Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Kwiecień 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 1615 2011-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełanijących do Rady Gminy Cegłów
2011 1616 2011-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 135 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paprotnia
2011 1617 2011-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 136 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Sulejówek
2011 1618 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr III/53/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Miasto Pionki
2011 1619 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 budżetowa na rok 2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 18 stycznia 2011r.
2011 1620 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica.
2011 1621 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2011.
2011 1622 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr V/15/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzekuń na 2011 rok.
2011 1623 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr VI/2/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2011 rok
2011 1624 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr 25/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
2011 1625 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań
2011 1626 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 1627 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2011.
2011 1628 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/7/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Kozienickiego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu im. Bogusława Klimczuka w instytucję kultury i jednostkę budżetową.
2011 1629 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/801/2006r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 28 września 2006r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Kozienice.
2011 1630 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kozienice
2011 1631 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/26/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozienice na rok 2011
2011 1632 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Aleksandrówka gmina Kozienice
2011 1633 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowiny gmina Kozienice.
2011 1634 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewozie
2011 1635 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę NR XIII/119/99 Rady Gminy w Tarczynie z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie nazw ulic we wsi Prace Duże
2011 1636 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VII/40/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 marca 2011r. określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarczyn i jej jednostkom podległym
2011 1637 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.
2011 1638 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 56/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1577/LIII/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2011 1639 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 61/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Piaseczno w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji.
2011 1640 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 64/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ANTONÓWKI ulicy we wsi Baszkówka w gmine Piaseczno
2011 1641 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 65/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Bąkówka
2011 1642 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 66/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi ZŁOTOKŁOS III
2011 1643 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr 70/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2011 1644 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/5/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lutego 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011
2011 1645 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie
2011 1646 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy MIRÓW na lata 2011- 2015”
2011 1647 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Radziejowice
2011 1648 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw w Gminie Radziejowice.
2011 1649 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicom
2011 1650 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się podczas jednego porodu więcej niż dwoje żywych dzieci.
2011 1651 2011-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokości stawek czynszu za lokale socjalne.
2011 1652 2011-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.
2011 1653 2011-04-05 Aneks Aneks nr 19 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie do Porozumienia Miedzygminnego z dnia 31 marca 2004 r.
2011 1654 2011-04-05 Informacja Informacja nr OWA-4110-6(9)/2011/1425/MB NR OWA-4110-7(9)/2011/1425/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 marca 2011r. o decyzjach Nr WCC/1218/1425/W/OWA/2011/MB oraz Nr PCC/1184/1425/W/OWA/2011/MB
2011 1655 2011-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 11 marca 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Grójeckiego
2011 1656 2011-04-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 11 marca 2011r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Białobrzeskiego
2011 1678 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2011.
2011 1679 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 12 lutego 2008 roku dot. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1680 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Huszlew z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 1681 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXI/588/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1682 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/319/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 października 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1683 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 1684 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2011
2011 1685 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rusinów i części sołectwa Wola Gałecka w gminie Rusinów
2011 1686 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/11/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/314/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011r. na terenie Gminy Michałowice
2011 1687 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla działek nr ew. 543/1, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546, 547, 548, 549, 551/8 (część) i 1226 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Granica
2011 1688 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Michałowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1689 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 1690 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2011
2011 1691 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów w Gminie Rzekuń oraz ich obwodów
2011 1692 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2011 1693 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr 67/V/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice
2011 1694 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr IV/17 /11 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem i nadania jej Statutu.
2011 1695 2011-04-07 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gminy Nasielsk.
2011 1696 2011-04-07 Aneks Aneks nr 6 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 listopada 2010r. zawarty dnia 8 listopada 2010 roku w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez: Pana Leszka Rutę - Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego oraz Gminą Lesznowola, z siedzibą w Lesznowoli, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: 1. Panią Marię Jolantę Batycką-Wąsik - Wójta Gminy 2. Panią Elżbietę Obłuska - Skarbnika Gminy o następującej treści: W Porozumieniu Międzygminnym z dnia 6 sierpnia 2009 roku, zwanym w dalszej części „Porozumieniem”, wprowadza się następujące zmiany:
2011 1697 2011-04-07 Aneks Aneks nr 4 Miasta Sulejówek z dnia 11 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 19 listopada 2008 r.
2011 1698 2011-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Otwockiego
2011 1699 2011-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 7 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
2011 1700 2011-04-07 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 7 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Różanie przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
2011 1701 2011-04-07 Sprawozdanie Sprawozdanie nr SO.5511.3.2011 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 23 lutego 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2010.
2011 1702 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 36/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Piaseczno
2011 1703 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1704 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 1705 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2011 1706 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lipsko
2011 1707 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 1708 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1709 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 1710 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2011 - 2016
2011 1711 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Odrzywół na 2011 rok
2011 1712 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Odrzywół oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2011 1713 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Maciejowice z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Maciejowicach
2011 1714 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V.22.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk na okres od dnia 01.04.2011r do 31.03.2012r.
2011 1715 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V.27.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1716 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/22/11 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XVIII/205/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 04 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1717 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/23/11 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji podatkowych oraz informacji w sprawie podatków
2011 1718 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/29/11 Rady Gminy Łąck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2011 1719 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/26/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Żyrardów
2011 1720 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1721 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/11/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 1722 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 grudnia 2010r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 1723 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy w Kazanowie na 2011 rok.
2011 1724 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 wody pobranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2011 1725 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kazanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 1726 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 33/V/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bulkowo
2011 1727 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 34/V/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt, rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi oraz o sposobie postępowania z padłymi zwierzętami na terenie Gminy Bulkowo
2011 1728 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 24/III/2011 Rady Miasta I Gminy Wyszogród z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 152/XX/09 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą " Gminny Zarzad Oświaty Kultury i Sportu".
2011 1729 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/21/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach
2011 1730 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chlewiska
2011 1731 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 1732 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Płońsk z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Płońsk na 2011 rok
2011 1733 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 1734 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Płońsk z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Skarżyn.
2011 1735 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Promnie.
2011 1736 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy w Promnie z dnia 14 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie zmian granic Gminy Promna
2011 1737 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 222/XXXVII/10 z dnia 9 listopada 2010roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1738 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Repki z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody oraz zmiany Rozporządzenia Nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2011 1739 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2011 1740 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/233/2009 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów.
2011 1741 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 9 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr XV/137/2004 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2004 r i uchwały Nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 02 czerwca 2010 roku.
2011 1742 2011-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 11 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kosów Lacki.
2011 1743 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 294/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr LII/487/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 25 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1744 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 296/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 274/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27 października 2010r.
2011 1745 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 297/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 uchwały Nr XLII/211/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia w roku 2011 na terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
2011 1746 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 299/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr LXVII/406/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2011 1747 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 300/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie uchwały Nr 155/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 1748 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 303/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie uchwały Nr LIV/343/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2011 1749 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 305/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie uchwały Nr 527/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1750 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 306/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie uchwały Nr LVIII/432/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Wyszków.
2011 1751 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 307/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie uchwały Nr XXVI/147/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku.
2011 1752 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 318/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie uchwały Nr XXXIX/256/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2011 1753 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 321/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr XLV/189/10 Rady Gminy Olszanka z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie gminy Olszanka.
2011 1754 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 324/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie uchwały Nr XXVIII/241/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 1755 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 328/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XLIII/233/2010 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 1756 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 329/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2011r.
2011 1757 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 331/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Wieniawie Nr XXXIII/211/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 1758 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 333/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Chlewiskach Nr X/50/2010 z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stosowania zwolnień na 2011 rok.
2011 1759 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 334/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie uchwały Nr XLV/31/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011.
2011 1760 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr 342/K/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwały Nr XLVIII/382/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 30 września 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1761 2011-04-08 Porozumienie Porozumienie nr 8/WZS/P/9/11 Gminy Rościszewo i Gminy Miasto Płock z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1762 2011-04-08 Aneks Aneks nr 13/2011 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 25 lutego 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Grójec
2011 1763 2011-04-08 Aneks Aneks nr 14/2011 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 4 marca 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Miasta i Gminy Nowe Miasto n/Pilicą
2011 1764 2011-04-08 Aneks Aneks nr 15/2011 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 24 stycznia 2011r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1998 r. pomiędzy byłym Wojewodą Radomskim (obecnie Zarząd Powiatu Grójeckiego), a Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnicy
2011 1765 2011-04-08 Informacja Informacja nr OWA-4110-13(9)/2011/4437/MB NR OWA-4110-14(9)/2011/4437/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 marca 2011r. o decyzjach Nr WCC/1083A/4437/W/OWA/2011/MB oraz Nr PCC/1058B/4437/W/OWA/2011/MB
2011 1766 2011-04-08 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 7/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 21 marca 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Żuromińskiego
2011 1767 2011-04-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 18 marca 2011r. o zmianach w składzie Rady Miasta Siedlce
2011 1768 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 1769 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011 - 2015.
2011 1770 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 1771 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032
2011 1772 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011
2011 1773 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/199/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2011 1774 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/200/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych
2011 1775 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/202/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2011 1776 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/206/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
2011 1777 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr XII/208/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2011 1778 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr 21/VI/6/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011
2011 1779 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Bulkowo na rok 2011
2011 1780 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2011
2011 1781 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 2 sierpnia 1999r. oraz zmienionych uchwałami nr: XXXII/228/2006 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 15 września 2006r., XIV/107/2008 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 7 sierpnia 2008r., XXI/172/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 27 kwiernia 2009r., XXXIV/204/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 18 listopada 2009r.
2011 1782 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2011 1783 2011-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 1PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 24 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzyStarostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą”oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica – Waldemarem Walczakiem, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2011 1784 2011-04-11 Porozumienie Porozumienie nr 2PR/OŚ/2011 Starosty Wyszkowskiego z dnia 17 stycznia 2011r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 17 stycznia 2011 roku w Wyszkowie pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego – Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej „Starostą” oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków – Waldemarem Żmijewskim, zwanym dalej „Nadleśniczym”
2011 1785 2011-04-11 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego
2011 1786 2011-04-11 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta Piastów z dnia 1 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 25 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Piastów
2011 1787 2011-04-11 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 2001/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 1788 2011-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.-S.HL.4131.1.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 marca 2011r. Rada Miasta w Łaskarzewie
2011 1789 2011-04-11 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.2.2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2011r. Rada Gminy Bulkowo
2011 1790 2011-04-11 Informacja Informacja Starosty Legionowskiego z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Michałów-Reginów, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie
2011 1791 2011-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Łosickiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych dla obrębów gminy Platerów pow. łosicki województwo mazowieckie
2011 1792 2011-04-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Przysuskiego z dnia 1 marca 2011r.
2011 1793 2011-04-11 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Płock
2011 1794 2011-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Sochaczewskiego z dnia 18 lutego 2011r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA ROK 2010
2011 1795 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 22/V/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011
2011 1796 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Węgrów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2011 1797 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 1798 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 1 w Legionowie przy ul. Zakopiańskiej 4
2011 1799 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 5 w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67
2011 1800 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 6 w Legionowie przy ul. Jana Pawła I nr 2
2011 1801 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Legionowo
2011 1802 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo
2011 1803 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zabrodzie na rok 2011
2011 1804 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Gminy Rzekuń z dnia 3 marca 2011r. w sprawie założenia gimnazjum w Ołdakach
2011 1805 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1806 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/20/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2011.
2011 1807 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 61/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011r. o zmianie uchwały nr 194/2003 z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie
2011 1808 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2011
2011 1809 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2011 1810 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr V.9.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2011 1811 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania na terenie Gminy Staroźreby.
2011 1812 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/13/11 Rady Gminy Jastrząb z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 1813 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2011 Rady Gminy Grudusk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudusk na 2011 rok
2011 1814 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 25 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2011
2011 1815 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr 26/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr III/13/2010 Rady Mieskiej w Węgrowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Węgrów prowadzonych przez podmioty inne niż jedostki samorządu terytorialnego
2011 1816 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/41/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
2011 1817 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1 m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych
2011 1818 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Seroczyn
2011 1819 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 1820 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wodynie oraz jej jednostkom organizacyjnym
2011 1821 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży alkoholowych z wyjątkiem piwa
2011 1822 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2011 1823 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 31/V/11 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2011
2011 1824 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
2011 1825 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2011 1826 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr IV/42/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia stawek wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną.
2011 1827 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2011 1828 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2011 1829 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
2011 1830 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chełsty
2011 1831 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszewiec
2011 1832 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/17/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paulinowo
2011 1833 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/18/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Dzbądz
2011 1834 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 marca 2011r. określająca szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Błonie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1835 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr LVI/401/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo Parcela.
2011 1836 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, obejmujacego obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie”, dotyczącej części miejscowości Stare Pieścirogi.
2011 1837 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 93/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie określenia Regulaminu przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji miejskiej w Radomiu.
2011 1838 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 94/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w Radomiu.
2011 1839 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 95/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozu osób niepełnosprawnych świadczone przez gminną jednostkę budżetową - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2011 1840 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 96/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomia.
2011 1841 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 97/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Radomia.
2011 1842 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 98/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2011 1843 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 99/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, ul. Kilińskiego 20 i szkół wchodzących w jego skład
2011 1844 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr IV.25.2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Błędów na lata 2011-2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2011 1845 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 102/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.
2011 1846 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 107/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy placu.
2011 1847 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 108/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy dla alei parkowej.
2011 1848 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr 21/V/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 1849 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2011 rok
2011 1850 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy Osieck z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Osieck
2011 1851 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 11/III/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1852 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/19/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1853 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strachówka na 2011rok
2011 1854 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Repki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Repki na rok 2011
2011 1855 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lutego 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Błonie na rok 2011
2011 1856 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
2011 1857 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY SOCHOCIN na rok 2011
2011 1858 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Olszewo-Borki
2011 1859 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/28/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 1860 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1861 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
2011 1862 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 16/V/2011 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2011 1863 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
2011 1864 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/24/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012” w Mszczonowie, ul. Szkolna 3.
2011 1865 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe
2011 1866 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
2011 1867 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr III/22/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ząbki
2011 1868 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 1869 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 1870 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 1871 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia nazwy placu
2011 1872 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 1873 2011-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 150 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kazanowie
2011 1874 2011-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Sabniach
2011 1875 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV-29/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok
2011 1876 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr 26/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 1877 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu.
2011 1878 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kazanów
2011 1879 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 1880 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
2011 1881 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Cegłów na lata 2011-2018
2011 1882 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cegłów na rok 2011 rok.
2011 1883 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011r. sprawie Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2011
2011 1884 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr 16/II/2010 Rady Gminy Czerwińsk z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2011
2011 1885 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/11 Rady Gminy Gzy z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2011
2011 1886 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1887 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Stupsku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2011 1888 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1889 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019.
2011 1890 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie budżetu na rok 2011
2011 1891 2011-04-16 Uchwała Uchwała nr I/7/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie
2011 1892 2011-04-16 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Wa 1563/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2010r.
2011 1893 2011-04-16 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.4131.10.1011.MKo Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 marca 2011r. Rada Gminy w Iłowie
2011 1894 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2010 roku
2011 1895 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/37/11 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 11 marca 2011r. w sprawie : ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński
2011 1896 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2011
2011 1897 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/19/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1898 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/125/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 12 lutego 2009r w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
2011 1899 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Cegłów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 1900 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/15/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze gminy Wyśmierzyce
2011 1901 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Wyśmierzyce
2011 1902 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2011 1903 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 1904 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 1905 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2011 1906 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/119/2004 Rady Gminy Radzanów z dnia 15 grudnia 2004 r. określającej wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 1907 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2003 Rady Gminy Radzanów z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1908 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/23/11 Rady Gminy Młynarze z dnia 16 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Młynarze
2011 1909 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 33/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.
2011 1910 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 34/V/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie podziału sołectwa Mokrzk-Kostery.
2011 1911 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa
2011 1912 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Winnica z dnia 28 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Winnica oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2011 1913 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 27/VII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
2011 1914 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 30/VII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1915 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Leoncin
2011 1916 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/39/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna oraz zapewnienia im opieki.
2011 1917 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/40/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 16 marca 2011r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności zlokalizowanych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
2011 1918 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/4/2010 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Huszlew na 2011 rok.
2011 1919 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2011-2020
2011 1920 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia budżetu gminy na 2011r.
2011 1921 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: przyznania stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników sportowych.
2011 1922 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 1923 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 1924 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie.
2011 1925 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic
2011 1926 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/14/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Błędów z dnia 29.10.2010r. (nr XL/192/10) w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2011
2011 1927 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr III/15/2011 Rady Gminy w Błędowie z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2011 1928 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 6/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwały Nr 8/VI/2/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
2011 1929 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 7/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwały Nr II/11/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 1930 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 10/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mokobody przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
2011 1931 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 12/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/16/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów.
2011 1932 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 13/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/20/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 1933 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 14/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VI/18/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 1934 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 16/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie uchwały Nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia opłat od posiadania psów i określenia jej stawki na 2011 rok.
2011 1935 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 26/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Węgrowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Węgrów prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2011 1936 2011-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 178 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tarczynie
2011 1937 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V-43/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych dla podmiotów określonych w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska
2011 1938 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Tczów z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/142/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 1939 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Jakubów z dnia 14 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1940 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 119/XXXIII/06 Rady Gminy Czosnów z dnia 12 maja 2006 w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie zmienionej uchwałą zmienionej Uchwałą Nr 343/XLII/10 z dnia 10 listopada 2010 r.
2011 1941 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2011 1942 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2011
2011 1943 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazw ulic we wsiach: Palmiry, Sowia Wola Folwarczna.
2011 1944 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1945 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2011 1946 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Czosnów.
2011 1947 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokość stypendium sportowego.
2011 1948 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/32/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendium artystycznego.
2011 1949 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/35/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Augustówek.
2011 1950 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 1 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czosnów oraz zapewnieniu im dalszej opieki.
2011 1951 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1952 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/6/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011 Gminy Nieporęt
2011 1953 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy „Hubala” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 578/10.
2011 1954 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.
2011 1955 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Mszczonowie.
2011 1956 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/37/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
2011 1957 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1958 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VII/28/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2011 1959 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów
2011 1960 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów.
2011 1961 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/89/2003 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu [ z wyjątkiem piwa] przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Nadarzyn.
2011 1962 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 17 marca 2011r. w sprawie : opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Przysucha.
2011 1963 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2011 rok.
2011 1964 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna.
2011 1965 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2011 1966 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Kościelne.
2011 1967 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, MałkiniaGórna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2011 1968 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie Rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego
2011 1969 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 9/WZS/P/10/11 Miasta Sierpc i Gminy Miasto Płock z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1970 2011-04-20 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 31 grudnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 maja 2007 roku
2011 1971 2011-04-20 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 marca 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminnej Prażmów przeprowadzonych w dniu 20 marca 2011 r.
2011 1972 2011-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Łosickiego z dnia 24 marca 2011r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W POWIECIE ŁOSICKIM ZA ROK 2010
2011 1973 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Powiatu Radomskiego przyjętego uchwałą Nr 354/XXXIV/2009 Rady Powiatu z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego
2011 1974 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ostrowi Mazowieckiej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
2011 1975 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/5/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2011 1976 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/7/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 7 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gielniów oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2011 1977 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1978 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 24 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1979 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2011 1980 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu
2011 1981 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 marca 2011r. zmianiająca uchwałę Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Józefów i jej jednostkom podległym
2011 1982 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 1983 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2011 1984 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr IV/9/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta na rok 2011.
2011 1985 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Grójec, będących podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.
2011 1986 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 54/V/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
2011 1987 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Słubice na rok 2011
2011 1988 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 RADY GMINY SŁUBICE z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Słubice z dnia 28 października 2010 r. Nr XLI/210/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 1989 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 1/I/2011 Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2010 rok
2011 1990 2011-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Chynów z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
2011 1991 2011-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 0050.11.2011 Wójta Gminy Sanniki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Sanniki za rok 2010
2011 1992 2011-04-21 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Kadencja na lata 2011-2015
2011 1993 2011-04-21 Informacja Informacja nr 1 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 14 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych w obszarze gminy Nowy Dwór Mazowiecki.
2011 1994 2011-04-21 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 24 marca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Garwolin
2011 1995 2011-04-21 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Zestawienie danych dotycczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2011 1996 2011-04-21 Informacja Informacja Wójta Gminy Nowy Duninów Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Duninów
2011 1997 2011-04-21 Obwieszczenie Obwieszczenie nr SL.1/2011 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze gminy lub jej części
2011 1998 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2011.
2011 1999 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/51/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu
2011 2000 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr 27/11 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok
2011 2001 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 marca 2011r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Bezpieczna Rodzina na lata 2011 - 2013
2011 2002 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/103/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siedlce na lata 2011 - 2015.
2011 2003 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/127/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/826/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Siedlce.
2011 2004 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 2005 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 2006 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/31/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 10 marca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 2007 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr V/34/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwonka lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.
2011 2008 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 2009 2011-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Szelków z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szelków za 2010 rok.
2011 2010 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 5/WEK.I./P/25/2011 Powiatu Płońskiego i Gminy Miasto Płock z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez „Powierzającego”.
2011 2011 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 28 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem Pionki w sprawie powierzenia Miastu Pionki zadań w zakresie kultury w 2011r.
2011 2012 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 1 marca 2011r. zawarte pomiędzy Powiatem Radomskim a Miastem i Gminą Iłża w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Iłża zadań w zakresie kultury w 2011r.
2011 2013 2011-04-22 Aneks Aneks nr 1/2011 Starosty Siedleckiego z dnia 12 stycznia 2011r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej
2011 2014 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 179 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Maciejowice w okręgu wyborczym nr 1
2011 2015 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 180 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Błędów
2011 2016 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jastrzębi
2011 2017 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Opiniogóra Górna
2011 2018 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 2019 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 25/2011 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne
2011 2020 2011-04-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Starosty Białobrzeskiego z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
2011 2021 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
2011 2022 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów
2011 2023 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/45/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów
2011 2024 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów
2011 2025 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
2011 2026 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołowa Podlaskiego.
2011 2027 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/58/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w m. Grójec
2011 2028 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lesznowola gm. Grójec
2011 2029 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/30/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 2030 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/33/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2011 2031 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim
2011 2032 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/35/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim
2011 2033 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 37/V/11 Rady Gminy Słupno z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przekazania do korzystania sołectwom Gminy Słupno z nieruchomości Gminy Słupno oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Słupno.
2011 2034 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 38/V/11 Rady Gminy Słupno z dnia 18 marca 2011r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie oraz nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Słupno z siedzibą w Cekanowie.
2011 2035 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska
2011 2036 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2037 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 2038 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 313/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2011 2039 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 314/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.
2011 2040 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 315/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych i nadania statutu.
2011 2041 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 317/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czernice Borowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, innego niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2011 2042 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/105/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 2043 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/107/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2044 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/109/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie pozbawienia działek nr 1/3 i 59/5 z obrębu 27 stanowiących ul. Spokojną w Siedlcach kategorii drogi gminnej oraz w sprawie zaliczenia działek nr 1/48 obręb 122, 54/1 obręb 46, 59/4 i 1/4 z obrębu 27 do kategorii dróg gminnych położonych w ciągu nowego przebiegu ul. Spokojnej w Siedlcach.
2011 2045 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/115/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy, usytuowanej na części działek nr 1/18 i nr 1/14 w obrębie 124, na odcinku od ul. Generała Ignacego Prądzyńskiego do ronda przy ul. Piaskowej.
2011 2046 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/116/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy, usytuowanej na części działki 1/18, działkach nr 1/16 i 1/17 w obrębie 124 i działkach nr 22/1, 24/1, 29/3 w obrębie 12, na odcinku od ronda przy ul. Piaskowej do ul. Sokołowskiej.
2011 2047 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/117/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulicy Piaskowej i II etapu Obwodnicy Wewnętrznej Miasta Siedlce - odcinek od ul. Sokołowskiej do ul. Warszawskiej.
2011 2048 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 2049 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, sposobu poboru oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
2011 2050 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 2051 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia ponad podstawy programowe w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Zwoleń.
2011 2052 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Kadzidło
2011 2053 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały XLII/237/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2011 2054 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/360/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 2055 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2011 rok.
2011 2056 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.
2011 2057 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/363/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wzoru: formularza deklaracji na podatek od nieruchomości, formularza deklaracji na podatek rolny, formularza deklaracji na podatek leśny, formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, formularza informacji o gruntach, formularza informacji o lasach
2011 2058 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta Marki z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/328/2009 Rady Miasta Marki z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 2059 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 2060 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Wodynie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2011 2061 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania inkasentów podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 2062 2011-04-26 Porozumienie Porozumienie nr 10/WZS/P/24/2011 Gminy-Miasto Płock i Gminy Sierpc z dnia 16 marca 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2011 2063 2011-04-26 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radom z dnia 22 marca 2011r. do porozumienia z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 5 i Nr 23, w granicach administracyjnych Gminy Kowala
2011 2064 2011-04-26 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 6, Nr 8 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Zakrzew
2011 2065 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/44/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie
2011 2066 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr III/24/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.
2011 2067 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z przewozów samochodem typu mikrobus oraz opłat za przewóz
2011 2068 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pieniężnej na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej
2011 2069 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrołęcki
2011 2070 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/47/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z siedzibą w Borkowicach przy ul. Platanowej 1
2011 2071 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr 36/11 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu makowskiego za 2010 rok
2011 2072 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie prowadzonym przez Gminę Ciepielów.
2011 2073 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2074 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr III/21/11 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
2011 2075 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Radzanowo nr XL/266/09 z dnia 25.11.2009r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Radzanowo.
2011 2076 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu oraz nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie
2011 2077 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/ 29/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Sadoleś – Sojkówek – Płatkownica”.
2011 2078 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr IV/ 30 /2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne – etap I”.
2011 2079 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2011 2080 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Żelków-Kolonia
2011 2081 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 2082 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Legionowie oraz nadania statutu
2011 2083 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/61/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Legionowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 2084 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/62/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu prowadzonym przez gminę Legionowo
2011 2085 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trojany.
2011 2086 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2011 2087 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr 34/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
2011 2088 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/26/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olszanka oraz określenie granic ich obwodów.
2011 2089 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2011 2090 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2011 2091 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII /41/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą
2011 2092 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/20/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr LXXIII/346/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z 26 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 2093 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.
2011 2094 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Piastowa etap 2 i 3.
2011 2095 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Piastów
2011 2096 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2011 2097 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Baranowo.
2011 2098 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Baranowo na rok 2012.
2011 2099 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr 8/III/2010 Rady Gminy Lubowidz z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Galumin – tereny eksploatacji surowców mineralnych.
2011 2100 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/27/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów
2011 2101 2011-04-27 Aneks Aneks nr 1/9/BNW/P/29/2011 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 marca 2011r. do porozumienia Nr 1/ONW/P/10/2010 zawartego w dniu 27 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 2102 2011-04-27 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Radomia
2011 2103 2011-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku.
2011 2104 2011-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2011 Starosty Sierpeckiego z dnia 11 marca 2011r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sierpeckiego za rok 2010.
2011 2105 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr 529/31/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.
2011 2106 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr 16/III/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2011
2011 2107 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr II/9/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na 2011 rok.
2011 2108 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
2011 2109 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2011 2110 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 2111 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Przesmyki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
2011 2112 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zbuczyn z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 2113 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr X/40/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
2011 2114 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr X/43/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
2011 2115 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.
2011 2116 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych i kuratorów z opłat za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
2011 2117 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI.29.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 2118 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 1 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2011 2119 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XXX/330/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jabłonna na rok 2009
2011 2120 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/207/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piastowa na 2008 rok
2011 2121 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XXV/124/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zabrodzie na rok 2008
2011 2122 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/194/2008 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2011 2123 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2011 2124 2011-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010.
2011 2125 2011-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010r.
2011 2126 2011-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2010.
2011 2127 2011-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2011 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
2011 2128 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr 8/I/11 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na lata 2011-2014
2011 2129 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr 9/I/11 Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 2130 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr XI/2011 Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok
2011 2131 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr 1/2011 Zarządu Związku Komunalnego Brwinów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Brwinów za 2010 rok informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Komunalnego Brwinów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
2011 2132 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/214/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin – Część IV
2011 2133 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/216/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2134 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/217/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 2135 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/218/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie do wydawania zaświadczeń, potwierdzeń zgłoszenia przewozu oraz nakładania kar w publicznym transporcie zbiorowym
2011 2136 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/219/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2011 2137 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/222/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej w Warszawie i Centrum Alzheimera w Warszawie, utworzenia ośrodka wsparcia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Alzheimera i uchwałę w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej prowadzonym przez m.st. Warszawę
2011 2138 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/223/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2011 2139 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/224/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 142 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie, ul. Olgierda 35/41 i CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41 w Zespół Szkół nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41
2011 2140 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/225/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 414 w Warszawie, ul. Ostródzka 175D
2011 2141 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/226/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2011 2142 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XIII/229/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2011 2143 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Jasienica
2011 2144 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2145 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Baranowo w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
2011 2146 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/ 48/2011 Rady Gminy Baranowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie.
2011 2147 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2011 2148 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXX/225/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 2149 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/131/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 2150 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 2151 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XX/132/2009 Rady Gminy Stoczek z dnia 2 marca 2009r.
2011 2152 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XX/148/09 Rady Gminy Siennica z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 2153 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/79/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/74/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na rok 2009.
2011 2154 2011-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 699/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy w 2011 roku
2011 1657 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr 29/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli, podział środków oraz wysokość nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektorów placówek
2011 1658 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr 30/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów
2011 1659 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr 35/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”
2011 1660 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2017
2011 1661 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
2011 1662 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jastrzębia na lata 2010-2013"
2011 1663 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/16/ 2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2011
2011 1664 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/10 Rady Gminy Jakubów z dnia 4 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jakubów i jej jednostkom podległym.
2011 1665 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2011
2011 1666 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
2011 1667 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr 11/III/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Budżetu Gminy Nowy Duninów na rok 2011
2011 1668 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania i finansowania nagród pieniężnych w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.
2011 1669 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Orońsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011- 2015
2011 1670 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orońsko na rok 2011
2011 1671 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy w Orońsku z dnia 9 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Orońsko
2011 1672 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
2011 1673 2011-04-06 Porozumienie Porozumienie nr NI.IT.I-002/2010 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie organizacji i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc - granica Województwa.
2011 1674 2011-04-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/11 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie określenia kosztów i ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Ostrołęce, ul. Poznańska 34/36
2011 1675 2011-04-06 Aneks Aneks nr 5 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 listopada 2010r.
2011 1676 2011-04-06 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 listopada 2010r.
2011 1677 2011-04-06 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.GZP.0911-2/11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 2011r.