’’
2013 12312 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 370/XXXI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 października 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Milanówka
2013 12313 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12314 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 253/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12315 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nowa Sucha.
2013 12316 2013-11-27 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Świerże-Leśniewek gm. Szulborze Wielkie powiat ostrowski woj. mazowieckie
2013 12317 2013-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lutocin przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2013 r.
2013 12318 2013-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/2013 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 25 listopada 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2013 r.
2013 12319 2013-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 570 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węgrowa
2013 12320 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 12321 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek od nieruchomości.
2013 12322 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 12323 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/164/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12324 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/168/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenie inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12325 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/169/2013 Rady Gminy w Platerowie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 12326 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/303/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12327 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/304/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12328 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/305/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12329 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/309/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku
2013 12330 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2013 12331 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12332 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12333 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny skupu 100 kg ziarna żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego na rok 2014
2013 12334 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2013 12335 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Hipolitów dz.3, dz.4, dz.5
2013 12336 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar fragmentu wsi Martynów OBSZAR I
2013 12337 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar część wsi Widok
2013 12338 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Chynów z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Chynów nr XVI/112/2012 z dnia 18 września 2012roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 12339 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 209/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2014 roku.
2013 12340 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 210/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12341 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 211/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłat lokalnych na 2014 rok.
2013 12342 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr 212/XXVIII/13 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok obowiązujących na terenie Gminy Nowy Duninów.
2013 12343 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/ 181/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę Górzno
2013 12344 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 12 października 2013r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego
2013 12345 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/187/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 12346 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2014.
2013 12347 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2013 12348 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12349 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2013 12350 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2013 Rady Gminy Górzno z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 2 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 12351 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2013r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
2013 12352 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/13 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody
2013 12353 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12354 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 12355 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12356 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12357 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 12358 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 145/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2013 12359 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 146/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12360 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 12361 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2013 12362 2013-11-29 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 153/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013r.
2013 12363 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają: 1. Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek, 2. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Miastem Ostrołęka, w imieniu którego działają: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter - Skarbnika Miasta Ostrołęki, określanymi dalej jako ,,Zleceniodawca’’, o następującej treści:
2013 12364 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.351.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
2013 12365 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.349.2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa
2013 12366 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12367 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12368 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2013 12369 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12370 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 137/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12371 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/318/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy wspólnej dla wsi Badów Górny i Kamionka oraz zmiany Uchwały Nr XIV/102/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Badów Górny
2013 12372 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/319/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 12373 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XL/320/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2013 12374 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kosów Lacki
2013 12375 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/167/2013 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kosów Lacki
2013 12376 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/137/13 Rady Gminy Wilga z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 12377 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/138/13 Rady Gminy Wilga z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy  do wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12378 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/139/13 Rady Gminy Wilga z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilga.
2013 12379 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/218/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014.
2013 12380 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12381 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2013 12382 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 12383 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2014 r.
2013 12384 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r.
2013 12385 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Parysów w 2014 r.
2013 12386 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy Nr LVI/153/2010 z dnia 15 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 12387 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2013 Rady Gminy w Parysowie z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 12388 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 134/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Zawidz z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok”.
2013 12389 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.
2013 12390 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 137/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
2013 12391 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 138/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2013 12392 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 139/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12393 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 140/XXV/2013 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków.
2013 12394 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/302/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Tarczynie
2013 12395 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody w miejscowości Rembertów, gmina Tarczyn
2013 12396 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/308/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej w 2014 r
2013 12397 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/309/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w roku podatkowym 2014.
2013 12398 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku podatkowym 2014
2013 12399 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/311/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12400 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1824/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2013r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2013 12401 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/270/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 12402 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/271/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12403 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego
2013 12404 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, podatku lesnego i podatku od nieruchomości
2013 12405 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2013 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminę Lipsko osoby prawne i osoby fizyczne.
2013 12406 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie.
2013 12407 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12408 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/295/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 rok.
2013 12409 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12410 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/297/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: opłaty targowej.
2013 12411 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/298/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 12412 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/299/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXIX/192/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 12413 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/300/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień z opłaty targowej.
2013 12414 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Błonie.
2013 12415 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12416 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12417 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2013 12418 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/165/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014 i zwolnień w tym podatku.
2013 12419 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2014.
2013 12420 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
2013 12421 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 631/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania
2013 12422 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 634/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2013 12423 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 635/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2013 12424 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 636/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki
2013 12425 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 637/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Książenice w gminie Grodzisk Mazowiecki
2013 12426 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr VIN.315.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 12427 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr VIN.318.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse
2013 12428 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr VIN.319.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miąse
2013 12429 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 351/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12430 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 352/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 12431 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 353/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 375/XXIX/2005 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej.
2013 12432 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 354/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2013 12433 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr III/14/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Natura" z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 15 października 2013 r.
2013 12434 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr NR XXXIV/202/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Jakubów na 2014 rok
2013 12435 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12436 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12437 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2014 rok
2013 12438 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.193.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12439 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.194.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12440 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.195.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12441 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.196.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz jego wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok
2013 12442 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.197.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wieniawa w 2014 roku.
2013 12443 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.198.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie inkasa poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, jak i poboru zaległości w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 12444 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XVII.203.2013 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wieniawa
2013 12445 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/13 Rady Gminy w Regiminie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średn