Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Maj 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 1635 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/78/2008 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1627 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pułtusk.
2009 1629 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/322/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie opłat za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Pułtusku oraz ustalenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów
2009 1628 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/319/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości rencistów i emerytów, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub renty strukturalne.
2009 1650 2009-05-02 Informacja Informacja nr GGA.7140/1-2-09 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 25 lutego 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Pułtusk (nazwa gminy lub dzielnicy określenie innej części gminy)
2009 1644 2009-05-02 Porozumienie Porozumienie nr 8/ONW/P/24/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem i Gminą Gąbin a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Gąbin
2009 1645 2009-05-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/26/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Gozdowo w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Gozdowo, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług
2009 1649 2009-05-02 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Zwoleńskiego z dnia 12 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Zwoleńskim do Porozumienia zawartego w dniu 30 września 2008r. pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Powiatem Zuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawo-dowych z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu.
2009 1634 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009
2009 1630 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr 218/XXXVII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów uczących się w szkołach miasta Sulejówek
2009 1636 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2009 1642 2009-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr RAG.0152-20/09 Burmistrza Łomianek z dnia 5 marca 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łomianki
2009 1646 2009-05-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/WZS/P/28/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Szczawin Kościelny w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług
2009 1631 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia granic obwodów głosowania
2009 1648 2009-05-02 Aneks Aneks nr 2 Starosty Wołomińskiego z dnia 16 marca 2009r. zawarty pomiędzy Powiatem Wołomińskim do Porozumienia z dnia 22.10.2008r. zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 1632 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 1633 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło
2009 1637 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII-24/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Wołomin na obwody głosowania
2009 1638 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII-25/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie utworzenia w gminie Wołomin odrębnego obwodu głosowania
2009 1639 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXVII-28/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zapewnienia funkcji publicznej dla obiektów: plac zabaw w Duczkach oraz plac zabaw w Zagościńcu
2009 1640 2009-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2009 Wójta Gminy Chynów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008
2009 1641 2009-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 10 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 1643 2009-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok
2009 1626 2009-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 123 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2009 1647 2009-05-02 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-1/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a Powiatem Wołomińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkól w Wołominie
2009 1666 2009-05-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Radomskiego z dnia 29 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2008 rok
2009 1686 2009-05-04 Aneks Aneks nr 5 Starosty Mławskiego z dnia 13 stycznia 2009r. do porozumienia z dnia 7 lutego 2005r dot. powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarty pomiędzy Starostą Powietu Mławskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ciechanów
2009 1687 2009-05-04 Aneks Aneks nr 5 Starosty Mławskiego z dnia 13 stycznia 2009r. do porozumienia z dnia 7 lutego 2005r dot. powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarty pomiędzy Starostą Powietu Mławskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dwukoły
2009 1681 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1 Starosty Legionowowskiego z dnia 30 grudnia 2008r. do Porozumienia Nr 2/08 zawartego w dniu 19 marca 2008 r. pomiędzy Powiatem Legionowskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej, wchodzącej w skład Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębem kierowanych przez Powierzającego, zawarty na podstawie § 5 Porozumienia,
2009 1685 2009-05-04 Aneks Aneks nr 3 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. do Porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2006r w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Żuromińskim
2009 1684 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 27 października 2008r. do porozumienia z dnia 27 marca 2006r.zawartego pomiędzy Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Powiatem Mławskim
2009 1683 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2008r. do porozumienia zawartego w dniu 25 kwietnia 2006r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Ciechanowskim
2009 1679 2009-05-04 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Karczew z dnia 30 stycznia 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 24 października 2007 r. zawartego przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz gminę Karczew w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na trasie do Warszawy i z Warszawy
2009 1682 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1 Starosty Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2008r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Płońskim do Porozumienia do porozumienia zawartego w dniu 12 maja 2006r. pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego
2009 1664 2009-05-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Garwolińskiego z dnia 20 stycznia 2009r. Sprawozdanie Starosty Garwolińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2008
2009 1654 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Regimin z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Regimin
2009 1668 2009-05-04 Informacja Informacja Wójta Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 2 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2008 rok położonych na obszarze GMINY GRABÓW NAD PILICĄ.
2009 1652 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/2009 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w dzaiałaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
2009 1653 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/142/2009 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na terenie Gminy Dębe Wielkie
2009 1665 2009-05-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Starosty Piaseczyńskiego z dnia 25 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Piaseczyńskiego w Roku 2008
2009 1669 2009-05-04 Informacja Informacja nr . Wójta Gminy Wieliszew z dnia 5 marca 2009r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Wieliszew
2009 1667 2009-05-04 Informacja Informacja nr 1 Starosty Kozienickiego z dnia 3 lutego 2009r. Starosty Kozienickiego z dnia 2 marca 2009 roku, dot. operatu opisowo - kartograficznego z prac: "Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych zabudowanych i zurbanizowanych na obszarze gminy Głowaczów powiat Kozienice w obrebach: Głowaczów, Lipa, Maniochy, Maciejowice"
2009 1661 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 344/2009 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budzetu powiatu radomskiego za 2008 rok
2009 1651 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXVI/203/2009 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 1662 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 71/108/2009 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego Powiatu Białobrzeskiego za 2008 rok
2009 1663 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 71/109/2009 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r.
2009 1658 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 133/XXIV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Świercze
2009 1659 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 134/XXIV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionyvh w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świercze
2009 1660 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 135/XXIV/09 Rady Gminy Świercze z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Świercze
2009 1655 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1656 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/236/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Nasielsk, w tym nauczycieli będących emerytami i rencistami
2009 1657 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2009 1671 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/WZSP/10/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Pacyna w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Pacyna
2009 1678 2009-05-04 Aneks Aneks nr 1/2009 Starosty Siedleckiego z dnia 12 stycznia 2009r. do porozumienia z dnia 9 lipca 2001 roku zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Siedlcach a Prezydentem Miasta Siedlce w sprawie powierzenia Miastu Siedlce wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego
2009 1672 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 28/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 31 grudnia 2008r. porozumienie międzygminne zawarte między MIastem Stołecznym Warszawa a Gminą Nieporęt w zakresie wykonywania usług gminnego transportu zbiorowego
2009 1680 2009-05-04 Aneks Aneks nr 6 Starosty Nowodworskiego z dnia 5 stycznia 2009r. do Porozumienia administracyjnego z dnia 24.01.2002 r. zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Nowodworskiego a Gminą Zakroczym
2009 1673 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Piaseczno w sprawie zapewnienia wykonywania usług gminnego transportu zbiorowego zaspokajających potrzeby mieszkańców Piaseczna w zakresie przejazdów z oraz do Warszawy
2009 1674 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie nr ZOK 4335/I/10/08 Starosty Przasnyskiego z dnia 24 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Makowskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Po-nadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2009 1675 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie nr ZOK 4335/I/12/08 Starosty Przasnyskiego z dnia 17 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Przasnyskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Makowskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Po-nadgimnazjalnych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu
2009 1676 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie Starosty Garwolińskiego z dnia 27 października 2008r. zawarte w pomiędzy Powiatem Garwolińskim a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKPiU w Garwolinie
2009 1677 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Skórzec z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu oświaty polegającego na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych zawarte pomiędzy Gminą Skórze a Powiatem Siedleckim zwanym dalej „Przyjmującym”
2009 1670 2009-05-04 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-22(6)/2009/247/VIzmI/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2009r. Nr OWA–4210-22(6)/2009/247/VIzmI/RK
2009 1689 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 283/2008/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Szczutowo projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok oraz o prognozie łącznej kwoty długu
2009 1690 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RIO-R/311/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Policzna projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy
2009 1691 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr RIO-R/351/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Odrzywół projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy
2009 1692 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr VIII/23/2008 Zgromadzenia Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” na rok 2009
2009 1688 2009-05-04 Aneks Aneks nr 5 Starosty Mławskiego z dnia 13 stycznia 2009r. do porozumienia z dnia 7 lutego 2005r dot. powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarty pomiędzy Starostą Powietu Mławskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Przasnysz
2009 1747 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr I/5/2009 Rady Gminy Krasne z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po-nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Krasne
2009 1736 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 125/XXX/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 188/XL/2002 Rady Gminy Szczawin Kościelny w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szczawin Kościelny
2009 1737 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 126/XXX/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2009 1742 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2009 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta Maków Mazowiecki do kategorii dróg gminnych
2009 1734 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 184/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 228/XLlI/06 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2006r, w sprawie podziału Gminy Miasta Gostynina na stałe obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zmienionej uchwałą nr 72/Xl/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 września 2007r
2009 1735 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 17 marca 2009r. zmieniająca uchwale w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok
2009 1753 2009-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 19 marca 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 1756 2009-05-06 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Radom z dnia 24 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze Radomia
2009 1738 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąsewo
2009 1739 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w celu wyłączenia jej z użytkowania
2009 1740 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2009 1754 2009-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/09 Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
2009 1725 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ze spożyciem w miejscu sprzedaży powyżej 4,5% alkoholu
2009 1726 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
2009 1727 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Zwoleń na obwody głosowania
2009 1728 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypła-cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla na-uczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Zwoleń
2009 1733 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Gminy Bielany z dnia 19 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1722 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/362/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1723 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/369/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie liczby punktów, zasad usytuowania oraz warunków uzyskiwania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kozienice
2009 1724 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/370/09 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 26 lutego 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyłączenia się użytkowników do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Kozienice
2009 1751 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Przysucha
2009 1755 2009-05-06 Informacja Informacja Starosty Garwolińskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2009 1694 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1535/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88
2009 1695 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1536/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta stołecznego Warszawy
2009 1696 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1546/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
2009 1697 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1547/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany siedziby XXXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie, ul. S. Lindego 20 oraz zmiany siedziby Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie, ul. B. Zuga 16 oraz szkół wchodzących w jego skład
2009 1698 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1548/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany siedziby LXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie ul. K. Wóycickiego 1/3 oraz połączenia LXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 75 im. Aleksandra Fredry w Warszawie w Zespół Szkół nr 110 w Warszawie, ul. Wrzeciono 24
2009 1699 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1549/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie nadania imienia Czesława Niemena Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 25 w Warszawie, ul. Zwycięzców 44 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 84 w Warszawie, ul. Zwycięzców 44
2009 1700 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1555/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 1701 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1556/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
2009 1702 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1557/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2009 1703 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1558/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2009 1704 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1559/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
2009 1705 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1561/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
2009 1706 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1562/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
2009 1707 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1563/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2009 1708 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1564/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2009 1709 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1565/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
2009 1710 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1566/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2009 1711 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1567/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
2009 1712 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1568/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
2009 1713 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1569/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
2009 1714 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1572/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
2009 1715 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1573/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy
2009 1716 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1574/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy
2009 1717 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LI/1575/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 1743 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 1744 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/203/2005 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu
2009 1745 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Raciąż w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 1746 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2009 Rady Gminy Raciąż z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie połączenia gminy Raciąż i gminy miasto Raciąż w jedną jednostkę samorządu terytorialnego
2009 1741 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2009 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 19 marca 2009r. w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1749 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX-159/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa
2009 1750 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX-160/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pilawa, na rok 2009
2009 1732 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 421/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1748 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Klwów
2009 1752 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/74/2009 Rady Gminy Joniec z dnia 10 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę w Jońcu
2009 1757 2009-05-06 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 20 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta Garwolin
2009 1729 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/204/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Olszewo-Borki
2009 1730 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/205/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki
2009 1731 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXX/224/09 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uszczegółowienia granic stałych obwodów głosowania
2009 1718 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LII/1579/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1719 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LII/1580/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w podziale m.st. Warszawy na obwody głosowania
2009 1720 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LII/1582/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
2009 1721 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr LII/1585/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer
2009 1758 2009-05-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ogłoszenia rejestru ośrodków adopcyjno-opiekuńczych działających na terenie województwa mazowieckiego
2009 1693 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie budżetu powiatu łosickiego na rok 2009
2009 1772 2009-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/16/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Lipsku za rok 2008
2009 1769 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zbuczyn
2009 1770 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXV/222/2009 z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez gminę Jedlnia-Letnisko obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2009 1771 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXV/226/2009 z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlnia-Letnisko”
2009 1768 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr 948/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1124/XLI/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław I
2009 1767 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Łomianki
2009 1759 2009-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 132 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 maja 2009r. w sprawie Terenowych Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
2009 1760 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr 3085/205/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 r
2009 1761 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr 149/XXI/2008 Wójta Gminy Bielsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk na 2009 rok
2009 1762 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/119/2008 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1763 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/157/2008 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ojrzeń na rok 2009
2009 1765 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy niewygasających z upływem roku budżetowego 2008
2009 1766 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009
2009 1764 2009-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/116/08 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2009
2009 1774 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/148/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 lutego 2009r. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 1773 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/171/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia
2009 1783 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i regulaminu dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Baranów
2009 1784 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/238/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
2009 1785 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/242/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2009 1786 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/243/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr IV/20/03 z dnia 20 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Mińska Mazowieckiego
2009 1775 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/08 Rady Miasta Żyrardów z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Żyrardowa na rok 2009
2009 1776 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/351/2008 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
2009 1777 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/101/08 Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 1778 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łyse na rok 2009
2009 1779 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/08 Rady Gminy Orońsko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orońsko na rok 2009
2009 1780 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXII/175/08 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Belsk Duży na rok 2009
2009 1781 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XX/131/08 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
2009 1782 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/313/2008 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Mławy na rok 2009
2009 1787 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr RIO-R/361/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sienno projekcie budżetu na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, możliwości sfinansowania planowanego deficytu oraz załączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu
2009 1799 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/148/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż nowoprojektowanej drogi
2009 1796 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 200/XXIX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania
2009 1797 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 201/XXIX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 9 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1798 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 202/XXIX/09 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokości i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń
2009 1788 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/08 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Duninów na 2009 rok
2009 1789 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXII/87/08 Wójta Gminy Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łaskarzew na rok 2009
2009 1790 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/97/2008 Rady Gminy Sarnaki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sarnaki na rok 2009
2009 1791 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 131/XXIV/08 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1792 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XV/75/08 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarnia na rok 2009
2009 1793 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 317/XXII/2008 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lesznowola na rok 2009
2009 1794 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/102/2008 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2009 1795 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 133/XXVI/08 Rady Gminy Zatory z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zatory na rok 2009
2009 1823 2009-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/09 Starosty Gostynińskiego z dnia 5 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu gostynińskiego
2009 1814 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/171/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 14 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Gózd
2009 1819 2009-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 9 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za 2008 rok
2009 1821 2009-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/09 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 1813 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr X/50/07 Rady Miasta I Gminy Mordy z dnia 10 października 2007r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach
2009 1812 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/09 Rady Miasta I Gminy Mordy z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/07 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach
2009 1811 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury pn „Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle „ na „Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle”
2009 1822 2009-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Burmistrza Miasta Przasnysz z dnia 19 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2008 r
2009 1810 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XVII/135/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów
2009 1820 2009-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Miedzna z dnia 10 marca 2009r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Miedzna za 2008 rok
2009 1800 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/200/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski
2009 1808 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/2009 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokołów Podlaski na rok 2009
2009 1807 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/09 Rady Gminy Trojanów z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na rok 2009
2009 1801 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/159/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie, ul. Środkowa 36
2009 1802 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/09 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żyrardowski
2009 1824 2009-05-12 Aneks Aneks nr 2 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 2 marca 2009r. zawarty w dniu 2 marca 2009r. pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim do porozumienia z dnia 26 kwietnia 2005r. zawartego pomiędzy Powiatem Żuromińskim, a Powiatem Mławskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 1809 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr 116/XXVII/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1803 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/241/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu, strzeżonym pojazdów
2009 1815 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/156/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Orońsko, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród
2009 1816 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/157/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zniesienia błędnie używanych nazw miejscowości w Gminie Orońsko i zastosowanie urzędowych nazw miejscowości
2009 1804 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/244/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród
2009 1805 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/245/09 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
2009 1817 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/533/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 1818 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/575/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 1826 2009-05-12 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-29(2)/2009/434/VzmIII/BH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2009r.
2009 1825 2009-05-12 Decyzja Decyzja nr Nr OWA-4210-69(13)/2008/2009/VIII/142/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2009r.
2009 1806 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 1827 2009-05-14 Uchwała Uchwała nr XLV/1407/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok
2009 1847 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 51/XX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiskitki na rok 2009
2009 1828 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 246/213/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 1829 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 446/217/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 1831 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1590/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania imienia Narcyzy Żmichowskiej Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 34 w Warszawie, ul. Klonowa 16, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół nr 67 w Warszawie, ul. Klonowa 16
2009 1832 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1591/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie założenia Przedszkola nr 413 w Warszawie, ul. Górna Droga 10
2009 1833 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1592/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 47 w Warszawie, ul. Krochmalna 1
2009 1834 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1593/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania imienia Warszawskiej Syrenki Przedszkolu nr 237 w Warszawie, ul. E. Tyszkiewicza 33
2009 1835 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1594/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale nr XXX/950/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Stara Miłosna – część północna nad Traktem Brzeskim w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – część I
2009 1836 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1600/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 1837 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1602/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 1838 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1605/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
2009 1839 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr LII/1606/2009 Rady Miasta Warszawa z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 1848 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2009 Rady Miasta Maków Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Maków Mazowiecki referendum lokalnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Maków Mazowiecki od właścicieli nieruchomości obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
2009 1840 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2009 1841 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sokołów Podlaski
2009 1842 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia gminnego referendum dotyczącego przejęcia przez Miasto Sokołów Podlaski obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
2009 1830 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 264/XXV/2008 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok
2009 1843 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Słubice na rok 2009
2009 1844 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. ww sprawie zatwierdzenia "zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Słubicach w 2009 roku"
2009 1845 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr 122/XXIX/08 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sierpc na rok 2009
2009 1846 2009-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borkowice na rok 2009
2009 1865 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/114/09 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1862 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXX/391/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Legionowo
2009 1863 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXX/392/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r
2009 1864 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXX/393/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Legionowo
2009 1873 2009-05-16 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok
2009 1852 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/125/08 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2009 1853 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/121/08 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1854 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/115/08 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1849 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski oraz inne organy prowadzące
2009 1850 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/219/2009 Rady Powiatu Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Wyszkowskiego, jednostek organizacyjnych powiatu nie posiadających osobowości prawnej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych
2009 1867 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Mirów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1868 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXV/123/09 Rady Gminy Mirów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie
2009 1866 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/09 Rady Gminy Mirów z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2009 1874 2009-05-16 Informacja Informacja nr GK 0717/24/09 Burmistrza Miasta Warka z dnia 26 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok
2009 1858 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/7/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jasieniec
2009 1859 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/12/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu finansowania zadania pn.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec"
2009 1860 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/18/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 1861 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/20/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec
2009 1870 2009-05-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 29 stycznia 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r
2009 1871 2009-05-16 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 20 marca 2009r. o zmianach w składzie Rady Miasta Pionki
2009 1872 2009-05-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stromiec przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 r.
2009 1855 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 marca 2009r. zmiany uchwały nr XI/57/2007 z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie: sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
2009 1856 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXX/219/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 marca 2009r. regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1857 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2009 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 marca 2009r. Uchwała Nr. XXII/139/2009 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z dnia 26.03.2009r. W sprawie: określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą
2009 1869 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr 310/09 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki
2009 1851 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr 525/2009 Rady Miasta Radom z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008r. nr 404/2008 w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia
2009 1901 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 362/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec - część wschodnia
2009 1900 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 349/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Góra Kalwaria
2009 1875 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008
2009 1876 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1881 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/218/2009 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/99 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2009 1880 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr III/21/164/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2009r. z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1909 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/114/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2009
2009 1882 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/142/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Garwolin
2009 1899 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w Gminie Jednorożec w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw
2009 1898 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jednorożec
2009 1902 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Świniotop
2009 1903 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/258/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Wyszkowie
2009 1904 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków
2009 1905 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wyszków na obwody głosowania oraz w sprawie uszczegółowienia opisu granic obwodów
2009 1906 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1907 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/267/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 1908 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczeggółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1885 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/260/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki
2009 1886 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/264/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 1887 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/266/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 1888 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/267/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze
2009 1883 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice
2009 1896 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/101/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 1897 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/103/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrząb
2009 1877 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/148/2009 Rady Powiatu Ostrołęckiego z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ostrołęckiego
2009 1878 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/155/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostrołęcki
2009 1879 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/156/2009 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myszyńcu oraz utworzenia jej Filii w Czerwinie
2009 1884 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
2009 1890 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/98/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli obowiązującego od 1 stycznia 2009 roku, dla których Gmina Gzy jest organem prowadzącym
2009 1891 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/99/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy
2009 1892 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/101/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gzy
2009 1893 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/106/09 Rady Gminy Gzy z dnia 12 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
2009 1894 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/154/09 Wójta Gminy Rybno z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli, oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1920 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr 215/V/09 Rady Miasta Józefów z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w podziale miasta Józefowa na stałe obwody głosowania.
2009 1895 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/155/09 Rady Gminy Rybno z dnia 30 marca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i instytucji na terenie gminy Rybno
2009 1949 2009-05-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Starosty Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 kwietnia 2009r. ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie
2009 1924 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/159/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2009 1925 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVI/160/04 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 1926 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na terenie Gminy Nasielsk, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.
2009 1923 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 500/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale miasta Płocka na obwody głosowania
2009 1922 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 307/XXXIV/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiązowna nr 475/L/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 1910 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/125/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1921 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2009 Rady Miasta Marki z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale miasta Marki na stałe obwody głosowania
2009 1944 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 264/XXIV/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 marca 2009r. zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Miasta Milanówka
2009 1919 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/34/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Nieporę
2009 1929 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 965/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Piaseczno
2009 1928 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 964/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Piaseczno
2009 1940 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu glosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą
2009 1939 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/341/09 Rady Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1942 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/160/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Kampinos
2009 1938 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na SM w Dąbku w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1927 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII-49/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXVII-24/2009 z dnia 5 marca 2009 roku dot. zmian w podziale Gminy Wołomin na obwody głosowania
2009 1933 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/314/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2009 1912 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1932 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/347/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
2009 1943 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 158/XXVIII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1930 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/103/09 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009r. w sprawie stałych obwodów głosowania
2009 1934 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr Nr XXX/315/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale gminy Kobyłka na stałe obwody głosowania
2009 1941 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania, utworzonego na terenie Gminy Karczew
2009 1945 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica
2009 1931 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2009 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, ul. Warszawska 73 i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej należącej do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, ul. Francisa Akinsa 6
2009 1913 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/138/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Pacynie zarządzonych na dzień 21.06.2009r
2009 1911 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 126/XX/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1935 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/573/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 marca 2009r. zmian w podziale Gminy Raszyn na stałe obwody głosowania
2009 1937 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2009 Rady Miasta Węgrowa z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, określenia numeru i granic obwodu oraz siedziby komisji wyborczej
2009 1936 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 30 marca 2009r. Rady Miejskiej w Brwinowie sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie Gminy Brwinów
2009 1915 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie
2009 1946 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1917 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania w mieście Ostrów Mazowiecka
2009 1918 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXiV/152/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
2009 1914 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/191/09 z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie gminy Tarczyn
2009 1916 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2009 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie Podlaskim dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
2009 1947 2009-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wólczańska Góra"
2009 1948 2009-05-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wólczańska Góra"
2009 1950 2009-05-18 Informacja Informacja Starosty Siedleckiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Mościbrody gm. Wiśniew
2009 1951 2009-05-18 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-16(7)/2009/VIII/142/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne: VATTENFALL HEAT POLAND S.A. w Warszawie, w części dotyczącej odbiorców ciepła usytuowanych w rejonie ul. Jana Kazimierza w Warszawie
2009 1889 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaktorów
2009 1960 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 142/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Nowy Duninów na lata 2008 – 2032
2009 1962 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 144/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Nowy Duninów
2009 1961 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 143/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Duninów na lata 2008 - 2015 roku
2009 1963 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
2009 1964 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2009 Rady Gminy Sienno z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sienno
2009 1958 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów i ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1959 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy miasta Przasnysz
2009 1967 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wyodrębnienia i sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Jakubów w 2009 roku
2009 1968 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw: Ludwinów, Mistów, Rządza, Tymoteuszew, Wiśniew i Wola Polska w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości
2009 1969 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIII/131/09 Rady Gminy Jakubów z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wy-płacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalne-go funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego oraz zasady ich wypłacania
2009 1972 2009-05-19 Regulamin Regulamin nr XIX/105/09 Rady Gminy w Brochowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1955 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXV/132/2009 Rady Powiatu Sochaczewskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1956 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/183/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu pomocy dziecku i rodzinie na lata 2009-2014
2009 1957 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXII/189/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/171/2009 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 12 lutego 2009r
2009 1970 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/148/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Pionki
2009 1971 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/157/2009 Rady Gminy Pionki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 9 w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach
2009 1965 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 160/XXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2009 1966 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 170/XXIII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach
2009 1973 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 489/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Radomia zadania polegającego na dokonaniu projektów podziałów geodezyjnych i wypłacie odszkodowań za przejęte pod inwestycje grunty na obszarze gminy Kowala wraz ze środkami ujętymi w budżecie gminy Kowala
2009 1974 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 500/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Radomiu, ul. Śniadeckich 5, nadania statutu i włączenia jej do Zespołu Szkół Odzieżowych Stylizacji i Usług w Radomiu, ul. Śniadeckich 5
2009 1975 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 501/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum nr 13 im. Polskich Noblistów w Radomiu, ul. 25 Czerwca 79 na Publiczne Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu, ul. 25 Czerwca 79
2009 1976 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 502/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany nazwy Policealnego Studium Zawodowego Plastycznego wchodzącego do Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, ul. Kilińskiego 20 na Policealne Studium Plastyczne
2009 1977 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 504/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie powołania Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia
2009 1978 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 506/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale Miasta Radomia na stałe obwody głosowania
2009 1979 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 507/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1980 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych
2009 1952 2009-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 159 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Joniec
2009 1953 2009-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 160 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2009 1954 2009-05-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 161 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borkowice
2009 2003 2009-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/09 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 marca 2009r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2008 rok
2009 2004 2009-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/09 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Sulejówek nr 40/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2008 r
2009 2005 2009-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2009 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2008 rok
2009 1990 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr VII/31/03 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 marca 2003r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
2009 1991 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/172/09 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 27 lutego 2009r. W sprawie zmiany w uchwale Nr XXVII/152/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 24 października 2008r. o ustaleniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu lub szkoleniu pożarniczym
2009 2001 2009-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2009 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 11 marca 2009r. W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 1983 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr 341/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
2009 1984 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr 344/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2009 2002 2009-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/09 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 18 marca 2009r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna za 2008 rok
2009 2000 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/141/09 Rady Gminy Somianka z dnia 11 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy i numeru obwodu oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
2009 1992 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2009 Rady Gminy Brok z dnia 11 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 1985 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia darowizny i zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej zarządzanej przez Zarząd Powiatu Siedleckiego
2009 1986 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXX/211/2009 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/2004 Rady Gminy Siedlce z dnia 23 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie
2009 1987 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/115/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karniewo na rok 2009
2009 1988 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/116/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 marca 2009r. w sprawiew sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez gminę lub Państwową Straż Pożarną
2009 1989 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/117/09 Rady Gminy Karniewo z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:motywacyjnego, funkycjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1999 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/2009 Rady Gminy Naruszewo z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2009 1994 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2009
2009 1995 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetowych Gminy Zbuczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 1996 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/191/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie kwalifikowanym
2009 1997 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/192/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
2009 1998 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 marca 2009r. w sprawie zamiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zbuczyn
2009 1993 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody
2009 1981 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/183/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 1982 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/186/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie Statutu Powiatu Mławskiego
2009 2006 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/2009 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 25 marca 2009r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2009 2062 2009-05-22 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 27 marca 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 19 listopada 2008r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Miastem Sulejówek
2009 2007 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 229/XXVI/2009 Rady Miasta Sierpc z dnia 18 marca 2009r. utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Sierpcu w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2009 – 2014
2009 2008 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 234/XXVI/2009 Rady Miasta Sierpc z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania ze środków GFOŚ i G osobom fizycznym zadań związanych z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie miasta Sierpca w 2009 roku”
2009 2032 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia
2009 2033 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 2035 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/457/2002 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
2009 2036 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/305/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2009 2034 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/303/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Nadarzyn do kategorii dróg gminnych
2009 2065 2009-05-22 Informacja Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego ewidencji budynków obrębów ewidencyjnych gminy Mochowo
2009 2015 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Różan
2009 2016 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/138/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego i nagród
2009 2060 2009-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 86 /2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2009 – 2020
2009 2027 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/317/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka
2009 2028 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/318/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad przyznawania zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów z Gminy Zielonka
2009 2029 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/319/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zielonka
2009 2030 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/321/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Zielonka, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 2031 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/324/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/500/06 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 czerwca 2006r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności danej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek organizacyjnych
2009 2017 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 118/XXI/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia
2009 2018 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 119/XXI/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 2009 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie
2009 2010 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania oraz warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2009 2011 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie
2009 2012 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy kartą płatniczą
2009 2013 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej i siłowni
2009 2061 2009-05-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Makowskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie powierzenia miastu Maków Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu makowskiego
2009 2014 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 172/XXII/2009 Rady Gminy Załuski z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski
2009 2019 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/346/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Mława”.
2009 2020 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/347/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 z siedzibą przy ul. Warszawskiej 52
2009 2021 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/348/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 z siedzibą przy ul. Granicznej 39
2009 2022 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/349/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie z siedzibą przy ul. Żołnierzy 80 Pułku Piechoty 4
2009 2023 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/350/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie z siedzibą przy ul. Ordona 14
2009 2024 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/351/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mławie z siedzibą przy ul. Sportowej 1
2009 2025 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/352/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum Nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie z siedzibą przy ul. Pogorzelskiego 4
2009 2026 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/353/2009 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
2009 2037 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2009 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dorosłych w Skrzeszewach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009r
2009 2038 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XIX/125/09 Rady Gminy Pacyna z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Podatkówek
2009 2052 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/98/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 2053 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ciepielów
2009 2054 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/79/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
2009 2048 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 260/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew
2009 2039 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka
2009 2057 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia wysokości za inkaso oraz w sprawie zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego (sołtysowi) jednostki pomocniczej będzie wypłacana dieta
2009 2055 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, tryb ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze
2009 2056 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2009 Rady Gminy Baranów z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie określenia kryterium dochodowego osób samotnych lub w rodzinie, dzieci do 7 roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na zapewnienie pomocy w formie dożywiania na terenie gminy Baranów i poza Gminą oraz w sprawie wykonania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2009 2058 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek
2009 2059 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVIII/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 marca 2009r. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sulejówek.
2009 2049 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osieck
2009 2050 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/134/09 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywującego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Osieck
2009 2051 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2009 2040 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2041 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2042 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2043 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2044 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2045 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2009 2046 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
2009 2047 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2063 2009-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 30 marca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kotuniu przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009r.
2009 2064 2009-05-22 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 3 kwietnia 2009r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Sokołowskiego
2009 2087 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/189/09 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2095 2009-05-25 Aneks Aneks nr 8 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 6 lutego 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 27 kwietnia 2006r. zawarty dnia 6 lutego 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, oraz Gminą Jabłonna z siedzibą w Jabłonnie
2009 2094 2009-05-25 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 31 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Jabłonna w sprawie wykonywania usług gminnego transportu zbiorowego zaspokajających potrzeby mieszkańców Gminy Jabłonna w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy
2009 2088 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/78/08 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Sochaczew
2009 2089 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sochaczewie
2009 2090 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
2009 2091 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 2 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2086 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr 619/222/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2009r. z dnia 17 marca 2009 r.w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2008 rok
2009 2092 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego
2009 2093 2009-05-25 Uchwała Uchwała nr XXX/149/2009 Rady Gminy Korczew z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% dla terenu Gminy Korczew
2009 2097 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII-201/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego, nie stanowiących własności Powiatu
2009 2101 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/223/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat , funkcyjnego, motywacyjnego,za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2009 2102 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2008r. w sprawie opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wieliszew
2009 2103 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/225/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówkach
2009 2104 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 167/XXI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2008r. dotyczącej utworzenia okręgów wyborczych
2009 2105 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zwolnienia z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2009 2106 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/228/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 2107 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/229/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddębie i Komornica
2009 2117 2009-05-27 Informacja Informacja nr UK. 71402-3/08 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta Mińsk Mazowiecki (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2009 2100 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2009 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinków dróg lokalnych wybudowanych przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S7 Białobrzegi – Jedlińsk”
2009 2108 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/220/09 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Mogielnica
2009 2098 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIV/4/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2009 roku
2009 2099 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/2/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy i mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2009 roku
2009 2096 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 2109 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/101/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 2110 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/102/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
2009 2111 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXII/103/09 Rady Gminy Nur z dnia 24 marca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur
2009 2114 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/217/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/158/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 01 lipca 2008r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Targowiska Miejskiego w Piastowie
2009 2115 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Miasta Piastowa
2009 2112 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/220/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2009 2113 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/221/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 10 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/218/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Miasta Piastowa
2009 2116 2009-05-27 Uchwała Uchwała nr XXV/115/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulamin wynagradzania nauczycieli
2009 2141 2009-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 161/09 Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ostrów Mazowiecka za 2008 rok
2009 2140 2009-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2009 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2121 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XX/96/09 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagradzania oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2142 2009-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 11 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania wykonania budżetu gminy Wiskitki oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach za 2008 rok
2009 2118 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski
2009 2119 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/202/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
2009 2120 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
2009 2123 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/341/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 2125 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/346/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Skierdy gm. Jabłonna
2009 2126 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/347/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2009 2127 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/348/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2009 2128 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXI/349/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2009 2137 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 361/XXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 2136 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 360/XXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 2135 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 356/XXV/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Lesznowola
2009 2134 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 355 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Lesznowola kartą płatniczą
2009 2144 2009-05-28 Aneks Aneks nr 6 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2008r. do porozumienia międzygminnego z dnia 27 marca 2008r. zawarty dnia 29 stycznia 2009r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Lesznowola
2009 2122 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/217/2009 Starosty Wyszkowskiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski
2009 2143 2009-05-28 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 lutego 2009r. zawarte w dniu 16 lutego 2009r przez: Miasto Stołeczne Warszawa, oraz Gminę Lesznowola
2009 2138 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 338/V/26/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Integracyjnego Nr 5 w Konstancinie - Jeziornie
2009 2139 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr 339/V/26/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 marca 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 5 w Konstancinie - Jeziornie
2009 2145 2009-05-28 Informacja Informacja Starosty Grodziska Mazowieckiego z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali.
2009 2129 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/342/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie miasta Brwinowa
2009 2130 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/343/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Otrębusy
2009 2131 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/344/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału
2009 2132 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIII/346/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłat za wodę oraz za odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brwinów
2009 2133 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/356/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/2008 z dnia 18 marca 2008r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
2009 2124 2009-05-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/361/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć o różnym wymiarze pensum dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jabłonna
2009 2154 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XX/98/ 2009 Rady Gminy Sypniewo z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2009 2146 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 177/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Czernice Borowe
2009 2147 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 184/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2009 2148 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 185/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 110/X/03 z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 6, poz. 278) w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych i nadania statutu
2009 2157 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/173/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2156 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/175/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinków dróg położonych na terenie gminy
2009 2155 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XLII/179/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 18 marca 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowościach Dzbenin i Tobolice
2009 2159 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/117/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2009 2153 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XLVIII/268/09 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 1 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/223/08 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2008r. dotyczącej uchwalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w roku 2009
2009 2158 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/160/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Garwolin nr XXXVII/148/2009r. z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż Nowoprojektowanej drogi
2009 2160 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/126/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli
2009 2161 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
2009 2162 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/128/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
2009 2163 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2009 2164 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2009 Rady Gminy Przesmyki z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Przesmyki
2009 2150 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 371/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 24 marca 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Dobieszu
2009 2151 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 374/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 24 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tomice
2009 2152 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 383/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 24 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
2009 2149 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2009 Rady Gminy Strzegowo z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzegowo
2009 2168 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
2009 2165 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr I/3/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie
2009 2173 2009-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2009 Wójta Gminy Radzanów z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2166 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr III/16/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2167 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr III/19/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie
2009 2172 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2008 Rady Gminy Korczew z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2009
2009 2169 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Platerowie
2009 2170 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/132/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2009 2171 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 20 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Platerów
2009 2181 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XV/124/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2009 2183 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok
2009 2182 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XVII/141/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec
2009 2191 2009-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Pacyna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pacyna za 2008 rok
2009 2180 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr 150/XXIV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bulkowo na lata „2008 - 2032”
2009 2174 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr 166/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009
2009 2175 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki
2009 2192 2009-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2185 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/09 Rady Gminy Korytnica z dnia 12 marca 2009r. w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Korytnica
2009 2193 2009-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/09 Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
2009 2184 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXV/107/09 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2009 2190 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/135/09 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania na terenie gminy Cegłów dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 2176 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/186/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2177 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/2009 Rady Gminy Gózd z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Gózd
2009 2186 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Łosicach celem przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na niedzielę dnia 7 czerwca 2009r
2009 2179 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
2009 2178 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w miejscowości Stojadła Gmina Mińsk Mazowiecki
2009 2187 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/281/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
2009 2188 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/282/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze
2009 2189 2009-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/283/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 2075 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr Nr XXVIII/165/2008 Rady Gminy Leszno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wyględy, gmina Leszno.
2009 2076 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/177/2009 Rady Gminy Leszno z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Leszno na rok 2009
2009 2080 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX-165/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2009 2081 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX / 128 / 2009 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnień od tych opłat
2009 2082 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/130/2009 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2077 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 299/XXXII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów
2009 2078 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 300/XXXII-09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów
2009 2079 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 302/XXXII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
2009 2068 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 150/XXI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypła-cania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie
2009 2083 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/240/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku nr 1 uchwały nr XXXIII/193/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru administracyjnego Cisie w gminie Halinów
2009 2072 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/134/09 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegó-łowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnio-nych w placówkach oświatowych Gminy Policzna
2009 2073 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr NrXIX/146/09 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Policzna
2009 2074 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/149/09 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości i zasad wynagrodzenia za inkaso
2009 2069 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 128/XXXI/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 2070 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 129/XXXI/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 2085 2009-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2B/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok wraz z załącznikami
2009 2084 2009-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/V/2009 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej za 2008 rok
2009 2066 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr LV/1632/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie zasad przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii promocyjnych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m. st. Warszawie
2009 2067 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr LV/1637/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja 2009r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 1 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Nr 2 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Zakładu Usługowego „Targówek” i nadania nazwy oraz statutu Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
2009 2071 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr Nr XIX/132/09 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych