Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Styczeń 2009

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 30 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/126/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia Statutu Powiatu Szydłowieckiego
2009 31 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia na rok 2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szydłowiecki
2009 34 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 179/XXVII/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski na rok 2009.
2009 35 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/164/08 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych dotowanych z budżetu Powiatu Mińskiego
2009 36 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/4/08 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Piaseczyńskiego
2009 37 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XX/117/08 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poczczególnych okresach roku szkolnego, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
2009 38 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
2009 39 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/69/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego
2009 40 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/74/08 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jasieńcu
2009 41 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/277/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzyże
2009 42 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 43 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz na 2009 rok.
2009 44 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/08 Rady Gminy Latowicz z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Latowicz.
2009 45 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/149/08 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/69/2007 z dnia 16 listopada 2007r., dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prażmów przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2009 46 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/151/08 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów
2009 47 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/154/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowy Prażmów.
2009 48 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/155/08 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy Prażmów: - Nr XVII/132/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. - Nr XVII/136/08 z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2009 49 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Garwolin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu(z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2009 51 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/86/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 52 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XVI/87/08 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
2009 50 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/138/2008 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 55 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2008 Rady Gminy Klwów z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.
2009 53 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenia ścieków w Gminie Grójec.
2009 56 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2008 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/79/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
2009 54 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/259/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Grójcu Nr XXVII/204/08 z dnia 21 kwietnia 2008 roku
2009 57 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/286/08 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce
2009 61 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
2009 58 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXV/244/08 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/04 z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
2009 64 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/204/08 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Nasielsk
2009 59 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez Miasto przedszkoli publicznych
2009 60 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXII/127/2008 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.
2009 62 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/08 Rady Gminy Bielany z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień w tym podatku.
2009 63 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/08 Rady Gminy Bielany z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2009 rok oraz zwolnień w tych podatkach
2009 65 2009-01-16 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-2(2)/2009/403/VIIIzm/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 stycznia 2009r. .
2009 32 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/08 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu
2009 33 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr 148/XXVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.
2009 66 2009-01-29 nr XX/158/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Grójeckiego
2009 67 2009-01-29 nr XXIV/212/08 Rady Miasta Halinów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w statucie Gminy Halinów.
2009 68 2009-01-29 nr XXII/110/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2009 69 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/111/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2009 70 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2008 Rady Miasta I Gminy Przysucha z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji i wypoczynku oraz zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie osiedla "Południe" w mieście Przysucha.
2009 71 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
2009 72 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/113/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2009 73 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.
2009 74 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 75 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.
2009 76 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/08 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Miasta Marki.
2009 77 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 78 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 79 2009-01-29 nr XVIII/109/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2009 80 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości tych opłat.
2009 81 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 55/XX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 49/XIX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 82 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/108/08 Rady Miasta Wyśmierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Wyśmierzyce
2009 83 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/91/08 Rady Gminy Jastrząb z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009 84 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/92/08 Rady Gminy Jastrząb z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/73/04 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu oraz nadanie Statutu tej instytucji.
2009 85 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.
2009 86 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 100 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 124/XXII/08 Rady Gminy Świercze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Świercze
2009 66 2009-01-29 nr XX/158/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Grójeckiego
2009 67 2009-01-29 nr XXIV/212/08 Rady Miasta Halinów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w statucie Gminy Halinów.
2009 68 2009-01-29 nr XXII/110/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2009 69 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/111/08 Rady Gminy Cegłów z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2009 70 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2008 Rady Miasta I Gminy Przysucha z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji i wypoczynku oraz zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie osiedla "Południe" w mieście Przysucha.
2009 71 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło.
2009 72 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/113/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
2009 73 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.
2009 74 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX/115/08 Rady Gminy Winnica z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 75 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/239/2008 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego.
2009 76 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/240/08 Rady Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Miasta Marki.
2009 77 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
2009 78 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2009 79 2009-01-29 nr XVIII/109/08 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2009 80 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 listopada 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości tych opłat.
2009 81 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 55/XX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr 49/XIX/08 Rady Gminy Wiskitki z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 82 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV/108/08 Rady Miasta Wyśmierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Wyśmierzyce
2009 83 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/91/08 Rady Gminy Jastrząb z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009 84 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/92/08 Rady Gminy Jastrząb z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/73/04 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu oraz nadanie Statutu tej instytucji.
2009 85 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/123/08 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.
2009 86 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 100 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 124/XXII/08 Rady Gminy Świercze z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Świercze
2009 101 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/305/2008 Rady Miasta Pułtusk z dnia 29 grudnia 2008r. o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2009 102 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/306/2008 Rady Miasta Pułtusk z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie opłaty miejscowej
2009 87 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/103/08 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 103 2009-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 399/2008 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2009 roku
2009 89 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/92/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2009 90 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/93/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 91 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/94/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego.
2009 92 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXII/95/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 93 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 335/XXIII/2008 Rady Miasta I Gminy Radzymin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr 471/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Radzymin.
2009 94 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 336/XXIII/2008 Rady Miasta I Gminy Radzymin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr 82/VI/99 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 15 marca1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Radzymin.
2009 95 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 337/XXIII/2008 Rady Miasta I Gminy Radzymin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr 210/XVIII/2000 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin.
2009 96 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 338/XXIII/2008 Rady Miasta I Gminy Radzymin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez gminę Radzymin.
2009 98 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/08 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 99 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/08 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/117/08 Rady Gminy Dobre z dnia 7 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.
2009 97 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 346/XXIII/2008 Rady Miasta I Gminy Radzymin z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami: Aleją Jana Pawła II, Armii Krajowej, Marii Konopnickiej i Weteranów.
2009 88 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/166/08 Rady Gminy Pniewy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.
2009 128 2009-01-19 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 30 grudnia 2008r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domanice
2009 107 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 144/XXV/2008 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia ceny oczyszczania 1m3 ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej transportem własnym dostawców
2009 108 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/2008 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bodzanów na rok 2009
2009 109 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 141/XXIII/08 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 110 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/139/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-Orlik 2012" w Kampinosie
2009 111 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/141/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kampinos na rok 2009
2009 112 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2008 Rady Gminy w Policznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
2009 113 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/112/08 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 114 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: zmiany uchwały nr XIV/89/07 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 23 listopada 2007 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi
2009 115 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 116 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/08 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi na 2009 rok
2009 117 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/147/2008 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prażmów na 2009 rok
2009 118 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu budżetu na rok 2009
2009 119 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
2009 120 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Mokobody z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokobody na rok 2009
2009 121 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 70/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Miastem Ostrołęka.
2009 122 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 76/08 Starosty Wołomińskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego a Powiatem Wołomińskim.
2009 123 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 71/2008 Starosty Wołomińskiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w Wołominie zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Przasnyskim.
2009 124 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-8/08/73A/08 Starosty Wołomińskiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie zawarte pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a Powiatem Wołomińskim.
2009 127 2009-01-19 Aneks Aneks nr 2 Starosty Żuromińskiego z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego zawarty pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Powiatem Gostynińskim.
2009 125 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr WO.0712-35/08 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Brodnickim.
2009 126 2009-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 30/08 Starosty Makowskiego z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat "Powierzający" zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim a Miastem Ostrołęka.
2009 104 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 261/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
2009 105 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 262/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
2009 106 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr 282/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie
2009 133 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/73/08 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gostynińskiego na rok 2009
2009 134 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/08 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym.
2009 135 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/178/2008 Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zasad zbywania oraz ustalenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom w budynku mieszkalnym w miejscowości Ołdaki gmina Gzy.
2009 136 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/182/08 Rady Powiatu Pułtuskiego z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku.
2009 137 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/209/08 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad i trybu kierowania pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
2009 143 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XIX/104/2008 Rady Gminy Lutocin z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lutocin na rok 2009.
2009 144 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/113/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.
2009 145 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XX/114/2008 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbiel na rok 2009.
2009 146 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/08 Rady Gminy Rybno z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie gminy Rybno.
2009 147 2009-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/09 Starosty Makowskiego z dnia 5 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Makowie Mazowieckim.
2009 148 2009-01-20 Informacja Informacja nr . Starosty Płockiego z dnia 31 grudnia 2008r. o przyjęciu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali obszaru wiejskiego gminy Drobin.
2009 149 2009-01-20 Informacja Informacja nr .Nr WCC/669G/113/W/OWA/2008/KM i Nr PCC/728F/113/W/OWA/2008/KM, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 stycznia 2009r. o decyzjach w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa: Geotermia Mazowiecka Spółka Akcyjna na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.
2009 138 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok.
2009 139 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/194/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2008 r.
2009 140 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały nr XXIX/182/2008 w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.
2009 141 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/197/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały nr XXIX/184/2008 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2008 rok.
2009 142 2009-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2008r. o zmianie uchwały nr XXIX/192/2008 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad. Pilicą z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą.
2009 150 2009-01-20 Lista Lista nr . Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2008r. uzupełnienie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
2009 129 2009-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wieliszew
2009 130 2009-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Bielsku
2009 131 2009-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do rady gminy
2009 132 2009-01-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stromiec
2009 151 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/08 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Zwoleńskiego.
2009 152 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/08 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłat za parkowanie i holowanie pojazdów.
2009 153 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 144/XXIV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sanniki.
2009 154 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 148/XXIV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Sanniki na 2008 r.
2009 155 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr 149/XXIV/2008 Rady Gminy Sanniki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sanniki na rok 2009.
2009 156 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/08 Rady Miejskiej w Warce z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 127/08 Burmistrza Warki z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży alkoholu.
2009 157 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXV/114/08 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olszance.
2009 158 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/130/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
2009 159 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/131/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 160 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/139/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siennica.
2009 161 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2009.
2009 162 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/08 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
2009 163 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/44/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Garbatka-Letnisko na rok 2009.
2009 165 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/48/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Garbatka-Letnisko.
2009 166 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/102/08 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 11 grudnia 2008r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej oraz zasad korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku.
2009 167 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/510/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz zasad wpłat i terminów płatności na rok 2009.
2009 168 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/357/2008 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia na terenie miasta Sochaczewa zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2009 169 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/358/08 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2009 170 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obryte na rok 2009.
2009 171 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2008 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.
2009 172 2009-01-22 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Węgrowskiego z dnia 15 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadowem
2009 173 2009-01-22 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-76(4)/2008/2009/13590/IIzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 stycznia 2009r. .
2009 164 2009-01-22 Uchwała Uchwała nr XX/46/08 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje oraz tryb i zasady przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
2009 174 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 112/XXVIII/2008 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawin Kościelny na rok 2009.
2009 175 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Grójec na rok 2009.
2009 176 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/133/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Potworów na rok 2009.
2009 177 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/137/08 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/06 w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa,wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2009 178 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr LXVIII/325/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.
2009 179 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr LXVIII/327/2008 Rady Miasta Pionki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.
2009 180 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/121/08 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 181 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 111/XXVI/2008 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 182 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 114/XXVI/2008 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2009 183 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr XX/137/08 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skórzec na rok 2009.
2009 184 2009-01-23 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-3(3)/2009/543/IVzmII/RK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2009r. .
2009 196 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/139/08 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Brudzeń Duży na rok 2009.
2009 197 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr 107/XIX/2008 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na rok 2009.
2009 198 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/349/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2009 r.
2009 199 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2008 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pacyna na rok 2009.
2009 200 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/144/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzeskiego w 2009 roku.
2009 201 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XX/146/2008 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.
2009 186 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1434/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 187 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1439/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 188 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1440/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne
2009 189 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1442/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy i nadania statutu Zespołowi Ognisk Wychowawczych, przy ul. Starej 4 w Warszawie
2009 190 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1443/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2009 191 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1444/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Szpitala Wolskiego im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
2009 192 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1445/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Szczęśliwic Północnych
2009 193 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1447/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2009 194 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1450/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2009 185 2009-01-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
2009 207 2009-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Płockiego z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w roku 2009.
2009 195 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XLVI/1451/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
2009 208 2009-01-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr . Starosty Płockiego z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w roku 2009.
2009 205 2009-01-26 Aneks Aneks nr 5 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 9 grudnia 2008r. zawarte w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a Gminą Lesznowola w sprawie zmian w układzie komunikacyjnym dotyczących linii autobusowej Nr 733.
2009 202 2009-01-26 Porozumienie Porozumienie nr 32/WED/P/162/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez "Powierzającego".
2009 203 2009-01-26 Porozumienie Porozumienie nr . Starosty Grójeckiego z dnia 25 września 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Grójeckim, a Powiatem Płońskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez powierzającego.
2009 204 2009-01-26 Porozumienie Porozumienie nr OKZSiSS-0717-4/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Żuromin z dnia 24 kwietnia 2008r. zawarte pomiędzy Gminą i Miastem Żuromin, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w przedmiocie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
2009 206 2009-01-26 Aneks Aneks nr 1 Starosty Węgrowskiego z dnia 1 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Miastem Węgrów.
2009 209 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/168/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009.
2009 210 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2008 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2009.
2009 211 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
2009 212 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/175/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Jaktorów.
2009 213 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.
2009 214 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/81/08 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2009 215 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 52/XXIII/2008 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uzupełnienia nazw ulic w miejscowościach: Bieniewiec, Ojrzanów.
2009 221 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 291/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 277/08 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2009.
2009 216 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2008 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarki ściekowej w gminie Zakrzew.
2009 217 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina zmienionej uchwałą nr 65/VIII/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.
2009 218 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 169/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia komunalnej instytucji kultury i nadaniu jej statutu.
2009 219 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 170/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynina.
2009 220 2009-01-30 Uchwała Uchwała nr 172/XXVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009.
2009 222 2009-01-30 Informacja Informacja nr . Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obejmującego 22 obręby ewidencyjne Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2009 223 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 108/XXII/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian Uchwały Nr 103/XXI/2008 Rady Gminy Grudusk z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.
2009 224 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/110/08 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stupsk.
2009 225 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XX/113/08 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stupsk na rok 2009.
2009 226 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedzna na rok 2009.
2009 227 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/97/08 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 228 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2009.
2009 229 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/92/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
2009 230 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 111/XXIV/08 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
2009 231 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 114/XXIV/08 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rościszewo na rok 2009.
2009 232 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XXV/142/08 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: nadania nazw ulicom w Łosicach.
2009 233 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/140/2008 Rady Gminy w Sońsku z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Sońsk przedszkolach.
2009 234 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2008 Rady Gminy w Sońsku z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sońsk na rok 2009.
2009 235 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/2008 Rady Gminy Biała z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stara Biała na 2009 rok.
2009 236 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 134/XVII/08 Rady Gminy Biała z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Stara Biała.
2009 237 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr 150/XXV/08 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Sulejówka.
2009 238 2009-01-31 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-1(2)/2009/350/VIzm/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 stycznia 2009r. .
2009 239 2009-01-31 Informacja Informacja nr . Starosty Zwoleńskiego z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zakrzówek Kolonia, gmina Kazanów
2009 240 2009-01-31 Informacja Informacja nr . Starosty Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków
2009 241 2009-01-31 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 31 grudnia 2008r. o zmianach w składzie Rady Miasta Siedlce.
2009 1 2009-01-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki
2009 2 2009-01-14 Rozporządzenie Rozporządzenie nr 2 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Zieluńsko- Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
2009 3 2009-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 307 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 października 2008r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi.
2009 4 2009-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 344 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych z siedzibą w Warszawie.
2009 8 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXII/168/2008 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkalno - usługowej w Sołectwie Odrzywołek
2009 5 2009-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 358 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Fabryka Tarcz Ściernych
2009 6 2009-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kotuniu
2009 9 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zwoleń
2009 7 2009-01-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brudzeń Duży
2009 10 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/248/2008 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 określającego wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń
2009 11 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXV-162/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr IV-11/2003 z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży, spożywania i podawania
2009 12 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 224/XXII/08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Słupno gm. Słupno.
2009 13 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 225/XXII/08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Gulczewo gm. Słupno
2009 19 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, określenia szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także określenia niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w 2009 roku
2009 14 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 226/XXII/08 Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Liszyno gm. Słupno.
2009 15 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/191/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radzanowo
2009 20 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/304/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki
2009 21 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr IX/121/2008 Rady Gminy w Chotczy z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie trybu przyznawania, rozliczenia oraz kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na wykorzystanie zadań związanch z realizacją zadań gminy Chotcza na rok 2009
2009 16 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ustaleń dopłat dla grup taryfowych.
2009 22 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 145/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie
2009 23 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr 148/XXXII/08 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drobin
2009 17 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/200/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów
2009 24 2009-01-14 Obwieszczenie Obwieszczenie nr . Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
2009 18 2009-01-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/201/2008 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
2009 25 2009-01-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-75(2)2008/226/VIzm2/BH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2008r. .
2009 26 2009-01-14 Decyzja Decyzja nr OWA-4210-73(6)/2008/I/13859/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 grudnia 2008r. .
2009 27 2009-01-14 Informacja Informacja nr . Starosty Gostynińskiego z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia operatu opisowo - kartograficznego ewidencji budynków i lokali gminy Pacyna powiat gostyniński
2009 28 2009-01-14 Informacja Informacja nr . Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków, obejmującego 36 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
2009 29 2009-01-14 Informacja Informacja nr . Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 grudnia 2008r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obejmującego 34 obręby ewidencyjne