Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Październik 2011

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 5543 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/463/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy
2011 5544 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/467/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011r. w sprawie utworzenia żłobka i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół
2011 5545 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/474/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2011 5546 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/475/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom
2011 5547 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/478/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
2011 5548 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/48/11 RADY GMINY RYBNO z dnia 31 sierpnia 2011r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny prowadzony przez Gminę Rybno
2011 5549 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy drogom publicznym we wsiach: Łomna, Kaliszki
2011 5550 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-82/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2011 5551 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-83/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2011 5552 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-84/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe .
2011 5553 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-89/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola w Duczkach
2011 5554 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII-90/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI-73/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011 roku
2011 5555 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgrowa terenu Miedzanka
2011 5556 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 59/XI/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych.
2011 5557 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 5558 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/56/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck dla części terenów miejscowości Lipiny – działki nr 3 i 4/4.
2011 5559 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Augustówka.
2011 5560 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Wilga z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkole publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wilga
2011 5561 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Wilga z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilga
2011 5562 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 193/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia w rejonie ulic: Lubelskiej, Al. Wojska Polskiego, Odrodzenia, Komunalnej Kaszubskiej – Osiedla „Dzierzków” w Radomiu.
2011 5563 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 197/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr 79/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Radomia.
2011 5564 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 198/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 806/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24.04.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia
2011 5565 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 199/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy
2011 5566 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 200/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Radomia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży.
2011 5567 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siedlce przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2011 5568 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/2004 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2011 5569 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011 – 2020
2011 5570 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 5571 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Zaręby Kościelne na lata 2011 – 2020
2011 5572 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr IV/12/11 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.
2011 5573 2011-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 97.112.2011 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie informacji Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiązowna oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku.
2011 5574 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 214/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Gminy w Rusinowie Nr VIII/33/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci i sportowych boisk udostępnionych do użytku publicznego.
2011 5575 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 215/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 5576 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 216/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XII/66/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5577 2011-10-03 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 26 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Magnuszewie przeprowadzonych w dniu 25 września 2011 r.
2011 5578 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr X/68/11 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2011 5579 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024
2011 5580 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/76/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej
2011 5581 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/77/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi na terenie powiatu ostrowskiego i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Ostrowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
2011 5582 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2011 5583 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2011 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/45/03 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki kształcenia praktycznego - Centrum Kształcenia Praktycznego
2011 5584 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Ostrołęckiego
2011 5585 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/57/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagród Okolicznościowych Starosty Ostrołęckiego dla uczniów szkół z powiatu ostrołęckiego
2011 5586 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/58/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych na terenie Gminy Łyse
2011 5587 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 109/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
2011 5588 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 5589 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 99/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin - Jeziorna - ETAP I.
2011 5590 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 108/XV/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 7 września 2011r. w sprawie: zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2011 5591 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 109/XV/2011 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 7 września 2011r. w sprawie : nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
2011 5592 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2011 5593 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/83/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2011 5594 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie
2011 5595 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011 5596 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie
2011 5597 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany w regulaminach określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2011 5598 2011-10-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Wójta Gminy Bulkowo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
2011 5599 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plan gospodarki odpadami dla Miasta Mława na lata 2011 – 2018” (aktualizacja)
2011 5600 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5601 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr X.45.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasieniec.
2011 5602 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XI/227/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego.
2011 5603 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Białobrzeskiego
2011 5604 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
2011 5605 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym
2011 5606 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie
2011 5607 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 5608 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/ 140 /11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przedszkolach publicznych
2011 5609 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2011r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk służebnościami gruntowymi i przesyłu
2011 5610 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XVI/126/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
2011 5611 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 56.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XIV/07 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 października 2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiązowna.
2011 5612 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 60.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
2011 5613 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 61.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 283/XXXII/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Wiązowna.
2011 5614 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Mszczonów.
2011 5615 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 41/XII/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Sierpc spółkom wodnym.
2011 5616 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Czosnów
2011 5617 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych w granicach administracyjnych miasta Marki ze środków budżetu miasta Marki.
2011 5618 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki.
2011 5619 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Winnica z dnia 5 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy
2011 5620 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011 5621 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2011 5622 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/141/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 8 września 2008r w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z działalności przedszkoli samorządowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2011 5623 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości, zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i osób wyróżniających się działalności sportowej.
2011 5624 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr SR.XII.0007.70.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicu Leśna w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielki
2011 5625 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr ZO.0007.72.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2011r. w sprawie: korekty w opisie granic obwodów głosowania.
2011 5626 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2011r. w sprawie statutu sołectwa Baby
2011 5627 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5628 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 22 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujący część działki ewidencyjnej nr 21/11 obręb 35 położonej przy ulicy Leśnej w Kobyłce
2011 5629 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Miasta Gostynina
2011 5630 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr 225/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Złotokłos
2011 5631 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/130/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Legionowo
2011 5632 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/131/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2011 - 2015
2011 5633 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/137/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Legionowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2011 5634 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/141/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Legionowo
2011 5635 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/142/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.
2011 5636 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr XI/256/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej oraz zakładzie karnym znajdujących się na terenie miasta Siedlce, w których przeprowadzone będzie głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011 5637 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie dostosowania opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych gminy Sokołów Podlaski do stanu faktycznego.
2011 5638 2011-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/Fn/11 Wójta Gminy Sierpc z dnia 22 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sierpc oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2010.
2011 5639 2011-10-07 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 września 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" a Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Ewę Besztak - Wicestarostę, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych szkół prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2011 5640 2011-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 13/BNW/P/99/2011 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 7 września 2011r. w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk.
2011 5641 2011-10-07 Informacja Informacja nr OWA-4110-24(4)/2011/170/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 września 2011 r. Nr WCC/155-ZTO-G/170/W/OWA/2011/ES, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła Stołecznego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej: "Koncesjonariuszem"),
2011 5642 2011-10-07 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Aleksandrówka, Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki, Gałki, Nowa Sucha, Trzcianka Nowa, Oszczerze, Daćbogi Polków, Proszew A, Proszew B, Słuchocin, Stara Sucha, Trzcianka Stara gmina Grębków, powiat węgrowski
2011 5643 2011-10-07 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Jabłonna, Kolonia Sinołęka, Kopcie, Kózki, Leśnogóra, Ogródek, Pobratymy, Podsusze, Stawiska, Trzebucza, Żarnówka gmina Grębków, powiat węgrowski
2011 5667 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/190/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 r.
2011 5668 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 70/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
2011 5669 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Kotuń
2011 5670 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/51/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kotuń oraz dalszym postępowaniu z nimi
2011 5671 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kotuń
2011 5672 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kotuń
2011 5673 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Kotuń z dnia 19 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2011 5674 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/112/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Zielonka
2011 5675 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/113/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce
2011 5676 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/49/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Zbuczyn.
2011 5677 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" położonego w Zbuczynie.
2011 5678 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego - filia GOK Zbuczyn w Starym Krzesku
2011 5679 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przyjętego uchwałą Nr L/176/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 roku zmienionego uchwałą Nr LVII/196/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 10 listopada 2010 roku.
2011 5680 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr X/38/11 Rady Gminy Rzewnie z dnia 12 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rzewnie.
2011 5681 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Maków Mazowiecki.
2011 5682 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 148/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 264/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 35/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011 roku
2011 5683 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 150/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Ciechanów
2011 5684 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 154/XI/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 września 2011r. zmieniająca Uchwałę 103/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
2011 5685 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 5686 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/170/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 r.
2011 5687 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 246/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2011 5688 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 5689 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Wójta Gminy Sabnie z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2022
2011 5690 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/V/09 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 8 stycznia 2009r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2009 rok.
2011 5691 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/V/09 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.
2011 5692 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/V/09 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009.
2011 5693 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/V/09 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2009 rok.
2011 5694 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/V/09 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.
2011 5695 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2011 5696 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2011 5697 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok
2011 5698 2011-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/V/08 Burmistrza Miasta Milanówek z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.
2011 5699 2011-10-11 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-63(9)/2011/409/VIII/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.
2011 5727 2011-10-13 Uchwała Uchwała nr 1640/70/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 5728 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 78/VII/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku
2011 5729 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 79/VII/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2950W Dzierżanowo – Słomin.
2011 5730 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 80/VII/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2969W Gródkowo – Bolino.
2011 5731 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 81/VII/2011 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2964W Wilczkowo – Marcjanka.
2011 5732 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/67/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2011
2011 5733 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 69/XIII/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2011 5734 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Goworowo
2011 5735 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goworowo
2011 5736 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2011 5737 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2011 5738 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 70/XI/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2011 5739 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 30/VII/2011 Rady Gminy w Zawidzu z dnia 14 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Technikum i przyjecia Statutu Technikum w Zawidzu Kościelnym
2011 5740 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/87/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2011 5741 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr IX.63.2011 Rady Gminy Stromiec z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2011 5742 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr X/90/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5743 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Miasta Marki z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025
2011 5744 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XI.109.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale nr IV.32.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 09 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2011-2025
2011 5745 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2011 5746 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/50/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kampinos
2011 5747 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/132/11 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 września 2011r. w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim do Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy.
2011 5748 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XX/75/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2011 5749 2011-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2011 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 28 marca 2011r. w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
2011 5750 2011-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2009 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009r.
2011 5751 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr 229/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały nr 100/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Ciechanowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „MAZOVIA” dotacji celowej na utrzymanie w roku 2011 należących do Gminy Miejskiej Ciechanów obiektów sportowych położonych przy ulicy Kraszewskiego
2011 5752 2011-10-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-53(10)/2011/424/X/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie
2011 5753 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2011 5754 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011 5755 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/56/2011 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Ostrołęce przy ul. Sikorskiego 45
2011 5756 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/266/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcachi nadania jej Statutu.
2011 5757 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/271/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Biskupa Jana Mazura.
2011 5758 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/272/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miodowej.
2011 5759 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/273/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Monte Cassino, Warszawskiej i Kruszcowej.
2011 5760 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny prowadzony przez Gminę Krzynowłoga Mała
2011 5761 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miętne
2011 5762 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VI/60/2011 Rady Gminy Garwolin z dnia 23 września 2011r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2011 5763 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/120/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2011 5764 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/123/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie
2011 5765 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/127/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 5766 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11 marca 2011roku w sprawie określenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego
2011 5767 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 12 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr III/11/05 Rady Gminy Chlewiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 5768 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 53/IX/11 Rady Gminy Zatory z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zatory
2011 5769 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 59/XI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 3 października 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zatory.
2011 5770 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr V/38/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020
2011 5771 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/160/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 lutego 2008r. Akt o podziale samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Tłuszczu i utworzeniu Centrum Kultury w Tłuszczu i Biblioteki Publicznej w Tłuszczu
2011 5772 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
2011 5773 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XVI/56/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 5 września 2011r. w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
2011 5774 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 115/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
2011 5775 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 117/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017
2011 5776 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 119/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2011 5777 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 120/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 122/IV/9/2003 z dnia 27 października 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna zmienioną uchwałą Nr 154/V/12/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 stycznia 2008r.
2011 5778 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 września 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drobin
2011 5779 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Miasta Mława na lata 2011 – 2018” (aktualizacja)
2011 5780 2011-10-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2011 Starosty Sierpeckiego z dnia 10 października 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 5781 2011-10-17 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Starosty Sochaczewskiego z dnia 5 października 2011r. W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2011 5782 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek w Mławie oraz nadania Statutu.
2011 5783 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/92/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Mławie, określenia warunków częściowego zwolnienia od ich ponoszenia oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2011 5784 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/93/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce na obszarze Miasta Mława.
2011 5785 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/100/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5786 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/101/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazw ulic
2011 5787 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2011 5788 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 14 września 2011r. w sprawie zaliczeniadróg do kategorii dróg gminnych
2011 5789 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/55/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie: powołania dla sołectwa Antoninek inkasenata podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 5790 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola.
2011 5791 2011-10-18 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela.
2011 5792 2011-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku
2011 5793 2011-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2011 roku.
2011 5794 2011-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji półrocznej o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku.
2011 5795 2011-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2010 rok
2011 5796 2011-10-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 11 października 2011r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Ostrołęce
2011 5797 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XII/122/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania
2011 5798 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XII/123/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2011r. w sprawie pozbawienia części publicznych dróg gminnych na terenie Miasta Otwocka dotychczasowej kategorii poprzez wyłączenie z użytkowania
2011 5799 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XIII/104/11 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/198/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25 października 2004 roku
2011 5800 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Przasnysz i jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2011 5801 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 5802 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 216/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku.
2011 5803 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: przyjęcia zasad gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi
2011 5804 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 5805 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/56/11 Rady Gminy Łąck z dnia 5 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
2011 5806 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łąck, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2011 5807 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Chorzelach
2011 5808 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 78/X/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 165/XXIV/09 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 20 lutego 2009 roku.
2011 5809 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 79/X/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Chorzelach przyjętego Uchwałą nr 205/XXVIII/05 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 18 sierpnia 2005 roku.
2011 5810 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 84/x/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.
2011 5811 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 89/XI/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 77/X/11Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Chorzelach.
2011 5812 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.
2011 5813 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/154/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 września 2011r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego w zakresie oświaty wychowania powierzonego przez Gminę Pionki
2011 5814 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/155/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 września 2011r. w sprawie: przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Pionki zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 powierzonego przez Gminę Pionki
2011 5815 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XVI/158/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 30 września 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020
2011 5816 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2011 5817 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 5818 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/191/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 5819 2011-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2011 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.
2011 5820 2011-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Troszyn z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5821 2011-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-10/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2009 roku
2011 5822 2011-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5823 2011-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 279/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
2011 5824 2011-10-19 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-78(5)/2011/350/VIIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.
2011 5825 2011-10-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 15/2011 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 10 października 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radzanów przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.
2011 5826 2011-10-20 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu piaseczyńskiego
2011 5827 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie; przyjęcia ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Gózd na lata 2011-2014".
2011 5828 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXV/127/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2011 5829 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009
2011 5830 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/340/09 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kobyłka na 2009 rok
2011 5831 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/116/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 5832 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/155/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sadowne na rok 2009
2011 5833 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2009 rok
2011 5834 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 5835 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/09 Wójta Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009rok
2011 5836 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/09 Wójta Gminy Klembów z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok
2011 5837 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2009 roku
2011 5838 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 342(30)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5839 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 348(36)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 19 maja 2009r. w sprawie prognozy kwoty długu Gminy Wiązowna na rok 2009 i lata następne
2011 5840 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 349(37)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2011 5841 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 355(43)/09 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2009 rok
2011 5842 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/09 Wójta Gminy Szelków z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 5843 2011-10-20 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 2245/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2011r.
2011 5844 2011-10-20 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 395/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 2011r.
2011 5845 2011-10-20 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 658/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2011r.
2011 5846 2011-10-20 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 811/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lipca 2011r.
2011 5847 2011-10-20 Aneks Aneks nr 8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 września 2011r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą do Porozumienia z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2011 5848 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.115.2011.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2011r. Rada Gminy Wieliszew
2011 5849 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.18.2011.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2011r. Rada Gminy Zbuczyn
2011 5850 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.19.2011.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2011r. Rada Gminy Zbuczyn
2011 5851 2011-10-20 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.116.201.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2011r. Rada Miejska w Wyszkowie
2011 5852 2011-10-20 Lista Lista Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 września 2011r. uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Kedencja na lata 2011-2015
2011 5644 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2010 rok
2011 5645 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 5646 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr X/83/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 5647 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 55/VIII/11 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2011 rok
2011 5648 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Nr IV/22/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2011 – 2021.
2011 5649 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 25/2011 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu kozienickiego za 2010 rok
2011 5650 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 84/2011 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży za I półrocze 2011 roku
2011 5651 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr 85/2011 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach za I półrocze 2011 roku
2011 5652 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/65/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
2011 5653 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sulejówek na lata 2011-2020.
2011 5654 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek
2011 5655 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5656 2011-10-10 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sulejówek.
2011 5657 2011-10-10 Decyzja Decyzja nr 1342/10 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 5658 2011-10-10 Decyzja Decyzja nr 328/11 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków
2011 5659 2011-10-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Rząśnik obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Rząśnik
2011 5660 2011-10-10 Porozumienie Porozumienie nr 14/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Nieporęt obowiązku utrzymania cmantarza wojennego w Białobrzegach oraz przyznania dotacji za ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Nieporęt
2011 5661 2011-10-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mala Wieś
2011 5662 2011-10-10 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2011r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Mława w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
2011 5663 2011-10-10 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2011r. do Porozumienia z dnia 22 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kampinos
2011 5664 2011-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.73.RM Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2011r. Rada Gminy Kampinos
2011 5665 2011-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.14.11 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2011r. Rada Gminy w Radzanowie ul.Płocka 32 09-451 Radzanowo
2011 5666 2011-10-10 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-I.4131.86.2011.MZ Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2011r. Rada Miasta Ząbki
2011 5853 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Sochaczewskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 5854 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
2011 5855 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok
2011 5856 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2011 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 października 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5857 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr 76/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 września 2011r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ożarów Mazowiecki i jej jednostkom podległym
2011 5858 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XII.64.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 16 września 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 5859 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia nowych zasad korzystania ze stołówki szkolno przedszkolnej działającej w Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie.
2011 5860 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia nowych zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających na terenie gminy Skaryszew
2011 5861 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie w Samorządowym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Skaryszew
2011 5862 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin.
2011 5863 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr X/60/2011 Rady Gminy Korczew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż gmina Korczew oraz osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 5864 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej oraz przejęcia drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łyse.
2011 5865 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 26 września 2011r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 5866 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/42/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/2003 Rady Gminy Strachówka z dnia 28 kwietnia 2003r.
2011 5867 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkoł podstawowych i gimnazjów , granic ich obwodów w Gminie Strachówka oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Strachówka publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 5868 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/23/2007 z dnia 23 marca 2007r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5869 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Miasta Garwolin z dnia 26 września 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/33/2007 z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 5870 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2009 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 5871 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5872 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przasnysz.
2011 5873 2011-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ojrzeń oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku
2011 5874 2011-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2011 5875 2011-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 85/2009 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2009 rok
2011 5913 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Kosów Lacki
2011 5914 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/83/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2011 5915 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XIII/86/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011 5916 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr 85/XI/11 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 3 października 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletów miejskich na terenie miasta Żuromin.
2011 5917 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/73/11 Rady Gminy Dobre z dnia 19 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkola publicznego, prowadzonego przez gminę Dobre.
2011 5918 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 5919 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2009 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 21 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2011 5920 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/274/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2009 rok.
2011 5921 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
2011 5922 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Zbuczyn na rok 2009
2011 5923 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/123/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5924 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/132/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5925 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2009 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2011 5926 2011-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/223/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008
2011 5927 2011-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/WF/2011 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010 r.
2011 5928 2011-10-25 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Mińska Mazowieckiego z dnia 26 września 2011r. do Porozumienia zawartego w dniu 24 marca 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki
2011 5929 2011-10-25 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-62(9)/2011/365/VIII/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Dalkia Przasnysz Sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu.
2011 5930 2011-10-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 12 października 2011r. o zmianach w składzie Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
2011 5931 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IV/8/49/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim
2011 5932 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5933 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie określenia inkasenta poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z terenu miasta Kozienice.
2011 5934 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XIII/82/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice
2011 5935 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw i Komitetów Osiedlowych Gminy Kozienice.
2011 5936 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali.
2011 5937 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 1 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie sołectwa Ryczywół.
2011 5938 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.
2011 5939 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/78/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowice
2011 5940 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice”
2011 5941 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 5942 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice
2011 5943 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
2011 5944 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/65/2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2011r. w sprawie nadania statutu sołectwa Łoś
2011 5945 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/68/ 2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 9 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin
2011 5946 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XI/54/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Puszcza Mariańska
2011 5947 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/58/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice
2011 5948 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/60/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru
2011 5949 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/63/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Puszcza Mariańska
2011 5950 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stara Kornica
2011 5951 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2011 5952 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 października 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Liw
2011 5953 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 października 2011r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości
2011 5954 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XI/ 60 /2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5955 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2011 5956 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII / 79 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 5957 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII / 80 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 5958 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII / 81 / 2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze
2011 5959 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jaktorów.
2011 5960 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 października 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2011 5961 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII/42/2011 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych.
2011 5962 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.113.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną.
2011 5963 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.120.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 5964 2011-10-26 Uchwała Uchwała nr XII.121.2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/539/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów.
2011 5965 2011-10-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 29 września 2011r. pomiędzy Gminą Miastem Sierpc reprezentowaną przez: Z-ca Burmistrza Miasta Sierpca – Zbigniew Leszczyński a Gminami: Gmina Gozdowo, Gmina Mochowo, Gmina Sierpc,Gmina Rościszewo, Gmina Zawidz, Gmina Szczutowo, Gmina Lubowidz, Gmina Lutocin, Gmina i Miasto Bieżuń, Gmina i Miasto Żuromin, Gmina Kuczbork Osada, Gmina Lipowiec Kościelny, w sprawie Stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie PŁN-ZACH Mazowsza w oparciu o Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie (RZGO).
2011 5700 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 113/XI/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości położonych w miejscowościach: Augustów, Kosów Mniejszy, Kosów Większy i Ludwinów gmina Kowala
2011 5701 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 86.XIV.2011 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji
2011 5702 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 76/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2011 5703 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 87/X/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2011 5704 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar fragmentu wsi Martynów, dz. 51/1, 51/2, 52, 56, 57
2011 5705 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/50/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/213/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30.04.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka
2011 5706 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Rady Gminy w Chynowie nr XXX/225/02 z dnia 2002.07.08 /Dz.Urz.Woj.mazowieckiego nr 207, poz.5148/ o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Budy Sułkowskie, Grabina, Nowe Grobice, Wola Pieczyska
2011 5707 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sułkowice.
2011 5708 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Chynów przez osoby prawne i osoby fizyczne, inne niż jednostka samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2011 5709 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół w Goździe
2011 5710 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniające Rozporządzenie Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego
2011 5711 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr. 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 5712 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Pniewy z dnia 4 października 2011r. w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze.
2011 5713 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi.
2011 5714 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI / 87 / 11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych “Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Łajski.
2011 5715 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych “Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Skrzeszew.
2011 5716 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych “Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Kałuszyn.
2011 5717 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych "Przyjaźń"- rurociagu naftowego DN 800 w miejscowości Topolina
2011 5718 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomicy Społecznej.
2011 5719 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Latowicz z dnia 13 września 2011r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Latowicz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
2011 5720 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI /39/11 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2011 5721 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Paprotnia
2011 5722 2011-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 czerwca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2009 - 2020
2011 5723 2011-10-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 4 października 2011r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec zarządzania częścią dróg powiatowych
2011 5724 2011-10-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-66(10)/2011/13859/IIzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego: w Warszawie, Sulejówku, Grójcu, Białobrzegach, Pomiechówku, Mińsku Mazowieckim i Sochaczewie
2011 5725 2011-10-12 Informacja Informacja nr 1 Starosty Grójeckiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla gminy Grójec obręb: Las Lesznowolski
2011 5726 2011-10-12 Informacja Informacja nr 2 Starosty Grójeckiego z dnia 3 października 2011r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla gminy Warka obręby: Borowe, Konary, Ostrówek, Podgórzyce, Dębnowola, Grażyna, Kalina, Klonowa Wola, Magierowa Wola, Niwy Ostrołęckie, Ostrołęka, Pilica, Przylot.
2011 5966 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 2139/93/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2011 5967 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 100/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy - deklaracja na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz załączników do deklaracji – dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych
2011 5968 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 101/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy "informacji w sprawie podatku " rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz załączników do informacji - dane o nieruchomościach i zwolnieniach podatkowych
2011 5969 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 103/XI/11 Rady Gminy Słupno z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 70/VIII/07 Rady Gminy w Słupnie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słupno.
2011 5970 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 77/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011r. w sprawie: ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek.
2011 5971 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 79/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2011 5972 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 80/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia z w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2011 5973 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 81/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego
2011 5974 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 88/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. zmieniającą uchwałę Nr 584/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 roku dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin.
2011 5975 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 5976 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 92/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 5977 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 93/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 5978 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 94/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 5979 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 95/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 5980 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr 96/XI/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Radzymin.
2011 5981 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 5982 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/37/99 Rady Gminy Domanice z dnia 3 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im.11 Listopada 1918 roku w Domanicach-Kolonii
2011 5983 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/2002 Rady Gminy Domanice z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 5984 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Pruszków.
2011 5985 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zwoleń.
2011 5986 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie uchwalenia częściowych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zwoleń dla wybranych obszarów zainwestowania w sołectwie Atalin
2011 5987 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej działki nr 252/4 usytuowanej w obrębie geodezyjnym Sycyna Gmina Zwoleń.
2011 5988 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w Uchwale NR XLVIII/311/2006 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 19 października 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zwoleń
2011 5989 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr XII/61/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osób zatrudnionych w szkołach na stanowisku: pedagoga, logopedy, psychologa.
2011 5990 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 października 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
2011 5991 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
2011 5992 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr Nr VII/67/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
2011 5993 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr X/72/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy
2011 5994 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/99/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Nadarzyn
2011 5995 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/109/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2011 5996 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2011 5997 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 października 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwonka
2011 5998 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 października 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w punkcie przedszkolnym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Czerwonka.
2011 5999 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 14 września 2009r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie z siedzibą w Rytelach-Olechnych
2011 6000 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 14 września 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów
2011 6001 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/107/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6002 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków
2011 6003 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr VI/97/2008 Rady Gminy w Chotczy z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2011 6004 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr 408/XXIX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 6005 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/106/08 Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIV/67/07 Rady Gminy w Somiance z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie budżetu Gminy Somianka na rok 2008
2011 6006 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/153/09 Rady Gminy Dobre z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok.
2011 6007 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/154/09 Rady Gminy Dobre z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2009 rok
2011 6008 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/97/09 Rady Gminy Nur z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2011 6009 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr XXII/106/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009 rok
2011 6010 2011-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/11 Burmistrza Miasta Tarczyn z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010,sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010
2011 6011 2011-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 314/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2011 roku
2011 6012 2011-10-29 Porozumienie Porozumienie nr . Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2011r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim ,a miastem stołecznym Warszawą
2011 6013 2011-10-29 Porozumienie Porozumienie nr 44/2011 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 5 września 2011r. zawarta pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej „Powiatem”, a Gminą Kozienice z siedzibą w Kozienicach, ul. Parkowa 5, zwanym dalej ,,Gminą” w sprawie współfinansowania zadań na drogach powiatowych w 2011 r.
2011 6014 2011-10-29 Umowa Umowa Starosty Ostrołęckiego zawarta w dniu 4 października 2011 roku w Ostrołęce o współpracy przy realizacji inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo"
2011 6015 2011-10-31 Uchwała Uchwała nr 1813/76/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).
2011 5876 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/87/2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 7 września 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kozienickiego na lata 2011-2037
2011 5877 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Płońskiego
2011 5878 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy w Brochowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary-Łęg i Wólka Smolana
2011 5879 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/80/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 104/XVI/2008 Rady Gminy Czosnów w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej
2011 5880 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Czosnów
2011 5881 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2011 5882 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/84/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 348/XLII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym we wsiach: Izabelin-Dziekanówek, Pieńków
2011 5883 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Repki.
2011 5884 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Repki z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w Repkach.
2011 5885 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zabrodzie oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu
2011 5886 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 73/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 31176 Czachorowo – Dzięgielewo – Włoczewo położonej na terenie Gminy Gozdowo do kategorii dróg gminnych.
2011 5887 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg gminne
2011 5888 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Pacyna z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIV/160/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pacyna.
2011 5889 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/49/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbuczyn
2011 5890 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 września 2011r. W sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska przy ulicy Terespolskiej w Zbuczynie
2011 5891 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/62/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 5892 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 5893 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2011 5894 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rada Gminy w Parysowie z dnia 26 września 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Parysów oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 5895 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 6 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 5896 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Huszlew
2011 5897 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Huszlew.
2011 5898 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rada Gminy w Huszlewie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Huszlew na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2011 5899 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 sierpnia 2011r. W sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Huszlew
2011 5900 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/78/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Olszewo-Borki
2011 5901 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 28 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie Gminy Olszewo-Borki
2011 5902 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe w przedszkolu miejskim w Broku.
2011 5903 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy w Broku z dnia 28 września 2011r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenie zasad ich sprzedaży.
2011 5904 2011-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/Fn/2011 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2010 rok
2011 5905 2011-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 26 /2011 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Staroźreby za I półrocze 2011 r.
2011 5906 2011-10-24 Porozumienie Porozumienie nr CRU/136/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 14 września 2011r.
2011 5907 2011-10-24 Porozumienie Porozumienie nr CRU/137/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 14 września 2011r.
2011 5908 2011-10-24 Porozumienie Porozumienie nr CRU/142/2011 Starosty Przasnyskiego z dnia 30 września 2011r.
2011 5909 2011-10-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 października 2011r.
2011 5910 2011-10-24 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-26(12)/2011/418/VIII/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Pułtusku Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku.
2011 5911 2011-10-24 Informacja Informacja Starosty Piaseczyńskiego z dnia 6 października 2011r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Mieszkowo, gmina Piaseczno.
2011 5912 2011-10-24 Zestawienie Zestawienie nr 2/11 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11 października 2011r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011 roku na obszarze Milanówka