Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2012

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 3031 2012-04-02 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs III stopnia - dla uczniów klas wielozawodowych/młodocianych pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 3032 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012
2012 3033 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 126/XXIV/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Sanniki na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 3034 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/66/2012 Rady Gminy w Broku z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia miejsc przeznaczonych do prowadzenia handlu na terenie gminy Brok.
2012 3035 2012-04-02 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 19 marca 2012r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r.
2012 3036 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 134/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Miasta Milanówka oraz sposobu jej rozliczania
2012 3037 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 137/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r.
2012 3038 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 141/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 468/XXXIX/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
2012 3039 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 148/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka
2012 3040 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 150/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012r. w sprawie: zmiany nazw ulic
2012 3041 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 153/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 marca 2012r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 3042 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/100/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 3043 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XII/107/2012 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 16 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 3044 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 141/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernice Borowe oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 3045 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Goryszach
2012 3046 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XVII/221/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2012 3047 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wąsewo
2012 3048 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2012 3049 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chynowie.
2012 3050 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Henryków
2012 3051 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Edwardów, Sułkowice i Drwalew
2012 3052 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chynowie.
2012 3053 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chynów w 2012 roku
2012 3054 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2012r. Budżetowa Gminy Goszczyn na rok 2012
2012 3055 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Przasnysz w 2012 roku
2012 3056 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
2012 3057 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi - Kotkowskiego w Przasnyszu
2012 3058 2012-04-03 Porozumienie Porozumienie nr CRU/24/2012 Starosty Przasnyskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu.
2012 3059 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielany
2012 3060 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2012 3061 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Płońsk w 2012 r.
2012 3062 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/131/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 16 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wincentówek w gminie Leoncin.
2012 3063 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/12 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/37/95 z dnia 29 sierpnia 1995 r. Rady Gminy Leoncin w sprawie nadania nazw ulicom we wsiach Leoncin i Wincentówek .
2012 3064 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2012 3065 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie założenia Technikum w Markach oraz włączenia go do Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach
2012 3066 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2012 3067 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki.
2012 3068 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012r. Zmieniająca uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.
2012 3069 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz, części wsi Bartniki
2012 3070 2012-04-04 Zestawienie Zestawienie nr 1/2012 Burmistrz Miasta Mława z dnia 9 marca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Mława (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2012 3071 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/103/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Cegłów
2012 3072 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/109/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cegłów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2012 3073 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/110/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Cegłów w sprawie zmiany uchwały Nr VII/38/07 w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Cegłów niektórych obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości.
2012 3074 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia wzorów załączników do formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2012 3075 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 32/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2011 r. oraz przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego
2012 3076 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2012 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej
2012 3077 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirów.
2012 3078 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/67/2012 Rady Gminy Mirów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2012 3079 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 164 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
2012 3080 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Klwów.
2012 3081 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Klwów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Klwów.
2012 3082 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
2012 3083 2012-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku.
2012 3084 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 3085 2012-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGN.7113.2.2012 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok
2012 3086 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 305/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych
2012 3087 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 311/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Radomia’’
2012 3088 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 314/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3089 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr 317/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ” przyjętego Uchwałą Nr 895/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16 października 2006 r. ( z późn. zm.), będącego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Chrobrego oraz Potoku Północnego „Centrum Północ” przyjętego Uchwałą Nr 261/2000 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 marca 2000 r.
2012 3090 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XV/97/2012 Rady Miasta Raciąż z dnia 21 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich pobierania
2012 3091 2012-04-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.
2012 3092 2012-04-04 Zestawienie Zestawienie nr GK.7113.1.2012 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy).
2012 3093 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2012 3094 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 marca 2012r. uchylająca uchwałę Nr XVII/93/2012  z dnia 27 lutego 2012 roku zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012- 2024.
2012 3095 2012-04-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-18(4)/2012/434/VIzm3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany szóstej taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Zakładu Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie
2012 3096 2012-04-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-35(4)/2012/13547/Vzm/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizaji Sp.z o.o. z siedzibą w Garwolinie
2012 3097 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2012r.”
2012 3098 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica
2012 3099 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2012 r.
2012 3100 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2012 3101 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2012 3102 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pułtusk
2012 3103 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/118/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Błoniu
2012 3104 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie
2012 3105 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.
2012 3106 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 3107 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2012 3108 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/138/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: uchylenia własnej uchwały Nr VI/39/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2012 3109 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opinogóra Górna na lata 2012 - 2017
2012 3110 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/84/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2012 r.
2012 3111 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2011 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2012 3112 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011
2012 3113 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku
2012 3114 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Błędowo
2012 3115 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII/117/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w 2012 roku
2012 3116 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawnia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistcyzne usługi opiekuńczne oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolenia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2012 3117 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwonka w 2012 roku
2012 3118 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2012 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w statucie Gminy Czerwonka
2012 3119 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2012 rok.
2012 3120 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice, powiat płocki, woj. mazowieckie
2012 3121 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/80/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/203/05 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Słubicach
2012 3122 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/86/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3123 2012-04-05 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Iłży z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Iłża
2012 3124 2012-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2012 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 28 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
2012 3125 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVII.102.2012 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2012 roku
2012 3126 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 98/XIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2012 roku.
2012 3127 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2012 3128 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/81/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków”.
2012 3129 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szelkowie.
2012 3130 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 60/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3131 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 61/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2012 rok.
2012 3132 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo
2012 3133 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie.
2012 3134 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego
2012 3135 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Płońskiego
2012 3136 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie.
2012 3137 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/125/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Technikum w Zespole Szkół w Długosiodle
2012 3138 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Wyszkowie
2012 3139 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/99/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2012 – 2021
2012 3140 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Dalanówek
2012 3141 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII.179.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie reasumpcji uchwały nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2012
2012 3142 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX.184.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2012 3143 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX.186.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 3144 2012-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.9.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lutego 2012r. Rada Gminy Rusinów
2012 3145 2012-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.4131.5.2012.DR Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2012r. Rada Miejska w Pułtusku
2012 3146 2012-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.4131.4.2012.DR Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2012r. Rada Miejska w Pułtusku
2012 3147 2012-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.12.2012.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2012r. Rada Gminy Garbatka-Letnisko
2012 3148 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2012 3149 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 3150 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/151/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 3151 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2021
2012 3152 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 3153 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/134/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2012
2012 3154 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/137/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIV/430/10 z dnia 4 listopada 2010r
2012 3155 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/138/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 3156 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łyse
2012 3157 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie załoźenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Czerwinie i nadania statutu
2012 3158 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyńcu i nadania statutu
2012 3159 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Łysych i nadania statutu
2012 3160 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Goworowie i nadania statutu
2012 3161 2012-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wójt Gminy Pomiechówek z dnia 27 marca 2012r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011.
2012 3162 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 100/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grudusk w 2012 roku”
2012 3163 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 103/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Grudusk
2012 3164 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 106/XIX/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2012 3165 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/129/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu
2012 3166 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/119/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 - 2020
2012 3167 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/125/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2012 3168 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr IV.15.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2012 3169 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr IV.17.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojow alkoholowych na terenie Gminy Jasieniec.
2012 3170 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr IV.19.2012 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jasieniec.
2012 3171 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kosów Lacki na lata 2012 - 2017”
2012 3172 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kosowie Lackim
2012 3173 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 3.35.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 95/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.
2012 3174 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 3.51.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 99/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Celestynów dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.
2012 3175 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 3.56.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII/108/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów.
2012 3176 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 3.60.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr XI/101/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
2012 3177 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 3.61.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 108/XXI/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 95/XX/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 3178 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 3.66.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr 119/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 roku.
2012 3179 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 4.75.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie: orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XVII/87/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2012 na obszarze gminy Krasnosielc.
2012 3180 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/91/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do rady gminy
2012 3181 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/96/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec
2012 3182 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/97/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec
2012 3183 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/98/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej w Grali -Dąbrowiźnie
2012 3184 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 143/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 17 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 3185 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Naruszewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2012 3186 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/89/2012 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3187 2012-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Szelków z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za rok 2011.
2012 3188 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Winnica
2012 3189 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie uchylenia uchwały odnośnie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Winnica na lata 2010-2014
2012 3190 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XI/101/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku i Gimnazjum Nr 2 w Ościsłowie.
2012 3191 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 186/2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za 2011r.
2012 3192 2012-04-06 Aneks Aneks nr 8.2012 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2012 3193 2012-04-06 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-2(10)/2012/403/XI/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu
2012 3194 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/376/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/341/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce
2012 3195 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/258/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 3196 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/259/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 3197 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/260/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2012 3198 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Stupsk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2012 3199 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stupsk w 2012 roku
2012 3200 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/12 Rady Gminy Stupsk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stupsk na lata 2012- 2016
2012 3201 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/80/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hanki Sawickiej w Bardzicach.
2012 3202 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/83/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2012 roku.
2012 3203 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/141/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Starych Babicach
2012 3204 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/122/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/04 Rady Gminy w Dobre z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego na terenie gminy Dobre, zmienionej uchwałą Nr XXIII/183/05 Rady Gminy w Dobrem z dnia 8 lutego 2005 roku, oraz Uchwałą NR XX/144/09 Rady Gminy Dobre z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
2012 3205 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIV/123/12 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrem.
2012 3206 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 96/X/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXVIII/06 Rady Gminy Bulkowo z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bulkowie oraz zmianę jej statutu
2012 3207 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 101/XI/12 Rady Gminy Bulkowo z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia zasad najmu lokali użytkowych wchodzących do zasobu Gminy Bulkowo
2012 3208 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 155/XVI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 3209 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 157/XVI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na II, III, IV kwartał 2012 roku
2012 3210 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH PAPROTNIA I GRANICE
2012 3211 2012-04-06 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-8(6)/2012/142/XIII/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKAS.A., w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie w rejonie ul. Annopol.
2012 3212 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/64/12 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wyśmierzyce za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
2012 3213 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/117/2012 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 marca 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 3214 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gulinie w Szkołę Filialną w Gulinie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie.
2012 3215 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/78/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Zakrzew oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
2012 3216 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/134/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakrzew.
2012 3217 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXII/123/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2012 3218 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2012 3219 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/114/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2012-2015
2012 3220 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/116/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Glinojeck w latach: 2012r. – 2016r.
2012 3221 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/118/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bielawy
2012 3222 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/119/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Brody Młockie
2012 3223 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/120/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Rumockie
2012 3224 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/121/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Dukt-Krusz
2012 3225 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XII/122/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie : uchwalenia Statutu Sołectwa Faustynowo
2012 3226 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 105/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie.
2012 3227 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2012 roku.
2012 3228 2012-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Starosty Węgrowskiego z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2012 roku
2012 3229 2012-04-06 Porozumienie Porozumienie Starosty Węgrowskiego z dnia 19 marca 2012r. zawarte w dniu 19 marca 2012 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, 2. Pani Ewa Besztak – Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu w osobie Pani Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzająceg
2012 3230 2012-04-06 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla kursów II stopnia w zawodzie fryzjer oraz kucharz małej gastronomii realizowanych dla uczniów klas wielozawodowych w okresie od 13 luty 2012 r. do 9 marca 2012 r. - kierowanych przez Powierzającego.
2012 3231 2012-04-06 Aneks Aneks nr 1 Starosty Węgrowskiego z dnia 22 lutego 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2011 roku w Węgrowie, pomiędzy Starostą Węgrowskim Panem Krzysztofem Fedorczykiem zwanym dalej „Starostą Węgrowskim” a Nadleśniczym Nadleśnictwa Siedlce Panem Januszem Szerszeniem, zwanym dalej „Nadleśniczym” dotyczące powierzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
2012 3232 2012-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2011 rok.
2012 3233 2012-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011r.
2012 3234 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX.189.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
2012 3235 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX.190.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2012 3236 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX.191.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
2012 3237 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX.195.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr XVII.177.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025
2012 3238 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XX.206.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 3239 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/69/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2012 3240 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/70/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sokołowie Podlaskim
2012 3241 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/76/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
2012 3242 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2211/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek za lokale socjalne
2012 3243 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XV/86/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne.
2012 3244 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr X/64/04 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 22 marca 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne, zmieniona uchwałą Nr XXIII/138/06 z dnia 29 czerwca 2006r., uchwałą Nr VI/24/07 z dnia 30 marca 2007r. i uchwała Nr XXI/124/09 z dnia 16 grudnia 2009r.
2012 3245 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 352/92/12 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2011 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok
2012 3246 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI-81/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok
2012 3247 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/313/2009 Rady Miasta Marki z dnia 9 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2009 rok.
2012 3248 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/09 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2009r.
2012 3249 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr LV/256/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 15 września 2009r. zmianiająca uchwałę Nr LIV/ 246/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok
2012 3250 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/61/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 3251 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/313/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 3252 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/325/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 3253 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2009 Wójta Gminy Młynarze z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Młynarze na 2009 rok
2012 3254 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr 187/XXXIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 3255 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/408/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2009
2012 3256 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2012 3257 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zabrodzie na rok 2009
2012 3258 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/62/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2012 3259 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/09 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 3260 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr 356/XL/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 3261 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr 434/XXXII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 3262 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 405(93)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2012 3263 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr LV/257/2009 Rady Miasta Piastów z dnia 15 września 2009r. Zmiany w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 3264 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/57/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 10 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
2012 3265 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-19/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 3266 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-20/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2012 3267 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/231/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2012 3268 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/304/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 3269 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 3270 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009r.
2012 3271 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 3272 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/75/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 3273 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2012 3274 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 254/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Legionowo na 2009 r.
2012 3275 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/315/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 3276 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2009 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 3277 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr LIV/246/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009r. w wsprawie zmian w budżecie Miasta Piastowa na 2009 rok .
2012 3278 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009
2012 3279 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2009 r.
2012 3280 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr 200/XXXII/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 3281 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr 307/XXVIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 3282 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania nadwyżki budżetowej na 2009 rok
2012 3283 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2012 3284 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XLII/324/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2012 3285 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr LI/440/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2012 3286 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/09 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2009 rok
2012 3287 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/121/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XI/113/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 - 2020
2012 3288 2012-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Mińskiego z dnia 8 lutego 2012r. z działaności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku
2012 3289 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr 124.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunkó umorzenia w całosci lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 3290 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy na lata 2012 – 2017 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2012 3291 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń
2012 3292 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu opłat za przewozy komunikacją lokalną
2012 3293 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola w Ojrzeniu wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu oraz rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych w Ojrzeniu.
2012 3294 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ojrzeń
2012 3295 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sadłowie.
2012 3296 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Bieżuń na lata 2012-2016
2012 3297 2012-04-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2012 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rzekuń oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów fianansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.
2012 3298 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/101/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
2012 3299 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/102/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A N A R O K 2 0 1 2
2012 3300 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/103/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
2012 3301 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów.
2012 3302 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jaroszowa Wola
2012 3303 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr 82/XV/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwiarząt na terenie gminy Rościszewo w 2012 roku"
2012 3304 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr 83/XV/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa w Rościszewie, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rościszewo nr 189/XL/10 z dnia 30.09.2010r.
2012 3305 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/258/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria
2012 3306 2012-04-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-13(6)/2012/142/XIII/AD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie w rejonie ul. Chełmżyńskiej.
2012 3307 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy Sterdyń z dnia 2 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3308 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr 61/XVI/II Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
2012 3309 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr 138/12 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2011 rok
2012 3310 2012-04-12 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2012 3311 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
2012 3312 2012-04-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sterdyni
2012 3313 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXII/184/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/388/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania zmienionej Uchwałą Nr LV/438/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 listopada 2010 roku
2012 3314 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVII/109/12 Rady Gminy Goworowo z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2012 3315 2012-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Kowala z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia gminy.
2012 3316 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 1/I/2012 Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2011 r.
2012 3317 2012-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Wójta Gminy Sienno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2011 rok, informacji o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury
2012 3318 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XI / 55 / 11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 16 grudnia 2011r.
2012 3319 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostki pomocniczej będzie wypłacana dieta.
2012 3320 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
2012 3321 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 211/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3322 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 212/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3323 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 206/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 r.
2012 3324 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 207/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2012 3325 2012-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kalinowa Łąka”
2012 3326 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV-21/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipinki
2012 3327 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XIV-22/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012 r."
2012 3328 2012-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Siedleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego za 2011 rok
2012 3329 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 3330 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 127.XXI.2012 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych
2012 3331 2012-04-13 Porozumienie Porozumienie nr IR. 032.1.5.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Mariana Dzięcioła – Burmistrza Łochowa za kontrasygnatą Zastępcy Skarbnika Gminy Łochów – Marii Komuda, zwaną dalej „Przyjmującym”
2012 3332 2012-04-13 Porozumienie Porozumienie nr IR. 032.1.6.2012.MJB Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012r. zawarte dnia 14 marca 2012 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2. Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Węgrów, reprezentowanym przez: Jarosława Grendę – Burmistrza Miasta Węgrowa za kontrasygnatą Skarbnika Miasta Węgrowa – Agnieszki Kądzieli - Biernat, zwanym dalej „Przyjmującym”
2012 3333 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/824/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji niektórych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego m.st. Warszawy
2012 3334 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 388/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 3335 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr 377/136/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 3336 2012-04-16 Aneks Aneks nr 1 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 13 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2012 3337 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XV/ 152/ 2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrozy”
2012 3338 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach
2012 3339 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/153/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie.
2012 3340 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/154/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy
2012 3341 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2012 3342 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+"
2012 3343 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XX/159/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012
2012 3344 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/795/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Powązki
2012 3345 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/802/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy, rozwiązania zespołu szkół oraz zmiany siedziby i włączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych m.st. Warszawy do zespołu szkół
2012 3346 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/803/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. chor. Józefa Paczkowskiego w Warszawie, ul. Elekcyjna 21/23
2012 3347 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/807/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie zmiany nazwy parku w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2012 3348 2012-04-16 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2012r. zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze m. st. Warszawy
2012 3349 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Stok Lacki.
2012 3350 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki
2012 3351 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.
2012 3352 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.
2012 3353 2012-04-16 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce,  dla fragmentów wsi Żelków-Kolonia.
2012 3354 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 16 kwietnia 2012r.
2012 3355 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/158/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kobyłka.
2012 3356 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/159/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobyłka w 2012 roku
2012 3357 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce
2012 3358 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2012 roku
2012 3359 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.
2012 3360 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr vi/46/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w Gminie Sypniewo
2012 3361 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012r.
2012 3362 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości , rolnego i lesnego.
2012 3363 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 07 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.
2012 3364 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
2012 3365 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Grójeckiemu lub jednostkom organizacyjnym powiatu .
2012 3366 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian statutu jednostki budżetowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
2012 3367 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/76/2012 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 marca 2012r. w sprawieProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młynarze w 2012 roku.
2012 3368 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko
2012 3369 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/110/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
2012 3370 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXI/111/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Orońsko
2012 3371 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 3372 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 75/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nieporęt na 2012 rok.
2012 3373 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 7 marca 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Powierzającym”, reprezentowanym przez:1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego2. Stefana Gorę - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego Miastem Siedlce, reprezentowanym przez:1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sobolewie.
2012 3374 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Garwolińskiego
2012 3375 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII\110\2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2012 3376 2012-04-17 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.3.2012.MW Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2012r. Rada Gminy Nowe Miasto
2012 3377 2012-04-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-6(6)/2012/142/XIII/AD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w Warszawie w rejonie ul. Marynarskiej.
2012 3378 2012-04-17 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 marca 2012r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, 2. Pan Mieczysław Olszlegier – Wicestarosta Żuromiński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Ireny Brejna, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 1. Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2. Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Teresy Bąk, zwanym dalej „Przyjmującym” do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na prowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez „Powierzającego” ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia o następującej treści:
2012 3379 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 47/2012 Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowej Stacji Ratownictwa Medycznego w Błoniu oraz informacji o stanie mienia powiatu za 2011 rok.
2012 3380 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 22/12 Powiatu Makowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2012 3381 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2012-2024
2012 3382 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/129/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie i szkół wchodzących w jego skład
2012 3383 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/133/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Janowie
2012 3384 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/134/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim
2012 3385 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/135/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim
2012 3386 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XII/136/12 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 3387 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 123/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 3388 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 126/XVI/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu i ich przechowywania w strzeżonym porcie lub przystani.
2012 3389 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2012 3390 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 3/2012 Powiatu Radomskiego z Gminą Pionki
2012 3391 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 46/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2011 rok.
2012 3392 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 24/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad wspólnego wykonywania zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy z Miastem
2012 3393 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2012 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 3394 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Repki w 2012 roku.
2012 3395 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy Repki z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Repki.
2012 3396 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2012 3397 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/65/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2012 3398 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2012 3399 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2012r.
2012 3400 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 3401 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/09 Rady Gminy Sterdyń z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2012 3402 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy Skwer Ofiar Katynia
2012 3403 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/192/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Karczew na lata 2012 – 2015 z perspektywą do 2032 r.
2012 3404 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2012 3405 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/194/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji wygasająco Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Karczewie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4
2012 3406 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2012 3407 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/136/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Michałowice.
2012 3408 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XIII/140/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.
2012 3409 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 83/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012
2012 3410 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 99/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowy Dwór Mazowiecki
2012 3411 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 100/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Borowie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Borowie
2012 3412 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 101/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żabia Wola oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żabia Wola
2012 3413 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 102/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kadzidło oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kadzidło
2012 3414 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 103/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Konstancin-Jeziorna
2012 3415 2012-04-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-34(5)/2012/424/Xzm/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.
2012 3416 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obryte na 2012 rok”
2012 3417 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Sadykrzu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2012 3418 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Psarach w celu utworzenia Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrytem wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem
2012 3419 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Obryte.
2012 3420 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/130/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pionki
2012 3421 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Pionki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2012 3422 2012-04-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2012 Wójta Gminy Pionki z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2012 3423 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/188/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce
2012 3424 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/189/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce
2012 3425 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/191/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
2012 3426 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/195/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek osobowych z terenu Gminy Zielonka oraz sposobu ich umieszczania
2012 3427 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Lipsko
2012 3428 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 lutego 2006 roku Nr XXXIII/212/2006 w sprawie trybu i zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania terenie Miasta i Gminy Lipsko.
2012 3429 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę
2012 3430 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2012r. zmiany Uchwały Nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 3431 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2012 3432 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/146/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. o zmianie Uchwały Nr XIV/137/2012 roku z dnia 6 marca 2012 roku zmieniająca Uchwałę Nr XII/115/2011 Rady Gminy Mrozy z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017.
2012 3433 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/147/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XIV/138/2012 z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 roku
2012 3434 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/82/2012 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie
2012 3435 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/84/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 3436 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XV/88/12 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2012 3437 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr 108/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie
2012 3438 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin
2012 3439 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/97/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 3440 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/99/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych
2012 3441 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/101/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę Sochocin
2012 3442 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/102/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2012 r.
2012 3443 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XV/124/2012 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2012 3444 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 3445 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022
2012 3446 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 169/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F obręb Jadwisin
2012 3447 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/385/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym.
2012 3448 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 1/2012 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2011.
2012 3449 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/111/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2012 roku
2012 3450 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/112/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 3451 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/168/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2012 3452 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/170/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania aktu założycielskiego szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nadarzyn
2012 3453 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/171/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2012.
2012 3454 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 193/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2012-2017
2012 3455 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 203/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Żłobkowi Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie
2012 3456 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 204/Vi/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2012 3457 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 209/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2012 3458 2012-04-18 Aneks Aneks nr 2 Starosty Mławskiego z dnia 11 kwietnia 2012r.
2012 3459 2012-04-18 Aneks Aneks nr 6 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2012r.
2012 3460 2012-04-18 Aneks Aneks nr 8 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2012r.
2012 3461 2012-04-18 Aneks Aneks nr 10 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2012r.
2012 3462 2012-04-18 Aneks Aneks nr 10 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2012r.
2012 3463 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/361/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie: przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2012 3464 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 3465 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/816/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń
2012 3466 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, dla obszaru części wsi Łoś
2012 3467 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/95/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2012 roku
2012 3468 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2012 Rady Gminy Krasne z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Krasne i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2012 3469 2012-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za 2011 rok.
2012 3470 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 258/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 3471 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 259/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 3472 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 260/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 3473 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 261/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Ostrołęka
2012 3474 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 263/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych
2012 3475 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVI/160/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Mława
2012 3476 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/12 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łosice
2012 3477 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/149/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Magnuszew.
2012 3478 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/152/12 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2012 - 2017.
2012 3479 2012-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2012 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2011 rok.
2012 3480 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 81/XIX/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
2012 3481 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/144/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości: Tulewo, Tulewo Górne i Rybno.
2012 3482 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/65/05 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 3483 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/152/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/2/2004 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie warunków zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wyszków w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców tych lokali oraz zasad przyznawania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
2012 3484 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/156/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2012 3485 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/165/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Wyszkowie.
2012 3486 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/166/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/273/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wyszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 3487 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Wyszków.
2012 3488 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII /116/ 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie.
2012 3489 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/126 /2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 3490 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie założenia przedszkola w Międzyborowie, oraz włączenia przedszkola w Międzyborowie do Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie, ul. Staszica 5.
2012 3491 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
2012 3492 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXIII /132 / 2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonania jej podziału.
2012 3493 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/105/2012 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Młodzieszynie w samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie.
2012 3494 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 79/XII/2012 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 7 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Staroźreby w 2012 roku
2012 3495 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy w Pionkach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych w Jedlni należących do Gminy Pionki oraz odpłatności za ich użytkowanie
2012 3496 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/124/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 3497 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/132/12 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Ostrowi Mazowieckiej z działalności w roku 2011.
2012 3498 2012-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2011 roku
2012 3499 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
2012 3500 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2012.
2012 3501 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr XVI/84/2012 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 13 lutego 2012 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2012 3502 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 3/XVI/2012 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Musuły, Bartoszówka, Bieniewiec, Oddział
2012 3503 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XII/99/2012 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Liw.
2012 3504 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 83/XII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2012 rok
2012 3505 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 84/XII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na terenie gminy Małkinia Górna.
2012 3506 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 139/XXVI/2005 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
2012 3507 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2012-2017
2012 3508 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek  na lata 2012- 2020.
2012 3509 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku i nadania mu statutu
2012 3510 2012-04-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2012 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Grabów nad Pilicą.
2012 3511 2012-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/12 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2011.
2012 3512 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2012r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jednorożec na rok 2012.
2012 3513 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury i nadania nazwy – Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu.
2012 3514 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno
2012 3515 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XV/68/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2012r. w sprwie likwidacji Filii Bibliotecznej w Dębsku.
2012 3516 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.
2012 3517 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Rząśnik
2012 3518 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2012 roku
2012 3519 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2012 3520 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rząśnik
2012 3521 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rząśnik.
2012 3522 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/83/12 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 3523 2012-04-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy w 2011 roku.
2012 3524 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 3525 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca rozporzdzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2012 3526 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 115/XIV/2011 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2012
2012 3527 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 184 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jakubów
2012 3528 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 185 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boguty-Pianki
2012 3529 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 484/139/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 3530 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 524/141/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2012 3531 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 525/141/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2012 3532 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 537/144/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2012 r.
2012 3533 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Raciąż z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/
2012 3534 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raciąż w 2012 r.
2012 3535 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Raciąż
2012 3536 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Bojanowskiego w Kodłutowie
2012 3537 2012-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Ewy Waszkiewicz-Sznyter, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego, 2. Janusza Gójskiego – Wicestarostę Makowskiego, przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2012 3538 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2012 Wójta Gminy Pacyna z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pacyna i sprawozdania z wykonania planu w sprawie finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za rok 2011r.
2012 3539 2012-04-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 26 marca 2012r. zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego gminy za 2011 rok.
2012 3540 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/98/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku.
2012 3541 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 455/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013
2012 3542 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 457/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 3543 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 458/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2012 3544 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 476/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 224/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 06 lipca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2012 3545 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 26 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Jakubów w 2012 roku"
2012 3546 2012-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Otwocka
2012 3547 2012-04-20 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie stawek czynszu za 1 m.kw. powierzchni użytkowej lokalu
2012 3548 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 134/XVI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 5.83.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Radzymin na rok 2012.
2012 3549 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 136/XVI/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i obejmowania udziałów przez Gminę Radzymin w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Radzymin pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie.
2012 3550 2012-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2012 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2011 rok.
2012 3551 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/101/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016
2012 3552 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe.
2012 3553 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gózd.
2012 3554 2012-04-23 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m. st. Warszawy
2012 3555 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XV/96/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo.
2012 3556 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 3557 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVI/105/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3558 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/780/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2012 3559 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/793/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sągi
2012 3560 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/794/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Targówka Fabrycznego w rejonie ulic: Rzecznej, Ziemowita i Klukowskiej
2012 3561 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/808/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2012 3562 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2012 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Huszlew.
2012 3563 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/809/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
2012 3564 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/812/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2012 3565 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/817/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
2012 3566 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/819/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wilanowski Park Kulturowy”
2012 3567 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/822/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w m.st. Warszawie
2012 3568 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/823/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2012 3569 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/825/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola nr 398 „Wiatraczek” w Warszawie, ul. Kobielska 15 oraz wyposażenia Przedszkola nr 89 „Niezapominajka” w Warszawie, ul. Kobielska 55a w mienie m.st. Warszawy
2012 3570 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/826/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Sportowej nr 55 im. płk. Henryka Leliwy-Roycewicza w Warszawie, ul. Siennicka 40 i rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych nr 70 im. płk. Henryka Leliwy-Roycewicza w Warszawie, ul. Siennicka 40
2012 3571 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/827/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 79 im. Zygmunta Sokołowskiego w Warszawie, ul. Arkuszowa 202 oraz utworzenia Szkoły Filialnej w Warszawie, ul. Arkuszowa 202 podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy w Warszawie, ul. Balcerzaka 1
2012 3572 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/828/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Warszawie, ul. Otwocka 3, włączenia jej do Zespołu Szkół nr 112 w Warszawie, ul. Otwocka 3 oraz zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2012 3573 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/829/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 353 w Warszawie, ul. Cieplarniana 23 oraz zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 18
2012 3574 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/830/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 50 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie, ul. J. Bema 76 i XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, ul. J. Bema 76 w Zespół Szkół nr 117 w Warszawie, ul. J. Bema 76
2012 3575 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/831/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 165 w Warszawie, ul. Kiwerska 3 i XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie, ul. Kiwerska 3 w Zespół Szkół nr 118 w Warszawie, ul. Kiwerska 3
2012 3576 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/832/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 166 w Warszawie, ul. Czerniakowska 128 oraz zmiany obwodu Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie, ul. Polna 7
2012 3577 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/833/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji LXXIX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a oraz LVII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Warszawie, ul. K. Irzykowskiego 1a
2012 3578 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/834/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2012 3579 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/835/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2012 3580 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/836/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2012 3581 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/837/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2012 3582 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/838/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2012 3583 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/840/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy
2012 3584 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/78/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku
2012 3585 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/83/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Gniewoszów.
2012 3586 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 7 marca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Gniewoszów.
2012 3587 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 122/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2012 3588 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 123/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2012 3589 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 124/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mała Wieś.
2012 3590 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 125/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mała Wieś publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 3591 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 126/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
2012 3592 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 127/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Podgórzu
2012 3593 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 128/XV/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2012 3594 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum w Grójcu
2012 3595 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2012 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2012-2019
2012 3596 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 306/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2011 r.
2012 3597 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zatory
2012 3598 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 103/XV/2012 Rady Gminy Zatory z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zatory w 2012 roku
2012 3599 2012-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2011 rok
2012 3600 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XV/82/2012 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
2012 3601 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/70/12 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bandysiach.
2012 3602 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 149/XVIII/12 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
2012 3603 2012-04-23 Protokół Protokół Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2012r. USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
2012 3604 2012-04-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 16 kwietnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejowice przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2012 r.
2012 3605 2012-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencji sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2012 3606 2012-04-23 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencji sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2012 3607 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
2012 3608 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/193/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie warunków jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2012 3609 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/194/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki
2012 3610 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XXI / 91 / 2012 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu samorządowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie
2012 3611 2012-04-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 11 kwietnia 2012r. zawarte w dniu 11 kwietnia 2012 r.
2012 3612 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 74/XII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach.
2012 3613 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVII.93.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ronda.
2012 3614 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 177/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu jednostki kultury pod nazwą „Dom Kultury w Sierpcu”.
2012 3615 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.
2012 3616 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 179/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2012 3617 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 3618 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 181/XXIII/2012 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy - Miasto Sierpc”
2012 3619 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2012 3620 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu jej przyznawania.
2012 3621 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad, warunków, rodzajów i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.
2012 3622 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2012 3623 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wyłączenia lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy
2012 3624 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/21/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chlewiska w 2012 r.
2012 3625 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr IV/23/12 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 3626 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krasnosielc na lata 2012 - 2016
2012 3627 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek dziennej opłaty targowej
2012 3628 2012-04-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2012r. ZAŁĄCZNIK Nr 2
2012 3629 2012-04-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2012” zawarte pomiędzy:
2012 3630 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/849/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.Warszawie oraz nieodpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie w związku z organizacją Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™
2012 3631 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dosin nazwy ul. Rajska
2012 3632 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
2012 3633 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 184/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Serocku
2012 3634 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 185/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Serocku
2012 3635 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 187/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021
2012 3636 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/143/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 3637 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 4.72.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr XVI/105/2012 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3638 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 4.73.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie: orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIX/253/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2012 3639 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 4.81.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 148/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012 roku zmieniającej uchwałę Nr 490/XXXII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3640 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 5.87.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: Uchwały Nr 229/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłat targowych.
2012 3641 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno –Podzaborówek we wsi Leszno
2012 3642 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki
2012 3643 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”
2012 3644 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych uczestniczącym w działaniach ratowniczych  lub szkoleniach pożarniczych
2012 3645 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2012 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 12 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2011
2012 3646 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 309/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2011.
2012 3647 2012-04-24 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 3 lutego 2012 w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji.
2012 3648 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2012 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ
2012 3649 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2012 – 2020
2012 3650 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012 Gminy Nieporęt
2012 3651 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/79/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2012 3652 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/81/12 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olszanka w 2012 r.
2012 3653 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2011 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń.
2012 3654 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 259/XLVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2012 3655 2012-04-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Pułtuskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie uzupełnienia składu
2012 3656 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętam,i a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Płońsk
2012 3657 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Płońsk z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapbiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płońsk w 2012 r.
2012 3658 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2012 roku
2012 3659 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2012r. w sprawienadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Niegów, gm. Zabrodzie.
2012 3660 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2012 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 19 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2011 rok.
2012 3661 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 108/XIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 3662 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 44 /2012 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 3663 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2012 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 /2012 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.
2012 3664 2012-04-24 Informacja Informacja nr DPE-4110-1(2)/2012/142/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy aktualnie działającemu pod nazwą: PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2012 3665 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karniewo w 2012 roku
2012 3666 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Wójta Gminy Karniewo z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2011 r.
2012 3667 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.17.2012.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2012r. Rada Gminy Leszno
2012 3668 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.12.2012.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2012r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2012 3669 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.16.2012.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2012r. Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2012 3670 2012-04-24 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.14.2012.MZ1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2012r. Rada Gminy Lesznowola
2012 3671 2012-04-24 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2012 3672 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 192 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorożec
2012 3673 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Budy
2012 3674 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pieńki- Towarzystwo
2012 3675 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radziejowice- Parcel
2012 3676 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radziejowice
2012 3677 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Budy Radziejowskie
2012 3678 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tartak Brzózki
2012 3679 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zazdrość
2012 3680 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Solectwa Adamów- Parcel
2012 3681 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zboiska.
2012 3682 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Benenard
2012 3683 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Józefowskie
2012 3684 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Mszczonowskie
2012 3685 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chroboty
2012 3686 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytów A.
2012 3687 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korytów.
2012 3688 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krze Duże
2012 3689 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzyżówka
2012 3690 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuklówka Radziejowicka
2012 3691 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Kuklówka Zarzeczna
2012 3692 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuranów
2012 3693 2012-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania finansowego Miasta oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury
2012 3694 2012-04-25 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1393/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011r.
2012 3695 2012-04-25 Wyrok Wyrok nr sygn. akt SA/WA 655/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lipca 2011r.
2012 3696 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/89/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach
2012 3697 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/90/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Miejskiej Dąbrowie
2012 3698 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej
2012 3699 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/241/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IV/227/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
2012 3700 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/153/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2012 3701 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/154/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na terenie Gminy Mrozy
2012 3702 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2012 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą Budowa chodnika w sąsiedztwie drogi powiatowej 2653W w Małkini Górnej.
2012 3703 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr 67/X/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
2012 3704 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/120 /12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Izabelinie zadań, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 3705 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie.
2012 3706 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/125/ 12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Mościska
2012 3707 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/126 /12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin w 2012 roku
2012 3708 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIV/127/12 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Izabelin
2012 3709 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2012 - 2020
2012 3710 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/230/212 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Legionowie
2012 3711 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/231/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Legionowie
2012 3712 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/232/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie włączenia Gimnazjum Nr 6 do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914 - 1918
2012 3713 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XIX/235/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2012 3714 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XII/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok Powiatu Piaseczyńskiego
2012 3715 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 149/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola  dla części obrębu Zamienie część II.
2012 3716 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 151/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Wólka Kosowska
2012 3717 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 152/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin
2012 3718 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 121/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola
2012 3719 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 122/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra
2012 3720 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 123/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów
2012 3721 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 20 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
2012 3722 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr X/63/2012 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów
2012 3723 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2012 3724 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/72/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Grabowa gm. Potworów”
2012 3725 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/74/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na Budowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Mokrzec gm. Potworów
2012 3726 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/73/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2012 3727 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr IX/75/2012 Rady Gminy Potworów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaciagnięcia pozyczki na wyprzedzajace finansowanie działań finansowych ze srodków pochodzacych z budzetu Unii Europwejskiej
2012 3728 2012-04-26 Aneks Aneks nr 7 Starosty Mławskiego z dnia 15 marca 2012r.
2012 3729 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Żuromińskiemu Centrum Kultury.
2012 3730 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/12 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 3731 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/146/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania .
2012 3732 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/154/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/263/09 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 listopada 2009 roku w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Nagoszewie.
2012 3733 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/145/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu.
2012 3734 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 427/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską, granicą administracyjną miasta Piaseczno i dalej ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską, Armii Krajowej
2012 3735 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 379/XVI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO części wsi GOŁKÓW
2012 3736 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/77/2012 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mokobodach
2012 3737 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2012 roku"
2012 3738 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/105/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Siennica
2012 3739 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/89/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gołąbku
2012 3740 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/88/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gołąbku
2012 3741 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XII/92/12 Rady Gminy w Skórcu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skórzec w 2012r.
2012 3742 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Wójta Gminy Sochocin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2011 .
2012 3743 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Kotorydz
2012 3744 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn
2012 3745 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 16 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ruskowie
2012 3746 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV/ 114/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży
2012 3747 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/49/2012 Rady Gminy Wierzbno z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2012 3748 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIII/52/12 Rady Gminy Wierzbno z dnia 20 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr VII/24/11 z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno.
2012 3749 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIV/12/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Siemiątkowo
2012 3750 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 465/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczna ( Zalesie Dolne)
2012 3751 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 466/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław II zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 188/IX/2007 z dnia 16.05.2007 r.( DZ. URZ. WOJ. MAZ. NR 144 poz. 3921 z dn. 26.07.2007 r.)
2012 3752 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 462/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków
2012 3753 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 463/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy PERKOZA ulicy we wsi Głosków w gminie Piaseczno
2012 3754 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr 464/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską, Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. 177 poz. 4579 z dnia 14.10.2010 r. )
2012 3755 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/379/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Muchawki
2012 3756 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.97.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2012 roku
2012 3757 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.103.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnychna cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2012 3758 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.107.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowy zasobem Gminy Stromiec na lata 2012-2016
2012 3759 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XV.110.2012 Rady Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stromiec w 2012 roku.
2012 3760 2012-04-26 Informacja Informacja nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. o operacie opisowo - kartograficznym obrębu Zdrojki gm. Lubowidz powiat żuromiński, woj. mazowieckie
2012 3761 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/22/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Potocka” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 599/9.
2012 3762 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/23/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy „Jodłowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 67/9.
2012 3763 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/28/2012 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nieporęt w 2012 roku
2012 3764 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/119/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie Gminy Olszewo-Borki w miejscowości Nowa Wieś
2012 3765 2012-04-26 Uchwała Uchwała nr XIX/120/12 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Olszewo-Borki
2012 3766 2012-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2011 rok
2012 3767 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr 184/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 490/XXXII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lesznowola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2012 3768 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr 195/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 3769 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr 196/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazw drogom
2012 3770 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr 197/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze
2012 3771 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr 199/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola
2012 3772 2012-04-27 Uchwała Uchwała nr 200/XV/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Lesznowola
2012 3773 2012-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów
2012 3774 2012-04-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów