Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2013

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 1 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 244/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2013 2 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 254/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2013 3 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 255/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie
2013 4 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 257/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mogielnica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mogielnica
2013 5 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1303/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2017
2013 6 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1304/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2013 8 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/363/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 9 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/364/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/365/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2013 11 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/366/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 12 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/367/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów
2013 13 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/3/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
2013 14 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/8/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 15 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/9/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
2013 16 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 122/XVII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia
2013 17 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 października 2012r. w sprawie okręgów wyborczych.
2013 18 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXX/135/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Sochaczew na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2013 19 2013-01-02 Postanowienie Postanowienie nr 12/2012 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Czerwonka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2013 20 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork-Osada
2013 21 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 22 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 23 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 24 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 25 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie:wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 26 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2013 27 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2013 28 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 219/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego.
2013 29 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 220/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013 30 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 221/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki : od nieruchomości, rolny oraz leśny.
2013 31 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 222/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Chorzele w ramach pomocy de minimis.
2013 32 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr 228/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych uczniów w Gminie Chorzele.
2013 33 2013-01-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 24 grudnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasne przeprowadzonych w dniu 23 grudnia 2012 r.
2013 34 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/96/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin
2013 35 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/97/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 36 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/98/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
2013 37 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 38 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/100/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 39 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.
2013 40 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu siedleckiego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2013 41 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012r.
2013 42 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2012 roku.
2013 43 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/127/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017
2013 44 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/128/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 45 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/130/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania.
2013 46 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Skórzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 47 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 48 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 49 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych
2013 50 2013-01-02 Aneks Aneks nr 12 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 13 listopada 2012r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura – Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Pawelak,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejny,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2013 51 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
2013 52 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 53 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości .
2013 54 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 55 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/132/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korytnica
2013 56 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/133/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 57 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/134/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 58 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 59 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/136/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korytnica i zagospodarowania tych odpadów
2013 60 2013-01-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-75(11)/2012/365/IX/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia Przasnysz Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu.
2013 61 2013-01-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-91(2)/2012/13590/IVzm3/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Energetyka Ursus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2013 62 2013-01-02 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-83(6)/2012/341/IX/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2013 63 2013-01-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XX/135/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2012r.
2013 64 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego
2013 65 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 66 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2013 67 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 68 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 69 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 213/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 70 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 214/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 71 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 215/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2013 72 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 216/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 73 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 217 / XX / 12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 74 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 218/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 75 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 76 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/194/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 77 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 78 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 79 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/197/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 80 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 81 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przasnysz
2013 82 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XV/144/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2013 83 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XV/145 /2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Warszawski Zachodni
2013 84 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności powiatu lub jego jednostkom podległym z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 85 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/206/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów wynikających z wydania dyspozycji usunięcia pojazdu na terenie powiatu płońskiego na rok 2013
2013 86 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XX/201/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 23 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 87 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI /210/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2013 88 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI /213/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2013 89 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/228/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
2013 90 2013-01-03 Postanowienie Postanowienie nr 56/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012r. o przeprowadzeniu Referendum Gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów przed upływem kadencji
2013 91 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2013 92 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030
2013 93 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030
2013 94 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2013
2013 95 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin
2013 96 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 97 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 98 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 99 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 100 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 101 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 102 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 103 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie
2013 104 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/258/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany - Wojskowa
2013 105 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXV/261/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec
2013 106 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXII.190.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów
2013 107 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 141/XVIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na rok 2013
2013 108 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 145/XVIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała
2013 109 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 17 grudnia 2012r. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacyna
2013 110 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/170/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobrem.
2013 111 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/172/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2013 112 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/173/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 113 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/174/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre.
2013 114 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/175/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobre i zagospodarowania tych odpadów.
2013 115 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/176/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 116 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/177/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
2013 117 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXI/178/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Dobre na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów.
2013 118 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 293/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2013 119 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 297/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 120 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2013 121 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 122 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2013 123 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk
2013 124 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/243/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/146/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2011r w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2013 125 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/244/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 126 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/245/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 127 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/246/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 128 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/247/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 129 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/249/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 130 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/250/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 131 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/251/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013 132 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/252/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XIX/166/2012 z dnia 29.03.2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Pruszkowa
2013 133 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/253/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 134 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/254/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2013 135 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/255/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie : zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 136 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/224/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2012r. Budżet Gminy Stare Babice na 2013 r.
2013 137 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 138 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2013- 2017”
2013 139 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów
2013 140 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 141 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 142 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 143 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 144 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Bartosz
2013 145 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Krasnodęby - Rafały
2013 146 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2013 147 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2013 r.
2013 148 2013-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/142/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r.
2013 149 2013-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 221/XXIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2012r.
2013 150 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 227/XXIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat radomski.
2013 151 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/144/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łosicki
2013 152 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 133/XXVI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 127/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z podatku
2013 153 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 213/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 154 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Antonie, Łazy, Nakły, Nowa Wieś
2013 155 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/165/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy na 2013 rok
2013 156 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/166/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 157 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 158 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 159 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 160 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 161 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Budy Sułkowskie.
