Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Październik 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 4596 2009-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2009 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowa Sucha za 2008 rok
2009 4587 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwał
2009 4586 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zbuczyn
2009 4597 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 15/WZS/P/71/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2009r. zawarte z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie wykonania zadania edukacyjnego zakwalifikowanego do realizacji w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
2009 4581 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr LII/243/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa, „Harcerska”
2009 4582 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/651/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 4583 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/652/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 4584 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/653/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Raszyn
2009 4585 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/09 Rady Miasta I Gminy Łosice z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Łosicach
2009 4588 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/142/09 Rady Gminy Mirów z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirów
2009 4580 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXI-102/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie
2009 4602 2009-10-01 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-49(2)/424/2009/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 września 2009r.
2009 4594 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaręby Kościelne
2009 4595 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2009 4600 2009-10-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 28 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Nowej Suchej przeprowadzonych w dniu 27 września 2009 r.
2009 4603 2009-10-01 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-39(8)/2009/424/IX/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 września 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie.
2009 4589 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 613/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr 244/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miasta Radomia na lata 2007-2013 zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu nr 356/2008 z dnia 7 lipca 2008r., nr 373/2008 z dnia 25 sierpnia 2008r., nr 403/2008 z dnia 27 października 2008r. i nr 418/2008 z dnia 24 listopada 2008r
2009 4590 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 614/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy miasta Radomia
2009 4591 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 615/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezod-pływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4592 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 616/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Kryteriach i trybie przyznawania nagród organu prowadzącego i nagród dyrektorów szkół dla nauczycieli szkół i placówek objętych systemem oświaty i systemem pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia
2009 4593 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr 617/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego wybitnie zdolnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych
2009 4579 2009-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 317 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Bielany
2009 4598 2009-10-01 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego
2009 4599 2009-10-01 Aneks Aneks nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2009r. do Porozumienia zawartego w dniu 29 października 2008r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego
2009 4578 2009-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 316 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Odlewnia Staliwa "Stalchemak" w Siedlcach
2009 4601 2009-10-01 Obwieszczenie Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 października 2009r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego "Związek Gmin Ziemi Makowskiej" z siedzibą w Makowie Mazowieckim
2009 4620 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr 425/XXX/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze
2009 4608 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/356/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Grójca
2009 4609 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/364/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkole Podstawowej w Częstoniewie
2009 4610 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/365/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Grójec
2009 4611 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/367/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Słomczyn
2009 4623 2009-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 54 Wójta Gminy Kowala z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Kowali i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji z wykonania budżetu gminy i informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2009 roku
2009 4612 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr 246/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
2009 4624 2009-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 227/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Babice za I półrocze 2009 roku
2009 4613 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXII/302/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4626 2009-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2009 Wójta Gminy Brochów z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia przez Wójta Gminy Brochów sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
2009 4605 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr 441/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie PGR Moczydłów, we wsi Moczydłów
2009 4606 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr 442/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę gminną położonej we wsi Czersk
2009 4625 2009-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/09 Wójta Gminy Mirów z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego ZOZ i Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2009r
2009 4607 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/09 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Zajezierze w Gminie Sieciechów
2009 4604 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXII/162/09 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 4616 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 4617 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo Kościelne
2009 4618 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/187/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo - Parcele
2009 4619 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/09 Rady Gminy Somianka z dnia 22 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Popowo - Parcele
2009 4614 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIX/274/2009 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w Przasnyszu
2009 4628 2009-10-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 września 2009r. o decyzji WCC/477-ZTO-A/1247/W/OWA/2009/RW
2009 4615 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/201/2009 Rady Gminy Pniewy z dnia 24 września 2009r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Pniewy”
2009 4629 2009-10-03 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-46(4)/432/2009/JW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa: Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu
2009 4621 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIV/19/09 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka Letnisko
2009 4627 2009-10-03 Informacja Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2009r. o decyzjach nr WCC/1197/543/W/OWA/2009/IRŚ i nr PCC/489-ZTO-A/543/W/OWA/2009/IRŚ o udzieleniu koncesji dla Zakładu Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży na wytwarzanie ciepła oraz zmianie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła
2009 4622 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania
2009 4639 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr II/2009 Zarządu Związku Gmin nad Iłżanką z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Zgromadzeniu Związku Gmin nad Iłżanką informacji z wykonania budżetu Związku Gmin nad Iłżanką za I – sze półrocze 2009
2009 4630 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1894/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
2009 4631 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1897/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bródno – część I
2009 4632 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1906/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami w Warszawie
2009 4633 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1907/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przeznaczonych do wydania w 2010 roku
2009 4634 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1908/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2009 4635 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1917/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych i gminnych
2009 4636 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1918/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2009 4637 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1921/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy oraz stypendiów sportowych m.st. Warszawy „Nadzieja Olimpijska” dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
2009 4638 2009-10-06 Uchwała Uchwała nr LXII/1925/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany obwodów niektórych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2009 4640 2009-10-06 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 28 września 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka przeprowadzonych w dniu 27 września 2009r
2009 4645 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/09 Rady Gminy w Skórcu z dnia 18 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dąbrówka-Ług
2009 4655 2009-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/09 Burmistrza Wołomina z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2008 rok
2009 4656 2009-10-08 Aneks Aneks nr 15 Burmistrza Miasta Marki z dnia 15 września 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku, zawarty w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Marki.
2009 4641 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegomobszaru "Kwartał - Przy parku" w Pruszkowie.
2009 4642 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/09 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscoweg planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa
2009 4653 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr 1127/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazw: Lasów Chojnowskich, Przy Sadzie i Owocowy Gaj ulicom we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno
2009 4654 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr 1138/XXXVIII/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 251/XIV/99r., Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 czerwca 1999r., w sprawie określenia Statutu sołectw
2009 4652 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2009 4650 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr 360/XXXVIII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
2009 4651 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr 364/XXXVIII/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4643 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/189/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie miasta Garwolin w ramach pomocy de minimis
2009 4644 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XLV/194/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Garwolin nr XXXVII/148/2009r. z dnia 10 marca 2009r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Garwolinie na obszarze obejmującym osiedle mieszkaniowe przy ul. Macieja Rataja oraz teren wzdłuż nowoprojektowanej drogi
2009 4646 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/144/09 Rady Gminy w Pacynie z dnia 4 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 4647 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/178/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę wodociągu gminnego w miejscowości Dłuska Wola
2009 4648 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/179/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4649 2009-10-08 Uchwała Uchwała nr XXV/180/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości
2009 4657 2009-10-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-52(3)/2002009/607/IV/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2009r. zmieniająca okres obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa: Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Warce.
2009 4658 2009-10-08 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-51(4)/2009/13581/VIIzm2/MB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2009r. zatwierdzająca zmianę okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: THERMO ENERGIA sp. z o.o. w Warszawie.
2009 4675 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/240/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
2009 4676 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/198/2009 Rady Gminy Rzekuń z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Dzbenin
2009 4668 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/208/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Piasecznie na sporządzenie studium wykonalności, określającego założenia przygotowania i uruchomienia połączeń kolejowych na linii radomskiej i siekierkowskiej wraz z komunikacją autobusową poprzeczną
2009 4669 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/209/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prażmów
2009 4670 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/210/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/139/08 z dnia 18 listopada 2008r. w przedmiocie utworzenia gminnego przedszkola na terenie Gminy Prażmów
2009 4671 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/211/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/140/08 z dnia 18 listopada 2008r. w przedmiocie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Prażmów na rok 2009
2009 4672 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/180/09 z dnia 31 marca 2009r. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Prażmów, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 4673 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/181/09 z dnia 31 marca 2009r. w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
2009 4665 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wszystkich sołectw w Gminie Wyszków na temat projektowanych statutów sołectw
2009 4666 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/319/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wszystkich osiedli utworzonych w mieście Wyszków na temat projektowanych statutów osiedli
2009 4667 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XLIII/323/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i fizyczne
2009 4659 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 25 września 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
2009 4674 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/467/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 września 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości
2009 4677 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 144/XXXVII/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości
2009 4664 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności zlokalizowanych na terenie gminy Łyse
2009 4663 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/09 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/280/2005 Rady Gminy Siedlce z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2009 4660 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 329/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/XLI/01 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Milanówek lokali mieszkalnych w Milanówku na czas trwania stosunku pracy
2009 4661 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 331/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę Nr 179/XVIII/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek
2009 4662 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 332/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2009 4696 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/179/2009 Rady Gminy Jadów z dnia 1 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2009 4692 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr L/423/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kanie
2009 4693 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr L/427/2009 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie gminy Brwinów
2009 4687 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 399/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Ekologicznej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2009 4688 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 400/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia ulicy Rumiankowej zlokalizowanej na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2009 4689 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 401/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
2009 4690 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 403/LIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Ostrołęka
2009 4683 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2009 Rady Gminy Garwolin z dnia 25 września 2009r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
2009 4681 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 2390/278/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 4682 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr 2475/281/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
2009 4694 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/09 Rady Gminy Jadów z dnia 1 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze przekraczające podstawę programową w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Przedszkolu Samorządowym w Urlach
2009 4691 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/09 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 września 2007r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z gminnych placówek przedszkolnych
2009 4695 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/09 Rady Gminy Jadów z dnia 1 września 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Jadów
2009 4686 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 215/ 09 Rady Gminy Promna z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Promnie
2009 4684 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/130/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2009 4685 2009-10-12 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 29 września 2009r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Wyśmierzyce
2009 4679 2009-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 332 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2009r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych w Przasnyszu
2009 4680 2009-10-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 336 Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Garwolin
2009 4697 2009-10-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 września 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Jastrzębia a Gminą Miasta Radomia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 18, w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia
2009 4709 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/09 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach gminy Winnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2009 4699 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 234/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wyszogrodzie oraz uchwalenia Statutu tej jednostki
2009 4700 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 235/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009r. w sprawie uchwalenia statutu i nadania imienia dla Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
2009 4701 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 236/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
2009 4702 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 239/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2961W Bodzanów - Reczyn
2009 4703 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 240/XXX/2009 Rady Powiatu w Płocku z dnia 23 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2990W Duninów Nowy - Duninów Stary
2009 4698 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV-261/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały z zakresu dróg powiatowych
2009 4712 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zasad udzielania zniżki godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole, obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gostynina
2009 4713 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr 214/XXXVII/09 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg gminnych wewnętrznych w Gostyninie do kategorii dróg gminnych publicznych
2009 4706 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr X/81/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 października 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Okuniew, gmina Halinów
2009 4705 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/279/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr XXXIII/196/02 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski, gmina Halinów
2009 4707 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/281/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Konik, gmina Halinów
2009 4708 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowiska, gmina Halinów
2009 4711 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/171/2009 Rady Gminy Sochaczew z dnia 9 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żdżarów w gminie Sochaczew
2009 4715 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/09 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4717 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/141/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
2009 4704 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/315/09 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi położonej we wsi Lipków
2009 4710 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/158/09 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 września 2009r. w sprawie przekazania Urzędowi Gminy w Jednorożcu zadań realizowanych przez Gminny Zespół Usług Komunalnych w Jednorożcu.
2009 4716 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/09 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w mieście Różan
2009 4714 2009-10-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/09 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie
2009 4728 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 18 września 2009r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Orońsko na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016"
2009 4730 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 4729 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 18 września 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Orońsko oraz dalszego postępowania z nimi oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt
2009 4723 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 178/XXXII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Prostyni
2009 4720 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 181/XXXII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych obowiązujących na terenie gminy Małkinia Górna
2009 4731 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/278/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 21 sierpnia 2009r. zmiany Uchwały NR XXXVIII/410/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie: reasumpcji Uchwały Nr XXXI/320/05 rady miejskiej w Warce z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Warka na lata 2005 – 2013
2009 4732 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/282/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 września 2009r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Warka na lata 2009-2012
2009 4733 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/284/09 Rady Miejskiej w Warce z dnia 15 września 2009r. wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warce stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Warce Nr XXX/300/05 z dnia 28 lutego 2005 r.
2009 4724 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 588/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 229/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
2009 4725 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 590/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 194/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku zmienionej uchwałami: nr 214/XV/07 z dnia 30 października 2007 roku, nr 276/XIX/08 z dnia 29 stycznia 2008 roku
2009 4734 2009-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2009 Wójta Gminy Łyse z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
2009 4719 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 214/XXXIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych i przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
2009 4727 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/151/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 4721 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 185/XXXIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 września 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 153/XXVI/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie wydatków związanych z Kompleksową gospodarką odpadami w gminie Małkinia Górna
2009 4722 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIII/2009 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę drogi gminnej ulica 1 Maja
2009 4726 2009-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/150/2009 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2009 4735 2009-10-15 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 5 października 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cegłów przeprowadzonych w dniu 4 października 2009r
2009 4718 2009-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 349 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Państwowe Magazyny Usługowe
2009 4739 2009-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 września 2009r. w sprawi określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta i Gminy Nasielsk.
2009 4740 2009-10-17 Aneks Aneks nr 1 Rady Powiatu Żyrardowskiego z dnia 28 sierpnia 2009r. do Porozumienia z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Żyrardowski gminie Miasto Żyrardów zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Janiny Kacperskiej 6a
2009 4737 2009-10-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/666/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/720/2006 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
2009 4736 2009-10-17 Uchwała Uchwała nr 2513/284/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM)
2009 4738 2009-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 16 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Sadowne w roku 2009
2009 4761 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXX/99/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parysowie
2009 4760 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Chynów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie określania warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Chynów
2009 4755 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 4756 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 4757 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 174/XXV/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 września 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnej dróg w gminie Nowy Duninów i ustalenia przebiegu tych dróg oraz wprowadzenia zmian do Uchwały nr 80/XI/03 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w części: Załącznik nr 1 do w/w Uchwały
2009 4758 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 175/XXV/09 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 25 września 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2990W Duninów Nowy – Duninów Stary przebiegającej przez teren gminy Nowy Duninów o długości 6,44 km i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej
2009 4741 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego
2009 4742 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/176/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, nie stanowiących jego własności.
2009 4743 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów.
2009 4744 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/183/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych w Ostrowi Mazowieckiej
2009 4745 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/184/2009 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z krytej pływalni i hali sportowo - widowiskowej w Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" im. Jana Pawła II, oraz hali sportowej przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej
2009 4763 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/232/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
2009 4746 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 437/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 4747 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 438/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 4748 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 439/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2009 4749 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 440/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2009 4750 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 441/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Radzymin
2009 4751 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 442/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Arciechów gmina Radzymin
2009 4752 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 443/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Łosie gmina Radzymin
2009 4753 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 444/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Łosie gmina Radzymin
2009 4754 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 445/XXX/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 25 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Łosie gmina Radzymin
2009 4762 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/135/09 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów
2009 4773 2009-10-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2009 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 października 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie prognozy łącznej kwoty długu Gminy Legionowo na lata 2009 - 2020
2009 4774 2009-10-19 Porozumienie Porozumienie nr SCH/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 10 września 2009r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Somianka
2009 4775 2009-10-19 Porozumienie Porozumienie nr RCH/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 czerwca 2009r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Rząśnik
2009 4776 2009-10-19 Porozumienie Porozumienie nr DCH/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 17 czerwca 2009r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Długosiodło
2009 4777 2009-10-19 Porozumienie Porozumienie nr BCH/09 Zarządu Powiatu Wyszkowskiego z dnia 24 września 2009r. zawarte w Wyszkowie pomiędzy Zarządem Powiatu Wyszkowskiego a Wójtem Gminy Brańszczyk
2009 4764 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/214/2009 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 5 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14 października 2003 roku
2009 4765 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XL/215/2009 z dnia 5 października 2009r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Zakrzew
2009 4766 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/163/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w Przedszkolu Samorządowym w Troszynie
2009 4767 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXII/164/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr VII/56/07 Rady Gminy w Troszynie z dnia 13 grudnia 2007r w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Troszynie
2009 4768 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/165/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zamość
2009 4769 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXI/168/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr II/3/02 Rady Gminy w Troszynie w sprawie Statutu Gminy Troszyn
2009 4759 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/09 Rady Gminy Chynów z dnia 30 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowe Grobice
2009 4770 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/311/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 4771 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
2009 4772 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/315/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie
2009 4791 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/340/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gąba, Michalin
2009 4784 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr 498/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2009 4785 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr 499/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4792 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/345/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela; zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów
2009 4781 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/371/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku
2009 4782 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/376/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/234/04 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
2009 4788 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XL/318/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 4789 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XL/319/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 7 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
2009 4779 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/177/09 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Gniewoszów
2009 4780 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXX/179/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4797 2009-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie
2009 4783 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/124/09 Rady Gminy w Jastrzębi z dnia 29 września 2009r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jastrzębia.
2009 4793 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieliszew
2009 4794 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddębie
2009 4795 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Topolina
2009 4796 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszewnica Stara
2009 4790 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2009 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: nadania nazwy ulicom
2009 4786 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica
2009 4787 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/176/2009 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 września 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 4798 2009-10-21 Aneks Aneks nr 2/2008 Starosty Mławskiego z dnia 10 listopada 2008r. do Porozumienia z dnia 12 marca 2007r. zawartego pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych zawarty w dniu 10 listopada 2008r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Powiatem Gostynińskim
2009 4799 2009-10-21 Aneks Aneks nr 1 Starosty Zwoleńskiego z dnia 21 listopada 2008r. do Porozumienia zawartego w dniu 30 września 2008r. pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu zawarty pomiędzy Powiatem Zwoleńskim a Powiatem Żuromińskim
2009 4778 2009-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 354 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przyłęk
2009 4802 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Szydłowieckiego do Partnerstwa z Powiatem Zwoleńskim, Powiatem Łosickim i Miastem na prawach Powiatu-Płockiem w ramach aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Projekt "Partnerstwo dla bezpieczeństwa- ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego"
2009 4801 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnyvh okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski
2009 4800 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/09 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych a także trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystania
2009 4806 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 285/XXX/2009 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku
2009 4807 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 286/XXX/2009 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 4809 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 288/XXX/2009 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za wodę z urządzeń wodociągowych oraz opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Słupno
2009 4808 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 287/XXX/2009 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 4810 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 289/XXX/09 Rady Gminy Słupno z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupno gm. Słupno
2009 4804 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI /218/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Goździe ul. Starowiejska 130
2009 4805 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Małęczynie ul. Szkolna 64
2009 4811 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Samorządowe Przedszkole w Radzanowie prowadzone przez Gminę Radzanowo;
2009 4803 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/186/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 18 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 4833 2009-10-23 Porozumienie Porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2009r. zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Zielonka w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zwane dalej "porozumieniem"
2009 4834 2009-10-23 Aneks Aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2009r. do porozumienia z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powierzenia Gminie realizacji prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Garwolin
2009 4835 2009-10-23 Rozstrzygnięcie nadzorcze Rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.O.0911/26/09 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2009r. dotyczące uchwały nr XXVI/120/2009 Rady Gminy Nur
2009 4836 2009-10-23 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 6 października 2009r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Nowodworskiego
2009 4837 2009-10-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-41(8)/2009/13590/III/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne: Energetyka Ursus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2009 4812 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/27/2008 Rady Gminy Gielniów z dnia 9 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2008
2009 4817 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 4818 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2008 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 4820 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 267/XX/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2008r. w sprawie zmian budżetu na 2008r.
2009 4813 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 333/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4830 2009-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 19 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2008 rok
2009 4831 2009-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2008 rok
2009 4832 2009-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/08 Wójta Gminy Strachówka z dnia 4 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2008 rok
2009 4828 2009-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr KB-0151-16/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2008 roku
2009 4829 2009-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2008 rok
2009 4814 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 62/XVII/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 4823 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 47/2008 Zarządu Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2008 roku
2009 4824 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 69/2008 Zgromadzenia Związku Gmin “Radomka” z siedzibą w Przytyku z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.
2009 4815 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XX/170/2008 Rady Miasta Marki z dnia 10 września 2008r. zmieniająca uchwałę nr XV/119/2008 Rady Miasta Marki z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok
2009 4822 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/96/08 Rady Gminy Młynarze z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2008 rok
2009 4826 2009-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2008 Wójta Gminy Młynarze z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2008 Wójta Gminy Młynarze z dnia 14 marca 2008r.
2009 4827 2009-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2008 Wójta Gminy Młynarze z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2008 rok
2009 4821 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XXII/132/2008 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Baranowo na rok 2008
2009 4816 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 255/V/18/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 września 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2009 4819 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2008 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na 2008 rok
2009 4825 2009-10-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2008 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2008 roku i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2008 roku
2009 4849 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2009 Rady Gminy Baranowo z dnia 14 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Baranowie
2009 4855 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXV-186/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 24 września 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej
2009 4839 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w rejonie ulic Topolowej i 11-go Listopada
2009 4840 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mińsk Mazowiecki
2009 4841 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Mińsk Mazowiecki w rejonie ul. Jaśminowej
2009 4842 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 4843 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/269/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
2009 4844 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/270/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2009 4845 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
2009 4846 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/290/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 października 2009r. w sprawie wyłapywania na terenie miasta Mińska Mazowieckiego bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o ich dalszym losie
2009 4853 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr 339/XXXIX/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Wiązowna Kościelna
2009 4854 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr 340/XXXIX/09 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Emów
2009 4856 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/37/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4857 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/38/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4858 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXXI/39/09 Rady Gminy Jasieniec z dnia 10 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4847 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/97/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów
2009 4848 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 4852 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XIX/137/08 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2008
2009 4850 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XVIII/125/2008 Rady Gminy Jadów z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2009 4838 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2008r
2009 4859 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/08 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok
2009 4861 2009-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2008 Burmistrza Gminy Różan z dnia 10 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 4862 2009-10-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2008 Wójta Gminy Pacyna z dnia 24 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacyna na 2008 rok
2009 4860 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2008 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 4851 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2008 rok
2009 4864 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
2009 4870 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/160/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 września 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
2009 4866 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec
2009 4867 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/349/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stara Wieś
2009 4868 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/350/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2009 4869 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/351/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wola Krakowiańska
2009 4875 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/82/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 3 września 2009r. w sprawie nadania nazwy „Geodetów” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt stanowiącej działki ewid. o nr nr 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17 i 19/18
2009 4879 2009-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 335/09 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie, Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie i Biblioteki Publicznej Gminy Nieporęt za I półrocze 2009 roku
2009 4871 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 4872 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/379/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4873 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmany uchwały Nr XIX/126/04 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 1 marca 2004 r
2009 4874 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/381/09 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 28 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XXVI/178/08 z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Grójec
2009 4877 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2009 4865 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn
2009 4878 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/95/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jońcu
2009 4863 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XL/1216/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie w.st. Warszawy na 2008 rok
2009 4876 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/148/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 8 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego.
2009 4896 2009-10-28 Porozumienie Porozumienie Wójta Gminy Raszyn z dnia 23 września 2009r. w sprawie udzielenia przez Gminę Raszyn pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu
2009 4894 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/168/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 2 października 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody
2009 4880 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1939/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
2009 4881 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1953/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa
2009 4882 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1960/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej w m.st. Warszawie
2009 4883 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1961/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy
2009 4884 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1962/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy
2009 4885 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1972/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2009 4886 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1978/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
2009 4887 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1981/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutów klubów kultury w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2009 4888 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1982/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2009 4889 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1983/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
2009 4890 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1984/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
2009 4891 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1985/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
2009 4892 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr LXIII/1986/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2009 4893 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXII/128/09 Rady Gminy Wierzbno z dnia 22 września 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbno na lata 2009 – 2014
2009 4895 2009-10-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/09 Rady Gminy w Liwie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% na terenie gminy Liw
2009 4912 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie nadania numeracji drogom gminnym
2009 4913 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2009 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Miasto Raciąż
2009 4909 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/44/2003 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów
2009 4910 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie
2009 4911 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/09 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stromiec i zapewnienia im dalszej opieki
2009 4928 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/09 Wójta Gminy Stromiec z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku
2009 4916 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/235/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice
2009 4914 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXV/218/09 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 października 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi dotyczącej zmiany nazwy urzędowej GABRYLIN na GABRYELIN
2009 4907 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/09 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 września 2009r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 4897 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr LXII/1926/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie likwidacji CXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, ul. Namysłowska 1 i XXXV Liceum Profilowanego w Warszawie, ul. Namysłowska 1, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. gen. Stefana Grota-Roweckiego w Warszawie, ul. Targowa 86
2009 4898 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr LXII/1927/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie likwidacji CXV Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 14 w Warszawie, ul. Szanajcy 5
2009 4899 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr LXII/1928/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie likwidacji XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, ul. Targowa 86, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie, ul. Targowa 86
2009 4900 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr LXII/1929/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009r. w sprawie likwidacji XXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 61
2009 4904 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/238/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłża.
2009 4905 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/239/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyznaczenia targowisk do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej na terenie miasta Iłża oraz zatwierdzenia zasad korzystania z targowisk.
2009 4906 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 września 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie na wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Iłża.
2009 4903 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr LI/442/09 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru gminy Brwinów – część obejmująca jednostkę administracyjną – miejscowość Domaniew
2009 4902 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLII/284/09 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 14 października 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych.
2009 4901 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 września 2009r. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 4002W Ostałówek - Krawara - Pawłów
2009 4908 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XLVII/439/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia nazw ulic
2009 4915 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/111/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 30 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grębków
2009 4917 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r
2009 4918 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r
2009 4919 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 4920 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 4921 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/110/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2008 rok
2009 4922 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2008 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2009 4923 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 18 września 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 4924 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2008
2009 4925 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2008
2009 4926 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XX/100/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2008
2009 4927 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXI/101/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 11 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2008
2009 4930 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0151/107/2008 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 września 2008r. w sprawie dokonania zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Ząbki na 2008r
2009 4929 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 0152/64/2008 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r
2009 4931 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/08 Burmistrza Miasta Zielonka z dnia 22 września 2008r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Miasta Zielonka na 2008r. do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/240/08 z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2008 rok
2009 4932 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 437/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008r.
2009 4933 2009-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 438/08 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 17 września 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy łącznej kwoty długu Gminy Nieporęt i jego spłaty na koniec 2008 roku i lata następne
2009 4936 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr 194/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Drobin
2009 4942 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/326/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2009 4943 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/343/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 4940 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr 402/V/33/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2009 4934 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/400/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Jabłonna gm. Jabłonna
2009 4935 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/401/2009 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu drogowemu położonemu we wsi Chotomów gm. Jabłonna
2009 4937 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXIV/261/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 grudnia 2005r. dot. zmiany Statutu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie w kierunku aktualizacji jego treści do obowiązujących zmian ustawowych
2009 4938 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006r. dot. zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
2009 4939 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 września 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2009 4941 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siecień i Murzynowo
2009 4944 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/140/09 Rady Gminy Wodynie z dnia 18 września 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga
2009 4945 2009-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 4946 2009-10-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2008 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008
2009 4947 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr 161/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok