Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 5006 2012-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 291 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia
2012 5007 2012-07-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 292 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu
2012 5008 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2012 5009 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2012 5010 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.
2012 5011 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
2012 5012 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4103).
2012 5013 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 62/1/12 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Powiatu Piaseczyńskiego  w roku 2011
2012 5014 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/116/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej
2012 5015 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXI/119/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
2012 5016 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.
2012 5017 2012-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.44.2012 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5018 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 11/XVII/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 24 kwietnia 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI HUTA ŻABIOWOLSKA
2012 5019 2012-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy w Policznie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy i RIO Zespół w Radomiu.
2012 5020 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego .
2012 5021 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XIX/88/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
2012 5022 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/31/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje w obiekty służące rozwojowi bazy turystyczno-gastronomicznej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko, tworzących nowe miejsca pracy
2012 5023 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/34/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Filii Nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko prz ul. Kolejowej 22, oraz zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko z zwiazku ze zmianą zakresu dzialania i lokalizacji filii
2012 5024 2012-07-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jakubów  przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.
2012 5025 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łyse za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy.
2012 5026 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2011 rok.
2012 5027 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łyse
2012 5028 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łyse
2012 5029 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 357/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie miasta Radomia.
2012 5030 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 358/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana przyjętego Uchwałą Nr 768/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2006 r.
2012 5031 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 360/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Radomiu oraz ustalenia cen grobów i płyt, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu.
2012 5032 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 362/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale nr 93/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2012 5033 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 363/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2012 5034 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 364/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
2012 5035 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 365/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2012 5036 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 366/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasta Radomia.
2012 5037 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 367/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w mieście Radomiu.
2012 5038 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr 368/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu
2012 5039 2012-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr RB.II.9.2012 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
2012 5040 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Dworcowa - północ”
2012 5041 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rada Miejskiej w Piastowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolach i liceum prowadzonych przez miasto Piastów.
2012 5042 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/228/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski
2012 5043 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/156/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2012 5044 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
2012 5045 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starym Lubotyniu
2012 5046 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 marca 2012r. ustalająca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2012 5047 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Platerów w 2012 roku
2012 5048 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów
2012 5049 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/171/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 5050 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
2012 5051 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
2012 5052 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 27/XV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2012 5053 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mogielnica na lata 2012 - 2016.
2012 5054 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki
2012 5055 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2012r
2012 5056 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2012 5057 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2012 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sarnaki i jej jednostkom podległym
2012 5058 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie okreslenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubowidz
2012 5059 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Słubice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2012 5060 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 90/XXII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczawin Kościelny.
2012 5061 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5062 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 207/XVII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
2012 5063 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 217/XVII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 5064 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 218/XVII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 5065 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach
2012 5066 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Przywózkach
2012 5067 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sokołów Podlaski"
2012 5068 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2012 - 2016
2012 5069 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 5070 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/970/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”
2012 5071 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/972/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie z Zespołu Szkół nr 112 w Warszawie, ul. Otwocka 3 i włączenia tego liceum do Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Objazdowa 3
2012 5072 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/974/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany siedziby oraz połączenia Przedszkola nr 175 w Warszawie, ul. Astronautów 5 ze Szkołą Podstawową nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz w Warszawie, ul. Astronautów 17 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Warszawie, ul. Astronautów 17
2012 5073 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/975/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie połączenia Bursy nr 1 im. Wiktora Kordowicza w Warszawie, ul. Długa 18/20 i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 – Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul Smolna 30 z filią w Warszawie, ul. Długa 18/20 w Zespół Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie, ul. Długa 18/20
2012 5074 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/976/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 227 w Warszawie, ul. Świętosławska 3
2012 5075 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/977/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 168 w Warszawie, ul. Zagłoby 27
2012 5076 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/978/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Sportowemu nr 35 w Warszawie, ul. Konwiktorska 5/7
2012 5077 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/980/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 65 oraz włączenia jej w skład Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie, ul. Felińskiego 13
2012 5078 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/986/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Rampa – na Targówku
2012 5079 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/987/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Lalek Guliwer
2012 5080 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/988/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego
2012 5081 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/989/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Muzycznego Roma
2012 5082 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/990/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Ochoty – Ośrodka Kultury Teatralnej
2012 5083 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/991/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Powszechnego w Warszawie im. Zygmunta Hübnera
2012 5084 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/992/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru Nowego
2012 5085 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/993/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Północnego Centrum Sztuki - Teatru Komedia w Warszawie
2012 5086 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/994/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
2012 5087 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/995/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Orkiestry Sinfonia Varsovia
2012 5088 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/996/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru „Scena Prezentacje”
2012 5089 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/997/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Rozmaitości
2012 5090 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/998/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Syrena
2012 5091 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/999/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Współczesnego
2012 5092 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1000/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Lalka
2012 5093 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1001/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru Kwadrat
2012 5094 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1002/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Baj
2012 5095 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1003/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza
2012 5096 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1004/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Teatru Dramatycznego miasta stołecznego Warszawy im. Gustawa Holoubka
2012 5097 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1005/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2012 5098 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1006/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2012 5099 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/1007/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
2012 5100 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 216/XXVII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Osiedli na terenie Miasta Sierpca.
2012 5101 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr XIX/209/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Statutu Miasta Otwocka
2012 5102 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 178/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka - Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku
2012 5103 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 179/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku
2012 5104 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 180/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie
2012 5105 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku
2012 5106 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 183/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Otwockiego
2012 5107 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 178/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży
2012 5108 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 179/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
2012 5109 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 187/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 5110 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 181/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
2012 5111 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad określających warunki zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie i użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym
2012 5112 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 183/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.
2012 5113 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/76/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 5114 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/78/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Długiem, Szkoły Podstawowej w Grabowej oraz Szkoły Podstawowej w Rdzuchowie
2012 5115 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/81/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potworów w 2012 roku
2012 5116 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/82/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podziału Gminy Potworów na okręgi wyborcze
2012 5117 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 180/XXI/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
2012 5118 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Zabrodzie, gm. Zabrodzie.
2012 5119 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2012 5120 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prażmów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 5121 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/145/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 5122 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/152/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym oraz nazw drogom wewnętrznym we wsi Małocice i Augustówek.
2012 5123 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/153/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom wewnętrznym stanowiących własność Gminy Czosnów we wsi Kazuń Bielany i we wsi Wrzosówka.
2012 5124 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/154/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiacych własność Powiatu Ostrowskiego.
2012 5125 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5126 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy Jastrząb z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego działające na terenie Gminy Jastrząb
2012 5127 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2012 Rady Gminy Baboszewo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Baboszewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5128 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie statutu sołectwa Gumowo
2012 5129 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5130 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/110/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestum
2012 5131 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Cegłów.
2012 5132 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów, korzystających z opieki zdrowotnej
2012 5133 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r
2012 5134 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/164/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
2012 5135 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia z użytkowania oraz z ewidencji dróg gminnych drogi nr 3408033 biegnącej przez kompleks leśny od miejscowości Wólka do granicy gminy (Struga) oraz wyrażenia zgody na przejęcie drogi przez Nadleśnictwo Zwoleń
2012 5136 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Raciąż
2012 5137 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2012 5138 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XX/120/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku
2012 5139 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok.
2012 5140 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
2012 5141 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 5142 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/26/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pilawa Wschód, w gminie Nieporęt”
2012 5143 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/144/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin
2012 5144 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVII/146/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Izabelin
2012 5145 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie
2012 5146 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5147 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/441/2009 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2012 5148 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVII/699/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2012 5149 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok
2012 5150 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/367/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok
2012 5151 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/264/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok
2012 5152 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/357/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009 rok
2012 5153 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 424/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 5154 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 398/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 listopada 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2009 - 2020
2012 5155 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2012 5156 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5157 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/253/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 15 października 2009r. sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2012 5158 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 5159 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 5160 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr 250/V/2009 Rady Miasta Józefowa z dnia 14 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 5161 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX / 318 / 09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 5162 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/143//09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5163 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 5164 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2012 5165 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/328/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009r.
2012 5166 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/09 Wójta Gminy Karniewo z dnia 31 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2009 rok
2012 5167 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/338/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 5168 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/339/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
2012 5169 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-25/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 5170 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr LI/210/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 5171 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr 375/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2009
2012 5172 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5173 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 4 sierpnia 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 5174 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 11 września 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 5175 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 5176 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 268/09 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r.
2012 5177 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 5178 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 5179 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5180 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5181 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 5182 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 160/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 5183 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 5184 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 341/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok
2012 5185 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/129/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 października 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 5186 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/66/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 5187 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-21/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 7 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 5188 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/131/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 5189 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/471/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2012 5190 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 5191 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/130/09 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
2012 5192 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 6 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 5193 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/92/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 października 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5194 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/159/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok
2012 5195 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/164/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok
2012 5196 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/211/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5197 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLI/214/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 sierpnia 2009r. w sprawie zmina w budżecie Gminy na 2009 rok
2012 5198 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5199 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/218/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5200 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5201 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5202 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5203 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/82/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2012 5204 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/41/212 Starosty z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 5205 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/11/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 5206 2012-07-11 Porozumienie Porozumienie nr CRU/70/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 5207 2012-07-11 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-44(11)/2012/265/X/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: ENERGA OPEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.
2012 5208 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Płońsk
2012 5209 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/232/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk dla terenów położonych w obrębie rzeki Płonki
2012 5210 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/236/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Miasta Płońsk oraz związanych z tym opłat
2012 5211 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/2012 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.
2012 5212 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.
2012 5213 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna”.
2012 5214 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/79/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baranów”
2012 5215 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/86/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostki pomocniczej będzie wypłacana dieta.
2012 5216 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
2012 5217 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 5218 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2012
2012 5219 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/226/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.
2012 5220 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brody, Brody – Parcele
2012 5221 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechówek
2012 5222 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze we wsi Pomiechówek.
2012 5223 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/30/99 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 15.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku
2012 5224 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/32/99 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 15.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Orzechowie
2012 5225 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: określenia obwodu publicznego Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku
2012 5226 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 5227 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/125/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przystąpienia przez Powiat Gostyniński do realizacji z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd,,
2012 5228 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez zwiększenie ilości udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2012 5229 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia przez Powiat Gostyniński z Gminą-Miasta Płock w sprawie przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów z terenu Powiatu Gostynińskiego, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
2012 5230 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/191/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę.
2012 5231 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/193/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2012 5232 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/194/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka
2012 5233 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/195/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozalin w gminie Nadarzyn
2012 5234 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/196/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młochów.
2012 5235 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/197/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon „Żabieniec” w gminie Nadarzyn.
2012 5236 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rusiec przy ul. Majowej w gminie w Nadarzyn.
2012 5237 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/199/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rusiec przy ul. Głównej w gminie Nadarzyn
2012 5238 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/201/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon ‘’ Stawy Walendowskie ‘’.
2012 5239 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 136/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 5240 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 140/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Osieck oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Osieck
2012 5241 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 141/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Nowy Duninów
2012 5242 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 142/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Białobrzegi oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Białobrzegi
2012 5243 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/91/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie okręgów wyborczych w Gminie Sienno
2012 5244 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/92/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 5245 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/144/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Liceum Profilowanego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34
2012 5246 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej pracujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Zwoleński oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2012 5247 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zwoleniu
2012 5248 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr 68/124/2012 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „ Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2011 rok ”
2012 5249 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/168/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka.
2012 5250 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XIV/170/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony.
2012 5251 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/249/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2012 roku
2012 5252 2012-07-11 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-51(8)/2012/543/VII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Gminy Iłża prowadzącej działalność w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży,
2012 5253 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/21/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gielniowie.
2012 5254 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/22/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Gielniów  z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gielniów.
2012 5255 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/137/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izabelin na lata 2012 - 2016
2012 5256 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/138/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin
2012 5257 2012-07-12 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2011r. sygn.akt IV SA/WA 1116/11
2012 5258 2012-07-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.22.2012.TN Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2012r. Rada Gminy Sokołów Podlaski
2012 5259 2012-07-12 Informacja Informacja nr OWA-4110-11(7)/2012/341/RK, OWA-4110-12(7)/2012/341/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 5 lipca 2012 r. nr WCC/463-ZTO-E/341/W/OWA/2012/RK i nr PCC/485-ZTO-C/341/W/OWA/2012/RK.
2012 5260 2012-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2012 Wójta Gminy Jakubów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kultury - biblioteki za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego
2012 5261 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2012-2030
2012 5262 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 184/XVII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 332/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 5263 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 185/XVII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie:określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołachi placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek
2012 5264 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/263/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 5265 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/265/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego im. ks. płk. Jana Mrugacza przy ul. Parkowej 27 w Legionowie
2012 5266 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/149/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2012 5267 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 8.128.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.
2012 5269 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 9.145.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV/93/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Parysów i sposobu jej rozliczania.
2012 5270 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 9.146.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom dotacji z budżetu Gminy Tłuszcz, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2012 5271 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 9.147.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIII/138/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli – sieci związanych z dystrybucją gazu ziemnego, w ramach pomocy de minimis
2012 5272 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 218/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Jastrzębia
2012 5273 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 222/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 5274 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV/111/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Skórzec przez inne niż Gmina Skórzec osoby prawne i fizyczne
2012 5275 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
2012 5276 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 255/VI/24/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 5277 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/152/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 maja 2012r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej .
2012 5278 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVII/178/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży oraz punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2012 5279 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 114/XIX/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 204/XLI/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze.
2012 5280 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/132/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Olszewo-Borki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5281 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zabielu Wielkim
2012 5282 2012-07-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tłuszczu przeprowadzonych w dniu 1 lipca 2012 r.
2012 5283 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 178/XIX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Radzymin w 2012r.
2012 5284 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 356/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radzymin
2012 5285 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/90/12 RADY GMINY RYBNO z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.
2012 5286 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2012 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
2012 5287 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
2012 5288 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
2012 5289 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
2012 5290 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 108/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze
2012 5291 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 109/XIV/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
2012 5292 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADZIEJOWICE DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA
2012 5293 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁONIAWY-BRAMURA SOŁECTW: CHODKOWO ZAŁOGI, BOBINO WIELKIE, WĘGRZYNOWO, SZLASY BURE, STARY PODOŚ, KOBYLINEK, RETKA, PŁONIAWY-BRAMURA, JACIĄŻEK, OBŁUDZIN, KRZYŻEWO BOROWE
2012 5294 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2012 5295 2012-07-12 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrołęckiego i Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 28 listopada 2005 r. w Ostrołęce pomiędzy Powiatem Ostrołęckim a Miastem Ostrołęka
2012 5296 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2012 - 2016".
2012 5297 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 5298 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr P2329W położonej w miejscowości Korboniec na terenie Gminy Wiśniewo, Powiat Mławski
2012 5299 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/419/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
2012 5300 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/421/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/216/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2012 5301 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/424/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 5302 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/425/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu.
2012 5303 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie
2012 5304 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/180/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych pomiędzy ulicami Polną i Mazowiecką we wsi Rajszew.
2012 5305 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/187/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Modlińskiej i Złotej Renety we wsi Jabłonna.
2012 5306 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/192/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 5307 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawietygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających, logopedów, reedukatorów, terapeutów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew .
2012 5308 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/194/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2012 5309 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/195/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2012 5310 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/196/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wieliszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 5311 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/200/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Janówek Pierwszy
2012 5312 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 370/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 5313 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 162/XV/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płockiego
2012 5314 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 15 maja 2012r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek Nr ewid. 164 i 133 we wsi Słubice
2012 5315 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2012 5316 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2012 5317 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 151 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 5318 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/144/2012 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów
2012 5319 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XIV/117/12 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatny zakres podstawy programowej w Samorządowym Przedszkolu w Starejwsi.
2012 5320 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/164/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI NOWY DWOREK.
2012 5321 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 5322 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania stypendiów naukowych i nagród dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Raciążu.
2012 5323 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 140/XIX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych zawodowych specjalistycznych oraz rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z tytułu świadczonej opieki i wychowania.
2012 5324 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 143/XIX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku.
2012 5325 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 81/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 5326 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/146/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zwoleniu i włączenia do Zespołu Szkół licealnych Zwoleniu, ul. Żeromskiego 34
2012 5327 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu im. Bohaterów Walki z Faszyzmem, ul. Wojska Polskiego 78
2012 5328 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78
2012 5329 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata i włączenia do Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych, im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78
2012 5330 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/198/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.
2012 5331 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 170/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie miasta Józefowa
2012 5332 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 171/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe za kształcenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2012 rok
2012 5333 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr 172/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie
2012 5334 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 5335 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/174/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli
2012 5336 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazw ulic w Gminie Stare Babice
2012 5337 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2012 5338 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.
2012 5339 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 5340 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Rzekuń i Susk Nowy
2012 5341 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Skrzeszewach
2012 5342 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skrzeszewach
2012 5343 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzeszewach
2012 5344 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie założenia Oddziału Przedszkolnego w Skrzeszewach
2012 5345 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pacyna.
2012 5346 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1036/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2012 5347 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Pułtusk, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 5348 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2012 5349 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/197/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2012 5350 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2012 5351 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r.
2012 5352 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce – Repki – (dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – dług 6,85km w 2010 roku
2012 5353 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km w 2010 roku
2012 5354 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/174/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km
2012 5355 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5356 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5357 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5358 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5359 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5360 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5361 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5362 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5363 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5364 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5365 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5366 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5367 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5368 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5369 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5370 2012-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2009 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2012 5371 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 564/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na sektory
2012 5372 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 566/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy CZAROWNA ulicy we wsi Bąkówka w gminie Piaseczno
2012 5373 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 567/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw: Francuska, Portugalska, Hiszpańska, Angielska, Bohaterów Monte Cassino, Duńska ulicom we wsi Siedliska w gminie Piaseczno
2012 5374 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 568/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy KAKADU ulicy we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2012 5375 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 569/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 483/XXII/2004 z dnia 22.04.2004 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych we wsi Siedliska w gminie Piaseczno
2012 5376 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/31/99 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 15.03.1999 r. w sprawie przekształcenia szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
2012 5377 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXI/209/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2011 rok.
2012 5378 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie w uchwalenia Trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem w Gminie Grójec na lata 2012 – 2014
2012 5379 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Grójcu
2012 5380 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/42/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chlewiskach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2012 5381 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Chlewiska
2012 5382 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 155/XV/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
2012 5383 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 5384 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2012 5385 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodu Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie.
2012 5386 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/134/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie określenia statutów sołectw w Gminie Orońsko
2012 5387 2012-07-17 Informacja Informacja nr OWA-4110-5(7)/2012/434/AR, OWA-4110-6(7)/2012/434/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 lipca 2012r. o decyzjach nr WCC/114-ZTO-A/434/W/OWA/2012/AR i nr PCC/120-ZTO-A/434/W/OWA/2012/AR.
2012 5388 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Małopole.
2012 5389 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie usytuowania punktów sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 5390 2012-07-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-59(4)/2012/341/VIIIzm4/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie
2012 5391 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki
2012 5392 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 304/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich
2012 5393 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr 305/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 5394 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Parysów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 5395 2012-07-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-56(5)/2012/13859/III/AD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w Warszawie - Rembertowie (woj. mazowieckie) i w Witkowie (woj. wielkopolskie).
2012 5396 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Platerów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2012 5397 2012-07-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Sokołowa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie realizacji zadań drogowych
2012 5398 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 302 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki
2012 5399 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 306 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Obryte
2012 5400 2012-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 318 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano- Usługowe "Holdbud" w Warszawie
2012 5401 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5402 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa – terenu dworca autobusowego przewozów pasażerskich i działek przyległych
2012 5403 2012-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 220/2012 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2012 5404 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Sochaczewa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 5405 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 29 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 5406 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/173/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy dotyczących działek położonych w Jeruzalu
2012 5407 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni
2012 5408 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr IV-45/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2011
2012 5409 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2012 5410 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie.
2012 5411 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XX.111.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XII.67.2011 r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej.
2012 5412 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr VI/163/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012-2017.
2012 5413 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/305/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu  finansowania rozwoju sportu przez Gminę Góra Kalwaria
2012 5414 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/304/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Górze Kalwarii"
2012 5415 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII.124.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Stromiec
2012 5416 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVII.125.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu.
2012 5417 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2012 roku.
2012 5418 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/112/12 Rady Miasta Iłża z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5419 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 135/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2012 5420 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr 77/XVI/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidzu Kościelnym.
2012 5421 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr IV/23/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasne oraz określenia granic ich obwodów
2012 5422 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 219/XXVIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Sierpc.
2012 5423 2012-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 2861/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie publikacji „Aneksu Nr 6 do porozumienia zawartego w dniu 27 września 2004r. pomiędzy m.st. Warszawą a Powiatem Nowodworskim w sprawie powierzenia Powiatowi Nowodworskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej”
2012 5424 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży (za wyjatkiem piwa) na terenie Miasta i Gminy Mordy.
2012 5425 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5426 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5427 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/122/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, zarządzanych przez Gminę Osieck.
2012 5428 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XV/123/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2012 5429 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 177/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie założenia Technikum Specjalnego Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2012 5430 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 178/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Chorzele.
2012 5431 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 179/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzele.
2012 5432 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 181/XX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2012 5433 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 152 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 5434 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 95/XVII/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rościszewo.
2012 5435 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 96/XVII/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rościszewie.
2012 5436 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru obejmującego osiedle „Zakręzie”
2012 5437 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr VII/30/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie w sprawie utworzenia Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.
2012 5438 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/199/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 5439 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2012 5440 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.
2012 5441 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/203/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne oraz osoby fizyczne.
2012 5442 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5443 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 154/XV/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 5444 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siennica
2012 5445 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Siennica
2012 5446 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Siennica
2012 5447 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 241/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia:  1)Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów  i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów,  2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
2012 5448 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 242/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów.
2012 5449 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 243/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
2012 5450 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 246/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2012 5451 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 247/XX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2012 5452 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr FK.XXII.0007.145.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania dotyczącego udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz sposobu jej rozliczania
2012 5453 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr ZO.XXII.0007.150.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dębem Wielkim
2012 5454 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2012 5455 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
2012 5456 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 221/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KRUBIN II" w Ciechanowie
2012 5457 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1011/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy Prądzyńskiego
2012 5458 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1020/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 5459 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1031/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2012 5460 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1032/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2012 5461 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1037/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania imion szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 68 w Warszawie, ul. Hoża 11/15
2012 5462 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1038/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie założenia Technikum Specjalnego nr 31 w Warszawie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23
2012 5463 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1046/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
2012 5464 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1047/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie
2012 5465 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1048/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie
2012 5466 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1049/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic i skwerów w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2012 5467 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1050/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2012 5468 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1051/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2012 5469 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1052/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie nazw niektórych ulic w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2012 5470 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/1053/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie programu pomocy regionalnej oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych, dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, w tym miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanego personelu zajmującego się badaniami podstawowymi, przemysłowymi lub eksperymentalnymi pracami rozwojowymi
2012 5471 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/99/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Stupsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2012 5472 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stupsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 5473 2012-07-19 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 czerwca 2012r.
2012 5475 2012-07-19 Aneks Aneks Powiatu Ostrowskiego z dnia 21 marca 2012r. do porozumienia zawartego z Powiatem Mińskim na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski.
2012 5476 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramamch stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 5477 2012-07-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Gminy Grudusk z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie sprostowania błędu
2012 5478 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 95/XXIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
2012 5479 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX / 103 / 2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sokołów Podlaski na lata 2012-2016.
2012 5480 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr VI.25.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2012 5481 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr VI.26.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.
2012 5483 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 5268 2012-07-12 Uchwała Uchwała nr 9.139.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012r. dotycząca uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2012 5484 2012-07-20 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/2012 Rady Gminy w Załuskach z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karolinowo, Szczytniki i Michałówek
2012 5485 2012-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok (art. 265 pkt 2ufp).
2012 5486 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVII /84/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi.
2012 5487 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXV/164/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/11 w sprawie opłat za przedszkola prowadzone przez Gminę Cegłów
2012 5488 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 398/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2012 5489 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 399/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stref taryfowych na obszarze objętym usługami przewozowymi środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczonymi przez Komunikację Miejską Płock Sp z o.o. z siedzibą w Płocku na liniach komunikacyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi, których realizację powierzono Gminie - Miasto Płock na mocy porozumień międzygminnych.
2012 5490 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 400/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia osób uprawnionych do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.
2012 5491 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 401/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2012 5492 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 402/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie : likwidacji publicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży
2012 5493 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 403/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: likwidacji publicznych liceów profilowanych dla młodzieży
2012 5494 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 404/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: likwidacji publicznych techników uzupełniających dla młodzieży
2012 5495 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 406/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: nadania statutu Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.
2012 5496 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 410/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2012 5497 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
2012 5498 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka
2012 5499 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/12 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
2012 5500 2012-07-23 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 2012-07-10 Starosty Łosickiego z dnia 10 lipca 2012r.
2012 5501 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 97/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze
2012 5502 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze
2012 5503 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zatwierdzenia „dziesięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świercze w latach 2012-2021”
2012 5504 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 5505 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska
2012 5506 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puszcza Mariańska.
2012 5507 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 13 czerwca 2012r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI BARTNIKI.
2012 5508 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni.
2012 5509 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/109/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie GMINY KORYTNICA
2012 5510 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2012 5511 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/123/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2011 r.
2012 5512 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/124/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Troszyn
2012 5513 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/127/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012r.
2012 5514 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/128/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Żłobku Samorządowym w Troszynie
2012 5515 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XIII/129/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: "Nowy zawód - magazynier w Gminie Troszyn" o numerze POKL.09.05.00-14-162/11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
2012 5516 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowala.
2012 5517 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr 110/XVIII/2012 Rady Gminy Załuski z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 5518 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.1.2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2012 5519 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.2.2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2012 5520 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.3.2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2012 5521 2012-07-23 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.4.2012 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Miasto i Gmina Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
2012 5522 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVII/145/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie.
2012 5523 2012-07-23 Uchwała Uchwała nr XVII/147/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.
2012 5524 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 5525 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goździkowie
2012 5526 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica
2012 5527 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2012 5528 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2012 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Miasta Marki działającej pod firmą Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Markach
2012 5529 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 5530 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2012 5531 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.
2012 5532 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.
2012 5533 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.
2012 5534 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 290/2012 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2011 rok,sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2011 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2011 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2011 rok.
2012 5535 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
2012 5536 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok
2012 5537 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/164/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na określonych wodach śródlądowych Powiatu Kozienickiego
2012 5538 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2012 5539 2012-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury
2012 5540 2012-07-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 16 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r.
2012 5541 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 531/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SZCZAKI, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 315/XV/03 z dnia 23.10.2003 r. (DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 288, poz. 7593 z dn.16.11.2003 r.)
2012 5542 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 532/ XXI /2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawiemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa - Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) etap I
2012 5543 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 533/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 921 z dn. 26.07.2007 r.) w granicach dz. ozn. nr ew. 350/3
2012 5544 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 542/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. zmieniająca Uchwalę Nr 383/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Piaseczno.
2012 5545 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX/161/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki-Folwark.
2012 5546 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr XX / 123 / 2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników , których właścicielem lub zarządzajacym jest Gmina Gózd , warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich .
2012 5547 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 41.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 98/XIII/07 Rday Gminy Wiązowna z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmianu uchwały nr 71/XI/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2007 r. w/s wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązowna.
2012 5548 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 35.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom ogólnie dostępnym, położonym w obrębie geodezyjnym Pęclin.
2012 5549 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 36.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVI/99 Rady Gminy Wiązowna z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 5550 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 95/2012 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2011 rok
2012 5551 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 167/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 5552 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 168/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stromiec oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stromiec
2012 5553 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 170/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łomianki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łomianki
2012 5554 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 171/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zakroczym oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zakroczym
2012 5555 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 172/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji aglomeracji Bieżuń
2012 5556 2012-07-24 Uchwała Uchwała nr 180/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Serock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Serock
2012 5557 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 169/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Warszawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Warszawa
2012 5558 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/154/09 Rady Gminy Winnica odnośnie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Winnica w latach 2010-2014
2012 5559 2012-07-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 10/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Grabów nad Pilicą do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5560 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 1112/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 5561 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 1178/165/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 5562 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIV/159/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. sprawie zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
2012 5563 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr NR 173/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Radiostacja Łazy i dawne PGR Łazy.
2012 5564 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 174/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna.
2012 5565 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 175/XIV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola
2012 5566 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Budowlanego w Sulejówku.
2012 5567 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.
2012 5568 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 543/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
2012 5569 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 153/XX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej
2012 5570 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2012 5571 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 94/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 3 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 5572 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i nadania jej Statutu.
2012 5573 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012r. Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2012 5574 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012r Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Sadowne na stałe obwody głosowania
2012 5575 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sadowne.
2012 5576 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach oraz terenach będących własnością Gminy Strzegowo
2012 5577 2012-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.24.2012.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2012r. Rada Gminy Kotuń
2012 5578 2012-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.25.2012.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2012r. Rada Gminy Kotuń
2012 5579 2012-07-25 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.83.2012.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2012r. Rada Miejska w Piasecznie
2012 5580 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/93/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w Potworowie
2012 5581 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/94/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zbycia przez Gminę Potworów nieruchomosci
2012 5582 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/95/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie nabycia przez Gminę Potworów nieruchomości
2012 5583 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr X/96/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Potworowie
2012 5584 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia działki nr 276/4 z obrębu 28 stanowiącej drogę gminną nr 361108W kategorii drogi gminnej, położonej w ciągu przebiegu ulicy Ogrodowej w Wiśniewie
2012 5585 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr xv/108/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2012 5586 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2012-2016.
2012 5587 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniew
2012 5588 2012-07-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za rok 2011
2012 5589 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsk
2012 5590 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Regimin w 2012 r.
2012 5591 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 45.XXV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2012 5592 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 57.XXVI.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance, ul. Napoleońska 1.
2012 5593 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2012 5594 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 5595 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 150/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.
2012 5596 2012-07-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-65(4)/2012/248/VIIIzm2/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie
2012 5597 2012-07-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-52(8)/2012/142/XIV/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKAS.A., w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie
2012 5598 2012-07-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-61(6)/2012/607/VIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2011 r. Nr OWA-4210-64(9)/2011/607/VI/KM.
2012 5599 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu tablicy upamiętniającej pochowane osoby, na kwaterze wojennej na cmentarzu w Nadarzynie, oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn
2012 5600 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice
2012 5601 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Kałuszyn obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Kałuszyn
2012 5602 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Warka obowiązku wykonania prac remontowych na mogile zbiorowej lotników na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce n/Pilicą oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Warka
2012 5603 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym przy Al. 600-lecia w Sochaczewie i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sochaczew
2012 5604 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Wiskitki obowiązku wykonania prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy rosyjskich w Smolarni oraz mogile nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Wiskitkach, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wiskitki
2012 5605 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Mińsk Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mińsk Mazowiecki
2012 5606 2012-07-26 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin obowiązku nasadzenie kwiatów na Cmentarzu Poległych w Radzyminie, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Radzymin
2012 5607 2012-07-26 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2012r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock
2012 5608 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XV/83/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Węgrowa
2012 5609 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006 r.
2012 5610 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 5611 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym”
2012 5612 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 5613 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/124/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 5614 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 5615 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/126/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego.
2012 5616 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/129/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalewko -Szyjki
2012 5617 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/130/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Płaciszewo
2012 5618 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/131/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Sulerzyż
2012 5619 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Śródborze
2012 5620 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Garwarska
2012 5621 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Żeleźnia
2012 5622 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Dreglin
2012 5623 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Kondrajec Pański
2012 5624 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Kondrajec Szlachecki
2012 5625 2012-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Garwolin z dnia 20 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2011 rok
2012 5626 2012-07-26 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa mazowieckiego
2012 5627 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastepstwie
2012 5628 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.195.2012 Burmistrza Halinowa z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów.
2012 5629 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów.
2012 5630 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII.197.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.188.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Halinów w 2012 roku
2012 5631 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/122/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o funkcji usługowej i mieszkaniowej w Orońsku - Etap I
2012 5632 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/123/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Orońsko na lata 2012-2015”.
2012 5633 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVI/189/06 Rady Gminy w Orońsku z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orońsku
2012 5634 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Orońsku oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku.
2012 5635 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 5636 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5637 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/158/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim
2012 5638 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieczfnia Kościelna na stałe obwody głosowania.
2012 5639 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Nr G230916W
2012 5640 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 5641 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/167/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2011 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia.
2012 5642 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu.
2012 5643 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 5644 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Wkra
2012 5645 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 152/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha
2012 5646 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Borowie
2012 5647 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
2012 5648 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 2021
2012 5649 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022
2012 5650 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022
2012 5651 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV.116.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Turzyn
2012 5652 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym
2012 5653 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie
2012 5654 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Żyrardowie
2012 5655 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się do trzech lokali mieszlanych
2012 5656 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/189/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomościach, w których gmina Miasto Żyrardów jest współwłaścicielem
2012 5657 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu dla Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
2012 5658 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXV/167/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Cegłów
2012 5659 2012-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
2012 5660 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV.143.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 5661 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV.148.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli – sieci związanych z dystrybucją gazu ziemnego w ramach pomocy de minimis
2012 5662 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XIV.151.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2012 5663 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 1483/176/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 5664 2012-07-27 Informacja Informacja nr 1/2012 Starosty Pułtuskiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pokrzywnica gmina Pokrzywnica
2012 5665 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/118/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2012 5666 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko
2012 5667 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Jedlnia-Letnisko
2012 5668 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru Rybienko Leśne
2012 5669 2012-07-27 Porozumienie Porozumienie nr 10/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 5670 2012-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 345 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
2012 5671 2012-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 346 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sanniki
2012 5474 2012-07-19 Porozumienie Porozumienie Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 marca 2012r. na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
2012 5482 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2012 5672 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XX/138/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 26 czerwca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo.
2012 5673 2012-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/145/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo.
2012 5674 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr 126/XXII/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
2012 5675 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/56/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym
2012 5676 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/59/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Urocza” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 342/3 i 342/5.
2012 5677 2012-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2011
2012 5678 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XI/100/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 5679 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/92/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2012-2022
2012 5680 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/93/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie
2012 5681 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/94/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów
2012 5682 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/162/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2012 5683 2012-07-31 Uchwała Uchwała nr XIV/165/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
2012 5684 2012-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/12 Wójta Gminy Rybno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.