Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Wrzesień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 5024 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009r. zmian w budżecie na rok 2009
2011 5025 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr 74/2011 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2010 rok
2011 5026 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Przesmyki w czasie przekraczajacym wymiar zajęć zapewniajacych bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
2011 5027 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujacych w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 5028 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 kwietnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MSZCZONOWA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EW. 1620, 1621 W MSZCZONOWIE
2011 5029 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/101/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku
2011 5030 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/103/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/88/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Otwocku
2011 5031 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/104/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku
2011 5032 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/105/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości lokalowych, stanowiących własność Gminy Otwock, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2011 5033 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na inne cele niż budownictwo mieszkaniowe
2011 5034 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/109/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę nr IX/91/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanego z Funduszu Spójności
2011 5035 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki.
2011 5036 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Repki z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w: - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim – Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wyrozębach-Podawcach - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAWIMED” – Zakład Opiekuńczo -Leczniczy z Rehabilitacją w Sawicach-Wsi dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 5037 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 5038 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne przowadzone przez gminę Sarnaki
2011 5039 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura
2011 5040 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowaczów
2011 5041 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/93/03Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 grudnia 2003 roku ustalenia opłat za pobór wody z ujęć wodnych i wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty eksploatacyjnej.
2011 5042 2011-09-03 Uchwała Uchwała nr XXV/248/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008 rok
2011 5043 2011-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008 rok
2011 5044 2011-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2008 rok
2011 5045 2011-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Babice na 2008 rok
2011 5046 2011-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 169/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie przedstawienia prognozy kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne
2011 5047 2011-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie przedstawienia prognozy kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne
2011 5048 2011-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.105.2011.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2011r. Rada Miejska w Piasecznie
2011 5049 2011-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.109.11.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2011r. Rada Gminy Sońsk
2011 5050 2011-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.112.11.MPZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Rada Miejska w Łomiankach
2011 5051 2011-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.34.2011.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Rada Gminy Płoniawy-Bramura
2011 5052 2011-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-I.4131.104.11.MP2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2011r. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki
2011 5053 2011-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.100.2011.JJ Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2011r. Rada Miasta Marki
2011 5054 2011-09-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.35.2011.AD Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Rada Gminy Płoniawy-Bramura
2011 5055 2011-09-03 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-59(7)/2011/107/VII/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia VII taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku.
2011 5056 2011-09-03 Informacja Informacja nr Gkn.6640.7.2011.GB Starosty Makowskiego z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie operatu gruntów i budynków
2011 5015 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 5016 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr 135/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie Miasta Ostrołęki i ich umieszczanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 5017 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XII/52/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin
2011 5018 2011-09-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010.
2011 5019 2011-09-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.36.2011.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2011r. Rada Miejska w Kozienicach
2011 5020 2011-09-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.17.2011.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 sierpnia 2011r. Rada Gminy Paprotnia
2011 5021 2011-09-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.35.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lipca 2011r. Rada Gminy w Przytyku
2011 5022 2011-09-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.84.2011.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2011r. Rada Gminy Stanisławów
2011 5023 2011-09-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.95.2011.AK Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2011r. Rada Gminy Puszcza Mariańska
2011 5057 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/393/2011 Rady Miasta Warszawa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2011 5058 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/394/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 5059 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/395/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie odrzucenia wniosku z dnia 2 sierpnia 2011 r. Okręgowego Oddziału Partii Politycznej „Prawo i Sprawiedliwość” o przeprowadzenie referendum lokalnego
2011 5060 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/400/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
2011 5061 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/401/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 5062 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/402/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 5063 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/403/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 5064 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/406/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze Skweru I Dywizji Pancernej w Warszawie oraz nieruchomości bezpośrednio przyległych
2011 5065 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/417/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 4 w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 4/6
2011 5066 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/418/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 7 w Warszawie, ul. Sowia 4
2011 5067 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/419/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 249 dla Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Warszawie, ul. W. Umińskiego 11
2011 5068 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/420/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Specjalnego nr 393 w Warszawie, ul. Puławska 97
2011 5069 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/421/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 218 w Warszawie, ul. T. Rechniewskiego 5B
2011 5070 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/422/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej nr 146 w Warszawie, ul. Domaniewska 33
2011 5071 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/423/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat w bursach i niektórych innych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę
2011 5072 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/429/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2011 5073 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/430/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 5074 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/431/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2011 5075 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/432/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2011 5076 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/433/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 5077 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/434/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2011 5078 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/435/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2011 5079 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XXI/436/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2011 5080 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 36/VII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2011 5081 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 37/VII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Boguty-Pianki oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom.
2011 5082 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie.
2011 5083 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki.
2011 5084 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Boguty-Pianki oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom.
2011 5085 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie w statutu Żłobka Miejskiego w Sochaczewie
2011 5086 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dąbrówka na stałe obwody głosowania.
2011 5087 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 5088 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Parysów
2011 5089 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 10 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w Gminie Parysów
2011 5090 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XII/46/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku
2011 5091 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/110/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5092 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców
2011 5093 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XV/102/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2011 5094 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 5095 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielany.
2011 5096 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunkow i zasad korzystania oraz opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Orońsko
2011 5097 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam na terenie Gminy Orońsko
2011 5098 2011-09-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-64(9)/2011/607/VI/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładowi Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. z siedzibą w Warce.
2011 5099 2011-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów ponownych Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2011 r.
2011 5100 2011-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku przeprowadzonych w dniu 28 sierpnia 2011 r.
2011 5101 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o.
2011 5102 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/290/2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2011 5103 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5104 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki” Sp. z o. o.
2011 5105 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Sieciechów na lata 2011-2014”
2011 5106 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 150/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 5107 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Miasta Gostynina odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
2011 5108 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiebiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomości, oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Dzierzążnia
2011 5109 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
2011 5110 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięznego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków Ochotniczych Straży Pozarnych z terenu Gminy Dzierzążnia.
2011 5111 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/ 33/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Wyśmierzyce
2011 5112 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/ 34/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce i zapewnienia im dalszej opieki
2011 5113 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazw ulic w miejscowości Nowe Iganie.
2011 5114 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w miejscowości Grabianów.
2011 5115 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 5116 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XV/101/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 5117 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 5118 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale o zaciągnięcie kredytu na Zagospodarowanie terenu boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej we wsi Długie gm. Potworów
2011 5119 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale o zaciągnięciu pożyczki na -Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Potworów.
2011 5120 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale o zaciągnięcie kredytu na Przebudowa drogi gminnej nr 330518 W Wymysłów Długie.
2011 5121 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale o zaciągnięciu pożyczki na - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie.
2011 5122 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr V/41/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na –Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie.
2011 5123 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 5124 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2011 5125 2011-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 480/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2011 5126 2011-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 500/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przenieśeń środków budżetowych
2011 5127 2011-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/09 Wójta Gminy Strachówka z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Strachówka na 2009 rok
2011 5128 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 38/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Legionowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Legionowskiego za 2010 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Legionowie za 2010 r., a także przedstawienie Radzie Powiatu w Legionowie informację o stanie mienia Powiatu Legionowskiego
2011 5129 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedzib niektórych obwodowych komisji wyborczych.
2011 5130 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/71/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Olszewo-Borki
2011 5131 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/74/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 sierpnia 2011r. sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 5132 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5133 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 5134 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5135 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Krasne
2011 5136 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XVI/82/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łosicach celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę dnia 9 października 2011 roku.
2011 5137 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 2 września 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pacyna.
2011 5138 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5139 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 2 września 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Pacynie
2011 5140 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XV/134/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
2011 5141 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XV/138/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – „Osiedle Skierniewicka”
2011 5142 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XV/141/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
2011 5143 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 69/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha.
2011 5144 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009
2011 5145 2011-09-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2011r. W SPRAWIE PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2011 5146 2011-09-07 Ogłoszenie Ogłoszenie nr DRS-551-1/11 Starosty Zwoleńskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. OGŁOSZENIE STAROSTY ZWOLEŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 roku o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 5147 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 123/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Płock
2011 5148 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 132/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2011 5149 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 165/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2011 5150 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 170/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Stary Radom”
2011 5151 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 171/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 52/2011 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu-Radom).
2011 5152 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 182/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5153 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr III/7/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2011
2011 5154 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr III/15/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 5155 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wilga z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/175/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 5156 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze
2011 5157 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka
2011 5158 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 26 sierpnia 2011r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 5159 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XV/136/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr 594/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
2011 5160 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 52/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bulkowo.
2011 5161 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 56/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.
2011 5162 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 57/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
2011 5163 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 59/VII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie.
2011 5164 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 60/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo.
2011 5165 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte w latach 2011-2015”
2011 5166 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obryte w latach 2011-2015.
2011 5167 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/38/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Trojanów.
2011 5168 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XII/43/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Trojanów.
2011 5169 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VII/62/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2011 5170 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim”
2011 5171 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/76/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 5172 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatny zakres podstawy programowej w Publicznym Przedszkolu w Korytnicy
2011 5173 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
2011 5174 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 5175 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Niedziałka Druga
2011 5176 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/59/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011 r. w przedmiocie zmiany Uchwały Nr LVIII/567/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz zasad korzystania z ulgowych i bezpłatnych przejazdów.
2011 5177 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/117/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5178 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr 326/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2011 5179 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 5180 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Trzciany gm. Jabłonna.
2011 5181 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 5182 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Solec nad Wisłą
2011 5183 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2011 5184 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
2011 5185 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prażmów za rok 2010
2011 5186 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krępa
2011 5187 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/08 Rady Miasta Tarczyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2011 5188 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/09 Rady Miasta Tarczyn z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5189 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/09 Rady Miasta Tarczyn z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2011 5190 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/09 Rady Miasta Tarczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
2011 5191 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 5192 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz w gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów.
2011 5193 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim
2011 5194 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku
2011 5195 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2008 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2008 rok
2011 5196 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/121/08 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2008 rok
2011 5197 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 679 położonej w Sadkowicach.
2011 5198 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2008 Rady Gminy Sienno z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sienno na 2008 rok
2011 5199 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr 294/XXXIV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku
2011 5200 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr 141/XXIII/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Sanniki na 2008 rok
2011 5201 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009
2011 5202 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/354/08 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
2011 5203 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr XXX/361/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 5204 2011-09-10 Porozumienie Porozumienie nr MEN/2011/DKOW/1390 (DKOW-1/GP-512-15/11-40)/25/WZS/P/83/2011 Ministra Edukacji Narodowej i Gminy - Miasto Płock z dnia 20 lipca 2011r. z jednostką samorządu terytorialnego dotyczące udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania z zakresu administracji rządowej
2011 5205 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.
2011 5206 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice
2011 5207 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Przasnyszu
2011 5208 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Przasnysz
2011 5209 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania,ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5210 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie korekty w opisie granic obwodów głosowania
2011 5211 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 69/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 553/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin stałych obwodów głosowania.
2011 5212 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 70/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania.
2011 5213 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 73/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5214 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 74/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2.
2011 5215 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 75/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24.
2011 5216 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 76/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Ciemnem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem.
2011 5217 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 77/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Słupnie, Aleja Jana Pawła II 14.
2011 5218 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 78/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie, ul. Szkolna 3, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin.
2011 5219 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 79/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radzymin.
2011 5220 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 80/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, ul. 11 Listopada 2.
2011 5221 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Radzyminie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, ul. Marii Konopnickiej 24.
2011 5222 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 82/X/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia granic obwodu publicznego Gimnazjum w Słupnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Słupnie, Aleja Jana Pawła II 14.
2011 5223 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 105/X/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 5224 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 107/X/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2011r. w sprawie określenia zasad używania flagi Powiatu Radomskiego
2011 5225 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 108/X/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 5 września 2011r. w sprawie zasad używania herbu Powiatu Radomskiego
2011 5226 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/55/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sadowne.
2011 5227 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 6 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Sadowne oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 5228 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/ 109 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz określenia siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2011 5229 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr X/ 110 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5230 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
2011 5231 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/124/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia ilości i usytuowania przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz stawek opłaty za korzystanie.
2011 5232 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
2011 5233 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 września 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 5234 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/101/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 5235 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI/54/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 5236 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5237 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XVI / 75 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia zasad i trybu korzystania z Kompleksu Sportowego im. Jana Pawła II w Mogielnicy.
2011 5238 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2011 5239 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Bieżuń
2011 5240 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2011 5241 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/90/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Grójec
2011 5242 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2011 5243 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Grójec
2011 5244 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 92/X/11 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2011 5245 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 93/X/11 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno
2011 5246 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 95/X/11 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 367/XXXVIII/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania i ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Słupnie.
2011 5247 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr VIII/30/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Siemiątkowo
2011 5248 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/96/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5249 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/97/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2011 roku.
2011 5250 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2011 5251 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XX/102/2009 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009
2011 5252 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XXI/127/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008
2011 5253 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/09 Rady Gminy Somianka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2009
2011 5254 2011-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie szczegółowego układu wykonawczego budżetu Gminy Stare Babice
2011 5255 2011-09-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
2011 5256 2011-09-13 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt II GSK 490/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2011r.
2011 5257 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 200/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
2011 5258 2011-09-13 Uchwała Uchwała nr 202/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/45/11 Rady Gminy w Kotuniu z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 5259 2011-09-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GKN.6620.1.2011.K Starosty Łosickiego z dnia 26 lipca 2011r. dotyczy projektów operatów opisowo-kartograficznych dla wszystkich obrębów gminy Stara Kornica pow. łosicki
2011 5260 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
2011 5261 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/76/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 5262 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach
2011 5263 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 5 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Grabatka-Letnisko w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.
2011 5264 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Łazy
2011 5265 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2011 5266 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/ 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 5267 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 89/VIII/ 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drogom
2011 5268 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola
2011 5269 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 91/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalanie opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola
2011 5270 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania
2011 5271 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Olszanka przez inne niż Gmina Olszanka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 5272 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 5273 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XII/42/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 5274 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXX/151/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu gminy Somianka na rok 2009
2011 5275 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/243/2002 Rady Gminy Sońsk z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
2011 5276 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobrane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Sońsk.
2011 5277 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
2011 5278 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 62/VIII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
2011 5279 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 66/VIII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała.
2011 5280 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr 113/VI/13/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5281 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym
2011 5282 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.
2011 5283 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/289/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nadarzyn na rok 2009
2011 5284 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nadarzyn na rok 2009
2011 5285 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XV/74/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2008
2011 5286 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XVI/84/09 Rady Gminy Czarnia z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2009
2011 5287 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/92/08 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 5288 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/101/09 Rady Gminy Czerwonka z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2011 5289 2011-09-14 Uchwała Uchwała nr XXV/105/09 Rady Gminy Czerwonka z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5290 2011-09-14 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 453/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2011r.
2011 5291 2011-09-14 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2011r. do porozumienia z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce realizacji prac remontowych w obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2011 5292 2011-09-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.114.2011.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2011r. Rada Gminy Wieliszew
2011 5293 2011-09-14 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.110.2011.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2011r. Rada Gminy Wieliszew
2011 5294 2011-09-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-68(4)/2011/226/VIIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 września 2011r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "ŻYRARDÓW" Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie
2011 5295 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym
2011 5296 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 62/VII/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 5297 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5298 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
2011 5299 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
2011 5300 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XV/111/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 6 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym i Szpitalu w Płońsku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 5301 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr X/38/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 21 czerwca 2011r. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 5302 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/44/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Goławice Drugie i nazwy ulicy we wsi Goławice Pierwsze
2011 5303 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/41/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym
2011 5304 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 53/X/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2011 5305 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 73/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie.
2011 5306 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 226/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania zadań z zakresu prowadzenia oraz majątku Liceum Ogólnokształcącego im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Piasecznie
2011 5307 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 243/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic i podziału na stałe obwody głosowania, utworzone na terenie Gminy Piaseczno
2011 5308 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 244/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5309 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 246/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. o dofinansowanie dowozu mieszkańców z Piaseczna do Jagarzewa, Łbisk i Pęcher.
2011 5310 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 247/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ROZMARYNOWA ulicy we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno
2011 5311 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 248_XI_2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy USTRONNA ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno
2011 5312 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 254/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmian nazw miejscowości.
2011 5313 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 255/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały Nr 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6.07.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2011 5314 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn
2011 5315 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XII/117/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/108/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania.
2011 5316 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/32/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo.
2011 5317 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/33/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siemiątkowo.
2011 5318 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr IX/38/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/30/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe prowadzone przez Gminę Siemiątkowo.
2011 5319 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XV/112/08 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 5320 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/126/09 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5321 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/134/09 Rady Gminy Troszyn z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5322 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 168/XXV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 5323 2011-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2010r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2011 5324 2011-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/08 Wójta Gminy Troszyn z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 5325 2011-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/08 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 5326 2011-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 5327 2011-09-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 11 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 5328 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.5.2011 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 4 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 5329 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.6.2011 Województwa Mazowieckiego z dnia 4 maja 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2011 5330 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.9.2011 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 5331 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.14.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 5332 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.15.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 5333 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.16.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2011 5334 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr IDR.273.10.2011.MN Starosty Legionowskiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Serock w roku 2011
2011 5335 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok - rozdysponowanie wolnych środków
2011 5336 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2011 5337 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/200/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 5338 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok
2011 5339 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu
2011 5340 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r
2011 5341 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/41/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych w Gminie Baranów
2011 5342 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Mirów z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Mirów
2011 5343 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/41/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Młynarze oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 5344 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Młynarze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Młynarzach
2011 5345 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego, Wydział Zarządzania Kryzysowego na zakup pompy wysokowydajnej do celów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2011 5346 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Ręczajach
2011 5347 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Poświętne
2011 5348 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 31 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń
2011 5349 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2011 5350 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Drwęcz, Przytuły Stare
2011 5351 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Goworki
2011 5352 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/58/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2011 5353 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 5354 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 września 2011r. w sprawie nadania statutu
2011 5355 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr X/35/11 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mławskiego.
2011 5356 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XIII/73/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania na terenie Gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 5357 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Somianka z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5358 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr 154/XXVI/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5359 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr 158/XXVII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5360 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr 163/XXVIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2011 5361 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 6 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2011 5362 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/219/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.
2011 5363 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5364 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 5365 2011-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 r.
2011 5366 2011-09-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-49(10)/2011/142/XIII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej odbiorców z Ciepłowni Regaty.
2011 5367 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa – obszar Okopowa
2011 5368 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2011 5369 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ostrowi Mazowieckiej SPZZOZ w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5370 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzanowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 5371 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/77/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn
2011 5372 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/232/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/212/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wstąpienia Miasta Siedlce do Związku Spółek Wodnych w Siedlcach
2011 5373 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/74/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem z późn. zm.
2011 5374 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie udzielania bonifikaty użytkownikom wieczystym nieruchomości, którzy złożyli wnioski o przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tych nieruchomości przed dniem 9 sierpnia 2011 roku
2011 5375 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Tłuszcz, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 5376 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr X/59/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w podziale Gminy Stara Błotnica na obwody głosowania
2011 5377 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr xv/148/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 5378 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/149/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Pionki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5379 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/150/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 5380 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki
2011 5381 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/78/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Baboszewo oraz zasad ich stosowania
2011 5382 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/80/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Baboszewie
2011 5383 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VI/81/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Baboszewo
2011 5384 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 184/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 493/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka.
2011 5385 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 189/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: gen. S. Grota - Roweckiego, gen. T. Kutrzeby, 8 Pułku Artylerii Lekkiej, ks. S. Niedzielaka oraz Chełmińska.
2011 5386 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 192/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
2011 5387 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 193/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelarskie, modernizację istniejących obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących nieruchomości lub ich części na obiekty hotelarskie na terenie Miasta Płocka.
2011 5388 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 195/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia załącznika Nr 1 do uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałą Nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. i wprowadzenia załącznika o nowej treści.
2011 5389 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych stałych obwodów głosowania oraz utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2011 5390 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 208/XIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian do Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku, nadanego Uchwałą Nr 512/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009 r., zmienionego Uchwałą Nr 615/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009 r., Uchwałą Nr 749/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r.
2011 5391 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie korekty opisu granic obwodu nr 3 w Żurominie.
2011 5392 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 78/X/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 10 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 5393 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 września 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Jednorożec
2011 5394 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5395 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 87/IX/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 sierpnia 2011r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw części wsi lub przysiółków niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy Bodzanów. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.),
2011 5396 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 88/IX/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 sierpnia 2011r. W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113, z późn. zm.)
2011 5397 2011-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok
2011 5398 2011-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/52/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2009r.
2011 5399 2011-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 21 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2010 rok.
2011 5400 2011-09-19 Aneks Aneks nr 1/12/BNW/P/86/2011 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 16 sierpnia 2011r. do porozumienia Nr 2/ONW/P/4/2011 zawartego w dniu 14 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 5401 2011-09-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 14/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 12 września 2011r. o zmianach w składzie Rady Miasta Ciechanów
2011 5402 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 1733/72/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 5403 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 5404 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 84/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w obrębie geodezyjnym PGR Kręczki Kaputy oraz w obrębie geodezyjnym Kaputy.
2011 5405 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 85/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wieruchowie.
2011 5406 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Siennica i jej jednostkom podległym
2011 5407 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Siennica
2011 5408 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 440/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok
2011 5409 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 469/XXXIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok
2011 5410 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 484/XXXIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok
2011 5411 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 507/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2011 5412 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 508/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2011 5413 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 509/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2011 5414 2011-09-20 Uchwała Uchwała nr 510/XXXVI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
2011 5415 2011-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Joniec z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok.
2011 5416 2011-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
2011 5417 2011-09-22 Uchwała Uchwała nr VI/101/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok
2011 5418 2011-09-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na terenie m. st. Warszawy
2011 5419 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 76/X/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
2011 5420 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Sochaczewa
2011 5421 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 5422 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/94/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew.
2011 5423 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/96/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016.
2011 5424 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 60/VII/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa.
2011 5425 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Górzno na 2011 rok.
2011 5426 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Górzno i sposobu jej rozliczania.
2011 5427 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr Nr X/52/2011 Rady Gminy Górzno z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Górzno.
2011 5428 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych stanowiących dochody własne Gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 5429 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Andrzejewo
2011 5430 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 5431 2011-09-23 Porozumienie Porozumienie nr EP.031.6.2011 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 5432 2011-09-23 Aneks Aneks nr 22 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 sierpnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2011 5433 2011-09-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pruszkowskiego
2011 5434 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/ 54/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów
2011 5435 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/588/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legionowo
2011 5436 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/589/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Legionowo na lata 2010-2013
2011 5437 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/592/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania hali widowiskowo - sportowej Arena Legionowo znajdującej się na terenie Stadionu Miejskiego im. ks. płk. Jana Mrugacza w Legionowie
2011 5438 2011-09-24 Uchwała Uchwała nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Tłuszcz na stałe obwody głosowania
2011 5439 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/441/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Transportu Miejskiego
2011 5440 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/442/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 5441 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/444/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011r. w sprawie połączenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bródno oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa – Targówek
2011 5442 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/450/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domach studenckich i zespołach domów studenckich, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 5443 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/452/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych i wniesienia do jednoosobowej spółki Miasta Stołecznego Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki
2011 5444 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/456/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2011 5445 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strachówko
2011 5446 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zabrodzie na lata 2011-2032"
2011 5447 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020.
2011 5448 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2011.
2011 5449 2011-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 5 sierpnia 2011r. przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2011 roku
2011 5450 2011-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2011-2021
2011 5451 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/30/2011 Rady Gminy Joniec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 5452 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/273/10 z dnia 07 czerwca 2010r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Brudzeń Duży
2011 5453 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 5454 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo
2011 5455 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.
2011 5456 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 54/XI/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.
2011 5457 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 5458 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 131/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania w mieście Ostrołęka
2011 5459 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 132/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w mieście Ostrołęka odrębnych obwodów głosowania
2011 5460 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe Gnatowice
2011 5461 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Sabnie.
2011 5462 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Gminy w Sabniach z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 5463 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/39/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 maja 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 5464 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych , trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 5465 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5466 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 5467 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 98/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 120/XI/04 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie zasad i opłat za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej.
2011 5468 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany opisów granic obwodów do głosowania.
2011 5469 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 5470 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych w Gminie Raciąż
2011 5471 2011-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 273/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2011 - 2020.
2011 5472 2011-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2011 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.
2011 5473 2011-09-27 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: - Pan Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, - Pani Ewa Besztak – Wicestarosta, a Gminą Sadowne reprezentowaną przez: - Zdzisława Tracza – Wójta Gminy Sadowne, dotyczące wspólnego korzystania i ponoszenia kosztów w związku z funkcjonowaniem kuchni i stołówki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem na wspólne potrzeby porozumiewających się stron.
2011 5474 2011-09-27 Aneks Aneks nr 8 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 sierpnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie a Gminą Michałowice, z siedzibą w Michałowicach
2011 5475 2011-09-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 września 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 5476 2011-09-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wskażnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla wijewództwa mazowieckiego
2011 5477 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Agnieszkowo
2011 5478 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białasy
2011 5479 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blinno
2011 5480 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blizno
2011 5481 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Całownia
2011 5482 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisse
2011 5483 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbkowa Parowa
2011 5484 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziki Bór
2011 5485 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzeń
2011 5486 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gójsk
2011 5487 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabal
2011 5488 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grądy
2011 5489 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gugoły
2011 5490 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo
2011 5491 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karlewo
2011 5492 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy
2011 5493 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maluszyn
2011 5494 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modrzewie
2011 5495 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska
2011 5496 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mierzęcin
2011 5497 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie
2011 5498 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupia
2011 5499 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Wola
2011 5500 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczechowo
2011 5501 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczutowo
2011 5502 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu głosowania.
2011 5503 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedeszkole w Mrozach prowadzone przez Gminę Mrozy
2011 5504 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 RADY GMINY MROZY z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2011 5505 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 5506 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania
2011 5507 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 5508 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/102/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 29 w Zielonce
2011 5509 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XI/106/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce
2011 5510 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/9/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie nadania imienia Emilii Plater Technikum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącemu w Piasecznie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie
2011 5511 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/16/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20
2011 5512 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 74/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez wyżej wymienionych nauczycieli.
2011 5513 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 75/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski.
2011 5514 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 76/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 5515 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 77/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego.
2011 5516 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 83/XI/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Grodziskiego oraz sposobu jej rozliczania.
2011 5517 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 148/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2011 5518 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 151/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 5519 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 161/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki .
2011 5520 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka.
2011 5521 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2011 5522 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/82/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 5523 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania.
2011 5524 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 5525 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI / 73 /2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciel nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 5526 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łaskarzew
2011 5527 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Platerów oraz określenia granic ich obwodów.
2011 5528 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XII / 57 /2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Platerów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 5529 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w gminie Nowy Duninów.
2011 5530 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowy Duninów na lata 2011-2013.
2011 5531 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Nowy Duninów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 5532 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 63/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 5533 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr 66/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2011 5534 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 20 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chlewiska w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
2011 5535 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI /48/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.
2011 5536 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XI/ 49/ 2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
2011 5537 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum” Wyszkowa
2011 5538 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 5539 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 5540 2011-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 9/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 września 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez:Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez:1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 5541 2011-09-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-29(11)/2011/405/VII/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie
2011 5542 2011-09-30 Informacja Informacja nr G.7430-133/2009 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 września 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków