Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2155 2011-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 186 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Michałowice
2011 2156 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 590/32/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.
2011 2157 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2011 rok
2011 2158 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2159 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierząt i ich części.
2011 2160 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stoczek .
2011 2161 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wierzbica.
2011 2162 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr. V/46/2011 z dnia 11 marca 2011r.
2011 2163 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2164 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany w określeniu wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2165 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmian w statutach sołectw
2011 2166 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/9/2002 z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom oraz ustalenia ich kategorii.
2011 2167 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w mieście Garwolin.
2011 2168 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 28 marca 2011r. inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2169 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 80/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy BATALIONU ZOŚKA ulicy położonej we wsi Chojnów w gminie Piaseczno
2011 2170 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy VICTORII ulicy we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
2011 2171 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2172 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Jastrząb z dnia 18 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jastrząb
2011 2173 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 31/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze w Strzykułach
2011 2174 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 33/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.
2011 2175 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI.31.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilawa
2011 2176 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI.36.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie
2011 2177 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI.39.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2011 2178 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych-wychowawczych prowadzonych przez gminę Sadowne oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli.
2011 2179 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 2180 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2181 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2182 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 73/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2011 2183 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 75/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2011 2184 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 85/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: założenia publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego
2011 2185 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 88/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 364/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003 roku zmienionej uchwałami: Nr 433/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16 marca 2004 roku, Nr 733/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku, Nr 923/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Nr 1016/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku, Nr 72/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku oraz Nr 420/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
2011 2186 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku określającej zasady udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2187 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pniewy.
2011 2188 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2189 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2011 2190 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Sarnakach Nr XLIV/173/2010 z dnia 10 listpoada 2010 roku w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości
2011 2191 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2011 2192 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiących mienie gminne Gminy Sarnaki
2011 2193 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/2/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej położonych w sołectwie Klwatka Szlachecka w gminie Jedlińsk
2011 2194 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr III/5/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlińsk
2011 2195 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na terenie gminy Jedlińsk w związku z ich podziałem oraz spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
2011 2196 2011-05-02 Aneks Aneks nr 21 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2011 2197 2011-05-02 Informacja Informacja Starosty Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z aktualizacją i ponowną klasyfikacją zmienionych użytków gruntowych jednostki ewidencyjnej Mińsk Mazowiecki z wyłączeniem obrębów: Arynów, Brzóze, Huta Mińska, Stajadła i Targówka, pow. miński.
2011 2198 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2011.
2011 2199 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/42/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2011 2200 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/51/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Mińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej
2011 2201 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/58/11 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego
2011 2202 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2011 2203 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania programu współpracy Gminy Obryte z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2011 2204 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniajaca Uchwałę Nr 144/XXXVII/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.
2011 2205 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2011 2206 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 35/V/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2011 2207 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmieniająca Uchwałę Nr 197/LII/2010 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 2208 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2209 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zatory
2011 2210 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI.19.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Jasieniec.
2011 2211 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Długosiodło oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 2212 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V.31.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2011 2213 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie budżetu Miasta Marki na 2011 rok.
2011 2214 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały nr LII/316/2010 w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 2215 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki
2011 2216 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2217 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniajaca statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
2011 2218 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2011 2219 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/291/2010 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sońsk oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 2220 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Dobre z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego, prowadzonego przez gminę Dobre.
2011 2221 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych.
2011 2222 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim
2011 2223 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2224 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.
2011 2225 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2012 roku.
2011 2226 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zwolnienia w podatku rolnym.
2011 2227 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2011 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 roku.
2011 2228 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011r. w sprawie nagród i wyróznień przyznawanych przez Gminę Nowa Sucha za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 2229 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 RADY GMINY w MROZACH z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2011 2230 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Goszczyn z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Goszczyn
2011 2231 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miejscowości Klwów
2011 2232 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na obszarze gminy Opinogóra Górna.
2011 2233 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opinogórze Górnej oraz trybu powoływania jej członków.
2011 2234 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 2 lutego 2011r. uchwała budżetowa na rok 2011
2011 2235 2011-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2011 – 2019
2011 2236 2011-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 20 Starosty Ostrowskiego z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynajmu i ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa
2011 2237 2011-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach
2011 2238 2011-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania Gminie Warka utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Warka zawarte w dniu 1 kwietnia 2011 r.
2011 2239 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 564/31/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 2240 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr Vi/21/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołęckiego na lata 2011-2019
2011 2241 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stoczek na lata 2011-2016
2011 2242 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów .
2011 2243 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr VI/55/11 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: Regulaminu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 2244 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobyłka podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań
2011 2245 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/11 Wójtowi Gminy Winnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010 rok
2011 2246 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Osieck z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osieck za rok 2010.
2011 2247 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2010 rok .
2011 2248 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2010 rok.
2011 2249 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Czernice Borowe na dzień 31 grudnia 2010 r.
2011 2250 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.
2011 2251 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2011 2252 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 6/V/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Bartoszówka i Wycinki Osowskie
2011 2253 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Osowiec i Władysławów
2011 2254 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Prace Małe
2011 2255 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków inkasenta na terenie sołectwa Kawęczyn
2011 2256 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 24/VI/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany terminu czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu w budynku wielorodzinnym ul. Słoneczna 2 w Szczawinie Kościelnym oraz wykreślenia zapisów w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 188/XL/2002 Rady GminySzczawin Kościelny z dnia 29.05.2002 r.
2011 2257 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zielonka, wykraczające poza realizację podstawy programowej
2011 2258 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/49/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii uzupełniającej na trasie Zielonka Bankowa, Zielonka, Marki
2011 2259 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2260 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Wyszkowie
2011 2261 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr II/4/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2011 rok
2011 2262 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.23.2011 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku
2011 2263 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/250/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 2264 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/426/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2011 2265 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/82/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Radomskiego zadań w zakresie kultury na 2011 rok
2011 2266 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VII/87/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie miasta Pionki
2011 2267 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pionki
2011 2268 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV-34/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
2011 2269 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/213/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30.04.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka
2011 2270 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 - 2014
2011 2271 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2011 2272 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr IV.33.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2011
2011 2273 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2011 2274 2011-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2010 rok.
2011 2275 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pruszkowskiego
2011 2276 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Piasecznie
2011 2277 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Pruszkowskiego
2011 2278 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
2011 2279 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miasta Ząbki
2011 2280 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 11 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Parysowie przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2011 r.
2011 2281 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 18 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowieprzeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 2282 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 8/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 20 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubowidzu przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 2283 2011-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ciepielowie przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 2284 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kostowiec
2011 2285 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2011 2286 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Troszyn na rok 2011
2011 2287 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/16/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę dróg gminnych w 2011 roku
2011 2288 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/18/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/226/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2010 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie
2011 2289 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/227/10 Rady Gminy w Troszynie z 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę dróg gminnych w 2010 roku
2011 2290 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
2011 2291 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr 36/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ich stawek procentowych stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Chorzele.
2011 2292 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008 – 2012.
2011 2293 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
2011 2294 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 28 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych na podatek leśny, rolny i od nieruchomości, obowiązujących na terenie gminy Kosów Lacki
2011 2295 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Sochaczew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Sochaczew
2011 2296 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/19/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Brańszczyku.
2011 2297 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału sołectwa Podbielko.
2011 2298 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Podbielu w filię Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
2011 2299 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom.
2011 2300 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2011-2014
2011 2301 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rząśnik na rok 2011
2011 2302 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/208/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Grądy Polewe dotyczących zmiany nazwy miejscowości.
2011 2303 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/207/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Nowe Wielątki dotyczących zmiany nazwy miejscowości.
2011 2304 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Rząśnik oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.
2011 2305 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2011 2306 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Lelis z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2307 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom”.
2011 2308 2011-05-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 2309 2011-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2010rok
2011 2310 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie założenia Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą
2011 2311 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/39/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2011 2312 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015.
2011 2313 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 35/VI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 17 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 2314 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2011
2011 2315 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 34/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 2316 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 40/VI/7/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
2011 2317 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 2318 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 2 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok
2011 2319 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr I/2011 Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin nad Iłżanką za 2010 rok
2011 2320 2011-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Załuski z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010/art. 265 pkt 2ufp/
2011 2321 2011-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/11 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2010 rok
2011 2322 2011-05-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2010 rok
2011 2323 2011-05-09 Porozumienie Porozumienie nr G.414.01.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Burmistrzem Mszczonowa
2011 2324 2011-05-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Czernice Borowe obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Czernice Borowe
2011 2325 2011-05-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Opinogóra Górna obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a gminą Opinogóra Górna
2011 2326 2011-05-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Krasne obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Krasne
2011 2327 2011-05-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Zatory obowiązku utrzymania grobów i cmantarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Zatory
2011 2328 2011-05-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Garwolin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Garwolin
2011 2329 2011-05-09 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Ostrów Mazowiecka obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Ostrów Mazowiecka
2011 2330 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 2331 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji osobom fizycznym na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych miasta Marki ze środków budżetu miasta Marki.
2011 2332 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Staroźreby.
2011 2333 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2011 2334 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 2335 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/266/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 2336 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/269/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 2337 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 10/10/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia.
2011 2338 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr 10/11/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2011 2339 2011-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 198 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
2011 2340 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 54/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego
2011 2341 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 61/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011
2011 2342 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania
2011 2343 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2011 2344 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
2011 2345 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie
2011 2346 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Belsk Duży na 2011 rok.
2011 2347 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/25/10 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny przypadających gminie Siemiątkowo i jednostką podległym.
2011 2348 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/7/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/49/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 2349 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/11/2011 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Siemiątkowo.
2011 2350 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2011 2351 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/77/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Legionowo.
2011 2352 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/78/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Legionowie
2011 2353 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/79/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Legionowie
2011 2354 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2011 2355 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Radziejowice oraz ich wysokości.
2011 2356 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zasad przyznawania stypendium sportowego ze środków Gminy Radziejowice.
2011 2357 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Platerowie na 2011 rok.
2011 2358 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 20/VI/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sierpc środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012.
2011 2359 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/255/06 Rady Gminy Płońsk z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płońsk
2011 2360 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany sieci i obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Załuski.
2011 2361 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 113/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
2011 2362 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 115/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.
2011 2363 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 119/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna prowadzonych przez Gminę Miasto Płock oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2011 2364 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2365 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2011 2366 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliszew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 2367 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołbiel.
2011 2368 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kołbiel.
2011 2369 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 21/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 256/09 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Regucie
2011 2370 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy „Letnia” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 141/4, 141/16 i 141/17.
2011 2371 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy: „Fortowa”, drodze położonej we wsi Beniaminów gmina Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 127/2.
2011 2372 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy „Wieczornej Bryzy” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 384/12.
2011 2373 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy „Runa Leśnego” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 467/10 i 467/14.
2011 2374 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rada Gminy Pacyna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pacyna.
2011 2375 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Winnica.
2011 2376 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 2377 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica w latach 2011-2015
2011 2378 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian obwodów szkolnych w Mieście i Gminie Lipsko
2011 2379 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 marca 2011r. W sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXIV/2004 Rady Miejskiej Piasecznie z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami
2011 2380 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Łaskarzewie w 2011 roku
2011 2381 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Łaskarzewa w 2011 roku oraz zwolnień w tym podatku
2011 2382 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łaskarzewa w 2011 roku
2011 2383 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2011 2384 2011-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2011 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
2011 2385 2011-05-11 Postanowienie Postanowienie nr 10/2011 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie sprostowania błędu w obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 18 marca 2011 r.
2011 2386 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/53/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
2011 2387 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/231/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2388 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/235/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia niektórych dróg w m.st. Warszawie do kategorii dróg gminnych
2011 2389 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/246/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji CXII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Warszawie, ul. Mandarynki 1 i rozwiązania Zespołu Szkół nr 44 w Warszawie, ul. Mandarynki 1
2011 2390 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/247/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 69 im. Teodora Duracza w Warszawie, ul. Wiktorska 73
2011 2391 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/248/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby i obwodu Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie, ul. Ostródzka 175 oraz zmiany obwodów niektórych publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie
2011 2392 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/249/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m. st. Warszawy
2011 2393 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/250/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2011 2394 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/251/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2011 2395 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/252/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2011 2396 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XIV/253/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazw ciągom pieszym w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 2397 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
2011 2398 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2399 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu publicznymprowadzonym przez Gminę Prażmów
2011 2400 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2011 2401 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki.
2011 2402 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2403 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2011 2404 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2011 2405 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2011 2406 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Barcząca
2011 2407 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/15/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/03 Rady Gminy w Latowiczu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Latowicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2408 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/208/10 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Latowicz na 2011 r.
2011 2409 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Latowicz Nr XXI/130/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2410 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola działającego w ramach Zespołu Szkół w Latowiczu
2011 2411 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
2011 2412 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2011 2413 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2414 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym
2011 2415 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Solcu nad Wisłą.
2011 2416 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII.40.2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/70/2000 z dnia 20 stycznia 2000 roku w sprawie określenia stawek czynszu od najmu lokali mieszkalnych
2011 2417 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/232/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2011.
2011 2418 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 2419 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej Gminy Baranów
2011 2420 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/215/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Radzanów i jednostkom podległym
2011 2421 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 5 listopada 2010r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie utowrzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radzanowie"
2011 2422 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solec
2011 2423 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sierzchów
2011 2424 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli
2011 2425 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2011r. w sprawie w sprawie utworzenia i nadania statutu Przedszkola w Kątach
2011 2426 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w Kątach
2011 2427 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/22/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIX/84/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie Statutu Gminy Brańszczyk
2011 2428 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XVIII/77/07 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku i nadaniu jej Statutu.
2011 2429 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/24/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2011 2430 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Brańszczyk i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2011 2431 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2432 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2007 Rady Gminy Garwolin z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garwolin
2011 2433 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr III/24/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/199/2002 Rady Gminy w Garwolinie z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Garwolin obwodów głosowania w wyborach do Rady Gminy
2011 2434 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 2435 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr 32/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie sprawie nadania nazwy drodze
2011 2436 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 2437 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr 35/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
2011 2438 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012 oraz zasad wynajmowanioa lokali wchodzących w skład tego zasobu
2011 2439 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/29/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Janowie
2011 2440 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Babicach Nowych
2011 2441 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr IV/31/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Borzęcinie Małym
2011 2442 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Stare Babice
2011 2443 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn
2011 2444 2011-05-12 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rada Miasta Mława z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2011 2445 2011-05-12 Aneks Aneks nr 7 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 listopada 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawarty dnia 8 listopada 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez: Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego oraz Gminą Lesznowola, z siedzibą w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: 1. Panią Marię Jolantę Batycką-Wąsik - Wójta Gminy 2. Panią Elżbietę Obłuska - Skarbnika Gminy o następującej treści:
2011 2446 2011-05-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-18(6)/2011/158/IXZM2/RWR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. z siedzibą w Radomiu
2011 2447 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 17/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 20/07 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2448 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 18/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2011 2449 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr 19/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Celestynów
2011 2450 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VIII.62.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grabina, gmina Halinów.
2011 2451 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrów.
2011 2452 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielin.
2011 2453 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Basinów.
2011 2454 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszków.
2011 2455 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bożówka.
2011 2456 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielew.
2011 2457 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowola.
2011 2458 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gruszczyn.
2011 2459 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybów.
2011 2460 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Skórecka.
2011 2461 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłoda.
2011 2462 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurki.
2011 2463 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Latków.
2011 2464 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnuszew.
2011 2465 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mniszew.
2011 2466 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiemborów.
2011 2467 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów.
2011 2468 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Stary.
2011 2469 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Tarnowski.
2011 2470 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rękowice.
2011 2471 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydworzyce.
2011 2472 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozniszew.
2011 2473 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Rozniszew.
2011 2474 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzebień.
2011 2475 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyborów.
2011 2476 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczowola.
2011 2477 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Magnuszewska.
2011 2478 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice Dolne.
2011 2479 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tarnowska.
2011 2480 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazna Nowa.
2011 2481 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazna Stara.
2011 2482 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagroby.
2011 2483 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Promocji
2011 2484 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
2011 2485 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/55/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Żyrardowskiego
2011 2486 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.
2011 2487 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie okreslenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowy,mi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2488 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
2011 2489 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 94/2011 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2010.
2011 2490 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 16/37/2011 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 r.
2011 2491 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 598/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2011 2492 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 599/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ronda
2011 2493 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 2494 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Rasztów (RSP Rasztów)
2011 2495 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr I/27/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Klembów na rok 2011
2011 2496 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr 4/V/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 stycznia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ WYCINKI OSOWSKIE.
2011 2497 2011-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Radzanów na rok 2011
2011 2498 2011-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.6.2011 Wójta Gminy Strachówka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strachówka za 2010 rok.
2011 2499 2011-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Kałuszyn obowiązku utrzymania grobów utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Kałuszyn
2011 2500 2011-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowioeckim a Miastem i Gminą Drobin
2011 2501 2011-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Somianka obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Somianka
2011 2502 2011-05-14 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Glinojeck obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Glinojeck
2011 2503 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr 76/VII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przytyku, ul. Szkolna 3 oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
2011 2504 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr 49/V/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 – 2014”.
2011 2505 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Starosty Węgrowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, Gmina Stoczek, Powiat Węgrowski w 2011 roku
2011 2506 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Starosty Węgrowskiego z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Mieszkaniach Chronionych znajdujących się w Łochowie przy ul. Sienkiewicza 16 w 2011 roku
2011 2507 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Starosty Węgrowskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, Gmina Łochów, Powiat Węgrowski w 2011 roku
2011 2508 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2011 2509 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI /36 / 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic we wsi Izabelin C
2011 2510 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI / 37/ 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic we wsi Izabelin B
2011 2511 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI /38/ 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Truskaw
2011 2512 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI /39/ 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Sieraków
2011 2513 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI / 40 / 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic we wsi Hornówek
2011 2514 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/41/ 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic we wsi Laski
2011 2515 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/ 42 / 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic we wsi Mościska
2011 2516 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/11/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieciechów na 2011 rok.
2011 2517 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu w Platerowie.
2011 2518 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/144/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 grudnia 2005r., w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Platerowie
2011 2519 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/224/10 Rady Gminy w Platerowie z dnia 5 listopada 2010r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 2520 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2011 2521 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określania wymagań jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Szczutowo.
2011 2522 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 2523 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
2011 2524 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/44/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom
2011 2525 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/45/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2526 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/46/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę nr LIV/274/94 z dnia 10 maja 1994r. w sprawie nadania nazwy ulicy Aleja Gen. Władysława Sikorskiego
2011 2527 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011r. uchylająca uchwałę nr XIX/35/79 z dnia 18 grudnia 1979r. w zakresie nadania nazwy ul. Józefa Geislera i zmieniająca uchwałę nr X/47/90 z dnia 22 lutego 1990 r. w zakresie ul. Imienia dra Józefa Geislera
2011 2528 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/48/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/18/89 z dnia 23 lutego 1989 r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2011 2529 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/63/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości i warunków wypłacania nagród, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Otwock.
2011 2530 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Ruszkowicach.
2011 2531 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr III/7/2011 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola we Wsoli oraz włączenia Publicznego Przedszkola we Wsoli do Zespołu Szkół Publicznych we Wsoli
2011 2532 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011r. nadania nazwy ulicy drodze publicznej we wsi Zabrodzie
2011 2533 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zabrodzie
2011 2534 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Paprotnia
2011 2535 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Teresin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2011 2536 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2011 2537 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin.
2011 2538 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin
2011 2539 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2540 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2002 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów.
2011 2541 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2542 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Izabelin z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izabelin za 2010 rok, sprawozdania gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie za 2010 rok
2011 2543 2011-05-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie podwyżki stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne.
2011 2544 2011-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3/2011 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 4 maja 2011r. w sprawie w sprawie powierzenia zarządu nad drogą gminną Nr 380702W Rozlazłów – Altanka położonej w Gminie Sochaczew Gminie Młodzieszyn
2011 2545 2011-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4/2011 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 4 maja 2011r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogą gminną ulicą Batalionów Chłopskich w Sochaczewie Gminie Młodzieszyn
2011 2546 2011-05-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2011 2547 2011-05-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2011 2548 2011-05-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2011 2549 2011-05-17 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2011 2550 2011-05-17 Aneks Aneks nr 7 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 stycznia 2011r.
2011 2551 2011-05-17 Informacja Informacja Starosty Pułtuskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Zatory gmina Zatory
2011 2552 2011-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 kwietnia 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Przasnyskiego
2011 2553 2011-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 maja 2011r. o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Wyszkowie
2011 2554 2011-05-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 maja 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Wyszkowie
2011 2555 2011-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”
2011 2556 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostki pomocniczej będzie wypłacana dieta.
2011 2557 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie:wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 2558 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Słoneczna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2011 2559 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Porannej Rosy w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie
2011 2560 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 2561 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr 37/V/11 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Nowy Duninów
2011 2562 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VIII/30/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015.
2011 2563 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 120/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.
2011 2564 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 126/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 388/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Płocka.
2011 2565 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 128/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2011 2566 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr 129/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałą Nr 510/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka.
2011 2567 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
2011 2568 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Parku w Ostrówku"
2011 2569 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nadającej Statut Bibliotece Publicznej Gminy Nur
2011 2570 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2571 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2011 roku.
2011 2572 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 2573 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie utworzenia sołectwa Pągowiec i nadania statutu.
2011 2574 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie rozszerzenia działalności SP ZOZ w Starej Błotnicy.
2011 2575 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
2011 2576 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Stara Błotnica i zapewnienia im dalszej opieki.
2011 2577 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/36/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 września 2010r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbatka-Letnisko na terenie działek nr ewidencyjny: 120/3, 121/3, 122/3 położonych w obrębie wsi Ponikwa.
2011 2578 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu kozienickiego
2011 2579 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/10/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. Uchwała budżetowa
2011 2580 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/13/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisko
2011 2581 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/1/03 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18 stycznia 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko
2011 2582 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2011-2015
2011 2583 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Garbatka-Letnisko
2011 2584 2011-05-18 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2011-2018
2011 2585 2011-05-18 Porozumienie Porozumienie nr 11/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 grudnia 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a
2011 2586 2011-05-18 Aneks Aneks nr 6 Wójta Gminy Michałowice z dnia 31 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 15 października 2007r.
2011 2587 2011-05-18 Aneks Aneks nr 7 Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 roku
2011 2588 2011-05-18 Informacja Informacja nr GN.7430/1/M/22/09 Starosty Szydłowieckiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego dla obrębów gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie.
2011 2589 2011-05-18 Informacja Informacja Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Duninów
2011 2590 2011-05-18 Informacja Informacja Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Duninów
2011 2591 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nur na rok 2011.
2011 2592 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Nowym Prażmowie
2011 2593 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VIII/20/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
2011 2594 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Baranów na rok 2011
2011 2595 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sońsk.
2011 2596 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na rok 2011
2011 2597 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2011.
2011 2598 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/84/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 2599 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VII/92/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/78/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały XCIX/450/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą " Oddział Wodno-Kanalizacyjno-Ciepłowniczy w Pionkach" w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
2011 2600 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 80/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji celowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom mieszkaniowym na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest".
2011 2601 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 82/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie
2011 2602 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
2011 2603 2011-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Wójta Gminy Obryte z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Obryte, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem za rok 2010.
2011 2604 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Sarnaki realizacji prac remontowyh na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sarnaki
2011 2605 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Borkowice realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Borkowice
2011 2606 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kampinos
2011 2607 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Przysucha realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Przysucha
2011 2608 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki
2011 2609 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Wilga realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Wilga
2011 2610 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Nowy Duninów realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nwy Duninów
2011 2611 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Raciąż realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania datacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Raciąż
2011 2612 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Łaskarzew realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Łaskarzew
2011 2613 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Jednorożec realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Jednorożec
2011 2614 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Garbatka Letnisko realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Garbatka Letnisko
2011 2615 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Słupno realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Słupno
2011 2616 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kosów Lacki realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Kosów Lacki
2011 2617 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Góra Kalwaria realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem i Gminą Góra Kalwaria
2011 2618 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Przasnysz realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Przasnysz
2011 2619 2011-05-19 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Mława realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mława
2011 2620 2011-05-19 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem st. Warszawą do porozumienia z dnia 10 marca 2008r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2011 2621 2011-05-19 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Sochocin
2011 2622 2011-05-19 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 7 maja 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazoweickim a Miastem Pułtusk
2011 2623 2011-05-19 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Suchożebry
2011 2624 2011-05-19 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na realizację powierzanych zadań, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Garwolin
2011 2625 2011-05-19 Aneks Aneks nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. do Porozumienia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Izabelin
2011 2626 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr XV/290/2011 Rady Miasta Warszawa z dnia 12 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2011 2627 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 2628 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII /36/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
2011 2629 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII / 37 /2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2011 roku Zespołu Szkół w Goździe
2011 2630 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia istniejących nazw ulic
2011 2631 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 marca 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków leśnego i od nieruchomości.
2011 2632 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy rzeczowej w postaci posiłków.
2011 2633 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/44/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2634 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 2635 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym
2011 2636 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2011 2637 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/80/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najmu lokali użytkowych na terenie gminy Solec nad Wisłą.
2011 2638 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/451/2010 Rady Miasta Marki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 2639 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIV/2010 Rady Gminy w Załuskach z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Załuski i jednostkom podległym
2011 2640 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 2641 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Brzozowie
2011 2642 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 24/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Dzierzgowo.
2011 2643 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2011 Rady Gminy w Bielsku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku.
2011 2644 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2011 2645 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 2646 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 35/V/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała.
2011 2647 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 17 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Sobienie Jeziory na 2011 rok
2011 2648 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobienie Jeziory na lata 2011 – 2016
2011 2649 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ceranów na lata 2011-2015"
2011 2650 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 92/VI/2011 Rady Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 25 marca 2011r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi GROCHOWA
2011 2651 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu
2011 2652 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha.
2011 2653 2011-05-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne.
2011 2654 2011-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 13/WZS/P/34/2011 Powiatu Gostynińskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock.
2011 2655 2011-05-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 11 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2011 r.
2011 2656 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Wieliszew na 2011-2040
2011 2657 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
2011 2658 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka.
2011 2659 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr 109/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.
2011 2660 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr 110/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej świadczone przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku
2011 2661 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr 116/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
2011 2662 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr 117/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
2011 2663 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr 118/IX/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 4 w Płocku działającego w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235).
2011 2664 2011-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/11 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2011 2665 2011-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Magnuszew z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2010 rok.
2011 2666 2011-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.34.2011 Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010r.
2011 2667 2011-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/11 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2010 (art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych)
2011 2668 2011-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2010.
2011 2669 2011-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.1.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011r. Rada Gminy w Chlewiskach
2011 2670 2011-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.24.2011.BB Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. Rada Gminy Celestynów
2011 2671 2011-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.4.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2011r. Rada Gminy Grabów nad Pilicą
2011 2672 2011-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.R.4131.3.2011.MN Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2011r. Rada Gminy w Borkowicach
2011 2673 2011-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.HL.4131.5.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. Rada Powiatu Garwolińskiego
2011 2674 2011-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.26.2011.GH Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 marca 2011r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2011 2675 2011-05-21 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.10.2011.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2011r. Rada Gminy Winnica
2011 2676 2011-05-23 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zakazu noszenia broni palnej przez osoby prywatne w czasie 17 Spotkania Prezydentów Europy Środkowej oraz wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki
2011 2677 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr II/25/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2011 2678 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stoczek
2011 2679 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/43/2011/ Rady Gminy Stoczek z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów .
2011 2680 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2011 Rady Gminy w Załuskach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 34/V/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Kroczewie.
2011 2681 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Załuski Nr 35/V/99 z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie założenia gimnazjum w Szczytnie.
2011 2682 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Świercze z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Świercze oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2011 2683 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/24/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokobody na lata 2011-2016
2011 2684 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia inkasa należności podatkowych należnych od osób fizycznych
2011 2685 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2686 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 2687 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
2011 2688 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, prowadzone przez Gminę Sobolew.
2011 2689 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 45/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Kultury w Słupnie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Słupnie.
2011 2690 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 46/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2691 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 47/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słupno oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2011 2692 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 51/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Słupno gm. Słupno.
2011 2693 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy przedłużeniu ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno.
2011 2694 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 53/VI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2011 2695 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 39/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze położonej w Duchnicach i Ożarowie Mazowieckim
2011 2696 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 40/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 81/07 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2007- 2012”
2011 2697 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/136/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto Siedlce
2011 2698 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Miasto Siedlce oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia.
2011 2699 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/140/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 2700 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/149/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie pozbawienia działki nr 43/15 z obrębu 43 stanowiącej ul. Nowy Świat w Siedlcach kategorii drogi gminnej oraz w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowaną ulicę na działkach nr 43/14, 43/12, 61/8, 47/9, 48/8, 52/16, 52/8, 52/6, 52/7 i 48/17 obręb 43 stanowiącą przedłużenie ul. Nowy Świat w Siedlcach.
2011 2701 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/164/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/36/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia23 stycznia 2003 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2011 2702 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr VII/165/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/595/2001 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Siedlce.
2011 2703 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 365/XXVIII/2009 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 329/XXVII/2008 dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2011 2704 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 366 /XXVIII/2009 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie
2011 2705 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/348/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r
2011 2706 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/349/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2011 2707 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/358/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2011 2708 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/359/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XLII/335/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 14 stycznia 2009r.
2011 2709 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/338/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. Uchwała
2011 2710 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/249/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. sprawie sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 2711 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. Zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Sońsku nr XXIX/149/2009 z dnia 06.02.2009r w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2011 2712 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2009.
2011 2713 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 66/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie orzeczenia o nieważności uchwały Nr 14/IV/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zleconych zadań publicznych.
2011 2714 2011-05-23 Uchwała Uchwała nr 84/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 marca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/402/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 2715 2011-05-23 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Stare Babice zawarte w dniu 27 stycznia 2011 roku
2011 2716 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 48/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 2717 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 11/13/2011 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia minimalnej wysokości stawek czynszu najmu za mienie stanowiące własność Powiatu Białobrzeskiego.
2011 2718 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 33/VII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 183/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2011 2719 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
2011 2720 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2011 2721 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 28.VII.2011 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie podziału sołectwa Parcele Łomskie i utworzenia sołectwa Cegielnia Lewicka.
2011 2722 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkola publicznego w gminie Miastków Kościelny
2011 2723 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2011 2724 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 74/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B” w Ciechanowie
2011 2725 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 75/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 2726 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 76/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego.
2011 2727 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 82/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2011 2728 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie.
2011 2729 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/33/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2011 2730 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za dożywianie dzieci do lat 7, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
2011 2731 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/40/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu " honorowy Obywatel Gminy Wieniawa"
2011 2732 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 35/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 2733 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującego obszar obrębu Emilianów
2011 2734 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 42/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin.
2011 2735 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2011 2736 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin.
2011 2737 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Tczów na 2011 rok.
2011 2738 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Izbica nazwy ul. Cykady
2011 2739 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 36/V/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwę ul. Słodka
2011 2740 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania drodze nazwy ul. Leśna
2011 2741 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2742 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki
2011 2743 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VIII/40/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowości Przystań
2011 2744 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w mieście Płońsku
2011 2745 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr IX/27/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012".
2011 2746 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/47/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.
2011 2747 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wąsewo lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 2748 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2749 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nazw ulic
2011 2750 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr X/54/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice przedszkoli publicznych.
2011 2751 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII-145/2008 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Pilawa na 2008 rok
2011 2752 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/318/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej nr XIX/161/2008 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008r.
2011 2753 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 2754 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/96/08 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008 rok
2011 2755 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/232/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie budżetu miasta Marki na 2008 rok
2011 2756 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 2757 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 285/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008
2011 2758 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 290/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2008
2011 2759 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 2760 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 176/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2011 2761 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 2762 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/298/2008 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2008
2011 2763 2011-05-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000zł w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 marca 2011r.
2011 2764 2011-05-25 Rozporządzenie Porządkowe Rozporządzenie porządkowe nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych na terenie miasta stołecznego Warszawy
2011 2765 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk
2011 2766 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/359/2000 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 września 2000 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Pułtusk
2011 2767 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VII/84/99 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 4 marca 1999 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pułtusk
2011 2768 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2011r.
2011 2769 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2011
2011 2770 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 119/XXXI/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2771 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 121/XXXII/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
2011 2772 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 126/XXXVI/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy.
2011 2773 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 127/XXXVI/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim.
2011 2774 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 133/XXXVII/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy.
2011 2775 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 134/XXXVII/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
2011 2776 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 2777 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2011 2778 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 2779 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 36/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiow i zasiłków szkolnych i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.
2011 2780 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr II/10/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 2781 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jedlińsk na lata 2010 – 2014.
2011 2782 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/115/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 2783 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/116/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za pobyt dziecka w oddziałach żłobkowych funkcjonujących przy przedszkolach prowadzonych pzrez Gminę Miasto Pionki oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
2011 2784 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/118/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki graficznej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIII/153/2003 r. Rady Miasta Pionki z dnia 24.10.2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki
2011 2785 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr X/120/2011 Rady Miasta w Pionkach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2011 2786 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Jadów z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/37/2011 z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jadów i jej jednostkom podległym.
2011 2787 2011-05-25 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 719/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2011r.
2011 2788 2011-05-25 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 2027/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2011r.
2011 2789 2011-05-25 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie - stan na dzień 12 kwietnia 2011r.
2011 2790 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie : przyjęcia ,,Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gostyniński ".
2011 2791 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Rybno z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/155/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości , podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji na terenie gminy Rybno.
2011 2792 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Paprotnia
2011 2793 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie herbu, flagi i pieczęci gminy Zbuczyn
2011 2794 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie Udzielenia Wójtowi Gminy Potworów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010
2011 2795 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Potworów z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/145/06 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2796 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zagospodarowanie terenu boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej we wsi Długie, gm. Potworów.
2011 2797 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na – Renowacja zbiornika wodnego w miejscowosci Potworów
2011 2798 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na Przebudowa drogi gminnej nr 330518W Wymysłów Długie,
2011 2799 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawiezaciągnięcia pożyczki na –Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Potworowie
2011 2800 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowie
2011 2801 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie.
2011 2802 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 11 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2011 2803 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wólka, gmina Leszno
2011 2804 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno
2011 2805 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno
2011 2806 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr L III/288/2010 Rady Gminy w Sońsku z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku
2011 2807 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwach: Mostki, Paciorkowa Wola Nowa i Strykowice Błotne
2011 2808 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2007 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
2011 2809 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/17/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/78/08 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Stanisławów.
2011 2810 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnosielc
2011 2811 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie nadania imienia „Małego Powstańca” Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
2011 2812 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IX / 55 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 2813 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V.41.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2011 2814 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2011 2815 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V.43.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 4 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2011 2816 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2011 2817 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Jastrząb z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu.
2011 2818 2011-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
2011 2819 2011-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2011 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia za 2010 rok.
2011 2820 2011-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2011 Wójta Gminy Borowie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Borowie za 2010 rok, przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o stanie mienia gminy Borowie
2011 2821 2011-05-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lutego 2011r. zawarte pomiędzy: 1. Gminą Żyrardów reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Wilka Prezydenta Miasta Żyrardowa 2. Gminą Grodzisk Mazowiecki reprezentowaną przez: Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedyktyńskiego 3. Gminą Jaktorów reprezentowaną przez: Wójta Macieja Śliwińskiego w sprawie współfinansowania nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie, przy ul. 1 Maja 112.
2011 2822 2011-05-26 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2011r. zawarte z Powiatem Brodnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej.
2011 2823 2011-05-26 Porozumienie Porozumienie Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania zadania pomiędzy zarządcami dróg
2011 2824 2011-05-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Brochów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powierzenia zarządu nad drogą gminną Witkowice - Brochów w Gminie Młodzieszyn
2011 2825 2011-05-26 Porozumienie Porozumienie nr 16/WZS/P/41/2011 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2011 2826 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiązowna przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 2827 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2011 r.
2011 2828 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Łomiankach
2011 2829 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Łomiankach
2011 2830 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2011 2831 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Wołomińskiego
2011 2832 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Piasecznie
2011 2833 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Wołomińskiego
2011 2834 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 9/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 16 maja 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Pułtusku
2011 2835 2011-05-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 8 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Orońsku przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r.
2011 2836 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/51/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2837 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr VI/53/11 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Białobrzeskiego
2011 2838 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 43/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 2839 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 26/2011 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia powiatu
2011 2840 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/13/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szreńsk na 2011 r.
2011 2841 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 28/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło
2011 2842 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr 29/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna
2011 2843 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2011 2844 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń
2011 2845 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla obszaru o funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej, zlokalizowanego w miejscowości Podzagajnik
2011 2846 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 28 kwietnia 2011r. zmiany uchwały Nr LIII/419/2010 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 1 czerwca 2010 r w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Zwolenia oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk
2011 2847 2011-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czerwonka za 2010 rok.
2011 2848 2011-05-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 23.2011 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia za 2010 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stromiec i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stromcu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stromiec.
2011 2849 2011-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 2850 2011-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 12/WZS/P/33/2011 Powiatu Kutnowskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu kutnowskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock.
2011 2851 2011-05-27 Aneks Aneks nr 5 Gminy Karczew do Porozumienia Międzygminnego z dnia 24 października 2007r.
2011 2852 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 851/44/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 2853 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 36/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki
2011 2854 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2010 rok
2011 2855 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 63/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Krańcowa” w Ostrołęce
2011 2856 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 96/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 181/2007 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 listopada 2007 roku
2011 2857 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 101/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań wspierających proces opiekuńczo wychowawczy rodzin, w których podczas jednego porodu urodziło się troje lub więcej dzieci.
2011 2858 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 103/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki
2011 2859 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 104/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym.
2011 2860 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 116/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 2861 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą Nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.
2011 2862 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Policzna z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Policzna
2011 2863 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 63/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
2011 2864 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Gniewoszów
2011 2865 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2866 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie.
2011 2867 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr VII/57/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Baranowo.
2011 2868 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 51/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
2011 2869 2011-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/11 Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grójec, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury .
2011 2870 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 90/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Stoczek z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zasad poboru podatków i wynagrodzenia inkasentów.
2011 2871 2011-05-28 Uchwała Uchwała nr 111/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr III/14/11 Rady Gminy Osieck z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2872 2011-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie dofinansowania części kosztów funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Poliji w Radomiu
2011 2873 2011-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji
2011 2874 2011-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 kwietnia 2011r. zawarte z Powiatem Gostynińskim w sprawie przekazywania dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty
2011 2875 2011-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 kwietnia 2011r. zawarte z Powiatem Gostynińskim w sprawie przekazywania dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty
2011 2876 2011-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 6/11 Powiatu Makowskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2011 2877 2011-05-28 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd
2011 2878 2011-05-28 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 18, w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia
2011 2879 2011-05-28 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 14 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko
2011 2880 2011-05-28 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 15, Nr 23 i Nr 24 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew
2011 2881 2011-05-28 Informacja Informacja nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 30 kwietnia 2011r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Jonne jedn. ew. Lutocin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.
2011 2882 2011-05-28 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Garbatce - Letnisko przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 2883 2011-05-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Mławskiego z dnia 16 maja 2011r. informujące o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 2884 2011-05-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Radomskiego z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Radomskim
2011 2885 2011-05-30 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia średniej miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie mazowieckim na 2011r.
2011 2886 2011-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 227 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gielniów
2011 2887 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/61/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Węgrowskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej
2011 2888 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/74/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Węgrowskiego
2011 2889 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VI/76/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2011 r.
2011 2890 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 35/VIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sanniki na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2011 2891 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 36/VIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych będących własnością Gminy Sanniki
2011 2892 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 45/XII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sannikach
2011 2893 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 212/XXX/2005 Rady Gminy Sanniki z dnia 06.10.2005r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sanniki.
2011 2894 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wyszków dla miejscowości: Rybienko Stare, Rybienko Nowe i ul.Serockiej w Wyszkowie.
2011 2895 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/ 26 /2011 Rada Miasta Piastów z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 2896 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Sarnaki oraz określania granic ich obwodów
2011 2897 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
2011 2898 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2011 2899 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Czosnów.
2011 2900 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 2901 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Ostrołękę
2011 2902 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011 2903 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 2904 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 81/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Ostrołęce
2011 2905 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 98/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki
2011 2906 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Wieliszew
2011 2907 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliszew na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliszew
2011 2908 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie aktu założycielskiego Gimnazjum w Łajskach przy ul. Kościelnej 63
2011 2909 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 108/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2011-2023
2011 2910 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 119/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ZIMORODKA ulicy położonej we wsi Jastrzębie w gminie Piaseczno
2011 2911 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr 120/VII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 369/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, zmienionej uchwałą nr 885/XXX/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2008 r.
2011 2912 2011-05-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim
2011 2913 2011-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Długosiodło przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.
2011 2914 2011-05-30 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 24 maja 2011r. o wynikach wyborów Wójta Gminy Leoncin przeprowadzonych w dniu 8 maja 2011 r. oraz w dniu 22 maja 2011 r.
2011 2915 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrołeckiego na lata 2011-2019
2011 2916 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrołeckiego na lata 2011-2019
2011 2917 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr 31/2011 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego i sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za 2010 rok
2011 2918 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 214, 215, 216 i 217 położonych w miejscowości Sacin w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do D.
2011 2919 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – „osiedle Sportowa”
2011 2920 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szreńsk
2011 2921 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 2922 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011r.
2011 2923 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr III/20/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2011 - 2020
2011 2924 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Leszno z dnia 10 lutego 2011r. uchwała budżetowa gminy Leszno na rok 2011
2011 2925 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 2926 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. uchwała budżetowa gminy Tłuszcz na rok 2011
2011 2927 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2011 2928 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 grudnia 2006r. nr II/9/06 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 2929 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejsowości Fiukały obręb Postoliska
2011 2930 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz
2011 2931 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2932 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr II/8/2010 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokołów Podlaski na rok 2011
2011 2933 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr 119/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 114/XXVI/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
2011 2934 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII-26/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w budzecie Gminy woomin na 2009 rok
2011 2935 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2008 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 2936 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2009 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009
2011 2937 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr 468/XXXIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2009 rok
2011 2938 2011-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Wójta Gminy Parysów z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Parysów za rok 2010, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010.
2011 2939 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.HL.4131.4.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2011r. Rada Gminy Miastów Kościelny
2011 2940 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.HL.4131.6.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2011r. Rada Gminy Miastków Kościelny
2011 2941 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.HL.4131.7.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 kwietnia 2011r. Rada Gminy Miastków Kościelny
2011 2942 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.3.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. Rada Gminy Brudzeń Duży
2011 2943 2011-05-31 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-O.4131.11.2011.LP Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2011r. Rada Gminy Wąsewo