Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Lipiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2867 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 103/151/2010 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania w wykonania budżetu za 2009 r.
2010 2868 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 103/152/2010 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego Powiatu Białobrzeskiego za 2009 rok.
2010 2896 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 504/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola
2010 2897 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 505/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2895 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 496/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 2894 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 495/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 2893 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 494/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 2892 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 493/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 2905 2010-07-01 Aneks Aneks nr 3 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 18 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 6 sierpnia 2009 roku
2010 2889 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/209/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok
2010 2890 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/154/2010 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2891 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/155/2010 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 19 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 2906 2010-07-01 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia z dn. 22.10.2009r. zawarytego z Zarządem Powiatu Żuromińskiego
2010 2903 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 19 marca 2010r. w spawie przedstwienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszewo-Borki za 2009 rok
2010 2871 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/145/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 2872 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/146/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 2873 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/151/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyznania stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników sportowych.
2010 2904 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu gminy Troszyn za 2009 rok
2010 2898 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 458(13)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 2899 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 461(16)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 2900 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 467(22)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany Zaządzenia nr 458(13)/10 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 2901 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 468(23)/10 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2009 rok.
2010 2869 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 410/XLVI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiązowna na 2010 rok
2010 2870 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/144/2010 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom podległym
2010 2902 2010-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 12 /2010 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2010 2874 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/152/2010 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 11 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2010 2886 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/364/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2010-2013"
2010 2887 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 211/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.
2010 2888 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 marca 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.
2010 2878 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/237/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Leszno na rok 2010
2010 2879 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/242/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Leszno.
2010 2880 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2010 2881 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.
2010 2882 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno, obręb Leszno.
2010 2883 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilkowa Wieś, gmina Leszno.
2010 2884 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/247/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Leszno.
2010 2865 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.
2010 2866 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XLII-322/2010 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII-246/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
2010 2877 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr L/281/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego
2010 2876 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr L/274/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Lipsko
2010 2885 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XL/222/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, dotyczącego fragmentu wsi Tartak Brzózki ( obręb ew.Tartak ),ograniczonego ulicami:Letniskowa, Polna, Górna, Wiejska
2010 2875 2010-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2010 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Raciąż na lata 2010 – 2012 z perspektywą do 2032 r.”
2010 2908 2010-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.0911/6/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2010r. do uchwały Rady Gminy Nur
2010 2909 2010-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.0911-8/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2010r. do uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie
2010 2910 2010-07-01 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.0911/12/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2010r. do uchwały nr LIV/518/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie
2010 2907 2010-07-01 Wyrok Wyrok nr Sygn. akt I SA/Wa 1484/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2010r.
2010 2926 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku
2010 2921 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/265/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/85/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2010 2922 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/267/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób korzystających z programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2010 2923 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/268/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów im. Jana Pawła II studentom szkół wyższych
2010 2924 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
2010 2951 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/10/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2949 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/5/10 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/07 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmienioną uchwałą nr XXIII/15/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały ne V/33/07 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 23 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 2950 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/9/2010 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin wiejskich członków związku: Garbatka – Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Magnuszew, Sieciechów”
2010 2948 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/2/10 Rady Gminy w Garbatce-Letnisko z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2953 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Szelków z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2009 r
2010 2958 2010-07-03 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/20/10 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2010 2928 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 213/XXXVI/2006 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.
2010 2957 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Wilga z dnia 12 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wilga rok 2009
2010 2929 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/146/2010 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Strachówka oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom
2010 2930 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/130/2009 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Miastków Kościelny na 2010 rok
2010 2931 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/143/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miastków Kościelny oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów i logopedów, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2010 2917 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr 243/XLIV/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Miasta Gostynina do realizacji przedsięwzięcia pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”
2010 2955 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r
2010 2956 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2010 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 r
2010 2918 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2010 2919 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Radzanowie
2010 2937 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr LIX/521/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr 69-IV z dnia 30 kwietnia 2003 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Statutu gminy Brwinów
2010 2938 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr LIX/522/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2010 2939 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr LIX/531//2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin
2010 2940 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr LIX/532/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia
2010 2954 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Raciąż z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raciąż oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok
2010 2932 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/373/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
2010 2933 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/380/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca Statut Gminy Stare Babice
2010 2934 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XL/382/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca Statut przedszkola w Bliznem Jasińskiego
2010 2936 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr LXI/253/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 17 maja 2010r. w sprawie referendum gminego
2010 2960 2010-07-03 Decyzja Decyzja nr OGD-4210-18(3)/2010/13859/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 maja 2010r.
2010 2916 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/393/2010 Rady Miasta Marki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
2010 2920 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/216/10 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chynów
2010 2935 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/294/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ostrów Mazowiecka i jej jednostkom podległym
2010 2945 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr Nr XXIX/214/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie
2010 2946 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/215/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Potworowie
2010 2947 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2942 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr 681/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie założenia publicznego gimnazjum i publicznego zespołu szkół oraz nadania statutów i podpisania aktów założycielskich
2010 2943 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr 682/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i określenia ich obwodów
2010 2944 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr 683/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia ich obwodów
2010 2941 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/341/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Klembów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 2927 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2952 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Starosty Grójeckiego z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w powiecie grójeckim
2010 2925 2010-07-03 Uchwała Uchwała nr XLI/359/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/340/02 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia na terenie miasta Mińsk Mazowiecki obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, Rady Powiatu Mińskiego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego
2010 2959 2010-07-03 Protokół Protokół Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 20 czerwca 2010r. w sprawie przejęcia przez gminę Jedlnia-Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći, zarządzone na terenie gminy Jedlnia-Letnisko
2010 2915 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 266 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi
2010 2914 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 265 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Fabryka Tarcz Ściernych
2010 2913 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 264 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "HOLDBUD"
2010 2912 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 263 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 1
2010 2911 2010-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 261 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego
2010 2972 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/159/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok
2010 2971 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 537/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3002 2010-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 3313/2010 Prezydenta Miasta Radom z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2009 rok
2010 2974 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania pomocy i zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania
2010 2973 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 r
2010 2999 2010-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu w 2010 r
2010 2970 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXX/213/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2010 2969 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań gminy
2010 2979 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/352/10 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/124/07 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tłuszcz (Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 250 poz. 7337)
2010 3000 2010-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
2010 2962 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Kątach
2010 2963 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni
2010 2964 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/275/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni
2010 2965 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/276/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Falbogach
2010 2966 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Mińsku Mazowieckim
2010 2967 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/284/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mińsku Mazowieckim
2010 2968 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/285/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim
2010 2987 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/274/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2988 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/279/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2010 2982 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/269/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/62/01 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
2010 2983 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/270/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/43/03 Rady Gminy Teresin z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroki Parcela
2010 2984 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/271/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/05 Rady Gminy Teresin z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
2010 2985 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/272/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/08 Rady Gminy Teresin z dnia 17 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
2010 2986 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/273/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/217/09 Rady Gminy Teresin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
2010 2990 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/281/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych
2010 2989 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/280/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2993 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr LV/783/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2010 2991 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXII/121/10 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
2010 2975 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Potworowie za rok 2009
2010 2977 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330508W Rdzów-Mokrzec- Grabowska Wola
2010 2978 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów”
2010 2976 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/212/10 Rady Gminy Potworów z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa – Grabowska Wola
2010 2992 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/53/09 Rady Gminy Leoncin z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin
2010 2980 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 220/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stara Biała
2010 2981 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 221/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała"
2010 3001 2010-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 3003 2010-07-05 Porozumienie Porozumienie nr WEiS. 43180-4/10 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Serock w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2010 2994 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 702/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2995 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 703/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka
2010 2996 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr 704/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 492/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock
2010 3004 2010-07-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 21 maja 2010r. zawarte pomiędzy Gminą Pułtusk, a Powiatem Pułtuskim w sprawie przekazania uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego tj. przekazanie Powiatowi Pułtuskiemu uprawnień organu założycielskiego i organu prowadzącego przedszkole
2010 2997 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 20 maja 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Wąsewo-Lachowiec
2010 2998 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 20 maja 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Statutu Sołectwa Wąsewa-Lachowiec
2010 2961 2010-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 295 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności tych nieruchomości
2010 3027 2010-07-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010r. zawarte z Miastem Ostrołęka w sprawie określenia kosztów i ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Ostrołęce, ul. Poznańska 34/36
2010 3025 2010-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3005 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXX/276/09 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2010 rok
2010 3008 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 153/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009
2010 3009 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2009 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kołbiel – działka nr 406/25
2010 3007 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/274/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3006 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/272/10 Rady Miasta Iłża z dnia 5 lutego 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publiczym prowadzonym przez Gminę Iłża
2010 3026 2010-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Chynów z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
2010 3024 2010-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Kampinos z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.
2010 3023 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr I/2010 Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin nad Iłżanką za 2009 rok
2010 3018 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/479/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Jabłonna i jej jednostkom podległym
2010 3019 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/482/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Janówek Drugi gm. Jabłonna
2010 3020 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/487/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 17 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jabłonna.
2010 3017 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 618/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego za 2009 rok
2010 3013 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/353/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Łomiankach
2010 3014 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/354/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dziekanowie Leśnym
2010 3015 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/355/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania statutu Przedszkolu Samorządowemu w Dąbrowie
2010 3016 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/362/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych
2010 3021 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kamionka
2010 3022 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr LXII/297/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lutego 2010r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Zachód II”
2010 3028 2010-07-06 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Pułtusk prowadzenia i finansowania zadania budowy drogi dojazdowej do szpitala – ul. Teofila Kwiatkowskiego
2010 3029 2010-07-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 31 maja 2010r. o nie przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jednorożec
2010 3010 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2008r. - w sprawie: opłaty targowej
2010 3011 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym
2010 3012 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: nadania imienia skwerowi ulicznemu
2010 3050 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 3052 2010-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 3049 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/182/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Gminy Rząśnik.
2010 3048 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/177/2010 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na rok 2010
2010 3047 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/169/2009 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rząśnik na rok 2010
2010 3035 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 258/XL/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku
2010 3036 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr 259/XL/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2010 roku do 30 kwietnia 2011 roku
2010 3034 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr LXV/312/ /2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009.r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa.
2010 3039 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/359/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowości Mchowo
2010 3040 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLV/361/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przasnysz oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 3032 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok.
2010 3033 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/10 Rady Powiatu Siedleckiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
2010 3042 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/224/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 3041 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XLIX/223/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy przyrody
2010 3044 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Siennica
2010 3043 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/219/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Siennica
2010 3053 2010-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Siennica z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2009r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury /Biblioteka/ za 2009 rok
2010 3037 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/200/10 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 3038 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XL/201/10 Rady Gminy Rybno z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 3055 2010-07-07 Aneks Aneks nr 1 Starosty Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 kwietnia 2010r. do porozumienia z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną
2010 3030 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/308/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji z tytułu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu Pruszkowskiego ze środków budżetu powiatu Pruszkowskiego
2010 3031 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 310 /10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Pruszkowskiego
2010 3054 2010-07-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2010 3051 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/281/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/99 Rady Gminy Liw z dnia 10 marca 1999r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw
2010 3045 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr L/352/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 3046 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr L/353/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Błoniu nr 55/XII/2003 z dnia 15 września 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Błonie
2010 3059 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII/323/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2010 rok
2010 3060 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLII /328/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Ostrówek obręb Lipka
2010 3057 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Bielsk dla uczniów za wybitne osiagnięcia i wysokie wyniki w nauce
2010 3058 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 223/XXXV/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii gród gminnych, drogi położonej Gminy Bielsk
2010 3090 2010-07-08 Porozumienie Porozumienie nr 47/IP/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 lutego 2010r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Zabrodzie
2010 3065 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/11/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2010 3061 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/272/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 3062 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/273/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 3063 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/275/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą
2010 3064 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w sprawach należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Nowe Miasto nad Pilicą oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3088 2010-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2010 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu Gminy za 2009 rok
2010 3056 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu Żyrardowskiego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
2010 3066 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/135/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny
2010 3067 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/137/2010 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz sposobu ich pobierania
2010 3089 2010-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 3 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko
2010 3087 2010-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/10 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 3075 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/202/2010 Rady Gminy Repki z dnia 22 marca 2010r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Repki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
2010 3086 2010-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mławy za 2009 rok
2010 3074 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/467/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/379/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie utworzenia Stacji Naukowej w Mławie
2010 3078 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 424/XLVII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3073 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/308/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 26 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Olszewo-Borki
2010 3076 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2010 3077 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna
2010 3091 2010-07-08 Aneks Aneks nr 16 Wójta Gminy Raszyn z dnia 22 marca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 1 kwietnia 2004 roku
2010 3068 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/785/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn
2010 3069 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/786/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010r. w sprawie lokalizacji oddziałów Przedszkola Nr 2 w Raszynie
2010 3070 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/787/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
2010 3071 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Suchożebry
2010 3072 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2010 3079 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 734/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie na 2010 rok
2010 3080 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 738/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia
2010 3081 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 746/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania imienia Biskupa Jana Chrapka Publicznemu Gimnazjum Nr 15 Specjalnemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 przy ul. Armii Ludowej 1A w Radomiu
2010 3082 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 747/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania imienia Biskupa Jana Chrapka Publicznej Szkole Nr 12 Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 przy ul. Armii Ludowej 1A w Radomiu
2010 3083 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 748/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania imienia Braci Czachorów stadionowi sportowemu położonemu przy ul. Struga 63 w Radomiu
2010 3084 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 749/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Radomia od Powiatu Radomskiego zadań powiatowej biblioteki publicznej
2010 3085 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 751/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy dla ciągu pieszego (alei parkowej)
2010 3128 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody przy ulicy Nadarzyn
2010 3129 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr XL/413/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na rok 2010 Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
2010 3142 2010-07-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Płońskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów 21 – Czerwińsk nad Wisłą, 25 – Zdziarka, 18 – Wola, 28 – Chociszewo, 29 – Wilkówiec, jednostka ewidencyjna Czerwińsk nad Wisłą - obszar wiejski.
2010 3132 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr 177/553/2010 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 r
2010 3138 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/4/ONW/P/13/2010 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksem nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r.
2010 3139 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/5/ONW/P/14/2010 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 5/ONW/P/7/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksem nr 1/11/ONW/P/96/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.
2010 3140 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/6/ONW/P/15/2010 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 6/ONW/P/8/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała, zmienionego aneksem nr 1/13/ONW/P/98/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.
2010 3135 2010-07-10 Aneks Aneks nr 1/2/ONW/P/11/2010 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 8/ONW/P/24/2009 zawartego w dniu 12 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2010 3136 2010-07-10 Aneks Aneks nr 1/7/ONW/P/16/2010 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 4/ONW/P/6/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2010 3137 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/3/ONW/P/12/2010 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 3/ONW/P/5/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksem nr 1/12/ONW/P/97/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.
2010 3130 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Poświętne na 2010 r.
2010 3127 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok
2010 3131 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr 707/52/10 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Garwolińskiego za rok 2009.
2010 3092 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2357/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany obwodów niektórych publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie
2010 3093 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2358/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie ustalenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2010 3094 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2359/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2010 3095 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2360/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2010 3096 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2361/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 130 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Orłów Piastowskich 47 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Orłów Piastowskich 47 oraz Gimnazjum nr 133 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Warszawska 63
2010 3097 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2362/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 83 w Warszawie, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 oraz Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Barykady Września 1939 roku w Warszawie, ul. S. Skarżyńskiego 8
2010 3098 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2363/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie założenia Przedszkola nr 417 w Warszawie, ul. Muszlowa 17
2010 3099 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2364/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 76 w Warszawie, ul. Odkryta 18
2010 3100 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2365/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie likwidacji: I Liceum Profilowanego, Szkoły Policealnej nr 24, CXXVI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego nr 4 dla Dorosłych oraz Technikum nr 15 dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 23 w Warszawie, ul. Górnośląska 31
2010 3101 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2366/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie założenia CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Olgierda 35/41
2010 3102 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2367/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie likwidacji Technikum nr 3 w Warszawie, ul. Targowa 86 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Warszawie, ul. Targowa 86, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie, ul. Targowa 86 oraz w sprawie przeniesienia kształcenia w niektórych zawodach, w których kształcą te szkoły do innych szkół
2010 3103 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2368/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 22 w Warszawie, ul. Targowa 86 i Szkoły Policealnej nr 21 w Warszawie, ul. Targowa 86 z Zespołu Szkół im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie, ul. Targowa 86 oraz rozwiązania Zespołu Szkół im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie, ul. Targowa 86
2010 3104 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2369/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 62 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, ul. Koźmińska 7
2010 3105 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2373/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Nieruchomości Komunalnych Warszawa-Białołęka" w jednostkę budżetową m.st. pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy"
2010 3106 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2374/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Bielany" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy"
2010 3107 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2375/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Warszawa-Mokotów" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy"
2010 3108 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2376/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy"
2010 3109 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2377/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Nieruchomości Komunalnych Warszawa Praga Północ" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy"
2010 3110 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2378/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Administrowania Nieruchomościami Dzielnicy Praga Południe w Gminie Warszawa-Centrum" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy"
2010 3111 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2379/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Administracji Mieniem Komunalnym Gminy Warszawa-Rembertów" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy"
2010 3112 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2380/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Domów Komunalnych" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy"
2010 3113 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2381/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego "Targówek" i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2010 3114 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2382/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Ursus" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy"
2010 3115 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2383/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Administrowania Mieniem Komunalnym Gminy Warszawa-Wawer"
2010 3116 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2384/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Włochy" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"
2010 3117 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2385/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Wola" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy"
2010 3118 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2386/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą "Zarząd Budynków Komunalnych Żoliborz" w jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod nazwą "Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy"
2010 3119 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2391/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2010 3120 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2392/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2010 3121 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2393/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2010 3122 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2399/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej i nadania jej statutu
2010 3123 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2402/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota
2010 3124 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2410/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych
2010 3125 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2417/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2010 3141 2010-07-10 Aneks Aneks nr 5 Starosty Mińskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 24 maja 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego a Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki
2010 3133 2010-07-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego i udzielania dotacji celowej.
2010 3134 2010-07-10 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez “Powierzającego”.
2010 3126 2010-07-10 Uchwała Uchwała nr LXXXV/2477/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy
2010 3143 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LVI/331/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Warka
2010 3144 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LVI/333/10 Rady Miejskiej w Warce z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/280/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 3166 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 1299/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010 Rady Miejskiej w PIasecznie nr 1294/XLIII/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r
2010 3167 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 1300/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3168 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 1338/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2011
2010 3161 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/7/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Nieporęt
2010 3165 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/16/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt
2010 3162 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/13/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy „Bursztynowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Rembelszczyzna gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 423/15, 426/17
2010 3163 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/14/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw: „Soplicowo”, „Podkomorzego”, „Niezapominajki”, „Tulipanowa” gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt
2010 3164 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLV/15/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie nadania nazw: „Zosi”, „Telimeny”, „Rejenta” drogom wewnętrznym położonym we wsi i gminie Nieporęt
2010 3160 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2010
2010 3175 2010-07-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Łomża w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Andrzejewo, Małkinia Górna, Szulborze Wielkie i Zaręby Koscielne.
2010 3176 2010-07-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Brok, Ostrów Mazowiecka, MałkiniaGórna, Wąsewo, Stary Lubotyń i Zaręby Kościelne oraz miasta Ostrów Mazowiecka i Brok.
2010 3177 2010-07-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Boguty Pianki i Nur.
2010 3178 2010-07-12 Porozumienie Porozumienie Starosty Ostrowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. z Nadleśniczym Nadleśnictwa Sokołów w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Małkinia Górna
2010 3158 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/134/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/119/2010 Rady Gminy Parysów – Komisarz Rządowy z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 3159 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/135/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Parysów
2010 3170 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 3171 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 3169 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 3157 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 698/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2010 rok
2010 3172 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/10 Wójta Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raszyn za rok 2009
2010 3173 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 10 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 3174 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/4/2010 Wójta Gminy Załuski z dnia 17 marca 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 3153 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 224/XXXVIII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne w 2010 roku
2010 3154 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 225/XXXVIII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rostki Wielkie
2010 3155 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2010 3152 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr 448/XLVIII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ciechanowa
2010 3147 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/561/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Legionowie
2010 3148 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/562/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy dla terenu położonego w Legionowie
2010 3179 2010-07-12 Informacja Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Lelis, powiat ostrołęcki
2010 3180 2010-07-12 Informacja Informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Troszyn, powiat ostrołęcki
2010 3181 2010-07-12 Informacja Informacja nr WCC/251-ZTO-B/346/W/OWA/2010/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzania ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
2010 3146 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych
2010 3145 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych
2010 3149 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/394/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 3150 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/396/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę nr X/65/2007 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 3151 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr LII/399/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr X /58/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2010 3156 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII-33/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII-37/08 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin
2010 3183 2010-07-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-34(4)/2010/113/VIzm2/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedłożonego przez Geotermię Mazowiecką S.A. z siedzibą w Mszczonowie
2010 3182 2010-07-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-38(4)/2010/336/VIII/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzernia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibie w Wołominie
2010 3192 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/349/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 3208 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 294/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok
2010 3209 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 298/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Józefów i jej jednostkom podległym
2010 3210 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 300/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 3207 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLV/245/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Pniewy
2010 3201 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/391/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2010 rok
2010 3202 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/393/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2010 3203 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/394/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2010 3204 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/396/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ząbki oraz określenia granic ich obwodów
2010 3205 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/397/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2010 3206 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr L/398/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2010 3213 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152-17/2010 Wójta Gminy Sanniki z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonaniu budżetu Gminy Sanniki za 2009 r. oraz przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
2010 3193 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/318/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Halinów na 2010 rok.
2010 3194 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/323/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Halinów.
2010 3195 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/325/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2010 3196 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/326/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Hipolitów, gmina Halinów.
2010 3197 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefin, gmina Halinów.
2010 3198 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/328/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wielgolas Brzeziński, gmina Halinów.
2010 3199 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów.
2010 3200 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Cisie, gmina Halinów.
2010 3212 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2010 Burmistrza Halinowa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2009 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2009 rok.
2010 3214 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
2010 3215 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Przyłęku sprawozdania z wykonaniao planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2009 rok
2010 3216 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/V/2010 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 12 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Przyłęku sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za 2009 rok
2010 3217 2010-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 213/2010 Wójta Gminy Repki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Repki oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Repkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Repkach za 2009r.
2010 3187 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 3185 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 254/XLIII/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 3211 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr 498/2010 Zarządu Powiatu Ostrołęckiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2009 rok
2010 3184 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/229/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Garwolińskiego na lata 2010-2013”
2010 3186 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia zasad nadawania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Baranów”.
2010 3191 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/224/10 Rady Gminy Potworów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup ciągnika wraz ze sprzętem towarzyszacym
2010 3190 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXX/223/10 Rady Gminy Potworów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zaciągniecia pożyczki na rozbudowę wodociągu gminnego w miejscowości Długie i Kacperków
2010 3188 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie miasta Kosowa Lackiego osiedli oraz zniesienia i zmian granic niektórych sołectw.
2010 3189 2010-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/186/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy – osiedlom.
2010 3218 2010-07-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-17(7)/2010/39/VIII/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiebiorstwa Prodykcyjno Handlowego "LUXREMONT" Sp. z o.o.
2010 3234 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 3232 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/384/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2010 3230 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżetu na 2010 rok
2010 3231 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. zmieniającą uchwałę Nr XXX/174/09 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie Budżetu Gminy na 2010 rok
2010 3228 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/305/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/297/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izabelin na 2010 rok zwanej dalej „uchwałą budżetową”
2010 3229 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/306/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 r
2010 3226 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/169/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3227 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/172/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 3245 2010-07-15 Aneks Aneks nr 6 Wójta Gminy Michałowice z dnia 16 lutego 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu zadań transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy, realizowanymi liniami ZTM
2010 3240 2010-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/15/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r
2010 3241 2010-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/17/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmiany planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r
2010 3242 2010-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/24/2010 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 marca 2010r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2010 r
2010 3239 2010-07-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r
2010 3222 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLV/426/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka dla działek nr ew.84 i 85 z obrębu 4-90-07, położonych przy ul. Mazowieckiej
2010 3223 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLV/427/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka dla działki nr ew. 42/2 z obrębu 5-40-10, położonej przy ul. Poniatowskiego
2010 3224 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLV/430/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r
2010 3218 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2010 3221 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 25 marca 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2010 3220 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 290/10 Zarządu Powiatu Makowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2009 r
2010 3219 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok
2010 3238 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 3233 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2010 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3235 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2010 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/143/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 3236 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 688/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010
2010 3237 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 693/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010
2010 3248 2010-07-15 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-5(8)/2010/248/VIIzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie przedłuzenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła
2010 3244 2010-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 3/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 3246 2010-07-15 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2010 3247 2010-07-15 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmującego 43 obręby ewidencyjne Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2010 3225 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr 466/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pogroszew
2010 3243 2010-07-15 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawa w sprawie centrum powiadamiania ratunkowego
2010 3252 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2010 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2004 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 24 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie
2010 3253 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2010 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/98/2004 z dnia 23 października 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych z budżetu gminy zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
2010 3254 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych położonych na terenie gminy Kałuszyn
2010 3255 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Kałuszyn
2010 3279 2010-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 304/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 12 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 3271 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/309/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 3268 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 540/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 512/XL/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 3269 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 541/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 marca 2010r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.
2010 3270 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 545/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych lokalnych do kategorii dróg gminnych.
2010 3264 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr LXIII/298/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok miasta Piastowa
2010 3265 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr LXIV/304/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok miasta Piastowa
2010 3274 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 16/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wprowadznia zmian w budżecie powiatu przasnyskiego na 2010 rok
2010 3275 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 22/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2009
2010 3261 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI-23/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2010
2010 3262 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/425/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Kobyłka na rok 2010 nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r.
2010 3263 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/426/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 18 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/389/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok
2010 3267 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stanisławów na rok 2010
2010 3266 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/287/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2010 rok
2010 3280 2010-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 3278 2010-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Wąsewo z dnia 16 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąsewo za 2009 rok
2010 3259 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 31 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach przy ul. Kościuszki 1
2010 3256 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 417/XLVII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie
2010 3257 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 418/XLVII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Boryszew.
2010 3258 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr 423/XLVII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Rady Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 3277 2010-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Goszczyn z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Goszczynie za 2009 rok Radzie Gminy Goszczyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
2010 3276 2010-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 15 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Radziejowice za 2009 rok
2010 3260 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XLV/500/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i garaży w chodzacych w skład zasobu Gminy Kozienice.
2010 3282 2010-07-17 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2010r. do porozumienia nr 16/122/10 zawartego w dniu 24 marca 2010r. z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
2010 3281 2010-07-17 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010r. zawarte z Powiatem Grodziskim w sprawie udzielenia dotacji celowej
2010 3249 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2438/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych
2010 3273 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/364/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Tłuszcz
2010 3272 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 3250 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr LII/358/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 3251 2010-07-17 Uchwała Uchwała nr LIII/365/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Błoniu
2010 3283 2010-07-17 Aneks Aneks nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2010r. zawarty w Warszawie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą do porozumienia z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2010 3299 2010-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 238 Wójta Gminy Sienno z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdań rocznych samorządowych instytusji kultury za 2009 rok
2010 3290 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLII/219/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Zabrodzie na 2010 rok.
2010 3285 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr 252/XLIII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 3289 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXX/225/10 Rady Gminy Potworów z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2009
2010 3286 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego
2010 3298 2010-07-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Olszanka z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2009 rok
2010 3303 2010-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.MKo.0911/22/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2010r. Rada Gminy Iłów
2010 3302 2010-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.S.MR.0911/10/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2010r. Rada Gminy Platerów
2010 3301 2010-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.HL.0911-11/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 maja 2010r. Rada Gminy w Sobolewie
2010 3300 2010-07-19 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.0911/8/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2010r. Rada Gminy Kadzidło
2010 3288 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno oraz określenia granic ich obwodów.
2010 3287 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLI/234/2010 Rady Gminy Górzno z dnia 27 maja 2010r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Górznie Filia w Reducinie.
2010 3295 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.
2010 3296 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/455/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wydania przepisów porządkowych niezbędnych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie Zielonka, nieuregulowanych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275)
2010 3297 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVIII/458/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2010 3294 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 3293 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2010 3284 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XL/238/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/219/02 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 03.07.2002r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rad powiatów w 2002 roku.
2010 3291 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/810/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 3292 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/811/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 3349 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 3351 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie nr 13/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. dotyczące powierzenia zadań z zakresu oswiaty polegajacych na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2010 3329 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Spokojna w miejscowości Ruda, Gmina Dębe Wielkie
2010 3330 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/227/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w miejscowości Chrośla, Gmina Dębe Wielkie
2010 3356 2010-07-20 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 9 kwietnia 2010r. do Porozumienia w sprawie realizowania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kozienickiego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach z dnia 30 marca 2007 r. zawarty dnia 9 kwietnia 2010 r. pomiędzy: Zarządem Powiatu Kozienickiego reprezentowanym przez: Starostę – mgr Janusza Stąpora Wicestarostę – Józefa Grzegorza Małaśnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani mgr Jadwigi Kręcisz zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Kozienice reprezentowaną przez Burmistrza – mgr inż. Tomasza Śmietankę zwanym dalej „Przyjmującym”
2010 3352 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie nr 15/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2010 3353 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-4/10 Powiatu Wyszkowskiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie
2010 3331 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dąbrówka
2010 3332 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 1395/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska
2010 3345 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010
2010 3346 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 3348 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Zastawskiej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2010 3347 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/156/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 19 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010
2010 3311 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/302/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 3313 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVIII/215/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/209/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny a także określenia organów do tego uprawnionych
2010 3335 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LXI/343/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji obiektu LIDL w odległości 12,8 m od istniejącego pomnika przyrody o nr rejestrowym 812, na terenie Miasta Sulejówek
2010 3334 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielanach
2010 3312 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 3318 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/539/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brwinów
2010 3319 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/540/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2011 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r
2010 3320 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/541/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r
2010 3321 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/542/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r
2010 3322 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/543/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r
2010 3323 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/544/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010 r
2010 3324 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/546/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Terenia stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 3325 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/547/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Terenia stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 3326 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/548/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Żółwin
2010 3327 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/549/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy, stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 3328 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr LX/550/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia, stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 3306 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Grójcu ul. Polna 17
2010 3307 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Jurkach
2010 3308 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Nowym Mieście n. Pilicą, ul. Pl. O. H. Koźmińskiego 9.
2010 3344 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/270/10 z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Liw oraz jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2010 3309 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/385/2010 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2010
2010 3333 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/372/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku
2010 3314 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/385/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010
2010 3305 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2010 3316 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/336/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/312/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 3317 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ronda we wsi Laski
2010 3315 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu w 2010 r
2010 3350 2010-07-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009r. oraz z wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2010 3342 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/222/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2010 3343 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
2010 3354 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz ustalenia dotacji celowej
2010 3339 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/202/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie
2010 3340 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 3341 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie Gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2010 3355 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie nr 6/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2010 3304 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLI/227/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 3337 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 430/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Zakręt
2010 3338 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 434/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom ogólnie dostępnym , położonym w obrębie geodezyjnym Wola Karczewska
2010 3336 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr 429/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Wiązowna
2010 3310 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/433/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Kobyłka obejmującej część działki nr ew. 91/2 obręb 07 położonej przy ul. Nadmeńskiej
2010 3367 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/246/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
2010 3378 2010-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 132/2010 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Brańszczyk za 2009 rok
2010 3372 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/416/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nadarzyn za 2009 rok.
2010 3373 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/418/ 2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nadarzyn.
2010 3374 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/421/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2010 3368 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 206/XXIX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzieleniea absolutorium Wójtowi Gminy
2010 3369 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 209/XXIX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czerwińsk nad Wisłą lub jej jednostkom podległym
2010 3370 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 210/XXIX/2010 Rady Gminy w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalania zasad i trybu korzystania z Tymczasowego Placu Targowego w Nowym Przybojewie
2010 3358 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 50/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2010 3359 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 51/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 4 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2010 3371 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 3377 2010-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Borkowice z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i RIO "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2009 rok".
2010 3382 2010-07-22 Informacja Informacja nr WCC/1163E/13859/W/OWA/2010/ML, PCC/1139E/13859/W/OWA/2010/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. na wytwarzanie ciepła i na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2010 3380 2010-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3357 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 74/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok
2010 3363 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 634/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3364 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 646/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
2010 3365 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 648/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale nr 643/2006 z dnia 30.08.2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
2010 3366 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 649/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 121/2007 z dnia 27.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
2010 3360 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 62 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r
2010 3361 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 63 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 8 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2010 3362 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 205/2010 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok celem zaopiniowania
2010 3379 2010-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3381 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr 80/2010 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Związku na 2010 rok
2010 3375 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/327/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/137/2004 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 lutego 2004 r.
2010 3376 2010-07-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/330/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.
2010 3391 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/140/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/129/09 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2010 3390 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/138/10 Rady Gminy Czerwonka z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czerwonka na rok 2010
2010 3388 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Garwolin w latach 2010-2014
2010 3403 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 714/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010
2010 3404 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 717/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2010 3405 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 719/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Kolejowej, Kościelnej i Dobrzykowskiej na osiedlu Radziwie w Płocku
2010 3406 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 721/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011 r
2010 3407 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 725/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w granicach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
2010 3408 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 730/LI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych
2010 3386 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 366/157/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrowskiego na 2010 rok
2010 3383 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 3384 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLI/286/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2009 roku
2010 3385 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLI/287/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 3392 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr LI/285/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/95/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od cen sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko
2010 3393 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr LI/292/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu i Gminie Lipsko i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych
2010 3401 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 578/XLVIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz - rejon Chojnowskiego Parku Krajobrazowego - część II.
2010 3400 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 576/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów - rejon ulicy Lipkowskiej
2010 3402 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 581/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 3394 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/227/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Zespołu Szkół w Suskowoli
2010 3397 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębe Wielkie nr XLVIII/183/2006 z 25 lipca 2006r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów
2010 3395 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 3398 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr LXII/256/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/294/2006 Rady Miasta Garwolin z dnia 27 października 2006r. dot. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Garwolin
2010 3399 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXXII/201/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2010 3389 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr LXII/257/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr LXI/253/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 17 maja 2010 r
2010 3396 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr XLVIII/298/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Węgrowa – Osiedle „Glinki”
2010 3387 2010-07-24 Uchwała Uchwała nr 651/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 3432 2010-07-26 Porozumienie Porozumienie nr IDR.ZD.0715-23/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 12 maja 2010r. w sprawie określenia zasad przejęcia przez Gminę zadań bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Wieliszew w roku 2010
2010 3431 2010-07-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22 marca 2010r. określające zasady powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawy zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Legionowo z Warszawą
2010 3430 2010-07-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 155/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2010 3409 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2428/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2010 3410 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2439/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2010 3411 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2442/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy
2010 3412 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2452/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników uprawiających sport osób niepełnosprawnych i osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
2010 3413 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2458/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 144 im. Szarych Szeregów w Warszawie, ul. Turmoncka 2
2010 3414 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2459/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie połączenia Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Asnyka w Warszawie, ul. Otwocka 3 i XX Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Warszawie, ul. Objazdowa 3 w Zespół Szkół nr 112 w Warszawie, ul. Otwocka 3
2010 3415 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2460/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia, przekształcenia, zamiaru likwidacji oraz zamiaru postawienia w stan stopniowej likwidacji niektórych szkół ponadgimnazjalnych
2010 3416 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2461/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88
2010 3417 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2462/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 63 w Warszawie, ul. Osowska 81 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 w Warszawie, ul. Osowska 81
2010 3418 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2463/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie założenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie, ul. 1. Praskiego Pułku 8
2010 3419 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2467/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
2010 3420 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2468/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2010 3421 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2469/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2010 3422 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2470/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2010 3423 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2471/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2010 3424 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 758/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia obejmującego obszar pomiędzy ulicą Warszawską i rzeką Mleczną – pod nazwą „Tor Kartingowy”
2010 3425 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 766/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia wprowadzonego uchwałą nr 806/2006 z dn. 24.04.2006r., zmienionego uchwałą nr 82/2007 z dn. 26.03.2007r. oraz uchwałą nr 690/2010 z dn. 22.02.2010r.
2010 3426 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 767/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały 404/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, zmienionej uchwałą nr 705/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.03.2010 r.
2010 3427 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 771/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 3428 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 772/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007-2013
2010 3429 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr 774/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami i innymi podmiotami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3440 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystoci i porządku na terenie gminy Bielsk
2010 3436 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/319/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa
2010 3435 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr LXVI/318 / 2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Miasta Piastowa.
2010 3441 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 298/XXXIV/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty targowej, opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2010 3442 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 299/XXXIV/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.
2010 3443 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 300/XXXIV/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 16 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania udzielonej dotacji niepublicznym przedszkolom i osobom prowadzącym wychowanie w formach zespołów i punktów wychowania przedszkolnego.
2010 3444 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 310/XXXVII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 3445 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 312/XXXVII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów
2010 3446 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 313/XXXVII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Cząstków Mazowiecki
2010 3433 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mińskiego na 2010r.
2010 3437 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/2010 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Spokojna w miejscowości Ruda, Gmina Dębe Wielkie
2010 3434 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLII/289/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Michałowice Nr XXXVIII/262/2009.
2010 3448 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie nr Z/BU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 6 maja 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Zabrodzie
2010 3449 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie nr W/BU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 14 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Gminą Wyszków
2010 3450 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie nr D/BU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 22 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Długosiodło
2010 3451 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie nr B/BU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 1 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Brańszczyk
2010 3452 2010-07-28 Porozumienie Porozumienie nr S/BU/10 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego, a Wójtem Gminy Somianka
2010 3438 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr LVIII/511/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2010
2010 3439 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr LVI/267/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 14 maja 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie.
2010 3447 2010-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2B/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami.
2010 3454 2010-07-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-14(8)/2010/9183/VII/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia VII taryfy dla ciepła
2010 3455 2010-07-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-69(16)/2009/2010/1425/VI/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia VI taryfy dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii
2010 3453 2010-07-28 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-31(10)/2010/409/VII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno - Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.
2010 3478 2010-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
2010 3465 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr XL/410/2010 Rady Miasta Marki z dnia 12 maja 2010r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym, stanowiącym własność Gminy Miasta Marki
2010 3475 2010-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/32/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2010 3477 2010-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedlożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sucha za 2009 rok
2010 3476 2010-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 3457 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 547/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie Zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 3458 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 548/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również ich trybu pobierania.
2010 3459 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 549/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 3460 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 550/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 483 / XXXIV/2010 z dnia 27.01.2010 r dotyczącej nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2010 3461 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 551/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzymin obejmującej część obrębu Ciemne
2010 3468 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mochowo i jej jednostkom podległym.
2010 3479 2010-07-31 Informacja Informacja nr GP-7430/1/2010 Starosty Wołomińskiego z dnia 8 czerwca 2010r.
2010 3464 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 481/V/43/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 maja 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2010 3463 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 461/V/40/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
2010 3467 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 195/XL/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2010 3474 2010-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Miastków Kościelny z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miastków Kościelny i wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2009r.
2010 3473 2010-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 3472 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/233/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos.
2010 3469 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/228/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2010 3470 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/229/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kampinos i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 3471 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/230/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Kampinos
2010 3462 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/157/10 Rady Gminy Jastrząb z dnia 21 maja 2010r. w sprawie planu zagospodarow3ania przestrzennego terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej położonych w sołectwie Jastrząb w Gminie Jastrząb
2010 3466 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/375/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wydzielania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 3456 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr LI/273/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty nalezności pieniężnych przypadających Gminie Zakrzew i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organu uprawniającego do udzielania ulg.