2013 162 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chynów
2013 163 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Chynów oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 164 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 165 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Chynów
2013 166 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Chynów
2013 167 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/12 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
2013 168 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/12 Rady Gminy Chynów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -2023
2013 169 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2013 170 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 171 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/112/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od włąścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 172 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 173 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 174 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 175 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 115/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
2013 176 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 110/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 177 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 112/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
2013 178 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 113/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 179 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 114/XXX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 180 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/206/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2013 181 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/208/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2013 182 2013-01-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
2013 183 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/198/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 184 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVII/204/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odsąpienia od usunięcia pojazdu
2013 185 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 186 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV-262/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 187 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr 132/XXVI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 126/XXV/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 listopada 2012 r. dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości
2013 188 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2013 189 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Puszcza Mariańska.
2013 190 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.148.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 191 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.149.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości oraz trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 192 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.150.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 193 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXI.157.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 194 2013-01-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sochocin
2013 195 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie: określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych prze Gminę Solec nad Wisłą
2013 196 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/365/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii
2013 197 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/369/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2013 198 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/370/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
2013 199 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXX/371/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 200 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/372/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 201 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/377/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
2013 202 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok
2013 203 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 204 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 205 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 206 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 207 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 208 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów
2013 209 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sochocin
2013 210 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
2013 211 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 212 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Borkowice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 213 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2013 214 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/216/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
2013 215 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/217/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 216 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/223/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na 2013 r. na terenie miasta Kobyłka.
2013 217 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXII/224/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów w roku 2013
2013 218 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej na 2013 rok
2013 219 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/278/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 220 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/281/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 221 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonka
2013 222 2013-01-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/514/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2013 223 2013-01-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2013 r
2013 224 2013-01-09 Aneks Aneks nr 6 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 31 października 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez: 1. Janusza Welenca– Starostę Żuromińskiego, 2. Mieczysława Olszlegiera – Wicestarostę Żuromińskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Ireny Brejny, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mławskim reprezentowanym przez: 1. Włodzimierza Wojnarowskiego – Starostę Mławskiego, 2. Barbarę Gutowską – Wicestarostę Mławskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Elżbiety Kowalskiej, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 26 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez powiat „Powierzający” ze zm., na podstawie § 4 porozumienia, o następującej treści:
2013 225 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2013
2013 226 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 266/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy ul. Szarotki
2013 227 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 272/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2013 228 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 276/XXX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 229 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 282/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Aleksandra Fredry
2013 230 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 283/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Ustronna
2013 231 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 284/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Przyszłości
2013 232 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 286/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021
2013 233 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY MOKOBODY
2013 234 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 170/XXIV/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2013
2013 235 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 210/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów.
2013 236 2013-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 251/2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2013 r.
2013 237 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2013 238 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2013 239 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 240 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 241 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 242 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raciąż
2013 243 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 244 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 245 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 246 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Kotuń
2013 247 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 134/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego w Iłowie i Brzozówku oraz wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnie ścieków w Iłowie
2013 248 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 2021.
2013 249 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2013 – 2021.
2013 250 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wyszkowskiego na rok 2013 r.
2013 251 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 219/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 252 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 253 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/220/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 254 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/221/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów
2013 255 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 256 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych.
2013 257 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych
2013 258 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/46/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasne
2013 259 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/47/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 260 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/48/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 261 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/49/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 262 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/50/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 263 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/51/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2013 264 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/52/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasne
2013 265 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr X/55/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budzetowej na rok 2013
2013 266 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI.135.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Przytyk
2013 267 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Płońsk
2013 268 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 269 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/157/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2013 270 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 117/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości. rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2013 271 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 120/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowe Miasto na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 272 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 273 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo
2013 274 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 275 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 276 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 277 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, logopedy szkolnego.
2013 278 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 278/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wólka Kosowska
2013 279 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów i akcji
2013 280 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/157/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 30 listopada 2012 r.  w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2013 281 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Płońsk na rok 2013
2013 282 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasto Płońsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 283 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/310/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 284 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2013 285 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strachówka.
2013 286 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 287 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 288 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/301/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 289 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/302/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty na terenie nieruchomości zamieszkałych.
2013 290 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/303/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 291 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/304/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 292 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/305/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 293 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/308/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej - targowisk miejskich na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2013 294 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/309/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Nowy Dwór Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 295 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/91/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 296 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 223/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorzele.
2013 297 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 224/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 298 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 225/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 299 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXV/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunlane.
2013 300 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/125/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty
2013 301 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/126/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 302 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/127/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 303 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 112/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 304 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 113/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2013 305 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 114/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 306 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 115/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2013 307 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 116/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 308 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 118/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
2013 309 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 119/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 104/XXII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 września 2012 roku
2013 310 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 311 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Błotnica
2013 312 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 313 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 314 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Stara Błotnica na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 315 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki ww. opłaty
2013 316 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok
2013 317 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/157/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2013-2024
2013 318 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/200/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Żuromińskiego na rok 2013
2013 319 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 312/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2013 320 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 314/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013
2013 321 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 315/VI/29/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finanasowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2013-2018
2013 322 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 11 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2013
2013 323 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2013
2013 324 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok
2013 325 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2013 rok.
2013 326 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany granic sołectw Dziękowizna i Walerianów (Janów i Ignaców).
2013 327 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 328 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/195/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 329 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 330 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 331 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
2013 332 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw
2013 333 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/153/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Liw na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 334 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brok na 2013 r.
2013 335 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok
2013 336 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 337 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 338 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 339 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 341 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 342 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 343 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobolew.
2013 344 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobolew”
2013 345 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/134/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 346 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sobolew.
2013 347 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu.
2013 348 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 349 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/140/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 350 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 447/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2013-2041
2013 351 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr 448/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2013
2013 7 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/1305/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa – Płowiecka
2013 352 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 207/XXIII/2012 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu na 2013 rok.
2013 353 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 213/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
2013 354 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 216/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słupno
2013 355 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku.
2013 356 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2013 357 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 224/XXIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2013 rok.
2013 358 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 359 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 360 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 361 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/204/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2013 362 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/205/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród
2013 363 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właściecili nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 364 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/103/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności .
2013 365 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzewnie.
2013 366 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 367 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rzewnie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 368 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wysokości podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 369 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy Rzewnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzewnie w latach 2013-2017.
2013 370 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 185/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki
2013 371 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 372 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 373 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 188/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 374 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 189/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca jej składania.
2013 375 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2012
2013 376 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2013
2013 377 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2013 378 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 379 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013r.
2013 380 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego”
2013 381 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/179/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
2013 382 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 383 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2013 rok
2013 384 2013-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.44.2012.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2012r. Rada Miejska w Grójcu
2013 385 2013-01-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.45.2012.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2012r. Rada Miasta Pionki
2013 386 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/96/2012 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 387 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
2013 388 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/98 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wyśmierzyce
2013 389 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/99 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wyśmierzyce i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 390 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/100 /12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej stale i zamieszkałej sezonowo.
2013 391 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wyśmierzyce na 2013 rok
2013 392 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 393 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.
2013 394 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 395 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2013 396 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciepielów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 397 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 398 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2013 399 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 400 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 401 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 402 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 403 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2013 404 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.152.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 405 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.153.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 406 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.154.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 407 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.155.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Pilawa
2013 408 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.156.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 409 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII.157.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2013 410 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/515/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/172/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Siedlce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 411 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/210/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2013 rok.
2013 412 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/348/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2013 413 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/351/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2013 - 2020
2013 414 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2013 r.
2013 415 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/353/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2013 rok
2013 416 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/356/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2013 417 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/357/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 418 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/359/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 419 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/360/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
2013 420 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/362/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Miejskiej Legionowo
2013 421 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie  Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bieżuń.
2013 422 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu
2013 423 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Bieżuń na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 424 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
2013 425 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 426 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie  ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Bieżuń dodatków do wynagrodzenia.
2013 427 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 428 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 128/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2013 429 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.
2013 430 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 431 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 432 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 433 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr 203/XIX/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki.
2013 434 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Mordy na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 435 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 436 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki
2013 437 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 438 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 439 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 440 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 441 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2013 442 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok
2013 443 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
2013 444 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2013 445 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Pniewy.
2013 446 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pniewy
2013 447 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Pniewy.
2013 448 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Budżetu na rok 2013
2013 449 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 450 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie
2013 451 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Naruszewo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 452 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/212/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 453 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/215/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce
2013 454 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/216/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 455 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/217/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 456 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/218/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy
2013 457 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 458 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXV/220/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2013
2013 459 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 - 2032
2013 460 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2013
2013 461 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2022
2013 462 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/300/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013
2013 463 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2013 464 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2013
2013 465 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 19 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BORKOWICE NA ROK 2013
2013 466 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BORKOWICE na lata 2013 – 2017.
2013 467 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/140/2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochaczew na rok 2013
2013 468 2013-01-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 października 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kotuń obowiązku realizacji prac remontowych cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w miejscowości Bojmie, oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kotuń
2013 469 2013-01-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym Armii Radzieckiej w Makowie Mazowieckim i przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki
2013 470 2013-01-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z 1939r. na cmentarzu parafialnym przy ul. Limanowskiego 72 w Radomiu oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 471 2013-01-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2012r. do porozumienia z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos obowiązku wykonania urządzenia mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego w miejscowości Narty, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kampinos.
2013 472 2013-01-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Belsk Duży realizacji prac remontowych na mogiłach zbiorowych, na terenie Gminy i przyznania dotacji na ten cel zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Belsk Duży
2013 473 2013-01-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Kałuszyn do Porozumienia z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Kałuszyn obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 474 2013-01-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju intytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2013 475 2013-01-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2012r. do porozumienia nr 2/2012 zawartego w dniu 20.03.2012r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego
2013 476 2013-01-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2012r. do porozumienia nr 3/2012 zawartego w dniu 20.09.2012r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego
2013 477 2013-01-14 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sochaczew do Porozumienia z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym przy Al. 600-lecia w Sochaczewie oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 478 2013-01-14 Aneks Aneks nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Legionowskim do porozumienia z dnia 28 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 479 2013-01-14 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Pruszkowskim do porozumienia z dnia 19 maja 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 480 2013-01-14 Aneks Aneks nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Piaseczyńskim do porozumienia z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu admnistracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń
2013 481 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 127/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 482 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 128/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 483 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 129/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 484 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 130/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2013 485 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenia gminy Warka
2013 486 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Warka
2013 487 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Warka
2013 488 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Warka.
2013 489 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat do gminy Warka za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 490 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2013
2013 491 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/117/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania
2013 492 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2013 493 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/122/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głowaczów
2013 494 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązku odpadów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
2013 495 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 496 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.190.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 497 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.191.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 498 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.192.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 499 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XVIII.194.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2013 500 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/208/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Leoncin i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 501 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Klwów na rok 2013.
2013 502 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022.
2013 503 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 504 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Klwów oraz zagospodarowania tych odpadów.
2013 505 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 506 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 507 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Klwów.
2013 508 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXI/184/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2013
2013 509 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr 268/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 131/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lesznowola
2013 510 2013-01-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów
2013 511 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/102/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rusinów na 2013 rok.
2013 512 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/105/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 513 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/106/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 514 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rusinów oraz zagospodarowania tych odpadów
2013 515 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 516 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 517 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 518 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/50/07 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przeznaczenia corocznie odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określania rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy
2013 519 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.199.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Błędów Nr XXI.183.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej
2013 520 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII.200.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty rezerwacyjnej na Targowisku Gminnym w Błędowie
2013 521 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2013.
2013 522 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2013 523 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Wyszków  oraz zasad jego używania i wykorzystywania
2013 524 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków.
2013 525 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 526 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/281/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 527 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/282/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 528 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/283/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 529 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/287/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wyszków na 2013 rok.
2013 530 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr 797/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 531 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 532 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/281/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 533 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/283/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 534 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 535 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 536 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 537 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 538 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
2013 539 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 540 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 541 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na 2013 rok.
2013 542 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 543 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 544 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 545 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 546 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna
2013 547 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy
2013 548 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 549 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 550 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radzanowo.
2013 551 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzanowo.
2013 552 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie gminy Radzanowo.
2013 553 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/219/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XXXIII/180/09 z dnia  12 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Tarczyn
2013 554 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne
2013 555 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/223/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na terenie gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2013 556 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/224/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 557 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 558 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarczyn i zagospodarowania tych odpadów
2013 559 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 560 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Pionki
2013 561 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 562 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 563 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie:ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Pionki.
2013 564 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/241/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 565 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/242/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 566 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/244/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 567 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: podziału Gminy Miasta Pionki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 568 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku i nadania mu statutu.
2013 569 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Pułtuskiego
2013 570 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/180/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Pułtuskiego na rok 2013
2013 571 2013-01-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14 stycznia 2013r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Kozienickiego
2013 572 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 502/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej na 2013 rok dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta Płocka
2013 573 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 504/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
2013 574 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 505/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Płockiej Galerii Sztuki.
2013 575 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 506/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Chórowi Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku.
2013 576 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 507/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
2013 577 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2013 578 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 513/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 579 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 514/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Płocka i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i sposobu świadczenia usług przez gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 580 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 515/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 581 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 582 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. o podziale obszaru Gminy Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 583 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr 520/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.
2013 584 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/170/12 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2013 585 2013-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/174/12 Rady Gminy Somianka z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
2013 586 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2013 587 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/223/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 588 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/224/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 589 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/225/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 590 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/226/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 591 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/227/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2013 592 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/228/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 593 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/116/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sienno na 2013 rok
2013 594 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XX/95/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Jastrząb na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 595 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2013
2013 596 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/03 Rady Gminy w Czarni z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie statutu gminy Czarnia.
2013 597 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/111/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 598 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/112/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarnia i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 599 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 600 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 601 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 255/XXXVI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2013 602 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
2013 603 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 258/XXXVI/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2013 604 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/55/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 605 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/56/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 606 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/60/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
2013 607 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/63/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym "Pod Sosnową Szyszką" prowadzonym przez Gminę Garbatka-Letnisku
2013 608 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/64/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku.
2013 609 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 460/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2013 610 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 461/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 611 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 462/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Miasta Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi
2013 612 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 463/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 613 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 464/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 614 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 465/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia.
2013 615 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 466/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 616 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 258/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2013 617 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje Boisko – Orlik 2012 ” w Rybnie
2013 618 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rybno
2013 619 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 620 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 621 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 622 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 623 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/164/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 624 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/165/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 625 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/166/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2013 626 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Miedzna na 2013 rok.
2013 627 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/ 186 /2008 z dnia 15 października 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2013 628 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Przasnysz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 629 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 630 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr Nr XXII/150 /2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 631 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/151 /2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 632 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/152 /2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 633 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny i informacji zawierających dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 634 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013
2013 635 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/297/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania Statutu Oświacie Miejskiej w Otwocku
2013 636 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/298/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku
2013 637 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/301/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 638 2013-01-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-8(2)/2013/170/Xzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
2013 639 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 142/XV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2013 640 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr 143/XV/2012 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą
2013 641 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2013
2013 642 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obryte
2013 643 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2013 – 2025
2013 644 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2013 rok
2013 645 2013-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin”
2013 646 2013-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2013 647 2013-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin
2013 648 2013-01-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin
2013 649 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012
2013 650 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 651 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlnia-Letnisko na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 652 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za iuszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 653 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 654 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 96/2011 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na 2012 rok Gminy Celestynów
2013 655 2013-01-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 4 stycznia 2013r.
2013 656 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 657 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi
2013 658 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu makowskiego na 2013 rok
2013 659 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/131/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2013 660 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2013 661 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 662 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 663 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 664 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 665 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 666 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 667 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 668 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/149/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Repki
2013 669 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2013
2013 670 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2012 Rady Gminy Repki z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Repki
2013 671 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.
2013 672 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017.
2013 673 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 674 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.
2013 675 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 676 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021.
2013 677 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 678 2013-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mała Wieś
2013 679 2013-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gąbin
2013 680 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi
2013 681 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 188/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 682 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 189/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 683 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 190/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 684 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 191/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 685 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Sucha
2013 686 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 687 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 688 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czerwonka
2013 689 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklarcaji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściecieli nieruchomości
2013 690 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 691 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2013 692 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Szreńsk na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 693 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/133/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 694 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Czarnowiec i Dzbenin
2013 695 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/224/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 696 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat na zajmowanie pasa dróg powiatowych Powiatu Białobrzeskiego
2013 697 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXI/147/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2013r. stawek za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2013 698 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/218/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa  Gminy Łomianki na rok 2013
2013 699 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad dotacji celowej przekazywanej dla podmiotów prowadzących żłobki Gminy Łomianki
2013 700 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 701 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Łomianki
2013 702 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki
2013 703 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/225/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki
2013 704 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 705 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2013 rok
2013 706 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk
2013 707 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 708 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/194/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płońsk i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 709 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 710 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 124/XXVIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2013
2013 711 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 128/XXVIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny
2013 712 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 129/XXVIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
2013 713 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/12 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2013 – 2020.
2013 714 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 715 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 716 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zbuczyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 717 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 718 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych i od podatku od nieruchomości na rok 2013 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn.
2013 719 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 266/1 położonej w miejscowości Ostrownica Wieś należącej do Gminy Kazanów oraz ustalenia zasad przyznania bonifikaty.
2013 720 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/209/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin
2013 721 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII.163.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2013 - 2016
2013 722 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVII.164.2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Rząśnik na rok 2013
2013 723 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXI/ 141/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2013-2022
2013 724 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 180.XXX.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
2013 725 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 146/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo
2013 726 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 727 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 728 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 149/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 729 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 152/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 730 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 153/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 731 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr Budżetowa Gminy MOchowo na rok 2013 Nr 155/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 732 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 94/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 733 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 98/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty
2013 734 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 735 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 100/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 736 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzgowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 737 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dzierzgowo na lata 2011 – 2032
2013 738 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 21.264.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 października 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 100/XX/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.
2013 739 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 23.277.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie Uchwały Nr 341/XXCII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2013 740 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 23.282.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie gminy Myszyniec niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 741 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 23.283.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/301/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Długosiodło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2013 742 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 24.287.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr 23.277.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r.
2013 743 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 194/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2013 744 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr Nr 196/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013 745 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 197/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 746 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
2013 747 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 199/XXVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 748 2013-01-21 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIII/136/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 749 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Łochów na rok 2013
2013 750 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 384/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2013 751 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 385/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrołęki
2013 752 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 386/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Ostrołęki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 753 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 387/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału obszaru Miasta Ostrołęki na sektory odbioru odpadów
2013 754 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 388/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 755 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 389/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 756 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 390/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 757 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 391/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 758 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2013 759 2013-01-22 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-90(4)/2013/346/IXzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2013 760 2013-01-22 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-2(2)/2013/13547/2zmV/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizaji Sp.z o.o. z siedzibą w Garwolinie
2013 761 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze
2013 762 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 127/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Świercze na rok 2013
2013 763 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 764 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 765 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 766 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rada Gminy Dabrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrówka
2013 767 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/151/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 768 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica
2013 769 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 770 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 771 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 772 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Winnica
2013 773 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2013 774 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 775 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 776 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 777 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 778 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 779 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
2013 780 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 118/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2013-2018
2013 781 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 119/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Rościszewo na 2013 rok.
2013 782 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 122/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rościszewo.
2013 783 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 123/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 784 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 124/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 785 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 125/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 786 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczgółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 787 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 127/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2013 788 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w gminie Puszcza Mariańska
2013 789 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 264/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sierpc
2013 790 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 791 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 792 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 268/XXXVII/2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2013 793 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2013–2020
2013 794 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/155/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2013
2013 795 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego
2013 796 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/157/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012.
2013 797 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/160/212 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2013 798 2013-01-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-1(2)/2013/1425/VIIzm3/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia aktu zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii.
2013 799 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
2013 800 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 801 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny
2013 802 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miastków Kościelny
2013 803 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 150/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości
2013 804 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/127/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 805 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/130/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głowaczów
2013 806 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ceranów
2013 807 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody położonego na terenie powiatu sokołowskiego
2013 808 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 809 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 810 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 811 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Ceranów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 812 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta Sokołów Podlaski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2013 813 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa
2013 814 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk
2013 815 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.153.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Stromiec na rok 2013
2013 816 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII.155.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.
2013 817 2013-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2013 Starosty Zwoleńskiego z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia w 2013 roku miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gródku
2013 818 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrzejewo
2013 819 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 820 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 821 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2013
2013 822 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Andrzejewo
2013 823 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 824 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012- 2016
2013 825 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy i Miasta Mogielnica
2013 826 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie: przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątku komunalnego dla SPZOZ w Mogielnicy
2013 827 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/173 /2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mogielnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 828 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica
2013 829 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica
2013 830 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
2013 831 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze
2013 832 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 833 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur
2013 834 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nur
2013 835 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 836 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/12 Rady Gminy Nur z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 837 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
2013 838 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
2013 839 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 840 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 841 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2013
2013 842 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2013 843 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 311/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 844 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 317/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2013 r.
2013 845 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 318/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 846 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr 319/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 
2013 847 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/83/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2013 848 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/84/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 849 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/85/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 850 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/86/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 851 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/90/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniewo na 2013 rok.
2013 852 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXV/91/2012 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniewo.
2013 853 2013-01-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-17(2)/2013/434/VIIzm/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.
2013 854 2013-01-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 21 stycznia 2013r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice  przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2013 r.
2013 855 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX.196.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2013 856 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX.203.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.163.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobów rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2013 857 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX.207.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Tłuszcz” lub „Zasłużony dla Gminy Tłuszcz”
2013 858 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/158/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/144/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
2013 859 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2013 860 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/163/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013r.
2013 861 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/172/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2013 862 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/167/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wyskokości tej opłaty
2013 863 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr Nr XVII/168/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci
2013 864 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/169/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 865 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/170/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 866 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVII/171/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Troszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 867 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2013 868 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2013 869 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 870 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą, składanej przez władającego nieruchomością
2013 871 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Nowe Miasto nad Pilicą oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 872 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 873 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/176/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zasad polityki czynszowej
2013 874 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/156/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą a dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2013 875 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2013 876 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2013 - 2018
2013 877 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso od opłat targowych
2013 878 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica.
2013 879 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 880 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Wierzbica na lata 2011 – 2014
2013 881 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 127/XXVIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2013 882 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Andrzejewo i zagospodarowania tych odpadów
2013 883 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVI/110/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnia
2013 884 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2013
2013 885 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 886 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/201/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice
2013 887 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/202/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Michałowice
2013 888 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/205/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
2013 889 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
2013 890 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/208/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.
2013 891 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sypniewo
2013 892 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 893 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07-grudnia 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2013 894 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie
2013 895 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 126/XVIII/2012 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2013
2013 896 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 186/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2013 897 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 187/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 898 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 188/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2013 899 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 189/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2013 900 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 191/XXIII/2012 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów.
2013 901 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2013-2018
2013 902 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
2013 903 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica
2013 904 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 905 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 906 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/159/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2013 907 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XX/160/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 908 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej zakres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych, określającej zasady odpłatności, szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.
2013 909 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściccieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Paprotnia i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 910 2013-01-25 Postanowienie Postanowienie nr 1/13 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 stycznia 2013r.
2013 911 2013-01-25 Postanowienie Postanowienie nr 2/13 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 7 stycznia 2013r.
2013 912 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2013 913 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Radziejowice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Radziejowice.
2013 914 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Gózd na stałe obwody głosowania.
2013 915 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
2013 916 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 917 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 918 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 919 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 920 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVII/ 2013 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sierpc
2013 921 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 254/XXXIV/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sierpca na rok 2013
2013 922 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 6 czerwca 2012r. W sprawie: uchylenie uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 17 maja 2012r.
2013 923 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 września 2012r. W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012 -2027
2013 924 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012 -2027
2013 925 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/184/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży
2013 926 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2013
2013 927 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork - Osada na rok 2013
2013 928 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 116/XVIII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2013 929 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2013 930 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013–2022
2013 931 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2013 rok
2013 932 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.329.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2013 933 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.333.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brwinów
2013 934 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.334.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 935 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.335.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów
2013 936 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.336.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Brwinów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną w Pruszkowie lub Gminę Brwinów
2013 937 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.337.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2013 938 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.338.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok
2013 939 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.339.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 940 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.340.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej ulicom na terenie wsi Kanie
2013 941 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.346.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz sposobu i warunków przyznawania tych świadczeń
2013 942 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII.348.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie.
2013 943 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2013 944 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mokobody
2013 945 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomosci z terenu Gminy Mokobody
2013 946 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 947 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice
2013 948 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 949 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 950 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/208/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotiwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 951 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Łosice
2013 952 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/210/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 953 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/128/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 06 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej
2013 954 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2013 955 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 956 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 957 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Radzanów na okregi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdych okregu.
2013 958 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/61/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzanów.
2013 959 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/62/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany wzoru formularzy podatku od nieruchomości.
2013 960 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Grójeckiego na rok 2013
2013 961 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI / 147 /2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli.
2013 962 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI / 148 /2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Tomczycach
2013 963 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI / 149 /2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście n/Pilicą, ul Ogrodowa 18.
2013 964 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 965 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 966 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalncyh od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
2013 967 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 968 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połozonych na terenie Gminy Ojrzeń
2013 969 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Ojrzeń na stałe obwody głosowania
2013 970 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/128/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc
2013 971 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/129/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 972 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/130/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 973 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/132/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 974 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/133/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 975 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/138/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2013 r.
2013 976 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XII.60.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomosci opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 977 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XII.61.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasieniec.
2013 978 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice
2013 979 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 980 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 245/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Józefowa
2013 981 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 155/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą
2013 982 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 156/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 983 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 157/XXX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 grudnia 2012r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gostynina na lata 2012 - 2016.
2013 984 2013-01-25 Informacja Informacja nr OWA-4110-28(6)/2012/2013/571/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 stycznia 2013r. o decyzjach nr WCC/1185C/571/W/OWA/2013/ML
2013 985 2013-01-25 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Aleksandrowo, Annowo, Bagienice Wielkie, Binduga, Bogdany Wielkie, Brzeski Kołaki, Czaplice Wielkie, Czarzaste Małe, Dąbrowa, Dąbrówka Ostrowska, Duczymin, Dzierzęga Nadbory, Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Gadomiec Peronie, Jedlinka, Krukowo, Krzynowłoga Wielka, Kwiatkowo k/Krzynowłogi, Kwiatkowo k/Zarąb, Lipowiec, Liwki, Łaz, Mącice, Niskie Wielkie, Nowa Wieś k/Duczymina, Nowa Wieś Zarębska, Opaleniec, Opiłki Płoskie, Poścień, Pruskołęka, Przysowy, Raszujka, Rapaty Sulimy, Rawki i Wierzchowizna, Rembielin, Rycice, Rzodkiewnica, Skuze, Stara Wieś, Ścięciel, Wólka Zdziwójska, Zagaty, Zdziwój Stary gmina Chorzele
2013 986 2013-01-25 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Budki i Bugzy Płoskie gmina Chorzele
2013 987 2013-01-25 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków  obrębów: Gustawin, Bartołdy, Pęczki-Kozłowo, Brzozowo Wielkie, Nowe Żmijewo, Kraski-Ślesice, Szlasy-Umiemy, Zielona, Żbiki-Gawronki, Grabowo Wielkie, Żbiki-Kierzki, Filipy, Żbiki, Wężewo, Kozin, Milewo-Tabuły, Kurowo, Nowokrasne, Milewo-Rączki, Milewo-Brzegędy, Milewo-Szwejki, Mosaki-Rukle, Mosaki-Stara Wieś, Zalesie, Krasne-Elżbiecin gmina Krasne
2013 988 2013-01-25 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków  obrębów: Gustawin, Bartołdy, Pęczki-Kozłowo, Brzozowo Wielkie, Nowe Żmijewo, Kraski-Ślesice, Szlasy-Umiemy, Zielona, Żbiki-Gawronki, Grabowo Wielkie, Żbiki-Kierzki, Filipy, Żbiki, Wężewo, Kozin, Milewo-Tabuły, Kurowo, Nowokrasne, Milewo-Rączki, Milewo-Brzegędy, Milewo-Szwejki, Mosaki-Rukle, Mosaki-Stara Wieś, Zalesie, Krasne-Elżbiecin gmina Krasne
2013 989 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2013 990 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2013
2013 991 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/116/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Sterdyń na rok 2013
2013 992 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Powiatu Płońskiego na rok 2013
2013 993 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVI\213\2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2012r. uchwała budżetowa na 2013 rok
2013 994 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2013
2013 995 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/151/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka w 2013 roku
2013 996 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/152/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2013 997 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 998 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/154/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2013 999 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1000 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1001 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2013 1002 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1003 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/118/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rzeczniów
2013 1004 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/49/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk”
2013 1005 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na rzecz Miasta Piastowa
2013 1006 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/120/2012 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.
2013 1007 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.
2013 1008 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 196/XXIV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Nowe Miszewo oraz w miejscowości Miszewo Murowane.
2013 1009 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tczów na stałe obwody głosowania
2013 1010 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew
2013 1011 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
2013 1012 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/308/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Karczew.
2013 1013 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/311/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany części Uchwały Nr XXXII/275/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie opłaty targowej
2013 1014 2013-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Wicestarosta –mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, 2) Członek Zarządu Powiatu - mgr Marek Kucharski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Głowaczów – Pana Stanisława Bojarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Grażyny Rybarczyk, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1015 2013-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Wicestarosta –mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, 2) Członek Zarządu Powiatu - mgr Marek Kucharski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Głowaczów – Pana Stanisława Bojarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Grażyny Rybarczyk, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1016 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2013 Rady Gminy Kotuń z dnia 7 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 na terenie Gminy Kotuń
2013 1017 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kazanów
2013 1018 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1019 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1020 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XVII_93_2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1021 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2012 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1022 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściccieli nieruchomości zamieszkałej.
2013 1023 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1024 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/100/12 Rady Gminy Paprotnia z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Paprotnia na stałe obwody głosowania.
2013 1025 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Strzegowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1026 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXII/247/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czosnów oraz warunków i zasad korzystania.
2013 1027 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2013 rok
2013 1028 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/66/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Radzanów.
2013 1029 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/252/2009 w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2013 1030 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
2013 1031 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2013 1032 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1033 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/233/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechów.
2013 1034 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/142/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Ośrodka Wsparcia pn. Ośrodek Opiekuńczy – Mieszkania Chronione w Ciechanowie
2013 1035 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/141/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012r. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanowskiego
2013 1036 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/137/12 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 grudnia 2012r.
2013 1037 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXX/163/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Orońsko
2013 1038 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXX/167/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orońsko
2013 1039 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXX/173/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Orońsku
2013 1040 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr XXX/174/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Orońsku
2013 1041 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 148/XIX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Nowy Duninów na obwody głosowania.
2013 1042 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 152/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów
2013 1043 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 153/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1044 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 154/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1045 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 155/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1046 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 156/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2013 1047 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 157/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Nowy Duninów
2013 1048 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 158/XX/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
2013 1049 2013-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2013 Starosty Grójeckiego z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2013 1050 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/41/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2013 1051 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/44/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemiątkowo
2013 1052 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/45/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1053 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/46/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1054 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/47/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2013 1055 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/48/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1056 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2013
2013 1057 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brochów
2013 1058 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/140/20012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1059 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1060 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1061 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Brochów
2013 1062 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1063 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 226/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2013 1064 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 227/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 1065 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 228/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 1066 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 229/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1067 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 230/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek
2013 1068 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 231/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
2013 1069 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 232/XXII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
2013 1070 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/116/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału gminy Słubice na okręgi wyborcze
2013 1071 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/128/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2013
2013 1072 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Słubice
2013 1073 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Słubice
2013 1074 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Słubice
2013 1075 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1076 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1077 2013-01-29 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XX/135/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 1078 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki.
2013 1079 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/141/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Szydłowieckiego.
2013 1080 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rok 2013.
2013 1081 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zasad umieszczania oraz korzystania z herbu i flagi Powiatu Szydłowieckiego
2013 1082 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Szydłowieckiego.
2013 1083 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2013 1084 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1085 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 1/2013 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 stycznia 2013r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2013 1086 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/135/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1087 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności
2013 1088 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1089 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów
2013 1090 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Parysów
2013 1091 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Parysów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1092 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji w sprawie podatku leśnego
2013 1093 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1094 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1095 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2013 1096 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2013 1097 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2013 1098 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/133/2013 Rada Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2013-2019
2013 1099 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2013
2013 1100 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/86/12 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1101 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/87/12 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
2013 1102 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
2013 1103 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2013 1104 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/131/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1105 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin
2013 1106 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/176/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 1107 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Młocka
2013 1108 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2011 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lipskiego.
2013 1109 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 6/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 2 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Wicestarosta – mgr Józef Grzegorz Małaśnicki, 2) Członek Zarządu Powiatu – mgr Marek Kucharski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Garbatka- Letnisko z siedzibą w Garbatce Letnisko, ul. Skrzyńskich 1 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Garbatka Letnisko – Pana Roberta Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marianny Krześniak, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2013 r.
2013 1110 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 163/2013 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Powiatu Kozienickiego.
2013 1111 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/156/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2013 1112 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/157/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie gminy Michałowice
2013 1113 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/158/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/210/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.
2013 1114 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1115 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1116 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1117 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1118 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 154/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 14 grudnia 2012r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1119 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 156/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1120 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXI/108/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lutocin na rok 2013
2013 1121 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1122 2013-01-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-4(2)/2013/367/VIIIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Zakład Eneregtyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowii Mazowieckiej.
2013 1123 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 253/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012 r.
2013 1124 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1125 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. „Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych”
2013 1126 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych
2013 1127 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce – obszar B.
2013 1128 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/245/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2013 1129 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/246/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 1130 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Mława i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1131 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/248/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1132 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/249/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1133 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/250/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 1134 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/251/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mława
2013 1135 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/253/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 1136 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Mława na stałe obwody głosowania.
2013 1137 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 498/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wydatków budżetu miasta Płocka, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 1138 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 521/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta Płocka na obwody głosowania.
2013 1139 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/234/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 1140 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji.
2013 1141 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/236/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1142 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/237/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1143 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/238/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1144 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2013 1145 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 1146 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/97/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1147 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1148 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/99/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Łaskarzew
2013 1149 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/100/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2013 1150 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Korczew w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2013 1151 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/136//2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
2013 1152 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1153 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 1154 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1155 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 162/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2013 1156 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 163/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1157 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 164/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
2013 1158 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 165/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2013 1159 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 166/XXV/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1160 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i podatek od nieruchomości składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie
2013 1161 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1162 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/1374/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2013 1163 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2013 Rady Miasta Garwolina z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów i akcji
2013 1164 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr 119/XVIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 1165 2013-01-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-6(2)/2013/142/XIVzm/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej odbiorców z Ciepłowni Regaty
2013 1166 2013-01-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-5(2)/2013/247/VIIIzm/EB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie