Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 5685 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV.252.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11.04.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2012 5686 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV.253.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 5687 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI.264.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 5688 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI.266.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Głównej i ul. 36 PP Legii Akademickiej (na odcinku od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji.
2012 5689 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 5690 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporet na lata 2012-2020
2012 5691 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 5692 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.67.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5693 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIV/173/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 5694 2012-08-01 Informacja Informacja nr G.0210/2/10/12 do G.0210/8/10/12 Starosty Ciechanowskiego z dnia 23 lipca 2012r.
2012 5695 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
2012 5696 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem
2012 5697 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ Przychodni Opieki Zdrowotnej w Grębkowie ”
2012 5698 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/ 12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie : ustalenia statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłży.
2012 5699 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 5700 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 5701 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
2012 5702 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej
2012 5703 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Garwolinie
2012 5704 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji szkół
2012 5705 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie Powiatu Garwolińskiego
2012 5706 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 5707 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach
2012 5708 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XV/86/12 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych
2012 5709 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze
2012 5710 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/125/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 5711 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 160/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa obejmującego teren ograniczony ulicami: Jarosławską, Wawerską, Powstańców Warszawy oraz terenem PKP
2012 5712 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5713 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sabnie na lata 2012 - 2017”
2012 5714 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 18/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2012 5715 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 24/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
2012 5716 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 27/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Słubica A
2012 5717 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 118/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 11 maja 2012r. w sprawie : zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 5718 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 411/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Kobylińskiego, Bielską, Ostatnią i aleją Spacerową w Płocku
2012 5719 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVIII /116/ 2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2012 -2015 dla gminy Stara Błotnica”
2012 5720 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5721 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.2.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5722 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.13.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5723 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.14.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5724 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.15.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5725 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.32.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5726 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.33.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5727 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.48.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5728 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.49.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5729 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.53.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2012 5730 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.55.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5731 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.57.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5732 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.58.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5733 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.59.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołomionie.
2012 5734 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.59.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5735 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.60.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5736 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.1.2012 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5737 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.6.2012 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5738 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.8.2012 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół wTłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5739 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.10.2012 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5740 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.11.2011 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 września 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5741 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.13.2011 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 20 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5742 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.15.2011 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5743 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.17.2011 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5744 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołbiel.
2012 5745 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Kołbieli oraz punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych Gminy Kołbiel.
2012 5746 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2012 5747 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 5748 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.28.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5749 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.29.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2012 5750 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.61.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2012 5751 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 150/XVII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 5752 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 151/XVII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mała Wieś w sprawie projektów statutów sołectw
2012 5753 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XX / 122 /2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 dla Gminy Gózd wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko
2012 5754 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII-53/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11
2012 5755 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII-57/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin
2012 5756 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII- 60/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie
2012 5757 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr XVII-62/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wołominie
2012 5758 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Wołomina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok
2012 5759 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 2185/176/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa mazowieckiego na 2008 rok
2012 5760 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 348/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2011 rok.
2012 5761 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 349/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2011 rok.
2012 5762 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 354/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1
2012 5763 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 355/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 218/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2011 roku
2012 5764 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 356/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego.
2012 5765 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 357/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały 536/2005 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2005 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła.
2012 5766 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 358/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z zielonych terenów rekreacyjnych w obrębie ulic: gen. L. Okulickiego, 3-go Maja i W. Bartniaka, oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicach M. Skłodowskiej-Curie i Stawowej, wraz z placami zabaw
2012 5767 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 359/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody na terenie parku wiejskiego w Kozerach Starych.
2012 5768 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 371/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .
2012 5769 2012-08-02 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 12 marca 2012r. w sprawie na dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 5770 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr 17/XVIII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Żabia Wola absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Żabia Wola za 2011 rok
2012 5771 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 5772 2012-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 31/WGM-V/P/153/2012 Gminy Łąck i Gminy - Miasto Płock z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2012 5773 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2012 5774 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2012 5775 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zwoleń
2012 5776 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVI/90/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wodyniach
2012 5777 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2012 Rady Gminy Miedzna z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/36/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2012 5778 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.
2012 5779 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2012 5780 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przasnyskim
2012 5781 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/191/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2012 5782 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strachówka.
2012 5783 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XVII/171/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
2012 5784 2012-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.55.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.52.2012 Burmistrza Radzymina z dnia 10 lipca 2012 r.
2012 5785 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku.
2012 5786 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/148/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Malużyn
2012 5787 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Strzeszewo
2012 5788 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/151/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Lipiny
2012 5789 2012-08-02 Uchwała Uchwała nr XIV/152/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Garwarz
2012 5790 2012-08-02 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2012r. ustalenie wyników referendum gminnego
2012 5791 2012-08-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołeka i Gminę Rzekuń zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.
2012 5792 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/192/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu „KOZIENICKA DUŻA RODZINA".
2012 5793 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012-2017
2012 5794 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchożebry.
2012 5795 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 5796 2012-08-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 1 sierpnia 2012r. o zmianie w składzie Rady Miasta Ostrołęki
2012 5797 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIX/105/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012r. W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Regimin na lata 2013-2017 oraz w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Regimin .
2012 5798 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIX/106/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin.
2012 5799 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi i wicedyrektorowi, zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin.
2012 5800 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 134/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 5801 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/275/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 5802 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/279/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 5803 2012-08-06 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-66(4)/2012/341/VIIIzm5/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia piątej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2012 5804 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2012 roku
2012 5805 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 121/XIV/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.
2012 5806 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 122/ XIII /12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie .
2012 5807 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 123/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 5808 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sułkowice.
2012 5809 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 146/XX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.
2012 5810 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 lokalu mieszkalnego wchodząceego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka
2012 5811 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XV/90/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2012 5812 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra Kolonia, Kołaków, Kołaki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna
2012 5813 2012-08-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/12 Burmistrza Tarczyna z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2011, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011
2012 5814 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Łomianki
2012 5815 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XVII/156/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Czosnów.
2012 5816 2012-08-06 Decyzja Decyzja nr OGD–4210–26(17)/2012/1331/XII/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2012r.
2012 5817 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/83/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/11 Rady Gminy Sieciechów z dnia 28 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie.
2012 5818 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XV/75/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka"
2012 5819 2012-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.58.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5820 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na terenie miejscowości Trynosy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2012 5821 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2012 5822 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/159/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
2012 5823 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/160/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, wyłączenia szkół z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, usamodzielnienia lub zmiany nazwy szkół i placówek oraz zmiany niektórych uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego.
2012 5824 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/161/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
2012 5825 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/162/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.
2012 5826 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/136/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 5827 2012-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok
2012 5828 2012-08-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej za 2011 rok
2012 5829 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectwa Mikołajew
2012 5830 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectwa Budki Piaseckie i sołectwa Nowa Piasecznica
2012 5831 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectwa Elżbietów i sołectwa Maurycew
2012 5832 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia granic sołectw: Gaj, Izbiska, Granice, Pawłowice
2012 5833 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału sołectwa Dębówka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
2012 5834 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie utworzenia sołectwa Granice Osiedle
2012 5835 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie utworzenia sołectwa Teresin
2012 5836 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 5837 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr 189/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 5838 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/177/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Mrozy Nr III/23/11 z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Mrozy przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
2012 5839 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy dla parku w Mrozach
2012 5840 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/181/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2012 5841 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy
2012 5842 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII.125.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa
2012 5843 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII.126.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.
2012 5844 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII.127.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa.
2012 5845 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr 125/XXII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 5846 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XX/99/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planów sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szelków.
2012 5847 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szelków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5848 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXV/126/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Przybyszewie im. Władysława Rosłońca
2012 5849 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2012 5850 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV/128/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2012 5851 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim
2012 5852 2012-08-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Wilga z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wilga za rok 2011
2012 5853 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV.160.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 5854 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV.161.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi
2012 5855 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV.162.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2012 5856 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XV.163.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych, trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobów rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2012 5857 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów w punkcie przedszkolnym i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo
2012 5858 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz numerów
2012 5859 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr 186/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2012 5860 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr 187/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2012 5861 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXI/234/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Otwocka Nr IX/51/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka
2012 5862 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/61/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie
2012 5863 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/60/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nieporęt na lata 2012-2015
2012 5867 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr 132/XIX/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części działek nr ewid. 152/16, 152/20, 152/21 we wsi Zągoty
2012 5868 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIX/198/2012 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5869 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegowie
2012 5870 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2012 5871 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych
2012 5872 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 5873 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 5874 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
2012 5875 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku.
2012 5876 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/26/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
2012 5877 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/29/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jedlińsk na okręgi wyborcze.
2012 5878 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/30/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlińsk”
2012 5879 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr XV/31/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5880 2012-08-14 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 13 sierpnia 2012r. Aneks do Porozumienia administracyjnego z dnia 10 marca 2003
2012 5881 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/168/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zadania.
2012 5882 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/190/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego
2012 5883 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Duchnice - Ołtarzew
2012 5884 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 116/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych gimnazjów, publicznych przedszkoli oraz obwodów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Szydłowiec.
2012 5885 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5886 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 118/XVIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34/V/11 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci.
2012 5887 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.272.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5888 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.273.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5889 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.275.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Brwinów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa)
2012 5890 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII.276.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 5891 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2012 5892 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/212/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXI/18/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie założenia Gimnazjum w Rybnie i nadania mu statutu oraz utworzenia Zespołu Szkół w Rybnie.
2012 5893 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXV/213/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.
2012 5894 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2012 5895 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 5896 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki
2012 5897 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5898 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2012 5899 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VII.31.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5900 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VII.32.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na stałe obwody głosowania
2012 5901 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VII.33.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2012 5902 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr VII.36.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu
2012 5903 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/250/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2012 5904 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/252/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5905 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/253/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5906 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/255/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 5907 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2012 5908 2012-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 6 sierpnia 2012r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Garwolińskiego
2012 5909 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2012 5910 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 179/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 90/X/93, określającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 5911 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 180/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie uchwalonego Uchwałą nr 134/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r.
2012 5912 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo i Żabin Karniewski, gmina Karniewo.
2012 5913 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/149/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Ogonowo
2012 5914 2012-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Potworów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5915 2012-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 12/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusinów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5916 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów.
2012 5917 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI/335/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 5918 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2009 Rady Gminy w Domanicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5919 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2012 5920 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XLI/213/09 Rady Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5921 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr LX/285/2009 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr LIX/284/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok
2012 5922 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr LX /286/2009 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2009 rok
2012 5923 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/153/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 11 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2009 rok
2012 5924 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 102/XXVI/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 5925 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 103/XXVII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 5926 2012-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 5927 2012-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 20 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5928 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/194/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na 2009 rok
2012 5929 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5930 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 365/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 5931 2012-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 5932 2012-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 5933 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/195/09 Rady Gminy Jadów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2009
2012 5934 2012-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 5935 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/92/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5936 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 143/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5937 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 126/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Rempin , Gminy Gozdowo.
2012 5938 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/88/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Olszanka.
2012 5939 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/90/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Olszanka Nr XVIII/79/12 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 5940 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/92/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Olszance
2012 5941 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 28 czerwca 2012r. W sprawie: udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac związanych z remontem zabytkowego Kościoła (zabytek klasy „0”)Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Wojciecha w Kowali.
2012 5942 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2012 5943 2012-08-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów  przeprowadzonych w dniu 5 sierpnia 2012 r.
2012 5944 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/161/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu osiedla Granica oraz zarządzenia wyborów przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla.
2012 5945 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany „Statutu osiedla Komorów (Komorów, Granica)”.
2012 5946 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.
2012 5947 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/168/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2012 5948 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w gminie Nadarzyn - rejon Urzędu Gminy.
2012 5949 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/226/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 5950 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/227/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2012 5951 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/228/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2012 5952 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/229/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wolica
2012 5953 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXII/230/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych w wyniku ich podziału, położonych na terenie gminy Nadarzyn.
2012 5954 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 - 2019
2012 5955 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5956 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5957 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5958 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5959 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5864 2012-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 325 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tarczynie
2012 5865 2012-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 326 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów
2012 5866 2012-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 327 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów
2012 5960 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.
2012 5961 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/146/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/219/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2012 5962 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/93/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczów
2012 5963 2012-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Tczów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2011 rok
2012 5964 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 154/XVIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół , przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  prowadzonych na terenie Gminy Mała Wieś.
2012 5965 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach publicznych prowadzonych na terenie powiatu ostrołęckiego
2012 5966 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 93.XVIII.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lipowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5967 2012-08-17 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1457/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2011r.
2012 5968 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/112/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
2012 5969 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/113/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
2012 5970 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/114/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/149/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 09 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2012 5971 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 565/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew
2012 5972 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów, dla których gmina Ojrzeń jest organem prowadzącym
2012 5973 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
2012 5974 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 5975 2012-08-17 Aneks Aneks Starosty z dnia 11 czerwca 2012r. do porozumienia nr CRU/41/2012 z dnia 13 kwietnia 2012r.
2012 5976 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 163/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 5977 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 165/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 5978 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 168/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2012 5979 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 10.163.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 41/XII/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Sierpc spółkom wodnym.
2012 5980 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 10.165.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 5981 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 10.166.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 5982 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 11.177.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 158/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Miasta Milanówka oraz sposobu jej rozliczania.
2012 5983 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 11.178.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 328/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 5984 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 78/X/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: Budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2012 rok.
2012 5985 2012-08-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Zarzadców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 5986 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu
2012 5987 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/120/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
2012 5988 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2011 rok
2012 5989 2012-08-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-57(9)/2012/510/IX/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku,
2012 5990 2012-08-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 359 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gozdowo
2012 5991 2012-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 120.100.2012 Starosty Wołomińskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2012
2012 5992 2012-08-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie porozumienia Miastu i Gminie Mogielnica obowiązku wykonania remontu mogiły indywidualnej w Brzostowcu, oraz dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminąi Miastem Mogielnica
2012 5993 2012-08-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.4.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos obowiązku wykonania urządzenia mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego w miejscowości Narty, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kampinos
2012 5994 2012-08-20 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Pionki obowiązku wykonania nowego nagrobku na mogile zbiorowej powstańców styczniowych 1863r., na cmentarzu parafialnym w Poświętnym, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Pionki
2012 5995 2012-08-20 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2012r. do Porozumienia z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice
2012 5996 2012-08-20 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2011r. sygn. akt IV SA/WA 1640/10
2012 5997 2012-08-20 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2012r. sygn. akt IV SA/WA 1888/11
2012 5998 2012-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.8.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2012r. Rada Gminy Mała Wieś
2012 5999 2012-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.28.2012.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2012r. Rada Gminy Siedlce
2012 6000 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 20 kwietnia 2012r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w północno – wschodniej części miejscowości Kołbiel
2012 6001 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012r. sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gadka.
2012 6002 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 czerwca 2012r. nadania nazw ulic w miejscowości Kołbiel.
2012 6003 2012-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/12 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 6 marca 2012r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.
2012 6004 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr XIX/200/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skaryszew, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 4 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia zmian w załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 6005 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr 597/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 6006 2012-08-21 Uchwała Uchwała nr 599/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Piaseczno
2012 6007 2012-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 6008 2012-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu
2012 6009 2012-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 6010 2012-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu
2012 6011 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XV/116/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Myszyniec
2012 6012 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Myszyńcu
2012 6013 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i stawek opłaty targowej oraz poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 6014 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 6015 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk
2012 6016 2012-08-23 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2012r. Uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Kadencja na lata 2012-2016 - stan na dzień 13 sierpnia 2012r.
2012 6017 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczących szczegółowych zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2012 6018 2012-08-23 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r.
2012 6019 2012-08-23 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze na obszarze Milanówka
2012 6020 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Pionki na okręgi wyborcze
2012 6021 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kowalicha.
2012 6022 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 229/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Lesznowola .
2012 6023 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 234/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 sierpnia 2012r. sprawie zmiany uchwały Nr 144/XIII/07 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso
2012 6024 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 143/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubowidz lub jej jednostkom podległym.
2012 6025 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr Nr 144/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 75/XI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.
2012 6026 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 145/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Lubowidzu Nr 94/XVII/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wysokości dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.
2012 6027 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Lubowidz na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6028 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gozdowo
2012 6029 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzoećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012 zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2012 6030 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2012 6031 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2012 6032 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2012 6033 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą
2012 6034 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju unstytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miastem Sochaczew
2012 6035 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr 1634/181/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 6036 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki
2012 6037 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 6038 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/182/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii w Lubiejewie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.
2012 6039 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/183/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie.
2012 6040 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XV/184/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostrów Mazowiecka.
2012 6041 2012-08-24 Uchwała Uchwała nr XXII/28/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Gielniów.
2012 6042 2012-08-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 30 czerwca 2012r."
2012 6043 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia Marii Konopnickiej Publicznej Szkole Podstawowej w Kłudnie
2012 6044 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/106/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia Lotników Polskich Publicznej Szkole Podstawowej w Klwowie i Publicznemu Gimnazjum w Klwowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie
2012 6045 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Klwów
2012 6046 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów
2012 6047 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rybno
2012 6048 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzanów.
2012 6049 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie.
2012 6050 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.
2012 6051 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Komornica.
2012 6052 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sypniewo
2012 6053 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Maszewo Duże oraz wschodniej części wsi Mańkowo.
2012 6054 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 120/XII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo obejmującego wybrane obszary planistyczne
2012 6055 2012-08-28 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2012r. Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Kadencja na lata 2012-2016
2012 6056 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVII-130-2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2011 rok
2012 6057 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/116/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Korytnica na 2012 rok
2012 6058 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej przy Publicznym Gimnazjum prowadzonej przez GZEAS w Korytnicy
2012 6059 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
2012 6060 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6061 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ceranów za 2011rok
2012 6062 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rybno.
2012 6063 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/2012 RADY GMINY RYBNO z dnia 22 sierpnia 2012r. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązki realizacji zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rybno.
2012 6064 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/472/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2012 6065 2012-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 7 października 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2009 rok do uchwały Rady Miasta nr XXXIX/372/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 6066 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu im.Bohaterów Walki z Faszyzmem ul. Wojska Polskiego 78
2012 6067 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zwoleniu
2012 6068 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/12/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 6069 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/23/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 6070 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/43/2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 6071 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.73.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 6072 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.99.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 6073 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.109.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 6074 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.158.2011 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2021
2012 6075 2012-08-31 Uchwała Uchwała nr XLII/226/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 6076 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 263/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2009 roku i lata następne.
2012 6077 2012-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 378 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie