Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Czerwiec 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2234 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr 153/XXXIX/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2010
2010 2225 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie poręczenia kredytu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku
2010 2226 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody
2010 2227 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXX/183/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/171/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
2010 2228 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/188/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2010 2229 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Glinojeck miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 2230 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/175/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 22 grudnia 2009r. w części dotyczącej przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Glinojeck i przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Glinojeck
2010 2231 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/193/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Glinojeck
2010 2235 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/307/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izabelin
2010 2236 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 2224 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr 447/V/38/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie przez Gminę Konstancin-Jeziorna Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2010 2233 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/2009 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radziejowice na rok 2010
2010 2237 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/10 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2010
2010 2239 2010-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 284/2010 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
2010 2232 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr Nr 186/XXXVII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie Miejcowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoniawy-Bramura Sołectwa Nowa Zblicha, Łęgi, Suche, Węgrzynowo, Nowy Podoś, Obłudzin, Młodzianowo
2010 2238 2010-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 187/10 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoniawy-Bramura za 2009 rok
2010 2240 2010-06-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Zarządu Powiatu Przysuskiego z dnia 18 marca 2010r. z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za rok 2009
2010 2241 2010-06-01 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 15 marca 2010r. zawarte z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez "Powierzającego"
2010 2223 2010-06-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 209 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 maja 2010r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego - Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie
2010 2275 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LI/736/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie maksymalnych cen za przejazd osób i przewóz bagażu w komunikacji miejskiej w Siedlcach (w granicach administracyjnych miasta).
2010 2278 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/388/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Mszczonów.
2010 2279 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/389/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
2010 2277 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/387/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mszczonów oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.
2010 2276 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XL/383/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010
2010 2280 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/337/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Bogate.
2010 2281 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 2282 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 238/XLIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” należących do Gminy Miasta Gostynina.
2010 2283 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2010 2284 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gmina Brudzeń Duży.
2010 2285 2010-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Przasnysza z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok.
2010 2245 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/162/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolanów.
2010 2246 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/165/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2247 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 110/XXX/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 2 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad o odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z pobierania opłat i trybu ich pobierania.
2010 2268 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 530/XLI/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brześce - rejon ulicy Mikołaja Reja
2010 2267 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/348/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
2010 2248 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LVI/443/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta i gminy Grójec i utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 2262 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr LXX/413/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Płońsk lub jej jednostkom podległym
2010 2269 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 262/XLI/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy
2010 2270 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 263/XLI/2010 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy
2010 2243 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 272/XLII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
2010 2253 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2252 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2264 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 4 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2258 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych
2010 2259 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/382/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Żyrardowa.
2010 2260 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/383/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 2261 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLV/384/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2010 2251 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 543/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2010 2249 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr L/283/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utowrzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej POlskiej oraz w wyborach samorządowych, które odbędą się w 2010 roku.
2010 2244 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2010 2254 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 2255 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/319/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 2256 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 2257 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/322/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 2250 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 19 maja 2010r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Izabelin referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
2010 2265 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/2010 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w stałych okręgach wyborczych w Gminie Potworów
2010 2266 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/207/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania.
2010 2263 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 711/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu dotychczasowych obwodów głosowania w mieście Płocku.
2010 2271 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na okręgi wyborcze
2010 2272 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/10 Rady Gminy Siennica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy Siennica na stałe obwody głosowania
2010 2273 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 240/XL/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 2274 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 241/XLI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 2242 2010-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 224 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego "KAM"
2010 2297 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 113/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 2298 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 114/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 2299 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 115/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2010 2300 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 116/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
2010 2301 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 117/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska w Nowym Mieście
2010 2302 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 121/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Anielin-Belin
2010 2303 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 122/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Czarnoty
2010 2304 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 123/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Gawłowo
2010 2305 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 124/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Gawłówek
2010 2306 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 125/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Grabie
2010 2307 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 126/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Gościmin Wielki
2010 2308 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 127/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Gucin
2010 2309 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 128/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Henrykowo.
2010 2310 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 129/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Janopole.
2010 2311 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 130/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Jurzyn – Modzele-Bartłomieje.
2010 2312 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 131/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Jurzynek.
2010 2313 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 132/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Kadłubówka.
2010 2314 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 133/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Karolinowo
2010 2315 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 134/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Kubice
2010 2316 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 135/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Latonice
2010 2317 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 136/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo B.
2010 2318 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 137/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo Wielkie
2010 2319 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 138/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miasto
2010 2320 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 139/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miasto-Folwark
2010 2321 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 140/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowosiółki
2010 2322 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Aleksandria – Popielżyn Dolny
2010 2323 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 142/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Przepitki
2010 2324 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 143/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Rostki
2010 2325 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 144/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Salomonka
2010 2326 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 145/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Szczawin - Adamowo
2010 2327 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 146/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszewo
2010 2328 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 147/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Władysławowo
2010 2329 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 148/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Szczawińska
2010 2330 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 149/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Zakobiel
2010 2331 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 150/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Zasonie
2010 2332 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 151/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Zawady B
2010 2333 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 152/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Zawady Stare
2010 2334 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 153/XX/2009 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 grudnia 2009r. w sprawie Statutu Sołectwa Żołędowo.
2010 2335 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 154/XXI/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto na rok 2010
2010 2288 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 35/2010 Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Powiatu Płockiego za 2009 rok.
2010 2287 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 279/XXXIV/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu płockiego
2010 2286 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 278/XXXIV/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 24 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2009 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach prowadzonych przez Powiat Płocki
2010 2289 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Maków Mazowiecki na 2010 rok
2010 2295 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/10 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego zwolnienia od opłat i trybu pobierania tych opłat
2010 2336 2010-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Sieciechów z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sieciechów za 2009 rok
2010 2291 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 2337 2010-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piastowa za 2009 rok
2010 2292 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr CII/463/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2293 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr CII/469/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2294 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr CII/470/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 2290 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/297/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 2296 2010-06-04 Uchwała Uchwała nr 192/XXXVIII/10 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Płoniawy-Bramura
2010 2338 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XLIV/161/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2010
2010 2355 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 40/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część miejscowości Grzymek.
2010 2366 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr L/187/2009 Rady Gminy w Tczowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.
2010 2371 2010-06-05 Aneks Aneks nr 17 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 lutego 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku, zawarty dnia 18 stycznia 2010 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, oraz Gminą Marki
2010 2360 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2010 2354 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 39/XXXIII/2009 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego część wsi Bieniewiec
2010 2361 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/2010 Rady Gminy Promna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Promna oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 2358 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/181/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 2357 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr LXVIII/393/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płońsku nr LXIII/376/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy „Solidarności” rondu przy ulicy Grunwaldzkiej i Sienkiewicza w Płońsku
2010 2356 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 219/XLI/2010 Rady Gminy Sanniki z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród Gminy Sanniki za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli jednostek oświaty Gminy Sanniki
2010 2362 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 110/XXI/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmianw uchwale budżetowej gminy na rok 2008
2010 2359 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Baranów
2010 2363 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 123/XXII/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2008 rok
2010 2364 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 2341 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu okreśłającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelechów
2010 2370 2010-06-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Łąck zadań Powiatu z zakresu prowadzenia placówki oświatowo – wychowawczej realizującej zadania pozaszkolne
2010 2369 2010-06-05 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia w latach 2010 - 2012 realizacji zadań powiatu płockiego z zakresu prowadzenia poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego Powiatowi Gostynińskiemu
2010 2367 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 392/2010 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za 2009 rok
2010 2349 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 16 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Wiśniewie.
2010 2353 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 168/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2010 2347 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni, gm. Sobolew.
2010 2346 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/169/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminy Sobolew.
2010 2348 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu, gm. Sobolew.
2010 2345 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gabryelin
2010 2351 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowe Miasto na lata 2010-2014.
2010 2350 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 165/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Nowe Miasto.
2010 2352 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Miasto
2010 2340 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXX/269/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2010 2342 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bielsk
2010 2343 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2010 2368 2010-06-05 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 19 marca 2010r. w sprawie realizacji „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2010” zawarte w dniu 19 marca 2010 r.
2010 2344 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XL/204/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 2339 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XL/221/2010 Starosty Szydłowieckiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia trybu i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2365 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2010 2381 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 267/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki
2010 2408 2010-06-07 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 23 grudnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 1 czerwca 2007r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 2409 2010-06-07 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 stycznia 2010r. do porozumienia międzygminnego z dnia 19 listopada 2008r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 2384 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/389/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 2385 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLII/392/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/158/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 2405 2010-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 2406 2010-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2010 rok
2010 2407 2010-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/10 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok
2010 2403 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 345/P/2009 z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Teresin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu
2010 2389 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/09 Rady Gminy w Teresinie z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Teresin na rok 2010
2010 2404 2010-06-07 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 2410 2010-06-07 Aneks Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17 lutego 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2005r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Ciechanowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2010 2393 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/295/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok
2010 2383 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/310/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XLII/298/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu
2010 2392 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.
2010 2382 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLV/209/2010 Rady Gminy w Pionkach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych niektórych dróg na terenie Gminy Pionki z jednoczesnym wyłączeniem ich z użytkowania
2010 2391 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2010
2010 2390 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dla Miasta Sokołowa Podlaskiego liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2010 2411 2010-06-07 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 23 grudnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 24 października 2007r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Karczew
2010 2397 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr L/376/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położnej w Wyszkowie
2010 2388 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LXIX/404/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie "Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płońsk"
2010 2386 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LXIX/402/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w Płońsku przy ul. Przemysłowej
2010 2387 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr LXIX/403/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XV/82/2007 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007 – 2011
2010 2373 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/3/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych na terenie powiatu piaseczyńskiego.
2010 2375 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr L/304/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010.
2010 2374 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr L/301/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 2399 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIV/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo.
2010 2400 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 220/XXXIV/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gozdowo.
2010 2376 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2377 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 9/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach Żelechów, Ojrzanów, Osowiec i Kaleń Towarzystwo oraz zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lasek.
2010 2378 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 17/XXXVIII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowości Osowiec.
2010 2401 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/156/10 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wyśmierzyc za rok 2009
2010 2396 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/176/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Różan
2010 2394 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Różan
2010 2395 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/173/10 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2398 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 217/XXXIV/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej.
2010 2379 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/264/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wiktorów, gmina Leszno
2010 2380 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/242/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Leszno
2010 2402 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 729/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 maja 2010r. w sprawie przejęcia od Powiatu Radomskiego zadania do prowadzenia pod nazwą – „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu” etap V na odcinku od granicy administracyjnej miasta Radomia do skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w części przebiegającej przez teren Gminy Kowala.
2010 2372 2010-06-07 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2010r. w sprawie zakazu wstępu na obszar objętym strefą zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w celu zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
2010 2465 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLI/336/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 2473 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jadów
2010 2472 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów.
2010 2471 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2010 2474 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010
2010 2470 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2009 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 rok
2010 2463 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 416/329/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 2464 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 146/XL/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 2467 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/107/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/102/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo
2010 2466 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/104/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2010
2010 2468 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/108/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Bibbliotece Publicznej Gminy Andrzejewo
2010 2469 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/109/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc udzieloną w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 2484 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Gielniów z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.
2010 2479 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XVII/30/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie
2010 2480 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 14/2010 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku za 2009 rok
2010 2475 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2010 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zaręby Kościelne i jej jednostkom podległym
2010 2482 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2009 rok.
2010 2483 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 2478 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 218/XXVI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
2010 2476 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 216/XXVI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Stara Biała na obwody głosowania.
2010 2477 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 217/XXVI/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
2010 2481 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/10 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2009 rok
2010 2486 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 kwietnia 2010r. zawarte z Powiatem Brodnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 2485 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2010r. zawarte z Powiatem Szydłowieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 2487 2010-06-11 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Komunalnego Sokołów Podlaski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim
2010 2452 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/390/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
2010 2461 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 72/K/10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 391/XLIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 377/XLII/2009 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
2010 2440 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/105/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2010 2417 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Żuromin na rok 2010
2010 2441 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 666/XLVI/10 Rady Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka
2010 2443 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/322/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2010
2010 2444 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2010 2445 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2010 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Słubice z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2011
2010 2448 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/287/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Siedlce na 2010 rok
2010 2446 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/284/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie Gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych
2010 2447 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/286/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 2449 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/360/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy drogi położonej w Latchorzewie
2010 2450 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/361/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu we wsi Stare Babice
2010 2451 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/362/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2010r.
2010 2442 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/170/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 marca 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez podmioty działalności gospodarczej za wywóz odpadów komunalnych
2010 2457 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/420/2010 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2436 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2010 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych.
2010 2453 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2454 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XXVII/171/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 2455 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Odrzywół Nr XVII/172/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Odrzywół na 2010 rok
2010 2456 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Odrzywół miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 2460 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 31/XII/2010 Związku Międzygminnego "Kampinos" z dnia 13 stycznia 2010r.
2010 2439 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/104/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ceranów na 2010 rok
2010 2435 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/15/2010 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Gielniów.
2010 2414 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sochocin
2010 2415 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/143/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Sochocinie
2010 2434 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 208/XXVIII/2009 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa
2010 2424 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI-224/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności
2010 2459 2010-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Burmistrza Miasta Gostynin z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 r.
2010 2425 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIX/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2010 2437 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego
2010 2438 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mrozy"
2010 2458 2010-06-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 225/10 Wójta Gminy Korytnica z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok
2010 2419 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 1388/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Piaseczno
2010 2420 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 1389/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 2413 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2010 2418 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr 292/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin
2010 2427 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/178/10 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2010r. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rusinów za 2009 rok
2010 2426 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLI/172/10 Rady Gminy Rusinów z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki opłat za odbiór nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rusinów
2010 2416 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XL/223/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 2431 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2010r. W sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 2432 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej
2010 2433 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka
2010 2421 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/236/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Kręgach Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
2010 2422 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLV/238/10 Rady Gminy Somianka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2010 2462 2010-06-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-2(14)/2010/292/VII/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie
2010 2428 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/334/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 21/III/98 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy
2010 2429 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Błonie za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Blonia
2010 2430 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/344/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/III/98 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy
2010 2423 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/143/2010 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kazanów
2010 2412 2010-06-09 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zakazu poruszania się wszelkim sprzętem pływającym na obszarze objętym powodzią
2010 2566 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LXII/292/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok miasta Piastowa.
2010 2552 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/201/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 2553 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/202/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2562 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/209/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 24 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych
2010 2549 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/154/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Goszczyn
2010 2550 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 4 marca 2010r. zmieniająca uchwałę budżetową gminy Goszczyn na rok 2010
2010 2547 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 526/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok
2010 2548 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 528/2010 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu na 2010 rok
2010 2590 2010-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 2592 2010-06-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Warszawskim Zachodnim w 2009 roku.
2010 2593 2010-06-14 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Goworowo z dnia 11 marca 2010r. zawarte z Gminą Wąsewo w sprawie eksploatacji wodociągów w miejscowości Czernie i Wólka Brzezińska - Zambrzyce
2010 2551 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/207/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/90/08 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2558 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowie
2010 2559 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Borowie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
2010 2554 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Wieliszew na 2010 rok
2010 2555 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie założenia Gminnego Gimnazjum przy ul. Kościelnej 27 w Wieliszewie
2010 2556 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 44/V/99 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 marca 1999r. dot. nadania nazw ulicom we wsi Janówek
2010 2557 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszewnica Stara.
2010 2560 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy Łąck oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Łąck dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2010 2561 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na rok 2010
2010 2591 2010-06-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 2586 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 242/XXXV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 2587 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie
2010 2588 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.
2010 2570 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 311/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa
2010 2571 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/249/10 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.
2010 2589 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr LII/263/10 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia miejsca targowego oraz zasad prowadzenia na nim działalności targowej
2010 2578 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 2579 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 2565 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVII/214/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2563 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVII / 212/ 2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania
2010 2580 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/559/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
2010 2564 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVII / 213 / 2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej okręgów wyborczych w gminie Sochaczew
2010 2567 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia opisu granic obwodów głosowania.
2010 2576 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania
2010 2575 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Mokobody.
2010 2577 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokobody
2010 2583 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 180/XXXI/10 Rady Gminy Świercze z dnia 11 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego.
2010 2582 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 177/XXXI/10 Rady Gminy Świercze z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Świercze w roku 2010
2010 2581 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 174/XXXI/2010 Rady Gminy Świercze z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2032 r.”
2010 2572 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 637/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2010 2584 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/209/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2010 2585 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/210/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2002 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie podziału miasta i gminy Żelechów na okręgi wyborcze, ustaleń ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej w Żelechowie
2010 2569 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/2010 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Skaryszew na okręgi wyborcze.
2010 2573 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 427/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe okręgi wyborcze.
2010 2574 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 428/XLVIII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie podziału gminy Wiązowna na stałe obwody głosowania.
2010 2568 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/208/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2010 2496 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 1282/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 1197/XLI/2009 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 2497 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 1283/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr 1200/XLI/2009 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym na 2010 rok
2010 2498 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 1294/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 2488 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/179/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok
2010 2489 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/180/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2010 rok
2010 2493 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/257/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok
2010 2494 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/255/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa na rok 2010 Gminy Iłża
2010 2499 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 408/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2010 gminy Ożarów Mazowiecki nr 407/09 z dnia 30 grudnia 2009 r
2010 2500 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 409/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2010
2010 2501 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 431/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ożarowie Mazowieckim
2010 2502 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLII/291/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na 2010 rok
2010 2503 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLII/292/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 2504 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLII/294/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulic na terenie gminy Olszewo-Borki w miejscowościach Łazy i Białobrzeg Bliższy
2010 2506 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/164/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/213/2001 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia – dla terenu Gminy Sobolew – liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2010 2505 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Sobolewie
2010 2507 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów”
2010 2508 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/204/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę drogi gminnej nr 330508W Rdzów-Mokrzec-Grabowska Wola
2010 2495 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 171/XXXIX/2010 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn:"Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji"
2010 2546 2010-06-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Przysuskiego z dnia 3 marca 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009
2010 2545 2010-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Obryte z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Obryte za 2009 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
2010 2519 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XL/281/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XII/70/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Gminy Michałowice
2010 2544 2010-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych GSP ZOZ,samorządowej instytucji kultury za 2009 rok
2010 2518 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/199/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/188/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2010 2509 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2010 2520 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, obejmującego teren działki nr ew. 31/20
2010 2521 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki nr ew. 413 w miejscowości Grabina gmina Łąck
2010 2522 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/459/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk
2010 2523 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/460/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazw dla rond na terenie miasta Pułtusk
2010 2524 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/467/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk
2010 2525 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/468/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2010 2513 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Broku
2010 2514 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2516 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/145/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nur
2010 2517 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/147/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nur i jej jednostkom podległym
2010 2490 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr LXXXI/2336/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2010 2515 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr LII/191/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 29 marca 2010r. w srawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2512 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieniawa
2010 2511 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/185/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wieniawa
2010 2510 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2010 Rady Gminy Wieniawa z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie
2010 2536 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/178/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2537 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/179/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2541 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Cegłów
2010 2542 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2538 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/504/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2543 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIX/339/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXVIII/436/06 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie podziału gminy Halinów na obwody głosowania oraz wyznaczenia numerów obwodów, ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2010 2491 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr LXXXII/2400/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2010r. w sprawie przekształcenia Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
2010 2530 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/445/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2010 2533 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr LX/251/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2539 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 178/XXXIII/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okregu wyborczym
2010 2540 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 179/XXXIII/2010 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie dokonania zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na stałe obwody głosowania
2010 2529 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLV/484/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
2010 2528 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Suchożebry na stałe obwody głosowania
2010 2531 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII-35/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2010 2526 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miasta i Gminy
2010 2527 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2010 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 23 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kosów Lacki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów
2010 2492 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 745/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie wspierania przez Gminę Miasta Radomia sportu kwalifikowanego
2010 2534 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/386/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Budżetowemu "Targowisko Miejskie"
2010 2535 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/387/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały
2010 2532 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
2010 2654 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/190/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 2655 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2010 2656 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2009 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
2010 2665 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr 377/XXXIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu "Królewska 2"
2010 2666 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr 380/XXXIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Milanówka na rok 2010
2010 2667 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LV/306/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sulejówek na 2010 r
2010 2668 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LV/310/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzewa pomnikowego na terenie miasta Sulejówek
2010 2669 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LV/311/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
2010 2660 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/379/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Żuromińskiemu i jego jednostkom podległym
2010 2677 2010-06-18 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krześlin, gm. Suchożebry
2010 2662 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 2663 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Długosiodło
2010 2664 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2010r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2010 2670 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/432/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zielonka
2010 2671 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/433/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zielonka oraz jej jednostkom podległym
2010 2672 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/434/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r. przyznawania nagród oraz stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
2010 2673 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/439/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/187/2000 Rady Miasta Zielonka z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonce
2010 2661 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr LXX/416/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminy Miasta Płońsk
2010 2678 2010-06-18 Informacja Informacja Starosty Płockiego z dnia 5 maja 2010r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obszaru gminy Nowy Duninów
2010 2676 2010-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 15 marca 2010r. przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
2010 2657 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/275/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009
2010 2658 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kozienicach
2010 2675 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XLII/205/10 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Regimin lub jej jednostkom podległym
2010 2659 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/281/2002 w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym prowadzonym na terenie Powiatu Kozienickiego
2010 2674 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2010 Rady Gminy w Brochowie z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 3803 w miejscowości Plecewice
2010 2628 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/09 Rady Gminy Paprotnia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Paprotnia na rok 2010
2010 2601 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 126/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Augustówek
2010 2602 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Cząstków Mazowiecki
2010 2603 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 128/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Cybulice Małe
2010 2604 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 129/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbrówka
2010 2605 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 130/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Dobrzyń
2010 2606 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Izabelin Dziekanówek
2010 2607 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Janówek
2010 2608 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 133/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Jesionka
2010 2609 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 134/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kaliszki
2010 2610 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kazuń Bielany
2010 2611 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 136/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kazuń Polski
2010 2612 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kiścinne-Wiersze
2010 2613 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Łosia Wólka
2010 2614 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Kazuń Nowy-Sady
2010 2615 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 140/XVII/08 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie Statutu Sołectwa Łomna
2010 2616 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 291/XXXIII/2010 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasaobu Gminy Czosnów.
2010 2620 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 220/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 2621 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 222/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 41/VII/07 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 26 czerwca 2007r.
2010 2633 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/2007 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
2010 2619 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/342/2010 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom
2010 2618 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/336/2010 Rady Miasta Tłuszcz z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
2010 2617 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 569/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 2597 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat".
2010 2598 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2009.
2010 2645 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Szydłowieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 2595 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 64/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
2010 2596 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 71/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2010
2010 2627 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLV/14/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stare Grochale w gminie Leoncin
2010 2631 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 519/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji.
2010 2632 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr 520/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XXII/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 2634 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/167/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 kwietnia 2010r. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
2010 2635 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/169/2010 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rzeczniów.
2010 2646 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Zarządu Powiatu w Płocku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2010 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2010 2630 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/213/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka
2010 2629 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2010 Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Hipolitów
2010 2651 2010-06-16 Informacja Informacja Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
2010 2622 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/277/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom
2010 2623 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/278/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 2624 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV / 279 / 2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy drogom
2010 2625 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/280/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2010 2626 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr XLIV/283/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie; trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Jaktorów przez inne niż gmina Jaktorów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2594 2010-06-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 171 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 maja 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Szkół Wyższych "SZKOLBUD" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 5
2010 2638 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Gostynin realizacji prac remontowych na obiektach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 2639 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pilawa realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 2641 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Pomiechówek realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 2642 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 2643 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 2644 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 2640 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Wierzbica realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel
2010 2647 2010-06-16 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2010r. do Porozumienia z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego
2010 2648 2010-06-16 Aneks Aneks nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 21 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Sochocin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań
2010 2649 2010-06-16 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 15 marca 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Izabelin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań
2010 2650 2010-06-16 Aneks Aneks nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2010r. do Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Ożarów Mazowiecki obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz zasad rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań
2010 2652 2010-06-16 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 983/08 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2009r.
2010 2653 2010-06-16 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 952/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2009r.
2010 2636 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LV/294/10 Rady Miasta Iłża z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr XLVIII/267/09 dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Iłża.
2010 2637 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LVI/298/10 Rady Miasta Iłża z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Iłży
2010 2599 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2455/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
2010 2600 2010-06-16 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/2456/2010 Rady Miasta Warszawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
2010 2680 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok
2010 2685 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Wieliszew na 2010r
2010 2686 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych
2010 2699 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/10 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2697 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/221/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
2010 2698 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/222/2010 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2696 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom.
2010 2693 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/365/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/342/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. Gen. J. Sowińskiego i ul. 11 Listopada.
2010 2695 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIX.369.10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia.
2010 2694 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLIX/366/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/343/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego.
2010 2687 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 437/LIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2010
2010 2688 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 438/LIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Serocku Nr 430/LIII/09 z dnia 22.12.2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2689 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 439/LIV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy Sosnowa
2010 2690 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 443/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Bukietowa
2010 2691 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 444/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Borowa Góra nazwy ul. Kameralna
2010 2683 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr LIII/496/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Sochaczewa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2010 2684 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr LIII/497/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 1 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie miasta Sochaczew przez inne niż miasto Sochaczew osoby prawne i fizyczne oraz dla, innych niż miasto Sochaczew, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 2679 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 378/328/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 2702 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr LI/401/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2703 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 349/XXXVI/2010 Rady Gminy Słupno z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany wysokości świadczeń dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych.
2010 2704 2010-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/B/10 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r.
2010 2692 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr 468/LVI/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania drodze położonej we wsi Dębe nazwy Domowa
2010 2705 2010-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Klembów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2009 roku
2010 2706 2010-06-21 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 9 kwietnia 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze miasta i gminy Gąbin.
2010 2700 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/169/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów.
2010 2701 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXX/170/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań zleconych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli.
2010 2681 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLV/ 304 /2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2010 2682 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/318/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/363/2005 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2005 roku.
2010 2707 2010-06-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-29(7)/2010/247/VIzmII/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie przedłuzenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła
2010 2725 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Gminy Błędów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi: Wilków Trzeci, Gajówka Wilków, Nowy Błędów
2010 2724 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy Błędów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Błędów na rok 2010
2010 2723 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Odrzywół na rok 2010
2010 2708 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL-304/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010
2010 2709 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/248/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łosickiego na 2010 rok
2010 2729 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/13/2010 Wójta Gminy Słubice z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Słubice za 2009 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach za 2009 rok
2010 2730 2010-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 9 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiskitki oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach za 2009r.
2010 2715 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/227/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Radziejowice
2010 2717 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/232/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Radziejowicach ul. Kubickiego 3a, oraz „Hala Sportowa” w Korytowie ul. Szkolna 3
2010 2716 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XL/229/2010 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2010 2712 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/435/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury
2010 2711 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr 448/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Szeligach
2010 2718 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr 216/XXVIII/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany do Uchwały nr 182/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia opłat lokalnych na 2010 rok
2010 2719 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr 217/XXVIII/2010 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 2710 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieliszew, gmina Wieliszew
2010 2714 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr LVI/237/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Tobolice i Laskowiec
2010 2713 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/191/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren zabytkowego parku dworskiego
2010 2720 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/222/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
2010 2721 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/223/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2722 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLV/224/10 Rady Gminy w Orońsku z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale XXXIX/190/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków z urządzeń kanalizacyjnych
2010 2726 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/345/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę XLI/296/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2010 2727 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVII/347/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
2010 2728 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XLVIII/348/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2010r. o zmianie w planie sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów na terenie Gminy Nasielsk.
2010 2781 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XLI/528/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2010 r.
2010 2780 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr 405/XLV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na rok 2010
2010 2779 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr 388/XLIV/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010
2010 2777 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/144/09 Rady Gminy Wilga z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach (placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Wilga
2010 2778 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/147/09 Rady Gminy Wilga z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2010
2010 2782 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/234/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2783 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/235/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chynów na remont (przebudowę) drogi Chosna-Pieczyska w Gminie Chynów
2010 2784 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Biały Ług
2010 2785 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/245/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2786 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/246/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2787 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów
2010 2788 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/249/2010 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2775 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kosów Lacki
2010 2776 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010
2010 2794 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr LI/385/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutów Osiedli utworzonych na terenie miasta Wyszków
2010 2795 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr LI/386/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw utworzonych na terenie Gminy Wyszków
2010 2796 2010-06-26 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 kwietnia 2010r. do porozumienia nr 39/09 z dnia 01.12.2009 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
2010 2797 2010-06-26 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 marca 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Mławskim
2010 2798 2010-06-26 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 marca 2010r. zawarty pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Ciechanowskim
2010 2791 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr LXIII/563/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Brwinów
2010 2790 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Stanisławów
2010 2789 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/190/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom na terenie wsi Chrzanówek
2010 2792 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2010 2793 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Stupsk
2010 2773 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/417/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania
2010 2774 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XLV/418/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2747 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 180/XXXV/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010 na obszarze gminy Płoniawy-Bramura
2010 2748 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 184/XXXVI/09 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2010 2736 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na 2010 rok
2010 2746 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/142/10 Rady Gminy Nur z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 2737 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/421/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie likwidacji formy organizacyjno - prawnej dla przedszkoli prowadzonych przez Miasta Zielonka w postaci zakładów budżetowych i powołania nowej formy organizacyjno - prawnej w postaci jednostek budżetowych
2010 2738 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/425/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2010 rok
2010 2741 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/171/10 z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieciechów
2010 2742 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/10 Rady Gminy Sieciechów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schorniksk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 2743 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/10 Rady Gminy Sieciechów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie naniesienia zmian w uchwale Rady Gminy w Sieciechowie nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2739 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/10 Rady Gminy Dobre z dnia 12 marca 2010r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny , które maja wpływ na obliczanie dodatku mieszkaniowego .
2010 2740 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/10 Rady Gminy Dobre z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmiany Regulaminu dotyczącego określenia wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez gminę Dobre.
2010 2745 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/177/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jednorożec na rok 2010
2010 2744 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Troszyn na rok 2010
2010 2749 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/729/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn - część III w rejonie ul. Falenckiej
2010 2750 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/742/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania imienia kompleksowi boisk przy ul. Sportowej 30 w Raszynie
2010 2752 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/749/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Raszyn i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2010 2769 2010-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 234/2010 Wójta Gminy Dąbrówka z dnia 17 marca 2010r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka za 2009 rok
2010 2766 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 253/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zwolnienia gruntów pod powierzchniowymi wodami stojącymi sklasyfikowanymi jako Ws z podatku od nieruchomości
2010 2767 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 255/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zmian uchwały nr 29/VIII/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2007r. w sprawie sposobu poboru oraz wyznaczenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 2732 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr III-19/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania za rok 2009
2010 2764 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2765 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 15/XXXVIII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 13/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Żabia Wola przez inne niż gmina Żabia Wola osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 2762 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok
2010 2768 2010-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz przedłożenie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2009 rok
2010 2757 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 222/XXIX/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 26 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie.
2010 2759 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 228/XXX/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie.
2010 2758 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 227/XXX/10 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 124/XVIII/08 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowy Duninów i przyjęcia tekstu jednolitego.
2010 2731 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XL/265/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego.
2010 2755 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 219/XXX/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Mała Wieś.
2010 2756 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 220/XXX/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mała Wieś, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 2760 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/152/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonnie Lackiej
2010 2761 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/154/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2763 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cegłowie
2010 2753 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Jaktorów
2010 2754 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLVI/291/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2751 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/744/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 2772 2010-06-24 Informacja Informacja Starosty Ciechanowskiego z dnia 9 czerwca 2010r. o wyłożeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego założenia ewidencji budynków i lokali dla części gminy Ciechanów i Sońsk
2010 2734 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 552/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin okręgów wyborczych
2010 2735 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr 553/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin stałych obwodów głosowania
2010 2733 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr LI/378/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania
2010 2770 2010-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa mazowieckiegooraz rejestru ośrodków adaptacyjno – opiekuńczych województwa mazowieckiego
2010 2771 2010-06-24 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego
2010 2859 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 grudnia 2009r. określające zasady wykonania przez Miasto Stołeczne Warszawa zleconych przez Gminę Legionowo zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy
2010 2860 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 stycznia 2010r. określające zasady powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawa zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Legionowo z Warszawą
2010 2854 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 13/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kozienickiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dobieszyn
2010 2855 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 14/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kozienickiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kozienice
2010 2856 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 15/2010 Starosty Powiatu Kozienickiego z dnia 26 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kozienickiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zwoleń
2010 2838 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXX/252/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oswiatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 2839 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 2840 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/50/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 2857 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 4 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zwoleń
2010 2858 2010-06-30 Porozumienie Porozumienie Starosty Powiatu Lipskiego z dnia 4 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Marcule
2010 2837 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr LVI/319/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010
2010 2843 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/255/10 Rady Gminy Promna z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Promna
2010 2847 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany granic okregów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Wierzbica .
2010 2864 2010-06-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-15(6)/2010/X/142/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, dla VATTENFALL HEAT POLAND S.A., w zakresie dotyczącym zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie
2010 2836 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr 302/XXXVI/2010 Rady Powiatu w Płocku z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia okregów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Płocku w 2010 r.
2010 2844 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
2010 2848 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr Nr XL/286/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVI/293/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 6 marca 1998r.
2010 2849 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/287/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2850 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr Nr XL/290/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/159/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski.
2010 2851 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XL/291/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których wymiar ten nie został określony w Karcie Nauczyciela, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2010 2852 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/235/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół i gimnazjów zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Sokołów Podlaski przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 2853 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/299/98 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
2010 2841 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010r. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Białobrzegi i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 2842 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 16 czerwca 2010r. przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Białobrzegi na lata 2010 – 2013.
2010 2845 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie podziału miasta i gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej w Bieżuniu oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2010 2846 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/285/2010 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody głosowania.
2010 2863 2010-06-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-26(6)/2010/367/VIzm3/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
2010 2861 2010-06-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-24(6)/2010/607/V/RWr Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miasta i Gminy Warka prowadzącego działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Warce
2010 2862 2010-06-30 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-23(9)/2010/137/Vzm/AR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach
2010 2802 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII/151/10 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 stycznia 2010r. uchwała budżetowa
2010 2801 2010-06-28 Budżet Budżet nr XXXV/36/2009 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlińsk na rok 2010
2010 2803 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr CI/460/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 r
2010 2804 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr CI/462/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2805 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 491/XXXV/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r
2010 2806 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 493/XXXV/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez Gminę Radzymin w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Radzymin pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzyminie
2010 2800 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 418/XLIII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr 394/XLI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batalionów Chłopskich II” w Ciechanowie
2010 2809 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/216/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 9 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z pobierania opłat i trybu ich pobierania
2010 2807 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/97/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r
2010 2808 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brok
2010 2799 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2010 Rady Gminy Stoczek z dnia 12 marca 2010r. w sprawie określenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych w komunikacji lokalnej w granicach administracyjnych Gminy Stoczek.
2010 2828 2010-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Zabrodzie za 2009 rok
2010 2825 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/151/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
2010 2826 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/215/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
2010 2827 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/219/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2831 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie nr WEiS.43180-1/10 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Jabłonna w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2010 2832 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie nr WEiS.43180-2/10 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Nieporęt w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2010 2833 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie nr WEiS.43180-3/10 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie współdziałania Gminy Legionowo z Gminą Wieliszew w zakresie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne realizowane w przedszkolach publicznych i w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
2010 2829 2010-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Grójec z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Grójcu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Grójec za 2009 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu za 2009 rok - Radzie Miejskiej w Grójcu
2010 2834 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie nr IR. 0714- 4/3/2010 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Miastem Węgrów w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta
2010 2835 2010-06-28 Porozumienie Porozumienie nr IR.0714-4/4/2010 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 kwietnia 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Gminą Łochów w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy
2010 2811 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 528/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka
2010 2812 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 540/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy skweru
2010 2815 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 668/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2010 2816 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 669/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2010 2817 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 670/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2010 2818 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 671/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2010 2819 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 672/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2010 2820 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 695/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2010 2821 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 696/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2010 2822 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr 697/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy
2010 2823 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV/776/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 2824 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV/777/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2010 2813 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV/779/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2008 – 2012, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIII/204/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007 r
2010 2814 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XLV/780/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: 1) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania 2) ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe
2010 2830 2010-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 173/2010 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok
2010 2810 2010-06-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2010 roku