Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Listopad 2010

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 4903 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 436/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4904 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 437/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat
2010 4905 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 441/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 405/XXXIX/2010 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 26 marca 2010 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego.
2010 4906 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finnansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok
2010 4907 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV-334/10 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomńskiego na rok 2010.
2010 4908 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego
2010 4909 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/282/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2010 4910 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 98/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2010 4911 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 99/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2010 4912 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 211/10 Zarządu Powiatu w Zwoleniu z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Zwoleniu oraz Regionalnej izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok
2010 4913 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 58/10 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 20 lipca 2010r. wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2010 rok.
2010 4914 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 379/163/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2010 4915 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2008
2010 4916 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/134/2008 Rady Gminy w Sońsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008
2010 4917 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/94/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mirów na 2008 rok
2010 4918 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXI/108/08 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Mordy na 2008 rok
2010 4919 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr X/51/2008 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 4920 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2010 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 4921 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Wodynie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Wodynie
2010 4922 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVII/279/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 27 maja 2010r. W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2010 4923 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/281/10 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 12 czerwca 2010r. W sprawie: nadania nazwy placowi położonemu u zbiegu ulic Modlińskiej i Szkolnej w Brodach-Parcelach.
2010 4924 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr LI/229/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew we wsi Żukówka.
2010 4925 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok .
2010 4926 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4927 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLV/486/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2010 4928 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLV/487/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie określenia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planu finansowego samorządowych instytucji kultury
2010 4929 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr 294/XL/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Żurominie
2010 4930 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/59/2010 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
2010 4931 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2010 4932 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2010 Burmistrza Gminy Brok z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 4933 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2010 Burmistrza Gminy Brok z dnia 20 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 4934 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2010 Burmistrza Gminy Brok z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 4935 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2010 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 4936 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
2010 4937 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 129/2008 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2008 rok
2010 4938 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/78/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4939 2010-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 10/WZS/P/60/10 Gminy-Miasto Płock i Miasta Sierpc z dnia 31 maja 2010r. w sprawie współpracy w zakresie korzystania przez Miasto Sierpc z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku.
2010 4940 2010-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 11/WZS/P/66/10 Gminy-Miasto Płock i Gminy Mochowo z dnia 17 czerwca 2010r.
2010 4941 2010-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 15/WZS/P/76/10 Powiatu Gostynińskiego i Gminy-Miasto Płock z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Płocku, będącego jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Płock.
2010 4942 2010-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 16/WZS/P/78/10 Gminy-Miasto Płock i Gminy Sierpc z dnia 22 lipca 2010r.
2010 4943 2010-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 18/WZS/P/86/10 Gminy-Miasto Płock i Gminy Zawidz z dnia 28 lipca 2010r.
2010 4944 2010-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 0131/479/2010 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 6 sierpnia 2010r. zawarte przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz Gminę Piastów
2010 4945 2010-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 14/10 Powiatu Makowskiego z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte w dniu 14.07.2010 roku w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają: 1. Waldemar Roszkiewicz - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 2. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie - określonym dalej jako "Zleceniobiorca", a Powiatem Makowskim, w imieniu którego działają: 1. Zbigniew Roman Deptuła - Starosta Powiatu Makowskiego 2. Janusz Gójski - Wicestarosta Powiatu Makowskiego Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej - Skarbnika Powiatu Makowskiego określanym dalej jako "Zleceniodawca", o następującej treści:
2010 4946 2010-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R-0911/MN/15/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2010r. Rada Gminy i Miasta Przysucha
2010 4947 2010-11-03 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-R-0911/MN/16/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2010r. Rada Gminy i Miasta Przysucha
2010 4948 2010-11-03 Informacja Informacja nr OWA-4110-14(10)/2010/142/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2010r. o decyzji nr PCC/130F/142/W/OWA/2010/TKł
2010 4949 2010-11-03 Informacja Informacja Starosty Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Korytnica gmina Korytnica, powiat węgrowski.
2010 4950 2010-11-03 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 4 sierpnia 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok I półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Sochaczew
2010 4951 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr 324/10 Zarządu Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu makowskiego na 2010 rok.
2010 4952 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2008 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmianw budżecie powiatu na rok 2008
2010 4953 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w planie finnansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
2010 4954 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 31 października 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2008 rok
2010 4955 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/366/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 4956 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/381/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok
2010 4957 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr L/385/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 4958 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr 257/XXXIII/10 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 4959 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/246/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 4960 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LIX/247/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Ławy
2010 4961 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LX/249/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach: Rzekuń, Czarnowiec, Laskowiec
2010 4962 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/10 Rady Gminy Lelis z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2010 4963 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 27 maja 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości Czarnocin
2010 4964 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLV/217/2010 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 4965 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LX/313/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Iłża i jej jednostkom podległym.
2010 4966 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr LXI/459/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych
2010 4967 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4968 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2010 Rady Gminy Baranowo z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budzętowej na 2010 rok.
2010 4969 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/258/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 4970 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/259/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 4971 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr 140/XXII/08 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 4972 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr 110/XXI/08 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2008
2010 4973 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/10 Burmistrza Gminy Różan z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 4974 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2010 Wójta Gminy Kampinos z dnia 19 sierpnia 2010r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2010 4975 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 4 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karniewo za 2009 rok.
2010 4976 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2010 r.
2010 4977 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2010 rok.
2010 4978 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2010 r.
2010 4979 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/08 Wójta Gminy Karniewo z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Karniewo na 2008 rok
2010 4980 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 153/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 4981 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 4982 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/08 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2008 rok
2010 4983 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/79/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4984 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/87/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok
2010 4985 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 4986 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 4987 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/08 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku
2010 4988 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2010 4989 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 4990 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 4991 2010-11-05 Uchwała Uchwała nr RIO-R/315/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrząb projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, możliwości sfinansowania planowanego deficytu oraz załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu
2010 4992 2010-11-05 Lista Lista Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2010r. biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
2010 4993 2010-11-05 Informacja Informacja Starosty Sokołowskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych
2010 4994 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1468/365/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 4995 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1486/365/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 4996 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1497/366/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 4997 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1685/371/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.
2010 4998 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 1749/372/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
2010 4999 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/416/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Liceum Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
2010 5000 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/418/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Procedury konsultacji społecznych Powiatu Żuromińskiego
2010 5001 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/419/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5002 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/422/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
2010 5003 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XL/423/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
2010 5004 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 781/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 457/XXXII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
2010 5005 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 783/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
2010 5006 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 802/LV/10 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.
2010 5007 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/180/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniewie
2010 5008 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Wiśniewo.
2010 5009 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/182/10 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 5010 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/207/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 16 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 5011 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 12 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok.
2010 5012 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/210/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 5013 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Goworowo i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 5014 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/10 Rady Gminy Goworowo z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goworowo.
2010 5015 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr LXX/284/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 18 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 5016 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr XLII/205/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5017 2010-11-07 Uchwała Uchwała nr 508/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo - Leczniczym w Pilaszkowie.
2010 5018 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2010 roku.
2010 5019 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2010 Wójta Gminy Szelków z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2010 5020 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 344/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5021 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
2010 5022 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/10 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 5023 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 230 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 19 maja 2010r. zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2010 5024 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 231 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2010 5025 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 235 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2010 5026 2010-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 236 /2010 Wójta Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sadowne na 2010r.
2010 5027 2010-11-07 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-48(5)/2010/142/I/TKł Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Vattenfall Heat Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.
2010 5028 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLII/281/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogi Nr 2408W Wólka - Nowe Orzechowo na terenie Powiatu Nowodworskiego w gminie Pomiechówek
2010 5029 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLII/285/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Nowodworskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej,
2010 5030 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2591/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2010 5031 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2593/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania
2010 5032 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2596/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy parkowi w Dzielnicy Bielany i Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2010 5033 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2601/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego m. st. Warszawy pod nazwą „Warszawskie Centrum Kobiet”
2010 5034 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2607/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie założenia Technikum Specjalnego nr 28 wchodzącego w skład Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 4/6
2010 5035 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 490/XXXVII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Lesznowola oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2010 5036 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 518/XXXVIII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 5037 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 519/XXXVIII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze
2010 5038 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 520/XXXVIII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Publicznych w Lesznowoli
2010 5039 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 521/XXXVIII/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lesznowola na stałe obwody głosowania
2010 5040 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LVI/152/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2010 5041 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LVI/153/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 15 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5042 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/397/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2010 5043 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/398/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Michałów – Reginów.
2010 5044 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.
2010 5045 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XL/195/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne – etap I
2010 5046 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XL/196/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sadowne na rok 2010.
2010 5047 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIII-227/2010 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2010 rok
2010 5048 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/222/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 22 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli określającym wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Policzna wprowadzonego Uchwałą nr XIX/134/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r.
2010 5049 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/10 Rady Gminy Policzna z dnia 22 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5050 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową instytucję kultury i nadania nazwy - Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorożcu.
2010 5051 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/271/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sońsku.
2010 5052 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/272/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2010 5053 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/273/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.
2010 5054 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 780/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie do prowadzenia zadań związanych z pokryciem kosztów wykonania operatów szacunkowych i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa obwodnicy południowej w Radomiu etap V odcinek na terenie gminy Kowala – Skrzyżowanie z DK 7 wraz z infrastrukturą techniczną”.
2010 5055 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 783/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu
2010 5056 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 784/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola Publicznego Nr 15 w Radomiu, ul. Kusocińskiego 10
2010 5057 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 785/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. Waryńskiego 2
2010 5058 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/126/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ceranów
2010 5059 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/127/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5060 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 268/LI/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Rady Miejskiej w Szydłowcu.
2010 5061 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/467/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2010 5062 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr L/349/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.
2010 5063 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr L/351/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.
2010 5064 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIII/370/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Stary Łuszczewek w jej granicach administracyjnych.
2010 5065 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIII/372/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błonie dla obszaru wsi Rochaliki w jej granicach administracyjnych.
2010 5066 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LIV/339/2010 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
2010 5067 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/604/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego w 2010 r.
2010 5068 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LXVII/275/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 13 września 2010r. w sprawie w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miasta Garwolin
2010 5069 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/411/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 września 2010r. sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach
2010 5070 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LV/496/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania
2010 5071 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LI/479/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 29 w Zielonce
2010 5072 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/505/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pułtusk
2010 5073 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIX/406/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru Prezydenta Miasta w 2010r.
2010 5074 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr LII/283/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 5075 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 270/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie; utworzenia na terenie Gminy Gostynin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 5076 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 684/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
2010 5077 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 702/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.
2010 5078 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 703/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2010 5079 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 704/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach samorządowych 2010 r.
2010 5080 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 778/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5081 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 779/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5082 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 780/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2008
2010 5083 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 781/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5084 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 782/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5085 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 783/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2010 5086 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 784/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5087 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 785/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5088 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 786/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5089 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 787/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5090 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 788/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5091 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 789/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Piaseczno w 2008 roku
2010 5092 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 790/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2008 roku
2010 5093 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5094 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/84/2008 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5095 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/493/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2008 rok
2010 5096 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5097 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 25/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 31 października 2008 r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5098 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5099 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2008 Wójta Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5100 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 451/08 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwiękrzeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5101 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 467/08 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2010 5102 2010-11-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-32(16)/2010/561/IX/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
2010 5103 2010-11-09 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-58(4)/2010/341/VIIZM2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.
2010 5104 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 262/XLVI/2010 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Legionowskiego Nr 224/XXXVIII/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 5105 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 263/XLVI/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 5106 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLV/218/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
2010 5107 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLVI/221/2010 Rady Powiatu z dnia 13 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 r.
2010 5108 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XCII/2687/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 5109 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 5110 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 573/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2010 5111 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 575/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płn. – 11 Listopada” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU1a
2010 5112 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 576/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd-Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej UU6c (działka nr 50095/15)
2010 5113 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 578/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
2010 5114 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 580/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Ostrołęce
2010 5115 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.
2010 5116 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXX/157/10 Rady Gminy Gzy z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gzy i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2010 5117 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLII/176/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2010.
2010 5118 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLII/179/10 Rady Gminy w Olszance z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/86/05 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5119 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr V/230/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 29 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 5120 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXXXIII/464/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
2010 5121 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LVI/422/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2010 5122 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 242/XXX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.
2010 5123 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/591/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość Domaniewek
2010 5124 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/594/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytów oraz upoważnienia Burmistrza do ich zaciągnięcia dla Projektu pn. „Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”
2010 5125 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/598/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2010 5126 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/600/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: przyznawania pomocy na dożywianie, określenie kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie.
2010 5127 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/601/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, okresowego i pomocy rzeczowej.
2010 5128 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/605/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kanie, stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 5129 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/606/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Owczarnia, stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 5130 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/607/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Żółwin, stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 5131 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LXV/608/2010 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Terenia, stanowiącej drogę wewnętrzną
2010 5132 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/16/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Czerwin.
2010 5133 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/19/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez gminę Czerwin.
2010 5134 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 18 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5135 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr LI/292/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2010r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej.
2010 5136 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXII/113/08 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5137 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 rok
2010 5138 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/238/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2008 rok
2010 5139 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/119/08 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sterdyń na rok 2008
2010 5140 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/174/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2010 5141 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2010 5142 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5143 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 799/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 października 2010r. w sprawie nadania imienia Kazimierza Paździora hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
2010 5144 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 811/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 5145 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 814/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych
2010 5146 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr 818/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 października 2010r. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia.
2010 5147 2010-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/10 Wójta Gminy Karniewo z dnia 25 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Karniewo na 2010 rok.
2010 5148 2010-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta i gminy za I półrocze 2010 roku.
2010 5149 2010-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminny na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2010 5150 2010-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podziałów środków z rezerwy ogólnej.
2010 5151 2010-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-26/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 5152 2010-11-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 sierpnia 2010r. zawarte z Gminą Baranowo stosownie do zapisów Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"
2010 5153 2010-11-12 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 października 2010r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego zwanym dalej Województwem w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów niekwalifikowalnych dotyczących podatku VAT ponoszonych na realizację operacji, które zostały zgłoszone do finansowania w ramach działania działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, Osi I - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
2010 5154 2010-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.RM.0911-26/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2010r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2010 5155 2010-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.RM.0911-27/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2010r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2010 5156 2010-11-12 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.I.RM.0911-36/10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2010r. Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim
2010 5157 2010-11-12 Postanowienie Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XLI/2002 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do rady gminy w 2002 r.
2010 5158 2010-11-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-70(17)/2009/2010/554/IX/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
2010 5159 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XLII/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 5160 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2010 5161 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok
2010 5162 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXII/161/08 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2010 5163 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/128/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na reok 2008
2010 5164 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr 243/XXIX/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku
2010 5165 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr 260/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goslicach.
2010 5166 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr 600/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin odrębnego obwodu głosowania
2010 5167 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr 601/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 553/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin stałych obwodów głosowania
2010 5168 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr 602/XLII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 552/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie utworzenia w Gminie Radzymin okręgów wyborczych
2010 5169 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr 205/XLII/2010 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2010
2010 5170 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 3 września 2010r. w sprawie : Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała.
2010 5171 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/243/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5172 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr LI/29/10 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Leoncin lub jej jednostkom podległym
2010 5173 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr LIV/480/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2010r. W sprawie: zmiany uchwały Nr XLVII/ 435/10 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury
2010 5174 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr LIII/475/10 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2010r. W sprawie: nadania nazwy dla skweru usytuowanego w Nowym Dworze Mazowieckim u zbiegu ulic Warszawska - Mazowiecka
2010 5175 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich dzialalności statutowej
2010 5176 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/260/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mrozach
2010 5177 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr L/448/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn – obszar Komorowska I
2010 5178 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr L/449/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica nad Utratą
2010 5179 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr L/450/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/645/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
2010 5180 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr L/451/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010
2010 5181 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr LVIII/208/2010 Rady Gminy Tczów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze utworzone do wyboru Rady Gminy w Tczowie
2010 5182 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XL/162/10 Rady Gminy Wierzbno z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2010 5183 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVI/434/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mszczonów lub jej jednostkom
2010 5184 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
2010 5185 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/218/2010 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 5186 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 205/10 Wójta Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Płoniawy-Bramura oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i samorządowej instytucji kultury gminy Płoniawy-Bramura za I półrocze 2010 r
2010 5187 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 203/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2010 5188 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 518/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5189 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 519/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 12 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 5190 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 535/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5191 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2010 5192 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/122/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ząbki na 2008 rok
2010 5193 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2008 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2010 5194 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5195 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5196 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 165/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5197 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5198 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5199 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2008 Wójta Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5200 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 5201 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2010 5202 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2008 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Jabłonna na rok 2008
2010 5203 2010-11-13 Porozumienie Porozumienie nr 37/2010 Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej.
2010 5204 2010-11-13 Porozumienie Porozumienie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka zadania z zakresu pomocy społecznej
2010 5205 2010-11-13 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-44(8)/2010/113/VII/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Geotermia Mazowiecka S.A. z siedzibą w Mszczonowie,
2010 5206 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/244/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 września 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5207 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLI/245/10 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 10 września 2010r. w sprawie czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego
2010 5208 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV/311/2010 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok
2010 5209 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/146/2010 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2010
2010 5210 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV-339/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2010.
2010 5211 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XLV-341/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego
2010 5212 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 116/163/2010 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu, oraz wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku.
2010 5213 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 101/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu legionowskiego na 2010 r.
2010 5214 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 102/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 7 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
2010 5215 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1472/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na 2010 rok.
2010 5216 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1473/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piasecznow 2010 roku
2010 5217 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1474/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piaseczno na rok 2010
2010 5218 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1475/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 5219 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1476/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 5220 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1477/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 5221 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1481/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 5222 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1492/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
2010 5223 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 1497/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 655/XXIV/2008 z dnia 2 lipca 2008r. zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
2010 5224 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/242/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.
2010 5225 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/244/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
2010 5226 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/247/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2010 5227 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LIV/248/10 Rady Gminy Kampinos z dnia 6 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Podkampinos w gminie Kampinos
2010 5228 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr LI/387/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 września 2010r. w sprawie sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 5229 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIX/10 z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rościszewo
2010 5230 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 584/XLVIII/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 maja 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Góra Kalwaria
2010 5231 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 600/XLIX/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2010 5232 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 617/L/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie nadawania tytułu: „Zasłużony dla Góry Kalwarii”
2010 5233 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr 596/XLIX/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz - część południowa
2010 5234 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/292/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Przysusze
2010 5235 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/293/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Przysucha na lata 2010-2013”
2010 5236 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/297/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej w Przysusze
2010 5237 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Przesmyki na okręgi wyborcze
2010 5238 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy na stałe obwody głosowania
2010 5239 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2010 Rady Gminy w Pacynie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 5240 2010-11-15 Informacja Informacja Starosty Legionowskiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie w sprawie operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Chotomów, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie
2010 5241 2010-11-15 Informacja Informacja Starosty Legionowskiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Nowa, Kania Polska gmina Serock, powiat legionowski, województwo mazowieckie
2010 5242 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/307/2010 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok.
2010 5243 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2010 Rady Gminy Goszczyn z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/96/08 Rady Gminy Goszczyn z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Goszczyn oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli
2010 5244 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/170/10 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu na 2010 rok
2010 5245 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIX/320/10 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2010 roku
2010 5246 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2010 Rady Gminy w Radziejowicach z dnia 1 lipca 2010r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
2010 5247 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/183/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 5248 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/184/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
2010 5249 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/186/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wolanów na lata 2010-2013
2010 5250 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/206/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 5251 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 159/XLIV/2010 Rady Gminy w Iłowie z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Iłów do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” na zasadzie partnerstwa wraz z Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Słubice, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
2010 5252 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 166/XLV/2010 Rady Gminy w Iłowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2010 5253 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/162/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na rok 2010
2010 5254 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/164/10 Rady Gminy Młynarze z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Młynarze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2010 5255 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedzna na 2010 r.
2010 5256 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/174/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 5257 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/177/2010 Rady Gminy Miedzna z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5258 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/231/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu
2010 5259 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/235/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Zabrodzie na 2010 rok.
2010 5260 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5261 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 83/XVIII/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty -Pianki na rok 2009
2010 5262 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2008 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5263 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 5264 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008
2010 5265 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XIV/105/08 Rady Gminy w Troszynie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5266 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLI-69/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2010 5267 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIII/409/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego
2010 5268 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/526/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
2010 5269 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIV/2010 z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wyborów wójta
2010 5270 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5271 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LX/570/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Sochaczewa w wyborach samorządowych
2010 5272 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr L/455/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia w mieście Pruszków odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2010 5273 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LII/543/2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2010 5274 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIII/247/2010 Rady Gminy Pionki z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/219/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. dot.utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach.
2010 5275 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 5276 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 13 października 2010r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz burmistrza miasta, zarządzonych na 21 listopada 2010r.
2010 5277 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie pomnika przyrody położonego na terenie gminy Jadów
2010 5278 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/236/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2010 5279 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/237/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2010 5280 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2010 Rady Gminy Jadów z dnia 28 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Gminy Jadów
2010 5281 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLV/319/10 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Białobrzegi.
2010 5282 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XL/203/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego zarządzonych w 2010r
2010 5283 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 162/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie za I półrocze 2010 roku
2010 5284 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2010 Wójta Gminy Sabnie z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach za I półrocze 2010 roku
2010 5285 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 5286 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku.
2010 5287 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku
2010 5288 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 5289 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 178/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu w 2010 r.
2010 5290 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 184/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu w 2010 r.
2010 5291 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izabelin za pierwsze półrocze 2010 r.
2010 5292 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 186/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 184/2010 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 sierpnia 2010 r.
2010 5293 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/08 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5294 2010-11-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/08 Wójta Gminy w Troszynie z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżźecie gminy na 2008 rok
2010 5295 2010-11-17 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-60(4)/2010/13547/IVzm/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie
2010 5296 2010-11-17 Informacja Informacja nr OWA-4110-16(8)/2010/346/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2010r. o decyzji nr PCC/264-ZTO-B/346/W/OWA/2010/JW
2010 5297 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr L/187/2010 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego
2010 5298 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLV/265/10 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok
2010 5299 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XX/163/2008 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rok
2010 5300 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/172/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2008 rok
2010 5301 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok
2010 5302 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok
2010 5303 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/150/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie Statutu Gminy Czerwonka
2010 5304 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/10 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czerwonka na rok 2010
2010 5305 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 453/LI/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 5306 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 454/LII/10 Rady Gminy Wiązowna z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiązowna na 2010 rok.
2010 5307 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 219/XLIV/10 Rady Gminy Zatory z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zatory i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
2010 5308 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5309 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/164/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Karniewie
2010 5310 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5311 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/10 Rady Gminy Korytnica z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych.
2010 5312 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVI/820/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2010r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu.
2010 5313 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVI/823/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2010 5314 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/843/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2010 5315 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LVIII/844/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/820/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu
2010 5316 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr LIX/846/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2010 5317 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Wodynie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 5318 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rząśnik na 2008 na 2008 rok
2010 5319 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 271/XXXI/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy Serock w 2008 roku
2010 5320 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/173/2008 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Lipsko na rok 2008
2010 5321 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/89/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2010 5322 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXV/93/2008 Rady Gminy Wierzbno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2008 rok
2010 5323 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/135/08 Rady Gminy Chynów z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
2010 5324 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr 380/XLV/2010 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych.
2010 5325 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 197/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2010 5326 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 254/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2010
2010 5327 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2010 Wójta Gminy Szelków z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 5328 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5329 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5330 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 279/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5331 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 309/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5332 2010-11-19 Aneks Aneks nr 18 Burmistrza Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2010r. do Porozumienia Miedzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2010 5333 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/312/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie założenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Zabrodziu.
2010 5334 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LIV/313/2010 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 3 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLV/279/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wyszkowskiego na rok 2010
2010 5335 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/281/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakrzew na lata 2010 -2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017.
2010 5336 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LIII/286/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 13 września 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 5337 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2010 rok.
2010 5338 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/311/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2010 rok
2010 5339 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LX/860/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2010 rok
2010 5340 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLXIX/321/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszaru działki 166/2 - sektor B
2010 5341 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLXIX/322/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora C
2010 5342 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLXIX/323/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora D
2010 5343 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr XLXIX/324/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki w obrębie sektora E
2010 5344 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/300/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej w Brodach-Parcelach.
2010 5345 2010-11-21 Uchwała Uchwała nr LII/ 386/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 5346 2010-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5347 2010-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 343/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2010 roku
2010 5348 2010-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2009 rok oraz przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok
2010 5349 2010-11-21 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-42(13)/2010/543/VI/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Gminy Iłża prowadzącej działalność w formie zakładu budżetowego pn. Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży
2010 5350 2010-11-23 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania wścieklizny z dnia 12 sierpnia 2010r. i rozporządzenia nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Otwocku z dnia 28 września 2010r. zmieniające rozporządzenie nr 1 w sprawie zwalczania wścieklizny
2010 5351 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/303/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2010 nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.
2010 5352 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XL/305/10 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/281/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie założenia przedszkola specjalnego
2010 5353 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr 288/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu pułtuskiego za 2009 rok
2010 5354 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr 320/2010 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu pułtuskiego na rok 2010 nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009r.
2010 5355 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr 382/164/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu ostrowskiego na 2010 rok
2010 5356 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008r
2010 5357 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/130/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków i dochodów budżetowych między działami w budżecie gminy na 2008r
2010 5358 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2008r
2010 5359 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami w budżecie gminy na 2009r
2010 5360 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 4 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r
2010 5361 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r
2010 5362 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 r
2010 5363 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r
2010 5364 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/174/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok
2010 5365 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 27 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r
2010 5366 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r i przeniesienia wydatków między rozdziałami w budżecie gminy na 2009r
2010 5367 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r
2010 5368 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/10 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 3 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010 rok nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 5369 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/203/2010 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2010r Nr XXXIII/188/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r
2010 5370 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/190/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2010 r.
2010 5371 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLII/186/2010 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowo.
2010 5372 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/217/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie
2010 5373 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLVIII/218/2010 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie ustalenia sieci i obwodów Punktu Przedszkolnego w gminie Młodzieszyn.
2010 5374 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łąck i nadania jej Statutu.
2010 5375 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr LIX/565/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2 września 2010r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta Sochaczewa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2010 5376 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr 477/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie połączenia osiedli Zientarówka i Księcia Józefa Poniatowskiego
2010 5377 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr 478/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wydzielenia z Osiedla Józefów osiedla pod nazwą Osiedle Wolica
2010 5378 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr 479/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/90 Rady Miejskiej z dnia 9 października 1990 r. w sprawie podziału terenu gminy na jednostki pomocnicze: osiedla i sołectwa
2010 5379 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi wewnętrznej w miejscowości Żabokliki.
2010 5380 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XLV/325/2010 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/223/2004 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 września 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2010 5381 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CIX/ 492 /2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 5382 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CX/493/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miasta Pionki, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instystucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego.
2010 5383 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXI/494/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 5384 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXI/495/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 5385 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXI/496/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 5386 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXI/497/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 5387 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr CXI/498/2010 Rady Miasta w Pionkach z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 5388 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 5389 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/182/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki.
2010 5390 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr NR XXXVI/297/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Gminy Liw nr XXX/241/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Liw na rok 2010
2010 5391 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/301/10 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5392 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr 242/XLV/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Drobin
2010 5393 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2010 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prażmów za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Prażmów
2010 5394 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/260/2010 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5395 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/263/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Prażmów na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 - aktualizacja.
2010 5396 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/264/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany "regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prażmów"
2010 5397 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/268/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości opłat za wydanie warunków technicznych dostarczania wody, uzgodnienie projektu technicznego i dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego.
2010 5398 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/271/2010 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5399 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale nr XXXI/264/10 Rady Gminy Prażmów z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prażmów”
2010 5400 2010-11-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/273/10 Rady Gminy w Prażmowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Prażmów oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 5401 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/10 Starosty Mińskiego z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy
2010 5402 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/125/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu i spłat na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne miasta Ząbki
2010 5403 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 560/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 5404 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 561/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 10 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 5405 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 564/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia Nr 548/08 Wójta gminy Nieporęt z dnia 28 listopada 2008, w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 5406 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 565/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 556/08 Wójta gminy Nieporęt z dnia 3 grudnia 2008 r ,w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2010 5407 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2010 5408 2010-11-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zielonka na 2008 rok do uchwały Rady Miasta Nr XXIX/282/08 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Zielonka na 2008 rok
2010 5410 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/246/2010 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 1 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 5411 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLII/258/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2010
2010 5412 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/10 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2010 5413 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 326/10 Zarządu Powiatu Pułtuskiego z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2010 Nr XXXIV/258/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r.
2010 5414 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 389/167/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2010 rok.
2010 5415 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2615/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
2010 5416 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2624/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 5417 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2627/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie likwidacji XCI Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza, XV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88
2010 5418 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2628/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie likwidacji LXXVII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Przyrynek 9 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul. Przyrynek 9
2010 5419 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2632/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych
2010 5420 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2633/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wilanówm. st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 5421 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2635/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2010 5422 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2636/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2010 5423 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2637/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2010 5424 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2639/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2010 5425 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LXXXVIII/2640/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
2010 5426 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/207/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2010 5427 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/208/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/188/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Troszyn - Borowce – Repki – (dr.woj. Ostrołęka – Sokołów Podlaski) – dług 6,85km w 2010 roku
2010 5428 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/209/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5429 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXV/210/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Troszyn
2010 5430 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2010 5431 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/10 Rady Gminy w Troszynie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na przebudowę drogi gminnej Zamość – Janochy – Grucele - Puchały – dług 5,556km w 2010 roku
2010 5432 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/234/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2010 roku.
2010 5433 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XL/218/2010 Rady Miasta Raciąż z dnia 9 września 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Miasta Raciąż.
2010 5434 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/559/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Rajszew gm. Jabłonna
2010 5435 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/561 /2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze niepublicznej położonej w obrębie Józefów II gm. Jabłonna.
2010 5436 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/564/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 12 października 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Skierdy gm. Jabłonna
2010 5437 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/215/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5438 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/216/2010 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rybno lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2010 5439 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/219/2010 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 r.
2010 5440 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIV/220/10 Rady Gminy Rybno z dnia 23 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rybno.
2010 5441 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. Bielsk
2010 5442 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/609/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 października 2010r. w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym stanowiących dochody budżetu Gminy Legionowo
2010 5443 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/611/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 października 2010r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Legionowo
2010 5444 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVIII/612/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 5445 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/89/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5446 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/90/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Wiolinowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 119/10.
2010 5447 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/91/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Smyczkowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 116/7.
2010 5448 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/92/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Leśny Zakątek” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 72/3.
2010 5449 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/93/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Paproci” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 74/10.
2010 5450 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/94/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Jarzębiny” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 69/1.
2010 5451 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/95/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Sielska” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 285/4, 285/50 i 284/8.
2010 5452 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/96/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Księżycowa” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 286/10, 286/11, 286/21, 286/32, 286/47, 286/54, 286/60 i 286/74.
2010 5453 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/97/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Wojskiego” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 12/7, 12/10, 12/22 i 12/29.
2010 5454 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/98/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy „Stolnika” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 9/3 i 9/7.
2010 5455 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/99/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Inwokacji” drodze wewnętrznej, położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr nr 298/9 i 298/14.
2010 5456 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/100/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Baśniowa” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Michałów - Grabina gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 7/16.
2010 5457 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/101/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej, położonej we wsi Józefów w gminie Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i 291/47.
2010 5458 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/102/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 11 października 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Gościnna” gminnej drodze wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Drugi gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 34/3, 34/8 i 36/1.
2010 5459 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LV/306/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
2010 5460 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LV/307/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 października 2010r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2010 5461 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LV/312/2010 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu i Gminie Lipsko i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych
2010 5462 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 267/XXXVI/2010 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówkami na terenie Gminy Mała Wieś przeznaczonych do wydania w 2011 roku.
2010 5463 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5464 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/288/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
2010 5465 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/289/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 5466 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/292/2010 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2010 5467 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 318/XLIV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 września 2010r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW3 - fragmentów miejscowości Chamsk, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Olszewo i Wólka Kliczewska, gmina Żuromin
2010 5468 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 326/XLIV/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 35/VII/07 Rady Miejskiej w Żurominie z 27 marca 2007r. w sprawie zarządzenia poboru opłat targowych w drodze inkasa.
2010 5469 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 243/XXX/10 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2011.
2010 5470 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/169/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5471 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/170/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2010 5472 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 11 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2010 5473 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/10 Wójta Gminy Troszyn z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2010 5474 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 176/2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5475 2010-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/10 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2010 r.
2010 5476 2010-11-25 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia Statutu związku międzygminnego "Podradomska Komunikacja Samochodowa " z siedzibą w Radomiu
2010 5477 2010-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Olszynka Grochowska"
2010 5478 2010-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego"
2010 5479 2010-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Modrzewina"
2010 5480 2010-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 23 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego"
2010 5481 2010-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 24 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie rezerwatu przyrody "Noskowo"
2010 5482 2010-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2010r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc zbioru części sosny pospolitej (Pinus sylvestris) na terenie rezerwatu przyrody „Czarnia”
2010 5483 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 1655/370/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie przekazania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad - zarządcy dróg krajowych, zarządzania drogą wojewódzką nr 579 na odcinku od km 0+448,97 do km 1+110 na terenie gminy Radziejowice.
2010 5484 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/290/2010 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą „Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą”.
2010 5485 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 5486 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 września 2010r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Karolina
2010 5487 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/294/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Kosewko.
2010 5488 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/372/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr LXII/362/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2010 5489 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/373/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2010.
2010 5490 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/375/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie korekty uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 24/V/07 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom Miasta Sulejówek
2010 5491 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXIV/376/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek
2010 5492 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXV/378/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Sulejówek lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5493 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LXV/380/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Miasta Sulejówek
2010 5494 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 5495 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr L/367/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Nasielsk lub jej jednostkom podległym.
2010 5496 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr L/368/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5497 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 160/XXXII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2010
2010 5498 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/204/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieniawa
2010 5499 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2010 5500 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 580/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 5501 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 581/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 5502 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 582/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 5503 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 583/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2010 5504 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 584/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Radzymin.
2010 5505 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 585/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 5506 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 586/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Radzymin Nr 482/XXXIV/2010 z dnia 27 stycznia 2010r.
2010 5507 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
2010 5508 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/60/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Jacka Soplicy” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 157/5.
2010 5509 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/61/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Zamkowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. o nr 275/25.
2010 5510 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/62/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy: „Protazego” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 151/12, 151/13, 151/14, 151/20.
2010 5511 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/63/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Dzikiej Róży” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 914/8.
2010 5512 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/64/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Pięciolinii” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 120/4.
2010 5513 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/65/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Zajazdowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 4.
2010 5514 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LI/66/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Sokoła” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działkę ewid. o nr 8.
2010 5515 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIII/74/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nieporęt i jej jednostkom podległym
2010 5516 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIII/75/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
2010 5517 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIV/80/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenia także wykazu gminnych jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych.
2010 5518 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIV/82/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nieporęt
2010 5519 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr LIV/85/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy „Zaciszna” drodze wewnętrznej stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 129 położonej we wsi Kąty Węgierskie i działki nr 18 położonej we wsi Wola Aleksandra.
2010 5520 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 790/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2010r. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 r. Nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia.
2010 5521 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 792/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5522 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 364/XXXVII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 maja 2010r. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 lipca 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku i ustalenia dopłaty do grup taryfowych w Nowym Gulczewie i Borowiczkach Pieńkach.
2010 5523 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 371/XXXVIII/10 Rady Gminy Słupno z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicy Wiśniowa we wsi Cekanowo gm. Słupno
2010 5524 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 276/LIII/10 z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Szydłowiec, warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy.
2010 5525 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/488/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2010 5526 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/489/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2010
2010 5527 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/491/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/500/2006 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Pułtusk przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
2010 5528 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/493/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku
2010 5529 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/498/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 3 września 2010r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Pułtusk”
2010 5530 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 502/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu w Strzykułach
2010 5531 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 506/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe
2010 5532 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/171/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5533 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/172/10 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2010 5534 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/205/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian obwodów głosowania
2010 5535 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr L/248/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sosobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziłałności pożytku publicznego i o wolontariacie, rocznego pogramu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 5536 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 443/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie miasta Milanówka
2010 5537 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 444/XXXVIII/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy /Urocza/
2010 5538 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 587/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Śródmieście Płd. – Goworowska” w Ostrołęce dla jednostki strukturalnej RP
2010 5539 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 588/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Turskiego” w Ostrołęce
2010 5540 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 589/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Łużycka” w Ostrołęce
2010 5541 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/339/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5542 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XL/340/10 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego .
2010 5543 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez Gminę Stanisławów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2010 5544 2010-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 345/10 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 5545 2010-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2010 Burmistrza Halinowa z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2010 roku oraz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2010 roku
2010 5546 2010-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 15/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Gminę Nieporęt w 2010 roku z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Jabłonna do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Nieporęt zawarte w dniu 31 sierpnia 2010r pomiędzy:
2010 5547 2010-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 16/2010 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Nieporęt pracowników oraz mienia likwidowanego Przedszkola nr 32 w Białobrzegach.
2010 5548 2010-11-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 września 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 5549 2010-11-27 Aneks Aneks nr 19 Burmistrza Miasta Marki z dnia 4 października 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2010 5550 2010-11-27 Aneks Aneks nr 5 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2010r. do porozumienia z dnia 8 lutego 2006r.
2010 5551 2010-11-27 Aneks Aneks nr 6 Starosty Białobrzeskiego z dnia 1 września 2010r. do porozumienia z dnia 7 listopada 2005r.
2010 5552 2010-11-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt SA/WA 1812/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009r.
2010 5553 2010-11-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 1745/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2010r.
2010 5554 2010-11-27 Wyrok Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 czerwca 2010r. sygn.akt IV SA/WA 670/10
2010 5555 2010-11-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 495/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 czerwca 2010r.
2010 5556 2010-11-27 Wyrok Wyrok nr sygn. akt IV SA/WA 199/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2010r.
2010 5557 2010-11-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-61(4)/2010/1425/VIzm/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii
2010 5558 2010-11-27 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-62(4)/2010/403/XZM/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia drugiej zmiany taryfy dla ciepła Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu.
2010 5559 2010-11-27 Informacja Informacja nr S.G.G/7405/1/09-10 Starosty Otwockiego z dnia 12 października 2010r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków dla pięciu obrębów ewidencyjnych gminy Karczew tj. Janów, Brzezinka, Łukówiec, Całowanie, Glinki powiat otwocki, województwo mazowieckie.
2010 5560 2010-11-27 Informacja Informacja nr 1 Starosty Żuromińskiego z dnia 15 października 2010r. o operacie opisowo-kartograficznym obrębu Lutocin jedn. ew. Lutocin, powiat żuromiński, woj. mazowieckie.
2010 5561 2010-11-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000zł w okresie od 1 stycznia 2010r. do dnia 30 września 2010r."
2010 5562 2010-11-29 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 6/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13 października 2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej miejskiego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kałuszyn.
2010 5563 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /248/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.
2010 5564 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/250/10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2010 5565 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/251/ 10 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 r.
2010 5566 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/258/10 Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
2010 5567 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pomiechówek lub jednostkom podległym.
2010 5568 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 681/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5569 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 685/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 317/2004 w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych dla dzieci sześcioletnich w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz ustalenia sieci innych form wychowania przedszkolnego
2010 5570 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 689/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka „C2”
2010 5571 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 257/XLII/10 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 5572 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/471/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/454/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce
2010 5573 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/472/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce
2010 5574 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/474/10 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2010 r.
2010 5575 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LII/389/10 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.
2010 5576 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LV/148/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Parysów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
2010 5577 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVI/151/2010 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 15 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Parysów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2010 5578 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 190/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipowiec Kościelny.
2010 5579 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 191/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5580 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 192/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie liczby punktówsprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).
2010 5581 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 194/XLIII/2010 Rady Gminy Lipowiec Kościelny z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie : określenia zasad , sposobu i trybu umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lipowiec Kościelny i jednostkom podległym.
2010 5582 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L N/264/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2010 5583 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L N/265/10 Rady Gminy Somianka z dnia 21 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
2010 5584 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 513/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010
2010 5585 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 521/V/46/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kierszek, gm. Konstancin-Jeziorna
2010 5586 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LXIV/261/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 5587 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/412/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Tartacznej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim
2010 5588 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej w Mińsku Mazowieckim
2010 5589 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/416/10 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
2010 5590 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/522/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
2010 5591 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/523/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 15 października 2010r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz wyłączenia z użytkowania drogi gminnej położonej na działce nr 4660/1, 4660/2, 4660/3, 4660/4 w rejonie ul. Bpa Leona Wetmańskiego w Mławie, oraz drogi gminnej położonej na działce nr 4624/1, 4624/2 w rejonie ul. Ciechanowskiej w Mławie.
2010 5592 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI-73/2010 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 11 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą przy ul. Pradzyńskiego 11
2010 5593 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/360/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Halinów.
2010 5594 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów .
2010 5595 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/362/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: ustalenia miejsc i obszarów zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Halinów.
2010 5596 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/364/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Kościelna, gmina Halinów.
2010 5597 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/365/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów.
2010 5598 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/388/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5599 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/236/2010 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Zakup ciągnika z beczkowozem i przyczepą do wywozu odpadów komunalnych”
2010 5600 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLV/245/2010 Rady Gminy Sienno z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5601 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 374/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokośći stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011.
2010 5602 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 375/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2011.
2010 5603 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 377/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2011 rok.
2010 5604 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/465/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 września 2010r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2010 5605 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/466/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 września 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
2010 5606 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/425/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2010 5607 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 października 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2010 5608 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 października 2010r. w sprawie: ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 5609 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5610 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 5611 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Kołbiel z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 5612 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/213/2010 Rady Gminy Kołbiel z dnia 28 października 2010r. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Kołbiel
2010 5613 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr L/448/10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/290/04r.Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2010 5614 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 257/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/XXXV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz uchwalenia Regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2010 5615 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.
2010 5616 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 264/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drobin.
2010 5617 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.
2010 5618 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 831/LVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami na terenie Miasta Płocka przeznaczonych do wydania w 2011 roku
2010 5619 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/179/10 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 18 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i jednostkom podległym
2010 5620 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr 281/LIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 274/LI/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2010r. dotyczącej określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy miasta Gostynina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2010 5621 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sadowne w roku 2010
2010 5622 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5623 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 5624 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 5625 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 15 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 5626 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5627 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5628 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 242/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5629 2010-11-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/10 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5630 2010-11-29 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji
2010 5631 2010-11-29 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2010r. do Porozumienia z dnia 24 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Sierpc realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sierpc
2010 5632 2010-11-29 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2010r. do Porozumienia z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powierzenia Miastu Sokołów Podlaski realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Sokołów Podlaski
2010 5633 2010-11-29 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2010r. do Porozumienia z dnia 25 marca 2008r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację powierzonych zadań, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice
2010 5634 2010-11-29 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2010r. do Porozumienia z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Kadzidło realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kadzidło
2010 5635 2010-11-29 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2010r. do Porozumienia z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Glinojeck realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Glinojeck
2010 5636 2010-11-29 Aneks Aneks nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 października 2010r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą do porozumienia z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzonych niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewókiego Konserwatora Zabytków
2010 5637 2010-11-29 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 listopada 2010r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 23 i Nr 24, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew
2010 5638 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/374/2010 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym na wodach Zalewu w Nowym Mieście
2010 5639 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVI/316/2010 RADY POWIATU W KOZIENICACH z dnia 22 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5640 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 września 2010r. w sprawie umarzania wierzytelności przypadających Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2010 5641 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 272/XLVIII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów
2010 5642 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 274/XLVIII/10 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie.
2010 5643 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIII/198/2010 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 5644 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2642/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok
2010 5645 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
2010 5646 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LXXXIX/2651/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2010 5647 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie ustalenia wysokosci stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Mokobody
2010 5648 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2011 r.
2010 5649 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Mokobody oraz zwolnień w tym podatku.
2010 5650 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2010 Rady Gminy w Mokobodach z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
2010 5651 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/251/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/175/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Somianka
2010 5652 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/252/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Somiance i Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Mystkowskiej z filią w Nowych Wypychach
2010 5653 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/253/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2010 5654 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/257/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
2010 5655 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/258/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Somianka lub jej jednostkom podległym
2010 5656 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/259/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/151/2001 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej
2010 5657 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/260/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy
2010 5658 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/261/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XII/53/2007 Rady Gminy Somianka z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wydzielenia z Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance – Gminnej Biblioteki Publicznej
2010 5659 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/200/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/125/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Cegłów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników w sprawie wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatków mieszkaniowych
2010 5660 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XL/201/10 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/04 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cegłowie
2010 5661 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/369/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5662 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLII/374/10 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 października 2010r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.
2010 5663 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Policzna na lata 2010 -2015.
2010 5664 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 5665 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2010 Rady Gminy Policzna z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej, poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2010 5666 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/444/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5667 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 5668 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
2010 5669 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XLVIII/453/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
2010 5670 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LI/ 381/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/330/10 z dnia 27 kwietnia 2010r.
2010 5671 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/382/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 5672 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/383//10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2010 5673 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/ 384 /10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie: opłaty targowej.
2010 5674 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LII/392/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5675 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/343/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2010 5676 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/344/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5677 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/345/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego
2010 5678 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/346/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Przasnysz.
2010 5679 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr Nr LIV/347/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2010 5680 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 5681 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr LIV/349/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 października 2010r. w sprawie sprawie nadania nazwy rondu
2010 5682 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVIII/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5683 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 273/XLI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm.1)) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
2010 5684 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.