Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 4363 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/185/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka w Siedlcach
2011 4364 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/201/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Siedlce
2011 4365 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/202/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 4366 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/216/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 4367 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/217/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Siedlce
2011 4368 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/224/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Berdyczowskiej.
2011 4369 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/225/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Aleksandra Rytla.
2011 4370 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Żurominie.
2011 4371 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin.
2011 4372 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 4373 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2015
2011 4374 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Prażmów
2011 4375 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 4376 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 – 2014
2011 4377 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010 - 2032 dla Gminy Ciepielów”
2011 4378 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2010/2011
2011 4379 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/210/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ciepielowie.
2011 4380 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII.32.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2011 4381 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2011 4382 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew
2011 4383 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Chylin, Podgórze, Zakrzewo
2011 4384 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie Programu pomocy de minimis
2011 4385 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr Nr 39/VIII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2011r. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Mała Wieś.
2011 4386 2011-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Piastowa z dnia 2 maja 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piastów
2011 4387 2011-08-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2011r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miejską Legionowo
2011 4388 2011-08-01 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2011r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2011 4389 2011-08-01 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2011r. zawartego w dniu 6 października 2010r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowanych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2011 4390 2011-08-01 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą - Miasto Płock do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2011 4391 2011-08-01 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego do Porozumienia z dnia 29 października 2008r.w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finasowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2011 4392 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łochów i jej jednostkom podległym.
2011 4393 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 czerwca 2011r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 4394 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 czerwca 2011r. wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4395 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 listopada 2010 roku Nr LIV/571/2010 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 4396 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza
2011 4397 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Karniewo przedszkolach publicznych
2011 4398 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy oznaczonej na mapie ewidencyjnej Nr 846/13 i Nr 846/15 w Pionkach
2011 4399 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr XIII/138/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
2011 4400 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci stanowiących symbole Gminy Skórzec
2011 4401 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 58/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
2011 4402 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.
2011 4403 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4404 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 68 / VII / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2011 4405 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 69 / VII / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2011 4406 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 70 / VII / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2011 4407 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 71 / VII / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2011 4408 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 72 / VII / 2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2011 4409 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkola Gminy Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2011 4410 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy.
2011 4411 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy NowaSucha.
2011 4412 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
2011 4413 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK w Warszawie.
2011 4414 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
2011 4415 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany – przy Trasie Katowickiej
2011 4416 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młochów w gminie Nadarzyn
2011 4417 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn w gminie Nadarzyn
2011 4418 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn w przy ulicy Żółwińskiej
2011 4419 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozalin w gminie Nadarzyn
2011 4420 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stara Wieś w gminie Nadarzyn
2011 4421 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młochów przy ulicy Mazowieckiej
2011 4422 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica – przy ulicy Ogrodniczej
2011 4423 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica w gminie Nadarzyn
2011 4424 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2010 rok.
2011 4425 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zakresie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Nadarzyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności ulg w przypadkach, w których będą one stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do ich udzielenia.
2011 4426 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zasad umieszczania reklam, tablic informacyjnych, plansz na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Nadarzyn oraz związanych z tym opłat
2011 4427 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2011 4428 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Goździe
2011 4429 2011-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Skarpa Ursynowska”
2011 4430 2011-08-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jadwisin”
2011 4431 2011-08-02 Porozumienie Porozumienie nr IDR.273.8.2011.MN Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez gminę Wieliszew zadań bieżącego utrzymania gróg kategorii powiatowej
2011 4432 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 75/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nowego brzmienia statutu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
2011 4433 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 81/2011 Zarządu Powiatu Legionowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 4434 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/81/11 Rady Miasta Otwock z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock
2011 4435 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Strzegowie
2011 4436 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Strzegowo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Strzegowie
2011 4437 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
2011 4438 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/163/2005 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XIII/66/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. ustalającej dzienne stawki opłaty targowej.
2011 4439 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Białobrzegi”.
2011 4440 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
2011 4441 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Latowicz
2011 4442 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu
2011 4443 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz.
2011 4444 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2011 4445 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin
2011 4446 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4447 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Izabelin C
2011 4448 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Laski
2011 4449 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4450 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2011 4451 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr VIII/77/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Raszyn, ze środków budżetu Gminy Raszyn
2011 4452 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr IX/ 97 /11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim.
2011 4453 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr 56/X/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2011 4454 2011-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Lutocin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010 (art.265 pkt 2 ufp).
2011 4455 2011-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2011 Wójta Gminy Leszno z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2011 4456 2011-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Rościszewo z dnia 28 marca 2011r. przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010.
2011 4457 2011-08-03 Porozumienie Porozumienie nr 1 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 9 grudnia 2010r.
2011 4458 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.22.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2011r. Rada Miejska w Warce
2011 4459 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Lex-R.4131.26.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2011r. Rada Gminy w Borkowicach
2011 4460 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.17.1.2011.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2011r. Rada Miasta Ostrów Mazowiecka
2011 4461 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.61.1.2011.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 maja 2011r. Rada Gminy Wieliszew
2011 4462 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.18/2011.AW Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2011r. Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
2011 4463 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.19.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2011r. Rada Gminy Garbatka - Letnisko
2011 4464 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.4131.12.2011.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2011r. Rada Gminy Garwolin
2011 4465 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.13.2011.HL Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2011r. Rada Gminy Garwolin
2011 4466 2011-08-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.27.2011.BM Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2011r. Rada Miasta w Skaryszewie
2011 4467 2011-08-03 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-97(23)/2010/2011/13859/IIzm/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego: w Warszawie, Sulejówku, Grójcu, Białobrzegach, Pomiechówku, Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie
2011 4468 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/48/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 4469 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/50/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2011 4470 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy w ramach pomocy zdrowotnej, oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2011 4471 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu, ustalającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Mordy.
2011 4472 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2011 4473 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2011 4474 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie
2011 4475 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 60/VII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 65/XI/07 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 23 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków
2011 4476 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 62/VII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 4477 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 64/VII/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Nowy Duninów"
2011 4478 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 4479 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Sokołów Podlaski oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 4480 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Podlaski
2011 4481 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.
2011 4482 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2011 4483 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie oddania w użyczenie indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 4484 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2011 4485 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 63/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gostynin.
2011 4486 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie:określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2011 4487 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 69/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin
2011 4488 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4489 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4490 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 75/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Józefów
2011 4491 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 76/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto Józefów
2011 4492 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 52/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin.
2011 4493 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 52/XIII/86 Gminnej Rady Narodowej w Drobinie z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie nadania nazw ulicom i osiedlu mieszkaniowemu w Drobinie
2011 4494 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 56/VII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 21/III/02 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Drobin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2011 4495 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym prowadzonym przez Gminę Garbatka-Letnisko
2011 4496 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/27/11 Rady Gminy Gzy z dnia 15 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 4497 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kotuń
2011 4498 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kotuń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 4499 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Repki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Repki.
2011 4500 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Promna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Promna na lata 2011 - 2015
2011 4501 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 59/IX/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk.
2011 4502 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 64/IX/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 331/XXXXVII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010-2014
2011 4503 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chopina”
2011 4504 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A
2011 4505 2011-08-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr MSRON.843.10.2011.TG Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 4506 2011-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 341 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów
2011 4507 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 65/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Grodziskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2011 4508 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 73/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu Grodziskiego
2011 4509 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Sobienie-Jeziory
2011 4510 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie
2011 4511 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Sobienie Jeziory
2011 4512 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 93/XII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
2011 4513 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 94/XII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w Sierpcu.
2011 4514 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXVII/2009 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Sierpc ze zmianami w uchwale Nr 377/ XLIV/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 lipca 2010 roku.
2011 4515 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobyłka
2011 4516 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów
2011 4517 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone przez gminę Wiśniew
2011 4518 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X / 40 / 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sochaczew
2011 4519 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 190/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2011 4520 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2011 4521 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 201/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok
2011 4522 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 218/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.
2011 4523 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 224/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2011 4524 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 170/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w zakresie programu pomocy regionalnej Miasta Płocka na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Płocka.
2011 4525 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr 171/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
2011 4526 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli Gminy Mokobody
2011 4527 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mokobody
2011 4528 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 4529 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011- 2015.
2011 4530 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Winnica
2011 4531 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 20 kwietnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI PUSZCZA MARIAŃSKA.
2011 4532 2011-08-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-46(5)/2011/13547/IVzm3/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji          Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie
2011 4533 2011-08-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-45(4)/2011/9183/VIIzm2/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "PIASECZNO" Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie
2011 4534 2011-08-05 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-55(3)/2011/13581/IIIzm4/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia czwartej zmiany taryfy dla ciepła THERMO ENERGIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2011 4535 2011-08-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 25 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2011 r.
2011 4536 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr V/56/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
2011 4537 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w roku 2011
2011 4538 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadajacych Powiatowi Zwoleńskiemu i jego jednostkom organizacyjnym
2011 4539 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Michałowice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg
2011 4540 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4541 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/51/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Michałowice.
2011 4542 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Michałowice.
2011 4543 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 4544 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 czerwca 2011r. opłaty za dodatkową usługę świadczoną w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Jastrzębia.
2011 4545 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Kroczewie prowadzone przez gminę Załuski
2011 4546 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 53/VIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4547 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr V.45.2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2011 4548 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 9 czerwca 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 298/4 I 298/9 W OBRĘBIE TERESIN
2011 4549 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/40/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko - gmina Pomiechówek.
2011 4550 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym
2011 4551 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany – przy Trasie Katowickiej
2011 4552 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Parole w gminie Nadarzyn
2011 4553 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec przy ulicy Żwirowej i Radarowej.
2011 4554 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec w gminie Nadarzyn
2011 4555 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec w gminie Nadarzyn
2011 4556 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica – przy Trasie Katowickiej
2011 4557 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/76//2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/510/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walendów - Brzozowa
2011 4558 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie Statutu Gminy Nadarzyn.
2011 4559 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Walendów
2011 4560 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 54/X/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej przez Gminę Mochowo i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2011 4561 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 55/X/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo.
2011 4562 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tczowie
2011 4563 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla rejonu ulicy Traugutta
2011 4564 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VI/68/11 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 4565 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2010 rok
2011 4566 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 125/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2010 rok
2011 4567 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 126/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok
2011 4568 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 131/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego.
2011 4569 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr 132/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim.
2011 4570 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/36/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2011 4571 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.
2011 4572 2011-08-09 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 stycznia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Jabłonna na 2011 rok
2011 4573 2011-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2010 r.
2011 4574 2011-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2B/2011 Wójta Gminy w Goździe z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budzetu gminy za 2010 rok wraz z załącznikami i informacją o stanie mienia komunalnego.
2011 4575 2011-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Miedzna z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miedzna za 2010 rok.
2011 4576 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 69/X/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 195/XXX/09 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski
2011 4577 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Urzut w gminie Nadarzyn
2011 4578 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr 41/IV/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz ustalenie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Samorządowym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2011 4579 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Błonie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
2011 4580 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2011 4581 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej.
2011 4582 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych przez Gminę Błonie.
2011 4583 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w gminie Raszyn –część I (obszar II)
2011 4584 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2011 4585 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr IX/84/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4586 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrówek
2011 4587 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4588 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/261/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4589 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/270/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4590 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 kwietnia 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4591 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 30 kwietnia 2009r. Rady Miasta Ząbki w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4592 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 4593 2011-08-11 Ustawa Ustawa nr XXXIII/276/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2009r. zmiany w budżecie Miasta na 2009 rok.
2011 4594 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/239/09 Rady Miasta Halinów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok
2011 4595 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/115/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała NR XIX/115/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2011 4596 2011-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/WSK/2011 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie miasta Sierpca
2011 4597 2011-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.7.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok
2011 4598 2011-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.8.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Troszynie z filią w Kleczkowie za 2010 rok.
2011 4599 2011-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/134/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2011 4600 2011-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/10/2009 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2009 rok
2011 4601 2011-08-11 Aneks Aneks Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 lipca 2011r. do Porozumienia Nr 2/2009 zawartego w dniu 9 lipca 2009 roku pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a Gminą Grudusk
2011 4602 2011-08-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 1 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gielniowie przeprowadzonych w dniu 31 lipca 2011 r.
2011 4603 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skaryszew na 2011.
2011 4604 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zbuczyn z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 4605 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII/48/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych
2011 4606 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr VIII /51 /11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 4607 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/09 Rady Gminy Cegłów w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów
2011 4608 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie,wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów
2011 4609 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/60/11 w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cegłów
2011 4610 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miasto Sochaczew
2011 4611 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2008 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 4612 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/258/2008 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 4613 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2008 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2011 4614 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009
2011 4615 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4616 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4617 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4618 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4619 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4620 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4621 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXX/159/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do budżetu zmian
2011 4622 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
2011 4666 2011-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 375 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego "KAM"
2011 4667 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych w powiecie lipskim.
2011 4668 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia poprzez rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2011 4669 2011-08-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 Starosty Lipskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie - Socjalizacyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza w Siennie z mieszkaniem usamodzielnienia w Lipie Miklas.
2011 4670 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 42/XI/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 lipca 2011r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Szczawinie Kościelnym.
2011 4671 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Nasielsk
2011 4672 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011r. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2011 4673 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.86.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2011 4674 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.88.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Brwinów.
2011 4675 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr IX.92.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Brwinów.
2011 4676 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Kosów Lacki
2011 4677 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kosów Lacki.
2011 4678 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Borowie
2011 4679 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/121/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Borowie
2011 4680 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/46/ 2011 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne Przedszkole Samorządowe w Huszlewie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie prowadzone przez gminę Huszlew
2011 4681 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/73/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tarczynie Nr XIII/67/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn
2011 4682 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 65/X/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , stawek opłaty od posiadania psów
2011 4683 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 35/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec
2011 4684 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 42/VII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia branży targowiska miejskiego nr 1 przy ul. Wschodniej / Strażackiej w Szydłowcu
2011 4685 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2011 4686 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem
2011 4687 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek
2011 4688 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brańszczyk
2011 4689 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIII/60/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2011 4690 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne oraz publiczna inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2011 4691 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2011 4692 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki
2011 4693 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VII/ 56 /11 Rady Gminy Izabelin z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/360/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 września 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Izabelin.
2011 4694 2011-08-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-58(2)/2011/403/XZM2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu
2011 4695 2011-08-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-14(16)/2011/310/X/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Fortum Płock Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku
2011 4696 2011-08-16 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 19/2011 Starosty Pruszkowskiego z dnia 18 lipca 2011r. NABÓR KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2011 4697 2011-08-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Ciechanowskiego z dnia 2 sierpnia 2011r.
2011 4698 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII / 71 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski .
2011 4699 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/72/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXI/203/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.
2011 4700 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IV/6/36/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla nauczycieli ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2011 4701 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowej opłaty adiacenckiej
2011 4702 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 67/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim
2011 4703 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 68/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze w Ożarowie Mazowieckim.
2011 4704 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 72/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 4705 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 51/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2011 4706 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 52/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 193/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 4707 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Radziejowice oraz zapewnienie im dalszej opieki
2011 4708 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2011 4709 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25.01.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw w Gminie Radziejowice.
2011 4710 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziejowice
2011 4711 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szreńsku
2011 4712 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu Miasta Ząbki
2011 4713 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4714 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2011 4715 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 4716 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 4717 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2011 4718 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.
2011 4719 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XI/91/11 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2011 4720 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk
2011 4721 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 4722 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Grębków z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Grębków
2011 4723 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/43/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skórzec oraz granic ich obwodów.
2011 4724 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skórzec
2011 4725 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Skórzec
2011 4726 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/147/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 4727 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 41/IX/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4728 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw położonych na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek
2011 4729 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej w Gołyminie-Ośrodku
2011 4730 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zasad odpłatności za użytkowanie sali gimnastycznej położonej w Gołyminie-Ośrodku
2011 4731 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI/55/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2011 4732 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/394/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Mławy przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 4733 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2011 4734 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bielsk na lata 2011-2014.
2011 4735 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bielsk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 4736 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 4737 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 4738 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 4739 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XIX/120/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2008
2011 4740 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XX/130/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 4741 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/142/09 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 4742 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/09 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009 .
2011 4743 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXII/94/2008 Rady Gminy Sarnaki z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 4744 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/96/2008 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 4745 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2009 Rady Gminy Sarnaki z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 4746 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/120/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
2011 4747 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
2011 4748 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 4749 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2009 Rady Miasta I Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2009r.
2011 4750 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVI/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sulejówek na 2009 rok
2011 4751 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok.
2011 4752 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 103/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA” oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum” z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
2011 4753 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII / 67 / 2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok.
2011 4754 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2011 – 2021.
2011 4755 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Przysuskie” na lata 2011 – 2015.
2011 4756 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2000 Rady Gminy Strachówka z dnia 29 czerwca 2000r.
2011 4757 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 4758 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
2011 4759 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 63/XIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sannikach
2011 4760 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 28/V/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bulkowo
2011 4761 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bulkowo.
2011 4762 2011-08-18 Uchwała Uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Helenka
2011 4763 2011-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Młodzieszyn, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2010
2011 4764 2011-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2011 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010.
2011 4765 2011-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/11 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2010 rok (art. 265 pkt. 2 ufp).
2011 4766 2011-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 19/WZS/P/48/2011 Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miastu Płock na realizację zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej", ustanowionego uchwałą nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
2011 4767 2011-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 20/WZS/P/49/2011 Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miastu Płock na realizację zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej", ustanowionego uchwałą nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
2011 4768 2011-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 21/WZS/P/50/2011 Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie – Miastu Płock na realizację zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej", ustanowionego uchwałą nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
2011 4769 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.27.2011.EB Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2011r. Rada Gminy Płoniawy-Bramura
2011 4770 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.30.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2011r. Rada Miejska w Szydłowcu
2011 4771 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.31.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2011r. Rada Gminy w Chynowie
2011 4772 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.33.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011r. Rada Gminy w Magnuszewie
2011 4773 2011-08-18 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R.4131.28.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2011r. Rada Gminy w Chlewiskach
2011 4774 2011-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 388 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Dąbrówka
2011 4775 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 158/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: przyjęcia Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa
2011 4776 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 159/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania statutu Centrum Widowiskowo – Sportowemu Jednostka Budżetowa w Płocku.
2011 4777 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 160/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany statutu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego.
2011 4778 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 161/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania statutu Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku.
2011 4779 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 162/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany w statucie Płockiej Galerii Sztuki
2011 4780 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 164/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w Płocku
2011 4781 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 168/XII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi na terenie miasta Płocka i przechowywanie na parkingu strzeżonym.
2011 4782 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 57/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.
2011 4783 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowej Suchej.
2011 4784 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części wsi Mysiadło.
2011 4785 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sońsk
2011 4786 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 4787 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2010 rok
2011 4788 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 66/IX/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale numer 27/V/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 lutego 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4789 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XIV/141/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 4790 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie Karczew
2011 4791 2011-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2011 Wójta Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji za rok 2010
2011 4792 2011-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2010 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń
2011 4793 2011-08-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2011, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Troszyn
2011 4794 2011-08-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2011, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Długosiodło
2011 4795 2011-08-19 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 4 maja 2011r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chojnowo, Grójec i Obrębiec gmina Czernice Borowe
2011 4796 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/ 67 /11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pruszkowskiego za 2010 rok
2011 4797 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr VIII/75/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat na terenie powiatu Pruszkowskiego za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie
2011 4798 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2013
2011 4799 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr III/12/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
2011 4800 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr 47/VI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiskitki gm. Wiskitki
2011 4801 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr 48/VI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2011-2016
2011 4802 2011-08-20 Uchwała Uchwała nr 51/VI/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach
2011 4803 2011-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2010 rok.
2011 4804 2011-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr OK.0050.17.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) za 2010 rok
2011 4805 2011-08-20 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Miasta Sulejówek z dnia 21 kwietnia 2011r.
2011 4806 2011-08-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.88.2011.MS1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2011r. Rada Gminy Strachówka
2011 4623 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/371/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 4624 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/376/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2011 4625 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/377/2011 Rady Miasta Warszawa z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Dorocznej Nagrody m.st. Warszawy na najlepszy projekt roku z zakresu edukacji kulturalnej
2011 4626 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/382/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2011 4627 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/385/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 22 im. gen. Piotra Szembeka w Warszawie, ul. Boremlowska 6/12
2011 4628 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/386/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88
2011 4629 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr I/2/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 4630 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 22 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kowala oraz dalszego postępowania z nimi.
2011 4631 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowala
2011 4632 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowala.
2011 4633 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Kowali Nr IV/23/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowala.
2011 4634 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Lutocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2011 4635 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Lutocin z dnia 15 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lutocin.
2011 4636 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Krasnosielc oraz jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2011 4637 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2011 4638 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 4639 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/70/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4640 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/72/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, użyczania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2011 4641 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2011r. w sprawie: opłaty za pobyt dziecka i maksymalną opłatę za wyżywienie oraz warunki częściowego zwolnienia z opłat w Żłobku Miejskim w Sochaczewie
2011 4642 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4643 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 maja 2011r. w sprawie: statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochaczewie
2011 4644 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Radziejowice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 4645 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/46/2011 z dnia 19.04.2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Radziejowice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2011 4646 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicom
2011 4647 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczew.
2011 4648 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów.
2011 4649 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wiktorów, gmina Leszno
2011 4650 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/73/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Leszno
2011 4651 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
2011 4652 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
2011 4653 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/122/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały 579/XLVII/2010 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 4654 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej w 2011 roku.
2011 4655 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/100/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłatyza wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4656 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/101/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2011 4657 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/105/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4658 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/106/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4659 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/107/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 4660 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania.
2011 4661 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/63/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olszewo-Borki
2011 4662 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr X/64/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg będących w zarządzie Gminy Olszewo-Borki.
2011 4663 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr 51/VI/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 4664 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Gozdowo Publicznego Przedszkola w Gozdowie
2011 4665 2011-08-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-50(4)/2011/113/VIIZM2/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany siódmej taryfy dla ciepła Geotermii Mazowieckiej S.A. z siedzibą w Mszczonowie
2011 4807 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 1372/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 4808 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przasnyskiego
2011 4809 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 97/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 4810 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów.
2011 4811 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr x/61/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawiszyn
2011 4812 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnej pomocy w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2011 4813 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 69/XV/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie: zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania i wypłacania.
2011 4814 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/ 53 / 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi HORNÓWEK – część „A” – ul. DZIAŁKOWA”.
2011 4815 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/ 54 /11 Rady Gminy Izabelin z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Truskaw - Hornówek część „D””
2011 4816 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta)
2011 4817 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 4818 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/395/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu OPS w Tłuszczu
2011 4819 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Partyzantów w miejscowości Jarzębia Łąka
2011 4820 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Piotra Wysockiego w miejscowości Jarzębia Łąka
2011 4821 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINT SOBOLEW NA LATA 2011 - 2015
2011 4822 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XLIX /174/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 30 września 2010r. zmieniająca : uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi.
2011 4823 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr 43 / IX /2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2011 4824 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Łaskarzew
2011 4825 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łaskarzew
2011 4826 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania uczniom świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 4827 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w granicach stałych obwodów głosowania i utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy Zwoleń
2011 4828 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany § 14 statutu sołectwa Sokołów.
2011 4829 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wieniawa publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 4830 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Wieniawa.
2011 4831 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/63/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2011 4832 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/2008 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 10 marca 2008 roku określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2011 4833 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4834 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4835 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4836 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki
2011 4837 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu pn. "Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Paczuskach".
2011 4838 2011-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 296/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach
2011 4839 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 11/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 4840 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 12/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 4841 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 4842 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.2.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 4843 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.7.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2011 4844 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.11.2011 Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2011 4845 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, Małkinia Górna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok
2011 4846 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2011 4847 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2011 4848 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2011 4849 2011-08-22 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie projektu opisowo-kartograficznego dla obrębów miasta Konstancin-Jeziorna
2011 4850 2011-08-22 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie projektu opisowo-kartograficznego dla obrębów miasta Piaseczno
2011 4851 2011-08-22 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie projektu opisowo-kartograficznego dla obrębu miasta Tarczyn
2011 4852 2011-08-22 Ogłoszenie Ogłoszenie nr OiN.03344.2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 12 sierpnia 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kozienicach
2011 4853 2011-08-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 4854 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XX/116/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 rok
2011 4855 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XXI/123/09 Rady Powiatu Siedlckiego z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 4856 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XXII/132/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2009 r.
2011 4857 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz na lata 2011-2016
2011 4858 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie Budżetu Gminy Lubowidz na 2011 rok
2011 4859 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku.
2011 4860 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 87/VI/2001 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1478/L/2010 z dnia 25.08.2010r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nałożenia dodatkowych zadań na Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
2011 4861 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 73/X/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 90/X/93, określającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2011 4862 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym i Szpitalu w Płońsku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011 4863 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlińsk
2011 4864 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Pasek
2011 4865 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Klembów
2011 4866 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Michałów
2011 4867 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazw ulic we wsi Ostrówek obręb Lipka
2011 4868 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 4869 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu oraz punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Klembów
2011 4870 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4871 2011-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2011 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Kozienicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozienice za 2010 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.
2011 4872 2011-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”
2011 4873 2011-08-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zwiększenia obszaru rezerwatu przyrody „Wąwóz Szaniawskiego”
2011 4874 2011-08-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-61(5)/2011/346/VIIZM2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
2011 4875 2011-08-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.do dnia 30 czerwca 2011 r."
2011 4876 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 77/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 137, poz. 4128 z późn. zm.1)).
2011 4877 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 79/IX/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 4878 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/70/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sokołowskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczenia
2011 4879 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 84/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 4880 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.
2011 4881 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/39/2011 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 4882 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Publicznego w Kałuszynie prowadzonego przez Gminę Kałuszyn.
2011 4883 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tczowie
2011 4884 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/69/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu
2011 4885 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu
2011 4886 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2011 4887 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2011 4888 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.
2011 4889 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 4890 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XI/111/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/101/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2011 4891 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, powiat płocki
2011 4892 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/26/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowosci Stanisławów
2011 4893 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania.
2011 4894 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/208 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zmienionej uchwałą Nr XXII/124/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r.
2011 4895 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 6.30.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5.23.2011 z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku.
2011 4896 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr 594/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.
2011 4897 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Wilga z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego Wilga.
2011 4898 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 110/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.
2011 4899 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 111/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 4900 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr SR.X.0007.58.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Południowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2011 4901 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr SR.X.0007.59.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Mazowiecka w miejscowości Kobierne, gmina Dębe Wielkie.
2011 4902 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr SR.X.0007.61.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Warszawska w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie.
2011 4903 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr ZO.XI.0007.63.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 4904 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 40/IX/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście
2011 4905 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto
2011 4906 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/37/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gspodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Paprotnia na lata 2011-2016
2011 4907 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.
2011 4908 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4909 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 4910 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 4911 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2011 4912 2011-08-25 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach
2011 4913 2011-08-25 Porozumienie Porozumienie Starosty Sokołowskiego
2011 4914 2011-08-25 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Ostrołęckiego z dnia 25 stycznia 2011r. do umowy partnerskiej zawartej z Gminą Długosiodło z dnia 28 września 2010r. o współpracy przy realizacji inwestycji
2011 4915 2011-08-25 Informacja Informacja Starosty Przasnyskiego z dnia 4 maja 2011r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Chojnowo, Grójec i Obrębiec gmina Czernice Borowe
2011 4916 2011-08-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 22 sierpnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2011 r.
2011 4917 2011-08-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.
2011 4918 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Bielsk.
2011 4919 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy Solecka III – teren „B” w mieście Lipsko
2011 4920 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno-usługowej, zlokalizowanych w rejonie ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko
2011 4921 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 177/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie orzeczenie nieważności uchwały Nr 96/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 181/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2007 roku
2011 4922 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 175/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/23/2011 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.
2011 4923 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 187/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/36/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w graniach administracyjnych miasta Marki ze środków budżetu miasta Marki.
2011 4924 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 188/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 61/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 4925 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 183/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/72/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2011 4926 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 190/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VII/52/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 24 maja 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Związków Spółek Wodnych, Spółek Wodnych oraz Spółek Wałowych działających na terenie powiatu łosickiego, będących podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.
2011 4927 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 191/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/56/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposoby jej rozliczania.
2011 4928 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 192/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VII/75/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna.
2011 4929 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 197/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/59/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Żyrardowa.
2011 4930 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 170/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VII/35/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zbuczyn z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 4931 2011-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 6 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2011 4932 2011-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 7/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 4933 2011-08-26 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2011 4934 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zbuczyn
2011 4935 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn
2011 4936 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/53/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Leoncin
2011 4937 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Leoncin oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 4938 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawiewieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 4939 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Marki
2011 4940 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
2011 4941 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Sochocin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4942 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia.
2011 4943 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mkieszkaniowego zasobu Gminy Paprotnia.
2011 4944 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice
2011 4945 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 85/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Polnych Kwiatów
2011 4946 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 86/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Nowa Wieś nazwy ul. Tolka Banana
2011 4947 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 87/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Sportowa
2011 4948 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury
2011 4949 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 94/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu
2011 4950 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 95/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
2011 4951 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 96/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do "rejestru żłobków i klubów dziecięcych"
2011 4952 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 97/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu na targowisku miejskim przy ul. Rynek w Serocku
2011 4953 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 101/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 4954 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr IX.76.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Kanie - (teren fabryki L’Oreal )
2011 4955 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 214/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew
2011 4956 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 215/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska
2011 4957 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 216/X/2011 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Orężną, Derdowskiego, Pomorską, Konopnicką, Okrężną oraz granicą administracyjną gminy Piaseczno
2011 4958 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 217/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Al. Kalin, Wrzosową oraz terenami kolei Warszawa-Radom i rzeka Jeziorką
2011 4959 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr X/108/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Miasta Otwocka na stałe obwody głosowania
2011 4960 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/277/2002 Rady Gminy - Komisarz Rządowy w Głowaczowie z dnia 11 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2011 4961 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2011 4962 2011-08-29 Uchwała Uchwała nr 75/XI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.
2011 4963 2011-08-29 Porozumienie Porozumienie nr WZU/1/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 28 października 2010r. zawarte w dniu 28 października 2010r. w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego reprezentowanym przez: 1. Bogdana Pągowskiego - Starostę Powiatu2 .Waldemara Sobczaka - Wicestarostę Powiatu zwanym w dalszej części porozumienia „Zarządem Powiatu” a Grzegorzem Nowosielskim - Burmistrzem Wyszkowa zwanym w dalszej części „Burmistrzem”.
2011 4964 2011-08-29 Informacja Informacja nr GMP.EGB.6620.5.1.2011 Starosty Zwoleńskiego z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach: JEDLANKA, LINÓW, MOSTKI, MELANÓW, OSINY, PODZAGAJNIK, gmina Zwoleń
2011 4965 2011-08-29 Informacja Informacja nr OWA-4110-8(8)/2011/464/ES, OWA-4110-9(8)/2011/464/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 sierpnia 2011r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regilacji Energetyki z dnia 22 sierpnia 2011 r. Nr WCC/1173A/464/W/OWA/2011/ES i Nr PCC/1150A/464/W/OWA/2011/ES w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucje ciepła
2011 4966 2011-08-29 Informacja Informacja nr OWA-4110-22(5)/2011/510/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa:Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. na wytwarzanie ciepła z dnia 22 sierpnia 2011 r. Nr WCC/591-ZTO-B/510/W/OWA/2011/KM
2011 4967 2011-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 413 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniejprzedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi z siedzibą w Warszawie
2011 4968 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2011 4969 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad odpłatności i zwalniania z opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
2011 4970 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/225/2006 Rady Gminy Obryte z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2011 4971 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 lipca 2011r. sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura oraz określenia granic ich obwodów.
2011 4972 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XVI / 76 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.
2011 4973 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
2011 4974 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 105/XiV/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4975 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2011 4976 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 20 maja 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 4977 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 6 Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2011 4978 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Jabłonna Lacka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 4979 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 18 sierpnia 2011r. ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2011 4980 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I
2011 4981 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 108/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach uzupełniających ("L"), na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2011 4982 2011-08-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2010 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2011 4983 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Goworowie prowadzone przez Gminę Goworowo.
2011 4984 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i zwłok zwierzęcych i ich częśći.
2011 4985 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/112/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Piasta i Lotniczej we wsi Raszyn
2011 4986 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sońsk odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 4987 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2011 4988 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Iłowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłów
2011 4989 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 123/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Ciechanowie
2011 4990 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 130/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie
2011 4991 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 131/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze Miasta Ciechanów
2011 4992 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 138/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w obwodach głosowania na terenie miasta Ciechanów.
2011 4993 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 139/X/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej .
2011 4994 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Miasta Marki na stałe obwody głosowania
2011 4995 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Mława na stałe obwody głosowania
2011 4996 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/85/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011 4997 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miasta Raciąż z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Raciążu
2011 4998 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/88/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 4999 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi.
2011 5000 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej, prowadzonych przez Miasto i Gminę Białobrzegi.
2011 5001 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/156/08 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Białobrzegi.
2011 5002 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów.
2011 5003 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów.
2011 5004 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany granicy obwodu glosowania na terenie miasta i gminy Białobrzegi.
2011 5005 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/512/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2008 rok
2011 5006 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/569/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2009 rok
2011 5007 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2009 rok
2011 5008 2011-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok
2011 5008 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny prowadzony przez Gminę Krzynowłoga Mała
2011 5009 2011-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok
2011 5009 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr XI/48/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2011 5010 2011-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok
2011 5011 2011-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strachówka na 2008 rok
2011 5012 2011-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 122/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2011 5013 2011-08-31 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wąsewo realizację zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2567W w miejscowości Rososz".
2011 5014 2011-08-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Żurominie