Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

Sierpień 2008

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 3711 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXX/129/09 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szelków
2009 3745 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie Starosty Żyrardowskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żyrardowski gminie Miasto Żyrardów zadania własnego w zakresie prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Janiny Kacperskiej 6a zawarte w dniu 25 czerwca 2009r. w Żyrardowie pomiędzy: Powiatem Żyrardowskim z siedzibą w Żyrardowie a gminą Miasto Żyrardów z siedzibą w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II Nr 1 zwaną w treści porozumienia „Gminą”
2009 3742 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Łaskarzew, zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Siedlce, zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie
2009 3743 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 3744 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 maja 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce będącym miastem na prawach powiatu, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 3687 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/427/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Legionowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2009 3688 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/428/2009 Rady Miasta Legionowo z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Legionowo
2009 3689 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim
2009 3690 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
2009 3691 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2009 - 2013
2009 3692 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/230/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki
2009 3697 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały
2009 3698 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"
2009 3699 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2009 3684 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/217/09 Rady Gminy w Teresinie z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Teresin Gaj
2009 3700 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę
2009 3701 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska
2009 3736 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/621/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/485/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Siedlce
2009 3685 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/298/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3686 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/299/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3683 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/09 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 kwietnia 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trojanowie
2009 3693 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/189/2009 Rady Gminy Klwów z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
2009 3732 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/128/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej
2009 3733 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krasnosielc
2009 3723 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
2009 3724 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 416/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Radzymin
2009 3725 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 418/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Radzymin
2009 3722 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/149/09 Rady Gminy Osieck z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad i warunków wyłapywania i transportowania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Osieck oraz dalszym postępowaniu z nimi
2009 3747 2008-08-02 Aneks Aneks nr 8 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 27 lutego 2009r. do Porozumienia z dnia 12.10.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia
2009 3746 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2009 Starosty Płońskiego z dnia 28 maja 2009r. zawarte pomiędzy powiatem ciechanowskim a powiatem płońskim w sprawie powierzenia powiatowi ciechanowskiemu prowadzenia zadań publicznych z terenu powiatu płońskiego w zakresie objęcia kandydatów z terenu powiatu płońskiego szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem oraz opiniowanie kandydatów na rodziny zaprzyjaźnione z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą w Płońsku
2009 3748 2008-08-02 Aneks Aneks nr 9/2009 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 8 maja 2009r. do Porozumienia z dnia 12.10.2005 r. zawartego pomiędzy powiatem płońskim a powiatem żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4 Porozumienia
2009 3730 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 147/XXXIII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2009 3731 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 149/XXXIII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów
2009 3726 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII-178/2009 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 3717 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu wsi Zakocie.
2009 3718 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXXIV/282/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - wsi Wygoda
2009 3719 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi Leszno
2009 3720 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentu miejscowości Grabowo i Stara Krępa
2009 3721 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/286/09 Rady Gminy w Przasnyszu z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 3734 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego
2009 3735 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
2009 3709 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goworowo
2009 3716 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 479/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 317/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki
2009 3710 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/162/09 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 maja 2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
2009 3706 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/357/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie sposobu korzystania z gminnego wysypiska odpadów stałych w Płocochowie i sposobu ustalania cen za składowanie i unieszkodliwianie odpadów
2009 3707 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/360/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie dotyczącej złożonego przez Państwa Annę i Andrzeja Wiśniewskich wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz uchylenia uchwały Nr XIX/203/2008 z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów położonych we wsi Kleszewo (Północ) w gminie Pułtusk
2009 3708 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/369/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie zmian "Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk"
2009 3682 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr III/26/178/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie ciechanowskim
2009 3694 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 248/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Sulejówek przez inne niz Miasto Sulejówek osobyprawne i fizyczne
2009 3695 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 250/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek
2009 3696 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 251/XLI/09 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego
2009 3727 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/627/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2009 3728 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/628/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2009 3729 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/639/09 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 3712 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/09 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk
2009 3715 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 164/XXXII/09 Rady Gminy Zatory z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Zatory oraz zapewnienia tym zwierzętom dalszej opieki
2009 3751 2008-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 6 lipca 2009r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nur przeprowadzonych w dniu 5 lipca 2009 r
2009 3750 2008-08-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 6 lipca 2009r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Grójcu
2009 3749 2008-08-02 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 30 kwietnia 2009r. do porozumienia międzygminnego z dnia 29 marca 2004r. zawarty dnia 30 kwietnia 2009r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą, z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, zwanym dalej Miastem, oraz Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie zwaną dalej Gminą
2009 3713 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla zawodników , trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2009 3714 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Wierzbica
2009 3737 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/171/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 3738 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/172/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/172/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 15 maja 2009r. oraz uchwały Nr XXXIII/165/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2009 3739 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/173/2009 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2008 rok.
2009 3740 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy w Orońsku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku
2009 3702 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/217/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko
2009 3703 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/218/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Lipska miejsć sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2009 3704 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/219/2009 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Lipsko
2009 3705 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/125/09 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy Wyśmierzyce
2009 3741 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomia na 2009 rok