Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 3775 2012-05-04 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-47(4)/2012/418/VIIIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2011 r. nr OWA-4210-26(12)/2011/418/VIII/JW zatwierdzającej taryfę dla ciepła w zakresie zawartych w niej cen i stawek opłat za ciepło w związku ze zmianą cen paliwa gazowego.
2012 3776 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z póź.zm./ lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.
2012 3777 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Jastrzębia.
2012 3778 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr I/2012 Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin nad Iłżanką za 2011 rok.
2012 3779 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 83/VIII/2011 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie „Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerwińsk nad Wisłą"
2012 3780 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 99/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Czerwińsk nad Wisłą
2012 3781 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 100/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z mienia komunalnego
2012 3782 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 103/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych osobom zajmującym określone stanowiska w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2012 3783 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 104/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2012 roku
2012 3784 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 106/X/2012 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2012 3785 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/202/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Ożarowie Mazowieckim
2012 3786 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr B.0050.73.2012 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2011 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2012 3787 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 9/XIV/12 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki
2012 3788 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 593/147/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 3789 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 758/151/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 3790 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 341/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia odcinka ulicy Długiej w Płocku do kategorii dróg publicznych gminnych.
2012 3791 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.
2012 3792 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 349/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 3793 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 350/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Nr 238/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku, w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.
2012 3794 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 352/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: ustalenia nazwy ulicy
2012 3795 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 353/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zmiany nazwy mostu na rzece Wiśle
2012 3796 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 354/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: ustalenia skrótów nazw ulic
2012 3797 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 355/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: ustalenia nazw ulic
2012 3798 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/71/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Grębków
2012 3799 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 3800 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębków w 2012 roku
2012 3801 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2012
2012 3802 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2012 roku
2012 3803 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Parzeń
2012 3804 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/12 Wójta Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011 informacji o stanie mienia Gminy.
2012 3805 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 3806 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 62/XIII/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.
2012 3807 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2012 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 30 marca 2012r. w sprawiew sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawidz” w 2012r.
2012 3808 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 67/XIII/2012 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 marca 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycz-nych dla dyrektorów szkół podstawowych z terenu gminy Zawidz, dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych oraz zastępcy dyrektora Zespołu Szkól Samorządowych w Zawidzu oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2012/2013.
2012 3809 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 322/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
2012 3810 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie
2012 3811 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/140/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skaryszew lub jej jednostkom organizacyjnym.
2012 3812 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 145/XIV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2012r.”
2012 3813 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.200.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2011 rok.
2012 3814 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 42 /48 /2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2012 3815 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 42 / 49 /2012 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia.
2012 3816 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 142/XIII/2012 Rady Powiatu w Płocku z dnia 18 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 234/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie oraz uchwalenia Statutu tej jednostki.
2012 3817 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XV/67/2012 Rady Gminy Lutocin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Lutocin
2012 3818 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Lutocin z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011.
2012 3819 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2012 roku
2012 3820 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2011 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2011 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2011 rok
2012 3821 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XX/153/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2012 3822 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2012
2012 3823 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości
2012 3824 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Ząbki.
2012 3825 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2012 3826 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 3827 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach
2012 3828 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIII/66/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 3829 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr IX/83/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Garwolin
2012 3830 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr IX/90/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu na własność garaży znajdujących się w miejscowości Jagodne ich najemcom lub dzierżawcom
2012 3831 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr IX/91/2012 Rady Gminy Garwolin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 3832 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
2012 3833 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Parysów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2011, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011.
2012 3834 2012-05-04 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-7(12)/2012/292/VIII/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedłożonej przez przedsiębiorstwo energetyczne: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie.
2012 3835 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 314/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 316/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z 26 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zasad polityki czynszowej oraz wyodrębniania lokali socjalnych.
2012 3836 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 315/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 221/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2008 – 2012.
2012 3837 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 316/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci.
2012 3838 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie  Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2012 roku
2012 3839 2012-05-04 Porozumienie Porozumienie Powiatu Legionowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Wieliszew w roku 2012.
2012 3840 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2011 roku.
2012 3841 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 marca 2012r. przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2011 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2011 rok
2012 3842 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011.
2012 3843 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/166/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Pruszkowa.
2012 3844 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji dla spółek wodnych działających na terenie Miasta Pruszkowa ze środków budżetu Miasta
2012 3845 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIX/168/2012 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 3846 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2011 – 2018.
2012 3847 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2012 3848 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”
2012 3849 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3850 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2012 3851 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Jednostki Budżetowej "Usługi Komunalne" w Nowej Suchej.
2012 3852 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 156/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
2012 3853 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasnosielc
2012 3854 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3855 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.
2012 3856 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tarczyn Nr XL/382/02 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom
2012 3857 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVII/99/12 Rady Gminy Pniewy z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Pniewy w 2012 roku.
2012 3858 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/132/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Gminnego regulaminu udzielania dotacji na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych oraz elewacji zawierających azbest w obiektach budowlanych”.
2012 3859 2012-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 lutego 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szydłowieckiego za 2011 rok.
2012 3860 2012-05-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Młynarze przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2012 r.
2012 3861 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/170/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice.
2012 3862 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIX/171/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice.
2012 3863 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/131/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Sołtyków w gminie Skaryszew.
2012 3864 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 25/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu powiatu za 2011 rok.
2012 3865 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 320/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim.
2012 3866 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów
2012 3867 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Gimnazjów w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów
2012 3868 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim
2012 3869 2012-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 3870 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2011.
2012 3871 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 202/XVI/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łydynia” w Ciechanowie.
2012 3872 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/118/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.
2012 3873 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/119/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 3874 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 318/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej
2012 3875 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 322/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego.
2012 3876 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 327/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 3877 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 46/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 3878 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.
2012 3879 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 129/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych w Starych Święcicach i Podgórzu wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi.
2012 3880 2012-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2012 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2011 r.
2012 3881 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 5 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/96/2012 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Siennica
2012 3882 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 77/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok
2012 3883 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/842/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Prezydenta m.st. Warszawy udziałów i akcji m.st. Warszawy w spółkach
2012 3884 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012r. uchwała budżetowa Gminy Łomianki na rok 2012
2012 3885 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XX/116/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomianki
2012 3886 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXI/124/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpin
2012 3887 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 123/XVIII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Machcinie.
2012 3888 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
2012 3889 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/155/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2011 roku
2012 3890 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr XXV/162/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Grójec
2012 3891 2012-05-08 Postanowienie Postanowienie nr 2/12 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2012r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Łomianki przed upływem kadencji
2012 3892 2012-05-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Legionowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie okreslenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy w roku 2012.
2012 3893 2012-05-08 Porozumienie Porozumienie Powiatu Legionowskiego z dnia 7 marca 2012r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy w 2012 roku.
2012 3894 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2012 3895 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2012 3896 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Łosice składającej się z 34 części
2012 3897 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka
2012 3898 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym
2012 3899 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2012 3900 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr 168/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
2012 3901 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr 165/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2012 3902 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/152/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim
2012 3903 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mińsku Mazowieckim
2012 3904 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulicy Warszawskiej i drogi do Stanisławowa w Mińsku Mazowieckim
2012 3905 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/158/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2012 3906 2012-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2011r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2012 3907 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 3908 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku i nadania mu Statutu
2012 3909 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu pułtuskiego.
2012 3910 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/132/12 Rady Gminy Dobre z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia przez gminę pogrzebu .
2012 3911 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XV/135/12 Rady Gminy Dobre z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”
2012 3912 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVI.113.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Stromiec
2012 3913 2012-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 10.2012 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ, Samorządowej Instytucji Kultury za 2011 rok.
2012 3914 2012-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Górzno z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górznie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Górznie jako samorządowej instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia.
2012 3915 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki
2012 3916 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2012 3917 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXII.136.2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 3918 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3919 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz dokonania zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach.
2012 3920 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/158/2008 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 3921 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3922 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3923 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 3924 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XX/114/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lu w części, łacznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 3925 2012-05-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipsko w 2012 roku
2012 3926 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2012 3927 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2012 3928 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkolach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzanowo
2012 3929 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie : zmiany w uchwale nr 29/V/07 Rady Gminy Radzanowo z dnia 15.02.2007r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Radzanowo
2012 3930 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 84/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdziarze Wielkim
2012 3931 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/92/12 Rady Gminy w Regiminie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regiminie do realizacji zadań gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej
2012 3932 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sońsk w 2012 roku
2012 3933 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów i psychologów
2012 3934 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 217/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2011 rok
2012 3935 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 3936 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Bromierzyku
2012 3937 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 149/XVI/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
2012 3938 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/175/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2012 3939 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/176/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom.
2012 3940 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/185/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Wyszków.
2012 3941 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszance.
2012 3942 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/172/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łosinnie.
2012 3943 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/186/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 3944 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/173/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Skuszewie i przekształcenia w Szkołę Filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Hempla wchodzącej w skład Zespołu Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.
2012 3945 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/12 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 rok.
2012 3946 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/12 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2011 r.
2012 3947 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2011 rok .
2012 3948 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/20/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Garbatka-Letnisko
2012 3949 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/52/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3950 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Płońska
2012 3951 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 108/XII/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nadółkach
2012 3952 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 202/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użytecznośni publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna
2012 3953 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 3954 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew
2012 3955 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/90/2012 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2012 3956 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/92/2012 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.
2012 3957 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszewo-Borki
2012 3958 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
2012 3959 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/196/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/124/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 24 października 2011 r. w sprawie Programu współpracy organów samorządowych Gminy Zielonka z organizacjami pozarządowymi w roku 2012, zmienionej uchwałą XVI/162/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 stycznia 2012 r.
2012 3960 2012-05-11 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-12(10)/2012/13581/IV/KCh Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Thermo Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2012 3961 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2012-2016
2012 3962 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2012roku.
2012 3963 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Domanice.
2012 3964 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Staroźreby
2012 3965 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/5/2012 Rady Gminy Gielniów z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 3966 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 – 2020
2012 3967 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Tłuszcz i jej jednostek organizacyjnych, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 3968 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Tłuszcz na rok 2013.
2012 3969 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz w 2012 roku.
2012 3970 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli – sieci związanych z dystrybucją gazu ziemnego, w ramach pomocy de minimis.
2012 3971 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 219/XVIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2012 3972 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leszno w 2012r.
2012 3973 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XX/160/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2012 3974 2012-05-11 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 2/2012 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 7 maja 2012r. o zmianie w składzie Rady Miasta Mławy.
2012 3975 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radziejowice na lata 2012 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 3976 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w gminie Radziejowice
2012 3977 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3978 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI.112.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Stromiec.
2012 3979 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo dla fragmentów wsi Mochowo, Bożewo Nowe.
2012 3980 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/72/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobienie-Jeziory w 2012 roku
2012 3981 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 10/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 3982 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/84/2012 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Potworowie
2012 3983 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/ 141 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2004 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 lutego 2004 roku.
2012 3984 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143 /2012 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
2012 3985 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 3986 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2012 3987 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 155/XIX/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2012 3988 2012-05-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Grodziskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie dokonywania zgłoszeń na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Mazowieckim
2012 3989 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Andrzejewie
2012 3990 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2012”
2012 3991 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII / 84 /2012 Rady Gminy Policzna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Policznie
2012 3992 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/281/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2012 3993 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XXV/283/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra Kalwaria
2012 3994 2012-05-11 Informacja Informacja nr OWA-4110-8(5)/2012/137/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 maja 2012r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 maja 2012 r. nr PCC/10-ZTO-A/137/W/OWA/2012/RW
2012 3995 2012-05-11 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 20 kwietnia 2012r.
2012 3996 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 189/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia powiatu
2012 3997 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 3998 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/98/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dąbrówka.
2012 3999 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich zastępstwie.
2012 4000 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIX/144/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie.
2012 4001 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodni Opieki Zdrowotnej.
2012 4002 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010 r., w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn
2012 4003 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Repki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki za 2011r.
2012 4004 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.
2012 4005 2012-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Mirów z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2012 4006 2012-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/12 Wójta Gminy Stupsk z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok.
2012 4007 2012-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek za 2011 rok.
2012 4008 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie  z siedzibą w Mszczonowie na rok 2012
2012 4009 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/76/12 Rady Gminy Nur z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nurze
2012 4010 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku.
2012 4011 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kadzidło
2012 4012 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 4013 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XXI/88/12 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę  Kampinos
2012 4014 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr SZAS.XX.0007.128.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie:zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2012 4015 2012-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.15.2012 Wójta Gminy Sanniki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Sanniki za rok 2011
2012 4016 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie nr 6/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 4017 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym” a Zarządem Powiatu Garwolińskiego, reprezentowanym przez: 1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego 2. Stefana Gorę – Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 4018 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/94/2012 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kornica w 2012 r.”
2012 4019 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie
2012 4020 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 marca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XIV/120/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 4021 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Młynarze
2012 4022 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2012 4023 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 4024 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Jabłonna Lacka, warunków i zasad korzystania z tych prystanków
2012 4025 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/225/12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały nr VI/55/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2012 4026 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 107/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 4027 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 110/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na ternie gminy Lubowidz niezamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
2012 4028 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 112/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2012 4029 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 113/XVIII/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 9 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4030 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/245/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 4031 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XX/247/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2012 4032 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
2012 4033 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/143/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 4034 2012-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Strachówka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2011 rok
2012 4035 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 62/X/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 14 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz dydaktycznyvch, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2012 4036 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoniawy-Bramura na rok 2012
2012 4037 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 109/XVIII/2012 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoniawy-Bramura".
2012 4038 2012-05-14 Aneks Aneks nr 11 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2011r. zawarty pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Tadeusz Koryś – Starosta Sochaczewski,2. Janusz Ciura – Wicestarosta Sochaczewski,przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Teresy Pawelak,zwanym dalej „Powierzającym”,a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają:1. Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Mieczysław Olszlegier - Wicestarosta Żuromiński przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ireny Brejny,zwanym dalej „Przyjmującym”do Porozumienia z dnia 29 czerwca 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat Powierzający
2012 4039 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock
2012 4040 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka.
2012 4041 2012-05-14 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 4042 2012-05-14 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 4043 2012-05-14 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 4044 2012-05-14 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2012r.
2012 4045 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVII/81/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 23 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowie - Sagałach
2012 4046 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowie - Sagałach
2012 4047 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie połączenia Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzegocinie z Gminną Biblioteką Publiczną w Świerczach
2012 4048 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 79/XV/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
2012 4049 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2012 Rady Gminy Świercze z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4050 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/182/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę.
2012 4051 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/186/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2012 4052 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/187/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2012 4053 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 91/X/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2012
2012 4054 2012-05-14 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2012r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą-Miasto Płock, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Płocka do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03.04.2007r.w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2012 4055 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2012 roku”
2012 4056 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/137/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2012 roku.
2012 4057 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XV/138/2012 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pieńków.
2012 4058 2012-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Czosnów z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011
2012 4059 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 75.XV.2012 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipowiec Kościelny na terenie miejscowości: Borowe, Kęczewo, Krępa, Lewiczyn, Lipowiec Kościelny,Łomia, Niegocin, Parcele Łomskie, Turza Mała i Turza Wielka,
2012 4060 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Wieliszew z dnia 16 grudnia 2011r. Miasto Stołeczne Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwane dalej „Miastem”, reprezentowane przez: Strony postanowiły zawrzeć następujące porozumienie:
2012 4061 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2012 4062 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2012r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszogród
2012 4063 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 96/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.
2012 4064 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4065 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.
2012 4066 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Szydłowiec
2012 4068 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowiec w 2012 r.
2012 4069 2012-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr Or.0050.6.2012 Wójta Gminy Szczutowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonywania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok
2012 4070 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 148/XVII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012.
2012 4071 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 150/XVII/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin”.
2012 4072 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/390/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych.
2012 4073 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/391/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych.
2012 4074 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/395/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielomieszkaniowych, stanowiących własność Miasta Siedlce oraz warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży oraz wysokości stawek procentowych.
2012 4075 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/400/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu
2012 4076 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/165/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 marca 2012r. zmieniajaca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Grójcu
2012 4077 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Słomczyn
2012 4078 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grójec
2012 4079 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 190/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana nazwy ul. Przy Dębie
2012 4080 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 195/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2012 4081 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 196/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock
2012 4082 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 198/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 4083 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2011 rok
2012 4084 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Powiat Mławskiego jest podmiotem tworzącym.
2012 4085 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie
2012 4086 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. założenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie
2012 4087 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 218/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 4088 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 222/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 4089 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 223/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna i sposobu ich rozliczania.
2012 4090 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów, logopedów.
2012 4091 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stupsk w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2012 roku
2012 4092 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XV/16/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Siemiątkowo na lata 2012-2016
2012 4093 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 148/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 4094 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 150/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.
2012 4095 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 151/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.
2012 4096 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele.
2012 4097 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 156/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej.
2012 4098 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/143/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek procentowych i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 4099 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/145/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice
2012 4100 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIV/150/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
2012 4101 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018.
2012 4102 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/201/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2012 4103 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/104/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników oraz dla osób prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2012 4104 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rada Miasta Piastów z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.
2012 4105 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 142, poz. 4302 z późn. zm.)
2012 4106 2012-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.13.2012 Wójta Gminy Sanniki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011
2012 4107 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/78/12 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 4108 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 4109 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 maja 2008r. dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli.
2012 4110 2012-05-15 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Sannikach z dnia 13 maja 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki
2012 4111 2012-05-15 Protokół Protokół Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Sannikach z dnia 13 maja 2012r. ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Sanniki
2012 4112 2012-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 224 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku
2012 4113 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Mareckiemu Ośrodkowi Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
2012 4114 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 4115 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/169/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2012 4116 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2012 4117 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki
2012 4118 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/77/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Baranowie
2012 4119 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2012 rok.
2012 4120 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XX/107/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Promna w 2012r.
2012 4121 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/110/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawiew sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Rykałach
2012 4122 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/169/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
2012 4123 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/170/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2012 4124 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII / 174 / 2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Mława.
2012 4125 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XIII/139/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka.
2012 4126 2012-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 217 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie
2012 4127 2012-05-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-85(10)/2011/2012/554/X/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku.
2012 4128 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/854/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
2012 4129 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/860/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 5 „Dom przy Rynku” w Warszawie, ul. Rynek Nowego Miasta 4 w Specjalny Ośrodek Wychowawczy „Dom przy Rynku” w Warszawie, ul. Rynek Nowego Miasta 4
2012 4130 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/861/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 82 z Oddziałami Integracyjnymi im. Franka Zubrzyckiego w Warszawie, ul. Górczewska 201
2012 4131 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/862/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum Sportowego nr 21 w Warszawie, ul. Siennicka 40 oraz włączenia tego gimnazjum w skład Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich w Warszawie, ul. Siennicka 15
2012 4132 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/863/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej w Warszawie, ul. S. Szolc-Rogozińskiego 2
2012 4133 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/864/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 24 im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie, ul. Kobielska 5 oraz zmiany obwodu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12
2012 4134 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/865/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 26 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie, ul. Fundamentowa 38/42 oraz zmiany obwodu Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4
2012 4135 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/866/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 84 w Warszawie, ul. A. Krzywoń 3, rozwiązania Zespołu Szkół nr 47 w Warszawie, ul. A. Krzywoń 3 oraz zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w m. st. Warszawie
2012 4136 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/867/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany adresu XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie, ul. Królewska 19/21
2012 4137 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/868/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie założenia CXXXIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Warszawie wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego w Warszawie, ul. Łucka 17/23
2012 4138 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/869/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 61
2012 4139 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/878/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2012 4140 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/879/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
2012 4141 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/880/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2012 4142 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/881/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2012 4143 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/882/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2012 4144 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ekwiwalentu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sulejówka
2012 4145 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2012- 2020.
2012 4146 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego nr 47 w Sulejówku
2012 4147 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Sulejówek i nadania jej statutu
2012 4148 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek  na lata 2012- 2020.
2012 4149 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXV/200/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sulejówek na 2012 rok”
2012 4150 2012-05-17 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 grudnia 2011r. do Porozumienia z dnia 21 kwietnia 2011r. zawarty pomiędzy Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego a Burmistrzem Miasta Sulejówek
2012 4151 2012-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 4152 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVII/85/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012
2012 4153 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVII/86/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2019
2012 4154 2012-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050/11/2012 Wójt Gminy Słubice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011
2012 4155 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Jadów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jadów.
2012 4156 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/59/12 Rady Gminy Gzy z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gzy.
2012 4157 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXI/112/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2012r. w sprawie: zasad i trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 4158 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 812/154/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 4159 2012-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.5.2012 Wójta Gminy Załuski z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011.
2012 4160 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2012 4161 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 95/XIII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2012 4162 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 96/XIII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna.
2012 4163 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 245/2012 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2011 rok
2012 4164 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr 129/IV/12 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok oraz z wykonania planu finansowego Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2011 rok
2012 4165 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XIX/102/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2012 – 2022.
2012 4166 2012-05-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2012 Rady Miasta Marki z dnia 11 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr XX/136/2012 Rady Miasta Marki w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2032
2012 4167 2012-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/56/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 4168 2012-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2009 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków gminy Jabłonna na rok 2009
2012 4169 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 4170 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/417/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 4171 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2009 Rady Gminy w Sońsku z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009
2012 4172 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 418/XXX/2009 Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 4173 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 4174 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne
2012 4175 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2009 Rady Gminy w Sońsku z dnia 28 sierpnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/198/2009 z dnia 20/08/2009r w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009
2012 4176 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/287/2009 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2012 4177 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 1 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2012 4178 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2012 4179 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 579/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok
2012 4180 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/250/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2012 4181 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 211/XXIV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 4182 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/424/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4183 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/420/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4184 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/418/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4185 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 1145/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku.
2012 4186 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 9 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2012 4187 2012-05-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-39(8)/2012/39/IX/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2012 4188 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2012 4189 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 164/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2012 4190 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 165/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Zarębach Filia w Łazie wraz z oddziałem przedszkolnym.
2012 4191 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 166/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.
2012 4192 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 167/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele.
2012 4193 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 170/XIX/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały 153/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Chorzele.
2012 4194 2012-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2011 rok
2012 4195 2012-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody„Jeziorko Czerniakowskie”
2012 4196 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/886/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Powstania Warszawskiego
2012 4197 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/934/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 4198 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/120/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Cegłów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 4199 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2012 4200 2012-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2011 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2012 4201 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XV/75/2012 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strachówka.
2012 4202 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec.
2012 4203 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.
2012 4204 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
2012 4205 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Liceum Profilowanego dla młodzieży i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.
2012 4206 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Repki z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
2012 4207 2012-05-21 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 1 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej „Starostą Węgrowskim" i Nadleśniczym Nadleśnictwa Łochów Panem Bogusławem Piątkiem, zwanym dalej „Nadleśniczym", dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 4208 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/104/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Biejkowska Wola, Broniszew, Falęcice, Góry/Adamów, Lekarcice Stare, Olszamy, Pnie, Promna, Promna Kolonia,  Przybyszew, Rykały gm. Promna.
2012 4209 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/158/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk.
2012 4210 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/159/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2012 roku
2012 4211 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.
2012 4212 2012-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 34.2012 Burmistrza Halinowa z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2011 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2011 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2011 rok.
2012 4213 2012-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr W.0050.4.2012 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2011 r.
2012 4214 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 4215 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI.180.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu zaopiniowania projektów statutów sołectw w Gminie Halinów.
2012 4216 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI.181.2012 Rada Miejska w Halinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów.
2012 4217 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXI.182.2012 Rada Miejska w Halinowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 4218 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX.173.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2, gmina Halinów
2012 4219 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX.170.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIV/136/03 Rady Miejskiej w Halinowie z 28 listopada 2003r w sprawie zasad prowadzenia inwestycji z inicjatywy społecznej mieszkańców.
2012 4220 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX.171.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2012 4221 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr 12.XXI.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna.
2012 4222 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/152/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2012 4223 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2012 4224 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 - 2019
2012 4225 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 4226 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców
2012 4227 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2012 4228 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XV/83/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2012 roku.
2012 4229 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIV/81/12 Rady Gminy Wodynie z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielenia i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga
2012 4230 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 160/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4231 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 147/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających
2012 4232 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 151/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych  im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3
2012 4233 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 152/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8
2012 4234 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19
2012 4235 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 154/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7
2012 4236 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 155/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyłączenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 oraz jego likwidacji
2012 4237 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 156/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyłączenia czteroletniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 oraz jego likwidacji
2012 4238 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 157/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyłączenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 oraz jego likwidacji
2012 4239 2012-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Pniewy z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011.
2012 4240 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XV/71/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanowie
2012 4241 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 roku.
2012 4242 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/190/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2012 r.
2012 4243 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
2012 4244 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze na 2012 r.
2012 4245 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/148/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karczew zmienionej Uchwałą Nr XX/161/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 roku
2012 4246 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2012 4247 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/12 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów.
2012 4248 2012-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/12 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2012 4249 2012-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2012 4250 2012-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/12 Wójta Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
2012 4251 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 68/2012 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok
2012 4252 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XIII/93/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2012 4253 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 188 / XV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych w obrębie Zakłady Zamienie
2012 4254 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 189 / XV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych w obrębie Stara Iwiczna
2012 4255 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 190 / XV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych w obrębie Łazy
2012 4256 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 191 / XV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych w obrębie Mysiadło
2012 4257 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 192 / XV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych w obrębie PGR i Radiostacja Łazy
2012 4258 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 193 / XV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi położonej w obrębach Nowa Iwiczna i Zgorzała
2012 4259 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 194 / XV / 2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 71 / VII / 2011 z dnia 30 czerwca 2011r. – w sprawie nadania nazwy drodze
2012 4260 2012-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Pana Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2012 4261 2012-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14.2012 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 marca 2012r. w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za2011 rok.
2012 4262 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 14.86.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie nad Pilicą.
2012 4263 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr 14.87.2012 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 4264 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej we wsi Zazdrość, gm. Zabrodzie
2012 4265 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2007 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Zabrodzie gmina Zabrodzie.
2012 4266 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kicinach
2012 4267 2012-05-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Zabrodzie oraz określenia granic ich obwodów.
2012 4268 2012-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.
2012 4269 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/106/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2012 4270 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 26.XXII.2012 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 marca 2012r. w sprawiew zmiany uchwały Nr 112/XIV/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna.
2012 4271 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/129/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie.
2012 4272 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/134/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012r
2012 4273 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Gminy Cegłów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/128/12 w sprawie uchwalenia regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cegłów
2012 4274 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/128/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu doprowadzania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cegłów
2012 4275 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie do realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
2012 4276 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/ 126 /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy Prażmów
2012 4277 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX /137 /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w Prażmowie
2012 4278 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX / 138 / 2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów.
2012 4279 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/ 140 /2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2012 roku”
2012 4280 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXI/280/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 4281 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 118/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2012 4282 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 125/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Celestynów.
2012 4283 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 328/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 4284 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 331/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym.
2012 4285 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu
2012 4286 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego Zwolenia.
2012 4287 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Zwoleń z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczącej dostarczenia odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tj. instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów eksploatowanych przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu
2012 4288 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zwoleń
2012 4289 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/115/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2012 roku.
2012 4290 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/117/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 4291 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 507/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 837/XXXVII/2005 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 02.06.2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, reedukatorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2012 4292 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 508/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
2012 4293 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 94/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz
2012 4294 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Lubowidz na rok 2012
2012 4295 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIV/67/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sieciechów w gminie Sieciechów
2012 4296 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.
2012 4297 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 126/XIX/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku.
2012 4298 2012-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/12 Wójta Gminy Olszanka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2011 rok.
2012 4299 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 31/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu Przasnyskiego sprawozdania finansowego za 2011 rok.
2012 4300 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2012 -2017.
2012 4301 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/122/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012 roku
2012 4302 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 119/XIX/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2012 4303 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 120/XIX/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 13 kwietnia 2012r. W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy
2012 4304 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach
2012 4305 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 01 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
2012 4306 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII.78.2012 Rady Gminy w Błędowie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady Gminy Błędów z dnia 08.02.2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2012 4307 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 80/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2012 roku.
2012 4308 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 84/XVIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4309 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawieokreślenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Wieliszew.
2012 4310 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowosci Olszewnica Stara
2012 4311 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn
2012 4312 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew
2012 4313 2012-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.16.2012.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012r. Rada Gminy w Mirowie
2012 4314 2012-05-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.10.2012.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2012r. Rada Gminy Wilga
2012 4315 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów
2012 4316 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/ 99/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Budy Mdzewskie
2012 4317 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Konotopa
2012 4318 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/ 101/2012 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej – Sołectwa Budy Wolińskie
2012 4319 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2012-2032 dla Gminy Jedlnia-Letnisko wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko
2012 4320 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/105/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty oraz warunków określających wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jedlnia-Letnisko
2012 4321 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/162/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 8 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
2012 4322 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2012 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie: Liceum Ogólnokształcące w Garbatce-Letnisko
2012 4323 2012-05-23 Wyrok Wyrok nr sygn.akt IV SA/WA 1085/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2012r.
2012 4324 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVII/79/12 Rady Gminy Rusinów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rusinów
2012 4325 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/10/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”
2012 4326 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XII/11/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi wraz zapobiegania bezdomności zwierząt
2012 4327 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/15/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektów boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw w miejscowości Czarny Ług realizowanego w ramach  projektu „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu”
2012 4328 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/16/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2012 4329 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XIII/17/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlińsk.
2012 4330 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XV/81/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 4331 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości.
2012 4332 2012-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Borowie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2011 roku, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie.
2012 4333 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr 338/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki
2012 4334 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, dotyczącego części wsi Budy Siennickie.
2012 4335 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/2012 Rady Gminy Lubowidz z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubowidz
2012 4336 2012-05-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia ‘’Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 marca 2012r.’’
2012 4337 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XV/117/12 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Białobrzegi i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 4338 2012-05-25 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/306/2010 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Białobrzegi i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, z późniejszymi zmianami.
2012 4067 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 105/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec.
2012 4339 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 141/XVIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2012 roku
2012 4340 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/254/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 4341 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXI/260/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie
2012 4342 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 95/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
2012 4343 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały LIII/289/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży.
2012 4344 2012-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Osieck z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osieck, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o stanie mienia Gminy Osieck za rok 2011
2012 4345 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 67/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2012 4346 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/62/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2012 rok.
2012 4347 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 93/XVIII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej
2012 4348 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW”.
2012 4349 2012-05-28 Informacja Informacja nr OWA-4110-7(6)/2012/1425/EB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Oddział Centralny w Warszawie z dnia 23 maja 2012r. przedłużenie okresu ważności koncesji na obrót ciepłem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii
2012 4350 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 5.93.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2012 4351 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.105.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 404/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 4352 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.110.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI/139/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 4353 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.111.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
2012 4354 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.114.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Gielniowie Nr XVII/5/2012 z dnia 21 lutego 2012 r w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 4355 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.115.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 4356 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.116.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwał: - Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu, - Nr 137/VI/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmiany określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.
2012 4357 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 377/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały.
2012 4358 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2012 4359 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 4360 2012-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2011 r.
2012 4361 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVI/74/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pustelnik
2012 4362 2012-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2012 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2011.
2012 4363 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/FN/2012 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Winnica prowadzenia i finansowania zadań publicznych
2012 4364 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Ninkowie
2012 4365 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie utworzenia Samorządowego Przedszkola w Ninkowie
2012 4366 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach
2012 4367 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/87/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzucowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie
2012 4368 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowicach im. Janusza Łąckiego, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach
2012 4369 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Borkowice.
2012 4370 2012-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2010 r.
2012 4371 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarczyn na lata 2012 – 2017”
2012 4372 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie trybu i zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Tarczynie
2012 4373 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ustalanie opłat za korzystanie z hali sportowej w Tarczynie
2012 4374 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 369/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pokolenia Kolumbów w Płocku, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6
2012 4375 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 372/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: Pozbawienia części ulic kategorii dróg publicznych oraz ustalenia przebiegu i zaliczenia wybranych dróg położonych na terenie miasta Płocka do kategorii dróg publicznych gminnych.
2012 4376 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 373/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy oraz zwolnienia z opłat za wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych związanych z tą zmianą.
2012 4377 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 6/WZS/P/54/2012 Gminy-Miasto Płock i Gminy Mochowo z dnia 26 marca 2012r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2012 4378 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XV-36/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania
2012 4379 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XV/18/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/32/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmienioną uchwałą Nr XI/42/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2012 4380 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Stoczek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku.
2012 4381 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 16 maja 2012r.
2012 4382 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku
2012 4383 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr IX / 92 / 11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2012r.
2012 4384 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2012-2015
2012 4385 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Natura”.
2012 4386 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 66 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008 r w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Powiatu Grójeckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 196, poz. 7027)
2012 4387 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2012 4388 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zasad używania sztandaru Gminy Miasto Pionki
2012 4389 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: zasad wykorzystania herbu i barw Gminy Miasto Pionki
2012 4390 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr ZO.XIX.0007.121.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2012r. w sprawi: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2012 4391 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr ZO.0007.122.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej stawki za wyżywienie.
2012 4392 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr KE.XIX.0007.123.2012 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie:programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębe Wielkie.
2012 4393 2012-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2011 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2011 rok
2012 4394 2012-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu przeprowadzonych w dniu 20 maja 2012 r.
2012 4395 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego Gminy Ciepielów
2012 4396 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2012 4398 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XLVI/255/2010 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sońsk.
2012 4399 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach oraz wprowadzenia tekstu jednolitego tego statutu
2012 4400 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XXI/105/ 2012 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz granic obwodów szkół podstawowych, gimnazjów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Miastków Kościelny
2012 4401 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbica
2012 4402 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie połączenia Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej w Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.
2012 4403 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
2012 4404 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.
2012 4405 2012-05-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 25 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupelniających do Rady Miejskiej w Serocku przeprowadzonych w dniu 20 maja 2012 r.
2012 4406 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Siennica, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 4407 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 10 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2012 4408 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
2012 4409 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
2012 4410 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku ul. Ogrodnicza 6
2012 4411 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku ul. Lipowa 10.
2012 4412 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Górska 39 .
2012 4413 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2012 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 7 maja 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawienia, wynajmowania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim
2012 4414 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 217a Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysikości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,grad,deszcz nawalny,ujemne skutki przezimowania,przymrozki wiosenne,powódź,huragan,piorun,obsunięcie się ziemi lub lawinę
2012 4415 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr 336/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w osiedlu „Kresowa” w miejscowości Grodzisk Mazowiecki.
2012 4416 2012-05-29 Informacja Informacja nr OWA-4110-3(8)/2012/543/RK, OWA-4110-4(8)/2012/543/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 maja 2012r.
2012 4417 2012-05-29 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.1431.27.2012.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2012r. Rada Gminy Leoncin
2012 4418 2012-05-29 Aneks Aneks nr 4 - z dnia 7 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4419 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2012 4420 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/419/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 3 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 4421 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII N/118/12 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Somianka w latach 2012-2016”
2012 4422 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII N/119/12 Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia wyróżnienia herbem gminy Somianka
2012 4423 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/12 Burmistrza Iłży z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
2012 4424 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2012 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011
2012 4425 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 4426 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 4427 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 maja 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 4428 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 4429 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr 120/XX/12 Rady Gminy Przyłęk z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawi określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
2012 4430 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Wójta Gminy Winnica z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok
2012 4431 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goszczynie
2012 4432 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2012 4433 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
2012 4434 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ceranów na 2012 rok
2012 4435 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu
2012 4436 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym
2012 4437 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Siecieniu
2012 4438 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok
2012 4439 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XV.77.2011 budżetowa Gminy w Przytyku na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 4440 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr 126/XII/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2011r.
2012 4441 2012-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Starosty Gostynińskiego z dnia 16 lutego 2012r. W sprawie: ustalenia obszaru zabudowanego dla miejscowości na terenie Powiatu Gostynińskiego
2012 4442 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 4443 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. NA ROK 2012
2012 4444 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 4445 2012-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2012 Wójta Gminy Chynów z dnia 15 marca 2012r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.
2012 4397 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXVI/906/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy na temat zmiany granicy Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2012 4446 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/899/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie połączenia Centrum Odwykowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2012 4447 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/915/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 4448 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/916/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
2012 4449 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/922/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 104 w Warszawie, ul. Wilgi 19 i Szkoły Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie, ul. Wilgi 19 w Zespół Szkół nr 120 w Warszawie, ul. Wilgi 19
2012 4450 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/923/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 64 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3 i włączenia jej w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystyczno – Gastronomicznych nr 1 w Warszawie, ul. Krasnołęcka 3
2012 4451 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/926/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7
2012 4452 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/924/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie założenia Technikum nr 30 w Warszawie, ul. Mieszka I 7 i CXL Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. Mieszka I 7 oraz włączenia tych szkół w skład Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie, ul. Mieszka I 7
2012 4453 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/925/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy LXV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Bema w Warszawie, ul. Marynarska 2/6
2012 4454 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/927/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie likwidacji Technikum Elektronicznego nr 2 im. gen. Józefa Bema w Warszawie, ul. Marynarska 2/6 oraz rozwiązania Zespołu Szkół nr 20 im. gen. Józefa Bema w Warszawie, ul. Marynarska 2/6
2012 4455 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/928/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie likwidacji CXVI Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Bełska 1/3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, ul. Bełska 1/3
2012 4456 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/930/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom i placom w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 4457 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/931/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2012 4458 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/932/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2012 4459 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/933/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2012 4460 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/158/2012 Rady Gminy Magnuszew z dnia 4 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
2012 4461 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/ 103 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne – etap II
2012 4462 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/105 /2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022
2012 4463 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2012 4464 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.
2012 4465 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie połączenia sołectw na terenie Gminy Baranowo.
2012 4466 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 106/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 4467 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2012 4468 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 8 maja 2012r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2012 4469 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2012 4470 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIV/91/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2012 4471 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/92/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 11 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach
2012 4472 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 174/XVIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pionkach
2012 4473 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.100.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2012 4474 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XVIII.101.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk
2012 4475 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/93/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach
2012 4476 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały ustalającej zasady korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.
2012 4477 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 51/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie, ul. Saperów 24 , reprezentowanym przez: 1) Wójta Gminy Magnuszew – Henryka Plaka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani mgr Agnieszki Szaraniec, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4478 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie nr 52/2012 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 10 maja 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór, 2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz, zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5 , reprezentowanym przez: 1) Burmistrza Gminy Kozienice – Pana dr inż. Tomasza Śmietankę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w imieniu którego działa Pani mgr Iwona Kania, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
2012 4479 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr III/14/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krasne w 2012 roku
2012 4480 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 22 maja 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Milewie-Szwejkach
2012 4481 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/91/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. dotyczącej podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do rady gminy
2012 4482 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/102/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skórzec
2012 4483 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Suchożebry.
2012 4484 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr NR XII /78/ 2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchożebry
2012 4485 2012-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 28 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011