Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 4486 2012-06-01 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych na terenie m.st. Warszawy
2012 4487 2012-06-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących systemu informacji oświatowej, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Kuratorium Oświaty w Warszawie
2012 4488 2012-06-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2012r. o sprostowaniu blędów
2012 4489 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/235/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów.
2012 4490 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/236/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim do Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 4491 2012-06-01 Uchwała Uchwała nr XXI/237/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim , oraz nadania mu statutu .
2012 4492 2012-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 245 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Prażmów
2012 4493 2012-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 258 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Tłuszczu
2012 4494 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/118/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łątczynie
2012 4495 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/119/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia planu sieci szkół podstawowych w gminie Troszyn.
2012 4496 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/120/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Troszynie ul. Szkolna 4
2012 4497 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/121/12 Rady Gminy w Troszynie z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/99 Rady Gminy w Troszynie z dnia 15 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Hanki Sawickiej w Troszynie ze szkołą filialną w Dąbku i Milewie Wielkim
2012 4498 2012-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/12 Wójta Gminy Nur z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 4499 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/147/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
2012 4500 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/148/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie nadania imienia Liceum Plastycznemu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, ul. Kazikowskiego 18
2012 4501 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/149/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim
2012 4502 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/151/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4503 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIII/152/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2012 4504 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/89/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
2012 4505 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.
2012 4506 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/120/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.
2012 4507 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 4508 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/107/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej
2012 4509 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/107/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej
2012 4510 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XX/108/12 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/113/2001 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 5 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łosickiego.
2012 4511 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 4512 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 4513 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów
2012 4514 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/145/ 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów
2012 4515 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów
2012 4516 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jaktorów
2012 4517 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Promna na lata 2011 – 2015.
2012 4518 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2012 4519 2012-06-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów Publicznych Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2012 4520 2012-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2012 4521 2012-06-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-45(8)/2012/142/XIV/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie.
2012 4522 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
2012 4523 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie m. Maków Mazowiecki do kategorii dróg gminnych
2012 4524 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 25/64/2012 Zarządu Powiatu Szydłowieckiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu oraz planów finansowych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2012 4525 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 114/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 4526 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 117/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida
2012 4527 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 123/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Tłuszcz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Tłuszcz
2012 4528 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 124/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Brwinów i wyznaczenia nowej aglomeracji Brwinów
2012 4529 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 125/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cegłów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cegłów
2012 4530 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 126/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Góra Kalwaria oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Góra Kalwaria
2012 4531 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 127/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Otwock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Otwock
2012 4532 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 128/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki
2012 4533 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 130/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2012 4534 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Żyrardowa.
2012 4535 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2012 4536 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 4537 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII-180/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”
2012 4538 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVIII-181/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji
2012 4539 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.96.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wieniawa.
2012 4540 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IX.98.2012 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Wieniawa.
2012 4541 2012-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Radzanów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia za 2011rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.
2012 4542 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/146/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 maja 2012r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej
2012 4543 2012-06-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 kwietnia 2012r. do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4544 2012-06-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 kwietnia 2012r. do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4545 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVI/137/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu
2012 4546 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 140.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową.
2012 4547 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Słubice, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
2012 4548 2012-06-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-53(2)/2012/310/Xzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedłożonego przez przedsiębiorstwo energetyczne: Fortum Płock Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
2012 4549 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 499/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy DZIKICH GRUSZ ulicy we wsi Grochowa w gminie Piaseczno
2012 4550 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr 500/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ŻONKILOWA ulicy we wsi Wola Gołkowska w gminie Piaseczno
2012 4551 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IV.14.93.2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku
2012 4552 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr IV/15/96/2012 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie : przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r."
2012 4553 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 2021.
2012 4554 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/80/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2012-2022
2012 4555 2012-06-05 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.41.2012.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2012r. Rada Miasta Zielonka
2012 4556 2012-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 241 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat
2012 4557 2012-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 14 maja 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów komisariatu Policji w Pionkach
2012 4558 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 9 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pionki na lata 2012-2015"
2012 4559 2012-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pionki za 2011 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.
2012 4560 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIII/150/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2012 4561 2012-06-05 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 28 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących
2012 4562 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/234/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oddziałach przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych
2012 4563 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/238/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 maja 2012r. uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016
2012 4564 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad dokonywania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
2012 4565 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład w Zespołu Szkół Nr1w Mławie.
2012 4566 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr1w Mławie.
2012 4567 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie.
2012 4568 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie.
2012 4569 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 o 2-letnim okresie nauczania wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr2 w Mławie w Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 o 3-letnim okresie nauczania.
2012 4570 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.
2012 4571 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie.
2012 4572 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie.
2012 4573 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012r. w sprawie: stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr4w Mławie.
2012 4574 2012-06-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Młynarze z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2011 rok
2012 4575 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/937/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2012 4576 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/938/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2012 4577 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/939/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2012 4578 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/940/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2012 4579 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/941/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego m.st. Warszawy
2012 4580 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr SZAS.XXI.0007.138.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Dębem Wielkim
2012 4581 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wierzbica.
2012 4582 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia obwodu Zespołu Szkół Publicznej Szkoły Podstawowej Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.
2012 4583 2012-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2012 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 rok.
2012 4584 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 21 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
2012 4585 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 21 maja 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 4586 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/104/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, oraz zasad udzielania zniżek w realiuzacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze
2012 4587 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
2012 4588 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście
2012 4589 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 229/VI/22/ 2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.
2012 4590 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Maszna i Pawłowice
2012 4591 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.
2012 4592 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XVII/71/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
2012 4593 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 138.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową
2012 4594 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 139.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu
2012 4595 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 330/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie podziału Radomia na obszary Systemu Informacji Miejskiej
2012 4596 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 331/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potokowa – etap I” w Radomiu
2012 4597 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Sterdyń obowiązku wykonania przebudowy mogiły indywidualnej por. Lucjusza Gawrysia ps.. "Ryś" oraz przyznania dotacji na ten cel
2012 4598 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Ostów Mazowiecka obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z lat 1918-1920, na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrów Mazowiecka
2012 4599 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Maciejowice obowiązku wykonania przebudowy mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego, na cmentarzu parafialnym w Maciejowicach, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Maciejowice
2012 4600 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu w Żyrardowie i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Żyrardów
2012 4601 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku realizacji prac remontowych polegających na wymianie nawierzchni chodników na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Siedlcach i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Siedlce
2012 4602 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Stoczek obowiązku wykonania remontu Lapidarium Żydowskiego w Stoczku oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stoczek
2012 4603 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Sobienie-Jeziory obowiązku wykonania przebudowy mogiły zbiorowej z okresu Powstania Styczniowego w Starym Zambrzykowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sobienie-Jeziory
2012 4604 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Rzekuń obowiązku wykonania wymiany obrzeży na mogile marynarzy i ułanów na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rzekuń
2012 4605 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Ożarów Mazowiecki obowiązku wykonania wymiany tabliczek epitafijnych, pielęgnację zieleni oraz utrzymania porządku na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ożarów Mazowiecki
2012 4606 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Belsk Duży obowiązku realizacji prac remontowych na mogiłach zbiorowych, na terenie Gminy, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Belsk Duży
2012 4607 2012-06-06 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Słupno obowiązku wykonania okładzin schodów do mogiły zbiorowej ofiar terroru w Słupnie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Słupno
2012 4608 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 334/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2012 roku
2012 4609 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 343/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2012 4610 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 344/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Powszechnemu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
2012 4611 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 345/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2012 4612 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 346/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji artystycznej pod nazwą Radomska Orkiestra Kameralna
2012 4613 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr 351/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego stadionowi lekkoatletyczno - piłkarskiemu położonemu przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu.
2012 4614 2012-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Obryte z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2011.
2012 4615 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/162/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2012 4616 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/164/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 4617 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XIX/166/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
2012 4618 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr SR.XXI.0007.137.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Zaciszna w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie
2012 4619 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sanniki.
2012 4620 2012-06-08 Uchwała Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie.
2012 4621 2012-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/12 Wójta Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.
2012 4622 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr 137.XXIII.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu
2012 4623 2012-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3/2012 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 4 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec  przeprowadzonych w dniu 3 czerwca 2012 r.
2012 4624 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XIX.103.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.
2012 4625 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Leszno.
2012 4626 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Marianów i Szymanówek, gmina Leszno.
2012 4627 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno.
2012 4628 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno.
2012 4629 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zaborówek, gmina Leszno.
2012 4630 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr 29.XXIV.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie goedezyjnym Wola Ducka.
2012 4631 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XV-25/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle Wiosenna w Wołominie.
2012 4632 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XV-26/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ”Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny”.
2012 4633 2012-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Mochowo z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011.
2012 4634 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII.189.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Halinów.
2012 4635 2012-06-11 Uchwała Uchwała nr XXII.190.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Cisiu oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu
2012 4636 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVI/94/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV/84/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012 r.
2012 4637 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVI/99/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/23/11.
2012 4638 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 70/180/2012 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 r.
2012 4639 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosów Lacki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 4640 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/78/ 2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka - Patrona Ekologów w Wólce Okrąglik
2012 4641 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Kosów Lacki.
2012 4642 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 4643 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr Nr rej.190/B/2012 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, w zakres której wchodzi: 1. budowa drogi 3141W – ul. Przyszłości na terenie Pruszkowa i Parzniewa wraz z przebudową skrzyżowania z drogą 719 2. budowa ul. Działkowej z włączeniem w ul. Przyszłości na odcinku określonym w Załączniku nr 1 do Porozumienia
2012 4644 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 53/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/ Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4645 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 54/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Gniewoszów z siedzibą w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Gniewoszów– Pana Stefana Marka Banasia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Woźniak, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4646 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 55/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4647 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 56/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4648 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 57/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani mgr Barbary Galińskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4649 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 58/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Garbatka – Letnisko z siedzibą w Garbatce – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Garbatka - Letnisko – Pana Roberta Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Marianny Krześniak, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4650 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 59/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Sieciechów z siedzibą w Sieciechowie, ul. Rynek 16, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Sieciechów – Pana mgr Kazimierza Stanisława Pochylskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Iwony Czerskiej, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4651 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 60/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Głowaczów z siedzibą w Głowaczowie, ul. Rynek 35, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Głowaczów – Pana Stanisława Bojarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Grażyny Rybarczyk, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4652 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 61/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie n/Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 51, reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Grabów n/Pilicą – Pana Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4653 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 159/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Radzymin
2012 4654 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 160/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4655 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 161/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4656 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 162/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4657 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 163/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4658 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 164/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin
2012 4659 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 168/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin
2012 4660 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 23/WGM-V/P/105/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 21 maja 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Bielsk.
2012 4661 2012-06-12 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1491/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 4662 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przasnysz w 2012 roku
2012 4663 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 7.123.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV/153/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 4664 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 7.124.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 134/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Miasta Milanówka oraz sposobu jej rozliczania.
2012 4665 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 7.125.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 137/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 roku.
2012 4666 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 7.126.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXII/151/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku Zmieniającej uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
2012 4667 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 7.127.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XII/67/12 Rady Gminy Sobienie Jeziory z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Sobienie Jeziory.
2012 4668 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 8.130.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 137/XVI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2012 4669 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: opłaty targowej
2012 4670 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 91/XVI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rościszewo na lata 2012-2017"
2012 4671 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr 86/XVI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rościszewie.
2012 4672 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Jakubów
2012 4673 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Izabelin
2012 4674 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Zatory obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a gminą Zatory
2012 4675 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z 1939r., na cmentarzu parafialnym przy ul.Limanowskiego 72 w Radomiu i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Radom
2012 4676 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Błonie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Błonie
2012 4677 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Drobin
2012 4678 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ostrów Mazowiecka
2012 4679 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Garwolin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel,zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Garwolin
2012 4680 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Góra Kalwaria obowiązku realizacji prac remontowych kwartery wojennej z okresu II wojny światowej w Gorze Kalwarii
2012 4681 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastui Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznanie dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Glinojeck
2012 4682 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel ,zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kadzidło
2012 4683 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Krasne
2012 4684 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nadarzyn obowiązku realizacji prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu tablicy upamiętniającej pochowane osoby, na kwaterze wojennej na cmentarzu w Nadarzynie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nadarzyn
2012 4685 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania cmentarza wojennego w Białobrzegach oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "Porozumieniem", zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nieporęt
2012 4686 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Dwór Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Nowy Dwór Mazowiecki
2012 4687 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Duninów obowiązku utrzymania kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Soczewce oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nowy Duninów
2012 4688 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Ostrołęka
2012 4689 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Otwock obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze wojennej z okresu II wojny światowej, na cmentarzu w Otwocku i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Otwock
2012 4690 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Szydłowiec obowiązku realizacji utwardzenia nawierzchni alejek na kwaterze wojennej, na cmentarzu w Szydłowcu i przyznanie dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Szydłowiec
2012 4691 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Pułtusk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Pułtusk
2012 4692 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sochocin
2012 4693 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Opinogóra Górna
2012 4694 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Stupsk obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stupsk
2012 4695 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Suchożebry obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry
2012 4696 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Garwolin obowiązku realizacji prac remontoeych na cmentarzu wojennych przy ul. Kościuszki w Garwolinie i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Garwolin
2012 4697 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Chorzele obowiązku realizacji remontowych na mogile zbiorowej ofiar terroru w Krzynowłodze Wielkiej, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chorzele
2012 4698 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Troszyn obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Troszyn
2012 4699 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie nr G.414.02.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów
2012 4700 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strachówce
2012 4701 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2012 4702 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/171/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2012 4703 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/172/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Kobyłka
2012 4704 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica
2012 4705 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIII/119/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Sokołowie Podlaskim
2012 4706 2012-06-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/III/2012 Wójta Gminy Płońsk z dnia 22 marca 2012r. w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.
2012 4707 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 203/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Ludwinowo Dębskie nazwy ul. Wiatrowa
2012 4708 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku
2012 4709 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 210/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock
2012 4710 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 211/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów
2012 4711 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 158/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Miasta Milanówka oraz sposobu jej rozliczania
2012 4712 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 164/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 139/XIII/04 Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Milanówek, zmienioną uchwałą Nr 388/XXXIV/06 Rady Miasta Milanówka
2012 4713 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 168/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009r. w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego
2012 4714 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 4715 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borowie
2012 4716 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 275/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 4717 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/207/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób niepełnosprawnych uczących się w szkołach policealnych oraz na wyższych uczelniach
2012 4718 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII.188.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2012 roku
2012 4719 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sabnie.
2012 4720 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieczfnia Kościelna na okręgi wybocze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 4721 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/191/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew”.
2012 4722 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/191/12 z dnia 28.03.2012r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sochaczew”.
2012 4723 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XV/114/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Miejsko- Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieżuniu.
2012 4724 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia inkasa należnosci podatkowych należnych od osób fizycznych
2012 4725 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie likiwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
2012 4726 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Mokobody z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mokobody
2012 4727 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2012 4728 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klwowie
2012 4729 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2012 4730 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XII/115/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.
2012 4731 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 4732 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/167/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Starych Babicach
2012 4733 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 537/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy „KONIKA POLNEGO” ulicy położonej we wsi Jesówka w gminie Piaseczno
2012 4734 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 538/XXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy SŁONECZNIKÓW ulicy we wsi Grochowa w gminie Piaseczno
2012 4735 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/95/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w 2012 rpku"
2012 4736 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/37/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 10 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogom, psychologom szkolnym, logopedom i doradcom zawodowym
2012 4737 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 225/XIX/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 463/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2006 roku
2012 4738 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 203/XVI/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lesznowola.
2012 4739 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 158/XVII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach-Pieńkach.
2012 4740 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/942/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wyłączenia Liceum Ekonomicznego dla Dorosłych nr 7 w Warszawie, ul. Kolektorska 9/11 z Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Kolektorska 9/11 oraz zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, ul. Kolektorska 9/11
2012 4741 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/943/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”
2012 4742 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/949/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 4743 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/954/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2012 4744 2012-06-13 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.49.2012.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. Rada Gminy Celestynów
2012 4745 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obryte dotyczącego działki nr 2088 położonej we wsi Tocznabiel stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Pułtusk
2012 4746 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Obryte za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
2012 4747 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obryte oraz określenia granic ich obwodów
2012 4748 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obryte
2012 4749 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem
2012 4750 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok
2012 4751 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2012 4752 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo
2012 4753 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 169/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych
2012 4754 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 357.62.2012 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładó opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2011 rok.
2012 4755 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2012 rok.
2012 4756 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/187/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 4757 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr 168/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania
2012 4758 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/31/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw: „ul. Adama Mickiewicza” i „ul. Pana Tadeusza” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt stanowiącym działki ewid. o nr nr 142/16, 142/40 i 142/41.
2012 4759 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2012
2012 4760 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2012 4761 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej w Kamieńczyku oraz zmiany Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkowie.
2012 4762 2012-06-13 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 4 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie  przeprowadzonych w dniu 3 czerwca 2012 r.
2012 4763 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grębków na lata 2012 – 2016”.
2012 4764 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Grębków.
2012 4765 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/96/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 4766 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/100/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kampinos
2012 4767 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i innym specjalistom - pedagogom specjalnym.
2012 4768 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr 157/XVII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Słupno, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania działań
2012 4769 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
2012 4770 2012-06-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu garwolińskiego
2012 4771 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2012 4772 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 4773 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim
2012 4774 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastepczej.
2012 4775 2012-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 62/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 12 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5
2012 4776 2012-06-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie określenia sposobu wykonywania niektórych zadań centrum powiadamiania ratunkowego na terenie m. st. Warszawy zawarte w Warszawie, pomiędzy: Wojewodą Mazowieckim,miastem Stołecznym Warszawą i Komendantem Stołecznym Policji
2012 4777 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/147/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki-Folwark.
2012 4778 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Iganie.
2012 4779 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/149/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki.
2012 4780 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Siedlce.
2012 4781 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012 4782 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 4783 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 5 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia wraz z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4784 2012-06-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2012 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 2 czerwca 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu Piaseczno
2012 4785 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 4786 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym Gminy Zbuczyn Poduchowny.
2012 4787 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 maja 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbuczyn na 2012 roku
2012 4788 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr V/25/12 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego za 2011 rok.
2012 4789 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/63/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie gminy Wiśniewo.
2012 4790 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/64/12 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 4791 2012-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011.
2012 4792 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów i psychologów w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2012 4793 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
2012 4794 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/294/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tomice
2012 4795 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVI /295 / 2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie ( I strefa obejmuje zespół miejski o największych walorach historycznych) oraz na terenie miejscowości Czersk położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady
2012 4796 2012-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/11 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2011 r.
2012 4797 2012-06-14 Uchwała Uchwała nr 238/VI/23/2012 Rady Miejskiej KOnstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 4798 2012-06-15 Uchwała Uchwała nr XX.112.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pilawie
2012 4799 2012-06-15 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-50(8)/2012/170/X/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie
2012 4800 2012-06-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-49(9)/2012/247/VIII/EB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W CIECHANOWIE SP. Z O.O.
2012 4801 2012-06-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-37(8)/2012/350/VIII/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 4802 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/2/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 4803 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
2012 4804 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 4805 2012-06-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Czarnowiec.
2012 4815 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 97/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Gminie Staroźreby
2012 4816 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 98/XIV/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Gminie Staroźreby
2012 4817 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 386/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie: Systemu Informacji Miejskiej na terenie Gminy Miasto Płock.
2012 4818 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 387/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock
2012 4819 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 389/XXIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Ordynacji wyborczej do jednostek pomocniczych miasta Płocka - Rad Mieszkańców Osiedli.
2012 4820 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/113/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Garwolin.
2012 4821 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXV/114/2012 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 4822 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/180/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mława.
2012 4823 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/56/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 marca 2007r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
2012 4824 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia istniejących dróg na obszarze Miasta Mława do kategorii dróg gminnych.
2012 4825 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/187/2012 Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 4826 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa
2012 4827 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu " Zasłużony dla Miasta Marki" oraz przyjęcia regulaminu nadawania tego tytułu
2012 4828 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Miasta Marki z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał
2012 4829 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 496/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Prtzestrzennego części wsi Szczaki
2012 4830 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 18/IV/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki.
2012 4831 2012-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr IV/2012 Wójta Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.
2012 4832 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku
2012 4833 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2012 4834 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/219/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Płońsku, powołania tej Rady i nadania jej statutu
2012 4835 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/122/07 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 4836 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 124/XVI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 maja 2012r. w sprawie utworzenia Skweru im. Braci Sobańskich przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
2012 4837 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 125/XVI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustanowienia odznaczeń
2012 4838 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 109/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 28/VI/99 Rady Gminy Bulkowo z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.
2012 4839 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 110/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia granic obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bulkowie
2012 4840 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 111/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/XII/04 Rady Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.
2012 4841 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 940/159/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 4842 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII.245.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie oraz uchylenia uchwały nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie nadania statutów: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brwinowie i Bibliotece Publicznej w Brwinowie.
2012 4843 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXIII.246.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Brwinowie.
2012 4806 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/108/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów
2012 4807 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 129/XX/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału gminy Lubowidz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4808 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 131/XX/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Lubowidz.
2012 4809 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 148/XIX/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Żuromin
2012 4810 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe
2012 4811 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/84/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Piotrowie
2012 4812 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin
2012 4813 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2012 4814 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr X/98/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garwolin na rok 2012”
2012 4844 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 77/XX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sierpc w 2012 roku
2012 4845 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr V/26/12 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
2012 4846 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Krzynowłoga Mała obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej z okresu I wojny światowej w Grabowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Krzynowłoga Mała
2012 4847 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym Armii Radzieckiej i przyznania na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki
2012 4848 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Olszanka obowiązku realizacji prac remontowych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Próchenkach oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Olszanka
2012 4849 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Chlewiska obowiązku realizacji prac remontowych na Cmentarzu Ofiar Terroru w Stefankowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Chlewiska
2012 4850 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Łaskarzew obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej z okresu I wojny światowej w Dąbrowie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Łaskarzew
2012 4851 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Rybno obowiązku wykonania wymiany tabliczek epitafijnych na kwaterze wojennej, na cmntarzu parafialnym w Rybnie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rybno
2012 4852 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Leoncin obowiązku realizacji prac remontowych na kwaterze Wojska Polskiego w Leoncinie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Leoncin
2012 4853 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Joniec obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej żołnierzy poległych w 1920r. oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Joniec
2012 4854 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Przysucha obowiązku realizacji prac remontowych mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym w Ruskim Brodzie i przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Przysucha
2012 4855 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Łaskarzew obowiązku realizacji prac remontowych kwatery żołnierzy poległych w 1939r. oraz kwatery żołnierzy poległych podczas forsowania Wisły w 1944r. na cmentarzu parafialnym w Łaskarzewie oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Łaskarzew
2012 4856 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy obowiązku wykonania remontu mogiły indywidualnej w Ostojach oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Mordy
2012 4857 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Brańszczyk obowiązku wykonania nowego nagrobku na mogile zbiorowej 40 żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym w Brańszczyku oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Brańszczyk
2012 4858 2012-06-19 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2012 4859 2012-06-19 Wyrok Wyrok nr Sygn.akt I SA/Wa 1102/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
2012 4860 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulic
2012 4861 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/170/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 4862 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XXI/171/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic
2012 4863 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gmine Lelis obowiązku realizacji prac remontowych mogiły indywidualnej w Duglasach oraz mogiły zbiorowej w Łodziskach oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Lelis
2012 4864 2012-06-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2012r. zawarte w dniu 7.05.2012 w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Łosice
2012 4865 2012-06-20 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-43(10)/2012/113/VIII/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła GEOTERMIA MAZOWIECKA S.A. z siedzibą w Mszczonowie.
2012 4866 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIV.115.2012 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 7 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Brańszczyk.
2012 4867 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 2402/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa
2012 4868 2012-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego
2012 4869 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXII/179/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru ul. Sosnowej.
2012 4870 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/12 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2011rok (art.265 pkt.2 ufp).
2012 4871 2012-06-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 4/2012 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 18 czerwca 2012r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żuromińskiego.
2012 4872 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr 74/XX/12 Rady Gminy Sierpc z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sierpc środków  stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2013.
2012 4873 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/173/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce – Repki – (dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – dług 6,85km
2012 4874 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/172/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Borowce – Janki Stare – Rabędy – Zapieczne – (dr. pow. Goworowo – Tomasze - Rzekuń) – dług 8,008km
2012 4875 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 4876 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/09 Wójta Gminy Troszyn z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 4877 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/09 Wójta Gminy Troszyn z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 4878 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/09 Wójta Gminy Troszyn z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
2012 4879 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 4880 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII-194/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2009 rok
2012 4881 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XV/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin Regionu Płockiego na 2009 rok
2012 4882 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.
2012 4883 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 października 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 158/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 14 października 2009 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 4884 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 203/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 4885 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 204/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 listopada 2009r. Zmiany w uchwale budżetowej na 2009 rok.
2012 4886 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmiany zarządzenie Nr 75/09 z dnia 2 września 2009r.
2012 4887 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 8 października 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 4888 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/81/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Piotrowie
2012 4889 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr 169/2012 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2011 roku.
2012 4890 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
2012 4891 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/159/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 4892 2012-06-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. do Porozumienia Nr 2/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia.
2012 4893 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XV/149/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/115/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017.
2012 4894 2012-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przekazania Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.
2012 4895 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 125, położonej w obrębie wsi Kałki gm. Ojrzeń
2012 4896 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Policzna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 4897 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/103/12 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Korytnica
2012 4898 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu podmiotowi leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2012 4899 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2012 4900 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo na 2012 r.
2012 4901 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr 89/XX/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 maja 2012r. w sprawie założenia i prowadzenia Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Nowym Mieście.
2012 4902 2012-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2B/2012 Wójta Gminy w Goździe z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2011 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.
2012 4903 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/63/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzach
2012 4904 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/64/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2012 4905 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XV/65/12 Rady Gminy Gzy z dnia 7 maja 2012r. w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy publicznych szkołach podstawowych
2012 4906 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Policzna.
2012 4907 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Policzna z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/139/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.
2012 4908 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 4909 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
2012 4910 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.
2012 4911 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej i jego likwidacji.
2012 4912 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
2012 4913 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2012 4914 2012-06-22 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 29 maja 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kuczkach Kolonii
2012 4915 2012-06-25 Porozumienie Porozumienie nr S.ORiS.0310.2.2012 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 16 lutego 2012r. o udzieleniu dotacji celowej - zawarte w dniu 16.02.2012 roku w Otwocku pomiędzy: Powiatem Otwockim z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku, NIP 5322008671 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają:  1. Pani Bogumiła Więckowska – Starosta  2. Pan Janusz Budny – Członek Zarządu  w dalszej części zwanym „Powiatem”, a Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321004760 w imieniu, której działa Burmistrz Gminy Władysław Dariusz Łokietek, zwaną dalej „Gminą”.
2012 4916 2012-06-25 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 13 kwietnia 2012r. do porozumienia Nr S.ORiS.0310.2.2012  z dnia 16 lutego 2012 roku,  zawarty w dniu 13 kwietnia 2012 roku w Otwocku pomiędzy Powiatem Otwockim, z siedzibą przy ul. Górnej 13 w Otwocku,  NIP 5321642710,  reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:  1. Pan Mirosław Pszonka - Wicestarosta,  2. Pan Janusz Budny - Członek Zarządu,  w dalszej części zwanym Powiatem,  a  Gminą Karczew z siedzibą przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie, NIP 5321962030,  w imieniu, której działa Burmistrz Władysław Dariusz Łokietek,  zwaną w dalszej części Gminą,
2012 4917 2012-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Sabnie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2011 r.
2012 4918 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
2012 4919 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/216/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki przez podmioty niepubliczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2012 4920 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 4921 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok.
2012 4922 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXII/120/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.
2012 4923 2012-06-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-36(10)/2012/346/IX/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia IX taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2012 4924 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/152/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 4925 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki
2012 4926 2012-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010
2012 4927 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli i osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2012 4928 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 292/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4929 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI-44/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ulicy Powstańców 12
2012 4930 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI-45/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu ul. Kolejowa 17
2012 4931 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie”
2012 4932 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Adamowa Góra
2012 4933 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/88/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Filii we Władysławowie Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej
2012 4934 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela .
2012 4935 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek w 2012 roku
2012 4936 2012-06-26 Aneks Aneks nr 2 Wójta Gminy Lutocin z dnia 15 maja 2012r. zawarty pomiędzy Gminą Lutocin a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Lutocin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
2012 4937 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do dróg kategorii gminnej
2012 4938 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI /80/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
2012 4939 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/142/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radziejowice na 2012 rok.
2012 4940 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z obiektu "Gminnego Stadionu- Piłkarskiego w Korytowie A, ul. Szkolna 3"
2012 4941 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4942 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 162/XX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Grodziskiego
2012 4943 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVII/78/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2012 rok
2012 4944 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa – Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 4945 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 maja 2012r. w sprawie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Stoczek .
2012 4946 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stoczek .
2012 4947 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Mokobody
2012 4948 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mszczonowie
2012 4949 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Wiskitkach
2012 4950 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żyrardowie
2012 4951 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4952 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 9/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 maja 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2012 4953 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Raciąż dla odbiorców usług przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
2012 4954 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/110/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starym Gralewie oraz nadania mu statutu.
2012 4955 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
2012 4956 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie
2012 4957 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie
2012 4958 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie
2012 4959 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
2012 4960 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/75/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2011
2012 4961 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 2021
2012 4962 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr 77/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 4963 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 4964 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 4965 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr 15/2012 Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.
2012 4966 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/112/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2011 rok.
2012 4967 2012-06-27 Uchwała Uchwała nr XII/113/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
2012 4968 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XX/410/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2012 4969 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/154/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały N 21/III/98 Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących wlasność Gminy.
2012 4970 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/158/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.
2012 4971 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/159/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: określenia przypadków obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz warunków i trybu tego obniżania.
2012 4972 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/160/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2012/2013.
2012 4973 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Błoniu.
2012 4974 2012-06-28 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Wa 1723/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2011r.
2012 4975 2012-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011.
2012 4976 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 159/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2012 4977 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 163/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Radom i wyznaczenia nowej aglomeracji Radom
2012 4978 2012-06-28 Uchwała Uchwała nr 165/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
2012 4979 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI.216.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 4980 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.224.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 4981 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII.226.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 4982 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.235.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 4983 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.237.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2012 4984 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.243.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały nr IX.88.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie  z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Brwinów.
2012 4985 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.244.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli
2012 4986 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 4987 2012-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorożec przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.
2012 4988 2012-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki przeprowadzonych w dniu 24 czerwca 2012 r.
2012 4989 2012-06-29 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-60(2)/2012/13590/IVzm2/KCh Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Energetyka Ursus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 4990 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII/ 146 / 2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Biały Ług
2012 4991 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXII / 147 / 2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ustanów
2012 4992 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok 2011
2012 4993 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Baranowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zasad cofania zezwoleń na sprzedaż.
2012 4994 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 16 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Baranowo.
2012 4995 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr 122/XXI/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie: utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Przyłęk
2012 4996 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr 123/XXI/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale Nr 180/XXV/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku, zmienionej uchwałą Nr 304/XLI/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.
2012 4997 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVII/149/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2012 4998 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
2012 4999 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/208/2002 Rady Gminy w Pniewach z dnia 28 czerwca 2002r. na obszarze:
2012 5000 2012-06-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/146/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2009 r.
2012 5001 2012-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa mazowieckiego
2012 5002 2012-06-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2012 5003 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 5004 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie
2012 5005 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/973/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany siedziby CIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej w Warszawie, ul. L. Hirszfelda 11 oraz zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie, ul. E. Warchałowskiego 4