Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Październik 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 9872 2013-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 3.2013 Zarządu Powiatu Siedleckiego z dnia 9 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadania powiatu z zakresu zarządzania drogą powiatową
2013 9873 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych
2013 9874 2013-10-01 Informacja Informacja Starosty Sokołowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie projektu operatów opisowo-kartograficznych
2013 9875 2013-10-01 Informacja Informacja Starosty Ostrowskiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Helenowo gmina Szulborze Wielkie powiat ostrowski woj. mazowieckie
2013 9876 2013-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2013 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdtowotnej za I półrocze 2913 roku
2013 9877 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIV/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskane zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 9878 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/469/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 9879 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/472/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej ulicy w Legionowie.
2013 9880 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/473/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2013 9881 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2013/2014.
2013 9882 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/221/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Błonie.
2013 9883 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 23/IV/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. w sprawie wyznaczenia stałego miejsca do prowadzenia handlu i ustalenia regulaminu targowiska położonego w Błoniu przy ul. Targowej 3.
2013 9884 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/13 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błonie na temat Budżetu Gminy Błonie na 2014 rok.
2013 9885 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 591/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki
2013 9886 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 592/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki publicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 9887 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 593/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 9888 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 594/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 9889 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 606/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Natolin gmina Grodzisk Mazowiecki
2013 9890 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr 607/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin w rejonie ul. Mazowieckiej i Al. Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2013 9891 2013-10-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.119.2013.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2013r. Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą
2013 9892 2013-10-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.26.2013.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2013r. Rada Gminy w Trojanowie
2013 9893 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/112/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
2013 9894 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011r.
2013 9895 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/5/2013 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Powiatu Piaseczyńskiego.
2013 9896 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/8/2013 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2013
2013 9897 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów
2013 9898 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2013 9899 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr LIV/257/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/246/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie utworzenie Punktu Przedszkolnego „Adaś i Ola idą do przedszkola”
2013 9900 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/264/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2013 9901 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/265/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka.
2013 9902 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/13 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu.
2013 9903 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/195/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku
2013 9904 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/196/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2013 9905 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXI/198/13 Rady Gminy w Troszynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w części budynku Szkoły Podstawowej w Kleczkowie
2013 9906 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2013 9907 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 178/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 9908 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku – Filia w Łysakowie
2013 9909 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 września 2013r. w sprawie ustawienia obelisku - popiersia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego
2013 9910 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/297/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czosnów
2013 9911 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/299/2013 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
2013 9912 2013-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2013 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.
2013 9913 2013-10-02 Uchwała Uchwała nr XLV/395/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miasto Płońsk, zlokalizowanego przy ul. Mikołaja Kopernika
2013 9914 2013-10-02 Wyrok Wyrok nr II SA/Wa 353/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2013r.
2013 9915 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/182/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań
2013 9916 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/183/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Wójtem Gminy Izabelin porozumienia dotyczącego przekazania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4130W (ul. 3-go Maja) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4126W (ul. Fedorowicza) do skrzyżowania z drogą gminną 410297 (ul. Tetmajera) wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od drogi powiatowej Nr 4126W (ul. Fedorowicza) do drogi gminnej Nr 410266W (ul. Langiewicza – teren KPN) zasad finansowania oraz przejęcia od Zarządu Powiatu zarządzania drogą powiatową na której prowadzona będzie w/w inwestycja
2013 9917 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XX/184/2013 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w pasmie zachodnim województwa mazowieckiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji p.n. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”
2013 9918 2013-10-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-P.4131.24.2013.MRM Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 października 2013r. Rady Gminy i Miasta Wyszogród
2013 9919 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr LIV/256/13 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Leoncin , warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych obiektów.
2013 9920 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XLI/272/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2013 9921 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/199/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 3308 W Giełzów – Kurzacze – Przysucha od km 0+000 do km 8+700
2013 9922 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry Przysusze
2013 9923 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2013 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 18 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Zakładu Obsługi Szkół w Przysusze
2013 9924 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2013 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 września 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXII/134/09 Rady Powiatu z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki
2013 9925 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/261/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 9926 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/264/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9927 2013-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2013 9928 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.210.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brańszczyk
2013 9929 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.214.2013 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym położonym w obrębie geodezyjnym Dalekie-Tartak
2013 9930 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr 321/XXX/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 6 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 1-C
2013 9931 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XLII/215/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Iłża
2013 9932 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr 177/XXXIII/2013 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2013r. w sprawie utworzenia Sołectwa Humięcino-Klary
2013 9933 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX.347.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Halinów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 9934 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 9935 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ciechanów na lata 2013 - 2016”
2013 9936 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr 319/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 374/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9937 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/13 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9938 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorom i wicedyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Osieck.
2013 9939 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXV. 30.2013 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/30/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Siemiątkowo.
2013 9940 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 września 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2013 9941 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXX/307/2013 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie przyjęcia zmian w „Regulaminie przyznawania osobom fizycznym dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego”
2013 9942 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 399/XXXIV/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany treści statutu Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO” w Ciechanowie
2013 9943 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 653/XXXVIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka.
2013 9944 2013-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Wójta Gminy Garwolin z dnia 20 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2012 rok
2013 9945 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 203\2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu, planów finansowych SPZZOZ w Kozienicach, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku
2013 9946 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr 1012/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego od południa, zachodu i północy granicą administracyjną miasta Piaseczno oraz od wschodu ulicą Okrężną.
2013 9947 2013-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2013 9948 2013-10-07 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.
2013 9949 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXX/256/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2013 9950 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXX/259/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 września 2013r. w sprawie powszechnego udostępnienia boiska wielofunkcyjnego we wsi Hornówek
2013 9951 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/392/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9952 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/393/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2013 9953 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2013 9954 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr UchwałaNr XXXI/222/2013 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Maciejowice
2013 9955 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/335/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Grójec
2013 9956 2013-10-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/331/13 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 23 września 2013r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej  im. W. S. Laskowskiego w Grójcu
2013 9957 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 481/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
2013 9958 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 482/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrołęka
2013 9959 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 484/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9960 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 487/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)
2013 9961 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009­2013.
2013 9962 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.203.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 września 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rząśnik na lata 2013 - 2016
2013 9963 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.205.2013 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 września 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku
2013 9964 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2013 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Raciąż na lata 2013-2021.
2013 9965 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 277/XXIV/2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i chorągwi Powiatu Płockiego
2013 9966 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. - w sprawie: opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Zakroczym -Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu.
2013 9967 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Chlewiska na lata 2013-2017
2013 9968 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich
2013 9969 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/13 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/13 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chlewiska, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Chlewiska udostępnionych przewoźnikom
2013 9970 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie
2013 9971 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/278/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2013 9972 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 9973 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/216/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Jednorożec i Stegna
2013 9974 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Drążdżewo Nowe w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy Jednorożec na jego obszarze
2013 9975 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jednorożec.
2013 9976 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/51/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu
2013 9977 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 602/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2013 9978 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr 604/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ”.
2013 9979 2013-10-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Miasta Radomia.
2013 9980 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XLII/263/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz, warunków i zasad oraz stawek opłat za korzystanie z tych przystanków
2013 9981 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/389/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki Programu „Nowodworska Karta Familijna”
2013 9982 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/390/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 9983 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy w Szreńsku Rady Gminy w Szreńsku z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2013 9984 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szreńsku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szreńsk
2013 9985 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/278/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
2013 9986 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XL/240/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 9987 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie.
2013 9988 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/195/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie.
2013 9989 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.198.2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/127/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez zwiększenie ilości udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2013 9990 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIII/2013 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 1 października 2013r. w sprawie przyjęcia „ Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Radomskiego (Plan Transportowy)”
2013 9991 2013-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
2013 9992 2013-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych
2013 9993 2013-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.121.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2013r. Rada Gminy Czerwonka
2013 9994 2013-10-09 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.120.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2013r. Rada Gminy Czerwonka
2013 9995 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/391/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/335/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9996 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/392/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/281/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 9997 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/393/13 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/248/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych
2013 9998 2013-10-09 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2011r. do porozumienia międzygminnego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2013 9999 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400kV Miłosna – Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn
2013 10000 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXII/190/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyn w obszarze B
2013 10001 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr 153/XXIV/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Staroźreby
2013 10002 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/637/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2013r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu
2013 10003 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/640/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2013r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Siedlce
2013 10004 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/168/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 10005 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr IV-58/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2012
2013 10006 2013-10-09 Uchwała Uchwała nr IV-203/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
2013 10007 2013-10-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki
2013 10008 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/284/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2013 10009 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 1 października 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10010 2013-10-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.1.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 30 września 2013r. w sprawie przejęcia od Gminy Osieck zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej w części dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Osieck do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku
2013 10011 2013-10-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.2.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 27 września 2013r. w sprawie przejęcia od Gminy Borowie zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej w części dotyczącej dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Borowie do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku
2013 10012 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 1594/285/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2013 10013 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 1638/288/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2013 10014 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 339/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Sowia/
2013 10015 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 340/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Jerzyków/
2013 10016 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 341/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Marzeń/
2013 10017 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 337/XXIX/13 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 3 września 2013r. w sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych
2013 10018 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 342/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Myśliwiecka/
2013 10019 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/196/2013 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/164/2013 dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 10020 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Tarczyn przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2013 10021 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 244/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wybrane tereny gminy Gozdowo
2013 10022 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 22.167.2013 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 10 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
2013 10023 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/301/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 – 2014
2013 10024 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Zwoleniu
2013 10025 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Zwoleń
2013 10026 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVII/13 Rady Gminy Przyłęk z dnia 25 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 10027 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/192/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 10028 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/373/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2013 10029 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/374/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2013 10030 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/375/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2013 10031 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/376/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2013 10032 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 - Dąbrówka gminy Dąbrówka
2013 10033 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0006 - Jadów gminy Jadów
2013 10034 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0003 - Klembów gminy Klembów
2013 10035 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 01 do 47 miasta Kobyłka
2013 10036 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 1-01 do 5-15 (0001-0058) miasta Marki
2013 10037 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0017 - Poświętne gminy Poświętne
2013 10038 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 0001 do 0023 tj.: Arciechów, Borki, Cegielnia, Ciemne, Dybów Kolonia, Stary Dybów, Emilianów, Nowy Janków, Stary Janków, Łąki, Łosie, Mokre, Nadma, Popielarze, Ruda, Rżyska, Sieraków, Słupno, Wiktorów, Nowe Załubice, Stare Załubice, Zawady, Zwierzyniec gminy Radzymin
2013 10039 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0018 - Strachówka gminy Strachówka
2013 10040 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0001- Tłuszcz gminy Tłuszcz
2013 10041 2013-10-10 Informacja Informacja nr GP.661.1.2011 Starosty Wołomińskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów od 0001 do 0040 tj.: Helenów, Leśniakowizna, Majdan, Mostówka, Nowe Grabie, Stare Grabie, Czarna – 01, Czarna – 02, Czarna – 03, Czarna – 04, Duczki – 01, Duczki – 02, Duczki – 03, Duczki – 04, Duczki – 05, Duczki – 06, Lipinki, Nowe Lipiny – 01, Nowe Lipiny – 02, Nowe Lipiny – 03, Nowe Lipiny – 04, Nowe Lipiny – 05, Nowe Lipiny – 06, Nowe Lipiny – 07, Ossów – 01, Ossów – 02, Ossów – 03, Ossów – 04, Stare Lipiny, Turów, Zagościniec-01, Zagościniec-02, Zagościniec-03, Zagościniec-04, Zagościniec-05, Zagościniec-06, Zagościniec-07, Zagościniec- 08, Zagościniec-09, Cięciwa gminy Wołomin
2013 10042 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 191 /2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kowala.
2013 10043 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/190/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 10044 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 24 Gminnej Rady Narodowej w Teresinie z dnia 29 marca 1985 roku w sprawie nadania nazw ulicom
2013 10045 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.
2013 10046 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/312/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXVI/174/09 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim i odrębnego dodatku dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wsi oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat przasnyski.
2013 10047 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2013 10048 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2013 10049 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/80/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/25/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2013 roku
2013 10050 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLV/81/2013 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Nieporęt.
2013 10051 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.
2013 10052 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Wierzbica.
2013 10053 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV.298.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013 - 2023
2013 10054 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXV.302.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasienica.
2013 10055 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/411/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 10056 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/412/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Karczewie Nr X/58/2011 z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2013 10057 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/417/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
2013 10058 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/413/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2014
2013 10059 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/414/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 10060 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych w do rejestru zabytków , położonych na obszarach Gminy Odrzywół , nie stanowiących jej wyłącznej własności.
2013 10061 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Odrzywół
2013 10062 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/145/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawi Uchylenia Uchwały Nr XV/109/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 10063 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
2013 10064 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/122/2013 z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 10065 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2013 Rady Gminy Odrzywół z dnia 16 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/123/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/134/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku
2013 10066 2013-10-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.122.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października 2013r. Rada Gminy Kampinos
2013 10067 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 102/XIII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10068 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwału budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 10069 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2011 Rada Miasta Piastów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa
2013 10070 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 173/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 10071 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/89/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku
2013 10072 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10073 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/88/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2013 10074 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2011 rok
2013 10075 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 111/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10076 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 94/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 10077 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV.149.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 10078 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10079 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie : dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10080 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 131/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10081 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2011 rok
2013 10082 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10083 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10084 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/103/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10085 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 2576/110/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10086 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10087 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 10088 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10089 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/570/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok
2013 10090 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 10091 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 10092 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 240/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10093 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 września 2011r. w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10094 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 września 2011r. w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10095 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 października 2011r. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10096 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 226/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10097 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10098 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10099 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 138/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10100 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 145A/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10101 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 r.
2013 10102 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budzetu Gminy na 2011 r.
2013 10103 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 13/III/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2010 roku
2013 10104 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10105 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2011 r.
2013 10106 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10107 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 122/53/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10108 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/62/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10109 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 10110 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 10111 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10112 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/70/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr X/29/03 i w uchwale nr X/60/11 Rady Gminy Stary Lubotyń.
2013 10113 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/128/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 10114 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/87/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10115 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 157/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 10116 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/92/11 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie: zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2013 10117 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10118 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 123/54/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10119 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV.76.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10120 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr X/85/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 10121 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 10122 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10123 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII-119/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 10124 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 2869/119/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10125 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10126 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10127 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2013 10128 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 125/55/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10129 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr IV/10/61/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 rok
2013 10130 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/125/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10131 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 10132 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/136/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10133 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XX/221/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10134 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr VI/118/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10135 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr VI/119/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.
2013 10136 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 118/XV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10137 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10138 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/94/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2013 10139 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 178/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2013 10140 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/96/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10141 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.56.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10142 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 275/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10143 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 156/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10144 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 10145 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIX/136/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 10146 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/2/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10147 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10148 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr 210/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10149 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/147/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011
2013 10150 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/80/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.
2013 10151 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/90/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.
2013 10152 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 10153 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2011 rok.
2013 10154 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 10155 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2011 rok.
2013 10156 2013-10-15 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Warszawie z dnia 14 października 2013r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego sporządzony przez Miejską Komisję do spraw referendum w Warszawie
2013 10157 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/296/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 10158 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk.
2013 10159 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 264/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
2013 10160 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Gostynin
2013 10161 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 września 2013r. w sprawie poboru podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości w formie inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie sołectw Gminy Skórzec
2013 10162 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 20 września 2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Skórzec stanowiących drogi wewnętrzne, na czas oznaczony do 30 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 10163 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/215/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ostrów Mazowiecka.
2013 10164 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.
2013 10165 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII.189.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 23 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk, przyznawania zwolnień z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karty Nauczyciela. ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. )
2013 10166 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/68/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Olszanka.
2013 10167 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/13 Rady Gminy Olszanka z dnia 19 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Olszanka, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów.
2013 10168 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Mrozy
2013 10169 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2013 10170 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/344/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 10171 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/345/2013 RADY GMINY MROZY z dnia 30 września 2013r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”
2013 10172 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/174/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/161/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu ciechanowskiego w roku budżetowym 2013.
2013 10173 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/175/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/148/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznym
2013 10174 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr IV/26/178/2013 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 września 2013r. w sprawie: ustalenia na 2014 rok opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego
2013 10175 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie: inkasa poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Baranów
2013 10176 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/145/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów
2013 10177 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 10178 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Baranów na stałe okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 10179 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Baranów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 10180 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/2013 Rady Gminy Rybno z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 10181 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/165/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 września 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Garwolin nr XV/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Garwolin
2013 10182 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/167/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 września 2013r. zmieniająca uchwałę nr XVI/129/2005 Rady Gminy Garwolin z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Garwolin
2013 10183 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 365/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2013 10184 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 367/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (cz. południowa)
2013 10185 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 368/XXIX/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (cz. północna)
2013 10186 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 400/XXXII/ 2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 10187 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 410/ XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 10188 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 411/XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 10189 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 412/ XXXII/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze
2013 10190 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu
2013 10191 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/223/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 10192 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 99.XLIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą publiczną ogólnie dostępną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów.
2013 10193 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/13 Wójta Gminy Rybno z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2013-2023
2013 10194 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2013 Burmistrza Błonia z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie i Centrum Kultury w Błoniu
2013 10195 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2009 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 marca 2009r. w sprawie : Przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2008 rok.
2013 10196 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2009 rok
2013 10197 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów za 2010 rok
2013 10198 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok
2013 10199 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Celestynów oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Celestynów za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok
2013 10200 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białki
2013 10201 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/301/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biel
2013 10202 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/302/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błogoszcz
2013 10203 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodów
2013 10204 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Golice
2013 10205 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Golice-Kolonia
2013 10206 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabianów
2013 10207 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grubale
2013 10208 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jagodnia
2013 10209 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Joachimów
2013 10210 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Iganie
2013 10211 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Opole
2013 10212 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Opole-Świerczyna
2013 10213 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiny
2013 10214 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/314/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszyn
2013 10215 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/315/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszynek
2013 10216 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/316/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pruszyn-Pieńki
2013 10217 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/317/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Purzec
2013 10218 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/318/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustki
2013 10219 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/319/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rakowiec
2013 10220 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/320/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Iganie
2013 10221 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/321/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Opole
2013 10222 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok Lacki
2013 10223 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/323/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok Lacki-Folwark
2013 10224 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/324/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzała
2013 10225 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/325/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Swoboda
2013 10226 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/326/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Topórek
2013 10227 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/327/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ujrzanów
2013 10228 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wołyńce
2013 10229 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/329/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wołyńce-Kolonia
2013 10230 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/330/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Leśna
2013 10231 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/331/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabokliki
2013 10232 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/332/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żabokliki-Kolonia
2013 10233 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/333/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelków-Kolonia
2013 10234 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/334/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żytnia
2013 10235 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/340/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 10236 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.13.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Powiatu Wołomińskiego z Gminą Zielonka w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania mającego na celu prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w Klubie „Muminki” dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.
2013 10237 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.55.2013 Województwa Mazowieckiego z dnia 17 września 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2013 10238 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie nr 57/2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 września 2013r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem" reprezentowanym przez:
2013 10239 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/220/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019.
2013 10240 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XL/222/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Piastowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 10241 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie: dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2019.
2013 10242 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 roku, w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 10243 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 230/LII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 8 października 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr 159/XXXV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sanniki na lata 2013-2017
2013 10244 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 166/XIX/2013 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 września 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2013 roku
2013 10245 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/13 Rady Gminy Wilga z dnia 6 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilga.
2013 10246 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/209/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Korytnica
2013 10247 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 13 września 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 10248 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2013 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Huszlew
2013 10249 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10250 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/226/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2013 10251 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2013 10252 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Glinojeck na rok 2011
2013 10253 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XII.80.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10254 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr Xi-106/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 10255 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 289/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10256 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 290/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10257 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 291/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10258 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 292/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10259 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 293/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10260 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 294/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10261 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 295/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10262 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 296/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2011
2013 10263 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 297/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10264 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 298/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10265 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2011 rok
2013 10266 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 10267 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 10268 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2011-2022
2013 10269 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10270 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/ 54 / 2011 Rada Miasta Piastów z dnia 18 października 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 10271 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10272 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII.66.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10273 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku
2013 10274 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 10275 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10276 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10277 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/117/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10278 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 października 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10279 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10280 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10281 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10282 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XV/101/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10283 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 10284 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVI/163/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10285 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/164/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10286 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10287 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 503 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 października 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Warszawie
2013 10288 2013-10-16 Informacja Informacja nr 1 Starosty Lipskiego z dnia 8 października 2013r. w sprawie ewidencji budynków i lokali.
2013 10289 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/13 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 4 października 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2013 10290 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/149/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 10291 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 10292 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2013 10293 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 10294 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/187/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Kałuszyn
2013 10295 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXII/188/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 10296 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 224/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin
2013 10297 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 163/XXIII/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 września 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 10298 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV 182 2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej z siedzibą w Łaziskach i nadania jej Statutu.
2013 10299 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV 183 2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Łaziskach 15a gm. Orońsko.
2013 10300 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2013 10301 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 10302 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 10303 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 10304 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 103/41/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10305 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.33.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10306 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.34.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10307 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.35.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10308 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.37.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10309 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr IX-96/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 10310 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 92/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10311 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 10312 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 299/XIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10313 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/82/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.
2013 10314 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 93/XI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011
2013 10315 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na 2011 rok
2013 10316 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany uchwału budżetowej gminy Ojrzeń na 2011 rok
2013 10317 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.92.2011 Burmistrza Radzymina z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2011 Nr 07/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.
2013 10318 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/80/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2013 10319 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/107/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2011.
2013 10320 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV.142.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 10321 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
2013 10322 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/11 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10323 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 10324 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 10325 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/64/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10326 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/67/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10327 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIX/74/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10328 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10329 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/118/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10330 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10331 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/300/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 10332 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 104/IX/2011 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 10333 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 111/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10334 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10335 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10336 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/128/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2013 10337 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr IX/1/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10338 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10339 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10340 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10341 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10342 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 397/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 10343 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 398/XXXI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 10344 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica.
2013 10345 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica.
2013 10346 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański
2013 10347 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 483/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Padlewskiego" w Ostrołęce
2013 10348 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/213/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2011 r. (ze zmianami) w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 10349 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/214/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/200/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wynagrodzenia za inkaso
2013 10350 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXX/302/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/237/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 10351 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/336/2013 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2013 10352 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/350/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/318/2013 Rady Miasta Marki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2013-2024
2013 10353 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/358/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/282/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 10354 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/359/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10355 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/360/2013 Rady Miasta Marki z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki
2013 10356 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 223/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 26 września 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin
2013 10357 2013-10-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 września 2013r. zawarte w dniu 27 września 2013 roku w Zwoleniu pomiędzy Powiatem Zwoleńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Zwoleniu w osobach: 1) Waldemar Urbański – Starosta, 2)Arkadiusz Sulima – Wicestarosta przy kontrasygnacie Elżbiety Lange – Skarbnika Powiatu a Gminą Zwoleń reprezentowaną przez: 1) Bogusławę Jaworską – Burmistrz Zwolenia przy kontrasygnacie Marii Kalbarczyk – Skarbnika Gminy
2013 10358 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/297/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ulicy Ogrodowej, obręb Tarczyn
2013 10359 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/298/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 862 oraz części działek nr ew. 189/1, 682 obręb Tarczyn
2013 10360 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 608/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Amarantowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2013 10361 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 609/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A3
2013 10362 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 174/XXII/13 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Brwilno
2013 10363 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 246.xli.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 4 października 2013r. zmieniająca uchwałe w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
2013 10364 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości.
2013 10365 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 10 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 10366 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 98.XLIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położonej w obrębie geodezyjnym Pęclin.
2013 10367 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 100.XLIII.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Żanęcin.
2013 10368 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 10369 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 142/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 10370 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10371 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10372 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/53/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 10373 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 87/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2011 rok.
2013 10374 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 109/43/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10375 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 10376 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2013 10377 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10378 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 254/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 10379 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV. 71 .2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10380 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/68/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 10381 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2011 r.
2013 10382 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/96/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011 Gminy Izabelin
2013 10383 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10384 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr 139/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10385 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2013 10386 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2/11 Wójta Gminy Sabnie z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10387 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/93/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011
2013 10388 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr X/1/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10389 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.106.2011 Burmistrza Radzymina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2011 Nr 07/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.
2013 10390 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice
2013 10391 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10392 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10393 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10394 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy Repki z dnia 17 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2013 10395 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII / 254 / 2013 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 10396 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr VII.38.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasieniec.
2013 10397 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr VII.41.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 września 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2013 10398 2013-10-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.123 .2013.MS Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2013r. Rada Gminy Jabłonna
2013 10399 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVIII/1816/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2013 10400 2013-10-18 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 7 października 2013r. Protokoły Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Czerwinie w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Czerwin i Rady Gminy Czerwin przed upływem kadencji zarządzone na dzień 6 października 2013 r.
2013 10401 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 68/2013 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 20 marca 2013r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin „RADOMKA” za 2012 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zgromadzeniu.
2013 10402 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 15.284.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/198/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 10403 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 15.291.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Baranów z dnia 19 czerwca 2013 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 10404 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 15.294.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/154/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty.
2013 10405 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 15.295.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/155/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 10406 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 15.296.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr 292/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 10407 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 15.297.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr 293/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 10408 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 15.298.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XX/162/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 10409 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 15.299.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 10410 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.309.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXVIII/214/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wskazania naruszenia prawa.
2013 10411 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.315.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 572/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 10412 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.316.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr. XXX/175/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXIII/136/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 12 grudnia 2012 r.
2013 10413 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.319.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 290/XXXII/13 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.
2013 10414 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.320.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XXVI/125/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 czerwca 2013 zmieniającej Uchwalę Nr XXI/98/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 10415 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.321.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 565/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w ramach realizacji „Programu obniżania niskiej emisji na terenie miasta Radomia”.
2013 10416 2013-10-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-55(3)/2013/464/1 zm VIII/TKi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany VIII taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2013 r. Nr OWA-4210-40(8)/2013/464/VIII/TKi
2013 10417 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 26 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2013 roku.
2013 10418 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2013 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 26 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2013 roku.
2013 10419 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/13 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodyniach
2013 10420 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/194/13 Rady Gminy Osieck z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck w części wsi Górki- działki nr 125,126,127,128,129,130,131,146
2013 10421 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 187/XXVIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2013 10422 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 188/XXVIII/2013 Rady Gminy Zatory z dnia 30 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania.
2013 10423 2013-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Nowodworskiego
2013 10424 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 251/XXXII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2014
2013 10425 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 252/XXXII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 10426 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 10427 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sabnie
2013 10428 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 10429 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVI/1806/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób
2013 10430 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVI/1812/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2013 10431 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr LXVI/1813/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2013 10432 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 10433 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 108/XII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 4 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2013 10434 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 183/XVII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10435 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 198/XVIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10436 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 10437 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok
2013 10438 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/129/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 10439 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 10440 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.29.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 10441 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.30.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10442 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.31.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10443 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10444 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10445 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10446 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10447 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 120/51/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10448 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10449 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 10450 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2011 rok
2013 10451 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XI.76.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10452 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr X.68.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10453 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 118/49/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10454 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10455 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10456 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/112/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10457 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/166/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 10458 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10459 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 109/XIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10460 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 10461 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/26/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10462 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr X/37/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10463 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/38/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10464 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/39/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 23 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10465 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/43/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok
2013 10466 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/53/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10467 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2013 10468 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 10469 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10470 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10471 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/52/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10472 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10473 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr 249/XVII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10474 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 10475 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/132/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10476 2013-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10477 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki
2013 10478 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Kordowo
2013 10479 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Stepna Michałki, Kruki
2013 10480 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/218/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olszewo-Borki na lata 2013-2016"
2013 10481 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIX/100/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10482 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 125/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10483 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10484 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 111/47/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10485 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżun na rok 2011.
2013 10486 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 10487 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10488 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10489 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 126/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 października 2011r. zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 10490 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/76/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.
2013 10491 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10492 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/54/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 10493 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 92/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 6 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10494 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10495 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10496 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2011 rok
2013 10497 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2011 r.
2013 10498 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 11 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo ma 2011 rok
2013 10499 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2011 rok
2013 10500 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 10501 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2013 10502 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2011 rok
2013 10503 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej
2013 10504 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr Xi/56/11 Rady Gminy Nur z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok
2013 10505 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 57/ XIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2013 10506 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 10507 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10508 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10509 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2011
2013 10510 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.
2013 10511 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 83/X/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 10512 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r.
2013 10513 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10514 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10515 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10516 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10517 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 10518 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/38/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10519 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10520 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10521 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10522 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 245/2011 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2011
2013 10523 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10524 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10525 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 10526 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/78/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011r. w sprawie : zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
2013 10527 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/88/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r.
2013 10528 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 146/VI/16/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 10529 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr 102/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 października 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10530 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10531 2013-10-21 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Pułtusku z dnia 20 października 2013r. Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego sporządzony przez Miejską Komisję do Spraw Referendum w Pułtusku
2013 10532 2013-10-21 Protokół Protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Żyrardowie z dnia 20 października 2013r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 20 października 2013 r.
2013 10533 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XLI/242/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 października 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013-2018.
2013 10534 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 11 września 2013r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowala.
2013 10535 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/2013 Rady Gminy Kowala z dnia 11 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10536 2013-10-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 23 września 2013r. Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
2013 10537 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2013 10538 2013-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 roku
2013 10539 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/13 Rady Gminy Wilga z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 10540 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/249/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2403W od drogi woj. Nr 579 – Kazuń Polski – Czeczotki przebiegającej na terenie Powiatu Nowodworskiego w Gminie Czosnów.
2013 10541 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/252/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2014.
2013 10542 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/256/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie powiatu nowodworskiego.
2013 10543 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu nowodworskiego
2013 10544 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 17 września 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu.
2013 10545 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/203/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/91/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2013 10546 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2013 10547 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/306/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Cegłów
2013 10548 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/307/13 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów
2013 10549 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 10550 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2011
2013 10551 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 13 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2011 rok
2013 10552 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10553 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10554 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 231/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10555 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2013 10556 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10557 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok
2013 10558 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 10559 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 100/IX/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 10560 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/89/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10561 2013-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 10562 2013-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/84/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 27 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok.
2013 10563 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 10564 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 10565 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XVI/93/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 10566 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XV/108/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011
2013 10567 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/119/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 10568 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/97/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011
2013 10569 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 10570 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 10571 2013-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10572 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 10573 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10574 2013-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10575 2013-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10576 2013-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10577 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 131/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 10578 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 10579 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 10580 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XV/100/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 października 2011r. zmieniajaca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu mista Marki na 2011 rok.
2013 10581 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 117/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10582 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 148/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 10583 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10584 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 101/XIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin
2013 10585 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 4/III/2010 na 2011 r.
2013 10586 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10587 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10588 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XII.61.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10589 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10590 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 215/XXX/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo
2013 10591 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie Parcele, gm. Mochowo
2013 10592 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 19 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 10593 2013-10-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 10 października 2013r.
2013 10594 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/449/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2013 10595 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/451/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy - obszar I - rejon rzeki Raszynki
2013 10596 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XLI/452/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn dla części terenów położonych we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady, Falenty - rejon rzeki Raszynki
2013 10597 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Mirów z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 10598 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 10599 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
2013 10600 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/13 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Dobrołęka, Kruki, Nakły
2013 10601 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 241/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 50/4 z obrębu Okopy w Gminie Nowa Sucha.
2013 10602 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 242/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 82/2 z obrębu Zakrzew w Gminie Nowa Sucha
2013 10603 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 243/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Sucha oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 10604 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 244/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2013 10605 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 245/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10606 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łaskarzewie
2013 10607 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 10608 2013-10-23 Aneks Aneks nr 1 Starosty Makowskiego z dnia 16 września 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretyczych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski.
2013 10609 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 116/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 10610 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr Nr XI/48/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10611 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr Nr XII/59/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10612 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2011.
2013 10613 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzewnie na rok 2011.
2013 10614 2013-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10615 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Somianka z dnia 5 września 2011r. w sprawie :zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
2013 10616 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011r.
2013 10617 2013-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10618 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 92/XII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011rok.
2013 10619 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XVI/157/2011 Rady Miasta w Pionkach z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10620 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.
2013 10621 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10622 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2013 10623 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 107/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10624 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2011
2013 10625 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 111/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10626 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 10627 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 105/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 10628 2013-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2011 rok
2013 10629 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 1985/87/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10630 2013-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10631 2013-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10632 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/48 / 2011 Rada Miasta Piastów z dnia 27 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 10633 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/2013 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
2013 10634 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porządku na terenie Gminy Jastrząb
2013 10635 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 10636 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2013 Rady Gminy Jastrząb z dnia 9 września 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 10637 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/270/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2011 rok
2013 10638 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr 87.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10639 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Powiatu Siedleckiego
2013 10640 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/107/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10641 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 10642 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr 175/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10643 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzymin na rok 2011
2013 10644 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10645 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Bieżuń na rok 2011.
2013 10646 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/151/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10647 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2013 10648 2013-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10649 2013-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10650 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/40/ 2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 10651 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/39/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2011
2013 10652 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2011 rok.
2013 10653 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 10654 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 10655 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 10656 2013-10-24 Uchwała Uchwała nr XV/84/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2011 rok
2013 10657 2013-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.125.2013.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. Rada Miasta Legionowo
2013 10658 2013-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.128.2013.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. Rada Miejska w Radomiu
2013 10659 2013-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.30.2013.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. Rada Powiatu Sokołowskiego
2013 10660 2013-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.127.2013.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. Rada Miejska w Piasecznie
2013 10661 2013-10-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131. 129 .2013.MB Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r. Rada Gminy Leoncin
2013 10662 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Łęg Przedmiejski
2013 10663 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
2013 10664 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXVII/161/2013 RADY GMINY BROCHÓW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2013 10665 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2013 r. Rady Gminy Brochów z dnia 25 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brochów
2013 10666 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/505/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – rejon ul. Papczyńskiego – etap 1
2013 10667 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 168/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2013 r.
2013 10668 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 169/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2013 10669 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2013 Osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku
2013 10670 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XL/410/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.
2013 10671 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.223.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na stałe obwody głosowania
2013 10672 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.224.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Pilawa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
2013 10673 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 221/XXIX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.
2013 10674 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 223/XXIX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 206/XXVII/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 10675 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 225/XXIX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2013 10676 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 229/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Wyszogród, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców
2013 10677 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 230/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2013 10678 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 232/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród
2013 10679 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 236/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród.
2013 10680 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 237/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów
2013 10681 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2011.
2013 10682 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Nur z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2013 10683 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Nur z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.
2013 10684 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX-93/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 10685 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10686 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 10687 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/97/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 10688 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budzecie miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10689 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 10690 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 10691 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/77/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2011r. zmian w budżecie Gminy Klembów na 2011 rok
2013 10692 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 10693 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/55/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2011
2013 10694 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10695 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/100/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10696 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2011 rok
2013 10697 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10698 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10699 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2011 rok
2013 10700 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10701 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10702 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10703 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10704 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 90/11 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 27 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 10705 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/62/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 10706 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/165/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2013 10707 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10708 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10709 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10710 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10711 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/94/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 10712 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu płockiego na rok 2011 uchwalonego uchwałą nr 26/III/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku
2013 10713 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10714 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 104/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok
2013 10715 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/73/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.
2013 10716 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10717 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 94/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 10718 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXII/458/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok
2013 10719 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011
2013 10720 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 10721 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 2053/90/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10722 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miasta Marki z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2013 10723 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 19 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2011 rok.
2013 10724 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/74/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr IV/13/10 na rok 2011
2013 10725 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Potworów z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok2011
2013 10726 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10727 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011rok.
2013 10728 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10729 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 135/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 października 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10730 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 października 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10731 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 września 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10732 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/85/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10733 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII.139.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej  w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 10734 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 103/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10735 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X-95/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2011
2013 10736 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 10737 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 10738 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 10739 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 10740 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 10741 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2011 rok
2013 10742 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 145/VI/15/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 10743 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 256/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10744 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 257/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10745 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 258/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10746 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 259/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10747 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 260/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 rok
2013 10748 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 261/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 rok
2013 10749 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 262/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10750 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 263/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10751 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 264/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10752 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 265/XII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10753 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10754 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10755 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10756 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/147/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 r.
2013 10757 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok
2013 10758 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10759 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 127/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011
2013 10760 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 23 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10761 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 13 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10762 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 83/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10763 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XV/79/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10764 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XI.59.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na rok 2011
2013 10765 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VII-80/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 10766 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budzetowej na rok 2011.
2013 10767 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 października 2013r. w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork - Osada na lata 2013 - 2032"
2013 10768 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 października 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuczborku - Wsi
2013 10769 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/2013 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne Miasta Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego
2013 10770 2013-10-25 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/2013 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 marca 2013r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1.Bogdana Mirosława Pągowskiego - Starostę Powiatu 2. Zdzisława Damiana Bociana - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej - Skarbnika Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia ,,Zarządem Powiatu” a Burmistrzem Wyszkowa – Grzegorzem Nowosielskim zwanym w dalszej części „Burmistrzem Wyszkowa”
2013 10771 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 365/2013 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku.
2013 10772 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 172/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2013 10773 2013-10-25 Porozumienie Porozumienie nr 11/2013 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 sierpnia 2013r. powierzenia zadania zarządzania drogą powiatową nr 2407W na odc. 4,04 km i przekazania obowiązków zarządcy drogi, o których mowa w art. 20 pkt. 3), 4), 7), 11), 16) ustawy o drogach publicznych oraz zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej nr 2407W w m. Czarnowo na odc. 1,34 km Gminie Pomiechówek na czas do 15 grudnia 2013r.
2013 10774 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Wierzbica na lata 2011-2014.
2013 10775 2013-10-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.130.2013.MO Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2013r. Rada Miasta Ostrołęki
2013 10776 2013-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 530 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu
2013 10777 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
2013 10778 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XII.126.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 10779 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 10780 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 116/XII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 10781 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 124/XIII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 10782 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10783 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/42/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10784 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2011.
2013 10785 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok.
2013 10786 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2013 10787 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10788 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 82.XIII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10789 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10790 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/88/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10791 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10792 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2011.
2013 10793 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 56 / XI / 2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta
2013 10794 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 91/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10795 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 100/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10796 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.
2013 10797 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 10798 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 10799 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 82/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10800 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011
2013 10801 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 10802 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011 roku
2013 10803 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
2013 10804 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 1689/72/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10805 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 1743/74/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10806 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 1831/76/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10807 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 229/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10808 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 230/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10809 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 231/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10810 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 232/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10811 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 233/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10812 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 234/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10813 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 235/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10814 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 236/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10815 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 237/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10816 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 238/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10817 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 239/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10818 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 240/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10819 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 10820 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 10821 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV /20/2011.
2013 10822 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 10823 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 10824 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XVI/83/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10825 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XVII/90/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10826 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10827 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 88/XI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10828 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10829 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 73/X/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10830 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 181/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10831 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 214/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.
2013 10832 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2011 rok
2013 10833 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/65/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.
2013 10834 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 89/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 10835 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011r.
2013 10836 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 10837 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011r.
2013 10838 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011r.
2013 10839 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 10840 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 10841 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 10842 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
2013 10843 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2011 r.
2013 10844 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10845 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10846 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VII/56/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 10847 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10848 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/39/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
2013 10849 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 10850 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2011 rok.
2013 10851 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10852 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/140/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10853 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/11 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10854 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
2013 10855 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 191/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10856 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 192/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10857 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 193/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10858 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 194/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10859 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 195/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10860 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 196/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10861 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 197/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10862 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 198/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10863 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt
2013 10864 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2011 Gminy Nieporęt
2013 10865 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XVII/363/2011 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok
2013 10866 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 79/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10867 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 75/IX/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 10868 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10869 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10870 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 83/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego na 2011 r.
2013 10871 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.15.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10872 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.16.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10873 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.17.2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 10874 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.18.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10875 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X.54.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2011 rok
2013 10876 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 84/35/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10877 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10878 2013-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
2013 10879 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 77/X/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10880 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10881 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10882 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 10883 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 r.
2013 10884 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI / 166 / 12 Rady Gminy Izabelin z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Laski dla ul. Cyklistów wraz z terenem przyległym, Etap I
2013 10885 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/249/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 10886 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/2013 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 23 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2014.
2013 10887 2013-10-28 Porozumienie Porozumienie nr 43/2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2013 10888 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 197/XXX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielsku
2013 10889 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 200/XXX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2013 10890 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2013 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2013 10891 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/199/2013 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miejscowości Jakubów "Plac Św. Jakuba Apostoła"
2013 10892 2013-10-28 Informacja Informacja nr OWA-4110-9(7)/2013/226/ARy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2013r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 2013 r. Nr PCC/598-ZTO-A/226/W/OWA/2013/ARy, w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz Nr OCC/359/226/W/OWA/2013/ARy, w sprawie udzielenia koncesji na obrót ciepłem przedsiębiorcy:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ”Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (zwanemu dalej: Koncesjonariuszem).
2013 10893 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV - 377/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2013 10894 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 10895 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 10896 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nadającej Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zbuczynie
2013 10897 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2013 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 października 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zbuczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2013 10898 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Baranowo z dnia 24 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Baranowo.
2013 10899 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10900 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.22.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 10901 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie :zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10902 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok
2013 10903 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 67/XIV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 18 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Sanniki na 2011 r.
2013 10904 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 74/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 201 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 10905 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Gminy Brok z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
2013 10906 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 48/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10907 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10908 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 89/36/11 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10909 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 79/2011 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2013 10910 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2011 rok.
2013 10911 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10912 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10913 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olszewo-Borki w 2011 roku.
2013 10914 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 26/III/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
2013 10915 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 10916 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10917 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10918 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.
2013 10919 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmian z budżecie Gminy na rok 2011
2013 10920 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10921 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 71.XI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10922 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok.
2013 10923 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10924 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2011 rok
2013 10925 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 10926 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10927 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10928 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2011 r.
2013 10929 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 1420/64/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 10930 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/37/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Miasta Piastowa.
2013 10931 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10932 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2011 rok
2013 10933 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2011 rok
2013 10934 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 78.XII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 lipca 2011r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 10935 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Michałowice Nr IV/20/2011.
2013 10936 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2011 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2013 10937 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/75/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10938 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2013 10939 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/99/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2013 10940 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2013 10941 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/119/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok
2013 10942 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołeckiego na 2011 rok
2013 10943 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VI/ 50 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 10944 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 10945 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku.
2013 10946 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10947 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10948 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10949 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 września 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10950 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2013 10951 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2013 10952 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011
2013 10953 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 50/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10954 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 55/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10955 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 64/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10956 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 65/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10957 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 81/2011 Burmistrza Przasnysza z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2011 rok
2013 10958 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/11 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 10959 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.5.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 10960 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.15.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 10961 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.17.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2011
2013 10962 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 102/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2011 roku
2013 10963 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/31/2011 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok
2013 10964 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/38/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2011.
2013 10965 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/11 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2013 10966 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 10967 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/27/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2011rok.
2013 10968 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/80/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 10969 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10970 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10971 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Młynarze z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2011 rok
2013 10972 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10973 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
2013 10974 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XI.110.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r.
2013 10975 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 10976 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/76/11 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2011.
2013 10977 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 10978 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr X/87/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielonka na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 stycznia 2011 roku.
2013 10979 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/24/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011rok.
2013 10980 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2011rok.
2013 10981 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/337/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2013 10982 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/340/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 10983 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 10984 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu
2013 10985 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XXXIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o okreslonej pojemności
2013 10986 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 17 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Białobiel
2013 10987 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/138/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu zaopatrzenia w wodę
2013 10988 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 152 /2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 10989 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/158/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 10990 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/163 /2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 22 października 2013r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10991 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 22 października 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 10992 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 280/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2013 10993 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 281/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 10994 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 282/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno
2013 10995 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 283/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2013 10996 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 284/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania i sposób jej rozliczania dla spółek wodnych działających na terenie gminy Słupno
2013 10997 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 286/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Bielinie
2013 10998 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 287/XXX/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno - w Wykowie
2013 10999 2013-10-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 28 października 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pacyna przeprowadzonych w dniu 27 października 2013 r.
2013 11000 2013-10-29 Wyrok Wyrok nr IV SA/Wa 692/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013r.
2013 11001 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd
2013 11002 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 26 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Gózd
2013 11003 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2013 Rady Gminy Gózd z dnia 26 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIX/178/2013 z dnia 24.05.2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 11004 2013-10-29 Porozumienie Porozumienie nr 12/2013 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 września 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2013 11005 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 1119/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ZŁOCISTA ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno
2013 11006 2013-10-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXVII/147/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r.
2013 11007 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr LXXXI/2333/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2013 11008 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/210/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok
2013 11009 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/297/2011 Rady Miasta Warszawa z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok
2013 11010 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX.234.2013 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilawa
2013 11011 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/11 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2011 rok.
2013 11012 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 11013 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 112/XIV/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2011.
2013 11014 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11015 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11016 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11017 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.
2013 11018 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XX/135/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011
2013 11019 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011
2013 11020 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11021 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego Uchwałą Nr IV/10/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 roku
2013 11022 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11023 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11024 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11025 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11026 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11027 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011
2013 11028 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11029 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/92/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2011 rok.
2013 11030 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/112/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 11031 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 2773/117/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.
2013 11032 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 11033 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2011 Wójta Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2011 r.
2013 11034 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.54.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11035 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.55.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11036 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011
2013 11037 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11038 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XV/96/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/21/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2011.
2013 11039 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 11040 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 99.XVII.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 11041 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 149/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2011 Nr V/28/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 14 stycznia 2011 r.
2013 11042 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 98.XVI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 2 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
2013 11043 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 11044 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 11045 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2011 roku
2013 11046 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 61/IX/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11047 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11048 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr II/6/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 11049 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2013 11050 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 11051 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.38.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 11052 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.40.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 11053 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.41.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 11054 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.42.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 11055 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.44.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku.
2013 11056 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr KB.0050.48.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2011 roku
2013 11057 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2011 r.
2013 11058 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2011.
2013 11059 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2013 11060 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2011 rok.
2013 11061 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/102/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2011 rok
2013 11062 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr VI/111/11 Rady Gminy Magnuszew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 11063 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011
2013 11064 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
2013 11065 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 213/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 11066 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 11067 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.105.2011 Burmistrza Radzymina z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2011 Nr 07/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011r.
2013 11068 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 11069 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 11070 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr 139/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11071 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11072 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011r. o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2011
2013 11073 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 11074 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 11075 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 11076 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013 11077 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/11 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2011 r.
2013