Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 3619 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/89/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasowego zakazu kąpieli w Zalewie nad Liwcem w Krypach i w rzece Liwiec na terenie Węgrowa.
2011 3620 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2011 3621 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr X/51/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.
2011 3622 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2011r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Żyrardowa w 2011r.
2011 3623 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie miasta Sochaczewa
2011 3624 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew.
2011 3625 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 136/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.
2011 3626 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 140/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Płocka Nr 212/XV/07 z dnia 30 października 2007r. w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, zmienionej uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 759/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010r.
2011 3627 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 141/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2011 3628 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 142/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2011 3629 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 143/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r., oraz Uchwałą Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010r.
2011 3630 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 144/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 255/XVII/07 z dnia 11 grudnia 2007r. i Nr 754/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010r.
2011 3631 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 148/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia skrótów nazw ulic
2011 3632 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 149/X/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2011 3633 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Przesmykach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przesmykach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kamiankach Lackich wraz z oddziałem przedszkolnym.
2011 3634 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie gminy Przesmyki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 3635 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr X /58/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2011 3636 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wyszków i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg .
2011 3637 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IX/37/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w gminie Miastków Kościelny
2011 3638 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 3639 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 143/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania akcji Gminy Miasta Radomia w spółce Port Lotniczy "RADOM" S.A.
2011 3640 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 146/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu - Radom), w budynkach przeznaczonych do przekazania aportem do RTBS „Administrator” Spółka z o.o. .
2011 3641 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych
2011 3642 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 148/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
2011 3643 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 150/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 22 w Radomiu, ul. Ofiar Firleja 14 A.
2011 3644 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 151/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 3645 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 152/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia
2011 3646 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 153/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór.
2011 3647 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.42.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 2 czerwca 2011r. ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
2011 3648 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI.44.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 2 czerwca 2011r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Stromiec, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 3649 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/4/02 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Miasta Zielonka w roku 2003
2011 3650 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie
2011 3651 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmian w statucie Samorządowego Zakładu Remontowo-Budowlanego w Sochocinie
2011 3652 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin
2011 3653 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin
2011 3654 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3655 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sochocin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 3656 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr Nr VI/34/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 3657 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej
2011 3658 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr IV/37/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Wieniawa i zapewnienia im dalszej opieki.
2011 3659 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/197/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wieniawa.
2011 3660 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/140/05 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2005 roku regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 3661 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr v/47/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ikwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Pogroszynie
2011 3662 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/48/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie.
2011 3663 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalenia zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.
2011 3664 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w Gminie Parysów
2011 3665 2011-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 287 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "HOLDBUD" w Warszawie
2011 3666 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/325/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat
2011 3667 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2011 3668 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/327/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2011 3669 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/329/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 3670 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/332/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
2011 3671 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/335/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdańska 30/36
2011 3672 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/336/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola nr 407 w Warszawie, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
2011 3673 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/341/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2011 3674 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/342/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie
2011 3675 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/343/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych
2011 3676 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/353/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
2011 3677 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/354/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012
2011 3678 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/356/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej
2011 3679 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/358/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
2011 3680 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/359/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2011 3681 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/360/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 3682 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/361/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2011 3683 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw Budziszki, Gniazdowo, Rogowo Folwark, Stare Rogowo, Kosewo
2011 3684 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentów sołectw Chmielewo, Gawki, Gumowo, Podbiele, Rząśnik, Sulęcin Szlachecki, Sulęcin Włościański, Świerże, Żochowo, Żyłowo.
2011 3685 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/43/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Lubotyń w zakresie fragmentu sołectwa Rabędy.
2011 3686 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr XIX/100/08 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 11 wrzesnia 2008 r.
2011 3687 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stary Lubotyń i jej jednostkom podległym, oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2011 3688 2011-07-04 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni
2011 3689 2011-07-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/III/2011 Wójta Gminy Płońsk z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budzetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok.
2011 3690 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2011 3691 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2011 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2011 3692 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 maja 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2011 3693 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 11 kwietnia 2011r.
2011 3732 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 80/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowej instytucji kultury pn. „Teatr Praga” z samorządową instytucją kultury pn. „Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki”
2011 3733 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 84/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
2011 3734 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2011 3735 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2011 3736 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2011 3737 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brudzeń na lata 2011 - 2016
2011 3738 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Wąsewo
2011 3739 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3740 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr Nr IX/73/2011 Rady Gminy w Pionkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pionki na lata 2011-2015.
2011 3741 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2011 3742 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
2011 3743 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 89/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2011 3744 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2011 3745 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 115/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
2011 3746 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 116/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 89/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
2011 3747 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 117/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów, 2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
2011 3748 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klwowie
2011 3749 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Policzna z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego.
2011 3750 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII /39/11 Rady Gminy Policzna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2000 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Policzna.
2011 3751 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów
2011 3752 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kadzidło
2011 3753 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 80/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czernice Borowe.
2011 3754 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr II/7/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 17 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem
2011 3755 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kotuń.
2011 3756 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 3757 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 3758 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr Vi/38/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotuniu
2011 3759 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: utworzenia Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie oraz nadania Statutu Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie.
2011 3760 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Słupno
2011 3761 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia nazwy ulic w mieście Różan.
2011 3762 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Różan
2011 3763 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Różanie
2011 3764 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Gminy Sienno z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
2011 3765 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałe Nr VIII/46/07 Rady Gminy Jakubów z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie okreslenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 3766 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/220/06 Rady Gminy Jakubów z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie podziału gminy Jakubów na obwody głosowania i ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 3767 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2011 3768 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Zwoleń na lata 2011 - 2014
2011 3769 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie określenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat na terenie Gminy Zwoleń
2011 3770 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3771 2011-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 1042/2011 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie
2011 3772 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 1 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego, zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3773 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 3 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3774 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 3 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez:1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę Powiatu Szydłowieckiego 2. Romana Woźniaka – Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3775 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 marca 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3776 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 marca 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez: 1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę Powiatu Szydłowieckiego 2. Romana Woźniaka – Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3777 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 7/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3778 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 8/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3779 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2011” zawarte pomiędzy:
2011 3780 2011-07-07 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radom z dnia 24 maja 2011r. do Porozumienia Nr 1 z dnia 5 kwietnia 2011 w sprawie dofinansowania części kosztów funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2011 3781 2011-07-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-19(10)/2011/432/X/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.
2011 3782 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania
2011 3783 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 48/VII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzoneprzez Gminę Stara Biała.
2011 3784 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 55/VII/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie.
2011 3785 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IV / 20 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty wierzytelności wobec Miasta Łaskarzew i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2011 3786 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V / 23 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Łaskarzew
2011 3787 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łaskarzew
2011 3788 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII / 57 / 2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne Miasta Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego
2011 3789 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla gminy Czosnów na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (aktualizacja)”.
2011 3790 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia ,,Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Czosnów na lata 2011 - 2014 z perspektywą na lata 2015-2018 (aktualizacja)” wraz z załącznikiem „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czosnów na lata 2011 - 2017 z perspektywą do roku 2032 (aktualizacja)”.
2011 3791 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 321/XXXIX/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czosnów.
2011 3792 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 335/XLI/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 3793 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2011 3794 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2011 3795 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Czosnów.
2011 3796 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 3797 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim
2011 3798 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/69/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pt. „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”
2011 3799 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Długosiodło
2011 3800 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2011 3801 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 3802 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2011 3803 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3804 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło
2011 3805 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2011 3806 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3807 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/2005 Rady Gminy Domanice z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3808 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
2011 3809 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2011 3810 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2011 3811 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
2011 3812 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 12/IV/11 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoniawy-Bramura na rok 2011
2011 3813 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr 38/VII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Płoniawy-Bramura uchwalonym uchwalą nr 143/XXVIII/05 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 09 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płoniawy-Bramura
2011 3814 2011-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 19 Wójta Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jakubów, wykonania planu finansowego instytucji kultury – biblioteki za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2011 3815 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 64/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów.
2011 3816 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 3817 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Ostrowskiego
2011 3818 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/55/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Żyrardowskiego
2011 3819 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/11 Rady Gminy Dobre z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Janka Krasickiego w Mlęcinie.
2011 3820 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stary Lubotyń oraz określenia granic ich obwodów.
2011 3821 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Słubicach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
2011 3822 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 37.X.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 28/VII/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wiązowna oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Wiązowna miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2011 3823 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin-Gaj
2011 3824 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 44/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek.
2011 3825 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Karczew na dofinansowanie kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.
2011 3826 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych usytuowanych na gruntach stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Karczew
2011 3827 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Karczew, a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, na czas oznaczony do 10 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej.
2011 3828 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych
2011 3829 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Stanisławów
2011 3830 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/31/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków w Gminie Rusinów
2011 3831 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci i sportowych boisk udostępnionych do użytku publicznego
2011 3832 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 60/X/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” należącego do Gminy Miasta Gostynina.
2011 3833 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 51/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Radzymin za rok 2010.
2011 3834 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 55/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Wiktorów.
2011 3835 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Stary Janków.
2011 3836 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2011 3837 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 60/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radzymin.
2011 3838 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin.
2011 3839 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 63/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radzymin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 3840 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 64/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin.
2011 3841 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w Gminie Radzymin.
2011 3842 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.
2011 3843 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/94/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.
2011 3844 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów
2011 3845 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.63.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kanie, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2011 3846 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2011 3847 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII.71.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3848 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 3849 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr VII/38/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2011 3850 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 6.24.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia: „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2011 - 2016”
2011 3851 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr 7.36.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 31 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących wspieraniu rozwoju sportu w Gminie Grabów nad Pilicą
2011 3852 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII / 51 / 2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przysusze
2011 3853 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3854 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Kozienice
2011 3855 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach
2011 3856 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewozie
2011 3857 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. W sprawie przyjęcia regulaminu Placu Zabaw na Osiedlu Energetyki przy ulicy M. Kopernika będącego własnością Gminy Kozienice
2011 3858 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłaty targowej.
2011 3859 2011-07-09 Informacja Informacja nr 2/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie projektu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych
2011 3860 2011-07-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 12/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 4 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opinogóra Górna przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2011 r.
2011 3861 2011-07-09 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 31 maja 2011r.
2011 3694 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie założenia Technikum dla dorosłych w Baranowie
2011 3695 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrołęckiego
2011 3696 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2011 3697 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 76/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Konstancin-Jeziorna.
2011 3698 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 87/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie
2011 3699 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian Statutu Gminy Ciepielów
2011 3700 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2011 3701 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie i Przedszkola Samorządowego w Wielgiem
2011 3702 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 3703 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
2011 3704 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 3705 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie: sprzedaży lokali użytkowych.
2011 3706 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/33/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli publicznych w Węgrowie.
2011 3707 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2011-2020
2011 3708 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2011-2020
2011 3709 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Obryte
2011 3710 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/225/2006 Rady Gminy Obryte z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
2011 3711 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Rusałki
2011 3712 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 64/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Perłowa
2011 3713 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Skubianka nazwy ul. Piwonii
2011 3714 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 66/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 400/LXV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.1998r. w sprawie nadania nazw ulicom w Serocku i Wierzbicy
2011 3715 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 36.VIII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Parcele Łomskie
2011 3716 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 37.VIII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Cegielnia Lewicka
2011 3717 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr 39.VIII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lipowiec Kościelny oraz zapewnienia im opieki.
2011 3718 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo
2011 3719 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie oraz nadania jej statutu.
2011 3720 2011-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Garwolin z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Garwolin, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Garwolin za 2010 rok
2011 3721 2011-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2011 Burmistrza Miasta Węgrowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2011 3722 2011-07-06 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-24(6)/2011/137/Vzm3/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
2011 3723 2011-07-06 Informacja Informacja nr OWA-4110-17(7)/2011/1271/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2011r. o decyzji nr WCC/256-ZTO-F/1271/W/OWA/2011/RW
2011 3724 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
2011 3725 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Maciejowice przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
2011 3726 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jastrzębi przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.
2011 3727 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Błędowie przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r.
2011 3728 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
2011 3729 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tarczynie przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 2011 r.
2011 3730 2011-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w okręgu wyborczym nr 3 przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2011 r.
2011 3731 2011-07-06 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Grójeckiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych
2011 3862 2011-07-11 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu piaseczyńskiego
2011 3863 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej.
2011 3864 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2011 3865 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr Vi/61/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 3866 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 138/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/37/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie opłaty targowej.
2011 3867 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 144/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. dotycząca stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011 w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.
2011 3868 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 145/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwał Nr VI/45/2011 i Nr VI/46/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.
2011 3869 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 149/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/105/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 3870 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 150/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 ust. 2 i § 10 uchwały Nr VI/107/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 3871 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 152/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/51/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 3872 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 154 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/22/11 Rady Gminy Troszyn z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
2011 3873 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 157/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/45/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Łosicach działającego na terenie powiatu łosickiego, będącego podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposób jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadania.
2011 3874 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 161/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.
2011 3875 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 164/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 3876 2011-07-11 Uchwała Uchwała nr 173/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy Grabów n/Pilicą Nr 6.27.2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Gminie Grabów nad Pilicą.
2011 3877 2011-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2009 rok, sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa za 2009 rok
2011 3878 2011-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 lipca 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Szydłowcu
2011 3879 2011-07-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 7 lipca 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Białobrzeskiego
2011 3906 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Garwolińskiego.
2011 3907 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/72/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 3908 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr III/15/11 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Powiatu Łosickiego na 2011 rok.
2011 3909 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/70/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie
2011 3910 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia realizowane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Sokołów Podlaski.
2011 3911 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kampinos
2011 3912 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających przez teren Gminy Łyse do kategorii dróg gminnych.
2011 3913 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łyse na lata 2011 – 2014
2011 3914 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Poświętne oraz jej jednostkom podległym
2011 3915 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/28/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Puszcza Mariańska
2011 3916 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 18/VI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 3917 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 25/VII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie zniesienia statutu pomnika przyrody
2011 3918 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie nie ustanowienia pomnikami przyrody drzew znajdujących się na terenie miejscowości Grzymek w zasięgu administracyjnym Gminy Żabia Wola
2011 3919 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żabia Wola za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
2011 3920 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie określenia opłaty targowej
2011 3921 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 35/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
2011 3922 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
2011 3923 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Sobolewie.
2011 3924 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni i przekształcenia w Szkołę Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gończycach.
2011 3925 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sobolew oraz określenia granic obwodów tych szkół.
2011 3926 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew
2011 3927 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew
2011 3928 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr VII/61/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew na obszarze wsi Łajski – centrum (część B)
2011 3929 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew
2011 3930 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2011 Rada Gminy Pacyna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/159/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009r.
2011 3931 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 21 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mirów na 2009 rok
2011 3932 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Gąbin.
2011 3933 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok
2011 3934 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.
2011 3935 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/09 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2009 rok
2011 3936 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr V/127/09 Rady Gminy Magnuszew z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2011 3937 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/185/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Michałowice na 2009 rok
2011 3938 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/355/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3939 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/356/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3940 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/385/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3941 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/386/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3942 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2009 rok
2011 3943 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/187/08 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2008 rok
2011 3944 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/09 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu miasta Otwocka uchwalonego na 2009 rok
2011 3945 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/08 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2011 3946 2011-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
2011 3947 2011-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2008 rok
2011 3948 2011-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 lutego 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie prognozy łącznej długu Gminy Legionowo na lata 2009-2020
2011 3949 2011-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3950 2011-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków gminy Legionowo na 2009 rok
2011 3951 2011-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 3952 2011-07-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-28(4)/2011/142/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla VATTENFALL HEAT POLAND S.A., w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie
2011 3953 2011-07-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-32(4)/2011/341/VIIIzm/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2011 3954 2011-07-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 11 lipca 2011r. o wynikach wyborów Wójta Gminy w Radzanowie przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2011 r. oraz w dniu 10 lipca 2011 r.
2011 3880 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 68 /2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwalę Nr LIII/348/2010 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Zwoleńskiego
2011 3881 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rok
2011 3882 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2008 rok
2011 3883 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/190/2009 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2009 rok
2011 3884 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 95/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
2011 3885 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 97/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiejska” w Ciechanowie
2011 3886 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 98/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3887 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 103/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2011 3888 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie
2011 3889 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr 113/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Ciechanowa.
2011 3890 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VII / 24/ 11 Rady Gminy Wierzbno z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkole publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbno
2011 3891 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Szelków oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 3892 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Rzewnie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Rzewnie
2011 3893 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Animacji Kultury i Sportu w Sulbinach
2011 3894 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Garwolin
2011 3895 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Uniszki - Cegielnia i Uniszki Zawadzkie, gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 3896 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2008 rok
2011 3897 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/221/2009 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 2 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta 2009 rok
2011 3898 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3899 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/125/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3900 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3901 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu gmniy Dąbrówka na rok 2008
2011 3902 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu gmniy Dąbrówka na rok 2008
2011 3903 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3904 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3905 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3955 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 1094/50/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
2011 3956 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 1228/54/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.
2011 3957 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.
2011 3958 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu.
2011 3959 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 33/IV/11 Zarządu Powiatu Żyrardowskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za 2010 rok oraz z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Muzeum Mazowsza Zachodniego za 2010 rok
2011 3960 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 28/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązowna na lata 2011-2024
2011 3961 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr 29/VII/11 Rady Gminy Wiązowna z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2011 r.
2011 3962 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 lutego 2011r. uchwała budżetowa na rok 2011
2011 3963 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020
2011 3964 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2011
2011 3965 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 4 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy, tj. informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 3966 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie BROCHÓW i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2011 3967 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Dobrołęka
2011 3968 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr VII/41/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym obiektom gminnym oraz drogom wewnętrznym w Gminie Siennica
2011 3969 2011-07-15 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 3970 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.1.2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2011 3971 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.2.2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 5 maja 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2011 3972 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.3.2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 maja 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2011 3973 2011-07-15 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 031.4.2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2011r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2011 3974 2011-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 330 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wyborów ponownych Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko
2011 3975 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2011 3976 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/88/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość
2011 3977 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2011 3978 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 3979 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XXV/178/09 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 3980 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015.
2011 3981 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielgiem
2011 3982 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr Vi-59/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia stawek procentowych wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Wołomin
2011 3983 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI-60/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Wołomin
2011 3984 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI-62/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Wołominie
2011 3985 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI-73/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin
2011 3986 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI-74/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 3987 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Belsk Duży
2011 3988 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 29 czerwca 2011r. określenia górnych stawek stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy .
2011 3989 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII.49.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę Błędów
2011 3990 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr NR VII.51.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Błędów
2011 3991 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011r. budżetowa gminy Goszczyn na rok 2011
2011 3992 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goszczyn w latach 2011-2016
2011 3993 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Goszczyn oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2011 3994 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz wysokości dopłat do dostarczonej wody i odprowadzania ścieków
2011 3995 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 3996 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 3997 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie Uchwały Nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk.
2011 3998 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk
2011 3999 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2011 4000 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 4001 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/35/2002 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 grudnia 2002 roku.
2011 4002 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/16/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powołania Samorządowego Zakładu Budżetowego pn.: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Siemiątkowo i nadania statutu.
2011 4003 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Siedlce oraz jej jednostkom podległym,warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2011 4004 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siedlce
2011 4005 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Siedlce w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2011 4006 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w opisie granic okręgów wyborczych.
2011 4007 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Leszno
2011 4008 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Marianów, gmina Leszno
2011 4009 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno
2011 4010 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno
2011 4011 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Szymanówek, gmina Leszno
2011 4012 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 32/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury „Szydłowieckiego Centrum Kultury –Zamek” oraz zmiany jej statutu.
2011 4013 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 33/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Zakładu Budżetowego Administracji Budynków Komunalnych w Szydłowcu
2011 4014 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 34/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Szydłowiec Miejskiego Wysypiska Śmieci
2011 4015 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII.31.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasieniec.
2011 4016 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII.37.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Jasieniec.
2011 4017 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII.38.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu
2011 4018 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 73/VII/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 maja 2011r. zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm.).
2011 4019 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2008 Rady Gminy w Domanicach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 4020 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 367/XXV/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 marca 2009r. W sprawie: zmian budżetu na 2009r.
2011 4021 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 381/XXVI/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2011 4022 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr V/5/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Brwinów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Związku Komunalnego Brwinów na 2008 rok
2011 4023 2011-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2008 Wójta Gminy Różan z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 4024 2011-07-16 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 czerwca 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej- Jezierskiej - Skarbnika Miasta, zwanymi dalej „Powierzającym”, a Powiatem Makowskim, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Romana Deptułę – Starostę Makowskiego, 2. Janusz Gójskiego – Wicestarostę Makowskiego, Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu, zwanymi dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2011 4025 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 84/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 rok i sprawozdania finansowego
2011 4026 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
2011 4027 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym, na zbiorniku wodnym – Jezioro w Iłży.
2011 4028 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Radomiu Nr 80/IX/99 z dnia 10 września 1999r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego.
2011 4029 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie.
2011 4030 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr XII/68/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice przedszkoli publicznych
2011 4031 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr XIII/74/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposoby jej rozliczania
2011 4032 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 27/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi
2011 4033 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie rozwiązania jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny”
2011 4034 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 36/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Święcicach
2011 4035 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 37/VII/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 31 maja 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
2011 4036 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/26/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2010
2011 4037 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/27/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach opiekuńczych
2011 4038 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce
2011 4039 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V/52/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/396/09 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kobyłka przez inne niż Gmina Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 4040 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr SZAS.VII.0007.36.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gmine Dębe Wielkie.
2011 4041 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr ZK.IX.0007.47.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie:przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębe Wielkie na lata 2011 - 2016.
2011 4042 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr ZK.IX.0007.48.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębe Wielkie.
2011 4043 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V-41/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Starym Grabiu
2011 4044 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V-42/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wołomin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 4045 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr V-44/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołomin
2011 4046 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr v-45/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 maja 2011r. w sprawie : utworzenia samorządowej instytucji kultury - „Parku Kulturowego - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”
2011 4047 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr 1/2011 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za rok 2010
2011 4048 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr I/08/11 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014
2011 4049 2011-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2011 Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 rok.
2011 4050 2011-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2010 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2011 4051 2011-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok
2011 4052 2011-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 maja 2011r. w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2010 rok
2011 4053 2011-07-18 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Szydłowieckiego z dnia 11 lutego 2011r. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Szydłowieckiego za 2010 rok
2011 4054 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XII.91.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Komunalnego w Halinowie.
2011 4055 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XII.100.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Okuniew, gmina Halinów.
2011 4056 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XII.101.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2011 4057 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XII.102.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2011 4058 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/86/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
2011 4059 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/88/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Otwocku
2011 4060 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/89/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku
2011 4061 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/90/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród rzeczowych dla uczestników i opiekunów grup biorących udział w imprezach sportowych organizowanych przez Miasto Otwock.
2011 4062 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
2011 4063 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Maciejowice
2011 4064 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu
2011 4065 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Błonie
2011 4066 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 4067 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/48/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2010 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Blonia.
2011 4068 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/50/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 4069 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 4070 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Gminę Błonie.
2011 4071 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2011/2012
2011 4072 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie: poboru w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie miasta i gminy Błonie.
2011 4073 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku
2011 4074 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad ustalania opłat za korzystanie z opieki w żłobkach prowadzonych przez Gminę Pułtusk
2011 4075 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pułtusk
2011 4076 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/324/2005 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 4077 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pułtusk na lata 2011 – 2016
2011 4078 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2011 4079 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2011 4080 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2011 4081 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/525/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raszyn na rok 2008
2011 4082 2011-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pilicą z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2011 4083 2011-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 4084 2011-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 193/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 4085 2011-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 4086 2011-07-20 Uchwała Uchwała nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
2011 4087 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usuwanie pojazdów i ich parkowanie na terenie powiatu szydłowieckiego.
2011 4088 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr VIII-84/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
2011 4089 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/25/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Galomin
2011 4090 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/11/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Baboszewo
2011 4091 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Bożewo
2011 4092 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeście
2011 4093 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeście Małe
2011 4094 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeście Nowe
2011 4095 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Budy Radzymińskie
2011 4096 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieszkowo Stare
2011 4097 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieszkowo Nowe
2011 4098 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieszkowo Kolonia
2011 4099 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cywiny Dynguny
2011 4100 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/21/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cywiny Wojskie
2011 4101 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Dramin
2011 4102 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Dłużniewo
2011 4103 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/24/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziektarzewo
2011 4104 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Galominek
2011 4105 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/27/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Galominek Nowy
2011 4106 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/28/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczyce Średnie
2011 4107 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/29/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Goszczyce Poświętne
2011 4108 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/30/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Jarocin
2011 4109 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/31/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Jesionka
2011 4110 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/32/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kowale
2011 4111 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/33/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kruszewie
2011 4112 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/34/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Korzybie
2011 4113 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/35/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Krościn
2011 4114 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/36/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kiełki
2011 4115 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/37/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Lachówiec
2011 4116 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/38/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Lutomierzyn
2011 4117 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/39/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Mystkowo
2011 4118 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/40/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Niedarzyn
2011 4119 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/41/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Pawłowo
2011 4120 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/42/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Polesie
2011 4121 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/43/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Pieńki Rzewińskie
2011 4122 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/44/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Rybitwy
2011 4123 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/45/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Rzewin
2011 4124 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/46/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Nowe
2011 4125 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/47/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokolniki Stare
2011 4126 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/48/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sarbiewo
2011 4127 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/49/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Śródborze
2011 4128 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/50/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Wola Dłużniewska
2011 4129 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/51/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Wola Folwark
2011 4130 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr III/52/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Zbyszyno
2011 4131 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr V/76/2011 Rady Gminy Baboszewo z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Baboszewie.
2011 4132 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XXV/253/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta Marki na 2009 rok
2011 4133 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/280/2009 Rady Miasta Marki z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę XXIV/248/2009 Rady Miasta Marki z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie budżetu miasta Marki na 2009 rok
2011 4134 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz.
2011 4135 2011-07-21 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Miąsem.
2011 4136 2011-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/2/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia układu wykonawczego budżetu miasta Marki na 2009 rok
2011 4137 2011-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/03/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 4138 2011-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/05/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 4139 2011-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/7/2007 Burmistrza Miasta Marki z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2011 4140 2011-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/12/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 13 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 4141 2011-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/14/2009 Burmistrza Miasta Marki z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
2011 4142 2011-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/95/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 4143 2011-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/96/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 4144 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Stupsk z dnia 6 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2011 4145 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr XII/130/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 4146 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr 37/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Celestynów.
2011 4147 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 4148 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2010
2011 4149 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Policzna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 4150 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr 69/VII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2021
2011 4151 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr IIN/51/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 4152 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr 75/VI/10/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 4153 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 4154 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/50/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2011 4155 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/51/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.
2011 4156 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 4157 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VIII/94/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu użytkowania boisk „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdujących się na terenie Stadionu Miejskiego im. ks. płk Jana Mrugacza przy ul. Parkowej 27 w Legionowie
2011 4158 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr 46/VII/11 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatki: od nieruchomości, rolny oraz leśny
2011 4159 2011-07-23 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Szelków.
2011 4160 2011-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 5.2011 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy,planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ,samorzadowej instytucji kultury za 2010 rok.
2011 4161 2011-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32.47.2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Wiązowna za 2010 rok.
2011 4162 2011-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/10 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2010 r.
2011 4163 2011-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2010 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2010 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew, sprawozdania finansowego za 2010 rok
2011 4164 2011-07-23 Decyzja Decyzja nr OŁO-4210-7(25)/2011/291/IX/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2011r.
2011 4165 2011-07-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-31(6)/2011/336/IX/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie
2011 4166 2011-07-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-33(6)/2011/510/VIIIZM2/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany ósmej taryfy dla ciepła Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku
2011 4167 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 101/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu
2011 4168 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie
2011 4169 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 75.XI.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ciągu drogowego Nr 31 176 Czachorowo - Dzięgielewo - Włoczewo od miejscowości Czachorowo (km 0+000) do granicy Powiatu Sierpeckiego (km5 +000) o łącznej długości 5,000 km na terenie Gminy Gozdowo, Powiat Sierpecki
2011 4170 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 4171 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem
2011 4172 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Sadowne
2011 4173 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kołbiel.
2011 4174 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego
2011 4175 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 68/IX/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4176 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szreńsk oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.
2011 4177 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.43.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadw komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych.
2011 4178 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/ 53 /2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo - Rogozino - Płock
2011 4179 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo
2011 4180 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.52.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2011 4181 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr IX.53.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 4182 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 68/X/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 4183 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 69/X/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.
2011 4184 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 71/X/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 4185 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 87/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 1478/L/2010 z dnia 25.08.2010r. Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nałożenia dodatkowych zadań na Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie
2011 4186 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 117/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Złotokłos
2011 4187 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 118/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gołków
2011 4188 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 140/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
2011 4189 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 141/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno
2011 4190 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 143/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Piasecznie
2011 4191 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 153/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków
2011 4192 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 155/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy „DERENIOWA” ulicy położonej we wsi Żabieniec w gminie Piaseczno
2011 4193 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 156/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Piaseczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 4194 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 158/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami
2011 4195 2011-07-25 Uchwała Uchwała nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 4196 2011-07-25 Porozumienie Porozumienie nr 41/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 3 czerwca 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 1) Starosta – mgr Janusz Stąpór,2) Wicestarosta – Józef Grzegorz Małaśnicki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Grabów n/Pilicą z siedzibą w Grabowie ul. Pułaskiego 51 reprezentowanym przez: Wójta – Euzebiusza Strzelczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Giezek, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2011 4197 2011-07-25 Aneks Aneks nr 1/11/BNW/P/61/2011 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 15 czerwca 2011r. do porozumienia Nr 3/ONW/P/5/2011 zawartego w dniu 14 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 4198 2011-07-25 Aneks Aneks nr 4/10/BNW/P/65/2011 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 24 czerwca 2011r. do porozumienia Nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami Nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r., Nr 2/4/ONW/P/13/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. i Nr 3/10/ONW/P/123/2010 z dnia 19 października 2010 r.
2011 4199 2011-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 4 lipca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice przeprowadzonych w dniu 3 lipca 2011 r.
2011 4200 2011-07-25 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 13/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 11 lipca 2011r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Pułtusku
2011 4201 2011-07-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Węgrowskiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Węgrowie
2011 4202 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 60/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku
2011 4203 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego
2011 4204 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 65/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
2011 4205 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/91/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
2011 4206 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VI/92/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/85/2011 z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Magnuszew.
2011 4207 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Stare Babice za wybitne osiągnięcia sportowe
2011 4208 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4209 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Odrzywół absolutorium z tytułu wykonanie budżetu gminy za 2010 rok
2011 4210 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/35/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/08 Rady Gminy Rybno z dnia 14 marca 2008r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2011 4211 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/36/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 4212 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 51/V/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród.
2011 4213 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Gładczynie Rządowym
2011 4214 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
2011 4215 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany w opisie granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy
2011 4216 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr I/11/09 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 4217 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr IV/21/09 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr I/11/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 4218 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XLII/181/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 4219 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/113/08 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 4220 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/113/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 4221 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/116/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 4222 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXX/123/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 4223 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XIX/228/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/139/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2008
2011 4224 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XX/245/2009 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tłuszcz na rok 2009
2011 4225 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXII/114/08 Rady Gminy w Wodyniach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 4226 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 4227 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/W/2011 Wójta Gminy Cegłów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2010 r.
2011 4228 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2011 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacja o stanie mienia oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok.
2011 4229 2011-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 4230 2011-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 10/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania mającego na celu prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Klubie „Muminki” dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo
2011 4231 2011-07-26 Informacja Informacja nr OWA-4110-15(9)/2011/39/MB OWA-4110-16(9)/2011/39/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 lipca 2011r. o decyzjach Nr WCC/1174A/39/W/OWA/2011/MB oraz Nr PCC/1151A/39/W/OWA/2011/MB
2011 4232 2011-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 359 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Magnuszew
2011 4233 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 101/XVII/2011 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok 2010
2011 4234 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2011.
2011 4235 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/115/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 4236 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/120/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2011 4237 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014.
2011 4238 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawiewieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 4239 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/ 65 /2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki
2011 4240 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr IX/ 66 /2011 Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Miasta Marki
2011 4241 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr XII/75/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy-Miasta Żyrardów
2011 4242 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 57/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
2011 4243 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 93/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 4244 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w nadanym Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Nur
2011 4245 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Nur z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy Nur będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2011 4246 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 4247 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 50/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
2011 4248 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 51/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych
2011 4249 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 57/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Konotopie
2011 4250 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr 58/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Wolicy
2011 4251 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Barcząca
2011 4252 2011-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Wójta Gminy w Regiminie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Regimin,sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Regimin i sprawozdania z wykonaniaplanu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią wSzulmierzu za rok 2010 roku
2011 4253 2011-07-27 Porozumienie Porozumienie nr B.131.2011 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 4254 2011-07-27 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 18 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2008 roku
2011 4255 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
2011 4256 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Płocku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
2011 4257 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XV/97/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2011 4258 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Miedzna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysikości opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedzna.
2011 4259 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe w przedszkolu miejskim w Broku.
2011 4260 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn
2011 4261 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 4262 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miasta Marki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany statutu Mareckiego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/172/2001 z dnia 6 czerwca 2001 roku
2011 4263 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn
2011 4264 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie
2011 4265 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. zmiany uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r.w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2011 4266 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. zmiany uchwały Nr XXXIII/160/06 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Troszyn.
2011 4267 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole samorządowe prowadzone przez Gminę Troszyn
2011 4268 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 czerwca 2011r. sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr III/5/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 7 maja 2011r. Nr 72, poz. 2285.
2011 4269 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin.
2011 4270 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin.
2011 4271 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr XII/113/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Baniocha – Osiedle Wilczynek
2011 4272 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.
2011 4273 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 40/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Archutówko. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Archutówko,
2011 4274 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 41/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Borowice. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Borowice,
2011 4275 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 42/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Cieśle. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Cieśle,
2011 4276 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 43/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Chodkowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Chodkowo,
2011 4277 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 44/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Cybulin Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Cybulin,
2011 4278 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 45/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Garwacz. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Garwacz,
2011 4279 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 46/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Gromice. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gromice,
2011 4280 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 47/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kanigowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Nowe Kanigowo,
2011 4281 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 48/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Kanigowo Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kanigowo,
2011 4282 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 49/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Karwowo Duchowne. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Karwowo Duchowne,
2011 4283 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 50/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Karwowo Szlacheckie. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Karwowo Szlacheckie,
2011 4284 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 51/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Polska. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kępa Polska,
2011 4285 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Kłaczkowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kłaczkowo,
2011 4286 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 53/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Krawieczyn. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krawieczyn,
2011 4287 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 54/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Leksyn Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Leksyn,
2011 4288 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 55/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łętowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Łętowo,
2011 4289 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 56/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Małoszewo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Małoszewo,
2011 4290 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 57/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkolin Kolonia. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Mąkolin Kolonia,
2011 4291 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 58/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkolin. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Mąkolin,
2011 4292 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 59/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Miszewko. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Miszewko,
2011 4293 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 60/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Miszewo Murowane. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Miszewo Murowane,
2011 4294 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 61/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Miszewo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Nowe Miszewo,
2011 4295 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 62/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Niesłuchowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Niesłuchowo,
2011 4296 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 63/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Osmolinek. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Osmolinek,
2011 4297 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 64/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Parkoczewo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Parkoczewo,
2011 4298 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 65/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pepłowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Pepłowo,
2011 4299 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 66/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ramutówko. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Ramutówko,
2011 4300 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 67/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Reczyn. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Reczyn
2011 4301 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 68/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stanowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Stanowo,
2011 4302 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 69/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wiciejewo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Wiciejewo,
2011 4303 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/91/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 „System wodno-kanalizacyjny w Otwocku” współfinansowanego z Funduszu Spójności
2011 4304 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 60/XIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia ilości godzin w czasie których zapewnia się bezpłatne nauczanie w Przedszkolu Samorządowym w Sannikach oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć
2011 4305 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Sadków, Gmina Jedlnia-Letnisko
2011 4306 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 4307 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/361/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych
2011 4308 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Bielany przedszkoli publicznych.
2011 4309 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajeć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2011 4310 2011-07-28 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 22 czerwca 2011r. Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2011 4311 2011-07-28 Decyzja Decyzja nr OGD-4210-33(19)/2011/1331/XI/RR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lipca 2011r.
2011 4312 2011-07-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-27(8)/2011/1247/X/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce.
2011 4313 2011-07-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-38(3)/2011/1425/VIzm3/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany taryfy dla ciepła Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii
2011 4314 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu.
2011 4315 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/62/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2011 4316 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/64/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/90 Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 października 1990 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie Gminy.
2011 4317 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/65/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom.
2011 4318 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/72/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Statutu Osiedla.
2011 4319 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze przekraczające podstawę programową w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jadów.
2011 4320 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2001 Rady Gminy Jadów z dnia 5 lipca 2001r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn
2011 4321 2011-07-29 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zawiszyn
2011 4322 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym
2011 4323 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie na 2011r.
2011 4324 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zastąpienia 14 sztuk drzew, będących w złym stanie biologicznym, rosnących w alei, będącej pomnikiem przyrody, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 705 przy ul. Chopina w Sochaczewie nowymi nasadzeniami
2011 4325 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie warunków zamiany lokali i trybu rozpatrywania wniosków przy zasiedlaniu nieruchomości budynkowych przy ul. Fabrycznej 4 A i Towarowej 6 w Sochaczewie
2011 4326 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2011 4327 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk
2011 4328 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX.49.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
2011 4329 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
2011 4330 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV / 31 /2011 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 4331 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Myszyńcu
2011 4332 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/63/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazw ulic i placów w mieście Myszyniec
2011 4333 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/64/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Myszyniec Stary
2011 4334 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU GEODEZYJNEGO ZIELONKA
2011 4335 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania.
2011 4336 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania
2011 4337 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 4338 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/402/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 4339 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr LXVIII/415/10 z dnia 10 listopada 2010r.
2011 4340 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 4341 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Warka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
2011 4342 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XXX/300/05 z dnia 28 lutego 2005 r.
2011 4343 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 4344 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VIII / 76 / 11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Warka.
2011 4345 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Zakrzew.
2011 4346 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz określenia terminów poboru opłaty.
2011 4347 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości, warunków przyznawania i zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług opiekunczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu.
2011 4348 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy Krasne z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
2011 4349 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian organizacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko
2011 4350 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/72/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 lipca 2011r. ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2011 4351 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin
2011 4352 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Andromedy
2011 4353 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jadwisin nazwy ul. Słoneczna Skarpa
2011 4354 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr 76/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Marynino nazwy ul. Przyjazna
2011 4355 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr 82/IX/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Miasto i Gmina Serock
2011 4356 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska
2011 4357 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/46/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu
2011 4358 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/47/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu
2011 4359 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/49/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jednorożec
2011 4360 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/50/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2011 4361 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu
2011 4362 2011-07-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-34(5)/2011/434/VIzm/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie.